வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் பொலோனியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
பொலோனியம்
84Po
Te

Po

Uuh
பிசுமத்பொலோனியம்அசுட்டட்டைன்
தோற்றம்
வெள்ளி நிறம்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் பொலோனியம், Po, 84
உச்சரிப்பு /iconpɵˈlniəm/ po-LOH-nee-əm
தனிம வகை metalloid
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 166, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
(209)
இலத்திரன் அமைப்பு [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p4
2, 8, 18, 32, 18, 6
Electron shells of Polonium (2, 8, 18, 32, 18, 6)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை solid
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) (alpha) 9.196 g·cm−3
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) (beta) 9.398 g·cm−3
உருகுநிலை 527 K, 254 °C, 489 °F
கொதிநிலை 1235 K, 962 °C, 1764 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் ca. 13 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 102.91 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 26.4 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)       (846) 1003 1236
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 6, 4, 2, -2
(amphoteric oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 2.0 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 812.1 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 168 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 140±4 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 197 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு cubic
பொலோனியம் has a cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு nonmagnetic
மின்கடத்துதிறன் (0 °C) (α) 0.40 µΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் ? 20 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 23.5 µm·m−1·K−1
CAS எண் 7440-08-6
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: பொலோனியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
208Po செயற்கை 2.898 y α 5.215 204Pb
ε, β+ 1.401 208Bi
209Po செயற்கை 103 y α 4.979 205Pb
ε, β+ 1.893 209Bi
210Po trace 138.376 d α 5.307 206Pb
·சா