வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்/ஐக்கிய இராச்சியம் அட்டவணை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
கோவிட்-19 தொற்றுகள் - ஐக்கிய இராச்சியம்  ()
     இறப்புகள்        உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தொற்றுகள்
2020202020212021
சனசனபெப்பெப்மார்மார்ஏப்ஏப்மேமேசூன்சூன்சூலைசூலைஆகஆகசெப்செப்அக்அக்நவநவடிசடிச
சனசனபெப்பெப்மார்மார்ஏப்ஏப்மேமேசூன்சூன்
கடந்த 15 நாட்கள்கடந்த 15 நாட்கள்
தேதி
தொற்றுகள் (% உயர்வு)
இறப்புகள் (% உயர்வு)
2020-01-31 2(n.a.)
2(=)
2020-02-06 3(+50%)
3(=)
2020-02-09 4(+33%)
2020-02-10 8(+100%)
8(=)
2020-02-13 9(+12%)
9(=)
2020-02-24 13(+44%)
13(=)
2020-02-28 19(+46%)
2020-02-29 23(+21%)
2020-03-01 35(+52%)
2020-03-02 40(+14%)
2020-03-03 51(+28%)
2020-03-04 85(+67%)
2020-03-05
114(+34%) 1(n.a.)
2020-03-06
160(+40%) 2(+1)
2020-03-07
206(+29%) 2(=)
2020-03-08
271(+32%) 3(+1)
2020-03-09
321(+18%) 7(+4)
2020-03-10
373(+16%) 7(=)
2020-03-11
456(+22%) 9(+2)
2020-03-12
590(+29%) 10(+1)
2020-03-13
797(+35%) 28(+18)
2020-03-14
1,061(+33%) 43(+15)
2020-03-15
1,391(+31%) 65(+22)
2020-03-16
1,543(+11%) 81(+16)
2020-03-17
1,950(+26%) 115(+34)
2020-03-18
2,626(+35%) 158(+43)
2020-03-19
3,269(+24%) 194(+36)
2020-03-20
3,983(+22%) 250(+56)
2020-03-21
5,018(+26%) 285(+35)
2020-03-22
5,683(+13%) 359(+74)
2020-03-23
6,650(+17%) 508(+149)
2020-03-24
8,077(+21%) 694(+186)[i]
2020-03-25
9,529(+18%) 877(+183)
2020-03-26
11,658(+22%) 1,161(+284)
2020-03-27
14,548(+25%)[ii] 1,455(+294)
2020-03-28
17,104(+18%) 1,669(+214)
2020-03-29
19,606(+15%) 2,043(+374)
2020-03-30
22,271(+14%) 2,425(+382)
2020-03-31
25,521(+15%) 3,095(+670)
2020-04-01
30,088(+18%) 3,747(+652)
2020-04-02
34,610(+15%) 4,461(+714)
2020-04-03
39,282(+13%) 5,221(+760)
2020-04-04
43,282(+10%) 5,865(+644)
2020-04-05
49,481(+14%) 6,433(+568)
2020-04-06
53,624(+8.4%) 7,471(+1,038)
2020-04-07
57,512(+7.3%) 8,505(+1,034)
2020-04-08
63,377(+10%) 9,608(+1,103)
2020-04-09
68,052(+7.4%) 10,760(+1,152)
2020-04-10
73,758(+8.4%) 11,599(+839)
2020-04-11
78,991(+7.1%) 12,285(+686)
2020-04-12
84,279(+6.7%) 13,029(+744)
2020-04-13
88,621(+5.2%) 14,073(+1,044)
2020-04-14
93,873(+5.9%) 14,915(+842)
2020-04-15
98,476(+4.9%) 15,944(+1,029)
2020-04-16
1,03,093(+4.7%) 16,879(+935)
2020-04-17
1,08,692(+5.4%) 17,994(+1,115)
2020-04-18
1,14,217(+5.1%) 18,492(+498)
2020-04-19
1,20,067(+5.1%) 19,051(+559)
2020-04-20
1,24,743(+3.9%) 20,223(+1,172)
2020-04-21
1,29,044(+3.4%) 21,060(+837)
2020-04-22
1,33,495(+3.4%) 21,787(+727)
2020-04-23
1,38,078(+3.4%) 22,792(+1,005)
2020-04-24
1,43,464(+3.9%) 23,635(+843)
2020-04-25
1,48,377(+3.4%) 24,055(+420)
2020-04-26
1,52,840(+3%) 24,393(+338)
2020-04-27
1,57,149(+2.8%) 25,302(+909)
2020-04-28
1,61,145(+2.5%) 26,097(+795)[iii]
2020-04-29
1,65,221(+2.5%) 26,771(+674)
2020-04-30
1,71,253(+3.7%) 27,510(+739)
2020-05-01
1,77,454(+3.6%) 28,131(+621)
2020-05-02
1,82,260(+2.7%) 28,446(+315)
2020-05-03
1,86,599(+2.4%) 28,734(+288)
2020-05-04
1,90,584(+2.1%) 29,427(+693)
2020-05-05
1,94,990(+2.3%) 30,076(+649)
2020-05-06
2,01,101(+3.1%) 30,615(+539)
2020-05-07
2,06,715(+2.8%) 31,241(+626)
2020-05-08
2,11,364(+2.2%) 31,587(+346)
2020-05-09
2,15,260(+1.8%) 31,855(+268)
2020-05-10
2,19,183(+1.8%) 32,065(+210)
2020-05-11
2,23,060(+1.8%) 32,692(+627)
2020-05-12
2,26,463(+1.5%) 33,186(+494)
2020-05-13
2,29,705(+1.4%) 33,614(+428)
2020-05-14
2,33,151(+1.5%) 33,998(+384)
2020-05-15
2,36,711(+1.5%) 34,466(+468)
2020-05-16
2,40,161(+1.5%) 34,636(+170)
2020-05-17
2,43,695(+1.5%) 34,796(+160)
2020-05-18
2,46,406(+1.1%)[iv] 35,341(+545)
2020-05-19
2,48,818(+0.98%) 35,704(+363)
2020-05-20
2,48,293(−0.21%)[v] 36,042(+338)
2020-05-21
2,50,908(+1.1%) 36,393(+351)
2020-05-22
2,54,195(+1.3%) 36,675(+282)
2020-05-23
2,57,154(+1.2%) 37,116(+441)
2020-05-24
2,59,559(+0.94%) 37,237(+121)
2020-05-25
2,61,184(+0.63%) 37,373(+136)
2020-05-26
2,63,188(+0.77%) 37,807(+434)
2020-05-27
2,67,240(+1.5%) 38,220(+413)
2020-05-28
2,69,127(+0.71%) 38,593(+373)
2020-05-29
2,71,222(+0.78%) 38,819(+226)
2020-05-30
2,72,826(+0.59%) 38,934(+115)
2020-05-31
2,74,762(+0.71%) 39,045(+111)[vi]
2020-06-01
2,76,332(+0.57%) 39,369(+324)
2020-06-02
2,77,985(+0.6%) 39,728(+359)
2020-06-03
2,79,856(+0.67%) 39,904(+176)
2020-06-04
2,81,661(+0.64%) 40,261(+357)
2020-06-05
2,83,311(+0.59%) 40,465(+204)
2020-06-06
2,84,868(+0.55%) 40,542(+77)
2020-06-07
2,86,194(+0.47%) 40,597(+55)
2020-06-08
2,87,399(+0.42%) 40,883(+286)
2020-06-09
2,89,140(+0.61%) 41,128(+245)
2020-06-10
2,90,143(+0.35%) 41,279(+151)
2020-06-11
2,91,409(+0.44%) 41,481(+202)
2020-06-12
2,92,950(+0.53%) 41,662(+181)
2020-06-13
2,94,375(+0.49%) 41,698(+36)
2020-06-14
2,95,889(+0.51%) 41,736(+38)
2020-06-15
2,96,857(+0.33%) 41,969(+233)
2020-06-16
2,98,136(+0.43%) 42,153(+184)
2020-06-17
2,99,251(+0.37%) 42,288(+135)
2020-06-18
3,00,469(+0.41%) 42,461(+173)
2020-06-19
3,01,815(+0.45%) 42,589(+128)
2020-06-20
3,03,110(+0.43%) 42,632(+43)
2020-06-21
3,04,331(+0.4%) 42,647(+15)
2020-06-22
3,05,289(+0.31%) 42,927(+280)
2020-06-23
3,06,210(+0.3%) 43,081(+154)
2020-06-24
3,06,862(+0.21%) 43,230(+149)
2020-06-25
3,07,980(+0.36%) 43,414(+184)
2020-06-26
3,09,360(+0.45%) 43,514(+100)
2020-06-27
3,10,250(+0.29%) 43,550(+36)
2020-06-28
3,11,151(+0.29%) 43,575(+25)
2020-06-29
3,11,965(+0.26%) 43,730(+155)
2020-06-30
3,12,654(+0.22%) 43,906(+176)
2020-07-01
3,13,483(+0.27%) 43,995(+89)
2020-07-02
2,83,757(−9.5%)[vii] 44,131(+136)
2020-07-03
2,84,276(+0.18%) 44,198(+67)
2020-07-04
2,84,900(+0.22%) 44,220(+22)
2020-07-05
2,85,416(+0.18%) 44,236(+16)
2020-07-06
2,85,768(+0.12%) 44,391(+155)
2020-07-07
2,86,349(+0.2%) 44,517(+126)
2020-07-08
2,86,979(+0.22%) 44,602(+85)
2020-07-09
2,87,621(+0.22%) 44,650(+48)
2020-07-10
2,88,133(+0.18%) 44,798(+148)
2020-07-11
2,88,953(+0.28%) 44,819(+21)
2020-07-12
2,89,603(+0.22%) 44,830(+11)
2020-07-13
2,90,133(+0.18%) 44,968(+138)
2020-07-14
2,91,373(+0.43%)[viii] 45,053(+85)
2020-07-15
2,91,911(+0.18%) 45,119(+66)
2020-07-16
2,92,552(+0.22%) 45,233(+114)[ix]
2020-07-17
2,93,239(+0.23%) 45,273(+40)
2020-07-18
2,94,066(+0.28%) 45,301(+28)
2020-07-19
2,94,792(+0.25%) 45,312(+11)
2020-07-20
2,95,372(+0.2%) 45,422(+110)
2020-07-21
2,95,817(+0.15%) 45,501(+79)
2020-07-22
2,96,377(+0.19%) 45,554(+53)
2020-07-23
2,97,146(+0.26%) 45,677(+123)
2020-07-24
2,97,914(+0.26%) 45,738(+61)
2020-07-25
2,98,681(+0.26%) 45,752(+14)
2020-07-26
2,99,426(+0.25%) 45,759(+7)
2020-07-27
3,00,111(+0.23%) 45,878(+119)
2020-07-28
3,00,692(+0.19%) 45,961(+83)
2020-07-29
3,01,455(+0.25%) 45,999(+38)
2020-07-30
3,02,301(+0.28%) 46,054(+55)
2020-07-31
3,03,181(+0.29%) 46,119(+65)
2020-08-01
3,03,952(+0.25%) 46,193(+74)
2020-08-02
3,04,695(+0.24%) 46,201(+8)
2020-08-03
3,05,623(+0.3%) 46,210(+9)
2020-08-04
3,06,293(+0.22%) 46,299(+89)
2020-08-05
3,07,184(+0.29%) 46,364(+65)
2020-08-06
3,08,134(+0.31%) 46,413(+49)
2020-08-07
3,09,005(+0.28%) 46,511(+98)
2020-08-08
3,09,763(+0.25%) 46,566(+55)
2020-08-09
3,10,825(+0.34%) 46,574(+8)
2020-08-10
3,11,641(+0.26%) 46,526(-48)
2020-08-11
3,12,789(+0.37%) 46,526(=)
2020-08-12
3,13,798(+0.32%) 41,329(-5197)[x]
2020-08-13
3,14,927(+0.36%) 41,329(=)
2020-08-14
3,16,367(+0.46%) 41,357(+28)
2020-08-15
3,17,444(+0.34%) 41,361(+4)
2020-08-16
3,18,484(+0.33%) 41,366(+5)
2020-08-17
3,19,197(+0.22%) 41,369(+3)
2020-08-18
3,20,286(+0.34%) 41,381(+12)
2020-08-19
3,21,098(+0.25%) 41,397(+16)
2020-08-20
3,22,280(+0.37%) 41,403(+6)
2020-08-21
3,23,313(+0.32%) 41,405(+2)
2020-08-22
3,24,601(+0.4%) 41,423(+18)
2020-08-23
3,25,642(+0.32%) 41,429(+6)
2020-08-24
3,26,614(+0.3%) 41,433(+4)
2020-08-25
3,27,798(+0.36%) 41,449(+16)
2020-08-26
3,28,846(+0.32%) 41,465(+16)
2020-08-27
3,30,368(+0.46%) 41,477(+12)
2020-08-28
3,31,644(+0.39%) 41,486(+9)
2020-08-29
3,32,752(+0.33%) 41,498(+12)
2020-08-30
3,34,467(+0.52%) 41,499(+1)
2020-08-31
3,35,873(+0.42%) 41,501(+2)
2020-09-01
3,37,168(+0.39%) 41,504(+3)
2020-09-02
3,38,676(+0.45%) 41,514(+10)
2020-09-03
3,40,411(+0.51%) 41,527(+13)
2020-09-04
3,42,351(+0.57%) 41,537(+10)
2020-09-05
3,44,164(+0.53%) 41,549(+12)
2020-09-06
3,47,152(+0.87%) 41,551(+2)
2020-09-07
3,50,100(+0.85%) 41,554(+3)
2020-09-08
3,52,520(+0.69%) 41,584(+30)
2020-09-09
3,55,219(+0.77%) 41,594(+10)
2020-09-10
3,58,138(+0.82%) 41,608(+14)
2020-09-11
3,61,677(+0.99%) 41,614(+6)
2020-09-12
3,65,174(+0.97%) 41,623(+9)
2020-09-13
3,68,504(+0.91%) 41,628(+5)
2020-09-14
3,71,125(+0.71%) 41,637(+9)
2020-09-15
3,74,228(+0.84%) 41,664(+27)
2020-09-16
3,78,219(+1.1%) 41,684(+20)
2020-09-17
3,81,614(+0.9%) 41,705(+21)
2020-09-18
3,85,936(+1.1%) 41,732(+27)
2020-09-19
3,90,358(+1.1%) 41,759(+27)
2020-09-20
3,94,257(+1%) 41,777(+18)
2020-09-21
3,98,625(+1.1%) 41,788(+11)
2020-09-22
4,03,551(+1.2%) 41,825(+37)
2020-09-23
4,09,759(+1.5%) 41,862(+37)
2020-09-24
4,16,363(+1.6%) 41,902(+40)
2020-09-25
4,23,236(+1.7%) 41,936(+34)
2020-09-26
4,29,277(+1.4%) 41,971(+35)
2020-09-27
4,34,969(+1.3%) 41,988(+17)
2020-09-28
4,39,013(+0.93%) 42,001(+13)
2020-09-29
4,46,156(+1.6%) 42,072(+71)
2020-09-30
4,53,264(+1.6%) 42,143(+71)
2020-10-01
4,60,178(+1.5%) 42,202(+59)
2020-10-02
4,67,146(+1.5%) 42,268(+66)
2020-10-03
4,80,017(+2.8%)[xi] 42,317(+49)
2020-10-04
5,02,978(+4.8%)[xi] 42,350(+33)
2020-10-05
5,15,571(+2.5%) 42,369(+19)
2020-10-06
5,30,113(+2.8%) 42,445(+76)
2020-10-07
5,44,275(+2.7%) 42,515(+70)
2020-10-08
5,61,815(+3.2%) 42,592(+77)
2020-10-09
5,75,679(+2.5%) 42,679(+87)
2020-10-10
5,90,844(+2.6%) 42,760(+81)
2020-10-11
6,03,716(+2.2%) 42,825(+65)
2020-10-12
6,17,688(+2.3%) 42,875(+50)
2020-10-13
6,34,920(+2.8%) 42,875(=)
2020-10-14
6,54,644(+3.1%) 43,155(+280)
2020-10-15
6,73,622(+2.9%) 43,293(+138)
2020-10-16
6,89,257(+2.3%) 43,429(+136)
2020-10-17
7,05,428(+2.3%) 43,579(+150)
2020-10-18
7,22,409(+2.4%) 43,646(+67)
2020-10-19
7,41,212(+2.6%) 43,726(+80)
2020-10-20
7,62,542(+2.9%) 43,967(+241)
2020-10-21
7,89,229(+3.5%) 44,158(+191)
2020-10-22
8,10,467(+2.7%) 44,347(+189)
2020-10-23
8,30,998(+2.5%) 44,571(+224)
2020-10-24
8,54,010(+2.8%) 44,745(+174)
2020-10-25
8,73,800(+2.3%) 44,896(+151)
2020-10-26
8,94,690(+2.4%) 44,998(+102)
2020-10-27
9,17,575(+2.6%) 45,365(+367)
2020-10-28
9,42,275(+2.7%) 45,675(+310)
2020-10-29
9,65,340(+2.4%) 45,955(+280)
2020-10-30
9,89,745(+2.5%) 46,229(+274)
2020-10-31
10,11,660(+2.2%) 46,555(+326)
2020-11-01
10,34,914(+2.3%) 46,717(+162)
2020-11-02
10,53,864(+1.8%) 46,853(+136)
2020-11-03
10,73,882(+1.9%) 47,250(+397)
2020-11-04
10,99,059(+2.3%) 47,742(+492)
2020-11-05
11,23,197(+2.2%) 48,120(+378)
2020-11-06
11,46,484(+2.1%) 48,475(+355)
2020-11-07
11,71,441(+2.2%) 48,888(+413)
2020-11-08
11,92,013(+1.8%) 49,044(+156)
2020-11-09
12,13,363(+1.8%) 49,238(+194)
2020-11-10
12,33,775(+1.7%) 49,770(+532)
2020-11-11
12,56,725(+1.9%) 50,365(+595)
2020-11-12
12,90,195(+2.7%) 50,928(+563)
2020-11-13
13,17,496(+2.1%) 51,304(+376)
2020-11-14
13,44,356(+2%) 51,766(+462)
2020-11-15
13,69,318(+1.9%) 51,934(+168)
2020-11-16
13,90,681(+1.6%) 52,147(+213)
2020-11-17
14,10,732(+1.4%) 52,745(+598)
2020-11-18
14,30,341(+1.4%) 53,274(+529)
2020-11-19
14,53,256(+1.6%) 53,775(+501)
2020-11-20
14,73,508(+1.4%) 54,286(+511)
2020-11-21
14,93,383(+1.3%) 54,626(+340)
2020-11-22
15,12,045(+1.2%) 55,024(+398)[xii]
2020-11-23
15,27,495(+1%) 55,230(+206)
2020-11-24
15,38,794(+0.74%) 55,838(+608)
2020-11-25
15,57,007(+1.2%) 56,533(+695)
2020-11-26
15,74,562(+1.1%) 57,031(+498)
2020-11-27
15,89,301(+0.94%) 57,551(+520)
2020-11-28
16,05,172(+1%) 58,030(+479)
2020-11-29
16,17,327(+0.76%) 58,245(+215)
2020-11-30
16,29,657(+0.76%) 58,448(+203)
2020-12-01
16,43,086(+0.82%) 59,051(+603)
2020-12-02
16,59,256(+0.98%) 59,699(+648)
2020-12-03
16,74,134(+0.9%) 60,113(+414)
2020-12-04
16,90,432(+0.97%) 60,617(+504)
2020-12-05
17,05,971(+0.92%) 61,014(+397)
2020-12-06
17,23,242(+1%) 61,245(+231)
2020-12-07
17,37,960(+0.85%) 61,434(+189)
2020-12-08
17,50,241(+0.71%) 62,033(+599)
2020-12-09
17,66,819(+0.95%) 62,566(+533)
2020-12-10
17,87,783(+1.2%) 63,082(+516)
2020-12-11
18,09,455(+1.2%) 63,506(+424)
2020-12-12
18,30,956(+1.2%) 64,026(+520)
2020-12-13
18,49,403(+1%) 64,170(+144)
2020-12-14
18,69,666(+1.1%) 64,402(+232)
2020-12-15
18,88,116(+0.99%) 64,908(+506)
2020-12-16
19,13,277(+1.3%) 65,520(+612)
2020-12-17
19,48,660(+1.8%)[xiii] 66,052(+532)
2020-12-18
19,77,167(+1.5%) 66,541(+489)
2020-12-19
20,04,219(+1.4%) 67,075(+534)
2020-12-20
20,40,147(+1.8%) 67,401(+326)
2020-12-21
20,73,511(+1.6%) 67,616(+215)
2020-12-22
21,10,314(+1.8%) 68,307(+691)
2020-12-23
21,49,551(+1.9%) 69,051(+744)
2020-12-24
21,88,587(+1.8%) 69,625(+574)
2020-12-25
22,21,312(+1.5%) 70,195(+570)
2020-12-26
22,56,005(+1.6%) 70,405(+210)
2020-12-27
22,88,345(+1.4%) 70,752(+347)
2020-12-28
23,29,730(+1.8%) 71,109(+357)
2020-12-29
23,82,865(+2.3%) 71,567(+458)
2020-12-30
24,32,888(+2.1%) 72,548(+981)
2020-12-31
24,88,780(+2.3%) 73,512(+964)
2021-01-01
25,42,065(+2.1%) 74,125(+613)
2021-01-02
25,99,789(+2.3%) 74,570(+445)
2021-01-03
26,54,779(+2.1%) 75,024(+454)
2021-01-04
27,13,563(+2.2%) 75,431(+407)
2021-01-05
27,74,479(+2.2%) 76,305(+874)
2021-01-06
28,36,801(+2.2%) 77,346(+1,041)
2021-01-07
28,89,419(+1.9%) 78,508(+1,162)
2021-01-08
29,57,472(+2.4%) 79,833(+1,325)
2021-01-09
30,17,409(+2%) 80,868(+1,035)
2021-01-10
30,72,349(+1.8%) 81,431(+563)
2021-01-11
31,18,518(+1.5%) 81,960(+529)
2021-01-12
31,64,051(+1.5%) 83,203(+1,243)
2021-01-13
32,11,576(+1.5%) 84,767(+1,564)
2021-01-14
32,60,258(+1.5%) 86,015(+1,248)
2021-01-15
33,16,019(+1.7%) 87,295(+1,280)
2021-01-16
33,57,361(+1.2%) 88,590(+1,295)
2021-01-17
33,95,959(+1.1%) 89,261(+671)
2021-01-18
34,33,494(+1.1%) 89,860(+599)
2021-01-19
34,66,849(+0.97%) 91,470(+1,610)
2021-01-20
35,05,754(+1.1%) 93,290(+1,820)
2021-01-21
35,43,646(+1.1%) 94,580(+1,290)
2021-01-22
35,83,907(+1.1%) 95,981(+1,401)
2021-01-23
36,17,459(+0.94%) 97,329(+1,348)
2021-01-24
36,47,463(+0.83%) 97,939(+610)
2021-01-25
36,69,658(+0.61%) 98,531(+592)
2021-01-26
36,89,746(+0.55%) 1,00,162(+1,631)
2021-01-27
37,15,054(+0.69%) 1,01,887(+1,725)
2021-01-28
37,43,734(+0.77%) 1,03,126(+1,239)
2021-01-29
37,72,813(+0.78%) 1,04,371(+1,245)
2021-01-30
37,96,088(+0.62%) 1,05,571(+1,200)
2021-01-31
38,17,176(+0.56%) 1,06,158(+587)
2021-02-01
38,35,783(+0.49%) 1,06,564(+406)
2021-02-02
38,52,623(+0.44%) 1,08,013(+1,449)
2021-02-03
38,71,825(+0.5%) 1,09,335(+1,322)
2021-02-04
38,92,459(+0.53%) 1,10,250(+915)
2021-02-05
39,11,573(+0.49%) 1,11,264(+1,014)
2021-02-06
39,29,835(+0.47%) 1,12,092(+828)
2021-02-07
39,45,680(+0.4%) 1,12,465(+373)
2021-02-08
39,59,784(+0.36%) 1,12,798(+333)
2021-02-09
39,72,148(+0.31%) 1,13,850(+1,052)
2021-02-10
39,85,161(+0.33%) 1,14,851(+1,001)
2021-02-11
39,98,655(+0.34%) 1,15,529(+678)
2021-02-12
40,13,799(+0.38%) 1,16,287(+758)
2021-02-13
40,27,106(+0.33%) 1,16,908(+621)
2021-02-14
40,38,078(+0.27%) 1,17,166(+258)
2021-02-15
40,47,843(+0.24%) 1,17,396(+230)
2021-02-16
40,58,468(+0.26%) 1,18,195(+799)
2021-02-17
40,71,185(+0.31%) 1,18,933(+738)
2021-02-18
40,83,242(+0.3%) 1,19,387(+454)
2021-02-19
40,95,269(+0.29%) 1,19,920(+533)
2021-02-20
41,05,675(+0.25%) 1,20,365(+445)
2021-02-21
41,15,509(+0.24%) 1,20,580(+215)
2021-02-22
41,26,150(+0.26%) 1,20,757(+177)
2021-02-23
41,34,639(+0.21%) 1,21,305(+548)
2021-02-24
41,44,577(+0.24%) 1,21,747(+442)
2021-02-25
41,54,562(+0.24%) 1,22,070(+323)
2021-02-26
41,63,085(+0.21%) 1,22,415(+345)
2021-02-27
41,70,519(+0.18%) 1,22,705(+290)
2021-02-28
41,76,554(+0.14%) 1,22,849(+144)
2021-03-01
41,82,009(+0.13%) 1,22,953(+104)
2021-03-02
41,88,400(+0.15%) 1,23,296(+343)
2021-03-03
41,94,785(+0.15%) 1,23,783(+487)[xiv]
2021-03-04
42,01,358(+0.16%) 1,24,025(+242)
2021-03-05
42,07,304(+0.14%) 1,24,261(+236)
2021-03-06
42,13,343(+0.14%) 1,24,419(+158)
2021-03-07
42,18,520(+0.12%) 1,24,501(+82)
2021-03-08
42,23,232(+0.11%) 1,24,566(+65)
2021-03-09
42,28,998(+0.14%) 1,24,797(+231)
2021-03-10
42,34,924(+0.14%) 1,24,987(+190)
2021-03-11
42,41,677(+0.16%) 1,25,168(+181)
2021-03-12
42,48,286(+0.16%) 1,25,343(+175)
2021-03-13
42,53,820(+0.13%) 1,25,464(+121)[xv]
2021-03-14
42,58,438(+0.11%) 1,25,516(+52)
2021-03-15
42,63,527(+0.12%) 1,25,580(+64)
2021-03-16
42,68,821(+0.12%) 1,25,690(+110)
2021-03-17
42,74,579(+0.13%) 1,25,831(+141)
2021-03-18
42,80,882(+0.15%) 1,25,926(+95)
2021-03-19
42,85,684(+0.11%) 1,26,026(+100)
2021-03-20
42,91,271(+0.13%) 1,26,122(+96)
2021-03-21
42,96,583(+0.12%) 1,26,155(+33)
2021-03-22
43,01,925(+0.12%) 1,26,172(+17)
2021-03-23
43,07,304(+0.13%) 1,26,284(+112)
2021-03-24
43,12,908(+0.13%) 1,26,382(+98)
2021-03-25
43,19,128(+0.14%) 1,26,445(+63)
2021-03-26
43,25,315(+0.14%) 1,26,515(+70)
2021-03-27
43,29,180(+0.09%) 1,26,573(+58)
2021-03-28
43,33,042(+0.09%) 1,26,592(+19)
2021-03-29
43,37,696(+0.11%) 1,26,615(+23)
2021-03-30
43,41,736(+0.09%) 1,26,670(+55)
2021-03-31
43,45,788(+0.09%) 1,26,713(+43)
2021-04-01
43,50,266(+0.1%) 1,26,764(+51)
2021-04-02
43,53,668(+0.08%) 1,26,816(+52)[xvi]
2021-04-03
43,57,091(+0.08%) 1,26,826(+10)
2021-04-04
43,59,388(+0.05%) 1,26,836(+10)
2021-04-05
43,62,150(+0.06%) 1,26,862(+26)
2021-04-06
43,64,529(+0.05%) 1,26,882(+20)
2021-04-07
43,67,291(+0.06%) 1,26,927(+45)
2021-04-08
43,70,321(+0.07%) 1,26,980(+53)
2021-04-09
43,65,461(−0.11%)[xvii] 1,27,040(+60)
2021-04-10
43,68,045(+0.06%) 1,27,080(+40)
2021-04-11
43,69,775(+0.04%) 1,27,087(+7)
2021-04-12
43,73,343(+0.08%) 1,27,100(+13)
2021-04-13
43,75,814(+0.06%) 1,27,123(+23)
2021-04-14
43,78,305(+0.06%) 1,27,161(+38)
2021-04-15
43,80,976(+0.06%) 1,27,191(+30)
2021-04-16
43,83,732(+0.06%) 1,27,225(+34)
2021-04-17
43,85,938(+0.05%) 1,27,260(+35)
2021-04-18
43,87,820(+0.04%) 1,27,270(+10)
2021-04-19
43,90,783(+0.07%) 1,27,274(+4)
2021-04-20
43,93,307(+0.06%) 1,27,307(+33)
2021-04-21
43,95,703(+0.05%) 1,27,327(+20)
2021-04-22
43,98,431(+0.06%) 1,27,345(+18)
2021-04-23
44,01,109(+0.06%) 1,27,385(+40)
2021-04-24
44,03,170(+0.05%) 1,27,417(+32)
2021-04-25
44,04,882(+0.04%) 1,27,428(+11)
2021-04-26
44,06,946(+0.05%) 1,27,434(+6)
2021-04-27
44,09,631(+0.06%) 1,27,451(+17)
2021-04-28
44,11,797(+0.05%) 1,27,480(+29)
2021-04-29
44,14,242(+0.06%) 1,27,502(+22)
2021-04-30
44,16,623(+0.05%) 1,27,517(+15)
2021-05-01
44,18,530(+0.04%) 1,27,524(+7)
2021-05-02
44,20,201(+0.04%) 1,27,538(+14)
2021-05-03
44,21,850(+0.04%) 1,27,539(+1)
2021-05-04
44,23,796(+0.04%) 1,27,543(+4)
2021-05-05
44,25,940(+0.05%) 1,27,570(+27)
2021-05-06
44,28,553(+0.06%) 1,27,583(+13)
2021-05-07
44,31,043(+0.06%) 1,27,598(+15)
2021-05-08
44,33,090(+0.05%) 1,27,603(+5)
2021-05-09
44,34,860(+0.04%) 1,27,605(+2)
2021-05-10
44,37,217(+0.05%) 1,27,609(+4)
2021-05-11
44,39,691(+0.06%) 1,27,629(+20)
2021-05-12
44,41,975(+0.05%) 1,27,640(+11)
2021-05-13
44,44,631(+0.06%) 1,27,651(+11)
2021-05-14
44,46,824(+0.05%) 1,27,668(+17)
2021-05-15
44,48,851(+0.05%) 1,27,675(+7)
2021-05-16
44,50,777(+0.04%) 1,27,679(+4)
2021-05-17
44,52,756(+0.04%) 1,27,684(+5)
2021-05-18
44,50,392(−0.05%)[xviii] 1,27,691(+7)
2021-05-19
44,52,527(+0.05%)[xix] 1,27,694(+3)
2021-05-20
44,55,221(+0.06%)[xx] 1,27,701(+7)
2021-05-21
44,57,923(+0.06%) 1,27,710(+9)
2021-05-22
44,60,446(+0.06%) 1,27,716(+6)
2021-05-23
44,62,538(+0.05%) 1,27,721(+5)
2021-05-24
44,64,900(+0.05%) 1,27,724(+3)
2021-05-25
44,67,310(+0.05%) 1,27,739(+15)
2021-05-26
44,70,297(+0.07%) 1,27,748(+9)
2021-05-27
44,73,677(+0.08%) 1,27,758(+10)
2021-05-28
44,77,705(+0.09%) 1,27,768(+10)
2021-05-29
44,80,945(+0.07%) 1,27,775(+7)
2021-05-30
44,84,056(+0.07%) 1,27,781(+6)
2021-05-31
44,87,339(+0.07%) 1,27,782(+1)
2021-06-01
44,90,438(+0.07%) 1,27,782(=)
2021-06-02
44,94,699(+0.09%) 1,27,794(+12)
2021-06-03
44,99,878(+0.12%) 1,27,812(+18)
2021-06-04
45,06,018(+0.14%) 1,27,823(+11)
2021-06-05
45,11,669(+0.13%) 1,27,836(+13)
2021-06-06
45,16,892(+0.12%) 1,27,840(+4)
2021-06-07
45,22,476(+0.12%) 1,27,841(+1)
2021-06-08
45,28,442(+0.13%) 1,27,854(+13)
2021-06-09
45,35,754(+0.16%) 1,27,860(+6)
2021-06-10
45,42,986(+0.16%) 1,27,867(+7)
2021-06-11
45,50,944(+0.18%) 1,27,884(+17)
2021-06-12
45,58,494(+0.17%) 1,27,896(+12)
2021-06-13
45,65,813(+0.16%) 1,27,904(+8)
2021-06-14
45,73,419(+0.17%) 1,27,907(+3)
2021-06-15
45,81,006(+0.17%) 1,27,917(+10)
2021-06-16
45,89,814(+0.19%) 1,27,926(+9)
மூலங்கள்:


குறிப்புகள்:

 1. On 25 March PHE changed reporting of deaths to be correct up to 17:00 the previous day, while cases are reported up to 09:00 the same day. Deaths reported for Tuesday 24 March only covered from 09:00 to 17:00 on that day; subsequent reporting is for 24-hour periods from 17:00 to 17:00.[3]
 2. Figures for 27 March and after include additional cases from tests carried out on key workers.
 3. Starting with the figures published on 29 April, deaths in all settings are now included. Previously, only deaths in hospitals were included in the official figures. The numbers in this table have been updated with backdated figures for previous dates.
 4. Positive cases are 27 lower than the difference between today’s and yesterday’s cumulative. This is due to Northern Ireland not processing testing data for 17 May, and the removal of a quality control sample from Wales data.
 5. Reduction in the cumulative total is due to unpublished corrections, and the reallocation of some positive test results to previous days.[சான்று தேவை]
 6. 111 deaths were reported for 31 May. However, the cumulative total was revised to include an additional 445 deaths from the period from 26 April to 31 May identified by PHE as COVID-19 deaths having received a positive test. The numbers in this table have been updated with backdated figures from 23 May onwards.
 7. The methodology of reporting positive cases has been updated to remove duplicates within and across pillars 1 and 2, to ensure that a person who tests positive is only counted once. This has resulted in a reduction in the number of cumulative tests. Pillar 1: swab testing in Public Health England (PHE) labs and NHS hospitals for those with a clinical need, and health and care workers. Pillar 2: swab testing for the wider population, as set out in government guidance.
 8. Total positive cases reported for 14 July include an additional 842 cases from a testing laboratory in Wales. These positive cases should have been reflected in the data for 13 July. Had they been included in the 13 July data, there would have been 398 positive cases reported on 14 July, and the increases for 13 July and 14 July would have been 0.47% and 0.14% respectively.
 9. Daily death figures are suspended. Statement from HM Government: "The Secretary of State has today, 17 July, asked PHE to urgently review their estimation of daily death statistics. Currently the daily deaths measure counts all people who have tested positive for coronavirus and since died, with no cut-off between time of testing and date of death. There have been claims that the lack of cut-off may distort the current daily deaths number. We are therefore pausing the publication of the daily figure while this is resolved."
 10. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; deaths_adjustment என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 11. 11.0 11.1 பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; test_backlog என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 12. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; deaths_adjustment2 என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 13. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; test_backlog_dec1 என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 14. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; deaths_adjustment3 என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 15. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; deaths_adjustment4 என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 16. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; deaths_adjustment5 என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 17. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; deaths_adjustment6 என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 18. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; test_adjust_18_May என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 19. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; test_adjust_19_May என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 20. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; test_adjust_20_May என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை

மேற்கோள்கள்

 1. "Coronavirus (COVID-19) cases in the UK".
 2. "Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK".
 3. "Coronavirus: UK deaths rise by more than 100 in a day". BBC News. https://www.bbc.co.uk/news/uk-52056534. பார்த்த நாள்: 27 March 2020.