வார்ப்புரு:Citation/doc

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
Edit-paste.svg
இது வார்ப்புரு:Citation. இற்கான எடுத்துக்காட்டுப் பக்கமாகும்.

இது நேரடியாக பார்க்கப்படுவதற்காக வடிவமைக்கப்படாமல் இருக்கலாம். இதில் உள்ளத் களங்களை மாற்றம் செய்யாதீர்.

The Citation template is a versatile template for citing books, periodicals, contributions in collective works, patents, and web-sites. Its goal is to be an all-purpose citation template. It also has functionality to aid the use of the Harvard referencing style. The template allows author-date ("Harvard") citations in the main body of text to link to a full citation (generated by this template) in a "References" section at the end of the article via the Template:Harvard citation template. This template creates an மீப்பாடக் குறிமொழி anchor, linked by #CITEREF followed by up to 4 author/editor last names and the date, to which the Harvard citation and related templates can link.

The template knows whether you are citing a book, periodical, or a chapter in a compilation, depending on which combination of parameters you use. For use with author-date systems such as the Harvard citation template, use of last and date parameters should be considered compulsory, where possible.

Citing books[தொகு]

Parameters (all are optional)[தொகு]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | publication-date =
 | date =
 | year =
 | title =
 | edition =
 | volume =
 | series =
 | publication-place =
 | place =
 | publisher =
 | pages =
 | page =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
 | accessdate =
}}.
 • last (or last1): The author's surname or last name.
 • first (or first1): The author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • publication-date (or date): Date of publication.
 • date: Date of authorship, if different from date of publication. If only date is used, it will be treated as the date of publication.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Template:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • title: Title of the book.
 • edition: Number or name of the edition, if not the first; for example: edition=2nd.
 • volume: The volume number of a multi-volume book.
 • series: The book series of which this book is a part.
 • publication-place (or place): The city of publication. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • place: City in which the work was made, if different from the city of publication. If only place is used, it will be treated as the city of publication.
 • publisher: The name of the publisher. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • pages: For use when multiple pages are cited. Adds "pp." before the page numbers. Do not use with page.
 • page: For use when one page is cited. Adds "p." before the page number. Do not use with pages.
 • id: Identifier such as ISBN 1-111-22222-9
 • isbn: Use this parameter if the book has an ISBN.
 • doi: A எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: இணையக் கணினி நூலக மையம் ID number, such as 3185581
 • url: An உரலி of an online location where the book can be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Examples[தொகு]

One author
{{ Citation
 | last=Turner
 | first=O.
 | title=History of the Pioneer
Settlement of Phelps and Gorham's
Purchase, and Morris' Reserve
 | publisher=William Alling
 | place=Rochester, New York
 | year=1851
 | url = http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851
 | accessdate = 2008-01-28
 }}.
Turner, O. (1851), History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham's Purchase, and Morris' Reserve, Rochester, New York: William Alling, http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851, பார்த்த நாள்: 2008-01-28 .
Three authors, a volume, and an edition
{{ Citation
 | last1=Lincoln
 | first1=A.
 | last2=Washington
 | first2=G.
 | last3=Adams
 | first3=J.
 | title=All the Presidents' Names
 | publisher=The Pentagon
 | place=Home Base, New York
 | volume=XII
 | edition=2nd
 | year=2007
}}.
Lincoln, A.; Washington, G.; Adams, J. (2007), All the Presidents' Names, XII (2nd ), Home Base, New York: The Pentagon .

Citing journals, newspapers, magazines, or other periodicals[தொகு]

Parameters[தொகு]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | publication-date =
 | date =
 | year =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | publication-place =
 | place =
 | publisher =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | url =
 | issn =
 | doi =
 | oclc =
 | accessdate =
}}.
 • last (or last1): The author's surname or last name.
 • first (or first1): The author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • publication-date (or date): Date of publication.
 • date: Date of authorship, if different from date of publication. This is most useful in older newspapers where days or weeks could pass between authorship and publication. If only date is used, it will be treated as the date of publication.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Template:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • title: Title of the article in the periodical.
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • publication-place: The city of the periodical's publication. This is not recommended for established and widely-distributed periodicals (Vanity Fair), or periodicals in which the title contains the place of publication (த நியூயார்க் டைம்ஸ்). If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • place: City from which the article was written. Generally, this is used to denote the dateline city of a newspaper article.
 • publisher: The name of the periodical's publisher. Use of this parameter is not recommended for most periodicals, unless it would help the reader in locating a copy. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (or number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • url: An உரலி of an online location where the article can be found.
 • issn: The eight-digit International Standard Serial Number (ISSN) identifying the journal.
 • doi: A எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: இணையக் கணினி நூலக மையம் ID number, such as 3185581
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Examples[தொகு]

Journal article
{{Citation
 | last=Hill
 | first=Marvin S.
 | title=Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
 | journal=BYU Studies
 | volume=12
 | issue=2
 | year=1976
 | pages=1–8
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
 }}.
Hill, Marvin S. (1976), "Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties", BYU Studies 12 (2): 1–8, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf .
Newspaper article
{{Citation
 | last=Smith
 | first=Joseph III
 | author-link=Joseph Smith III
 | title=Last Testimony of Sister Emma
 | newspaper=The Saints' Herald
 | publication-place=Plano, IL
 | volume=26
 | issue=19
 | date=[[அக்டோபர் 1]], [[1879]]
 | year=1879
 | month=October
 | page=289
 | url=http://www.sidneyrigdon.com/
dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
 }}.
Joseph Smith III (அக்டோபர் 1, 1879), "Last Testimony of Sister Emma", The Saints' Herald (Plano, IL) 26 (19): 289, http://www.sidneyrigdon.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 .

Citing edited books, or parts of edited books, including encyclopedias and encyclopedia articles[தொகு]

Parameters[தொகு]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | edition =
 | series =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | volume =
 | pages =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
}}.
 • last (or last1): The first author's surname or last name.
 • first (or first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Template:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (or chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (or chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (or editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (or editor1-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (or editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation.
 • edition: Number or name of the edition, if not the first; for example: edition=2nd.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • volume: The volume number of a multi-volume book or compilation.
 • place (or location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • publisher: The name of the publisher. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • id: Identifier such as ISBN 1-111-22222-9
 • isbn: Use this parameter if the book or compilation has an ISBN.
 • doi: A எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: இணையக் கணினி நூலக மையம் ID number, such as 3185581
 • url: An உரலி of an online location where the book or compilationcan be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Examples[தொகு]

Manuscript published in an edited compilation
{{Citation
 | last=Bidamon
 | first=Emma Smith
 | author-link=Emma Hale Smith
 | chapter=Letter to Emma S. Pilgrim
 | date=[[மார்ச் 27]] [[1876]]
 | year=1876
 | editor-surname=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1-56085-072-8
 }}.
Emma Hale Smith (மார்ச் 27 1876), "Letter to Emma S. Pilgrim", in Vogel, Dan, Early Mormon Documents, 1, Signature Books, 1996, ISBN 1-56085-072-8 .
Work with an editor but no author
{{Citation
 | editor-surname=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1-56085-072-8
 }}.
Vogel, Dan, தொகுப்பாசிரியர். (1996), Early Mormon Documents, 1, Signature Books, ISBN 1-56085-072-8 .
Encyclopedia article by a named author
{{Citation
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | publication-date = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}.
Martin Kramer (1999), "Bernard Lewis", in Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720, http://www.geocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm .
Encyclopedia article with no named author
{{Citation
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}.
Boyd, Kelley, தொகுப்பாசிரியர். (1999), "Bernard Lewis", Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 1, London: Fitzroy Dearborn, pp. 719–720, http://www.geocities.com/martinkramerorg/BernardLewis.htm .

Citing contributions, republications, or edited quotations in a periodical article[தொகு]

Parameters[தொகு]

{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | id =
 | issn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
}}.
 • last (or last1): The first author's surname or last name.
 • first (or first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (or author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Template:Harvard citation. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (or chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (or chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (or editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (or editor2-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (or editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation.
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (or number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • place (or location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • id: Identifier such as ISBN 1-111-22222-9
 • issn: The eight-digit International Standard Serial Number (ISSN) identifying the journal.
 • doi: A எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: இணையக் கணினி நூலக மையம் ID number, such as 3185581
 • url: An உரலி of an online location where the book or compilation can be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Examples[தொகு]

Manuscript edited and published in a journal
{{Citation
 | last=Knight
 | first=Joseph, Sr.
 | year=1833
 | editor-last=Jessee
 | editor-first=Dean
 | title=Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
 | journal=BYU Studies
 | volume=17
 | issue=1
 | publication-date=1976
 | pages=35
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
 }}.
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean, ed., "Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History", BYU Studies 17 (1): 35, 1976, https://byustudies.byu.edu/shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf .
Manuscript written at one date and place, then published in a periodical at a different date and place with commentary by the editor.
{{Citation
 | last=Klingensmith
 | first=Philip
 | contribution=Affidavit
 | year=1872
 | date=[[செப்டம்பர் 5]] [[1872]]
 | place=Lincoln County, Nevada
 | title=Mountain Meadows Massacre
 | editor-last=Toohy
 | editor-first=Dennis J.
 | journal=Corinne Daily Reporter
 | publication-date=
[[செப்டம்பர் 24]] [[1872]]
 | publication-place=Corinne, Utah
 | volume=5
 | issue=252
 | pages=1
 | contribution-url=http://
udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
 }}.
Klingensmith, Philip (செப்டம்பர் 5 1872), Affidavit, written at Lincoln County, Nevada, in Toohy, Dennis J., "Mountain Meadows Massacre", Corinne Daily Reporter (Corinne, Utah) 5 (252): 1, செப்டம்பர் 24 1872, http://udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359 .

Citing patents[தொகு]

Parameters (all are optional)[தொகு]

{{Citation
 | inventor-last =
 | inventor-first =
 | inventorlink =
 | inventor2-last =
 | inventor2-first =
 | inventorlink2 =
 | publication-date =
 | issue-date =
 | title =
 | country-code =
 | description =
 | patent-number =
}}.
 • inventor-last (or inventor1-last): The inventor's surname or last name.
 • inventor-first (or inventor1-first): The inventor's first or given name(s).
 • inventorlink (or inventorlink1): Title of an existing Wikipedia article about the first inventor.
 • inventor2-last, inventor3-last, inventor4-last: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • inventor2-first, inventor3-first, inventor4-first: The second, third, and fourth inventors' first or given name(s), if applicable.
 • inventorlink2, inventorlink3, inventorlink4: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth inventor, if applicable.
 • publication-date: Date of publication or filing.
 • issue-date (or date): Date patent was issued by patent agency.
 • title: Title of the patent.
 • country-code: Two-letter abbreviation of the country issuing the patent.
 • description: Type of patent; shown between country code and number.
 • patent-number: The number of the patent.

Examples[தொகு]

United States patent with multiple inventors
{{citation
 | inventor1-last = Degermark
 | inventor1-first = Mikael
 | inventor2-last = Brodnik
 | inventor2-first = Andrej
 | inventor3-last = Carlsson
 | inventor3-first = Svante
 | inventor4-last = Pink
 | inventor4-first = Stephen
 | title = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
 | issue-date = 2001
 | patent-number = 6266706
 | country-code = US}}.
US 6266706, Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson et al., "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", issued 2001 .

Tools[தொகு]

See விக்கிப்பீடியா:மேற்கோள் சுட்டுதல்#Tools for a list of tools which can help create a reference in the 'citation' format.

COinS[தொகு]

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

TemplateData[தொகு]

The Citation template generates a citation for a book, periodical, contribution in a collective work, patent, or a web page. It determines the citation type by examining which parameters are used.

Template parameters

Parameter Description Type Status
1 1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
2 2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
3 3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author surname last

surname of the author of the cited material

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author given name first

given name (first name) of the author of the cited material

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
title of source title

Title of source; displays in italics.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String required
date of source date

Full date of source being referenced in the same format as other publication dates in the citations.[1] Do not wikilink. Displays after the authors and enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
url of source url

URL of an online location where the text of the publication can be found.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Website websitework

Name of the website; may be wikilinked; will display in italics. Having both 'Publisher' and 'Website' is redundant in most cases

Default
empty
Example
Rotten Tomatoes
Auto value
empty
String suggested
inventor-surname inventor-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor1-surname inventor1-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor-last inventor-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor1-last inventor1-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor inventor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
invent1 invent1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
invent-1 invent-1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
country-code country-code

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor2-surname inventor2-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor2-last inventor2-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor2 inventor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
invent2 invent2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor3-surname inventor3-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor3-last inventor3-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor3 inventor3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
invent3 invent3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor4-surname inventor4-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor4-last inventor4-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor4 inventor4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
invent4 invent4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor-given inventor-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor1-given inventor1-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor-first inventor-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor1-first inventor1-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor2-given inventor2-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor2-first inventor2-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor3-given inventor3-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor3-first inventor3-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor4-given inventor4-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventor4-first inventor4-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventorlink1 inventorlink1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventorlink inventorlink

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventorlink2 inventorlink2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventorlink3 inventorlink3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
inventorlink4 inventorlink4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
country country

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
publication-number publication-number

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
patent-number patent-number

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
number number

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
description description

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
status status

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
publication-date publication-date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pubdate pubdate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
issue-date issue-date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
gdate gdate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
year year

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
fdate fdate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pridate pridate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
assign1 assign1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
assign2 assign2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
ref ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
separator separator

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
quote quote

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
postscript postscript

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author-separator author-separator

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author-mask author-mask

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authormask authormask

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last1 last1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname1 surname1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author1 author1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author author

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authors authors

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last2 last2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname2 surname2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author2 author2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last3 last3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname3 surname3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author3 author3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last4 last4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname4 surname4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author4 author4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last5 last5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname5 surname5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author5 author5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last6 last6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname6 surname6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author6 author6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last7 last7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname7 surname7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author7 author7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last8 last8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname8 surname8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author8 author8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
last9 last9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
surname9 surname9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author9 author9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first1 first1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given1 given1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first2 first2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given2 given2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first3 first3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given3 given3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first4 first4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given4 given4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first5 first5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given5 given5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first6 first6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given6 given6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first7 first7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given7 given7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first8 first8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given8 given8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
first9 first9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
given9 given9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author-link author-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author1-link author1-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink authorlink

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink1 authorlink1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author2-link author2-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink2 authorlink2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author3-link author3-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink3 authorlink3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author4-link author4-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink4 authorlink4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author5-link author5-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink5 authorlink5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author6-link author6-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink6 authorlink6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author7-link author7-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink7 authorlink7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author8-link author8-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink8 authorlink8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author9-link author9-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
authorlink9 authorlink9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
coauthor coauthor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
coauthors coauthors

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
origyear origyear

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
month month

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
trans_chapter trans_chapter

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
trans_title trans_title

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
type type

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
archiveurl archiveurl

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
deadurl deadurl

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
series series

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
version version

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
journal journal

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
periodical periodical

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
newspaper newspaper

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
magazine magazine

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
work work

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
volume volume

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
issue issue

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pages pages

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
page page

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
at at

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
nopp nopp

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
chapter chapter

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
contribution contribution

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
chapter-url chapter-url

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
chapterurl chapterurl

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
contribution-url contribution-url

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
chapter-format chapter-format

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
others others

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
edition edition

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
place place

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
location location

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
publication-place publication-place

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
publisher publisher

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor-last editor-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor-surname editor-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor1-last editor1-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor1-surname editor1-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor1 editor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor editor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editors editors

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor2-last editor2-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor2-surname editor2-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor2 editor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor3-last editor3-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor3-surname editor3-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor3 editor3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor4-last editor4-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor4-surname editor4-surname

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor4 editor4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor-first editor-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor-given editor-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor1-first editor1-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor1-given editor1-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor2-first editor2-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor2-given editor2-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor3-first editor3-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor3-given editor3-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor4-first editor4-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor4-given editor4-given

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor-link editor-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor1-link editor1-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor2-link editor2-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor3-link editor3-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
editor4-link editor4-link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
language language

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
in in

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
format format

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
arxiv arxiv

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
asin asin

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
ASIN ASIN

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
asin-tld asin-tld

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
bibcode bibcode

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
doi doi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
DOI DOI

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
doi_inactivedate doi_inactivedate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
doi_brokendate doi_brokendate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
isbn isbn

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
ISBN ISBN

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
issn issn

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
ISSN ISSN

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
jfm jfm

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
JFM JFM

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
jstor jstor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
JSTOR JSTOR

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
lccn lccn

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
LCCN LCCN

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
mr mr

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
MR MR

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
oclc oclc

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
OCLC OCLC

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
ol ol

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
OL OL

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
osti osti

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
OSTI OSTI

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pmc pmc

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
PMC PMC

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pmid pmid

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
PMID PMID

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
rfc rfc

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
RFC RFC

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
ssrn ssrn

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
SSRN SSRN

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
zbl zbl

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
id id

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
ID ID

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
access-date access-date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
accessdate accessdate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
laysummary laysummary

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
laysource laysource

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
laydate laydate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
author-name-separator author-name-separator

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
lastauthoramp lastauthoramp

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
display-authors display-authors

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
archivedate archivedate

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
Translator-first translator-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Translator-last translator-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Translator2-first translator2-first

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Translator2-last translator2-last

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Citation/doc&oldid=2481443" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது