வார்ப்புரு:Convert/list of units/length/short list

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
LENGTH
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes sample default
conversion
combination
output units
SI மெகாமீட்டர் Mm Mm US spelling: megameter
1.0 Mm (620 mi)
கிலோமீட்டர் km km US spelling: kilometer
1.0 km (0.62 mi)
  • km mi
மீட்டர் m m US spelling: meter
1.0 m (3 ftin)
  • m ft
  • m ftin
சென்டிமீட்டர் cm cm US spelling: centimeter
1.0 cm (0.39 in)
  • cm in
மில்லிமீட்டர் mm mm US spelling: millimeter
1.0 mm (0.039 in)
  • mm in
மைக்ரோமீட்டர் μm (um) µm US spelling: micrometer
1.0 µm (3.9×10−5 in)
நானோமீட்டர் nm nm US spelling: nanometer
1.0 nm (3.9×10−8 in)
non-SI metric ஆங்ஸ்டிராம் Å
(angstrom)
Å 1.0 Å (3.9×10−9 in)
Imperial
&
US customary
மைல் mi mi 1.0 mi (1.6 km)
  • mi km
பர்லாங் furlong (none) 1.0 பர்லாங் (660 ft; 200 m)
chain chain (none) 1.0 chain (66 ft; 20 m)
rod rd rd For other names of this unit see the full list. 1.0 rd (17 ft; 5.0 m)
பதொம் fathom (none) fathom ≡ 6 ft 1.0 பதொம் (6.0 ft; 1.8 m)
யார்டு yd yd assumes the international definition 1.0 yd (0.91 m)
அடி ft (foot) ft Code "அடி" will show "அடிகள்" if plural. 1.0 ft (0.30 m)
  • ftin (feet and inches)
  • ft m (foot m)
அங்குலம் in in 1.0 in (25 mm)
  • in cm
  • in mm
Other கடல் மைல் nmi nmi the அனைத்துலக சீர்தரம் nautical mile
For other nautical miles see the full list.
1.0 nmi (1.9 km; 1.2 mi)
புடைநொடி pc pc 1.0 pc (3.3 ly)
ஒளியாண்டு ly ly 1.0 ly (63,000 AU)
வானியல் அலகு AU AU 1.0 AU (150,000,000 km; 93,000,000 mi)