கபச் சுரப்பி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(பிட்யூட்டரி சுரப்பி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
Pituitary gland
Located at the base of the மனித மூளை, the pituitary gland is protected by a bony structure called the sella turcica (also known as turkish saddle) of the sphenoid bone.
Median sagittal through the hypophysis of an adult monkey. Semidiagrammatic.
இலத்தீன் hypophysis, glandula pituitaria
கிரேயின்

subject #275 1275

தமனி superior hypophyseal artery, infundibular artery, prechiasmal artery, inferior hypophyseal artery, capsular artery, artery of the inferior cavernous sinus[1]
முன்னோடி neural and oral ectoderm, including Rathke's pouch
ம.பா.தலைப்பு Pituitary+Gland

கபச் சுரப்பி (Pituitary gland, பிட்யூட்டரி சுரப்பி), அல்லது hypophysis, ஹைப்போபைசிஸ்), என்பது ஓர் அகஞ் சுரக்கும் சுரப்பி ஆகும். இது ஒரு பட்டாணி அளவிலும், 0.5 கி (0.02 அவுன்ஸ்) எடையைக் கொண்டதாகவும் இருக்கிறது. மூளையின் அடியில் பரிவக கீழ் பகுதியின் கீழாக ஒரு நீட்சியாக இது உள்ளது, அதில் ஒரு சிறிய எலும்பு குழியில் (செல்லா டர்சிகா) அமைந்துள்ளது, இதனை ஒரு ட்யூரல் மடிப்பு (டயஃப்ரக்மா செல்லே) மூடியிருக்கிறது. பிட்யூட்டரி சுரப்பி அமைந்துள்ள பிட்யூட்டரி (கபச் சுரப்பி) ஃபோஸ்ஸா என்ற பகுதியானது, மூளையின் தரைப்பகுதியில் உள்ள மத்திய கிரானியல் ஃபோஸ்ஸாவின் ஸ்பெனாய்டு எலும்பில் அமைந்துள்ளது. இதுவே முதன்மையான சுரப்பி என்று கருதப்படுகிறது. பிட்யூட்டரி சுரப்பியானது,உடல்சமநிலையை (ஹோமியோஸ்டாஸிஸ்) ஒழுங்குப்படுத்தும் ஹார்மோன்களைச் சுரக்கிறது. இதில் பிற நாளமில்லா சுரப்பிகளைத் தூண்டும் ட்ரோபிக் ஹார்மோன்களும் அடங்கும். இதனுடைய செயல்பாடு ஹைப்போதலாமசுடன் மைய நரம்பு மண்டலம் மூலம் இணைக்கப்படுகிறது.

பிரிவுகள்[தொகு]

மூளையின் கீழ்ப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பிட்யூட்டரியானது, இரண்டு மடல்களைக் (இரண்டு சோனைகளை)கொண்டது: வெளிப்புற பிட்யூட்டரி (முற்பக்கச் சோனை) (அடெனொஹைபோபைசிஸ்) மற்றும் உட்புற பிட்யூட்டரி(பிற்பக்க சோனை) (நியூரோஹைப்போபைசிஸ்). பிட்யூட்டரி தண்டின் (கபச்சுரப்பி காம்பின்) மூலமாக பிட்யூட்டரி ஹைப்போதலாமஸுடன் செயல்பாட்டு ரீதியாக இணைந்துள்ளது, அதாவது பரிவக்கீழின் ஓமோன்களினால் கபச்சுரபியினால் ஓமோன்கள் வெளியிடப்படுவது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. பிட்யூட்டரி சுரப்பியானது முதன்மை நாளமில்லா சுரப்பி என்று அழைக்கப்பட்டாலும், இதனுடைய இரண்டு மடல்களும் ஹைப்போதலாமஸின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கின்றன.

வெளிப்புற பிட்யூட்டரி[தொகு]

வெளிப்புற பிட்யூட்டரி பின்வரும் முக்கிய நாளமில்லா ஹார்மோன்களை உருவாக்குகிறது மற்றும் சுரக்கிறது, அவை ACTH, TSH, PRL, GH, எண்டோஃபின்கள், FSH, மற்றும் LH. இந்த ஹார்மோன்கள் வெளிப்புற பிட்யூட்டரியிலிருந்து ஹைப்போதலாமஸின் தூண்டுதலால் சுரக்கப்பட்டு வெளிவிடப்படுகின்றன. ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோன்கள், ஒரு வகை சிறப்பு தந்துகி அமைப்பின் மூலமாக வெளிப்புற மடலில் சுரக்கப்படுகின்றன, இந்த அமைப்பிற்கு ஹைப்போதலாமில்-ஹைப்போபைசீல் போர்ட்டல் அமைப்பு என்று பெயர். வெளிப்புற பிட்யூட்டரியானது, மூன்று பகுதிகளாக அமைந்துள்ளது, அவை பார்ஸ் ட்யூபெராலிஸ், பார்ஸ் இன்டர்மீடியா மற்றும் பார்ஸ் டிஸ்டாலிஸ் ஆகியவை ஆகும். இது பார்ன்க்ஸின் ராத்கேஸ் பவுச் என்றழைக்கப்படும் டோர்சல் சுவரில் உள்ள குழிகளில் உருவாக்கப்படுகிறது (ஸ்டோமோடியல் பகுதி).

உட்புற பிட்யூட்டரி[தொகு]

உட்புற பிட்யூட்டரி பின்வருவனவற்றை சேகரித்து வெளியிடுகிறது:

 • ஆக்ஸிடோசின், இதன் பெரும்பகுதி ஹைப்போதலாமஸின் பராவென்ட்ரிகுலர் உட்கருவில் வெளியிடப்படுகிறது
 • ஆன்டிடையூரிடிக் ஹார்மோன் (ADH, வாஸ்ப்ரஸின் என்றும் AVP, அர்ஜின் வாஸோப்ரஸின் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது), இதன் பெரும்பகுதி ஹைப்போதலாமஸின் சுப்ரவுப்டிக் உட்கருவிலிருந்து வெளியிடப்படுகிறது

நேர்மறை பின்னூட்ட சுழற்சியை உருவாக்கக்கூடிய ஒருசில ஹார்மோன்களில் ஆக்ஸிடோசினும் ஒன்று. எடுத்துக்காட்டாக, கருப்பையில் ஏற்படும் சுருக்கம் ஆக்ஸிடோசின் வெளியிடப்படுவதைத் தூண்டுகிறது, இதன் வெளியீடு மீண்டும் கருப்பை சுருக்கத்தை அதிகமாக்குகிறது. இந்த நேர்மறை பின்னூட்ட சுழற்சி பிரசவ காலம் முழுவதும் தொடர்கிறது.

இடைநிலை மடல்[தொகு]

பல விலங்குகளில் ஓர் இடைநிலை மடலையும் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, மீன்களில், உடல்நிலை வண்ண மாற்றத்துக்கு, இதுயே காரணமாகும். வளர்ந்த மனிதர்களில், இது வெளிப்புற மற்றும் உட்பற பிட்யூட்டரிகளுக்கு இடையே மெல்லிய செல்களிலான லேயராக மட்டுமே காணப்படுகிறது. இந்த இடைநிலை மடலானது, மெலனோசைட் தூண்டுதல் ஹார்மோனை (MSH) சுரக்கிறது, ஆனாலும் இந்த செயல்பாடு வெளிப்புற பிட்யூட்டரியால் (ஓரளவுக்கு) செயல்படுத்தப்படுகிறது.

முதுகெலும்பு உள்ள உயிரினங்களுக்கு இடையே காணப்படும் வேறுபாடுகள்[தொகு]

எல்லா முதுகெலும்பு உள்ள உயிரினங்களிலும், பிட்யூட்டரி சுரப்பி காணப்படுகிறது, ஆனால் அதன் அமைப்பு பல்வேறு குழுக்களுக்கு இடையே வேறுபடுகிறது.

மேலே விவரிக்கப்பட்ட, பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் பிரிவுகள், பொதுவாக எல்லா பாலூட்டிகளிலும் காணப்படுகிற ஒரு அமைப்பாகும், மேலும் இது எல்லா நான்கு கால் உயிரிகளுக்கும் பலநிலைகளில் வேறுபடக்கூடியது. ஆனாலும், பாலூட்டிகளில் மட்டுமே, உட்புற பிட்யூட்டரி ஒரு சிறிய வடிவத்தில் காணப்படுகிறது. லங்ஃபிஷ்களில் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு தட்டையான பரப்பில் திசுக்களின் தொகுப்பாக, வெளிப்புற பிட்யூட்டரிக்கு மேலே காணப்படுகிறது, நீர்நில வாழ்வன, ஊர்வன மற்றும் பறவைகளில், இது இன்னும் வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் காணப்படுகிறது. மேலும் இடைநிலை மடலானது, நான்குகால் உயிரினங்களில் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்திருப்பதில்லை, மேலும் இது பறவைகளில் முழுவதுமே இல்லாமலிருக்கிறது.[2]

லங்ஃபிஷ்களைத் தவிர, பிற மீன்களில் பிட்யூட்டரியின் அமைப்பு நான்கு கால் உயிரினங்களை விட பொதுவாக வேறுபட்டதாகவே காணப்படுகிறது. பொதுவாக, இடைநிலை மடல் நன்றாக வளர்ந்து, மீதமுள்ள வெளிப்புற பிட்யூட்டரியின் அளவில் இருக்கக்கூடும். உட்புற மடலானது, பிட்யூட்டரி தண்டின் அடிப்பகுதியில் திசுக்களின் தொகுப்பின் மூலமாக பொதுவாக உருவாக்கப்படுகிறது, மேலும் பெரும்பாலான சூழல்களில், இதற்கு நேர் கீழே உள்ள, வெளிப்புற பிட்யூட்டரி திசுக்களை நோக்கி, சீரற்ற விரல் போன்ற நீட்சிகளை அனுப்புகிறது. வெளிப்புற பிட்யூட்டரி, பொதுவாக இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதிகம் உள்ளே காணப்படும் ரோஸ்ட்ரால் பகுதி மற்றும் உள்ளே காணப்படும் ப்ரோக்ஸிமல் பகுதி ஆகியவை, ஆனாலும் இவை இரண்டுக்குமான எல்லைகள் பெரும்பாலும் தெளிவாக இருப்பதில்லை. எலாஸ்மோப்ராஞ்ச்களில், வெளிப்புற பிட்யூட்டரிக்கு கீழே கூடுதலாக ஒரு வென்ட்ரல் லோப் காணப்படுகிறது.[2]

எல்லா மீன்களுக்கும் முன்னோடி உயிரினமான லேம்ப்ரைகளில், முன்னோடி விலங்குகளிலிருந்து எவ்வாறு பிட்யூட்டரி உருவாகியிருக்கும் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் அமைப்பு காணப்படுகிறது. இதில் உட்புற பிட்யூட்டரியானது, மூளையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் ஒரு எளிய திசுக்களான தொகுதி மட்டுமே, மேலும் இதில் பிட்யூட்டரி தண்டு எதுவும் காணப்படுவதில்லை. ராத்கேஸ் பவுச் ஆனது, வெளிப்புறத்தில் திறந்தும், நாசித் துவாரங்களுக்கு அருகே மூடியும் காணப்படுகிறது. இந்த பவுச்சுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்துள்ள மூன்று தனிப்பட்ட கிளாண்டுலார் திசு தொகுதிகள் உள்ளன, இவை உட்புற பிட்யூட்டரியின் இடைநிலை மடல், ரோஸ்ட்ரால் மற்றும் ப்ரோக்ஸிமல் பகுதிகள் ஆகியவற்றைச் சார்ந்தவையாகும். இந்த பகுதிகள் ஒன்றிடமிருந்து ஒன்று மெனின்கியல் இதழ்களால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, இதிலிருந்து, பிற முதுகெலும்புள்ள உயிரிகளில், பிட்யூட்டரியானது, பல தனித்தனியான ஆனால் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்ட சுரப்பிகள் இணைந்து உருவாகியிருக்கக் கூடும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.[2]

பல மீன்களில் யூரோஃபைசிஸ் என்ற நியூரல் சுரப்பு சுரப்பியும் உள்ளன, இவை உட்புற பிட்யூட்டரியைப் போன்றே உள்ளவை ஆகும், ஆனால் முதுகு தண்டு உடன் இணைந்து வால்பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. இது ஆஸ்மோரெகுலேஷன் போன்ற பணிகளை செய்யக்கூடும்.[2]

செயல்பாடுகள்[தொகு]

பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்கள் பின்வரும் உடல் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன:

 • வளர்ச்சி
 • இரத்த அழுத்தம்
 • கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தைப்பேற்றின்போது, கருப்பையைச் சுருக்குவது போன்ற குழந்தைப்பேறு ஆகியவற்றின் சில கூறுகள்
 • மார்பக பால் உற்பத்தி
 • ஆண் மற்றும் பெண்களிடைய பாலியல் உறுப்பு செயல்பாடுகள்
 • தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாடு
 • உணவை சக்தியாக மாற்றுதல் (வளர்சிதைமாற்றம்)
 • உடலில் நீர் மற்றும் சவ்வூடுபரவல் ஒழுங்குப்படுத்தல்
 • சிறுநீரகங்களில் நீர் உறிஞ்சப்படுவதைக் கட்டுப்படுத்தும் ADH (ஆன்டிடையூரிடிக் ஹார்மோன்) சுரப்பு
 • வெப்பநிலை ஒழுங்குப்படுத்தல்

கூடுதல் படங்கள்[தொகு]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. Gibo H, Hokama M, Kyoshima K, Kobayashi S (1993). "[Arteries to the pituitary]". Nippon Rinsho 51 (10): 2550–4. பப்மெட்:8254920. 
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Romer, Alfred Sherwood; Parsons, Thomas S. (1977). The Vertebrate Body. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. பக். 549-550. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-03-910284-X. https://archive.org/details/vertebratebody0000rome_a5a9. 

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கபச்_சுரப்பி&oldid=3580851" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது