வார்ப்புரு:இரட்டைப் பட்டைக்கூம்புகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
"ஒழுங்கு" நேர் (சமச்சீர்) n-கோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்புகள்:
இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு பெயர் இருகோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு முக்கோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு
(J12)
சதுர இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு
(O)
ஐங்கோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு
(J13)
அறுகோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு எழுகோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு எண்கோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு நவகோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு தசகோண இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு ... முடிவிலா இரட்டைப் பட்டைக்கூம்பு]]
பன்முகியின் படிமம் Triangular bipyramid.png Square bipyramid.png Pentagonale bipiramide.png Hexagonale bipiramide.png Heptagonal bipyramid.png Octagonal bipyramid.png Enneagonal bipyramid.png Decagonal bipyramid.png ...
கோளப் பாவுமை படிமம் Spherical digonal bipyramid.svg Spherical trigonal bipyramid.png Spherical square bipyramid.svg Spherical pentagonal bipyramid.svg Spherical hexagonal bipyramid.png Spherical heptagonal bipyramid.png Spherical octagonal bipyramid.png Spherical enneagonal bipyramid.png Spherical decagonal bipyramid.png தரைபாவுமை படிமம் Infinite bipyramid.svg
முக அமைவு V2.4.4 V3.4.4 V4.4.4 V5.4.4 V6.4.4 V7.4.4 V8.4.4 V9.4.4 V10.4.4 ... V∞.4.4
கோஎக்சிட்டெர் வரைபடம் CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 2x.pngCDel node.png CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 4.pngCDel node.png CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 5.pngCDel node.png CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 6.pngCDel node.png CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 7.pngCDel node.png CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 8.pngCDel node.png CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 9.pngCDel node.png CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 10.pngCDel node.png ... CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel infin.pngCDel node.png