புள்ளி எதிரொளிப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
முப்பரிமாணத்தில் புள்ளி எதிரொளிப்பு

வடிவவியலில் புள்ளி எதிரொளிப்பு (point reflection) என்பது யூக்ளிடிய வெளியின் சமவளவை உருமாற்றமாகும். இது ஒரு புள்ளியில் நேர்மாற்றம் அல்லது புள்ளி நேர்மாற்றம் (inversion in a point, inversion through a point, central inversion) எனவும் அழைக்கப்படும். புள்ளி எதிரொளிப்பால் மாறமலிருக்கும் ஒரு பொருளானது புள்ளி சமச்சீர் கொண்டது எனப்படும் மேலும் ஒரு பொருள் அதன் மையத்தைப் பொறுத்த எதிரொளிப்பால் மாறாமல் இருக்குமானால் மையச் சமச்சீர் கொண்டது எனவும் கொள்ளப்படும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்[தொகு]

இருபரிமாணத்தில் அறுங்கோணங்களைப் போல இணைகோணங்களும் ( parallelogons) புள்ளி எதிரொளிப்பு சமச்சீர் கொண்டுள்ளதைப் படத்தில் காணலாம்.

இருபரிமாணத்தில் புள்ளி எதிரொளிப்பானது 180-பாகை சுழற்சிக்குச் சமமானது. முப்பரிமாணத்தில், 180-பாகை சுழற்சியுடன் சுழற்சி அச்சுக்குச் செங்குத்தான தளத்தில் எதிரொளிப்பு இரண்டு இணைந்த உருமாற்றமாகும். n -பரிமாணத்தில், n இரட்டை எண்ணாக இருக்கும்போது புள்ளி எதிரொளிப்பு திசைப்போக்கைப் பாதுகாக்கும் உருமாற்றமாகவும், n ஒற்றையெண்ணாக இருந்தால் திசைப்போக்கை எதிர்மாற்றும் உருமாற்றமாகவும் அமையும்.

வாய்பாடு[தொகு]

யூக்டிய வெளி Rn இல் p புள்ளியில் திசையன் a இன் நேர்மாற்றம் கீழ்வரும் வாய்ப்பாட்டால் பெறப்படும்:

புள்ளி p ஆதியாக இருக்கும்பட்சத்தில், a திசையனின் நேர்மாற்றம் அதன் எதிர்திசையன் (-a) ஆகும்.

யூக்ளிடிய வடிவவியலில் P யைப் பொறுத்து புள்ளி X இன் நேர்மாற்றம் X* எனில் X , X* ஐ இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளியாக P அமையும். அதாவது, XP , PX* இரண்டும் சம திசையன்கள்.

P இல் எதிரொளிப்பின் வாய்பாடு:

x*=2ax

இந்த வாய்ப்பாட்டில், a, x and x* ஆகிய மூன்றும் முறையே திசையன்கள் P, X X* இன் நிலைத் திசையன்கள்.

இந்தப் புள்ளி எதிரொளிப்பானது ஒரேயொரு நிலைத்த புள்ளி (P) , மட்டுமேயுடைய, சமவளவு உருமாற்றச் சுருள்வான கேண்முறை உருமாற்றமாக இருக்கும்.

புள்ளி நேர்மாற்றங்களின் குலம்[தொகு]

இரு புள்ளி எதிரொளிப்புகளின் தொகுப்பு இருபரிமாணத்தில் ஒரு பெயர்ச்சியாகும்

இரு புள்ளி எதிரொளிப்புகளின் தொகுப்பு ஒரு பெயர்ச்சியாகும். குறிப்பாக p இல் நடைபெறும் எதிரொளிப்பைத்தைத் தொடர்ந்து q இல் நடைபெறும் எதிரொளிப்பானது, 2(qp) திசையன் தரும் பெயர்ச்சிக்குச் சமமாக இருக்கும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

வெளியிணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=புள்ளி_எதிரொளிப்பு&oldid=3222087" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது