உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பெண் வானியலாளர்கள் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இது குறிப்பிடத்தக்க பெண் வானியலாளர்களின் பட்டியலாகும்.


| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | க்ஷ | ஸ்ரீ | #

மரியா மிட்செல் (1818 – 1889) வானியல் பேராசிரியர், வசார்க் கல்லூரி

[தொகு]

[தொகு]

[தொகு]

[தொகு]

[தொகு]

[தொகு]

[தொகு]

[தொகு]

[தொகு]

கரோலின் எர்ழ்செல் (1750 – 1848)
கரோலின் சூமேக்கர்

கா[தொகு]

கி[தொகு]

கீ[தொகு]

கெ[தொகு]

கே[தொகு]

கை[தொகு]

கோ[தொகு]

[தொகு]

சா[தொகு]

சி[தொகு]

சு[தொகு]

செ[தொகு]

சோ[தொகு]

[தொகு]

டோ[தொகு]

[தொகு]

தா[தொகு]

தி[தொகு]

து[தொகு]

தெ[தொகு]

தே[தொகு]

தோ[தொகு]

[தொகு]

நா[தொகு]

நி[தொகு]

நெ[தொகு]

நே[தொகு]

[தொகு]

பா[தொகு]

பி[தொகு]

பு[தொகு]

பெ[தொகு]

பே[தொகு]

போ[தொகு]

[தொகு]

மா[தொகு]

மி[தொகு]

மீ[தொகு]

மு[தொகு]

மெ[தொகு]

மே[தொகு]

[தொகு]

யா[தொகு]

யி[தொகு]

யு[தொகு]

யூ[தொகு]

யெ[தொகு]

யே[தொகு]

[தொகு]

வா[தொகு]

வி[தொகு]

வெ[தொகு]

வே[தொகு]

வை[தொகு]

[தொகு]

ழீ[தொகு]

[தொகு]

ஜோசெலின் பெல் பர்னல்

ஜா[தொகு]

ஜி[தொகு]

ஜூ[தொகு]

ஜெ[தொகு]

ஜே[தொகு]

ஜோ[தொகு]

[தொகு]

ஹெ[தொகு]

ஹென்றியேட்டா சுவான் லீவிட் (1868 – 1921)