வார்ப்புரு:Convert/conversion data

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Following is the master list of conversion data used by Module:Convert.

This page is read by a script (makeunits). The script extracts information from the wikitext, and outputs text that can be copied into Module:Convert/data.

Information about the format of tables used on this page is available at enwiki.

Conversions

The following tables define the standard units that are available for a conversion.

Absorbed radiation dose

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
Gy Gy 1 கிரே கிரேகள் SI rad கிரே (அலகு)
rad rad 0.01 ராடு ராடுகள் SI Gy Rad (unit)
கிரே =Gy
ராடு =rad

Acceleration

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
cm/s2 cm/s2 0.01 centimetre per second squared centimetres per second squared centimeter per second squared centimeters per second squared ft/s2 Gal (unit)
ft/s2 ft/s2 0.3048 foot per second squared feet per second squared m/s2 Foot per second squared
g0 g0 9.80665 standard gravity standard gravities m/s2 திட்ட புவியீர்ப்பு முடுக்கம்
km/hs km/(h⋅s) 5/18 kilometre per hour per second kilometres per hour per second kilometer per hour per second kilometers per hour per second mph/s முடுக்கம்
km/s2 km/s2 1000 kilometre per second squared kilometres per second squared kilometer per second squared kilometers per second squared mph/s முடுக்கம்
m/s2 m/s2 1 metre per second squared metres per second squared meter per second squared meters per second squared ft/s2 Metre per second squared
mph/s mph/s 0.44704 mile per hour per second miles per hour per second km/hs முடுக்கம்
km/h/s =km/hs
standard gravity =g0

Area

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
1000sqft 1000 sq ft 92.90304 thousand square feet thousand square feet m2 சதுர அடி
a a 100 are SI sqft எக்டேர்#Are
acre ~acre 4046.8564224 ஏக்கர் ஏக்கர்கள் ha ஏக்கர்
acre-sing =acre
arpent ~arpent 3418.89 arpent ha Arpent
cda cda 3930.395625 cuerda ha acre Cuerda
daa daa 1000 decare km2 sqmi எக்டேர்
dunam ~dunam 1000 dunam km2 sqmi Dunam
dunum ~dunum 1000 dunum km2 sqmi Dunam
ha ha 10,000 எக்டேர் எக்டேர்கள் acre எக்டேர்
hectare ~ha 10,000 எக்டேர் எக்டேர்கள் acre எக்டேர்
Irish acre Irish acres 6555.2385024 Irish acre ha Acre (Irish)
m2 m2 1 சதுர %sமீட்டர் சதுர %sமீட்டர்கள் சதுர %sமீட்டர் சதுர %sமீட்டர்கள் SI2 sqft சதுர மீட்டர்
pondemaat pond 3674.363358816 pondemaat pondemaat m2 nl:pondemaat
pyeong ~pyeong 400/121 pyeong pyeong m2 Pyeong
rai rai 1600 ராய் ராய் m2 Rai (unit)
rood ~rood 1011.7141056 rood sqft m2 Rood (unit)
sqfoot sq ft 0.09290304 சதுர அடி சதுர அடிகள் m2 சதுர அடி
sqft sq ft 0.09290304 சதுர அடி சதுர அடிகள் m2 சதுர அடி
sqin sq in 0.00064516 சதுர அங்குலம் சதுர அங்குலங்கள் cm2 Square inch
sqmi sq mi 2,589,988.110336 சதுர மைல் சதுர மைல்கள் km2 சதுர மைல்
sqnmi sq nmi 3,429,904 சதுர கடல் மைல் சதுர கடல் மைல்கள் km2 sqmi கடல் மைல்
sqperch ~perch 25.29285264 perch perches m2 Perch (unit)#Area
sqverst ~square verst 1138062.24 square verst km2 sqmi Verst
sqyd sq yd 0.83612736 சதுர யார்டு சதுர யார்டுகள் m2 Square yard
tsubo ~tsubo 400/121 tsubo tsubo m2 Japanese units of measurement#Area
acres =acre
ஏக்கர் =acre
எக்டேர் =ha
are =a
decare =daa
foot2 =sqfoot
சதுர அடி =sqfoot
சதுர அடிகள் =sqfoot
ft2 =sqft
in2 =sqin symbol = in2
km² =km2
சதுர கிலோமீட்டர் =km2
mi2 =sqmi
சதுர மைல் =sqmi
million acre =e6acre
million acres =e6acre
million hectares =e6ha
=m2
சதுர மீட்டர் =m2
nmi2 =sqnmi
pond =pondemaat
sq arp =arpent
sqkm =km2
sqm =m2
square verst =sqverst
verst2 =sqverst
yd2 =sqyd
சதுர யார்டு =sqyd
சதுர யார்டுகள் =sqyd

Area per unit area

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
m2/ha m2/ha 0.0001 square metre per hectare square metres per hectare square meter per hectare square meters per hectare sqft/acre Basal area
sqft/acre sq ft/acre 1/43560 square foot per acre square feet per acre m2/ha Basal area

Cent

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
cent ¢ 1 cent cent சதம் (நாணயம்)
¢ =cent

Charge

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
A.h A⋅h 3600 ampere hour coulomb Ampere hour
coulomb C 1 கூலும் கூலும்புகள் SI e கூலும்
e e 1.602176487e-19 elementary charge coulomb Elementary charge
கூலும் =coulomb

Chemical amount

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
g-mol g‑mol 1 கிராம்-மோல் கிராம்-மோல்கள் lbmol மோல்
gmol gmol 1 கிராம்-மோல் கிராம்-மோல்கள் lbmol மோல்
kmol kmol 1000 கிலோமோல் கிலோமோல்கள் lbmol மோல்
lb-mol lb‑mol 453.59237 pound-mole mol மோல்#Other units called "mole"
lbmol lbmol 453.59237 pound-mole mol மோல்#Other units called "mole"
mol mol 1 மோல் மோல்கள் lbmol மோல்
மோல் =mol

CO2 per unit volume

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
kgCO2/L kg(CO2)/L 1000 kilogram per litre kilograms per litre kilogram per liter kilograms per liter lbCO2/USgal வெளியேற்றக் கழிவு வளி
lbCO2/USgal lbCO2/US gal 0.45359237/0.003785411784 pound per US gallon pounds per US gallon kgCO2/L வெளியேற்றக் கழிவு வளி

Concentration

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
oz/lb ==oz/lb default = mg/kg
mg/kg ==mg/kg default = oz/lb

Density

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
g/dm3 g/dm3 1 gram per cubic decimetre grams per cubic decimetre gram per cubic decimeter grams per cubic decimeter kg/m3 அடர்த்தி
g/L g/L 1 gram per litre grams per litre gram per liter grams per liter lb/cuin அடர்த்தி
g/mL g/mL 1000 gram per millilitre grams per millilitre gram per milliliter grams per milliliter lb/cuin அடர்த்தி
g/ml g/ml 1000 gram per millilitre grams per millilitre gram per milliliter grams per milliliter lb/cuin அடர்த்தி
kg/dm3 kg/dm3 1000 kilogram per cubic decimetre kilograms per cubic decimetre kilogram per cubic decimeter kilograms per cubic decimeter lb/cuft அடர்த்தி
kg/L kg/L 1000 kilogram per litre kilograms per litre kilogram per liter kilograms per liter lb/USgal அடர்த்தி
kg/l kg/l 1000 kilogram per litre kilograms per litre kilogram per liter kilograms per liter lb/USgal அடர்த்தி
kg/m3 kg/m3 1 kilogram per cubic metre kilograms per cubic metre kilogram per cubic meter kilograms per cubic meter lb/cuyd அடர்த்தி
lb/cuft lb/cu ft 0.45359237/0.028316846592 pound per cubic foot pounds per cubic foot g/cm3 அடர்த்தி
lb/cuin lb/cu in 453592.37/16.387064 pound per cubic inch pounds per cubic inch g/cm3 அடர்த்தி
lb/cuyd lb/cu yd 0.45359237/0.764554857984 pound per cubic yard pounds per cubic yard kg/m3 அடர்த்தி
lb/impgal lb/imp gal 0.45359237/0.00454609 pound per imperial gallon pounds per imperial gallon kg/L அடர்த்தி
lb/in3 lb/cu in 45359237/1638.7064 pound per cubic inch pounds per cubic inch g/cm3 அடர்த்தி
lb/U.S.gal lb/U.S. gal 589081/4916.1192 pound per U.S. gallon pounds per U.S. gallon kg/L அடர்த்தி
lb/USbu lb/US bu 0.45359237/0.03523907016688 pound per US bushel pounds per US bushel kg/m3 Bushel
lb/USgal lb/US gal 589081/4916.1192 pound per US gallon pounds per US gallon kg/L அடர்த்தி
lbm/cuin lbm/cu in 45359237/1638.7064 pound mass per cubic inch pounds mass per cubic inch g/cm3 அடர்த்தி
mg/L mg/L 0.001 milligram per litre milligrams per litre milligram per liter milligrams per liter lb/cuin அடர்த்தி
oz/cuin oz/cu in 453592.37/16.387064/16 ounce per cubic inch ounces per cubic inch g/cm3 அடர்த்தி
g/cm3 ==g/cm3 default = lb/cuin
g/m3 ==g/m3 default = lb/cuyd link = அடர்த்தி
Mg/m3 ==Mg/m3 default = lb/cuft
mg/l ==mg/l default = oz/cuin
μg/dL ==μg/dL default = lb/cuin
μg/l ==μg/l default = oz/cuin
lb/ft3 =lb/cuft
lb/yd3 =lb/cuyd
lbm/in3 =lbm/cuin
mcg/dL =μg/dL
oz/in3 =oz/cuin
ug/dL =μg/dL
ug/l =μg/l

Energy

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
B.O.T.U. B.O.T.U. 3,600,000 Board of Trade Unit MJ கிலோவாட் மணி
bboe bboe 6,117,863,200 barrel of oil equivalent barrels of oil equivalent GJ Barrel of oil equivalent
BOE BOE 6,117,863,200 barrel of oil equivalent barrels of oil equivalent GJ Barrel of oil equivalent
BTU BTU 1055.05585262 British thermal unit kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu Btu 1055.05585262 British thermal unit kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
BTU-39F BTU39°F 1059.67 British thermal unit (39°F) British thermal units (39°F) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu-39F Btu39°F 1059.67 British thermal unit (39°F) British thermal units (39°F) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
BTU-59F BTU59°F 1054.804 British thermal unit (59°F) British thermal units (59°F) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu-59F Btu59°F 1054.804 British thermal unit (59°F) British thermal units (59°F) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
BTU-60F BTU60°F 1054.68 British thermal unit (60°F) British thermal units (60°F) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu-60F Btu60°F 1054.68 British thermal unit (60°F) British thermal units (60°F) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
BTU-63F BTU63°F 1054.6 British thermal unit (63°F) British thermal units (63°F) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu-63F Btu63°F 1054.6 British thermal unit (63°F) British thermal units (63°F) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
BTU-ISO BTUISO 1055.056 British thermal unit (ISO) British thermal units (ISO) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu-ISO =BTU-ISO
BTU-IT BTUIT 1055.05585262 British thermal unit (IT) British thermal units (IT) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu-IT BtuIT 1055.05585262 British thermal unit (IT) British thermal units (IT) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
BTU-mean BTUmean 1055.87 British thermal unit (mean) British thermal units (mean) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu-mean Btumean 1055.87 British thermal unit (mean) British thermal units (mean) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
BTU-th BTUth 1054.35026444 British thermal unit (thermochemical) British thermal units (thermochemical) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Btu-th Btuth 1054.35026444 British thermal unit (thermochemical) British thermal units (thermochemical) kJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Cal Cal 4184 calorie kJ கலோரி
cal cal 4.184 calorie J கலோரி
Cal-15 Cal15 4185.8 Calorie (15°C) Calories (15°C) kJ கலோரி
cal-15 cal15 4.1858 calorie (15°C) calories (15°C) J கலோரி
Cal-IT CalIT 4186.8 Calorie (International Steam Table) Calories (International Steam Table) kJ கலோரி
cal-IT calIT 4.1868 calorie (International Steam Table) calories (International Steam Table) J கலோரி
Cal-th Calth 4184 Calorie (thermochemical) Calories (thermochemical) kJ கலோரி
cal-th calth 4.184 calorie (thermochemical) calories (thermochemical) J கலோரி
ccatm cc⋅atm 0.101325 cubic centimetre-atmosphere cubic centimeter-atmosphere mJ வளிமண்டலம் (அலகு)
CHU-IT CHUIT 1899.100534716 Celsius heat unit (International Table) Celsius heat units (International Table) kJ அலகு மாற்றம்#Energy
cm3atm cm3⋅atm 0.101325 cubic centimetre-atmosphere cubic centimeter-atmosphere mJ வளிமண்டலம் (அலகு)
cufootatm cu ft atm 2869.2044809344 cubic foot of atmosphere cubic foot of atmosphere kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
cufootnaturalgas ~cuftnaturalgas 1,055,055.85262 cubic foot of natural gas cubic foot of natural gas MJ அலகு மாற்றம்#Energy
cuftatm cu ft atm 2869.2044809344 cubic foot of atmosphere cubic feet of atmosphere kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
cuftnaturalgas ~cuftnaturalgas 1,055,055.85262 cubic foot of natural gas cubic feet of natural gas MJ அலகு மாற்றம்#Energy
cuydatm cu yd atm 77,468.5209852288 cubic yard of atmosphere cubic yards of atmosphere kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
Eh Eh 4.35974417e-18 Hartree eV Hartree
erg erg 0.0000001 erg μJ Erg
eV eV 1.602176487e-19 electronvolt aJ இலத்திரன்வோல்ட்
feV feV 1.602176487e-34 femtoelectronvolt yJ இலத்திரன்வோல்ட்
foe foe 1e44 foe YJ Foe (unit)
ftlb ft⋅lb 1.3558179483314004 foot-pound J Foot-pound (energy)
ftlb-f ft⋅lbf 1.3558179483314004 foot-pound force foot-pounds force J Foot-pound (energy)
ftlbf ft⋅lbf 1.3558179483314004 foot-pound force foot-pounds force J Foot-pound (energy)
ftpdl ft⋅pdl 0.0421401100938048 foot-poundal J Foot-poundal
GeV GeV 1.602176487e-10 gigaelectronvolt nJ இலத்திரன்வோல்ட்
GLatm GL⋅atm 101,325,000,000 gigalitre-atmosphere gigaliter-atmosphere GJ வளிமண்டலம் (அலகு)
Glatm Gl⋅atm 101,325,000,000 gigalitre-atmosphere gigaliter-atmosphere GJ வளிமண்டலம் (அலகு)
gTNT ~gram of TNT 4184 gram of TNT grams of TNT kJ TNT equivalent
Gtoe Gtoe 4.1868e19 gigatonne of oil equivalent gigatonnes of oil equivalent EJ Tonne of oil equivalent
GtonTNT ~gigaton of TNT 4.184e18 gigaton of TNT gigatons of TNT EJ TNT equivalent
GtTNT ~gigatonne of TNT 4.184e18 gigatonne of TNT gigatonnes of TNT EJ TNT equivalent
GW.h GW⋅h 3.6e12 gigawatt-hour TJ கிலோவாட் மணி
GWh GWh 3.6e12 gigawatt-hour TJ கிலோவாட் மணி
hph hp⋅h 2,684,519.537696172792 horsepower-hour kWh குதிரைத் திறன்
impgalatm imp gal⋅atm 460.63256925 imperial gallon-atmosphere J வளிமண்டலம் (அலகு)
inlb in⋅lb 0.1129848290276167 inch-pound mJ Foot-pound (energy)
inlb-f in⋅lbf 0.1129848290276167 inch-pound force inch-pounds force mJ Foot-pound (energy)
inlbf in⋅lbf 0.1129848290276167 inch-pound force inch-pounds force mJ Foot-pound (energy)
inoz-f in⋅ozf 0.00706155181422604375 inch-ounce force inch-ounces force mJ Foot-pound (energy)
inozf in⋅ozf 0.00706155181422604375 inch-ounce force inch-ounces force mJ Foot-pound (energy)
J J 1 joule SI cal ஜூல்
kBOE kBOE 6.1178632e12 kilo barrel of oil equivalent kilo barrels of oil equivalent TJ Barrel of oil equivalent
kcal kcal 4184 kilocalorie kJ கலோரி
kcal-15 kcal15 4185.8 kilocalorie (15°C) kilocalories (15°C) kJ கலோரி
kcal-IT kcalIT 4186.8 kilocalorie (International Steam Table) kilocalories (International Steam Table) kJ கலோரி
kcal-th kcalth 4184 kilocalorie (thermochemical) kilocalories (thermochemical) kJ கலோரி
kerg kerg 0.0001 kiloerg mJ Erg
keV keV 1.602176487e-16 kiloelectronvolt fJ இலத்திரன்வோல்ட்
kgTNT ~kilogram of TNT 4,184,000 kilogram of TNT kilograms of TNT MJ TNT equivalent
kLatm kL⋅atm 101,325 kilolitre-atmosphere kiloliter-atmosphere kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
klatm kl⋅atm 101,325 kilolitre-atmosphere kiloliter-atmosphere kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
kt(TNT) kt 4.184e12 kilotonne kiloton TJ TNT equivalent
ktoe ktoe 4.1868e13 kilotonne of oil equivalent kilotonnes of oil equivalent TJ Tonne of oil equivalent
ktonTNT kt 4.184e12 kiloton of TNT kilotons of TNT TJ TNT equivalent
ktTNT ~kilotonne of TNT 4.184e12 kilotonne of TNT kilotonnes of TNT TJ TNT equivalent
kW.h kW⋅h 3,600,000 kilowatt-hour MJ கிலோவாட் மணி
kWh kWh 3,600,000 kilowatt-hour MJ கிலோவாட் மணி
Latm L⋅atm 101.325 litre-atmosphere liter-atmosphere J வளிமண்டலம் (அலகு)
latm l⋅atm 101.325 litre-atmosphere liter-atmosphere J வளிமண்டலம் (அலகு)
m3atm m3⋅atm 101,325 cubic metre-atmosphere cubic meter-atmosphere kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
Mcal Mcal 4,184,000 megacalorie MJ கலோரி
mcal mcal 0.004184 millicalorie mJ கலோரி
Mcal-15 Mcal15 4,185,800 megacalorie (15°C) megacalories (15°C) MJ கலோரி
mcal-15 mcal15 0.0041858 millicalorie (15°C) millicalories (15°C) mJ கலோரி
Mcal-IT McalIT 4,186,800 megacalorie (International Steam Table) megacalories (International Steam Table) MJ கலோரி
mcal-IT mcalIT 0.0041868 millicalorie (International Steam Table) millicalories (International Steam Table) mJ கலோரி
Mcal-th Mcalth 4,184,000 megacalorie (thermochemical) megacalories (thermochemical) MJ கலோரி
mcal-th mcalth 0.004184 millicalorie (thermochemical) millicalories (thermochemical) mJ கலோரி
Merg Merg 0.1 megaerg J Erg
merg merg 0.0000000001 millierg μJ Erg
MeV MeV 1.602176487e-13 megaelectronvolt pJ இலத்திரன்வோல்ட்
meV meV 1.602176487e-22 millielectronvolt zJ இலத்திரன்வோல்ட்
MLatm ML⋅atm 101,325,000 megalitre-atmosphere megaliter-atmosphere MJ வளிமண்டலம் (அலகு)
Mlatm Ml⋅atm 101,325,000 megalitre-atmosphere megaliter-atmosphere MJ வளிமண்டலம் (அலகு)
mLatm L⋅atm 0.101325 millilitre-atmosphere milliliter-atmosphere mJ வளிமண்டலம் (அலகு)
mlatm l⋅atm 0.101325 millilitre-atmosphere milliliter-atmosphere mJ வளிமண்டலம் (அலகு)
MMBtu MMBtu 1,055,055,852.62 million British thermal units million British thermal units GJ பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
Mt(TNT) Mt 4.184e15 megatonne megaton PJ TNT equivalent
Mtoe Mtoe 4.1868e16 megatonne of oil equivalent megatonnes of oil equivalent PJ Tonne of oil equivalent
MtonTNT Mt 4.184e15 megaton of TNT megatons of TNT PJ TNT equivalent
mtonTNT ~milliton of TNT 4,184,000 milliton of TNT millitons of TNT MJ TNT equivalent
MtTNT ~megatonne of TNT 4.184e15 megatonne of TNT megatonnes of TNT PJ TNT equivalent
mtTNT ~millitonne of TNT 4,184,000 millitonne of TNT millitonnes of TNT MJ TNT equivalent
MW.h MW⋅h 3,600,000,000 megawatt-hour GJ கிலோவாட் மணி
mW.h mW⋅h 3.6 milliwatt-hour J கிலோவாட் மணி
MWh MWh 3,600,000,000 megawatt-hour GJ கிலோவாட் மணி
mWh mWh 3.6 milliwatt-hour J கிலோவாட் மணி
neV neV 1.602176487e-28 nanoelectronvolt yJ இலத்திரன்வோல்ட்
PeV PeV 0.0001602176487 petaelectronvolt mJ இலத்திரன்வோல்ட்
peV peV 1.602176487e-31 picoelectronvolt yJ இலத்திரன்வோல்ட்
PSh PSh 2647795.5 Pferdestärkenstunde kWh Pferdestärkenstunde
quad quad 1.054804e18 quadrillion British thermal units quadrillion British thermal units EJ Quad (unit)
Ry Ry 2.1798741e-18 rydberg eV Rydberg constant
scc scc 0.101325 standard cubic centimetre standard cubic centimeter mJ வளிமண்டலம் (அலகு)
scf scf 2869.2044809344 standard cubic foot standard cubic feet kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
scfoot scf 2869.2044809344 standard cubic foot standard cubic foot kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
scy scy 77,468.5209852288 standard cubic yard kJ வளிமண்டலம் (அலகு)
sl sl 101.325 standard litre standard liter J வளிமண்டலம் (அலகு)
t(TNT) t 4,184,000,000 tonne ton GJ TNT equivalent
TeV TeV 1.602176487e-7 teraelectronvolt μJ இலத்திரன்வோல்ட்
th th 4,186,800 thermie MJ அலகு மாற்றம்#Energy
thm-EC thm (EC) 105,506,000 therm (EC) therms (EC) MJ Therm
thm-UK thm (UK) 105,505,585.257348 therm (UK) therms (UK) MJ Therm
thm-US thm (US) thm (U.S.) 105,480,400 therm (US) therms (US) therm (U.S.) therms (U.S.) MJ Therm
toe toe 41,868,000,000 tonne of oil equivalent tonnes of oil equivalent GJ Tonne of oil equivalent
tonTNT ~ton of TNT 4,184,000,000 ton of TNT tons of TNT GJ TNT equivalent
tTNT ~tonne of TNT 4,184,000,000 tonne of TNT tonnes of TNT GJ TNT equivalent
TtonTNT ~teraton of TNT 4.184e21 teraton of TNT teratons of TNT ZJ TNT equivalent
TtTNT ~teratonne of TNT 4.184e21 teratonne of TNT teratonnes of TNT ZJ TNT equivalent
TW.h TW⋅h 3.6e15 terawatt-hour PJ கிலோவாட் மணி
TWh TWh 3.6e15 terawatt-hour PJ கிலோவாட் மணி
USgalatm US gal⋅atm U.S. gal⋅atm 383.5568490138 US gallon-atmosphere U.S. gallon-atmosphere J வளிமண்டலம் (அலகு)
W.h W⋅h 3600 watt-hour kJ கிலோவாட் மணி
Wh Wh 3600 watt-hour kJ கிலோவாட் மணி
μerg μerg 1e-13 microerg nJ Erg
μeV μeV 1.602176487e-25 microelectronvolt yJ இலத்திரன்வோல்ட்
μW.h μW⋅h 0.0036 microwatt-hour mJ கிலோவாட் மணி
μWh μWh 0.0036 microwatt-hour mJ கிலோவாட் மணி
-kW.h =kW.h link = கிலோவாட் மணி
btu =BTU
Calorie =Cal
ft.lbf =ftlbf
ft·lbf =ftlbf
g-cal-15 =cal-15
g-cal-IT =cal-IT
g-cal-th =cal-th
g-kcal-15 =kcal-15
g-kcal-IT =kcal-IT
g-kcal-th =kcal-th
g-Mcal-15 =Mcal-15
g-mcal-15 =mcal-15
g-Mcal-IT =Mcal-IT
g-mcal-IT =mcal-IT
g-Mcal-th =Mcal-th
g-mcal-th =mcal-th
GW-h =GW.h
GW·h =GW.h
Hartree =Eh
hp.h =hph
in.lb-f =inlb-f
in.lbf =inlbf
in.oz-f =inoz-f
in.ozf =inozf
kbboe =kBOE symbol = kbboe
kg-cal-15 =Cal-15
kg-cal-IT =Cal-IT
kg-cal-th =Cal-th
kW-h =kW.h
kW·h =kW.h
MW-h =MW.h
mW-h =mW.h
MW·h =MW.h
TW-h =TW.h
U.S.galatm =USgalatm sp=us
uerg =μerg
ueV =μeV
usgalatm =USgalatm
uW-h =μW.h
uW.h =μW.h
uWh =μWh
W-h =W.h

Energy per chemical amount

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
eVpar eV 1.602176565e-19 * 6.022140857e23 electronvolt SI kcal/mol இலத்திரன்வோல்ட்
kcal/mol ==kcal/mol default = kJ/mol link = கிலோகலோரி/மோல்
kJ/mol ==kJ/mol default = kcal/mol link = Joule per mole

Energy per unit length

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
kWh/100 km kW⋅h/100 km 36 kilowatt-hour per 100 kilometres kilowatt-hours per 100 kilometres kilowatt-hour per 100 kilometers kilowatt-hours per 100 kilometers MJ/km kWh/mi கிலோவாட் மணி
kWh/100 mi kW⋅h/100 mi 22.3694 kilowatt-hour per 100 miles kilowatt-hours per 100 miles mpge Miles per gallon gasoline equivalent
MJ/100 km MJ/100 km 10 megajoule per 100 kilometres megajoules per 100 kilometres megajoule per 100 kilometers megajoules per 100 kilometers BTU/mi பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
mpge mpg‑e 13e-6 invert mile per gallon gasoline equivalent miles per gallon gasoline equivalent kWh/100 mi Miles per gallon gasoline equivalent
BTU/mi ==BTU/mi default = v > 1525 ! M ! k ! J/km
kJ/km ==kJ/km default = BTU/mi
kWh/km ==-kW.h/km default = MJ/km kWh/mi
kWh/mi ==-kW.h/mi default = kWh/km MJ/km
MJ/km ==MJ/km default = BTU/mi
mpg-e =mpge

Energy per unit mass

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
BTU/lb BTU/lb (0.947817120/2.20462262)*1000 British thermal unit per pound British thermal units per pound kJ/kg பிரித்தானிய வெப்ப அலகு
cal/g cal/g 4184 calorie per gram calories per gram J/g Calorie per gram
GJ/kg GJ/kg 1e9 gigajoule per kilogram gigajoules per kilogram ktTNT/t Specific energy
J/g J/g 1000 joule per gram joules per gram kcal/g Specific energy
kcal/g kcal/g 4,184,000 kilocalorie per gram kilocalories per gram kJ/g Kilocalorie per gram
kJ/g kJ/g 1,000,000 kilojoule per gram kilojoules per gram kcal/g Specific energy
kJ/kg kJ/kg 1000 kilojoule per kilogram kilojoules per kilogram BTU/lb Specific energy
ktonTNT/MT ~kiloton of TNT per metric ton 4,184,000,000 kiloton of TNT per metric ton kilotons of TNT per metric ton GJ/kg TNT equivalent
ktTNT/t ~kilotonne of TNT per tonne 4,184,000,000 kilotonne of TNT per tonne kilotonnes of TNT per tonne GJ/kg TNT equivalent
MtonTNT/MT ~megaton of TNT per metric ton 4.184e12 megaton of TNT per metric ton megatons of TNT per metric ton TJ/kg TNT equivalent
MtTNT/MT ~megatonne of TNT per tonne 4.184e12 megatonne of TNT per tonne megatonnes of TNT per tonne TJ/kg TNT equivalent
TJ/kg TJ/kg 1e12 terajoule per kilogram terajoules per kilogram MtTNT/MT Specific energy
Cal/g ==Cal/g default = kJ/g

Energy per unit volume

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
BTU/cuft ==BTU/cuft default = kJ/L
Cal/12USoz(mL)serve ==Cal/-12USoz(mL)serve default = kJ/L
Cal/12USoz(ml)serve ==Cal/-12USoz(ml)serve default = kJ/l
Cal/12USozserve ==Cal/-12USozserve default = kJ/L
Cal/USoz ==Cal/USoz default = kJ/ml
kJ/L ==kJ/L default = BTU/cuft
kJ/l ==kJ/l default = BTU/cuft
kJ/ml ==kJ/ml default = Cal/USoz
MJ/m3 ==MJ/m3 default = BTU/cuft

Equivalent radiation dose

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
Sv Sv 1 sievert SI rem சீவெர்ட்
rem rem 0.01 rem SI Sv Roentgen equivalent man

Exhaust emission

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
g/km g/km 1e-6 gram per kilometre grams per kilometre gram per kilometer grams per kilometer oz/mi வெளியேற்றக் கழிவு வளி
g/mi g/mi 0.001/1609.344 gram per mile grams per mile g/km வெளியேற்றக் கழிவு வளி
gCO2/km g(CO2)/km 1e-6 gram of CO2 per kilometre grams of CO2 per kilometre gram of CO2 per kilometer grams of CO2 per kilometer ozCO2/mi வெளியேற்றக் கழிவு வளி
gCO2/mi g(CO2)/mi 0.001/1609.344 gram of CO2 per mile grams of CO2 per mile gCO2/km வெளியேற்றக் கழிவு வளி
kg/km kg/km 0.001 kilogram per kilometre kilograms per kilometre kilogram per kilometer kilograms per kilometer lb/mi வெளியேற்றக் கழிவு வளி
kgCO2/km kg(CO2)/km 0.001 kilogram of CO2 per kilometre kilograms of CO2 per kilometre kilogram of CO2 per kilometer kilograms of CO2 per kilometer lbCO2/mi வெளியேற்றக் கழிவு வளி
lb/mi lb/mi 0.45359237/1609.344 pound per mile pounds per mile kg/km வெளியேற்றக் கழிவு வளி
lbCO2/mi lb(CO2)/mi 0.45359237/1609.344 pound of CO2 per mile pounds of CO2 per mile kgCO2/km வெளியேற்றக் கழிவு வளி
oz/mi oz/mi 0.028349523125/1609.344 ounce per mile ounces per mile g/km வெளியேற்றக் கழிவு வளி
ozCO2/mi oz(CO2)/mi 0.028349523125/1609.344 ounce of CO2 per mile ounces of CO2 per mile gCO2/km வெளியேற்றக் கழிவு வளி

Flow

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
cuft/a cu ft/a 28316846592e-12/31,557,600 cubic foot per annum cubic feet per annum m3/a Cubic foot per second
cuft/d cu ft/d 28316846592e-12/86400 cubic foot per day cubic feet per day m3/d Cubic foot per second
cuft/h cu ft/h 28316846592e-12/3600 cubic foot per hour cubic feet per hour m3/h Cubic foot per second
cuft/min cu ft/min 28316846592e-12/60 cubic foot per minute cubic feet per minute m3/min Cubic foot#cubic foot per second
cuft/s cu ft/s 28316846592e-12 cubic foot per second cubic feet per second m3/s Cubic foot per second
cumi/a cu mi/a 4168181825440579584e-9/31,557,600 cubic mile per annum cubic miles per annum km3/a Cubic foot per second
cuyd/h cuyd/h 0.9144^3/3600 cubic yard per hour cubic yards per hour m3/h Cubic foot per minute
cuyd/s cu yd/s 0.9144^3 cubic yard per second cubic yards per second m3/s Cubic yard per second
Goilbbl/a Gbbl/a 22081.56874/4383 billion barrels per year billion barrels per year v * 1.58987294928 < 10 ! e6 ! e9 ! m3/a Barrel per day
impgal/h imp gal/h 0.00454609/3600 imperial gallon per hour imperial gallons per hour m3/h கலன் (அலகு)
impgal/min imp gal/min 0.00454609/60 imperial gallon per minute imperial gallons per minute m3/s கலன் (அலகு)
impgal/s impgal/s 0.00454609 imperial gallon per second imperial gallons per second m3/s Imperial gallons per second
km3/a km3/a 1e9/31,557,600 cubic kilometre per annum cubic kilometres per annum cubic kilometer per annum cubic kilometers per annum cumi/a Cubic metre per second
km3/d km3/d 1e9/86,400 cubic kilometre per day cubic kilometres per day cubic kilometer per day cubic kilometers per day cuft/d Cubic metre per second
koilbbl/a kbbl/a 1.104078437/219,150 thousand barrels per year thousand barrels per year v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3/a Barrel per day
koilbbl/d kbbl/d 5.520392185/3000 thousand barrels per day thousand barrels per day v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3/d Barrel per day
L/h L/h 0.001/3600 litre per hour litres per hour liter per hour liters per hour impgal/h USgal/h Cubic metre per second
L/min L/min 0.001/60 litre per minute litres per minute liter per minute liters per minute impgal/min USgal/min Cubic metre per second
L/s L/s 0.001 litre per second litres per second liter per second liters per second cuft/s Cubic metre per second
m3/a m3/a 1/31,557,600 cubic metre per annum cubic metres per annum cubic meter per annum cubic meters per annum cuft/a Cubic metre per second
m3/d m3/d 1/86400 cubic metre per day cubic metres per day cubic meter per day cubic meters per day cuft/d Cubic metre per second
m3/h m3/h 1/3600 cubic metre per hour cubic metres per hour cubic meter per hour cubic meters per hour cuft/h Cubic metre per second
m3/min m3/min 1/60 cubic metre per minute cubic metres per minute cubic meter per minute cubic meters per minute cuft/min Cubic metre per second
m3/s m3/s 1 cubic metre per second cubic metres per second cubic meter per second cubic meters per second cuft/s Cubic metre per second
Moilbbl/a Mbbl/a 22.08156874/4383 million barrels per year million barrels per year v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3/a Barrel per day
Moilbbl/d Mbbl/d 5.520392185/3 million barrels per day million barrels per day v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3/d Barrel per day
oilbbl/a bbl/a 1.104078437/219,150,000 barrel per year barrels per year m3/a Barrel per day
oilbbl/d bbl/d 5.520392185/3,000,000 barrel per day barrels per day m3/d Barrel per day
Toilbbl/a Tbbl/a 22,081,568.74/4383 trillion barrels per year trillion barrels per year v * 1.58987294928 < 10 ! e9 ! e12 ! m3/a Barrel per day
U.S.gal/d U.S. gal/d 0.003785411784/86400 U.S. gallon per day U.S. gallons per day m3/s +U.S. gallon per day
U.S.gal/h gal/h 0.003785411784/3600 gallon per hour gallons per hour m3/h *கலன் (அலகு)
U.S.gal/min U.S. gal/min 0.003785411784/60 U.S. gallon per minute U.S. gallons per minute m3/s கலன் (அலகு)
USgal/a US gal/a 0.003785411784/31,557,600 US gallon per year US gallons per year m3/s US gallon per year
USgal/d US gal/d 0.003785411784/86400 US gallon per day US gallons per day m3/s US gallon per day
USgal/h gal/h 0.003785411784/3600 gallon per hour gallons per hour m3/h +கலன் (அலகு)
USgal/min US gal/min 0.003785411784/60 US gallon per minute US gallons per minute m3/s கலன் (அலகு)
USgal/s USgal/s 0.003785411784 US gallon per second US gallons per second U.S. gallon per second U.S. gallons per second m3/s US gallons per second
ft3/a =cuft/a
ft3/d =cuft/d
ft3/h =cuft/h
ft3/s =cuft/s
Gcuft/a =e9cuft/a
Gcuft/d =e9cuft/d
kcuft/a =e3cuft/a
kcuft/d =e3cuft/d
kcuft/s =e3cuft/s
Mcuft/a =e6cuft/a
Mcuft/d =e6cuft/d
Mcuft/s =e6cuft/s
m³/s =m3/s
Tcuft/a =e12cuft/a
Tcuft/d =e12cuft/d
u.s.gal/min =U.S.gal/min
usgal/min =USgal/min

Force

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
-LTf LTf 9964.01641818352 long ton-force long tons-force kN Long ton-force
-STf STf 8896.443230521 short ton-force short tons-force kN Short ton-force
dyn dyn 0.00001 dyne gr-f Dyne
g-f gf 0.00980665 gram-force grams-force mN oz-f Kilogram-force
gf gf 0.00980665 gram-force grams-force mN ozf Kilogram-force
gr-f grf 0.0006354602307515 grain-force grains-force μN Pound (force)
grf grf 0.0006354602307515 grain-force grains-force μN Pound (force)
kdyn kdyn 0.01 kilodyne oz-f Dyne
kg-f kgf 9.80665 kilogram-force kilograms-force N lb-f Kilogram-force
kgf kgf 9.80665 kilogram-force kilograms-force N lbf Kilogram-force
kp kp 9.80665 kilopond N lb-f Kilogram-force
L/T-f L/Tf 9964.01641818352 long ton-force long tons-force kN Long ton-force
L/Tf L/Tf 9964.01641818352 long ton-force long tons-force kN Long ton-force
lb-f lbf 4.4482216152605 pound-force pounds-force N Pound (force)
lbf lbf 4.4482216152605 pound-force pounds-force N Pound (force)
lb(f) lb 4.4482216152605 pound N Pound (force)
LT-f LTf 9964.01641818352 long ton-force long tons-force kN Long ton-force
LTf ~LTf 9964.01641818352 long ton-force long tons-force kN Long ton-force
Mdyn Mdyn 10 megadyne lb-f Dyne
mdyn mdyn 0.00000001 millidyne gr-f Dyne
mg-f mgf 0.00000980665 milligram-force milligrams-force μN gr-f Kilogram-force
mgf mgf 0.00000980665 milligram-force milligrams-force μN grf Kilogram-force
Mp Mp 9806.65 megapond kN LT-f ST-f Kilogram-force
mp mp 0.00000980665 millipond μN gr-f Kilogram-force
N N 1 newton SI lb-f நியூட்டன் (அலகு)
oz-f ozf 0.2780138203095378125 ounce-force ounces-force mN Pound (force)
ozf ozf 0.2780138203095378125 ounce-force ounces-force mN Pound (force)
p p 0.00980665 pond mN oz-f Kilogram-force
pdl pdl 0.138254954376 poundal N பவுண்டல்
S/T-f S/Tf 8896.443230521 short ton-force short tons-force kN Short ton-force
S/Tf S/Tf 8896.443230521 short ton-force short tons-force kN Short ton-force
ST-f STf 8896.443230521 short ton-force short tons-force kN Short ton-force
STf ~STf 8896.443230521 short ton-force short tons-force kN Short ton-force
t-f tf 9806.65 tonne-force tonnes-force kN LT-f ST-f Ton-force#Tonne-force
tf tf 9806.65 tonne-force tonnes-force kN LTf STf Ton-force#Tonne-force
dyne =dyn
newtons =N
poundal =pdl
tonne-force =tf

Fuel efficiency

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
impgal/mi ==@impgal/mi default = l/km USgal/mi
km/L ==km/L default = mpgimp mpgus
km/l ==km/l default = mpgimp mpgus
L/100 km ==L/100km default = mpgimp mpgus symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|L/100 km
l/100 km ==l/100km default = mpgimp mpgus symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|l/100 km
L/km ==L/km default = mpgimp mpgus
l/km ==l/km default = mpgimp mpgus
mi/impqt ==mi/impqt default = km/L
mi/U.S.qt ==mi/U.S.qt default = km/L
mi/USqt ==mi/USqt default = km/L
mi/usqt ==mi/usqt default = km/L
mpgimp ==mi/@impgal default = L/100 km+mpgus symbol = mpg‑imp symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg‑[[Imperial units|imp]]
mpgus ==mi/+USgal default = L/100 km+mpgimp symbol = mpg‑US symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg‑[[United States customary units|US]]
U.S.gal/mi ==*U.S.gal/mi sp=us default = l/km impgal/mi
usgal/mi ==+USgal/mi default = l/km impgal/mi
L/100km =L/100 km
l/100km =l/100 km
mpg !Use %{mpgus%} for miles per US gallon or %{mpgimp%} for miles per imperial gallon (not %{mpg%})
mpgU.S. =mpgus sp=us symbol = mpg‑U.S. symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg‑[[United States customary units|U.S.]]
mpgu.s. =mpgus sp=us symbol = mpg‑U.S. symlink = Fuel economy in automobiles#Units of measure|mpg‑[[United States customary units|U.S.]]
mpgUS =mpgus
USgal/mi =usgal/mi

Fracture gradient

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
kPa/m ==kPa/-m-frac default = psi/ft
psi/ft ==psi/-ft-frac default = kPa/m

Gradient

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
cm/km cm/km 0.00001 centimetre per kilometre centimetres per kilometre centimeter per kilometer centimeters per kilometer ft/mi Grade (slope)
ft/mi ft/mi 1/5280 foot per mile feet per mile v < 5.28 ! c ! ! m/km Grade (slope)
ft/nmi ft/nmi 1.524/9260 foot per nautical mile feet per nautical mile v < 6.076 ! c ! ! m/km Grade (slope)
in/ft in/ft 1/12 inch per foot inches per foot mm/m Grade (slope)
in/mi in/mi 1/63360 inch per mile inches per mile v < 0.6336 ! m ! c ! m/km Grade (slope)
m/km m/km 0.001 metre per kilometre metres per kilometre meter per kilometer meters per kilometer ft/mi Grade (slope)
mm/km mm/km 0.000001 millimetre per kilometre millimetres per kilometre millimeter per kilometer millimeters per kilometer in/mi Grade (slope)
mm/m mm/m 0.001 millimetre per metre millimetres per metre millimeter per meter millimeters per meter in/ft Grade (slope)

Length

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
admi nmi (admiralty) 1853.184 admiralty mile km mi கடல் மைல்
AU AU 149,597,870,700 வானியல் அலகு km mi வானியல் அலகு
Brnmi (Brit) nmi 1853.184 British nautical mile km mi கடல் மைல்
bu ~bu 1/330 bu bu mm Japanese units of measurement#Length
ch ch 20.1168 chain ft m Chain (unit)
chlk [[Chain (unit)|ch]] 20.1168 [[Chain (unit)|chain]] ft m
chain ~chain 20.1168 chain ft m Chain (unit)
chainlk ~[[Chain (unit)|chain]] 20.1168 [[Chain (unit)|chain]] ft m
dpcm dot/cm 1/0.01 invert dot/cm dot/cm dpi Dots per inch
dpi DPI 1/0.0254 invert DPI DPI pitch Dots per inch
fathom ~fathom 1.8288 பதொம் பதொம்கள் ft m பதொம் (அலகு)
foot ft 0.3048 அடி அடிகள் m அடி (அளவை)
ft ft 0.3048 அடி அடிகள் m அடி (அளவை)
furlong ~furlong 201.168 பர்லாங் பர்லாங்குகள் ft m Furlong
Gly Gly 9.4607304725808e24 gigalight-year Mpc ஒளியாண்டு#Definitions
Gpc Gpc 3.0856775814671916e25 கிகாபுடைநொடி கிகாபுடைநொடிகள் Gly புடைநொடி#Megaparsecs and gigaparsecs
hand h 0.1016 hand hand in cm Hand (unit)
in in 0.0254 அங்குலம் அங்குலங்கள் mm அங்குலம்
inabbreviated in 0.0254 in in mm அங்குலம்
kly kly 9.4607304725808e18 kilolight-year pc ஒளியாண்டு#Definitions
kpc kpc 3.0856775814671916e19 கிலோபுடைநொடி கிலோபுடைநொடிகள் kly புடைநொடி#Parsecs and kiloparsecs
LD LD 384,403,000 lunar distance km mi Lunar distance (astronomy)
league ~league 4828.032 லீக் லீகுகள் km League (unit)
ly ly 9.4607304725808e15 ஒளியாண்டு ஒளியாண்டுகள் AU ஒளியாண்டு
m m 1 மீட்டர் மீட்டர்கள் மீட்டர் மீட்டர்கள் SI v > 0 and v < 3 ! ftin ! ft மீட்டர்
mi mi 1609.344 மைல் மைல்கள் km மைல்
mil ~mil 0.0000254 mil mm Thousandth of an inch
Mly Mly 9.4607304725808e21 megalight-year kpc ஒளியாண்டு#Definitions
Mpc Mpc 3.0856775814671916e22 மெகாபுடைநொடி மெகாபுடைநொடி Mly புடைநொடி#Megaparsecs and gigaparsecs
NM NM 1852 கடல் மைல் கடல் மைல்கள் km mi கடல் மைல்
nmi nmi 1852 கடல் மைல் கடல் மைல்கள் km mi கடல் மைல்
oldUKnmi nmi 1853.184 கடல் மைல் கடல் மைல்கள் km mi கடல் மைல்
oldUSnmi nmi 1853.24496 கடல் மைல் கடல் மைல்கள் km mi கடல் மைல்
pc pc 3.0856775814671916e16 புடைநொடி புடைநொடிகள் ly புடைநொடி
perch ~perch 5.0292 perch perches ft m Rod (unit)
pitch *μm 1e-6 μm μm dpi Dots per inch
pole ~pole 5.0292 pole ft m Rod (unit)
pre1954U.S.nmi (pre‑1954 U.S.) nmi 1853.24496 (1954 முன் ஐ.அ.) கடல் மைல் km mi கடல் மைல்
pre1954USnmi (pre‑1954 US) nmi (pre‑1954 U.S.) nmi 1853.24496 (pre-1954 US) nautical mile (pre-1954 U.S.) nautical mile km mi கடல் மைல்
rd rd 5.0292 rod ft m Rod (unit)
royal cubit cu 0.524 royal cubit mm முழம்
rtkm km 1000 route kilometre route kilometer mi கிலோமீட்டர்
rtmi mi 1609.344 route mile km மைல்
shaku ~shaku 10/33 shaku shaku m Shaku (unit)
sm sm 1.70180 smoot m Smoot (unit)
smi mi 1609.344 statute mile km மைல்
solar radius R 695700e3 சூரிய ஆரம் solar radii km சூரிய ஆரம்
sun ~sun 1/33 sun sun mm Japanese units of measurement#Length
thou ~thou 0.0000254 thou thou mm Thousandth of an inch
verst ~verst 1066.8 verst km mi Verst
yd yd 0.9144 யார்டு யார்டுகள் m யார் (நீள அலகு)
μin μin 0.0000000254 microinch microinches nm SI prefix#Non-metric units
Å Å 0.0000000001 ஆங்ஸ்டிராம் ஆங்ஸ்டிராம்கள் in ஆங்ஸ்டிராம்
Hz Hz 1/299,792,458 invert ஏர்ட்சு ஏர்ட்சு SI m ஏர்ட்சு
-ft-frac =ft link = Fracture gradient
-in-stiff =in link = விறைப்பு
-m-frac =m link = Fracture gradient
-m-stiff =m link = விறைப்பு
100km =km multiplier = 100
admiralty nmi =oldUKnmi
angstrom
au =AU symbol = au
feet =ft
அடி =ft
அடிகள் =ft
hands =hand
inch =in
அங்குலம் =in
light-year =ly
ஒளியாண்டு =ly
meter =m sp=us
meters =m sp=us
metre =m
மீட்டர் =m
metres =m
மீட்டர்கள் =m
micrometre =μm
micron =μm default = μin
mile =mi
மைல் =mi
miles =mi
மைல்கள் =mi
parsec =pc
rod =rd
smoot =sm
uin =μin
yard =yd
யார்டு =yd
yards =yd
யார்டுகள் =yd
yds =yd

Linear density

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
dtex dtex 1e-7 decitex decitex lb/yd Units of textile measurement#Tex
kg/cm kg/cm 100 kilogram per centimetre kilograms per centimetre kilogram per centimeter kilograms per centimeter lb/yd Linear density
kg/m kg/m 1 kilogram per metre kilograms per metre kilogram per meter kilograms per meter lb/yd Linear density
lb/ft lb/ft 4535.9237/3048 pound per foot pounds per foot kg/m Linear density
lb/yd lb/yd 4535.9237/9144 pound per yard pounds per yard kg/m Linear density

Magnetic field strength

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
G G 0.0001 gauss gauss SI T Gauss (unit)
T T 1 tesla SI G தெசுலா

Magnetizing field

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
A/m A/m 1 ampere per metre amperes per metre ampere per meter amperes per meter Oe காந்தப் புலம்#Units
kA/m kA/m 1000 kiloampere per metre kiloamperes per metre kiloampere per meter kiloamperes per meter kOe காந்தப் புலம்#Units
MA/m MA/m 1e6 megaampere per metre megaamperes per metre megaampere per meter megaamperes per meter kOe காந்தப் புலம்#Units
Oe Oe 79.5774715 oersted SI kA/m Oersted

Mass

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
-Lcwt cwt 50.80234544 hundredweight hundredweight lb Hundredweight
-Scwt cwt 45.359237 hundredweight hundredweight lb Hundredweight
-ST ST 907.18474 short ton t Short ton
carat ~carat 0.0002 கேரட் கேரட்டுகள் g Carat (mass)
drachm ~drachm 0.001771845195 drachm dram g Dram (unit)
dram =drachm
dwt dwt 0.00155517384 pennyweight oz g Pennyweight
DWton ~deadweight ton 1016.0469088 deadweight ton DWtonne Tonnage
DWtonne ~deadweight tonne 1000 deadweight tonne DWton Tonnage
g g 0.001 கிராம் கிராம்கள் SI oz கிராம்
gr gr 0.00006479891 grain g Grain (unit)
Gt Gt 1000000000000 கிகா-டன் கிகா-டன்கள் LT ST டன்
impgalh2o imp gal H2O 10.00/2.2046226218488 imperial gallon of water imperial gallons of water lb kg கலன் (அலகு)
kt kt 1000000 கிலோ-டன் கிலோ-டன்கள் LT ST டன்
lb lb 0.45359237 pound kg இறாத்தல்
Lcwt ~Lcwt 50.80234544 long hundredweight long hundredweight lb Hundredweight
long cwt long cwt 50.80234544 long hundredweight long hundredweight lb kg Hundredweight
long qtr long qtr 12.70058636 long quarter lb kg Avoirdupois
LT ~long ton 1016.0469088 long ton t Long ton
lt LT 1016.0469088 long ton t Long ton
metric ton ~metric ton 1000 metric ton long ton டன்
MT t 1000 metric ton LT ST டன்
Mt Mt 1000000000 மெகா-டன் மெகா-டன்கள் LT ST டன்
oz oz 0.028349523125 அவுன்சு அவுன்சுகள் g அவுன்சு
ozt ozt 0.0311034768 troy ounce oz g Troy ounce
pdr pdr 0.45359237 pounder kg இறாத்தல்
qtr qtr 12.70058636 quarter lb kg Avoirdupois
Scwt ~Scwt 45.359237 short hundredweight short hundredweight lb Hundredweight
short cwt short cwt 45.359237 short hundredweight short hundredweight lb kg Hundredweight
short qtr short qtr 11.33980925 short quarter lb kg Avoirdupois
ST ~short ton 907.18474 short ton t Short ton
shtn sh tn 907.18474 short ton t Short ton
shton ~ton 907.18474 டன் டன்கள் t Ton
solar mass M 1.98855e30 solar mass solar masses kg சூரியப் பொருண்மை
st st 6.35029318 stone stone lb kg Stone (unit)
t t 1000 tonne metric ton LT ST டன்
tonne t 1000 tonne metric ton shton டன்
troy pound ~troy pound 0.3732417216 troy pound lb kg Troy weight
usgalh2o US gal H2O 3.785411784/1.00206219713184 US gallon of water US gallons of water U.S. gallon of water U.S. gallons of water lb kg United States customary units#Fluid volume
viss viss 1.632932532 viss viss kg Myanmar units of measurement#Mass
billion tonne =e9t
kilogram =kg
kilotonne =kt
lbs =lb
lbt =troy pound
lcwt =Lcwt
long ton =LT
mcg =μg
million tonne =e6t
scwt =Scwt
short ton =ST
stone =st
thousand tonne =e3t
tonnes =t

Mass per unit power

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
kg/kW kg/kW 0.001 kilogram per kilowatt kilograms per kilowatt lb/hp வாட்டு (அலகு)
lb/hp lb/hp 1/(83.82*19.6133) pound per horsepower pounds per horsepower kg/kW குதிரைத் திறன்

Mass per unit time

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
kg/h ==kg/h default = lb/h
lb/h ==lb/h default = kg/h

Molar rate

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
g-mol/d g‑mol/d 1/86400 gram-mole per day gram-moles per day μmol/s மோல்
g-mol/h g‑mol/h 1/3600 gram-mole per hour gram-moles per hour mmol/s மோல்
g-mol/min g‑mol/min 1/60 gram-mole per minute gram-moles per minute g-mol/s மோல்
g-mol/s g‑mol/s 1 gram-mole per second gram-moles per second lb-mol/min மோல்
gmol/d gmol/d 1/86400 gram-mole per day gram-moles per day μmol/s மோல்
gmol/h gmol/h 1/3600 gram-mole per hour gram-moles per hour mmol/s மோல்
gmol/min gmol/min 1/60 gram-mole per minute gram-moles per minute gmol/s மோல்
gmol/s gmol/s 1 gram-mole per second gram-moles per second lbmol/min மோல்
kmol/d kmol/d 5/432 kilomole per day kilomoles per day mmol/s மோல்
kmol/h kmol/h 5/18 kilomole per hour kilomoles per hour mol/s மோல்
kmol/min kmol/min 50/3 kilomole per minute kilomoles per minute mol/s மோல்
kmol/s kmol/s 1000 kilomole per second kilomoles per second lb-mol/s மோல்
lb-mol/d lb‑mol/d 4.5359237/864 pound-mole per day pound-moles per day mmol/s மோல்#Other units called "mole"
lb-mol/h lb‑mol/h 4.5359237/36 pound-mole per hour pound-moles per hour mol/s மோல்#Other units called "mole"
lb-mol/min lb‑mol/min 45.359237/6 pound-mole per minute pound-moles per minute mol/s மோல்#Other units called "mole"
lb-mol/s lb‑mol/s 453.59237 pound-mole per second pound-moles per second kmol/s மோல்#Other units called "mole"
lbmol/d lbmol/d 4.5359237/864 pound-mole per day pound-moles per day mmol/s மோல்#Other units called "mole"
lbmol/h lbmol/h 4.5359237/36 pound-mole per hour pound-moles per hour mol/s மோல்#Other units called "mole"
lbmol/min lbmol/min 45.359237/6 pound-mole per minute pound-moles per minute mol/s மோல்#Other units called "mole"
lbmol/s lbmol/s 453.59237 pound-mole per second pound-moles per second kmol/s மோல்#Other units called "mole"
mmol/s mmol/s 0.001 millimole per second millimoles per second lb-mol/d மோல்
mol/d mol/d 1/86400 mole per day moles per day μmol/s மோல்
mol/h mol/h 1/3600 mole per hour moles per hour mmol/s மோல்
mol/min mol/min 1/60 mole per minute moles per minute mol/s மோல்
mol/s mol/s 1 mole per second moles per second lb-mol/min மோல்
μmol/s μmol/s 0.000001 micromole per second micromoles per second lb-mol/d மோல்
umol/s =μmol/s

Per unit area

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
/acre /acre 1/4046.8564224 per acre per acre /ha ஏக்கர்
/ha /ha 100e-6 per hectare per hectare /acre எக்டேர்
/sqcm /cm2 1e4 per square centimetre per square centimetre per square centimeter per square centimeter /sqin சதுர மீட்டர்
/sqin /in2 1/0.00064516 per square inch per square inch /sqcm Square inch
/sqkm /km2 1e-6 per square kilometre per square kilometre per square kilometer per square kilometer /sqmi சதுர கிலோமீட்டர்
/sqmi /sq mi 1/2,589,988.110336 per square mile per square mile /sqkm சதுர மைல்
PD/acre /acre 1/4046.8564224 inhabitant per acre inhabitants per acre PD/ha ஏக்கர்
PD/ha /ha 100e-6 inhabitant per hectare inhabitants per hectare PD/acre எக்டேர்
PD/sqkm /km2 1e-6 inhabitant per square kilometre inhabitants per square kilometre inhabitant per square kilometer inhabitants per square kilometer PD/sqmi சதுர கிலோமீட்டர்
PD/sqmi /sq mi 1/2,589,988.110336 inhabitant per square mile inhabitants per square mile PD/sqkm சதுர மைல்
/cm2 =/sqcm
/in2 =/sqin
/km2 =/sqkm
pd/acre =PD/acre
pd/ha =PD/ha
PD/km2 =PD/sqkm
pd/km2 =PD/sqkm
PD/km² =PD/sqkm
pd/sqkm =PD/sqkm
pd/sqmi =PD/sqmi

Per unit volume

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
/l /l 1000 per litre per litre per liter per liter /usgal லிட்டர்
/USgal /gal 264.172052 per gallon per gallon /l *கலன் (அலகு)
/usgal =/USgal

Power

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
bhp bhp 745.69987158227022 brake horsepower brake horsepower kW குதிரைத் திறன்#Brake horsepower
Cal/d Cal/d 4184/(3600*24) large calorie per day large calories per day kJ/d கலோரி
Cal/h Cal/h 4184/3600 large calorie per hour large calories per hour kJ/h கலோரி
cal/h cal/h 4.184/3600 calorie per hour calories per hour W கலோரி
CV CV 735.49875 metric horsepower metric horsepower kW குதிரைத் திறன்
hk hk 735.49875 metric horsepower metric horsepower kW குதிரைத் திறன்
hp hp 745.69987158227022 horsepower horsepower kW குதிரைத் திறன்
hp-electric hp 746 electric horsepower electric horsepower kW குதிரைத் திறன்#Electrical horsepower
hp-electrical hp 746 electrical horsepower electrical horsepower kW குதிரைத் திறன்#Electrical horsepower
hp-metric hp 735.49875 metric horsepower metric horsepower kW குதிரைத் திறன்
ihp ihp 745.69987158227022 indicated horsepower indicated horsepower kW குதிரைத் திறன்#Indicated horsepower
kcal/h kcal/h 4184/3600 kilocalorie per hour kilocalories per hour kW கலோரி
kJ/d kJ/d 1000/(3600*24) kilojoule per day kilojoules per day Cal/d ஜூல்
kJ/h kJ/h 1000/3600 kilojoule per hour kilojoules per hour W ஜூல்
PS PS 735.49875 metric horsepower metric horsepower kW குதிரைத் திறன்
shp shp 745.69987158227022 shaft horsepower shaft horsepower kW குதிரைத் திறன்#Shaft horsepower
W W 1 watt SI hp வாட்டு (அலகு)
BTU/h ==BTU/h default = W
Btu/h ==Btu/h default = W
BHP =bhp
btu/h =BTU/h
HP =hp
Hp =hp
hp-mechanical =hp
IHP =ihp
SHP =shp
whp =hp

Power per unit mass

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
hp/lb hp/lb 1643.986806 horsepower per pound horsepower per pound kW/kg Power-to-weight ratio
hp/LT hp/LT 5.13745876875/7 horsepower per long ton horsepower per long ton kW/t Power-to-weight ratio
hp/ST hp/ST 0.821993403 horsepower per short ton horsepower per short ton kW/t Power-to-weight ratio
hp/t hp/t 0.74569987158227022 horsepower per tonne horsepower per tonne kW/t Power-to-weight ratio
kW/kg kW/kg 1000 kilowatt per kilogram kilowatts per kilogram hp/lb Power-to-weight ratio
kW/t kW/t 1 kilowatt per tonne kilowatts per tonne PS/t Power-to-weight ratio
PS/t PS/t 0.73549875 metric horsepower per tonne metric horsepower per tonne kW/t Power-to-weight ratio
shp/lb shp/lb 1643.986806 shaft horsepower per pound shaft horsepower per pound kW/kg Power-to-weight ratio
hp/tonne =hp/t default = kW/tonne symbol = hp/tonne
kW/tonne =kW/t symbol = kW/tonne

Pressure

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
-lb/in2 lb/in2 444,822,161.52605/64,516 pound per square inch pounds per square inch kPa kgf/cm2 Pounds per square inch
atm atm 101,325 standard atmosphere kPa வளிமண்டலம் (அலகு)
Ba Ba 0.1 barye Pa Barye
bar bar 100,000 bar kPa பார் (அளவை)
dbar dbar 10,000 decibar kPa பார் (அளவை)
inHg inHg 3386.388640341 inch of mercury inches of mercury kPa பாதரச அங்குலம்
kBa kBa 100 kilobarye hPa Barye
kg-f/cm2 kgf/cm2 98,066.5 kilogram-force per square centimetre kilograms-force per square centimetre kilogram-force per square centimeter kilograms-force per square centimeter psi Kilogram-force
kg/cm2 kg/cm2 98,066.5 kilogram per square centimetre kilograms per square centimetre kilogram per square centimeter kilograms per square centimeter psi Kilogram-force
kgf/cm2 kgf/cm2 98,066.5 kilogram-force per square centimetre kilograms-force per square centimetre kilogram-force per square centimeter kilograms-force per square centimeter psi Kilogram-force
ksi ksi 444,822,161,526.05/64,516 kilopound per square inch kilopounds per square inch MPa Pounds per square inch
lbf/in2 lbf/in2 444,822,161.52605/64,516 pound-force per square inch pounds-force per square inch kPa kgf/cm2 Pounds-force per square inch
mb mb 100 millibar hPa பார் (அளவை)
mbar mbar 100 millibar hPa பார் (அளவை)
mmHg mmHg 133.322387415 millimetre of mercury millimetres of mercury millimeter of mercury millimeters of mercury kPa Millimeter of mercury
Pa Pa 1 pascal SI psi பாசுக்கல் (அலகு)
psf psf 444,822,161.52605/9,290,304 pound per square foot pounds per square foot kPa Pounds per square inch
psi psi 444,822,161.52605/64,516 pound per square inch pounds per square inch kPa Pounds per square inch
Torr Torr 20,265/152 torr kPa Torr
N/cm2 ==N/cm2 default = psi
N/m2 ==N/m2 default = psi
g/cm2 ==g/cm2 default = lb/sqft multiplier = 9.80665
g/m2 ==g/m2 default = lb/sqft multiplier = 9.80665
kg/ha ==kg/ha default = lb/acre multiplier = 9.80665
kg/m2 ==kg/m2 default = lb/sqft multiplier = 9.80665
lb/1000sqft ==lb/1000sqft default = g/m2 multiplier = 9.80665
lb/acre ==lb/acre default = kg/ha multiplier = 9.80665
lb/sqft ==lb/sqft default = kg/m2 multiplier = 9.80665
lb/sqyd ==lb/sqyd default = kg/m2 multiplier = 9.80665
LT/acre ==LT/acre default = t/ha multiplier = 9.80665
MT/ha ==MT/ha default = LT/acre ST/acre multiplier = 9.80665
oz/sqft ==oz/sqft default = g/m2 multiplier = 9.80665
oz/sqyd ==oz/sqyd default = g/m2 multiplier = 9.80665
ST/acre ==ST/acre default = t/ha multiplier = 9.80665
t/ha ==t/ha default = LT/acre ST/acre multiplier = 9.80665
tonne/acre ==tonne/acre default = tonne/ha multiplier = 9.80665
tonne/ha ==tonne/ha default = tonne/acre multiplier = 9.80665
kgfpsqcm =kgf/cm2
kgpsqcm =kg/cm2
kN/m2 =kPa
lb/in2 =lbf/in2
torr =Torr

Radioactivity

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
Bq Bq 1 பெக்கெரல் பெக்கெரல்கள் SI pCi பெக்கெரல்
Ci Ci 3.7e10 கியூரி கியூரிகள் SI GBq கியூரி
Rd Rd 1e6 ரூதர்ஃபோர்டு ரூதர்ஃபோர்டுகள் SI MBq Rutherford (unit)
பெக்கெரல் =Bq
கியூரி =Ci
ரூதர்ஃபோர்டு =Rd

Speed

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
cm/h cm/h 0.01/60/60 centimetre per hour centimetres per hour centimeter per hour centimeters per hour in/h Metre per second
cm/s cm/s 0.01 centimetre per second centimetres per second centimeter per second centimeters per second in/s Metre per second
cm/year cm/year 0.01/365.2425/24/60/60 centimetre per year centimetres per year centimeter per year centimeters per year in/year Orders of magnitude (speed)
foot/s ft/s 0.3048 foot per second foot per second m/s அடி/விநாடி
ft/min ft/min 0.00508 foot per minute feet per minute m/min அடி/விநாடி
ft/s ft/s 0.3048 foot per second feet per second m/s அடி/விநாடி
furlong per fortnight ~furlong per fortnight 1.397/8,400 furlong per fortnight furlongs per fortnight km/h mph FFF system
in/h in/h 0.0254/60/60 inch per hour inches per hour cm/h அங்குலம்
in/s in/s 0.0254 inch per second inches per second cm/s அங்குலம்
in/year in/year 0.0254/365.2425/24/60/60 inch per year inches per year cm/year Orders of magnitude (speed)
isp s 9.80665 second km/s தன் கணத்தாக்கம்
km/d km/d 1.1574074074074074e-2 kilometre per day kilometres per day kilometer per day kilometers per day mi/d Orders of magnitude (speed)
km/h km/h 10/36 kilometre per hour kilometres per hour kilometer per hour kilometers per hour mph Kilometres per hour
km/s km/s 1000 kilometre per second kilometres per second kilometer per second kilometers per second mi/s Metre per second
kn kn 4.63/9 knot km/h mph Knot (unit)
kNs/kg kN‑s/kg 1000 kN‑s/kg kN‑s/kg isp தன் கணத்தாக்கம்
m/min m/min 1/60 metre per minute metres per minute meter per minute meters per minute ft/min Metre per second
m/s m/s 1 metre per second metres per second meter per second meters per second ft/s Metre per second
Mach Mach 0 mach மாக் மாக்குகள் km/h mph மாக் எண்
mi/d mi/d 1.8626666666666667e-2 mile per day miles per day km/d Orders of magnitude (speed)
mi/s mi/s 1609.344 mile per second miles per second km/s மைல்
mm/h mm/h 0.001/60/60 millimetre per hour millimetres per hour millimeter per hour millimeters per hour in/h Metre per second
mph mph 0.44704 mile per hour miles per hour km/h Miles per hour
Ns/kg N‑s/kg 1 N‑s/kg N‑s/kg isp தன் கணத்தாக்கம்
si tsfc g/(kN⋅s) 1/101972/9.80665 invert g/(kN⋅s) g/(kN⋅s) tsfc Thrust specific fuel consumption
tsfc lb/(lbf⋅h) 1/9.80665/3600 invert lb/(lbf⋅h) lb/(lbf⋅h) si tsfc Thrust specific fuel consumption
cm/y =cm/year
cm/yr =cm/year
in/y =in/year
in/yr =in/year
knot =kn
knots =kn
kph =km/h
mi/h =mph
mm/s ==mm/s default = in/s link = Metre per second

Temperature

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
C °C 1 -273.15 செல்சியசு செல்சியசு F செல்சியசு
F °F 5/9 32-273.15*(9/5) பாரன்ஃகைட் பாரன்ஃகைட் C பாரன்ஃகைட்
K K 1 0 கெல்வின் SI C F கெல்வின்
keVT keV 11.604505e6 0 கிலோஇலத்திரன்வோல்ட் கிலோஇலத்திரன்வோல்ட்கள் MK இலத்திரன்வோல்ட்
R °R 5/9 0 ரேன்கின் ரேன்கின் K F C ரேன்கின் அலகு
Celsius =C
செல்சியசு =C
செல்சியஸ் =C
°C =C
°F =F
°R =R

Temperature change

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
C-change °C 1 degree Celsius change degrees Celsius change F-change செல்சியசு
F-change °F 5/9 degree Fahrenheit change degrees Fahrenheit change C-change பாரன்ஃகைட்
K-change K 1 kelvin change kelvins change F-change கெல்வின்
°C-change =C-change
°F-change =F-change

Time

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
century ha 3,155,760,000 நூற்றாண்டு நூற்றாண்டுகள் Gs நூற்றாண்டு
d d 86,400 நாள் நாட்கள் ks நாள்
decade daa 315,576,000 பத்தாண்டு பத்தாண்டுகள் Ms பத்தாண்டு
dog year dog yr 7 * 31,557,600 dog year years List of unusual units of measurement#Dog year
fortnight ~fortnight 1,209,600 fortnight week Fortnight
h h 3600 மணித்தியாலம் மணித்தியாலங்கள் ks மணித்தியாலம்
long billion year Ta 31,557,600,000,000,000,000 பில்லியன் ஆண்டுகள் பில்லியன் ஆண்டுகள் Es ஆண்டு
millennium ka 31,557,600,000 ஆயிரமாண்டு ஆயிரமாண்டுகள் Gs ஆயிரமாண்டு
milliard year Ga 31,557,600,000,000,000 milliard years milliard years Ps ஆண்டு
million year Ma 31,557,600,000,000 மில்லியன் ஆண்டுகள் மில்லியன் ஆண்டுகள் Ts ஆண்டு
min min 60 மணித்துளி மணித்துளிகள் s மணித்துளி
month ~month 2,629,800 மாதம் மாதங்கள் Ms மாதம்
months mo 2,629,800 மாதம் மாதங்கள் year மாதம்
s s 1 நொடி SI min நொடி (கால அளவு)
short billion year Ga 31,557,600,000,000,000 பில்லியன் ஆண்டுகள் பில்லியன் ஆண்டுகள் Ps ஆண்டு
short trillion year Ta 31,557,600,000,000,000,000 trillion years trillion years Es ஆண்டு
thousand million year Ga 31,557,600,000,000,000 thousand million years thousand million years Ps ஆண்டு
wk ~week 604,800 வாரம் வாரங்கள் Ms கிழமை
year a 31,557,600 ஆண்டு ஆண்டுகள் Ms ஆண்டு
years yr 31,557,600 ஆண்டு ஆண்டுகள் Ms ஆண்டு
byr =short billion year
day =d
நாள் =d
days =d
நாட்கள் =d
dog yr =dog year
Gyr =thousand million year
hour =h
மணித்தியாலம் =h
hours =h
மணித்தியாலங்கள் =h
kMyr =thousand million year
kmyr =thousand million year
kyr =millennium
long byr =long billion year
minute =min
நிமிடம் =min
மணித்துளி =min
minutes =min
நிமிடங்கள் =min
மணித்துளிகள் =min
mth =month
Myr =million year
myr =million year
second =s
விநாடி =s
நொடி =s
seconds =s
விநாடிகள் =s
நொடிகள் =s
tmyr =thousand million year
tryr =short trillion year
tyr =millennium
week =wk
வாரம் =wk
weeks =wk
வாரங்கள் =wk
yr =year
ஆண்டு =year
ஆண்டுகள் =year

Torque

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
kg.m kg⋅m 9.80665 kilogram metre kilogram meter Nm lbft முறுக்கு விசை
kgf.m kgf⋅m 9.80665 kilogram force-metre kilogram force-meter Nm lbfft முறுக்கு விசை
kgm kg⋅m 9.80665 kilogram metre kilogram meter Nm lbfft முறுக்கு விசை
lb-fft ft⋅lbf 1.3558179483314004 pound force-foot pound force-feet Nm Pound-foot (torque)
lb.ft lb⋅ft 1.3558179483314004 pound force-foot pound force-feet Nm Pound-foot (torque)
lb.in lb⋅in 0.1129848290276167 pound force-inch mN.m Pound-foot (torque)
lbfft lbf⋅ft 1.3558179483314004 pound force-foot pound force-feet Nm Pound-foot (torque)
lbft lb⋅ft 1.3558179483314004 pound-foot pound-feet Nm Pound-foot (torque)
m.kg-f m⋅kgf 9.80665 metre kilogram-force metre kilograms-force meter kilogram-force meter kilograms-force Nm lbfft முறுக்கு விசை
m.kgf m⋅kgf 9.80665 metre kilogram-force metre kilograms-force meter kilogram-force meter kilograms-force Nm lbfft முறுக்கு விசை
mN.m mN⋅m 0.001 millinewton metre millinewton meter lb.in Newton metre
Nm N⋅m 1 newton metre newton meter SI lbfft Newton metre
kN/m ==kN/-m-stiff default = lbf/in
lbf/in ==lbf/-in-stiff default = kN/m
lb-f.ft =lb-fft
lbf.ft =lbfft
lbf·ft =lbfft
lb·ft =lb.ft
mkg-f =m.kg-f
mkgf =m.kgf
N.m =Nm
N·m =Nm

Volume

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
-12USoz(mL)serve 12 US fl oz (355 mL) serving 12 U.S. fl oz (355 mL) serving 12*0.0000295735295625 12 US fl oz (355 mL) serving 12 U.S. fl oz (355 mL) serving mL Beverage can#Standard sizes
-12USoz(ml)serve 12 US fl oz (355 ml) serving 12 U.S. fl oz (355 ml) serving 12*0.0000295735295625 12 US fl oz (355 ml) serving 12 U.S. fl oz (355 ml) serving ml Beverage can#Standard sizes
-12USozserve 12 US fl oz serving 12 U.S. fl oz serving 12*0.0000295735295625 12 US fl oz serving 12 U.S. fl oz serving mL Beverage can#Standard sizes
acre foot acre⋅ft 1233.48183754752 acre foot acre foot m3 ஏக்கர் அடி
acre ft acre⋅ft 1233.48183754752 acre foot acre feet m3 ஏக்கர் அடி
AUtbsp AU tbsp 0.000020 Australian tablespoon ml Australian tablespoon
Bcuft billion cu ft 28316846.592 billion cubic foot billion cubic feet Gl Cubic foot
bdft bd ft 0.0023597372167 board foot board feet m3 Board foot
board feet ~board foot 0.0023597372167 board foot board feet m3 Board foot
board foot ~board foot 0.0023597372167 board foot board foot m3 Board foot
cc cc 0.000001 cubic centimetre cubic centimeter cuin Cubic centimetre
CID cu in 0.000016387064 cubic inch cubic inches cc Cubic inch#Engine displacement
cord cord 3.624556363776 cord m3 Cord (unit)
cufoot cu ft 0.028316846592 cubic foot cubic foot m3 Cubic foot
cuft cu ft 0.028316846592 cubic foot cubic feet m3 Cubic foot
cuin cu in 0.000016387064 cubic inch cubic inches cm3 Cubic inch
cumi cu mi 4,168,181,825.440579584 cubic mile km3 Cubic mile
cuyd cu yd 0.764554857984 cubic yard m3 Cubic yard
firkin ~firkin 0.04091481 firkin l impgal USgal Firkin (unit)
foot3 =cufoot
Goilbbl Gbbl 158987294.928 billion barrels billion barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e6 ! e9 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
gr water gr H2O 0.00000006479891 grains water grains water cm3 Grain (unit)
grt grt 2.8316846592 gross register ton m3 Gross register tonnage
impbbl imp bbl 0.16365924 imperial barrel l impgal USgal Barrel (unit)
impbsh imp bsh 0.03636872 imperial bushel l impgal USdrygal Imperial bushel
impbu imp bu 0.03636872 imperial bushel m3 Imperial bushel
impgal imp gal 0.00454609 imperial gallon l USgal கலன் (அலகு)
impgi gi 0.0001420653125 gill ml USoz Gill (unit)
impkenning kenning 0.01818436 imperial kenning l USdrygal Kenning (unit)
impoz imp fl oz 0.0000284130625 imperial fluid ounce ml USoz Imperial fluid ounce
imppk pk 0.00909218 imperial peck l USdrygal Peck
imppt imp pt 0.00056826125 imperial pint l Imperial pint
impqt imp qt 0.0011365225 imperial quart ml USoz @பிரித்தானிய அலகுகள்
kilderkin ~kilderkin 0.08182962 kilderkin l impgal USgal Kilderkin
koilbbl kbbl 158.987294928 thousand barrels thousand barrels v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
L L 0.001 லிட்டர் லிட்டர்கள் லிட்டர் லிட்டர்கள் SI impgal USgal லிட்டர்
l l 0.001 லிட்டர் லிட்டர்கள் லிட்டர் லிட்டர்கள் SI impgal USgal லிட்டர்
m3 m3 1 கன சதுர %sமீட்டர் கன சதுர %sமீட்டர்கள் கன சதுர %sமீட்டர் கன சதுர %sமீட்டர்கள் SI3 cuft Cubic metre
Mbbl Mbbl 158.987294928 thousand barrels thousand barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
MMoilbbl MMbbl 158987.294928 million barrels million barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
Moilbbl Mbbl 158987.294928 million barrels million barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
MTON MTON 0.028316846592*40 measurement ton m3 Measurement ton
MUSgal million US gal million U.S. gal 3785.411784 மில்லியன் அமெரிக்க கலன்கள் மில்லியன் அமெரிக்க கலன்கள் மில்லியன் அமெரிக்க கலன்கள் மில்லியன் அமெரிக்க கலன்கள் Ml கலன் (அலகு)
oilbbl bbl 0.158987294928 barrel m3 Barrel (unit)#Oil barrel
stere ~stere 1 stere cuft Stere
Toilbbl Tbbl 158987294928 trillion barrels trillion barrels v * 1.58987294928 < 10 ! e9 ! e12 ! m3 Barrel (unit)#Oil barrel
USbbl US bbl U.S. bbl 0.119240471196 US barrel U.S. barrel l USgal impgal Barrel (unit)
USbeerbbl US bbl U.S. bbl 0.117347765304 US beer barrel U.S. beer barrel l USgal impgal Barrel (unit)
USbsh US bsh U.S. bsh 0.03523907016688 US bushel U.S. bushel l USdrygal impgal Bushel
USbu US bu U.S. bu 0.03523907016688 US bushel U.S. bushel l USdrygal impgal Bushel
USdrybbl US dry bbl U.S. dry bbl 0.11562819898508 US dry barrel U.S. dry barrel m3 Barrel (unit)
USdrygal US dry gal U.S. dry gal 0.00440488377086 US dry gallon U.S. dry gallon l கலன் (அலகு)
USdrypt US dry pt U.S. dry pt 0.0005506104713575 US dry pint U.S. dry pint ml Pint
USdryqt US dry qt U.S. dry qt 0.001101220942715 US dry quart U.S. dry quart ml Quart
USflgal US fl gal U.S. fl gal 0.003785411784 அமெரிக்க கலன் அமெரிக்க கலன்கள் அமெரிக்க கலன் அமெரிக்க கலன்கள் l impgal கலன் (அலகு)
USgal US gal U.S. gal 0.003785411784 அமெரிக்க கலன் அமெரிக்க கலன்கள் அமெரிக்க கலன் அமெரிக்க கலன்கள் l impgal கலன் (அலகு)
USgi gi 0.0001182941183 gill ml impoz Gill (unit)
USkenning US kenning U.S. kenning 0.01761953508344 US kenning U.S. kenning l impgal Kenning (unit)
USmin US min U.S. min 0.000000061611519921875 US minim U.S. minim ml Minim (unit)
USoz US fl oz U.S. fl oz 0.0000295735295625 US fluid ounce U.S. fluid ounce ml US fluid ounce
USpk US pk U.S. pk 0.00880976754172 US peck U.S. peck l impgal Peck
USpt US pt U.S. pt 0.000473176473 US pint U.S. pint l imppt Pint
USqt US qt U.S. qt 0.000946352946 US quart U.S. quart ml +Quart
USquart US qt U.S. qt 0.000946352946 US quart U.S. quart ml impoz Quart
UStbsp US tbsp U.S. tbsp 0.000946352946/64 US tablespoon U.S. tablespoon ml US tablespoon
winecase ~case 0.009 case l Case (goods)
*U.S.drygal =USdrygal sp=us link = *கலன் (அலகு)
*U.S.gal =USgal sp=us default = L impgal link = *கலன் (அலகு)
+USdrygal =USdrygal link = +கலன் (அலகு)
+usfloz =USoz link = +Fluid ounce
+USgal =USgal link = +கலன் (அலகு)
+USoz =USoz link = +US fluid ounce
@impgal =impgal link = @கலன் (அலகு)
acre feet =acre ft
acre-feet =acre ft
acre-ft =acre ft
acre.foot =acre foot
acre.ft =acre ft
acre·ft =acre ft
bushels =USbsh
cid =CID
ft3 =cuft
gal =USgal
gallon !Use %{USgal%} for US gallons or %{impgal%} for imperial gallons (not %{gallon%})
gallons !Use %{USgal%} for US gallons or %{impgal%} for imperial gallons (not %{gallons%})
Gcuft =e9cuft
impfloz =impoz
Impgal =impgal
in3 =cuin symbol = in3
kcuft =e3cuft
kcum =e3m3
km³ =km3
liter =L sp=us
liters =L sp=us
litre =L
litres =L
Mcuft =e6cuft
Mcum =e6m3
Mft3 =e6cuft
mi3 =cumi
=m3
Pcuft =e15cuft
pt !Use %{USpt%} for US pints or %{imppt%} for imperial pints (not %{pt%})
qt !Use %{USqt%} for US quarts or %{impqt%} for imperial quarts (not %{qt%})
Tcuft =e12cuft
Tft3 =e12cuft
U.S.bbl =USbbl sp=us default = l U.S.gal impgal
U.S.beerbbl =USbeerbbl sp=us default = l U.S.gal impgal
U.S.bsh =USbsh sp=us default = l U.S.drygal impgal
U.S.bu =USbu sp=us default = l U.S.drygal impgal
U.S.drybbl =USdrybbl sp=us
U.S.drygal =USdrygal sp=us
U.S.drypt =USdrypt sp=us
U.S.dryqt =USdryqt sp=us
U.S.flgal =USflgal sp=us
U.S.floz =USoz sp=us
U.S.gal =USgal sp=us default = L impgal link = கலன் (அலகு)
u.s.gal =USgal sp=us default = L impgal link = கலன் (அலகு)
U.S.gi =USgi sp=us
U.S.kenning =USkenning sp=us
U.S.oz =USoz sp=us
U.S.pk =USpk sp=us
U.S.pt =USpt sp=us
U.S.qt =USqt sp=us default = L impqt link = *Quart
usbbl =USbbl
usbeerbbl =USbeerbbl
usbsh =USbsh
usbu =USbu
usdrybbl =USdrybbl
usdrygal =USdrygal
usdrypt =USdrypt
usdryqt =USdryqt
USfloz =USoz
usfloz =USoz
USGAL =USgal
usgal =USgal
usgi =USgi
uskenning =USkenning
usoz =USoz
uspk =USpk
uspt =USpt
usqt =USqt
yd3 =cuyd

Volume per unit area

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
cuft/sqmi ==cuft/sqmi default = m3/km2
m3/ha m3/ha 0.0001 cubic metre per hectare cubic metres per hectare cubic meter per hectare cubic meters per hectare USbu/acre எக்டேர்
m3/km2 ==m3/km2 default = cuft/sqmi
U.S.gal/acre ==U.S.gal/acre default = m3/km2
USbu/acre ~US bushel per acre 0.03523907016688/4046.8564224 US bushel per acre US bushels per acre m3/ha Bushel
USgal/acre ==USgal/acre default = m3/km2

Volume per unit length

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
cuyd/mi ==cuyd/mi default = m3/km
m3/km ==m3/km default = cuyd/mi

Input multiples

The following tables define composite input units consisting of multiple unit codes. A composite must consist of two unit codes where the second is a subdivision of the first. In addition, a default output must be specified. Optionally, an alternate unit code or name can be specified. An alternate unit must have the same scale as that of the subdivision, but may have a different name or symbol.

If both an alternate unit and name are provided, the unit will be used when the input consists of only two components, and the alternate name will be used with three or more (generally, the alternate name would be shorter than the unit's standard name or symbol, and that may be desirable when three or more units make up an input composite).

If an alternate name is used, it replaces the unit's symbol and name and plural name. In other words, the same alternate name applies regardless of whether the unit is abbreviated, and regardless of the number of units.

If the unit yd allows ft as a subdivision, and ft allows in, then the input to a conversion can use all three units (for example, {{convert|1|yd|2|ft|3|in}} which specifies the input as 1 yard, 2 feet, 3 inches). There is no limit to the number of units that can be used in an input multiple.

To simplify processing by the script which extracts data from this wikitext, a unit code is required in the first column; that unit code is not used. This section is read after all units and combinations are defined, so the unit codes may refer to items defined anywhere on this page.

Area

Composite code Unit code Unit code Default Alternate Name
_acre_rood acre rood ha
_acre_sqperch acre sqperch ha
_rood_sqperch rood sqperch m2

Length

Composite code Unit code Unit code Default Alternate Name
_ch_ft ch ft m
_ch_yd ch yd m
_chain_ft chain ft m
_chain_yd chain yd m
_foot_in foot in m
_ft_in ft in m
_mi_ch mi ch km
_mi_chlk mi chlk km
_mi_chain mi chain km
_mi_chainlk mi chainlk km
_mi_ft mi ft km
_mi_furlong mi furlong km
_mi_yd mi yd km
_smi_chain smi chain km
_yd_ft yd ft m

Mass

Composite code Unit code Unit code Default Alternate Name
_lb_oz lb oz kg
_Lcwt_qtr Lcwt qtr kg
_Lcwt_st Lcwt st kg
_long_cwt_qtr long cwt qtr kg
_LT_Lcwt LT Lcwt t -Lcwt
_lt_Lcwt lt Lcwt t -Lcwt
_qtr_lb qtr lb kg
_st_lb st lb kg lb
_ST_Scwt ST Scwt t -Scwt

Output multiples

The following tables define the "multiple" unit codes that can be used for an output unit. Using a multiple code for the output means that the conversion result contains multiple components (for example, a length expressed in yards, feet, inches).

Length

Multiple code Unit code Unit code Unit code Unit code
mich mi ch
michlk mi chlk
michainlk mi chainlk
miydftin mi yd ft in
mift mi ft
ydftin yd ft in
ydft yd ft
ftin ft in
footin foot in
handin hand in

Mass

Multiple code Unit code Unit code Unit code Unit code
lboz lb oz
stlb st lb
stlboz st lb oz
st and lb st lb

Combinations

The following tables list predefined "combination" unit codes that can be used for an output unit. Using a combination code for the output means that the input value is converted to more than one unit. In addition to the combinations listed here, units may be combined by separating unit codes with a space or plus character.

Force

Combination code Unit code Unit code Unit code Unit code
GN LTf GN -LTf
GN LTf STf GN -LTf -STf
GN STf GN -STf
GN STf LTf GN -STf -LTf
kN LTf kN -LTf
kN LTf STf kN -LTf -STf
kN STf kN -STf
kN STf LTf kN -STf -LTf
LTf STf -LTf -STf
MN LTf MN -LTf
MN LTf STf MN -LTf -STf
MN STf MN -STf
MN STf LTf MN -STf -LTf
STf LTf -STf -LTf

Fuel efficiency

Combination code Unit code Unit code Unit code Unit code
L/100 km mpgimp L/100 km mpgimp
l/100 km mpgimp l/100 km mpgimp
L/100 km mpgUS L/100 km mpgus
L/100 km mpgus L/100 km mpgus
l/100 km mpgus l/100 km mpgus
mpgimp L/100 km mpgimp L/100 km

Mass

Combination code Unit code Unit code Unit code Unit code
LT ST t lt -ST t
LT t ST lt t -ST
ST LT t -ST lt t
ST t LT -ST t lt
t LT ST t lt -ST
ton LT ST

Pressure

Combination code Unit code Unit code Unit code Unit code
kPa kg/cm2 kPa kgf/cm2
kPa lb/in2 kPa -lb/in2

Volume

Combination code Unit code Unit code Unit code Unit code
floz impoz USoz

Defaults

The following tables define default outputs for unit codes that use an SI prefix or an engineering notation prefix, where the default output is different from that of the base unit.

Area

Unit code Default output
cm2 sqin
dm2 sqin
e3acre km2
e3m2 e6sqft
e6acre km2
e6ha e6acre
e6km2 e6sqmi
e6m2 e6sqft
e6sqft v * 9.290304 < 100 ! e3 ! e6 ! m2
e6sqmi e6km2
hm2 acre
km2 sqmi
mm2 sqin

Energy

Unit code Default output
aJ eV
e3BTU MJ
e6BTU GJ
EJ kWh
fJ keV
GJ kWh
MJ kWh
PJ kWh
pJ MeV
TJ kWh
YJ kWh
yJ μeV
ZJ kWh
zJ meV

Flow

Unit code Default output
e12cuft/a v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3/a
e12cuft/d v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3/d
e12m3/a Tcuft/a
e12m3/d Tcuft/d
e3cuft/a v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/a
e3cuft/d v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/d
e3cuft/s v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/s
e3m3/a v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/a
e3m3/d v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/d
e3m3/s v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/s
e3USgal/a v * 3.785411784 < 1000 ! ! e3 ! m3/a
e6cuft/a v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/a
e6cuft/d v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/d
e6cuft/s v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/s
e6m3/a v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft/a
e6m3/d v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft/d
e6m3/s v < 28.316846592 ! e6 ! e9 ! cuft/s
e6USgal/a v * 3.785411784 < 1000 ! e3 ! e6 ! m3/a
e9cuft/a m3/a
e9cuft/d v * 2.8316846592 < 100 ! e6 ! e9 ! m3/d
e9m3/a v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft/a
e9m3/d v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft/d
e9m3/s v < 28.316846592 ! e9 ! e12 ! cuft/s
e9USgal/a v * 3.785411784 < 1000 ! e6 ! e9 ! m3/a
e9USgal/s v * 3.785411784 < 1000 ! e6 ! e9 ! m3/s

Force

Unit code Default output
nN gr-f
μN gr-f
mN oz-f

Length

Unit code Default output
am in
cm in
dam ft
dm in
e12km e12mi
e12mi e12km
e3AU ly
e3km e3mi
e3mi e3km
e6km e6mi
e6mi e6km
e9km AU
e9mi e9km
Em mi
fm in
Gm mi
hm ft
km mi
mm in
Mm mi
nm in
Pm mi
pm in
Tm mi
Ym mi
ym in
Zm mi
zm in
μm in

Mass

Unit code Default output
e12lb v * 4.5359237 < 10 ! Mt ! Gt
e3lb v * 4.5359237 < 10 ! kg ! t
e3ozt v * 0.311034768 < 10 ! kg ! t
e3t LT ST
e6carat t
e6lb v * 4.5359237 < 10 ! t ! kilotonne
e6ozt lb kg
e6ST Mt
e6t LT ST
e9lb v * 4.5359237 < 10 ! kilotonne ! Mt
e9t LT ST
Gg lb
kg lb
mg gr
Mg LT ST
ng gr
μg gr

Radioactivity

Unit code Default output
mBq fCi
kBq nCi
MBq μCi
GBq mCi
TBq Ci
PBq kCi
EBq kCi
fCi mBq
pCi Bq
nCi Bq
μCi kBq
mCi MBq
kCi TBq
MCi PBq

Time

Unit code Default output
ns μs
μs ms
ms s
ks h
Ms week
Gs decade
Ts millennium
Ps million year
Es thousand million year

Temperature

Unit code Default output
MK keVT

Volume

Unit code Default output
cL impoz usoz
cl impoz usoz
cm3 cuin
dL impoz usoz
dl impoz usoz
mm3 cuin
dm3 cuin
e12cuft v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3
e12impgal v * 4.54609 < 1000 ! T ! P ! l
e12m3 v < 28.316846592 ! T ! P ! cuft
e12U.S.gal v * 3.785411784 < 1000 ! T ! P ! l
e12USgal v * 3.785411784 < 1000 ! T ! P ! l
e15cuft v * 2.8316846592 < 100 ! e12 ! e15 ! m3
e15m3 Pcuft
e3bdft v * 0.23597372167 < 100 ! e3 ! e6 ! m3
e3cuft v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3
e3impgal v * 4.54609 < 1000 ! k ! M ! l
e3m3 v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft
e3U.S.gal v * 3.785411784 < 1000 ! k ! M ! l
e3USgal v * 3.785411784 < 1000 ! k ! M ! l
e6bdft v * 0.23597372167 < 100 ! e3 ! e6 ! m3
e6cuft v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3
e6cuyd v * 7.64554857984 < 10 ! e3 ! e6 ! m3
e6impgal v * 4.54609 < 1000 ! M ! G ! l
e6L USgal
e6m3 v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft
e6U.S.gal v * 3.785411784 < 1000 ! M ! G ! l
e6USgal v * 3.785411784 < 1000 ! M ! G ! l
e9bdft v * 0.23597372167 < 100 ! e6 ! e9 ! m3
e9cuft v * 2.8316846592 < 100 ! e6 ! e9 ! m3
e9impgal v * 4.54609 < 1000 ! G ! T ! l
e9m3 v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft
e9U.S.gal v * 3.785411784 < 1000 ! G ! T ! l
e9USgal v * 3.785411784 < 1000 ! G ! T ! l
GL cuft
Gl cuft
kL cuft
kl cuft
km3 cumi
mL impoz usoz
ml impoz usoz
Ml v < 28.316846592 ! e3 ! e6 ! cuft
ML v < 28.316846592 ! e3 ! e6 ! cuft
TL cumi
Tl cumi
μL cuin
μl cuin

Links

The following tables define links for unit codes that use an SI prefix, where the linked article is different from that of the base unit.

Area

Unit code Linked article
mm2 சதுர மீட்டர்
cm2 சதுர மீட்டர்
dm2 சதுர மீட்டர்
km2 சதுர கிலோமீட்டர்

Energy

Unit code Linked article
kJ ஜூல்
MJ ஜூல்

Length

Unit code Linked article
fm பெர்மி (அலகு)
pm பிக்கோமீட்டர்
nm நானோமீட்டர்
μm மைக்ரோமீட்டர்
mm மில்லிமீட்டர்
cm செண்ட்டி மீட்டர்
dm டெசிமீட்டர்
dam டெக்கா மீட்டர்
hm ஹெக்டா மீட்டர்
km கிலோமீட்டர்
Mm Megametre
Gm Gigametre
Tm Terametre
Pm Petametre
Em Exametre
Zm Zettametre
Ym Yottametre

Mass

Unit code Linked article
μg மைக்ரோகிராம்
mg கிலோகிராம்
kg கிலோகிராம்
Mg டன்

Power

Unit code Linked article
yW வாட்டு (அலகு)
zW வாட்டு (அலகு)
aW வாட்டு (அலகு)
fW வாட்டு (அலகு)
pW வாட்டு (அலகு)
nW வாட்டு (அலகு)
μW வாட்டு (அலகு)
mW வாட்டு (அலகு)
kW வாட்டு (அலகு)
MW வாட்டு (அலகு)
GW வாட்டு (அலகு)
TW வாட்டு (அலகு)
PW வாட்டு (அலகு)
EW வாட்டு (அலகு)
ZW வாட்டு (அலகு)
YW வாட்டு (அலகு)

Time

Unit code Linked article
as Attosecond
fs Femtosecond
ps Picosecond
ns Nanosecond
μs Microsecond
ms Millisecond
ks Kilosecond
Ms நொடி (கால அளவு)
Gs நொடி (கால அளவு)
Ts Terasecond
Ps Petasecond
Es Exasecond
Zs Zettasecond
Ys Yottasecond

Volume

Unit code Linked article
mm3 Cubic millimetre
cm3 Cubic centimetre
dm3 லிட்டர்
dam3 டெக்கா மீட்டர்
km3 Cubic kilometre
μL லிட்டர்
μl லிட்டர்
mL லிட்டர்
ml லிட்டர்
cL லிட்டர்
cl லிட்டர்
dL லிட்டர்
dl லிட்டர்
daL லிட்டர்
dal லிட்டர்
hL லிட்டர்
hl லிட்டர்
kL Kilolitre
kl Kilolitre
ML லிட்டர்
Ml லிட்டர்
GL லிட்டர்
Gl லிட்டர்
TL லிட்டர்
Tl லிட்டர்
PL லிட்டர்
Pl லிட்டர்

Automatic per units

The following table defines equivalent unit types for some of the types that can be generated automatically for unit codes of the form x/y (x per y). For example, the unit code kg/hl is not defined, so if it were used, it would be regarded as kilograms per hectolitre with unit type mass/volume; the following table would translate that to density so the unit could be converted with other density units. If "Density" is specified in the Link column, the unit name or symbol would be linked to அடர்த்தி if |lk=on is used.

In addition, a scale multiplier can be specified; that allows mass/area units to be converted to pressure units on the assumption that the mass refers to the force due to the "weight" of an object.

Type/type Equivalent unit type Link Multiplier
/area per unit area
/volume per unit volume
area/area area per unit area
energy/length energy per unit length
energy/mass energy per unit mass
energy/time power Power (physics)
energy/volume energy per unit volume
force/area pressure Pressure
length/length gradient Grade (slope)
length/time speed Speed
length/time/time acceleration Acceleration
mass/area pressure 9.80665
mass/length linear density
mass/mass concentration
mass/power mass per unit power
mass/time mass per unit time
mass/volume density Density
power/mass power per unit mass
power/volume Power density
pressure/length fracture gradient
speed/time acceleration Acceleration
volume/area volume per unit area
volume/length volume per unit length
volume/time flow

Overrides

The following tables define "override" unit codes which conflict with another unit when it is combined with one of the SI prefixes. The script which processes this page rejects unit codes that duplicate a known entry, however, that checking is not performed for the unit codes listed here. The Comment field documents the conflict, but is otherwise ignored.

Area

Override code Comment
daa Override default prefix which would give name "decaare".
ha Override default prefix which would give name "hectoare".

Mass

Override code Comment
MT For "metric ton", not "megatesla".

Pressure

Override code Comment
Pa For "Pascal", not "peta-are".
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Convert/conversion_data&oldid=2744305" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது