உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வார்ப்புரு:Graph:Street map with marks

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
<graph>
{
 //
 // ATTENTION: This code is maintained at https://www.mediawiki.org/wiki/Template:Graph:Street_map_with_marks
 //      Please do not modify it anywhere else, as it may get copied and override your changes.
 //      Suggestions can be made at https://www.mediawiki.org/wiki/Template_talk:Graph:Street_map_with_marks
 //
 // Template translation is in https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Original/Template:Graphs.tab
 //
 "version": 2, "width":400, "height": 300, "padding": 0,
 "signals":[
  // These signals allow us to quickly move the map within the image, e.g. to leave space for the legend
{"name":"legendWidth", "init": {"expr": "0"} },
  {"name":"legendHeight", "init": {"expr": "height"} },
  {"name":"imgWidth", "init": {"expr": "width-legendWidth"} },
  {"name":"imgHeight", "init": {"expr": "height"} },
  {"name":"imgXC", "init": {"expr": "imgWidth/2"} },
  {"name":"imgYC", "init": {"expr": "imgHeight/2"} },
  {"name":"imgTileSize", "init": {"expr": "256"} },
  {"name":"imgLat", "init": {"expr": "40.347"} },
  {"name":"imgLon", "init": {"expr": "47.260"} },
  {"name":"imgZoom", "init": {"expr": "6"} },
  {"name":"picWidth", "init": {"expr": "180"} },
  {"name":"picHeight", "init": {"expr": "picWidth/2"} },
  {"name":"picXC", "init": {"expr": "imgWidth-(picWidth/2)"} },
  {"name":"picYC", "init": {"expr": "imgHeight-(picHeight/2)"} },
  {"name":"showMiniMap", "init": {"expr": "imgZoom>4 && imgWidth>200 && imgHeight>110"} }
 ],
 "data": [
  {
   "name": "data",
// Otherwise use the first unnamed argument for source values
   "values": [ 
    {"lat":65.6, "lon":-168.1, "color":"#f00", "size": 10},
    {"lat":90, "lon":-180, "shape":"cross", "color":"#f00", "size": 500},
    {"lat":-90, "lon":180, "shape":"cross", "color":"#f00", "size": 500},
    {"lat":0, "lon":-180, "shape":"cross", "color":"#f00", "size": 500},
    {"lat":0, "lon":180, "shape":"cross", "color":"#f00", "size": 500},
    {"lat":20, "lon":-120, "color":"#0f0"},
    {"lat":40, "lon":-120, "shape":"diamond", "color":"#0f0", "size": 80, "text": "Some cool text", "textColor": "#0ff", "textFontSize": 20, "textBaseline": "middle"},
    {"lat":-10, "lon":20, "img":"Volcano red 32x32.svg", "offsetY":-10},
    {"lat":0, "lon":0, "img":"Volcano red 32x32.svg", "width":25, "height": 25, "offsetY":-10, "text": "Big volcano", "textFontWeight": "bold", "textFontSize": 20, "textColor": "#fff"},
    {"lat":37.774755, "lon":-122.454688, "color":"#f00", "size": 10},
    
   ],
   "transform": [

    {
     "type": "geo",
     "projection": "mercator",
     "scale": {"expr": "imgTileSize/PI/2*pow(2,imgZoom)"},
     "translate": [{"expr": "imgXC"}, {"expr": "imgYC"}],
     "center": [{"expr": "imgLon"}, {"expr": "imgLat"}],
     "lon": "lon", "lat": "lat"
    },
    { "type": "formula", "field":"layout_x", "expr": "datum.layout_x + (datum.offsetX || 0)" },
    { "type": "formula", "field":"layout_y", "expr": "datum.layout_y + (datum.offsetY || 0)" },
    { "type": "formula", "field":"color", "expr": "datum.color || '#c33'" },
    { "type": "formula", "field":"textColor", "expr": "datum.textColor || datum.color" },
    { "type": "formula", "field":"strokeColor", "expr": "datum.strokeColor || '#ffe7e6'" }
   ]
  },
  {
   // Hack: single value data source for drawing/hiding images and other non-series elements
   "name": "dummyData",
   "values": [{}]
  }
 ],

// Legend only works if showLegend and colorScaleField are set

 "marks": [
  {
   "type": "image",
   "from": {
    "data": "dummyData",
    "transform": [
     { "type": "formula", "field":"url", "expr": "'mapsnapshot:///?width='+imgWidth+'&height='+imgHeight+'&zoom='+imgZoom+'&lat='+imgLat+'&lon='+imgLon" }
    ]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "url": {"field": "url"},
     "xc": {"signal": "imgXC"}, "yc": {"signal": "imgYC"},
     "width": {"signal": "imgWidth"}, "height": {"signal": "imgHeight"}
    }
   }
  },
  {
   // Places an image of a given name and size at the [lan,lon] location
   "type": "image",
   "from": {
    "data": "data",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "datum.img" },
     { "type": "formula", "field":"iconWidth", "expr": "datum.width || 0" },
     { "type": "formula", "field":"iconHeight", "expr": "datum.height || 0" },
     { "type": "formula", "field":"img",
      "expr": "if(!test(/^[a-z]+:\\/\\//, datum.img), 'wikifile:///'+datum.img, datum.img)" },
     // Ensure that either width or height parameter is passed to wikifile:// request
     { "type": "formula", "field":"img",
      "expr": "if((datum.iconWidth || datum.iconHeight) && !test(/[?&](width|height)=\\d/, datum.img),if(datum.iconWidth,datum.img+'?width='+datum.iconWidth,datum.img+'?height='+datum.iconHeight), datum.img)" }
   ]},
   "properties": {
    "enter": {
     "url": {"field": "img"},
     "xc": {"field": "layout_x"}, "yc": {"field": "layout_y"},
     "width": {"field": "iconWidth"}, "height": {"field": "iconHeight"}
    }
   }
  },
  {
   // Draw marks of a given color, shape, and size at the [lan,lon] location
   "type": "symbol",
   "from": {
    "data": "data",
    "transform": [{ "type": "filter", "test": "!datum.img" }]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"field": "layout_x"},
     "y": {"field": "layout_y"},
     // If colorScaleField is set, use color scaling, otherwise use the preset color value
     "fill": { "field": "color" },
     "size": {"field": "size"},
     "shape": {"field": "shape"},
     "stroke": {"field": "strokeColor"}
    }
   }
  },
  {
   // Draw text with the given color and size at the [lan,lon] location
   // See https://github.com/vega/vega/wiki/Marks#text for all parameter description (prepend "text" and capitalize them)
   "type": "text",
   "from": {
    "data": "data",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "datum.text" },
     // Figure out if this is an LTR or RTL page. For LTR, show label to the right of the icon, left-aligned. For RTL, reverse.
     { "type": "formula", "field":"isLTR", "expr": "'‎' == '\\u200E'" },
     // If these values are not defined ("undefined" is not allowed, so test for truthiness and not 0)
     { "type": "formula", "field":"textDx", "expr": "if(!datum.textDx && datum.textDx != 0, if(datum.isLTR,8,-8), datum.textDx)" },
     { "type": "formula", "field":"textAlign", "expr": "if(!datum.textAlign, if(datum.isLTR,'left','right'), datum.textAlign)" },
     { "type": "formula", "field":"textBaseline", "expr": "datum.textBaseline || 'middle'" }
   ]},
   "properties": {
    "enter": {
     "text": {"field": "text"},
     "x": {"field": "layout_x" },
     "y": {"field": "layout_y"},
     "dx": {"field": "textDx" },
     "dy": {"field": "textDy"},
     "fill": {"field": "textColor"},
     "align": {"field": "textAlign"},
     "baseline": {"field": "textBaseline"},
     "radius": {"field": "textRadius"},
     "theta": {"field": "textTheta"},
     "angle": {"field": "textAngle"},
     "font": {"field": "textFont"},
     "fontSize": {"field": "textFontSize"},
     "fontWeight": {"field": "textFontWeight"},
     "fontStyle": {"field": "textFontStyle"}
    }
   }
  },
  {
   // Draw a low-zoom locator map frame
   "type": "rect",
   "from": {
    "data": "dummyData",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "showMiniMap" }
    ]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "xc": {"signal": "picXC"}, "yc": {"signal": "picYC"},
     "width": {"signal": "picWidth", "offset":2}, "height": {"signal": "picHeight"},
     "stroke": {"value":"#fff"},"strokeWidth": {"value":6}
    }
   }
  },
  {
   // Draw a low-zoom locator map by using a premade world map image
   "type": "image",
   "from": {
    "data": "dummyData",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "showMiniMap" },
     { "type": "formula", "field":"url", "expr": "1" }
    ]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "url": {"value": "wikirawupload://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Earthmap1000x500.jpg/180px-Earthmap1000x500.jpg"},
     "xc": {"signal": "picXC"}, "yc": {"signal": "picYC"},
     "width": {"signal": "picWidth"}, "height": {"signal": "picHeight"}
    }
   }
  },
  {
   // Draw a zoom-out mark at the [lan,lon] location
   "type": "symbol",
   "from": {
    "data": "dummyData",
    "transform": [
     { "type": "filter", "test": "showMiniMap" },
     { "type": "formula", "field":"lat", "expr": "imgLat" },
     { "type": "formula", "field":"lon", "expr": "imgLon" },
     {
      "type": "geo",
      "projection": "equirectangular",
      "scale": {"expr": "180/2/PI"},
      "translate": [{"expr": "picXC"}, {"expr": "picYC"}],
      "center": [{"expr": "0"}, {"expr": "0"}],
      "lon": "lon", "lat": "lat"
     }
    ]
   },
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"field": "layout_x"}, "y": {"field": "layout_y"},
     "fill": {"value": "#c33"},
     "stroke": {"value": "#ffe7e6"},
     "size": {"value": 40}
    }
   }
  }
 ]
}

</includeonly>

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Graph:Street_map_with_marks&oldid=3128121" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது