வகைபிரித்தல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வகைப்பாட்டியல் (Taxonomy) என்பது வகைபிரித்தல் நடைமுறை மற்றும் அறிவியலாகும். இந்த வார்த்தை இதனுடைய வேர்ச்சொல்லை கிரேக்கத்தின்τάξις டேக்ஸிஸ் (taxis) (அதாவது 'ஒழுங்கு' 'அமைப்பு') மற்றும்,νόμος நோமாஸ் (nomos) ('சட்டம்' அல்லது 'அறிவியல்') என்பதிலிருந்து பெற்றிருக்கிறது. வகைபிரித்தல் டேக்ஸா (ஒருமையில் டேக்ஸான்) வகைதொகுப்பு அலகுகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

மேலும், இந்த வார்த்தை ஒரு எண்ணிக்கை பெயர்ச்சொல்லாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது: ஒரு வகைபிரித்தல் அல்லது வகைதொகுப்பியல் திட்டம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகைப்பாட்டில் (".....வகைதொகுப்பியல்",), மேல்மட்டத்திலிருந்து கீழான அமைப்பாக ஏற்படுத்தப்படுகிறது. வகைமாதிரியாக இது முதன்மைவகை-துணைவகை உறவுகளாக அமைக்கப்படுகிறது என்பதுடன் இது பொதுமைப்படுத்துதல்-பிரத்யேகமாக்குதல் உறவுகள் அல்லது சற்றே முறைப்படியானதாக பெற்றோர்-குழந்தை உறவுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுபோன்று தருவிக்கப்பட்ட உறவில் வரையறை அடிப்படையிலான துணைவகை முதன்மைவகை உடனான ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூடுதல் ஆக்கக்கூறுகள், செயல்முறைகள் அல்லது தடைகளாக அதே ஆக்கக்கூறுகள், செயல்முறைகள் மற்றும் தடைகளைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, கார் என்பது வாகனம் என்பதன் துணைவகையாகும். எனவே எந்த காரும் ஒரு வாகனமாகும், ஆனால் எல்லா வாகனமும் கார் அல்ல. ஆகவே ஒரு வகையானது வாகனமாக இருப்பதைக் காட்டிலும் அதிக தடைகளை தீர்க்க வேண்டியிருக்கிறது.

பயன்பாடுகள்[தொகு]

உண்மையில் வகைப்பாட்டியல் என்பது உடலுறுப்புகள் அல்லது உடலுறுப்புகளின் குறிப்பிட்ட வகைப்படுத்தலை வகைப்படுத்துவதைத்தான் குறிக்கிறது (இப்போது ஆல்பா வகைபிரித்தல் என்று அறியப்படுவது). இருப்பினும் பரந்தகன்ற, மிகவும் பொதுவான அர்த்தத்தில் இது அம்சங்கள் அல்லது கருத்துக்களின் வகைப்படுத்தல் மற்றும் இதுபோன்ற வகைப்படுத்தலில் உள்ளுறையும் கொள்கைகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்ற குறிப்பிட்ட வட்டங்களில் வழக்கமான ஒன்றாகிவிட்டது.

கிட்டத்தட்ட எதையும்-பொருட்களை உயிர்ச்சித்தரமாக்குதல், உயிர்ச்சித்திர நீக்குதல், இடங்கள், கருத்துகள், நிகழ்வுகள், ஆக்கக்கூறுகள் மற்றும் உறவுகள்-சில வகைபிரித்தல் திட்டத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம். விக்கிபீடியா வகையினங்கள் வகைபிரித்தல் தி்ட்டத்தையே[1] விளக்குகின்றன என்பதோடு விக்கிபீடியாவின் முழு வகைதொகுப்பியலையும் தானியக்க வகையில் சாராம்சப்படுத்தலாம்[2]. சமீபத்தில், வேர்ட்நெட் போன்ற கணக்கீட்டு லெக்ஸிகன்கள் கைமுறையாக கட்டமைக்கப்பட்ட வகைதொகுப்பியலாக இருப்பது விக்கிபீடியா வகைப்பட்ட வகைதொகுப்பியலை மேம்படுத்தவும் மறுகட்டமைப்பு செய்யவும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது[3].

இன்னும் விரிவான அர்த்தத்தில் வகைதொகுப்பியலை பெற்றோர்-குழந்தை படிநிலைகளுக்கும் மேலாக, மற்ற வகைப்பட்ட உறவுநிலைகளோடு நெட்வொர்க் கட்டமைப்பு போன்ற உறவுநிலை திட்டங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். வகைதொகுப்பியல்கள் ஒரே குழந்தையை பல பெற்றோர்களிடத்தில் சேர்ப்பதாக இருக்கலாம், உதாரணத்திற்கு, "கார்" என்பது "வாகனம்" மற்றும் "இரும்பு இயக்கவியல்கள்" ஆகிய இரண்டு பெற்றோர்களிடத்தில் தோன்றலாம்; இருப்பினும் சிலருக்கு இது வெறுமனே "கார்" என்பது சில வேறுபட்ட வகைபிரித்தல்களின் பகுதி என்பதாக அர்த்தமாகிறது.[4] ஒரு வகைபிரித்தல் குழுக்களாக உள்ள அம்சங்களின் வகைகள் அல்லது அகரவரிசைப் பட்டியலின் எளிய கட்டமைப்பாகவும் இருக்கலாம். இருப்பினும், இந்த சொற்பதம் இதுபோன்ற பட்டியலுக்கு மிகவும் காரணப்பூர்வமானது. அறிவு நிர்வாகத்திற்குள்ளான தற்போதைய பயன்பாட்டில், வகைபிரித்தல்கள் மெய்ப்பொருள் மூல ஆய்வைக் காட்டிலும் குறுகியவையாக கருதப்படுகின்றன, ஏனென்றால் உறவுநிலை வகைகளின் பெரும் வகைப்பாட்டிற்கு மெய்ப்பொருள் மூல ஆய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது.[5]

கணிதவியல்ரீதியாக ஒரு படிநிலையாக்க வகைபிரித்தல் என்பது வழங்கப்பட்ட ஆப்ஜெக்ட்களுக்கான வகைப்பாட்டின் மர கட்டமைப்பாக இருக்கிறது. இது உள்ளடக்கு படிநிலையாக்கம் என்றும் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டமைப்பின் மேல்மட்டத்தில் இது எல்லா பொருட்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஒற்றை வகைபிரிப்பு, வேர்க்கணு ஆகியனவாக இருக்கிறது. வேருக்கு கீழே இருக்கும் கணுக்கள் வகைபிரிக்கப்பட்ட பொருட்களின் மொத்த தொகுப்பின் துணைத்தொகுப்புகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மிகவும் திட்டவட்டமான வகைபிரித்தல்களாக இருக்கின்றன. பகுத்தறிதல் முன்னேற்றம் பொதுவானதிலிருந்து மிகவும் திட்டவட்டமானதற்கு முன்னேறுகிறது. குறிப்பிட்ட வகைபிரித்தல்களில், ஒரு ஒன்றிணைப்பு சொற்பதம் எப்போதுமே பலபடித்தான அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது.[6]

இதற்கு முரணாக சட்டப்பூர்வ சொற்களஞ்சியத்தில் ஒரு திறந்தநிலை சூழமைப்பு வகைதொகுப்பாக இருக்கிறது-ஒரு வகைதொகுப்பு குறிப்பிட்ட சூழமைப்பு வகையோடு மட்டுமே உள்ளதாக இருக்கிறது. சட்டப்பூர்வ செயற்கள விஷயங்களில் சட்டப்பூர்வ சொற்பதங்களின் திறந்தநிலை கட்டமைப்பு மாதிரியாக்கப்பட வேண்டும் என்பது கருத்தின் அர்த்தங்களுடைய "மையம்" மற்றும் "குறைநிழல்" எண்ண மாறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுகிறது. பகுத்தறிவு நிகழ்முறையானது திட்டவட்டமானதிலிருந்து மிகவும் பொதுவானவற்றிற்கு தொடர்கிறது.[7]

வகைபிரித்தல் மற்றும் மனநிலை வகைப்பிரிப்பு[தொகு]

வயதுவந்தோரின் மனித மனம் சில அமைப்புக்குள்ளான அதனுடைய அறிவை இயல்பாகவே கட்டமைத்துக்கொள்வதாக இருக்கிறது. இந்தக் கண்ணோட்டம் இம்மானுவல் காண்டின் மனித அறிவுத் தோற்றவியலின் அடிப்படையிலானதாக இருக்கிறது. மானுடவியலாளர்கள் வகைபிரித்தல்கள் பொதுவாக உள்ளூர் கலாச்சாரம் மற்றும் சமூக அமைப்புக்களில் இணைந்திருக்கின்றன என்பதோடு பல்வேறு சமூக செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்கின்றன என்கின்றனர். நாட்டுப்புற வகைபிரித்தல்களின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் தாக்கமேற்படுத்துவதாக இருப்பது எமில் டர்கைமின் தி எலிமெண்டரி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் லைஃப் ஆகும். நாட்டுப்புற வகைதொகுப்பியலின் மிகச்சமீபத்திய உறவு (அனுபவவாத ஆராய்ச்சியின் சில பத்தாண்டுகளுடைய முடிவு) மற்றும் அறிவியல்பூர்வ வகைதொகுப்பியலுக்கான அவற்றின் உறவு குறித்த விவாதம் ஆகியவற்றை ஸ்காட் ஆட்ரனின் காக்னிடிவ் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரியில் காணலாம்.

பல்வேறு உயிரியல் வகைபிரித்தல்கள்[தொகு]

உயிரியல் வகைப்பிரிப்பு (சிலபோது லின்னியன் வகைதொகுப்பு எனப்படுவது) இப்போதும் வகைதொகுப்பியலுக்கென்று நன்கறியப்பட்டதாக இருக்கிறது. இது மேலே குறிப்பிடப்பட்டதிலிருந்து மாறுபட்டு அனுபவவாத அறிவியலாக, நிகழ்முறையின் முதல் நிலையை மட்டுமே வகைப்படுத்தவதாக இருக்கிறது, அத்துடன் வகைபிரித்தல் என்பது இறுதி முடிவுகளோடு தொடர்புகொள்ளுதல் என்ற வகை மட்டுமே. இது முன்னூகிப்பு, கண்டுபிடிப்பு, விவரணை மற்றும் வகைப்படுத்தலின் (மறு)வரையறை செய்தல் ஆகியவற்றையும் உள்ளிட்டிருக்கிறது. இது மற்றவற்றிற்கிடையே பேரரசு, பைலம், வர்க்கம், ஒழுங்கு, குடும்பம், இனம், உயிரினம் உள்ளிட்டவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது (பல்வேறு நினைவூட்டு சாதனங்கள் "லின்னியன்" வகைபிரித்தல் தரவரிசைகளின் பட்டியலை மக்கள் நினைவுபடுத்திக்கொள்ள பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பார்க்க விலங்கியல் நினைவூட்டி. விலங்கியலில் இணை உயிரினங்களுக்கான மிகவும் முக்கியமான இனங்களுக்குரிய (முதன்மைக் குடும்பம்) நாமாவளி அனுமதிக்கப்பட்ட இனங்களின் எண்ணிக்கை உட்பட கடுமையான முறையி்ல் ஐசிஇஸட்என் குறியெழுத்தால் முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, அதேசமயம் உயர் இனங்களிலான பெயர்களுக்கென்று மிகுந்த விதிவிலக்குகளும் இருக்கின்றன. வகைதொகுப்பியலும்கூட நெறிமுறைப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் இது எப்போதும் அறிவியல் சமூகத்திலான ஆராய்ச்சியின் முடிவுகளாக இருக்கிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களுடைய வகைப்பாட்டிற்கு வரும் முறை வேறுபட்டது; கிடைக்கின்ற தரவு, மூலாதாரங்கள், முறைகள் எளிய அளவாக்க அல்லது தரவரிசையாக்க பளிச்சிடும் அம்சங்களின் ஒப்பீடுகளிலிருந்து பெரிய அளவிற்கான டிஎன்ஏ தொடர்வரிசை கணிப்பொறி பகுப்பாய்வை விரிவாக்குவது வரையிலுமானவற்றைப் பொறுத்திருக்கிறது.

உயிரினங்கள் தொடர்பியல் ஆய்வு[தொகு]

இன்று, வழமையான இனம்-சார்ந்த உயிரியல் வகைப்படுத்தலுக்கான மாற்றாக எந்த வகைதொகுப்பை வரம்பிற்குட்படுத்த வேண்டும் என்பதைக் காட்டிலும் பைதோஜெனடிக் மரத்தை (வம்சாவளி மரம்) அனுமானமாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற பைலோஜெனடிக் சிஸ்டமேடிக்ஸ் இருக்கிறது. இதனுடைய பிரபலமான வடிவம் கிளாடிஸ்டிக்ஸ் ஆகும்.

கிளாடிஸ்டிக் பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் கிளாடோகிராம்களாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. வகைதொகுப்பு (அங்கீகரிக்கப்பட்டால்) எப்போதும் கிளேட்களுடன் தொடர்புகொண்டதாக இருக்கும் கிளேடிஸ்டுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன, இது கிளாடிஸ்டிக் பகுப்பாய்வால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அபோமார்பிஸ்களால் ஒன்றிணைக்கப்படுகிறது. சில கிளேடிஸ்டுகள்[யார்?] இனம்-அடிப்படையிலான படிநிலைகளில் மோசமான முறையில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கிளேடுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதோடு இனம்-அடிப்படையிலான சொற்பொருள் களஞ்சியத்தில் ஐசிஇஸட்என் , ஐசிபிஎன் ஆகியவற்றின் மாதிரி அடிப்படையில் அமைந்த கிளேடுகளின் முறைப்படியான பெயரிடுதலுக்கான முன்மொழியப்பட்ட ரூல்ஸ்ஒர்ககான பைலோகோடை ஏற்றுக்கொள்கிறது.

எண்சார்ந்த வகைப்பாட்டியல்[தொகு]

எண்சார்ந்த வகைபிரித்தல், எண்சார்ந்த ஃபினடிக்ஸ் அல்லது டாக்ஸிமெட்ரிக்ஸ் முற்றிலும் பல்வேறு உறுப்புக்களின் அளவிடக்கூடிய பண்புகளை வகைப்படுத்தும் எண்சார்ந்த சமன்பாடுகளுக்கு நன்றாகப் பொருந்திப்போகும் கூட்டுப் பகுப்பாய்வு மற்றும் அயல் இணைப்பு ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது. இது உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள பரிணாம "இடைவெளியை" அளவிடுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது. இந்த முறை பெருமளவிற்கு இன்று கிளாடிஸ்டிக் பகுப்பாய்வினால் மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கிறது; இது பிளிசியோமார்பிக் பண்புகளால் தவறாக வழிகாட்டப்பட்டதற்கு பொறுப்பாகும்.

அறிவியல்பூர்வமற்ற வகைப்பாட்டியல்[தொகு]

டர்கைம் மற்றும் லெவி-ஸ்ட்ராஸ் போன்றவர்களால் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பிற வகைபிரித்தல்கள் வாழ்க்கை முறைக்கும் பழக்கவழக்கங்களுக்கும் இடையிலுள்ள ஒற்றுமையைக் காட்டிலும் பரிணாம உறவுநிலைகளில் கவனம் செலுத்தும் அறிவியல்பூர்வ வகைபிரித்தல்களில் இருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்கு சிலபோது நாட்டுப்புறவியல் வகைதொகுப்பியல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒட்டுமொத்த ஒப்புமையில் ஃபினெடிக்ஸ்கள் விவாதிக்கும் அளவிற்கு அதிகம் வலியுறுத்துகின்றன என்றாலும் வடிவ வகைதொகுப்பின் ஒப்புமைகளை அல்லாமல் குலமரபுகளின் பரிணாமகரமான உறவுநிலைகளை மறுஉற்பத்தி செய்யும் முயற்சிக்கும் அளவாக்க பகுப்பாய்வாக இருக்கிறது.

புதிய வகையிலான சமூகப் பகுப்பு என்பதை நாட்டுப்புற வகைபிரித்தலோடு குழப்பிக்கொள்ளக்கூடாது, என்றாலும் இது இரண்டு வார்த்தைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட சொற்சேர்க்கை என்பது தெளிவு. "ஃபாக்ஸனாமி" (பிரென்ச்சில் பாக்ஸ் , "தவறு") என்பது அறிவியல்பூர்வ கண்டுபிடிப்புகளுடன் நாட்டுப்புற வகைதொகுப்பியலுக்கு உள்ள உடன்பாடின்மைகளை விமர்சிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் நலிவுறு நியோலாஜிஸம் ஆகும். பாராமினாலஜி என்பது நாட்டுப்புற வகைபிரித்தல்களுக்கு ஒப்புமையுடைய வடிவ வகைபிரித்தல்களில் உருவாக்க அறிவியலாக பயன்படுத்தப்படு்ம் வகைதொகுப்பியலாகும்.

"நிறுவன வகைபிரித்தல்" என்ற சொற்பதம் ஒரே நிறுவனத்திற்குள்ளாக மட்டும் மிகவும் வரம்பிற்குட்பட்ட வகைபிரித்தலைக் குறிப்பிடுவதற்கான தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மரத்துண்டு அனுப்புகைகளை வகைபிரிப்பதற்காக குறிப்பிட்ட மரம்வெட்டும் நிறுவனத்தினால் மட்டும் மரங்களை "வகை ஏ", "வகை பி", மற்றும் "வகை சி" என்று வகைபிரிக்கும் குறிப்பிட்ட முறை ஒரு உதாரணமாகும்.

ராணுவ வகைப்பாட்டியல்[தொகு]

ராணுவக் கோட்பாட்டாளரான கார்ல் வான் கிளாஸ்விட்ச் "கண் சிமிட்டும்" நேரத்தில் (coup d'œil ) எந்த ஒரு சூழ்நிலையின் அடிப்படைகளையும் உணர்ந்துவிடுவதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார். ராணுவ வகையில் திறமைவாய்ந்த தந்திரவாதியானவர் தாக்கத்தின் அளவை உடனடியாக உணர்ந்துவிடுகிறார் என்பதோடு கற்பனையான மற்றும் உரிய நடவடிக்கைகளை எதிர்பார்க்கத் தொடங்கிவிடுகிறார்.[8] கிளாஸ்விட்சின் கருத்தியல் "சிமிட்டல்" ஒரு செயற்களத்திற்குள்ளான கருத்துக்களின் தொகுப்பை நிறுவும் பரிட்சார்த்தமான மெய்ப்பொருள் ஆய்வைக் குறிக்கிறது.

"ராணுவ வகைப்பாட்டியல்" என்ற சொற்பதம் ஆயுதங்கள், உபகரணங்கள், அமைப்புக்கள், வியூகங்கள் மற்றும் உத்திகளின் செயற்பாடுகளை உடனிணைத்துக்கொண்டதாக இருக்கிறது.[9] ராணுவத்தில் வகைபிரித்தல்களின் பயன்பாடுகள் ஒரு குறிப்பீட்டு கருவி அல்லது பதிவு-வைத்திருத்தல் என்பதன் மதிப்பையும் தாண்டி நீள்வதாக இருக்கிறது[10]—உதாரணத்திற்கு, வகைபிரித்தல்-உருமாதிரி பகுப்பாய்வு அரசியல் செயல்பாட்டில் ராணுவத்தைப் பயன்படுத்துவதன் பகுப்பின் பயன்மிக்க சித்தரிப்பை குறிக்கிறது.[11]

பல்வேறு வகைப்பட்ட ராணுவ நடவடிக்கைகளை விவரிப்பதற்கான சொற்பதங்களின் வகைபிரித்தல் கட்டமைப்பது போல் அல்லாமல் எல்லா ஆக்கக்கூறுகளும் வரையறுக்கப்படுவதன் மூலம் அடிப்படையிலேயே பாதிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. உதாரணத்திற்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட ராணுவ நடவடிக்கை வகையில் பங்கேற்கும் உறுப்புக்களின் வேறுபடுத்தல் மற்றும் வகைப்படுத்தல் அடிப்படையிலான ஒரு வகைபிரித்தல் அணுகுமுறை ஒரு நடவடிக்கையின் செயல்பாட்டு நோக்கத்தின் அடிப்படையிலான (அதாவது அமைதிகாத்தல், பேரழிவு மீட்பு, அல்லது எதிர்-தீவிரவாதம்) அணுகுமுறையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகிறது.[12]

பொருளாதார வகைப்பாட்டியல்கள்[தொகு]

வகைப்பாட்டியல்கள் தயாரிப்புகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்துறைகள் உள்ளிட்ட பொருளாதார நடவடிக்கையை வகைபிரிப்பதற்கும் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் தொழிற்துறை வகைபிரித்தல்கள் சர்வதேச தரநிலை தொழிற்துறை வகைப்படுத்தல் (ஐஎஸ்ஐசி); அமெரிக்க தரநிலை தொழில்துறை வகைப்படுத்தல் (எஸ்ஐசி), வட அமெரிக்க தொழில்துறை வகைப்படுத்தல் அமைப்பு (என்ஏஐசிஎஸ்) போன்ற தேசிய மற்றும் பிரதேச வகைபிரித்தல்கள், ஐரோப்பிய சமூகங்களிலான பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் புள்ளிவிவர வகைப்படுத்தல் (என்ஏசிஇ), பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் பிரிட்டன் தரநிலை தொழில்துறை வகைப்படுத்தல், ரஷ்ய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் வகைப்படுத்தல் அமைப்பு (ஓகேவிஇடி); மற்றும் தொழில்துறை வகைப்படுத்தல் அளவீடு மற்றும் உலகளாவிய தொழில்துறை வகைப்படுத்தல் தரநிலை ஆகியவற்றை உள்ளிட்டிருக்கிறது. சர்வதேச மற்றும் தேசிய வகைபிரித்தல்கள் அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவர நிறுவனங்களால் பயன்படுத்திக்கொள்ளப்படுகின்றன. உரிமைதாரர் வகைபிரித்தல்கள் நிதிவகை சேவைகள் துறையிலிருந்து கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டம் மற்றும் பங்குச் சந்தை குறிப்பான்கள் வரையிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பாவிட்டின் வகைப்பாட்டியல் நிறுவனங்களை அவற்றின் முதன்மை புத்துருவாக்க மூலாதாரங்களின் அடிப்படையி்ல் வகைபிரிக்கிறது.

பாதுகாப்பு வகைப்பாட்டியல்கள்[தொகு]

வகைப்பாட்டியல்களின் உருவாக்கம் பாதுகாப்பு அறிவியலில் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு மனித தவறு மற்றும் விபத்து காரணங்களை வகைப்பிரித்து பகுப்பாய்வு செய்ய பல்வேறு வகைபிரித்தல்கள் இருக்கின்றன. இவற்றிற்கான உதாரணங்களாக ரீசனின் ஸ்விஸ் சீஸ் மாதிரி அடிப்படையில் அமைந்த மனித காரணிகள் பகுப்பாய்வு மற்றும் வகைப்படுத்தல் அமைப்பு, கிரீம் (அறிதல் நம்பகத்தன்மை பிழை பகுப்பாய்வு முறை), மற்றும் பிரிட்டன் ரயில்வே துறையில் சிஐஆர்ஏஎஸ்ஸால் (கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்சிடெண்ட் ரெயில்வே அனாலிசிஸ் சிஸ்டம்) பயன்படுத்தப்படும் வகைபிரித்தல், மற்றும் சில ஆகியவையாகும்.[13]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. சிர்ன், கஸில்லியா, விவி நாஸ்டேஸ் மற்றும் மைக்கேல் ஸ்ட்ரூப். 2008."விக்கிபீடியா வகைபிரித்தலில் நிகழ்வுகளையும் இனங்களையும் வேறுபடுத்தல்" பரணிடப்பட்டது 2009-12-29 at the வந்தவழி இயந்திரம் (வீடியோ விரிவுரை). 5வது வருடாந்திர ஐரோப்பிய செமண்டிக் வலைத்தள மாநாடு (இஎஸ்டபிள்யுசி 2008).
 2. எல். பன்செட்டோ மற்றும் எம். ஸ்ட்ரூப். 2007. "விக்கிபீடியாவிலிருந்து பெரிய அளவிற்கான வகைபிரித்தலைப் பெறுதல்". புராக். செயற்கை அறிவுத்திறன் முன்னேற்ற நிலை குறித்த 22வது மாநாடு, வான்கோவர், பி.சி., கனடா, பக். 1440-1445.
 3. எஸ். பன்செட்டோ, ஆர். நாவிக்லி. 2009. "விக்கிபீடியாவை மறுகட்டமைப்பு செய்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தலுக்கு பெரிய அளவிற்கான வகைபிரித்தல் வரைபடமிடல்". புராக். செயற்கை அறிவுத்திறன் முன்னேற்ற நிலை குறித்த 22வது மாநாடு, (ஐஜேசிஏஆ 2009), பஸாண்டா, கலிபோர்னியா, பக். 2083-2088.
 4. ஜாக்ஸன், ஜோயப். [1] பரணிடப்பட்டது 2009-08-27 at the வந்தவழி இயந்திரம்"வகைபிரித்தல் வெறும் வடிவம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு கலை," பரணிடப்பட்டது 2009-08-27 at the வந்தவழி இயந்திரம் அரசு கணிப்பொறி செய்தி (வாஷிங்டன், டி.சி.). செப்டம்பர் 2, 2004
 5. சுர்யாந்தோ, ஹென்ரா மற்றும் பால் காம்ப்டன். [2]"வகைபிரிப்பியல் அறிவு அடிப்படையிலான அமைப்பிலிருந்து வகைப்பிரிப்பு வகைபிரித்தல்களை கற்றுக்கொள்ளுதல்." கார்ல்சியோ பல்கலைக்கழகம்; "'வகைபிரித்தல்' வரையறுத்தல்," ஸ்ட்ரெயிட்ஸ் நாலேஜ் வலைத்தளம்.
 6. மெலோன், ஜோசப் எல். (1988). [3]தி சயின்ஸ் ஆஃப் லிங்குஸ்டிக்ஸ் இன் தி ஆர்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன்: சம் டூல்ஸ் ஃப்ரம் லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஃபார் தி அனாலிசிஸ் அண்ட் பிராக்டிஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன், p. 112.
 7. கிராஸி, டேவிடே, பிராங்க் டிக்னம் மற்றும் ஜான்-ஜூல்ஸ் சார்ல்ஸ் மேயர். (2005). [4] பரணிடப்பட்டது 2020-02-29 at the வந்தவழி இயந்திரம்"கான்டெக்ஸ்டுவல் டேக்ஸிமோனிஸ்" இன் கம்ப்யூட்டேஷனல் லாஜிக் இன் மல்டி-ஏஜெண்ட் சிஸ்டம்ஸ், பக். 33-51 பரணிடப்பட்டது 2020-02-29 at the வந்தவழி இயந்திரம்.
 8. கிளாஸ்விட்ச், கார்ல். (1982). [5]ஆன் வார், ப. 141; "'வகைபிரித்தல்' வரையறுத்தல்," ஸ்ட்ரெயிட்ஸ் நாலேஜ் வலைத்தளம்.
 9. சைகார்ப்: ஸ்ரக்சர்டு இன்ஃபர்மேஷன் பரணிடப்பட்டது 2011-05-27 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 10. ஃபென்ஸ்கி, ரஸ்ஸல் டபிள்யு. "எ டேக்ஸனாமி ஃபார் ஆபரேஷன் ரிசர்ச்," ஆபரேஷன்ஸ் ரிசர்ச், தொகுப்பு. 19, எண். 1 (ஜன.-பிப்., 1971), பக். 224-234;] ஐக்கிய நாடுகள். "ஐநா அமைதிகாத்தல் நடவடிக்கைகளின் கள செயல்நோக்கங்களில் பதிவு வைத்திருப்பதற்கான வகைபிரித்தல்." பரணிடப்பட்டது 2008-12-16 at the வந்தவழி இயந்திரம் ஜூன் 2006.
 11. கோஹன், ஸ்டூவர்ட் ஏ. மற்றும் எஃபெர் இன்பார். [6]"இஸ்ரேலின் ராணுவப் படையினருக்கான வகைபிரித்தல்," பதிவு ஒப்புமை வியூகம், தொகுப்பு. 10, எண். 2 (ஏப்ரல் 1991), பக். 121 - 138.
 12. டௌனி, ரிச்சர்ட் டி. " ஜாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் குவார்ட்டர்லி (வாஷிங்டன், டி.சி.). ஜூலை 2005
 13. வாலஸ்,பி, மற்றும் அலஸ்டெய்ர் ரோஸ். பியாண்ட் ஹ்யூமன் எர்ரர்: டேக்ஸனாமி அண்ட் சேஃப்டி சயின்ஸ் ; (சிஆர்சி பிரஸ் 2006).

மேலும் பார்க்க[தொகு]

 • புளூமின் வகைபிரித்தல்
 • காரோலஸ் லின்னேயஸ், அமைப்புமுறைப்படுத்தல்களின் தந்தை
 • வகைப்படுத்தல்
 • ஒரே பொருள்படக்கூடியவை
 • கல்டிகன் வகைபிரித்தல்
 • அறுவடை தாவர வகைபிரித்தல்
 • செலஸ்டியல் எண்போரியம் ஆஃப் பினவெலண்ட் ரிகாக்னிஷன், "சாத்தியமில்லாத" வகைபிரித்தல் திட்டத்துடனான ஒரு கற்பனையான சீன என்சைக்ளோபீடியா.
 • கிரிஸோனிம்
 • கிளேடிஸ்டிக்ஸ், ஃபைலோஜெனடிக் அமைப்புமுறையாக்கங்களின் சில மிகவும் முக்கியமான வடிவங்கள்
 • ஃபோக்ஸோனோமி
 • கெல்லிஷ் ஆங்கில அகராதி / வகைபிரித்தல், கருத்துக்கள் துணைவகை-முதன்மைவகையாக படிநிலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • தாவர அமைப்புமுறைப்படுத்தல்களின் வரலாறு
 • ஹெபர்னிம்
 • அடையாளம் (உயிரியல்)
 • ஜேன்-பாப்டிஸ்ட் லாமார்க்
 • அறிவு விளக்கச் செயல்பாடு
 • லின்னியன் வகைபிரித்தல்
 • நோய் வகைப்படுத்தல்
 • மெய்ப்பொருள் ஆய்வு
 • ஓவியம்
 • பைலோஜெனடிக்
 • உயிரியல் வகைப்படுத்தல்
 • சிப்லே-அல்குயிஸ்ட் வகைபிரித்தல்
 • சோலோ வகைபிரித்தல்
 • உயிரின பிரச்சினை
 • அமைப்புமுறையாக்கம்
 • டேக்ஸோசென்
 • லெக்ஸிகன்
 • தாவர உருவவியல்

பார்வைக் குறிப்புகள்[தொகு]

 • அட்ரன், எஸ். (1993) காக்னிட்டிவ் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி: டுவேர்ட்ஸ் அன் ஆந்த்ரபாலஜி ஆஃப் சயின்ஸ். கேம்ப்ரிட்ஜ்: கேம்ப்ரிட்ஜ் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ். 10-பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-521-43871-3 13-ISBN

9780521438711

வெளிப்புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வகைபிரித்தல்&oldid=3791944" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது