வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் பொட்டாசியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
பொட்டாசியம்
19K
Na

K

Rb
ஆர்கான்பொட்டாசியம்கல்சியம்
தோற்றம்
வெள்ளி போன்ற சாம்பல்


பாரஃபின் எண்ணெயின் கீழே பொட்டாசியம் முத்துக்கள். பெரிய முத்து 0.5 செ.மீ. அளவுடையது. கீழே: பொட்டாசியத்தின் நிறமாலைக்கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் பொட்டாசியம், K, 19
உச்சரிப்பு /p[invalid input: 'ɵ']ˈtæsiəm/ po-TAS-ee-əm
தனிம வகை கார உலோகம்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 14, s
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
39.0983(1)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ar] 4s1
2, 8, 8, 1
Electron shells of potassium (2, 8, 8, 1)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 0.862 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 0.828 g·cm−3
உருகுநிலை 336.53 K, 63.38 °C, 146.08 °F
கொதிநிலை 1032 K, 759 °C, 1398 °F
மும்மைப் புள்ளி 336.35 K (63°C),  kPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 2.33 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 76.9 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 29.6 யூல்.மோல்−1·K−1
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 1
(வலிமையான கார ஒக்சைட்டு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 0.82 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 418.8 kJ·mol−1
2வது: 3052 kJ·mol−1
3வது: 4420 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 227 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 203±12 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 275 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு body-centered cubic
பொட்டாசியம் has a body-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 72 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 102.5 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 83.3 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (20 °C) 2000 மீ.செ−1
யங் தகைமை 3.53 GPa
நழுவு தகைமை 1.3 GPa
பரும தகைமை 3.1 GPa
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
0.4
பிரிநெல் கெட்டிமை 0.363 MPa
CAS எண் 7440-09-7
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: பொட்டாசியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
39K 93.26% K ஆனது 20 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
40K 0.012% 1.248(3)×109 y β 1.311 40Ca
ε 1.505 40Ar
β+ 1.505 40Ar
41K 6.73% K ஆனது 22 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா