வார்ப்புரு:Chembox

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(வார்ப்புரு:Chembox new இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Jump to navigation Jump to search
Chembox
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
முதன்மை பக்கம்: Wikipedia:Chemical infobox

Template {{Chembox}} is an infobox for chemicals. It has a large number of options to add relevant data and images. The infobox is organized in sections like "identifiers" and "hazards".

Usage[தொகு]

Adding a Chembox with its sections[தொகு]

The Chembox has a modular design. After the general information like the chemical name and images, it can be built from multiple sections, each covering a group of information (like "pharmacology"). Depending on the compound, sections can be added or left out, and within a section parameters can be added or omitted (left blank).

The sections and their parameters are listed below.

Within the general chembox template (with its own parameters like |ImageFile= and |IUPACName=), each section is added with this pattern (as the value of a parameter |sectionx=.

{{Chembox
| ImageFile = 
| IUPACName = 
| ... <!-- more general Chembox parameters here -->
| Section1 = {{Chembox Identifier
| CASNo = 
| PubChem = 
| ... <!-- more Identifier parameters here -->
 }}
}}

In this format, spaces and new lines have no meaning and can be used freely to separate sections (though within a data value, a space has a meaning, except generally leading and trailing spaces). Each section has its own number in |section#=. Then a section is defined with "| section# = {{Chembox " and ends with "}}". Sections cannot 'nest': one must close one section with }} before adding another |Section#= {{Chembox ....

Keep in mind the advice in the main Infobox documentation to use the {{Unbulleted list}} template to present multiple values for a parameter so as to ensure that the values are each started on a new line and tagged appropriately in the underlying markup. This is particularly important with parameters like |OtherNames=, since many names use commas within them, and using commas as separators leads to ambiguity. For example:

| OtherNames = {{Unbulleted list
 | 2,4,6(1''H'',3''H'',5''H'')-pyrimidinetrione
 | 2,4,6-trioxohexahydropyrimidine
 | pyrimidinetriol
 | malonylurea
 | 6-hydroxyuracil
 | ''N'',''N''-(1,3-dioxo-1,3-propanediyl)urea
 }}
| (next parameter) = <!-- etc. -->


Small, simple form[தொகு]

To use, simply copy and paste the left column into the document, filling in whatever you can, and save:

{{Chembox
| ImageFile = 
| ImageSize = 
| ImageAlt = 
| IUPACName = 
| OtherNames = 
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| CASNo = 
| PubChem = 
| SMILES = 
 }}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = 
| MolarMass = 
| Appearance = 
| Density = 
| MeltingPt = 
| BoilingPt = 
| Solubility = 
 }}
| Section3 = {{Chembox Hazards
| MainHazards =
| FlashPt =
| AutoignitionPt =
 }}
}}

Medium form[தொகு]

To use, simply copy and paste the left column into the document, filling in whatever you can:

{{Chembox
| Name =
| Reference =
| IUPACName =
| PIN =
| SystematicName =
| OtherNames = {{Unbulleted list
 | ''name1''
 | ''name2''
 ...
 | ''name50''
 }}
<!-- Images -->
| ImageFile = 
| ImageSize = 
| ImageAlt = 
| ImageName = 
| ImageFile1 = 
| ImageSize1 = 
| ImageAlt1 = 
| ImageName1 = 
| ImageFile2 = 
| ImageSize2 = 
| ImageAlt2 = 
| ImageName2 = 
| ImageFile3 = 
| ImageSize3 = 
| ImageAlt3 = 
| ImageName3 = 
| ImageFileL1 = 
| ImageSizeL1 = 
| ImageAltL1 = 
| ImageNameL1 = 
| ImageFileR1 = 
| ImageSizeR1 = 
| ImageAltR1 = 
| ImageNameR1 = 
| ImageFileL2 = 
| ImageSizeL2 = 
| ImageAltL2 = 
| ImageNameL2 = 
| ImageFileR2 = 
| ImageSizeR2 = 
| ImageAltR2 = 
| ImageNameR2 = 
<!-- Sections -->
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| 3DMet = 
| Abbreviations = 
| Beilstein = 
| CASNo = 
| CASNo_Comment = 
| CASOther = 
| ChEBI = 
| ChemSpiderID = 
| EINECS = 
| EC_number = 
| EC_number_Comment = 
| Gmelin = 
| InChI = 
| KEGG = 
| MeSHName = 
| PubChem = 
| RTECS = 
| SMILES = 
| UNNumber = 
 }}
| Section2 = {{Chembox Properties
| AtmosphericOHRateConstant = 
| Appearance = 
| BoilingPt = 
| BoilingPtC = 
| BoilingPt_ref = 
| BoilingPt_notes = 
| Density = 
| Formula = 
| HenryConstant = 
| LogP = 
| MolarMass = 
| MeltingPt = 
| MeltingPtC = 
| MeltingPt_ref = 
| MeltingPt_notes = 
| pKa = 
| pKb = 
| Solubility = 
| SolubleOther = 
| Solvent = 
| VaporPressure = 
 }}
| Section3 = {{Chembox Structure
| Coordination = 
| CrystalStruct = 
| MolShape = 
 }}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaGf = 
| DeltaHc = 
| DeltaHf = 
| Entropy = 
| HeatCapacity = 
 }}
| Section5 = {{Chembox Explosive
| ShockSens = 
| FrictionSens = 
| DetonationV = 
| REFactor = 
 }}
| Section6 = {{Chembox Pharmacology
| ATCvet = 
| ATCCode_prefix = 
| ATCCode_suffix = 
| ATC_Supplemental = 
| AdminRoutes = 
| Bioavail = 
| Excretion = 
| HalfLife = 
| Metabolism = 
| DrugBox =
| DrugBox_Comment =
| DrugBox2 =
| DrugBox2_Comment =
| legal_status = 
| legal_AU = 
| legal_AU_comment = 
| legal_CA = 
| legal_CA_comment = 
| legal_NZ = 
| legal_NZ_comment = 
| legal_US = 
| legal_US_comment = 
| legal_UK = 
| legal_UK_comment = 
| legal_EU = 
| legal_EU_comment = 
| legal_UN = 
| legal_UN_comment = 
| pregnancy_category = 
| pregnancy_AU = 
| pregnancy_AU_comment = 
| pregnancy_US = 
| pregnancy_US_comment = 
| ProteinBound = 
| Dependence_liability = 
| Addiction_liability = 
 }}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| AutoignitionPt = 
| EUClass = 
| ExploLimits = 
| ExternalMSDS = 
| FlashPt = 
| LD50 = 
| LC50 = 
| MainHazards = 
| NFPA-F = 
| NFPA-H = 
| NFPA-R = 
| NFPA-S = 
| PEL = 
| REL = 
| RPhrases = 
| SPhrases = 
| RSPhrases = 
 }}
| Section9 = {{Chembox Related
| OtherAnions = 
| OtherCations = 
| OtherFunction = 
| OtherFunction_label = 
| OtherCompounds = 
 }}
}}
 
Title (default: article name)
Reference, use <ref> </ref> and add <references/> to the page
IUPAC name
The systematic name(s)
Any other name(s)
Like filename.svg (not [[image:filename.svg]])
Picture width (default=200px; example: ImageSize=100px)
Alt text for picture (example: Fine dry white powder)
Picture caption (example: Oxygen in liquid form)

{{Chembox Identifiers}}

Any abbreviations

CAS Number, links to eMolecules
ChEBI, links to EBIEINECS, links to ecb; URL is http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=ECNO&ENTREE=
EINECS, links to ecb, different URL http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=CASNO&ENTREE=

InChI, no link
KEGG, links to genome.ad.jp
Medical Subject Headings, links to NIH
PubChem, links to pubchem
RTECS, no link
SMILES, no link


{{Chembox Properties}}: physical properties
Atmospheric OH rate constant
Its appearance
Boiling point, in plain text
Notes on boiling point
Density, including unit
The molecular formula
Henry's law constant (kH)
Partition coefficient
Molecular weight, including unit
Melting point, in plain text
Notes on melting point
pKa
pKb
Solubility in water
Solubility in other solvents, goes together with next
In which solvent it is soluble
Vapor pressure

{{Chembox Structure}}: crystal structure
Coordination
Crystal structure
Molecular shape

{{Chembox Thermochemistry}}
Delta Gf
Delta Hc
Delta Hf
Entropy
Heat capacity

{{Chembox Explosive}}
Shock sensitivity
Friction sensitivity
Explosive velocity
Relative effectiveness factor

{{Chembox Pharmacology}}: drug data
ATCvet=yes if the next two parameters define an ATCvet code
ATCCode prefix (first three characters, omit the leading Q for ATCvet codes), internal link
ATCCode suffix (last 4 characters), full ATC links to WHO C.C.
Other ATC codes (use the {{ATC}} and/or {{ATCvet}} templates)
Admin Routes
Bioavailability
Excretion
Half Life
Metabolism
Legal status
Legal status in AU

Legal status in CA

Legal status in NZ

Legal status in US

Legal status in UK

Legal status in EU

Legal status in UN

Pregnancy Category
Pregnancy Category in US

Pregnancy Category in AU

Protein Bound

{{Chembox Hazards}}
Autoignition temperature
EU Class
EU Index
Explosion limits
URL for Safety Data Sheet
Flash point
LD50
LC50
Main hazards
NFPA-F: Fire hazard 0–4 (red)
NFPA-H: Health hazard 0–4 (blue)
NFPA-R: Reactivity hazard 0–4 (yellow)
NFPA-S: Special hazards (aka Other; white): W, OX, COR, ALK, ACID, CRYO, RA
PEL
RPhrases: use the {{R}} template for this
SPhrases: use the {{S}} template for this
RSPhrases: or use the combination of the two above

{{Chembox Related}}: related substances
The function
Other anions
Other cations
Other compounds: adds a chemical 'see also' section
Other function:
 
 

Full form[தொகு]

To use, simply copy and paste the left column into the document, and press save to get an empty Chembox:

Long parameter list for {{Chembox}}
Sections parameter lists may be incomplete
இதனையும் பார்க்க: [[:More on images]]
{{Chembox
<!-- Values -->
| Name =
| IUPACName = 
| IUPACName_hidden = <!-- =yes; default: show -->
| SystematicName = 
| OtherNames = 
| Reference =
<!-- Chembox style settings -->
| width =
| style-left-column-width =
<!-- Images -->
| ImageFile = 
| ImageAlt = 
| ImageCaption = 
| ImageFile1 = 
| ImageAlt1 = 
| ImageCaption1 = 
| ImageFile2 = 
| ImageAlt2 = 
| ImageCaption2 = 
| ImageFile3 = 
| ImageAlt3 = 
| ImageCaption3 = 
| ImageFile4 = 
| ImageAlt4 = 
| ImageCaption4 = 
| ImageFileL1 = 
| ImageAltL1 = 
| ImageCaptionL1 = 
| ImageFileR1 = 
| ImageSizeR1 = 
| ImageAltR1 = 
| ImageCaptionR1 = 
| ImageFileL2 = 
| ImageAltL2 = 
| ImageCaptionL2 = 
| ImageFileR2 = 
| ImageSizeR2 = 
| ImageAltR2 = 
| ImageCaptionR2 = 

| Section1 = {{Chembox Identifiers
| Abbreviations = 
| CASNo = 
| CASNo_Comment = 
| CASNo_Ref = 
| CASNos = 
| CASOther = 
| PubChem = 
| PubChem_Comment = 
| PubChem5 = 
| PubChem5_Comment = 
| PubChemOther = 
| ChemSpiderID = 
| ChemSpiderID_Comment = 
| ChemSpiderID5 = 
| ChemSpiderIDOther = 
| EINECS = 
| EC_number = 
| EC_number_Comment = 
| UNNumber = 
| DrugBank = 
| KEGG = 
| MeSHName = 
| ChEBI = 
| RTECS = 
| ATCvet = 
| ATCCode_prefix = 
| ATCCode_suffix = 
| ATC_Supplemental = 
| SMILES = 
| InChI = 
| Beilstein = 
| Gmelin = 
| 3DMet = }}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = 
| MolarMass = 
| Appearance = 
| Density = 
| MeltingPt = 
| MeltingPt_notes = 
| BoilingPt = 
| BoilingPt_notes = 
| LogP = 
| VaporPressure = 
| HenryConstant = 
| AtmosphericOHRateConstant = 
| pKa = 
| pKb = 
| Solubility = 
| SolubleOther = 
| Solvent = 
| Sheet Resistance = 
| Methacrylate Equiv Wt = 
| Bulk Conductivity =
 }}
| Section3 = {{Chembox Structure
| CrystalStruct = 
| Coordination = 
| MolShape =
 }}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry
| DeltaGf = 
| DeltaHc = 
| DeltaHf = 
| Entropy = 
| HeatCapacity =
 }}
| Section5 = {{Chembox Pharmacology
| AdminRoutes = 
| Bioavail = 
| Metabolism = 
| HalfLife = 
| ProteinBound = 
| Excretion = 
| legal_status = 
| legal_AU = 
| legal_AU_comment = 
| legal_CA = 
| legal_CA_comment = 
| legal_NZ = 
| legal_NZ_comment = 
| legal_US = 
| legal_US_comment = 
| legal_UK = 
| legal_UK_comment = 
| legal_EU = 
| legal_EU_comment = 
| legal_UN = 
| legal_UN_comment = 
| pregnancy_category = 
| pregnancy_AU = 
| pregnancy_AU_comment = 
| pregnancy_US = 
| pregnancy_US_comment = 
 }}
| Section6 = {{Chembox Explosive
| ShockSens = 
| FrictionSens = 
| ExplosiveV = 
| REFactor =
 }}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| ExternalMSDS = 
| EUClass = 
| MainHazards = 
| NFPA-F = 
| NFPA-H = 
| NFPA-R = 
| NFPA-S = 
| RPhrases = 
| SPhrases = 
| RSPhrases = 
| FlashPt = 
| Autoignition = 
| ExploLimits = 
| LD50 = 
| PEL =
 }}
| Section8 = {{Chembox Related
| OtherAnions = 
| OtherCations = 
| OtherFunction_label = 
| OtherFunction = 
| OtherCompounds =
 }}
}}
Chembox: Template name
* Name: title above the box (DEFAULT: article name)
* filename.svg ('''not''' [[image:filename.svg]]
* picture size (example: ImageSize = 100px, default = 200px)
* alt text for picture (example: Fine dry white powder)
* Picture caption (example: Oxygen in liquid form)
* the IUPAC name
* hide IUPAC name if very long; show-button is displayed
* the systematic name
* any other name
* reference; include <ref> </ref>s, add <references/> to the page
'''Section Identifiers:''' Standard numbers etc.
* any abbreviations
* CAS Number: links to eMolecules
   http://www.commonchemistry.org/* PubChem: links to http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov;
 up to 5 numbers
* PubChem_Comment: comment at the number
* PubChemOther: for other information

* ChemSpider: links to www.chemspider.com; up to 5 numbers* EINECS: links to ecb; URL is
 http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE = ECNO&ENTREE = 
* also EINECS, but URL is
 http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE = CASNO&ENTREE = 

* KEGG: links to genome.ad.jp
* Medical Subject Headings: links to NIH
* ChEBI: links to EBI
* RTECS: no link
* ATCvet = yes if the next two parameters define an ATCvet code
* ATCCode prefix (first three characters, omit the leading Q for ATCvet codes), internal link
* ATCCode suffix (last 4 characters), full ATC links to WHO C.C.
* Other ATC codes (use the {{ATC}} and/or {{ATCvet}} templates)
* SMILES: no link
* InChI: no link'''Section Properties:''' Physical properties
* the molecular formula
* molecular weight, including unit
* Its appearance
* Density, including unit.
* Melting Point, including unit.
* Notes on melting point.
* Boiling Point, including unit.
* Notes on boiling point.
* Partition coefficient
* Vapor pressure
* Henry's law constant (kH)
* Atmospheric OH rate constant
* pKa
* pKb* Sheet Resistance
* Methacrylate Equiv Wt
* Bulk Conductivity
'''Section Structure:''' Crystal structure information
* Crystal Structure
* Coordination
* Molecular Shape
'''Section Thermochemistry:''' Thermochemical properties
* Delta Gf
* Delta Hc
* Delta Hf
* Entropy
* Heat Capacity
'''Section Pharmacology:''' Pharmacology/drug data
* Admin Routes
* Bioavailability
* Metabolism
* Half Life
* Protein Bound
* Excretion
* Legal status
* Legal status in US
* Legal status in UK
* Legal status in AU
* Legal status in CA
* Pregnancy Category
* Pregnancy Category in US
* Pregnancy Category in AU
'''Section Explosive:''' Explosive properties
* Shock Sensitivity
* Friction Sensitivity
* Explosive speed
* RE Factor
'''Section Hazards:''' Hazards
* URL for [[Safety Data Sheet]]
* EU Class
* EU Index
* Main Hazards
* NFPA-F: [[NFPA 704#red|NFPA 704]] Fire hazard 0&ndahs;4 (red)
* NFPA-H: [[NFPA 704#blue|NFPA 704]] Health hazard 0&ndahs;4 (blue)
* NFPA-R: [[NFPA 704#yellow|NFPA 704]] Reactivity hazard 0&ndahs;4 (yellow)
* NFPA-O: [[NFPA 704#white|NFPA 704]] Other hazards: W, OX, COR, ALK, ACID, CRYO, RA (white)
* RPhrases: use the {{R-phrase}} template for this
* SPhrases: use the ? template for this
* RSPhrases: or use the combination of the two above
* Flash Point
* Autoignition
* Explosion Limits
* LD50
* PEL
'''Section Related:''' Related compounds etc.
* Other Anions
* Other Cations
* Other Function: works with the next field
* Function: the function
* Other Compounds: chemical 'see also' section
-end

Indexed parameters[தொகு]

| CASNo = 
| CASNo1 = 
| CASNo2 = 
| CASNo3 = 
| CASNo4 = 
| CASNo5 = 
| CASNoOther = 
| CASNo_Comment =
| CASNo1_Comment =
| CASNo5_Comment =
Indexed parameters

Overview
(index numbers 2-3-4 omitted):

| CASNo =
| CASNo1 =
| CASNo5 =
| CASNoOther =
| ChEBI =
| ChEBI1 =
| ChEBI5 =
| ChEBIOther =
| ChEMBL =
| ChEMBL1 =
| ChEMBL5 =
| ChEMBLOther =
| ChemSpiderID =
| ChemSpiderID1 =
| ChemSpiderID5 =
| ChemSpiderIDOther =
| DrugBank =
| DrugBank1 =
| DrugBank5 =
| DrugBankOther =
| InChI =
| InChI1 =
| InChI5 =
| InChIOther =
| KEGG =
| KEGG1 =
| KEGG5 =
| KEGGOther =
| PubChem =
| PubChem1 =
| PubChem5 =
| PubChemOther =
| SMILES =
| SMILES1 =
| SMILES5 =
| SMILESOther =
| UNII =
| UNII1 =
| UNII5 =
| UNIIOther =

Indexed parameters take indexes 'blank'–1–5 (six options). They should have straight input, such as a correct CAS Registry Number. Each parameter can have a comment: |CASNo_Comment=.

 • Eight base parameters are indexed this way, all identifiers:
CASNo, ChEBI, ChEMBL, ChemSpiderID, DrugBank, InChI, KEGG, PubChem, SMILES, UNII
 • Then |_Other= (like |CASNoOther=) is available for free text input.
same substance, same index

When the chembox has multiple substances, use the index. Make sure that |CASNo3= and |SMILES3= are about the same substance, and |CASNo3= and |SMILES2= are not. Treat index "0" the same way:

|CASNo= is |InChI= is |SMILES=
|CASNo1= is |InChI1= is |SMILES1=
|CASNo= is not |InChI1= is not |SMILES4=

Section subtemplates[தொகு]

The following section subtemplates are available:

And the automated section, that is visible when 'pagename (data page)' exists:

See these subsections for their parameter options.

The order of these sections in the infobox is set by the section number (|Section#=) only. Not by the typed sequence. This documentation keeps this arbitrary order:

| Section1 = {{Chembox Identifiers}}
| Section2 = {{Chembox Properties}}
| Section3 = {{Chembox Structure}}
| Section4 = {{Chembox Thermochemistry}}
| Section5 = {{Chembox Explosive}}
| Section6 = {{Chembox Pharmacology}}
| Section7 = {{Chembox Hazards}}
| Section9 = {{Chembox Related}}

Sections that are not used can be safely removed, renumbering is not necessary.

Adding images[தொகு]

வார்ப்புரு:Further information

Parameters[தொகு]

Image parameters for the first images:

{{Chembox
<!-- Other chembox parameters can go here -->
<!-- Row 1/9 -->{{Chembox image
| ImageFile = 
| ImageName = 
| ImageSize = 
| ImageAlt = 
| ImageCaption = 
| ImageFile_Ref = 
 }}
<!-- Row 2/9 -->{{Chembox image
| ImageFile1 = 
| ImageName1 = 
| ImageSize1 = 
| ImageAlt1 = 
| ImageCaption1 = 
| ImageFile1_Ref = 
 }}
<!-- Row 3/9 -->{{Chembox image sbs
| ImageFileL1 = 
| ImageNameL1 = 
| ImageSizeL1 = 
| ImageAltL1 = 
| ImageCaptionL1 = 
| ImageFileL1_Ref = 

| ImageFileR1 = 
| ImageNameR1 = 
| ImageSizeR1 = 
| ImageAltR1 = 
| ImageCaptionR1 = 
| ImageFileR1_Ref = 
 }}
<!-- More chembox parameters can go here, like |Section1=... -->
}}

Examples[தொகு]

Image parameters for an image (example: File1). All are optional.

Chembox
Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
A caption shows here
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references
Tracking categories (test):
{{Chembox
| ImageFile1 = Furfural skeletal.svg
| ImageAlt1 = Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
| ImageName1 = 
| ImageCaption1 = A caption shows here
| ImageSize1 = 120px
| ImageFile1_Ref =ref
}}

Adding two images:

Chembox
Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
3D filled-sphere model of the same molecule
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references
{{Chembox
| ImageFile = Furfural skeletal.svg
| ImageAlt = Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
| ImageFile1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageAlt1 = 3D filled-sphere model of the same molecule
}}

This gives two images, each image on his own row (note, ImageFile is the first image, ImageFile1 is the second).

Adding two images, side by side (L1 and R1):

Chembox
Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
3D filled-sphere model of the same molecule
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references
{{Chembox
| ImageFileL1 = Furfural skeletal.svg
| ImageAltL1 = Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
| ImageFileR1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageAltR1 = 3D filled-sphere model of the same molecule
}}

This gives one row with two images. Note that ImageFile is now not supplied.

Multiple images[தொகு]

வார்ப்புரு:Further information

Chembox images ordering
row 1 ImageFile
row 2 ImageFile1
row 3 ImageFileL1 ImageFileR1
row 4 ImageFileL2 ImageFileR2
row 5 ImageFile2
row 6 ImageFile3
row 7 ImageFileL3 ImageFileR3
row 8 ImageFileL4 ImageFileR4
row 9 ImageFile4

This gives the possibility to play a bit with which image is first (rows with empty parameters are not displayed). Example:

Chembox
Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
3D filled-sphere model of the same molecule
Water droplet erupting from the center of a concentric ring of ripples, evidently in response to a drop landing in the water just before
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
example
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references
{{Chembox
| ImageFileL1 = Furfural skeletal.svg
| ImageAltL1 = Skeleton formula of a ring of four carbons and one oxygen, with a carbon-oxygen attached to a carbon next to an oxygen
| ImageFileR1 = Furfural-3D-vdW.png
| ImageSizeR1 = 
| ImageAltR1 = 3D filled-sphere model of the same molecule
| ImageFile2 = Water droplet blue bg05.jpg
| ImageAlt2 = Water droplet erupting from the center of a concentric ring of ripples, evidently in response to a drop landing in the water just before
| IUPACName = example
}}

This gives one row with two images, and one row with one image.

Names[தொகு]

வார்ப்புரு:Chembox/doc/names

Example[தொகு]

cis-3-Hexen-1-ol
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்s
A, B
விருப்பத்தெரிவு ஐயூபிஏசி பெயர்
PIN
முறையான ஐயூபிஏசி பெயர்
SYS
வேறு பெயர்கள்
X
Y
Z
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references
{{Chembox
| Name=''cis''-3-Hexen-1-ol
| IUPACNames = A, B
| PIN = PIN
| SystematicName = SYS
| OtherNames = X<br/>Y<br/>Z
}}

Troubleshooting[தொகு]

 • When supplying a parameter with a value, and nothing or the wrong value shows up, check:
 • Is the parameter spelled correct, and capitalised correct?
 • Is the parameter placed in the correct section?
 • Is the parameter supplied twice? It will use the value of the second instance
 • Are the sections properly defined. Sections start with | Section# = {{Chembox sectionname |" and end with "}}".
 • Is there inconsistency in the sectionnumbering? Available numbers for sections are 1 – 9.

Maintenance[தொகு]

Category:Chembox maintenance categories

See also[தொகு]

வார்ப்புரு:Navbox Chembox

No description.

Template parameters

Parameter Description Type Status
Width width

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Style style

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Name Name

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Reference Reference

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Chembox_ref Chembox_ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFile ImageFile

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFile1 ImageFile1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFile2 ImageFile2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFile3 ImageFile3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileL1 ImageFileL1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileR1 ImageFileR1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileL2 ImageFileL2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileR2 ImageFileR2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageName ImageName

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSize ImageSize

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAlt ImageAlt

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaption ImageCaption

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFile_Ref ImageFile_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageName1 ImageName1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSize1 ImageSize1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAlt1 ImageAlt1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaption1 ImageCaption1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFile1_Ref ImageFile1_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageNameL1 ImageNameL1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSizeL1 ImageSizeL1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAltL1 ImageAltL1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionL1 ImageCaptionL1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileL1_Ref ImageFileL1_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageNameR1 ImageNameR1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSizeR1 ImageSizeR1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAltR1 ImageAltR1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionR1 ImageCaptionR1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileR1_Ref ImageFileR1_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionLR1 ImageCaptionLR1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageName2 ImageName2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSize2 ImageSize2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAlt2 ImageAlt2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaption2 ImageCaption2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFile2_Ref ImageFile2_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageNameL2 ImageNameL2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSizeL2 ImageSizeL2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAltL2 ImageAltL2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionL2 ImageCaptionL2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileL2_Ref ImageFileL2_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageNameR2 ImageNameR2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSizeR2 ImageSizeR2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAltR2 ImageAltR2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionR2 ImageCaptionR2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileR2_Ref ImageFileR2_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionLR2 ImageCaptionLR2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageName3 ImageName3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSize3 ImageSize3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAlt3 ImageAlt3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaption3 ImageCaption3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFile3_Ref ImageFile3_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileL3 ImageFileL3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageNameL3 ImageNameL3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSizeL3 ImageSizeL3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAltL3 ImageAltL3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionL3 ImageCaptionL3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileL3_Ref ImageFileL3_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileR3 ImageFileR3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageNameR3 ImageNameR3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageSizeR3 ImageSizeR3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageAltR3 ImageAltR3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionR3 ImageCaptionR3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageFileR3_Ref ImageFileR3_Ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionLR3 ImageCaptionLR3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
ImageCaptionAll ImageCaptionAll

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
OtherNames OtherNames

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
IUPACName IUPACName

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
IUPACNames IUPACNames

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
PIN PIN

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
SystematicName SystematicName

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Names_ref Names_ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Pronounce pronounce

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section1 Section1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section2 Section2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section3 Section3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section4 Section4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section5 Section5

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section6 Section6

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section7 Section7

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section8 Section8

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Section9 Section9

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Data page pagename data page pagename

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Show_footer show_footer

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Verifiedfields Verifiedfields

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Watchedfields Watchedfields

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Verifiedrevid verifiedrevid

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Show_ss_note show_ss_note

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
Show_infobox_ref show_infobox_ref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
General_note general_note

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknown optional
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Chembox&oldid=2520819" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது