மனித உடலில் உள்ள தனிமங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சராசரியாக 70 கிலோகிராம் எடை உள்ள ஒரு மாந்தனின் உடல் எவ்வெவ் தனிமங்களால் எவ்விகிதத்தில் ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்று காட்டும் பட்டியல். மாந்தனின் உடலில் எடையளவில் (நிறை அல்லது திணிவு என்றும் கொள்வதுண்டு) 65-90% நீர்தான் (H2O). மீதம் உள்ளதில் மிகப்பெரும்பாலானவை கரிமம் உள்ள கரிமவேதிப் பொருட்களால் ஆனவை. மனித உடலில் 99% ஆறே ஆறு தனிமங்களால் ஆனவையே. அவை ஆக்ஸிஜன், கரிமம், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், கால்சியம், பாஸ்பரஸ் ஆகும்.

தனிமம் விழுக்காடு (%)[1] Mass (kg)[2]
ஆக்ஸிஜன் 65 43
கரிமம் 18 16
ஹைட்ரஜன் 10 7
நைட்ரஜன் 3 1.8
கால்சியம் 1.5 1.0
பாஸ்பரஸ் 1 0.780
பொட்டாசியம் 0.25 0.140
கந்தகம் 0.25 0.140
குளோரின் 0.15 0.095
சோடியம் 0.15 0.100
மக்னீசியம் 0.05 0.019
இரும்பு 0.006 0.0042
ஃவுளூரின் 0.0037 0.0026
துத்தநாகம் 0.0032 0.0023
சிலிக்கான் 0.002 0.0010
சிர்க்கோனியம் 0.0006 0.000001
ருபீடியம் 0.00046 0.00068
ஸ்ட்ரோன்ஷியம் 0.00046 0.00032
புரோமின் 0.00029 0.00026
ஈயம் 0.00017 0.00012
நையோபியம் 0.00016 0.0000015
செப்பு 0.0001 0.000072
அலுமினியம் 0.000087 0.000060
காட்மியம் 0.000072 0.000050
போரான் 0.000069 0.000018
சீரியம் 0.000040
பேரியம் 0.000031 0.000022
ஆர்செனிக் 0.000026 0.000007
வனேடியம் 0.000026 0.00000011
வெள்ளீயம் 0.000024 0.000020
பாதரசம் 0.000019 0.000006
செலீனியம் 0.000019 0.000015
மாங்கனீசு 0.000017 0.000012
அயோடின் 0.000016 0.000020
தங்கம் 0.000014 0.0000002
நிக்கல் 0.000014 0.000015
மாலிப்டினம் 0.000013 0.000005
ஜெர்மானியம் 0.000005
டைட்டேனியம் 0.000013 0.000020
டெலூரியம் 0.000012 0.0000007
ஆண்ட்டிமனி 0.000011 0.000002
லித்தியம் 0.0000031 0.000007
குரோமியம் 0.0000024 0.000014
சீசியம் 0.0000021 0.000006
கோபால்ட் 0.0000021 0.000003
வெள்ளி 0.000001 0.000002
லாந்த்தனம் 0.0000008
காலியம் 0.0000007
யுரேனியம் 0.00000013 0.0000001
பெரிலியம் 0.000000005 0.000000036
ரேடியம் 0.00000000000000001
இற்றியம் 0.0000006
பிஸ்மத் 0.0000005
தாலியம் 0.0000005
இண்டியம் 0.0000004
ஸ்காண்டியம் 0.0000002
டாண்ட்டலம் 0.0000002
தோரியம் 0.0000001
சமாரியம் 0.000000050
டங்க்ஸ்டன் 0.000000020

மேற்கோள்[தொகு]

  1. Thomas J. Glover, comp., Pocket Ref, 3rd ed. (Littleton: Sequoia, 2003), p. 324 (LCCN 2002091021-), which in turn cites Geigy Scientific Tables, Ciba-Geigy Limited, Basel, Switzerland, 1984.
  2. J. Emsley, The Elements, 3rd ed., Oxford: Clarendon Press, 1998.