மூன்றாம் வேற்றுமை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மூன்றாம் வேற்றுமை என்பது பெயர்ச்சொல்லின் பொருளை கருவியாகவும் கருத்தாகவும்(வினை முதல்) உடனிகழ்வாகவும் வேறுபடுத்தும் வேற்றுமை ஆகும்

மூன்றாம் வேற்றுமை உருபுகள்[தொகு]

மூன்றாம் வேற்றுமை உருபுகள்
  1. ஆல்
  2. ஆன்
  3. ஒடு
  4. ஓடு என்பனவாகும்.

"ஆல்","ஆன்" என்ற உருபு கருவிப்பொருளுக்கும் கருத்தாப் பொருளுக்கும்: "ஒடு", "ஓடு" எனும் உருபுகள் உடனிகழ்ச்சி பொருளுக்கும் பெரும்பாலும் உரியனவாய் வரும்.

கருவிப்பொருள்[தொகு]

கருவி என்பது பொருளை செய்வதற்கு துணை செய்யும்.

சான்று:
"அரிவாளால் வெட்டினான்."
"அறத்தான் வருவதே இன்பம்."

கருவி[தொகு]

  1. முதற்கருவி
  2. துணைக் கருவி

என இருவகைப் படும்.

முதற்கருவி[தொகு]

முதற்கருவியாவது செயலாக மாறி அதனின்று வேறுபடாமல் நிற்கும்.

சான்று:

"மண்ணால் குடத்தை வனைந்தான்"

மண் என்பது இங்கு முதற்கருவி.

துணைக்கருவி[தொகு]

துணைக்கருவியாவது முதற்கருவி செயல்படும் வரை அதற்குத்துனையாய் நின்று, பின்பு பிரிவது.
சான்று:

"தண்டச் சக்கரங்களாற் குடத்தை வனைந்தான்."

தண்டச் சக்கரங்கள் என்பது இங்கு துணைக் கருவியாகும்.

கருத்தாப் பொருள்[தொகு]

'கருத்தா' என்பது வினை செய்பவனைக் குறிக்கும்.இது

  1. இயற்றுதல் கருத்தா ( செய்பவன் தானே செய்தல்)
  2. ஏவுதல் கருத்தா ( செய்பவன் பிறரைக் கொண்டு செய்வித்தல்)

என இருவகைப்படும்.

சான்று:

"சிற்பியால் சிலை செய்யப்பட்டது."-இயற்றுதல் கருத்தா.
"மன்னனால் கோயில் கட்டப்பட்டது."- ஏவுதல் கருத்தா.

உடனிகழ்ச்சிப் பொருள்[தொகு]

வினை கொண்டு முடிகிற பொருளை தன்னிடத்தும் உடன் நிகழ்கிறதாக உடையது உடனிகழ்ச்சி ஆகும். சான்று:

"தாயொடு சேயும் வந்தாள்"]

இத்தொடரில் "சேய்" என்பது வினை கொண்டு முடிகிற பொருள்; "வருதல்" என்பது தொழில். அத்தொழிலைத் தன்னிடத்தும் உடன் நிகழ்த்துகிற பொருள் "தாய்"; எனவே இது உடனிகழ்ச்சிப் பொருள் எனப்படும்.

சொல்லுருபுகள்[தொகு]

சொல்லாக நின்று பெயர்ச் சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்துவன சொல்லுருபு எனப்படும். மூன்றாம் வேற்றுமைக்குரிய சொல்லுருபுகள்: கொண்டு, உடன் ஆகியன.
சான்று:

"வாள்கொண்டு வெட்டினான்." - கொண்டு என்ற சொல்லுருபு கருவிப்பொருளுக்கு வந்தது.
"ஆசிரியருடன் மாணவன் வந்தான்." - உடன் என்ற சொல்லுருபு உடனிகழ்ச்சிப் பொருளில் வந்தது.

குறிப்புகள்[தொகு]

  1. நன்னூல். வேற்றுமையியல். - 297.

உசாத்துணை[தொகு]

வெளிப் பார்வை[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மூன்றாம்_வேற்றுமை&oldid=3743777" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது