உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

புரோமினின் ஓரிடத்தான்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

புரோமின் (Br) தனிமம் 79Br, 81Br ஆகிய இரண்டு நிலையான ஓரிடத்தான்களைக் கொண்டுள்ளது. அத்துடன் 30 தெரிந்த கதிரியக்க ஓரிடத்தான்களையும் கொண்டுள்ளது. இவற்றில் 77Br இன் அரைவாழ்வுக் காலம் 57.036 ஆகும்.

அட்டவனை[தொகு]

அணுக்கருவகக்
குறியீடு
Z(நே) N(நொ.மி)  
ஓரிடத்தான் திணிவு (நிறை)(அ.தி)(u)
 
அரை-வாழ்காலம்
half-life
அணுக்கரு
தற்சுழற்சி
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(mole fraction)
மூலக்கூறளவு விகிதம்
இயல்பாக மாறும் வலயம்
ஊட்டுண்ட ஆற்றல்
excitation energy
67Br 35 32 66.96479(54)# 1/2-#
68Br 35 33 67.95852(38)# <1.2 µs 3+#
69Br 35 34 68.95011(11)# <24 ns 1/2-#
70Br 35 35 69.94479(33)# 79.1(8) ms 0+#
70mBr 2292.2(8) keV 2.2(2) s (9+)
71Br 35 36 70.93874(61) 21.4(6) s (5/2)-
72Br 35 37 71.93664(6) 78.6(24) s 1+
72mBr 100.92(3) keV 10.6(3) s 1-
73Br 35 38 72.93169(5) 3.4(2) min 1/2-
74Br 35 39 73.929891(16) 25.4(3) min (0-)
74mBr 13.58(21) keV 46(2) min 4(+#)
75Br 35 40 74.925776(15) 96.7(13) min 3/2-
76Br 35 41 75.924541(10) 16.2(2) h 1-
76mBr 102.58(3) keV 1.31(2) s (4)+
77Br 35 42 76.921379(3) 57.036(6) h 3/2-
77mBr 105.86(8) keV 4.28(10) min 9/2+
78Br 35 43 77.921146(4) 6.46(4) min 1+
78mBr 180.82(13) keV 119.2(10) µs (4+)
79Br 35 44 78.9183371(22) STABLE 3/2- 0.5069(7)
79mBr 207.61(9) keV 4.86(4) s (9/2+)
80Br 35 45 79.9185293(22) 17.68(2) min 1+
80mBr 85.843(4) keV 4.4205(8) h 5-
81Br 35 46 80.9162906(21) STABLE 3/2- 0.4931(7)
81mBr 536.20(9) keV 34.6(28) µs 9/2+
82Br 35 47 81.9168041(21) 35.282(7) h 5-
82mBr 45.9492(10) keV 6.13(5) min 2-
83Br 35 48 82.915180(5) 2.40(2) h 3/2-
83mBr 3068.8(6) keV 700(100) ns (19/2-)
84Br 35 49 83.916479(16) 31.80(8) min 2-
84m1Br 320(10) keV 6.0(2) min 6-
84m2Br 408.2(4) keV <140 ns 1+
85Br 35 50 84.915608(21) 2.90(6) min 3/2-
86Br 35 51 85.918798(12) 55.1(4) s (2-)
87Br 35 52 86.920711(19) 55.65(13) s 3/2-
88Br 35 53 87.92407(4) 16.29(6) s (2-)
88mBr 272.7(3) keV 5.4(7) µs
89Br 35 54 88.92639(6) 4.40(3) s (3/2-,5/2-)
90Br 35 55 89.93063(8) 1.91(1) s
91Br 35 56 90.93397(8) 541(5) ms 3/2-#
92Br 35 57 91.93926(5) 0.343(15) s (2-)
93Br 35 58 92.94305(32)# 102(10) ms 3/2-#
94Br 35 59 93.94868(43)# 70(20) ms
95Br 35 60 94.95287(54)# 50# ms [>300 ns] 3/2-#
96Br 35 61 95.95853(75)# 20# ms [>300 ns]
97Br 35 62 96.96280(86)# 10# ms [>300 ns] 3/2-#

துணை நூல்கள்[தொகு]