மிதிவண்டி உதிரிப் பாகங்கள் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
 • Bicycle - மிதிவண்டி, ஈருளி
 • Tube - மென் சக்கரம், தூம்பு
 • Tyre - வன் சக்கரம், உருளிப்பட்டை, மெத்துருளி
 • Front wheel - முன் சக்கரம், முன்னாழி
 • Rear wheel (or) Back wheel - பின் சக்கரம், பின்னாழி
 • Free wheel - வழங்கு சக்கரம்
 • Sprocket - இயக்குச் சக்கரம்
 • Multi gear sprocket - பல்லடுக்குப் பற்சக்கரம்
 • Training wheels - பயிற்சிச் சக்கரங்கள், பயிலாழி
 • Hub - குடம், ஆழிக்குடம், நடு
 • Front wheel axle - முன் அச்சுக் குடம், முன்னாழி அச்சு
 • Rear wheel axle - பின் அச்சுக் குடம், பின்னாழி அச்சு
 • Rim - சக்கரச் சட்டகம், ஆழி வளை
 • Gear - பல்சக்கரம், பல்லாழி
 • Teeth - பல்
 • Wheel bearing - சக்கர உராய்வி
 • Ball bearing - பந்து உராய்வி, உண்டைத் தாங்கி (தாங்கி = bearing)
 • Bottom Bracket axle - அடிப்புறத் தண்டியக்கட்டை அச்சு
 • Cone cup - கூம்புக் கிண்ணம்
 • Mouth valve - மடிப்பு வாய், ஒருபோக்கி வாய்
 • Mouth valve cover - மடிப்பு வாய் மூடி, ஒருபோக்கி வாய்மூடி
 • Chain - சங்கிலி
 • Chain link - சங்கிலி இணைப்பி
 • Chain pin - இணைப்பி ஒட்டி
 • Adjustable link - நெகிழ்வு இணைப்பி
 • Circlip - வட்டக் கவ்வி
 • Chain lever - சங்கிலி நெம்பி
 • Frame - சட்டகம்
 • Handle bar - பிடி செலுத்தி, கைத்திருப்பி, கைச்செலுத்தி
 • Gripper - பிடியுறை
 • Cross Bar - குறுக்குத் தண்டு
 • Cross Bar cover - குறுக்குத் தண்டு உறை
 • Sissy Bar - சிறுமியர் இருக்கைத் தண்டு
 • Dynamo - மின் ஆக்கி
 • Head light - முகப்பு விளக்கு, முன்விளக்கு
 • Danger light (or) Light reflector - அபாய விளக்கு (அ) ஒளிதிருப்பி, பின் ஒளிர்வி
 • Rearview Mirror - பின்காட்டி, பின் ஆடி
 • Back Carrier - பொதி பிடிப்பி, பின் சுமைதி
 • Front Carrier Basket - பொதி ஏந்தி, முன் கூடை
 • Carrier support legs - பொதி பிடிப்பித் தாங்கு கால்கள், சுமைதி கால்
 • Side box - பக்கவாட்டுப் பெட்டி, பக்கப் பெட்டி
 • Stand - நிலை, நிற்பி
 • Side stand - சாய்நிலை, சாய் நிற்பி
 • Speedo meter (Odo meter) - வேகம்காட்டி, விரைவளவி, விரைவுமானி
 • Fender - வண்டிக் காப்பு
 • Derailleurs - பற்சக்கர மாற்றி, பல்லாழி மாற்றி
 • Peg - ஆப்பு
 • Air pump - காற்றழுத்தி, காற்றேற்றி
 • Shock absorber - அதிர்வு ஏற்பி, அதிர்வு குறைப்பி
 • Break - நிறுத்தி, தடை
 • Break shoes - நிறுத்துக்கட்டை, தடைக்கட்டை
 • Break wire - நிறுத்திழை, நிறுத்திக் கம்பி
 • Break Lever - நிறுத்து நெம்பி
 • Front break ankle - முன் நிறுத்துக் கணு
 • Back break ankle - பின் நிறுத்துக் கணு
 • Disc brake - வட்டு நிறுத்தி
 • Break connecting links - நிறுத்தி இணைப்பிகள்
 • Pedal - மிதிக்கட்டை
 • Reflecting Pedal - ஒளிதிருப்பி மிதிக்கட்டை, எதிரொளிர் மிதிகட்டை
 • Pedal cover - மிதிக்கட்டை உறை
 • Pedal cup - மிதிக்கட்டைக் குமிழ்
 • Pedal rod - மிதிக்கட்டைத் தண்டு
 • Spindle - சுழலும் மிதிக்கூடு, தண்டு, சுழல்தண்டு
 • Seat (Saddle) - இருக்கை
 • Seat Post - இருக்கை தாங்கி
 • Baby Seat - குழந்தை இருக்கை
 • Seat cover - இருக்கை உறை
 • Leather Seat - தோல் இருக்கை
 • Cushion seat - மெத்திருக்கை
 • Washer - நெருக்கு வில்லை, இடை வில்லை
 • Tension washer - மிகுநெருக்கு வில்லை, நெருக்கு வில்லை
 • Screw - திருகுமரை, திருகாணி, திருகு கூராணி
 • Nut - ஆணி இறுக்கி, மரை வில்லை
 • Bolt - திருகாணி, திருகுதண்டு
 • Spring - சுருள்
 • Bush - உள்ளாழி
 • Lever - நெம்பி
 • Rust - துரு
 • Balls - பொடிப்பந்துகள், உண்டைமணி
 • Crank - வளைவு அச்சு
 • Rivet - கடாவு ஆணி
 • Axle - அச்சு
 • Spring chassis - சுருள் அடிச்சட்டம்
 • Nose spring - சுருள் முனை
 • Fork - கவை
 • Horn - ஒலியெழுப்பி, ஒலிப்பி
 • Cable - கம்பியிழை, வடம்
 • Knuckles - மூட்டுகள்
 • Clamp - கவ்வி
 • Ring - வளையம்
 • Hole - ஓட்டை
 • Hook - கொக்கி
 • Spokes - ஆரக்கால்கள்
 • Spoke fixing screw - ஆரக்கால் திருகாணி
 • Spanner - மறைதிருகி
 • Spokes spanner - ஆரக்கால் மறைதிருகி
 • Screw driver - திருப்புளி
 • Tools - கருவிகள்
 • Pocket tools - பையடக்கக் கருவிகள்
 • Front Mud Guard - முன் மணல் காப்புறை
 • Back mud guard - பின் மணல் காப்புறை
 • Chain Guard - சங்கிலிக் காப்புறை
 • Dress Guard - ஆடைக் காப்புறை
 • Gloves - கையுறை
 • Head set - தலைக்கவசம்
 • Wrist band - மணிக்கட்டுப் பட்டை
 • Bell - மணி
 • Bell lever - மணி நெம்பி
 • Bell cup - மணி மூடி
 • Bell spring - மணிச் சுருள்
 • Bell frame - மணிச் சட்டகம்
 • Bell rivet - மணி கடாவி
 • Bell fixing clamp - மணிப் பொருத்தி
 • Lock - பூட்டு
 • Lock fixing clamp - பூட்டுப் பொருத்தி
 • Key - சாவி
 • Key chain - சாவிக் கொத்து
 • Chain lock - சங்கிலிப் பூட்டு
 • Inner wire - உள்ளிழை
 • Electrical parts - மின்னணுப் பாகங்கள்
 • Lighting Spoke - ஒளிரும் ஆரக்கால்
 • Spokes with balls - மணிகோத்த ஆரக்கால்
 • Extra fittings - கூடுதல் பொருத்திகள்
 • Foot rest - கால்தாங்கி
 • Baby foot rest - குழந்தைக் கால்தாங்கி
 • Water bottle - தண்ணீர்க் குடுவை
 • Racing cycle - பந்தய மிதிவண்டி
 • Mini cycle - சிறு மிதிவண்டி
 • Mountain cycle - மலை மிதிவண்டி
 • Foldable cycle - மடக்கு மிதிவண்டி
 • Wheel chair - சக்கர நாற்காலி
 • Beach cruiser - கடற்கரைத் துரிதவண்டி
 • One-wheel cycle - ஒரு சக்கர மிதிவண்டி
 • High-tech bike - அதிநுட்ப வண்டி
 • Kid cycle - சிறுவர் மிதிவண்டி
 • Ladies cycle - மகளிர் மிதிவண்டி
 • Tri cycle - முச்சக்கர வண்டி (அ) பொதி மிதிவண்டி
 • Cycle with motor - உந்து மிதிவண்டி
 • Inflating - காற்றடித்தல்
 • Patch - பட்டை
 • Patching - பட்டை வைத்தல்
 • Patch work - சிறு வேலை (அ) சில்லறை வேலை
 • Over hauling - முழுச் சீரமைத்தல்
 • Painting - வண்ணம் தீட்டல்
 • Lubrication - எண்ணெய் இடல்
 • Wheel bend removal - கோட்டம் எடுத்தல்
 • Puncture - துளை
 • Puncture closure - துளைமூடல்
 • Puncture lotion - துளைமூடு பசை
 • Emory paper (Abrasive sheet) - தேய்ப்புப் பட்டை (உப்புத் தாள்)
 • Wooden mallet - மரச் சுத்தி
 • Grease - உயவுப் பசை
 • Lubricant oil - உயவு எண்ணெய்
 • Waste oil - கழிவு எண்ணெய்

 • seat, saddle = குந்துகை, இருக்கை
 • handle bar = கைப்பிடிப் பாளை (தென்னம் பாளை என்பதில் வரும் பாளை என்பது bar என்பதையே குறிக்கிறது.)
 • wheel = வளை/வளவி (கையில் போடுவதும் வளவி தான்.)
 • mud guard = மட் காப்பு (மண்+காப்பு)
 • stand = தண்டை (தண்டு கொள்ளுதல் என்பது இருத்தலும் நிலைத்தலும் ஆகும்.)
 • carrier = தூக்கி
 • pedal = மிதி
 • spoke = போழ்க்கு (போழுதல் என்பது கூர்மையாகக் குத்துதல். போழ்க்குகள் இங்கே சக்கர விளிம்பில் இருந்து நடுவத்தை நோக்கிப் போவது போழ்க்குவதாய் இருக்கிறது.)
 • wheel rod = வளை/வளவி உரல் (எல்லாவற்றிற்கும் தண்டு எனவே சொல்லிக் கொண்டிராமல் உரல் என்ற சொல் இங்கே பயனாகிறது. கம்பு, தண்டு, தடி, உரல் எனப் பலவற்றையும் வேறுபாடு விளங்கிப் பயன்படுத்த வேண்டும்.)
 • bell = மணி
 • rim = விளிம்பு
 • tube = தூம்பு
 • tyre = தோலி (வியப்பாக இருக்கும்; தோலில் இருந்த கிளைத்த தோலி என்பது பழத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் எல்லாவிதமான மேல் உறைகளுக்கும் பயன்படக் கூடிய சொல் தான்)
 • chain = கணை (கண்ணி கண்ணியாய் கோத்துக் கணைத்தது கணை)
 • break = தடை
 • forks = பிரிகை
 • sprocket = பற்சகடு
 • gears = பல்லிணை
 • pump = இறைப்பி
 • dynamo = துனைமி ("கதழ்வும் துனைவும் விரைவுப் பொருள" என்பது தொல்காப்பியம். இந்தச் சொல் ப.அருளியின் அருங்கலைச்சொல் அகரமுதலியில் இருக்கிறது. அருமையான சொல்.)
 • reflector = மறுபளிப்பி
 • caliper = இடுக்கி
 • shoe = கவை
 • cable = கொப்புழை (மரத்தில் கிளை, கொப்பு என்று உறுப்புகள் பிரிவதை நினைவு கொள்ளுங்கள். உழை என்ற ஈறு கொப்பின் சிறியதைக் குறிப்பது.)
 • frame = வரம்பை, (வரம்பு கட்டியே ஏதொன்றையும் உருவாக்குகிறோம். வரம்பு என்பது எல்லை மட்டுமல்ல.
 • lever = எழுவை, நெம்புகோல்