புளோரினின் ஓரிடத்தான்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஃப்ளூரினானது பல ஓரிடத்தான்களைக் கொண்டிருந்த போதிலும் அவற்றுள் ஒன்று மட்டுமே நிலையானது ஆகும். இதன் படித்தர அணு நிறை : 18.9984032(5) அணு நிறை அலகு ஆகும்.

F18 என்ற ஃப்ளூரினின் அணுக்கருவானது அதிகபட்சமாக 110 நிமிடங்கள் அதாவது 2 மணி நேரம் என்ற அளவிலான அரைவாழ்வுக் காலத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது பாசிட்ரான்களின் முதன்மையான மூலம் ஆகும். இது பாசிட்ரான் உமிழ் வெட்டுவரைவு வருடலில் (Positron Emission Tomography scanning) பயன்படுகிறது.

அட்டவணை[தொகு]

அணுக்கருவின்
குறியீடு
Z(p) N(n)  
ஓரிடத்தான்
நிறை
(அநிஅ)
 
அரைவாழ்வுக்காலம் அணுக்கரு
சுழற்சி
முதன்மை
ஓரிடத்தான்
இயைபு
(மோல் பின்னம்)
இயல்நிலை
வேறுபாட்டின்
வீச்சு
(மோல் பின்னம்)
கிளர்வு ஆற்றல்
14F 9 5 14.03506(43)# 2-#
15F 9 6 15.01801(14) 410(60)E-24 s [1.0(2) MeV] (1/2+)
16F 9 7 16.011466(9) 11(6)E-21 s [40(20) keV] 0-
17F 9 8 17.00209524(27) 64.49(16) s 5/2+
18F 9 9 18.0009380(6) 109.771(20) min 1+
18mF 1121.36(15) keV 162(7) ns 5+
19F 9 10 18.99840322(7) STABLE 1/2+ 1.0000
20F 9 11 19.99998132(8) 11.163(8) s 2+
21F 9 12 20.9999490(19) 4.158(20) s 5/2+
22F 9 13 22.002999(13) 4.23(4) s 4+,(3+)
23F 9 14 23.00357(9) 2.23(14) s (3/2,5/2)+
24F 9 15 24.00812(8) 400(50) ms (1,2,3)+
25F 9 16 25.01210(11) 50(6) ms (5/2+)#
26F 9 17 26.01962(18) 9.6(8) ms 1+
27F 9 18 27.02676(40) 4.9(2) ms 5/2+#
28F 9 19 28.03567(55)# <40 ns
29F 9 20 29.04326(62)# 2.6(3) ms 5/2+#
30F 9 21 30.05250(64)# <260 ns
31F 9 22 31.06043(64)# 1# ms [>260 ns] 5/2+#

குறிப்புகள்[தொகு]

  • #என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மதிப்புகள் ஆய்வு முடிவுகளின் படி அறிந்தவை அல்ல, ஆனாலும் குறிப்பிட்ட முறைகளின் படி அறியப்பட்டவை. வலுவற்ற சுழற்சிகள் அடைப்புக் குறிகளுக்குள் தரப்பட்டுள்ளன.
  • நிலையில்லாதவை அவற்றிற்கேயுரியறுதி இலக்கங்களுடன் அடைப்புக் குறிகளுக்குள் தரப்பட்டுள்ளன. நிலையில்லாத் தன்மையானது ஒரு திட்ட விலக்கத்தைக் காட்டுகிறது. ஆனால் ஓரிடத்தான் இயைபும் படித்தர அணு நிறையும் IUPAC இலிருந்து வருபவை. அவை விரிவாக்கப்பட்ட நிலையில்லாத் தன்மைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.