வார்ப்புரு:Infobox planet

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
{{{name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
கண்டுபிடிப்பு
கண்டுபிடித்தவர்(கள்) {{{discoverer}}}
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் {{{discovery_site}}}
கண்டுபிடிப்பு நாள் {{{discovered}}}
கண்டுபிடிப்பு முறை {{{discovery_method}}}
காலகட்டம்{{{epoch}}}
சூரிய சேய்மை நிலை{{{aphelion}}}
சூரிய அண்மை நிலை {{{perihelion}}}
சுற்றுப்பாதை அண்மை முனைப்புள்ளி {{{periapsis}}}
சுற்றுப்பாதை சேய்மை முனைப்புள்ளி{{{apoapsis}}}
அரைப்பேரச்சு {{{semimajor}}}
சுற்றுப்பாதையின் சராசரி ஆரம் {{{mean_orbit_radius}}}
மையத்தொலைத்தகவு {{{eccentricity}}}
சுற்றுப்பாதை வேகம் {{{period}}}
சூரியவழிச் சுற்றுக்காலம் {{{synodic_period}}}
சராசரி சுற்றுப்பாதை வேகம் {{{avg_speed}}}
சராசரி பிறழ்வு {{{mean_anomaly}}}
சாய்வு {{{inclination}}}
கோணத் தொலைவு {{{angular_dist}}}
Longitude of ascending node {{{asc_node}}}
Longitude of periastron {{{long_periastron}}}
Time of periastron {{{time_periastron}}}
Argument of perihelion {{{arg_peri}}}
பகுதி வீச்சு {{{semi-amplitude}}}
இது எதன் துணைக்கோள் {{{satellite_of}}}
துணைக்கோள்கள் {{{satellites}}}
சிறப்பியல்பு
பரிமாணங்கள் {{{dimensions}}}
சராசரி ஆரம் {{{mean_radius}}}
நிலநடுக்கோட்டு ஆரம் {{{equatorial_radius}}}
துருவ ஆரம் {{{polar_radius}}}
தட்டையாதல் {{{flattening}}}
பரிதி {{{circumference}}}
புறப் பரப்பு {{{surface_area}}}
கனஅளவு {{{volume}}}
நிறை {{{mass}}}
அடர்த்தி {{{density}}}
நிலநடுக்கோட்டு ஈர்ப்புமையம்{{{surface_grav}}}
விடுபடு திசைவேகம்{{{escape_velocity}}}
சுழற்சிக் காலம் {{{rotation}}}
விண்மீன்வழிச் சுற்றுக்காலம் {{{sidereal_day}}}
நிலநடுக்கோட்டுச் சுழற்சித் திசைவேகம் {{{rot_velocity}}}
அச்சுவழிச் சாய்வு {{{axial_tilt}}}
வடதுருவ வலப்பக்க ஏற்றம் {{{right_asc_north_pole}}}
வடதுருவ இறக்கம் {{{declination}}}
ஒளிமறைப்பு குறுக்குக்கோடு துருவம் {{{pole_ecliptic_lat}}}
ஒளிமறைப்பு நெடுவரை துருவம் {{{pole_ecliptic_lon}}}
எதிரொளி திறன்{{{albedo}}}
வெப்பநிலை {{{single_temperature}}}
மேற்பரப்பு வெப்பநிலை
   temp_name1
   temp_name2
சிறுமசராசரிபெரும
(min1)(mean1)(max1)
(min2)(mean2)(max2)
நிறமாலை வகை{{{spectral_type}}}
தோற்ற ஒளிர்மை {{{magnitude}}}
விண்மீன் ஒளிர்மை {{{abs_magnitude}}}
கோணவிட்டம் {{{angular_size}}}
பெயரெச்சங்கள் {{{adjectives}}}
வளிமண்டலம்
பரப்பு அழுத்தம் {{{surface_pressure}}}
அளவீட்டு உயரம் {{{scale_height}}}
வளிமண்டல இயைபு {{{atmosphere_composition}}}


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Infobox_planet&oldid=3752496" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது