முன்வரலாற்றுக்காலக் குருத்தெலும்பு மீன்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

குருத்தெலும்பு மீன்களின் பேரினம் (உயிரியல்)|பேரினங்களைப் (இலத்தீன்:chondrichthyes), இவற்றின் தொல்லுயிர் எச்சம் முதல் இங்கு பட்டியல் இடப்படுகிறது. இப்பட்டியல், உள்ளூர் பெயர்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்படவில்லை. பொதுவாக விலங்கியலாளர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பேரினங்களின் பெயர்களைக் கொண்டு மட்டும், இப்பட்டியல் உருவாக்கப்படுகிறது. பிற பேரினப்பெயர்கள் தவிர்க்கப்பட்டன. இப்பட்டியலில் 376 பேரினப்பெயர்கள் இருக்கின்றன. (dagger) குறியீடு, காலத்தால் அழிந்த பேரினங்களைக் குறிக்கிறது. தற்போது இருக்கும் பேரினங்கள், தடிமனாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

A[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Abdounia
 • Acandylacanthus
 • Acanthorhina
 • Acanthoscyllium
 • Acmoniodus
 • Acrodus
 • Acronemus
 • Aellopos (fish)|Aellopos
 • Aetobatus
 • Aetomylaeus
 • Agaleus
 • Agassizodus
 • Ageleodus
 • Agkistracanthus

 • Alethodontus
 • Almascyllium
 • Alopias
 • Amelacanthus
 • Amylodon
 • Anachronistes
 • Anaclitacanthus
 • Ankystrorhynchus
 • Annea
 • Anomotodon
 • Anoxypristis
 • Antliodus

 • Apocopodon
 • Arauzia
 • Archaeolamna
 • Archaeomanta
 • Archaeotriakis
 • Arctacanthus
 • Arechia
 • Arpagodus
 • Arthropterus
 • Asteracanthus
 • Asterodermus
 • Asteroptychius

Asteracanthus ornatissimus

B[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Bdellodus
 • Bebhacanthus
 • Belantsea
 • Belemnobatis

 • Bobbodus
 • Brachaelurus
 • Brachymylus
 • Brachyrhizodus

 • Brachyrhizodus
 • Breviacanthus
 • Burnhamia

Belantsea

C[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Callorhynchus
 • Campodus
 • Campyloprion
 • Cantioscyllium
 • Carcharhinus
 • Carchariolamna
 • Carcharocles
 • Carcharodon
 • Carcharoides
 • Caseodus
 • Cederstroemia
 • Centrophoroides
 • Centrophorus
 • Centropterus

 • Centrosqualus
 • Cetorhinus
 • Chaenogaleus
 • Chiastodus
 • Chiloscyllium
 • Chimaera
 • Chimaeropsis
 • Chlamydoselachus
 • Chomatodus
 • Chondrenchelys
 • Cladoselache
 • Cobelodus
 • Coelosteus
 • Copodus

 • Coronodus
 • Coupatezia
 • Crassidonta
 • Cratoselache
 • Cretascymnus
 • Cretodus
 • Cretolamna
 • Cretorectolobus
 • Cretoxyrhina
 • Ctenacanthus
 • Ctenopristis
 • Cyclobatis
 • Cynopodius

Cyclobatis major in the Museum für Naturkunde in Berlin

E[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Echinochimaera
 • Echinodus
 • Echinorhinus
 • Edaphodon
 • Edestus
 • Elasmodectes
 • Elasmodus
 • Elegestolepis

 • Eoetmopterus
 • Eogaleus
 • Eomanta
 • Eometlaouia
 • Eomobula
 • Eonotidanus
 • Eoorodus
 • Eostegostoma

 • Eotorpedo
 • Erikodus
 • Erquitaia
 • Etmopterus
 • Eucentrurus
 • Eugeneodus
 • Euglossodus
 • Euryarthra

Expleuracanthus gaudri

F[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Fadenia

 • Falcatus

 • Fissodus

G[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Galeocerdo
 • Ganodus
 • Ganopristis
 • Geleorhinus

 • Gibbechinorhinus
 • Gilliodus
 • Ginglymostoma

 • Glikmanius
 • Glyphanodus
 • Goodrichthys
 • Gymnura

H[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Harpacodus
 • Harpagofututor
 • Harriotta
 • Helicampodus
 • Helicoprion
 • Hemipristis
 • Hemiscyllium
 • Heptranchias

 • Hercynolepis
 • Heterodontus
 • Heteropetalus
 • Heterotorpedo
 • Hexanchus
 • Hispidaspis
 • Holmesella
 • Hueneichthys

 • Hybocladodus
 • Hybodus
 • Hydroplanus
 • Hylaeobatis
 • Hypolophites
 • Hypolophodon
 • Hypotodus
 • Hypsobatis

Hybodus fraasi in the Museum für Naturkunde in Berlin

I[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Iberolepis
 • Icthypriapus
 • Igdabatis
 • Ikamuius
 • Iniopera

 • Iniopteryx
 • Inioxyle
 • Ischyodus
 • Ischyrhiza

 • Isistius
 • Isogomphodon
 • Isurolamna
 • Isurus

A modern Isogomphodon sp.

J[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Jacqhermania
 • Jaekelotodus

 • Janassa
 • Jimpohlia

 • Jurobatos

L[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Lagarodus
 • Lambdodus
 • Lamna
 • Leiodus

 • Leonotus (fish)|Leonotus
 • Leptostyrax
 • Lestrodus
 • Libanopristis

 • Lisgodus
 • Lissodus
 • Lunalepis

M[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Macrourogaleus
 • Mafoletia
 • Manta ray|Manta
 • Marckgrafia
 • Marracanthus
 • Mazodus
 • Mcmurdodus
 • Megactenopetalus
 • Megalodon
 • Megascyliorhinus

 • Megasqualus
 • Menaspis
 • Merabatis
 • Mesiteia
 • Mesodmodus
 • Mesolophodus
 • Metlaouia
 • Metopacanthus
 • Microcorax
 • Microetmopterus

 • Micropristis
 • Misrichthys
 • Mitsukurina
 • Mobula
 • Monocladodus
 • Moyacanthus
 • Mustelus
 • Myledaphus
 • Myliobatis
 • Myriacanthus

நட்சத்திரகுறியீடுகளுள்ள , புதுஇன Mustelus சிற்றினங்கள்

N[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Narcine
 • Nebrius
 • Negaprion

 • Nemacanthus
 • Netsepoye

 • Notidanodon
 • Notorhynchus

O[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Odontaspis
 • Odontorhytis
 • Onchopristus
 • Onchosaurus

 • Onychoselache
 • Orectoloboides
 • Orestiacanthus
 • Ornithoprion

 • Orodus
 • Otodus
 • Oxynotus

Orthacanthus seckenbergianus

P[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Pachygaleus
 • Pachyhexanchus
 • Pachymylus
 • Palaeobates
 • Palaeocarcharias
 • Palaeocarcharodon
 • Palaeodasyatis
 • Palaeogaleus
 • Palaeohypotodus
 • Palaeorhincodon
 • Palaeoscyllium
 • Palaeospinax
 • Paleobrachselurus
 • Paracorax
 • Paracymatodus
 • Paraechinorhinus
 • Paragaleus
 • Paraginglymostoma
 • Parahelicampodus
 • Parahelicoprion
 • Paraheptranchias
 • Paranomotodon
 • Paraorthacodus
 • Parapalaeobates
 • Pararaja
 • Pararhincodon

 • Parasquatina
 • Paratriakis
 • Parisurus
 • Parotodus
 • Peripristis
 • Petalodus
 • Petrodus
 • Peyeria
 • Phoebodus
 • Phorcynis
 • Physogaleus
 • Platyrhina
 • Platyxystrodus
 • +Pleurocanthus
 • Plinthicus
 • Pliotrema
 • Polyacrodus
 • Polyrhizodus
 • Polysentor
 • Pororhiza
 • Premintreia
 • Priohybodus
 • Prionace
 • Pristiophorus
 • Pristis
 • Pristodus
 • Proetmopterus

 • Promexyele
 • Propristis
 • Prospiraxis
 • Protacodus
 • Protoginglymostoma
 • Protolamna
 • Protoplatyrhina
 • Protoscyliorhinus
 • Protospinax
 • Protosqualus
 • Protoxynotus
 • Psammodus
 • Pseudocorax
 • Pseudodalatias
 • Pseudodontichthys
 • Pseudoechinorhinus
 • Pseudohypolophus
 • Pseudoisurus
 • Pterolamiops
 • Pteroscyllium
 • Ptychodus
 • Ptychotrygon
 • Ptyktoptychion
 • Pucabatis
 • Pucapristis

Pseudorhina alifera in the Museum für Naturkunde in Berlin
Paratriakis curtirostris

R[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Raineria
 • Raja (genus)|Raja
 • Rajorhina
 • Reifia

 • Rhincodon
 • Rhinobatos
 • Rhinoptera
 • Rhizoprionodon

 • Rhombodus
 • Rhombopterygia
 • Rhynchobatus
 • Romerodus

Rhinobatos whitfieldi

S[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Sarcoprion
 • Scapanorhynchus
 • Schizorhiza
 • Sclerorhynchus
 • Scyliorhinus
 • Scymnodon
 • Serratodus
 • Siamodus
 • Sibyrhynchus
 • Siksika ottae
 • Similihariotta

 • Solenodus
 • Somniosus
 • Spathobatis
 • Sphenacanthus
 • Sphenodus
 • Sphyrna
 • Squalicorax
 • Squaliolus
 • Squalogaleus
 • Squaloraja
 • Squalus
 • Squatigaleus

 • Squatina
 • Squatinactis
 • Squatirhina
 • Squatiscyllium
 • Steinbachodus
 • Stethacanthus
 • Striatolamia
 • Styracodus
 • Symmorium
 • Synechodus
 • Synodontaspis
 • Syntomodus

Spathobatis

T[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Tamiobatis
 • Tanaodus
 • Thrinax

 • Torpedo (genus)|Torpedo
 • Toxoprion
 • Triakis

 • Trichorhipis
 • Triodus
 • Tristychius

Triodus sesselensis

U[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Urolophus

V[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Vallisia

W[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Welcommia

 • Weltonia

 • Wodnika

X[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Xenacanthus

 • Xiphodolamia

 • Xystrodus

Y[தொகு]

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Youssoubatis

மேற்கோள்கள்[தொகு]

எடுத்தாளப்படாதப் பேரினங்கள், மேற்கோளாக பின்வருமாறு காட்டப்படும்:

புற இணைய இணைப்புகள்[தொகு]