உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மக்கள் தொகை அடிப்படையில் ஈரான் நகரங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
The most populated cities of Iran in 2010.


ஈரான் உலக ரீதியாக வளர்ந்து வரும் நகர மக்கள் தொகையைக் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாகும். 1950 தொடக்கம் 2002 வரையில், ஈரானின் மக்கள் தொகை நகர்புற விகிதம் 27%இல் இருந்து 60%ஆக அதிகரித்துள்ளது.[1] தெகுரான் 8.2 மில்லியன் (2012 census) மக்கள் தொகையைக் கொண்டு ஈரானின் மிகப்பெரிய நகரமாகவும், தலைநகரமாகவும் விளங்குகிறது. தெகுரான் ஈரானின் 11% மக்கள் தொகையை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இதுவே ஈரானின் தொடர்பாடல் மற்றும் போக்குவரத்து வலையமைப்பின் மையமும் ஆகும்.[2]

மசுகாத் 2.4 மில்லியன் மக்கள் தொகையைக் கொண்டு ஈரானின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகரமாக விளங்குகிறது. இது ராசாவி கோர்சரன் மாகாணத்தின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. இதுவே ஈரானின் சுற்றுலா மையமாக விளங்குகிறது, மற்றும் 15 தொடக்கம் 20 மில்லியன் யாத்ரீகர்கள் இமாம் ரேசா சன்னதிக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து செல்கின்றனர். [3][4]

தப்ரிசு 2.2 மில்லியன் மக்கள் தொகையைக் கொண்டு ஈரானின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய நகரமாக விளங்குகிறது. இது ஈரானில் தெகுரானிற்கு அடுத்ததாக இரண்டாவது இடம் வகிக்கும் தொழில்துறை நகரம் ஆகும்.

100,000 மக்கள் தொகையைக் கொண்ட நகரங்கள்[தொகு]

இப்பட்டியல் ஈரானில் 100,000 மக்கள் தொகையைக் கொண்ட நகரங்களின் பட்டியலாகும். 2011இன் ஈரான் புள்ளி விபர மையத்தின் மக்கள் தொகை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தரப்பட்டுள்ளது. ஈரானின் புள்ளியியல் நடுவம்:[5]

தரவரிசை நகரம் மாகாணம் மாநகராட்சி
தொடங்கிய
அதிகாரபூர்வ
திகதி
2011 2006 1996 1986 1976 1966 1956
1 தெகுரான் தெகுரான் மாகாணம் 1907[6] 81,54,051 77,05,036 67,58,845 60,42,584 45,30,223 27,19,730 15,12,082
2 மசுகாத் இரசாவி கொராசான் மாகாணம் 1917 27,49,374 21,04,697 18,98,060 13,08,482 10,17,976 7,13,413 4,39,996
3 இசுபகான் இசுபகான் மாகாணம் 1928 17,56,126 12,50,800 10,57,405 9,72,541 7,16,770 4,46,416 2,21,984
4 கராஜ் அல்போர்சு மாகாணம் 1989 16,14,626 23,11,250
5 தப்ரிசு கிழக்கு அசர்பைசான் மாகாணம் 1907 14,84,988 14,27,311 11,53,025 18,48,289 14,25,813 10,69,865 7,70,659
6 சிராசு பாருசு மாகாணம் 1925 14,60,665 12,69,843 11,04,980 7,79,826 5,34,399 3,06,375 2,20,098
7 ஆக்வாசு கூசித்தான் மாகாணம் 1911 11,12,021 9,77,450 7,40,968 4,11,510 97,926 44,243 14,526
8 குவோம் கொம் மாகாணம் 1926 10,74,036 11,51,918 9,77,677 7,43,139 3,47,219 2,34,292 1,09,499
9 கேர்மான்சாக் கெர்மான்ஷா மாகாணம் 1930 8,51,405 6,92,686 5,60,514 2,90,600 1,87,930 1,25,439
10 உர்மியா மேற்கு அசர்பைசான் மாகாணம் 1928 6,67,499 4,35,200 3,00,746 1,64,419 1,10,749 67,605
11 இராசுத்து கீலான் மாகாணம் 1908 6,39,951 4,17,748 2,90,897 1,88,957 1,43,557 1,09,491
12 சாகிதன் சிச்தான் மற்றும் பலுசிஸ்த்தான் 1938 5,60,725 4,19,518 2,81,923 93,740 39,732 17,495
13 கெர்மான் கெர்மான் மாகாணம் 1921 5,34,441 3,84,991 2,57,284 1,40,761 85,404 62,157
14 அராக் மார்க்காசி மாகாணம் 1927 5,26,182 3,80,755 2,65,349 1,16,832 61,925 58,998
15 கமீடன் கமாடன் மாகாணம் 1911 5,25,794 4,01,281 2,72,499 1,65,875 1,24,167 99,909
16 யாசுது யாசுது மாகாணம் 1926 4,32,194 3,26,776 2,30,483 1,35,925 93,241 63,502
17 அர்டாபில் அர்டாபில் மாகாணம் 1925 4,18,262 3,40,386 2,81,973 1,47,865 83,596 65,742
18 பந்தார் அபாசு கோர்மொசுகன் மாகாணம் 1925 3,67,508
19 எசுலாம்சாகிர் தெகுரான் 1978 3,57,171
20 குவாசுவின் குவாசுவின் மாகாணம் 1924 3,49,821
21 சஞ்சன் சஞ்சன் மாகாணம் 1923 3,41,801
22 கொர்ராமபாத் லொரெசுதான் மாகாணம் 1931 3,28,544
23 சனன்டாஜ் குர்டிசுத்தான் மாகாணம் 1928 3,11,446
24 கோர்கன் கொலேசுத்தான் மாகாணம் 1925 2,69,226
25 சாரி மசண்டரன் 1927 2,59,084
26 கசான் இசுபகான் 1930 2,48,789
27 பபோல் மசாண்டரன் 1956 2,43,636
28 கொலேசுத்தான் தெகுரான் 1996 2,31,882
29 சாகிர்-இ குவோட்சு தெகுரான் 1989 2,29,354
30 மலார்த்து தெகுரான் 1995 2,28,673
31 டெசுபுல் குசெசுத்தான் 1920 2,28,507
32 போருஜெர்ட் லொரெசுத்தான் 1935 2,27,547
33 கொமெய்னிசாகிர் இசுபகான் 1932 2,18,737
34 அபடான் குசெசுத்தான் 1924 2,17,988
35 வரமின் தெகுரான் 1941 2,08,569
36 சப்செவார் ராசாவி கோரசன் 1936 2,08,172
37 நஜபபாத் இசுபகான் 1931 2,06,114
38 நிசாபூர் ராசாவி கோரசன் 1931 2,05,972
39 அமோல் மசாண்டரன் 1933 1,97,470
40 சாகிரியார் தெகுரான் 1952 1,89,120
41 சாவேக் மார்க்காசி 1931 1,79,009
42 கோய் மேற்கு அசார்பையான் 1923 1,78,708
43 குவாவெம் சாகிர் மசாண்டரன் 1935 1,74,246
44 கர்சக் தெகுரான் 1976 1,73,832
45 போஜ்நோர்ட் வட கோசரன் 1931 1,72,772
46 சிர்ஜான் கேர்மான் 1936 1,67,014
47 புசெகார் புசெகார் மாகாணம் 1922 1,61,674
48 பிர்ஜாந்து தென் கோசரன் மாகாணம் 1928 1,57,848
49 இலாம் இலாம் மாகாணம் 1936 1,55,289
50 மலேயர் கமடன் 1934 1,53,748
51 புகன் மேற்கு அசார்பையான் 1948 1,49,340
52 மரகேக் கிழக்கு அசார்பையான் 1921 1,46,405
53 ரப்சஞ்சன் கேர்மான் 1935 1,36,388
54 நாசிம்சகார் தெகுரான் 1995 1,35,824
55 மகாபாத்து மேற்கு அசார்பையான் 1931 1,33,324
56 சக்குயேசு குர்டிசுதான் 1935 1,31,349
57 சபோல் சிச்தான் மற்றும் பலுசிஸ்த்தான் 1928 1,30,642
58 கோன்பாத்து-இ குவாபசு கொலேசுத்தான் 1934 1,27,167
59 சாகரூத் செம்னான் மாகாணம் 1925 1,26,916
60 சாகரீகோர்ட் சகர்மகால் மற்றும் பக்தியாரி மாகாணம் 1931 1,26,746
61 பக்டாசுட் தெகுரான் 1991 1,26,281
62 சாகின்சாகர் இசுபகான் 1976 1,26,070
63 செம்னான் செம்னான் 1925 1,24,999
64 கோரம்சாகர் குசெசுத்தான் 1925 1,23,866
65 மார்வடாசுட் பார்சு 1940 1,23,858
66 அண்டிமேசுக் குசெசுத்தான் 1956 1,19,422
67 தோர்பட்-இ கேய்டாரியெக் ராசாவி கோரசன் 1928 1,19,360
68 பந்தார்-இ அன்சாலி கிலான் 1922 1,16,664
69 மராந் கிழக்கு அசார்பையான் 1929 1,14,165
70 மியன்டோப் மேற்கு அசார்பையான் 1935 1,12,933
71 மக்சகர் குசெசுத்தான் 1954 1,09,687
72 சக்ரெசா இசுபகான் 1929 1,08,299
73 மசுஜெத் சொலேய்மன் குசெசுத்தான் 1959 1,06,121
74 இசெக் குசெசுத்தான் 1958 1,03,695
75 ஜக்ரொம் பார்சு 1925 1,03,023
76 தரூத் லொரெசுத்தான் 1949 1,00,528
77 அமதான் அமதான் மாகாணம் 1911
ஈரானிய மக்கள் தொகை அடர்த்தி வரைபடம் (1996 மக்கள் தொகை மதிப்பீடு அடிப்படையில்).

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Payvand. "Iran: Focus on reverse migration". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-04-17.
  2. Assari, Ali; T.M. Mahesh (2011). "Urbanization Process in Iranian Cities". Asian Journal of Development Matters 5 (1): 151–154. http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajdm&volume=5&issue=1&article=025. பார்த்த நாள்: 7 January 2013. 
  3. Religious Tourism Potentials Richretrieved 28 Feb 2008 பரணிடப்பட்டது 2008-02-24 at the வந்தவழி இயந்திரம்
  4. Mashhad, Iran retrieved 28 Feb 2008
  5. ஈரான் புள்ளி விபர மையத்தின் 2011இன் மக்கள் தொகை வலை
  6. Mayors of தெகுரான் since 1885