உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பல் வளர்ச்சி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.பல்வேறு வளர்ச்சி நிலையில் கீழ் வலது (இடப்புறமிருந்து வலமாக) மூன்றாவது, இரண்டாவது மற்றும் முதல் கடைவாய்ப்பற்களின் ஊடுகதிர் நிழற்படம்.

பல் வளர்ச்சி அல்லது ஆங்கிலத்தில் ஓடோன்டோஜெனிசிஸ் எனப்படுவது பற்கள் தொடக்க நிலையிலுள்ள உயிரணுக்களிலிருந்து உருவாகி, வளர்ந்து வாய்க்குள் வெளிப்படும் ஒரு கடினமான செயல்பாடு. பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் பற்களைக் கொண்டிருந்தாலும், மனிதரல்லாதவைகளின் பல் வளர்ச்சி பெரும்பாலும் மனிதர்களில் இருப்பது போலவே உள்ளது. மனிதப் பற்கள் ஒரு ஆரோக்கியமான வாய்வழிச் சூழலைக் கொண்டிருப்பதற்கு, பற்சிப்பி, பல்திசு, பற்காரை மற்றும் பல்சூழ் திசுவியல் ஆகிய அனைத்தும் கரு வளர்ச்சியின் அந்தந்த காலகட்டத்திலேயே வளர்ச்சிபெறவேண்டும். முதன்மை (பால்) பற்கள் ஆறிலிருந்து எட்டாவது வாரத்திற்கு இடையில் உருவாகத் தொடங்குகிறது மற்றும் நிலையான பற்கள் இருபதாவது வாரத்தில் உருவாகத் தொடங்குகின்றன.[1] இந்த நேரங்களில் பற்கள் வளர்ச்சிபெறத் துவங்கவில்லையென்றால் அவை எப்போதுமே வளர்ச்சிபெறாது.

பல் வளர்ச்சியைத் துவக்கும் செயல்முறையை உறுதிசெய்வதன் மீது குறிப்பிடத்தக்க அளவு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. பற்கள் வளர்ச்சிப்பெறுவதற்குத் தேவையான முதல் செவுள் வளைவின் திசுக்களுக்குள்ளாகவே ஒரு காரணி இருப்பதாக பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.[1]

முதுகெலும்புடைய விலங்குகளிடத்தில் பல்வேறு சிறப்புத்தன்மையுடைய தோல் மேல்புறச் செல் திசு ('பேனிரெஸ்') குறிப்பிட்ட கட்டமைப்புகளைக் கெட்டிப்படுத்திவிட்டு உருவாகின்றன: உதாரணத்திற்கு கெரற்றின் கட்டமைப்பு (முடி, நகங்கள்) அல்லது புற உடற்கூடு கட்டமைப்பு (செதில்கள், பற்கள்). சுறாமீன்களின் பிளேகாய்ட் செதில்கள் மற்றும் பற்கள் ஒத்தமைப்புடைய உறுப்புகளாகக் கருதப்படுகிறது.

மேலோட்டப் பார்வை[தொகு]

பல் முனையைக் காட்டும் திசுவியல் படவில்லை.A: பற்சிப்பியுறுப்பு B: பற்காம்பு C: பற்பை

பல் முனை (சில நேரங்களில் பல் கிருமி என்றும் அழைக்கப்படும்) என்பது ஒன்றுசேர்ந்த உயிரணுக்களின் ஒரு தொகுப்பாகும், அவை இறுதியில் ஒரு பல்லாக உருவெடுக்கிறது.[2] இந்த உயிரணுக்கள் முதல் செவுள் வளைவின் புறச்சருமியம் மற்றும் நரம்பு முகட்டின் எக்டோமெசென்கைம் மூலம் ஏற்படுகிறது.[1][3][4] பல் முனை மூன்று பாகங்களாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது: பற்சிப்பி உறுப்பு, பற்காம்பு மற்றும் பற்பை.

பற்சிப்பி உறுப்பு , வெளிப்புற பற்சிப்பி தோலிழமம், உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம், தாரையிய நுண்வலை (stellate reticulum) மற்றும் அடுக்கு இடைஎலும்புகள் (stratum intermedium) ஆகியவற்றால் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.[2] இந்த உயிரணுக்கள் அமீலோபிளாஸ்ட்கள் ஏற்படுவதற்கு வழிவகைசெய்கிறது, இவை பற்சிப்பி மற்றும் குறைக்கப்பட்ட பற்சிப்பி தோலிழமம் ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கிறது. வெளிப்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் மற்றும் உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் கூடும் இடம் கழுத்துப்புற சுருக்கு (cervical loop) என்றழைக்கப்படுகிறது.[1] ஆழமான திசுக்களில் கழுத்துப்புறத்துக்குரிய சுருக்கு உயிரணுக்களின் வளர்ச்சி எர்ட்விக்கின் தோல் மேற்புற வேர் உறையை உருவாக்குகிறது, இது தான் பல்லின் வேர் வடிவத்தை முடிவுசெய்கிறது.

பற்காம்பு , ஓடண்ட்டோபிளாஸ்ட்களாக உருவாகும் உயிரணுக்களைக் கொண்டிருக்கிறது, இவை பல்திசு-உருவாக்கும் உயிரணுக்களாகும்.[2] அதுமட்டுமல்லாமல், பற்காம்பு மற்றும் உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் கூடுமிடம் தான் ஒரு பல்லின் தலை வடிவத்தைத் தீர்மானிக்கிறது.[1] பற்காம்புகளுக்குள்ளாகவே இருக்கும் இடைநுழைத் திசுச் செல்கள், பற் கூழ் உருவாவதற்குக் காரணமாக இருக்கிறது.

பற் பை மூன்று முக்கிய உட்பொருள்களை ஏற்படுத்துகிறது: மூல பற்காரைச் செல்கள் (cementoblasts) அத்திமூலச்செல்கள் (osteoblasts) மற்றும் நார்முன்செல்கள் (fibroblasts). மூல பற்காரைச் செல்கள் ஒரு பல்லின் பற்காரையை உருவாக்குகின்றன. அத்திமூலச்செல்கள் பற்களின் வேர்களைச் சுற்றி பற்குழி எலும்பை ஏற்படுத்துகின்றன. நார்முன்செல்கள், பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண்களை உருவாக்குகிறது, இவை பற்காரை மூலம் பற்களைப் பற்குழி எலும்புடன் இணைக்கிறது.[5]

மனித பல் வளர்ச்சியின் காலவரிசை[தொகு]

பின்வரும் அட்டவணை மனித பல் வளர்ச்சியின் காலவரிசையை வழங்குகிறது.[6] முதன்மைப் பற்களின் ஆரம்ப கால்சியமேற்றலுக்கான காலம் கருப்பையில் இருக்கும் வாரங்களாகும். சுருக்கம்: வார. = வாரங்கள்; மாத. = மாதங்கள்; ஆண்டு. = ஆண்டுகள்.

Maxillary (upper) teeth
Primary teeth Central
incisor
Lateral
incisor

Canine
First
molar
Second
molar
Initial calcification 14 wk I.U. 16 wk I.U. 17 wk I.U. 15.5 wk I.U. 19 wk I.U.
Crown completed 1.5 mo 2.5 mo 9 mo 6 mo 11 mo
Root completed 1.5 yr 2 yr 3.25 yr 2.5 yr 3 yr
 Mandibular (lower) teeth 
Initial calcification 14 wk I.U. 16 wk I.U. 17 wk I.U. 15.5 wk I.U. 18 wk I.U.
Crown completed 2.5 mo 3 mo 9 mo 5.5 mo 10 mo
Root completed 1.5 yr 1.5 yr 3.25 yr 2.5 yr 3 yr
Maxillary (upper) teeth
Permanent teeth Central
incisor
Lateral
incisor

Canine
First
premolar
Second
premolar
First
molar
Second
molar
Third
molar
Initial calcification 3–4 mo 10–12 mo 4–5 mo 1.5–1.75 yr 2–2.25 yr at birth 2.5–3 yr 7–9 yr
Crown completed 4–5 yr 4–5 yr 6–7 yr 5–6 yr 6–7 yr 2.5–3 yr 7–8 yr 12–16 yr
Root completed 10 yr 11 yr 13–15 yr 12–13 yr 12–14 yr 9–10 yr 14–16 yr 18–25 yr
 Mandibular (lower) teeth 
Initial calcification 3–4 mo 3–4 mo 4–5 mo 1.5–2 yr 2.25–2.5 yr at birth 2.5–3 yr 8–10 yr
Crown completed 4–5 yr 4–5 yr 6–7 yr 5–6 yr 6–7 yr 2.5–3 yr 7–8 yr 12–16 yr
Root completed 9 yr 10 yr 12–14 yr 12–13 yr 13–14 yr 9–10 yr 14–15 yr 18–25 yr

வளர்ச்சிப்பெறும் பல் முனை[தொகு]

பல் உருவாக்கத்தின் ஆரம்பகட்ட நிலையில் நுண்பெருக்கி வழியாகக் காணக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பது இடைகழி தசைச்சவ்வு (vestibular lamina) மற்றும் பல் தசைச்சவ்வு (dental lamina) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைத்தான். பல் தசைச்சவ்வு, வளர்ச்சிப்பெறும் பல் முனையைக் கணிசமான காலம் வரையில் வாயின் தோல் மேல்புறச் செல் அடுக்குடன் இணைக்கிறது.[7]

பல் வளர்ச்சி பொதுவாக பின்வரும் படிநிலைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது: அரும்பு படிநிலை, மூடி, மணி வடிவம் மற்றும் இறுதியாக முழுவளர்ச்சி படிநிலை. பல் வளர்ச்சியின் படிநிலைப்படுத்துவது ஒரு தொடர்தன்மையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வகைப்படுத்தும் முயற்சியாக இருக்கிறது; ஒரு குறிப்பிட்ட பல் வளர்ச்சியை எந்தப் படிநிலைக்கு ஒதுக்கவேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப்பது அவ்வப்போது கடினமாக இருக்கிறது.[1] வளர்ச்சிப்பெறும் ஒரே பல்லின் வெவ்வேறு உடற்கூற்றியல் பிரிவுகளில் மாறுபடும் தோற்றங்களினால் இந்தத் தீர்மானித்தல் மேலும் கடினமாகிறது, அப்போது அவை வெவ்வேறு படிநிலைகளாகத் தோன்றும்.

அரும்பு நிலை[தொகு]

உயிரணுக்களின் தெளிவற்ற ஒழுங்கமைப்புடன் தோன்றும் பல் முனையினால் அரும்பு படிநிலை குணவியல்பு படுத்தப்படுகிறது. தாடையின் எக்டோமீசென்கைம் ஊடாக சீதப்படல உயிரணு பரவியவுடன் இந்தப் படிநிலை தொடங்கிவிடுகிறது.[1] பொதுவாக கரு சுமார் 6 வாரங்களாக இருக்கும் போது இது ஏற்படுகிறது.[8] பல்தகடின் முடிவில் பல் முனையே உயிரணுக்களின் ஒரு குழுவாக இருக்கிறது.

மூடியிடும் நிலை[தொகு]

மூடியிடும் கட்டத்தில் பல்லின் திசுவியல் படவில்லை.

பல் முனையில் உயிரணுக்களின் ஒழுங்கமைப்பின் முதல் அறிகுறிகள் மூடியிடும் படிநிலையில் ஏற்படுகிறது. எக்டோமீசென்கைமல் உயிரணுக்களின் ஒரு சிறு குழு செல்புறம்பு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதை நிறுத்திவிடுகிறது, இது பற்காம்பு என்றழைக்கப்படும் உயிரணுக்களின் திரள்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த நேரத்தில், பல் முனை எக்டோமீசென்கைமல் திரள்களைச் சுற்றி வளர்ச்சிப்பெற்று ஒரு மூடியைப் போன்ற தோற்றத்தைக் கொள்கிறது, பின்னர் பற்சிப்பி (அல்லது பல்) உறுப்பாக ஆகிறது. பற்பை என்றழைக்கப்படும் எக்டோமீசென்கைமல் உயிரணுக்களின் உறைவு பற்சிப்பி உறுப்பைச் சூழ்ந்துகொண்டு பற்காம்பை வரம்புக்குட்படுத்துகிறது. இறுதியில், பற்சிப்பி உறுப்பு பற்சிப்பியை உற்பத்தி செய்யும், பல் காம்பு பல்திசு மற்றும் பற்கூழை உற்பத்தி செய்யும் மற்றும் பற் பை ஒரு பல்லுக்குத் தேவையான அனைத்து ஆதரவு கட்டமைப்புகளையும் உற்பத்தி செய்யும்.[1]

ஆரம்ப மணி வடிவ கட்டத்தில் பல்லின் திசுவியல் படவில்லை.உயிரணு ஒழுங்கமைப்பைக் கவனிக்கவும்.

மணி வடிவ நிலை[தொகு]

மணி வடிவ படிநிலை ஏற்படக்கூடிய திசுநிலை வேறுபாடு மற்றும் உருவவியல் வேறுபாடுகளுக்காக அறியப்படுகிறது. இந்தப் படிநிலையின் போது பல் உறுப்பு மணி வடிவத்தில் இருக்கும், அவற்றின் பெரும்பாலான உயிரணுக்கள் விண்மீன் வடிவ தோற்றம் கொண்டிருப்பதால் விண்மீன்வடிவ நுண்வலை என்று அழைக்கப்படுகிறது.[1] பற்சிப்பி உறுப்பின் விளிம்பில் இருக்கும் உயிரணுக்கள் மூன்று முக்கிய அடுக்குகளாகப் பிரிகின்றன. பல் உறுப்பின் விளிம்பில் இருக்கும் கனசதுர உரு செல்கள் வெளிப்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.[2] பற்காம்புக்கு அருகில் இருக்கும் பற்சிப்பி உறுப்பின் தூணுருவச்செல்கள் உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் மற்றும் விண்மீன்வடிவ நுண்வலைகளுக்கிடையில் இருக்கும் உயிரணுக்கள் படல இடைஎலும்பு (stratum intermedium) என்று அறியப்படுகிறது. பல் உறுப்பின் வெளிப்புற மற்றும் உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் இணையும் ஓரம் கழுத்துப்பகுதிக்குரிய சுருக்கு என்று அறியப்படுகிறது.[9] தொகுத்துச் சொல்வதென்றால், உட்புறத்திலிருந்து வெளிப்புறம் வரைக்குமான அடுக்குகளில் அடங்கியிருப்பவை, தந்தைனம் (dentine), பற்சிப்பி (உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் அல்லது அமிலோபிளாஸ்ட்டுகள், அவை வெளிப்புறமாக/மேற்புறமாக நகரும்போது)), உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் மற்றும் படல இடைஎலும்பு (இவை உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமத்தின் செயற்கையான செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கும் சிறப்புத்தன்மையுடைய அடுக்கு உயிரணுக்கள்) அதனைத் தொடர்ந்து இருப்பது ஆரம்பநிலை 'பற்சிப்பி உறுப்பின்' ஒரு பகுதி, இதன் மத்தியில் இருப்பது விண்மீன்வடிவ நுண்வலை உயிரணுக்களால் செய்யப்பட்டது. இவையனைத்தும் வெளிப்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் அடுக்குகளால் உறையிடப்பட்டிருக்கிறது.

மணி வடிவ படிநிலையின்போது இதர நிகழ்வுகள் ஏற்படும். பல் தகடு பிரிவுறச் செய்கிறது, அது வாய்க்குழியின் தோலிழமத்திடமிருந்து வளர்ச்சிப்பெற்றுவரும் பற்களை முழுமையாகப் பிரித்துவிடுகிறது; வாய்க்குள் இறுதி வெளிப்பாடு ஏற்படும் வரையில் அவை இரண்டும் மீண்டும் இணையாது.[1]

பிந்தைய மணி வடிவ கட்டத்தில் பல்லின் திசுவியல் படவில்லை.மேற்புறத்தில் பல்தகடு சிதைவுற்றிருப்பதைக் கவனிக்கவும்.

உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமத்தின் வடிவத்தால் தூண்டப்பட்ட பல்லின் தலை இந்த படிநிலையில் தான் வடிவம் கொள்கிறது. வாய் முழுவதும் இருக்கும் எல்லா பற்களும் இதே செயல்முறைக்கு ஆட்படுகிறது; ஆனால் பற்கள் ஏன் பல்வேறு மகுட வடிவங்களைப் பெறுகின்றன என்பதற்கான காரணம் இன்னமும் உறுதியற்றதாகவே இருக்கிறது - உதாரணத்திற்கு, வெட்டுப்பற்கள் எதிராக கோரைப்பற்கள். இரு மேலோங்கிய கருதுகோள்கள் இருக்கின்றன. பல் வளர்ச்சியின்போது எக்டோமீசென்கைமில் காணப்படும் ஒவ்வொரு வகையான பல் வடிவத்திற்கும் ஆக்கக்கூறுகள் இருப்பதாக "கள மாதிரிகள்" பரிந்துரைக்கின்றன. வெட்டுப்பற்கள் போன்ற சில குறிப்பிட்ட வகை பற்களுக்கான ஆக்கக்கூறுகள் ஒரே பகுதியில் ஓரிடத்திற்குட்படுத்தப்பட்டு வாயின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு விரைவாக சிதறிவிடுகிறது. இவ்வாறு, எடுத்துக்காட்டாக "வெட்டுப்பல் களம்" பற்களை வெட்டுப்பல் வடிவமாக உருவாக்கும் காரணிகளைக் கொண்டிருக்கிறது, மேலும் இந்தக் களம் மத்திய வெட்டுப்பல் பகுதியில் கவனம்செலுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இது கோரைப் பல் பகுதியில் விரைவாக குறைந்துவிடுகிறது. மற்றொரு மேலோங்கிய கருதுகோளாக இருப்பது "செல்வர்க்க மாதிரி", ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவிலான பற்களை உருவாக்குவதற்கு, ஒரு குழுவான எக்டோமீசென்கைமில் செல்களைத் தோலிழமம் செயல்பட திட்டமிடுவதாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. செல்வர்க்கம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த உயிரணுக்களின் குழு பல்தகடை ஒரு பல் வளர்ச்சியாக இணங்கச் செய்து பல் முனையாக உருவெடுக்கச் செய்கிறது. "வளர்ச்சிப்பெறும் பகுதி" என்றழைக்கப்படும் பகுதியில் பல் தகடின் வளர்ச்சி தொடர்கிறது. முதல் பல் முனையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு வளர்ச்சிப்பெறும் பகுதி பயணம் செய்தவுடன் இரண்டாவது பல் முனை வளர்ச்சிப்பெறத் துவங்கும். இந்த இரு மாதிரிகளும் ஒன்றையொன்று விலக்கும் என்ற அவசியமுமில்லை அல்லது பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பல் அறிவியலும் அவ்வாறு இருப்பதாக கருதுவதில்லை: பல் வளர்ச்சியின் வெவ்வேறு நேரங்களில் இரு மாதிரிகளும் தாக்கம் ஏற்படுத்துவதாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.[1]

இந்தப் படிநிலையில் ஒரு வளர்ச்சிப்பெறும் பல்லில் தோன்றக்கூடிய இதர கட்டமைப்புகளாக இருப்பவை பற்சிப்பி முடிச்சுகள், பற்சிப்பி நாண்கள், மற்றும் பற்சிப்பி குழாய்க்குழிவு.[1]

கடின திசுக்கள் உருவாவதன் திசுவியல் படவில்லை.அமீலோபிளாஸ்ட்டுகள் பற்பூச்சுகளை உருவாக்குகிறது, அதே நேரத்தில் ஓடண்ட்டோபிளாஸ்ட்டுகள் பல்திசுக்களை உருவாக்குகின்றன.

பல்தலை படிநிலை[தொகு]

பல் வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டத்தின் போது பற்சிப்பி மற்றும் பல்திசு உட்பட கடின திசுக்கள் உருவாகின்றன. இந்தப் படிநிலை, பல்தலை அல்லது முதிர்வு நிலை என்று சில ஆராய்ச்சியாளர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் முக்கிய திசுக்களுக்குரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். முந்தைய படிநிலையில், பல் முனையின் ஒட்டுமொத்த அளவு அதிகரிப்பதற்காக எல்லா உட்புற பற்சிப்பி தோலிழம உயிரணுக்களும் வகுத்துக்கொண்டிருந்தன, ஆனால் இழையுருப்பிரிப்பு என்று அழைக்கப்படும் விரைவான வகுத்தல் பற்களின் சிப்பிமேடு உருவாகும் இடத்தில் இந்த பல்தலை படிநிலையின் போது நின்றுவிடுகிறது. முதல் கனிமமாக்கப்பட்ட கடின திசுக்கள் இந்த இடத்தில் உருவாகின்றன. அதே நேரத்தில் உட்புற பற்சிப்பி தோல்திசு உயிரணுக்கள் கனசதுர உருவிலிருந்து கனப்பட்டை உருவிற்கு மாற்றம் கொள்கிறது. இந்த உயிரணுக்களின் அணுக்கருக்கள் பற்காம்புகளிடமிருந்து விலகி படல இடைஎலும்புக்கு அருகே நகர்கின்றன.[1]

பல்லின் திசுவியல் படவில்லை.பல்திசுவின் குழாய் உரு தோற்றத்தைக் கவனிக்கவும். A: பற்சிப்பி B: பல்திசு

பற்காம்புகளுக்கு அருகிலிருக்கும் உயிரணு அடுக்கு திடீரென்று அளவில் அதிகரித்து ஓடோன்டோபிளாஸ்டுகளாக வேறுபடுத்துகிறது இவைதான் பல்திசுக்களை உருவாக்கும் உயிரணுக்களாகும்.[10] உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படாவிட்டால் ஓடோன்டோபிளாஸ்டுகள் உருவாகாது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர். உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமத்திற்கான மாற்றம் மற்றும் ஓடோன்டோபிளாஸ்டுகளின் உருவாக்கமும் சிப்பிமேடுகளின் முனைகளில் தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் ஓடோன்டோபிளாஸ்டுகள் தங்களுடைய உடனடி சுற்றுப்புறங்களில் கரிமப்பொருளணி(organic matrix) என்னும் ஒரு வித பொருளைச் சுரக்கின்றன. பல்திசு உருவாக்கத்திற்குத் தேவைப்படும் பொருளைக் கரிமப்பொருளணி கொண்டிருக்கிறது. ஓடோன்டோபிளாஸ்டுகள் கரிமப்பொருளணியை நிரப்புவதால் அவை பற்காம்பின் மையத்தை நோக்கி இடம்பெயர்கின்றன. இவ்வாறு, பற்சிப்பி போலல்லாமல், பல்திசு பல்லின் வெளிப்புற மேற்பரப்புக்கு மிக அருகாமையில் வளர்ச்சிப்பெறத் தொடங்கி உள்ளுக்குள்ளாக முன்னேறுகிறது. ஓடோன்டோபிளாஸ்டுகள் உள்ளுக்குள் நகரத் தொடங்கியவுடன் சைடோபிளாஸ்மிக் (செல்சோறு) நீட்டிப்புகள் விட்டுச் செல்லப்படுகிறது. பல்திசுவின் தனித்தன்மையுடைய, குழாய் வடிவிலான மிக நுட்பமான தோற்றமானது இந்த நீட்டிப்புகளைச் சுற்றி பல்திசுவின் தோற்றத்தின் விளைவாகவே ஏற்பட்டவை.[1]

பல்திசுவின் தோற்றம் தொடங்கியபின்னர், உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமத்தின் உயிரணுக்கள் இந்த பல்திசுவின மீது ஒரு கரிமப்பொருளணியைச் சுரக்கின்றது. இந்தக் கரிமப்பொருளணி உடனடியாக கனிமத்தன்மை பெற்றுப் பல்லின் பற்சிப்பியாகிறது. பல்திசுவின் வெளியில் இருப்பவை அமிலோபிளாஸ்ட்டுகள், இவை பற்சிப்பி உருவாக்கத்தின் செயல்முறையைத் தொடர்ந்து செய்யும் உயிரணுக்களாகும்; அதனால் பற்சிப்பி உருவாக்கம் வெளிப்புறம் நோக்கி நகர்ந்து வளர்ந்துவரும் பல்லின் வெளிப்புற மேற்பரப்பிற்குப் புதிய பருப்பொருளைச் சேர்க்கிறது.

கடினத் திசு உருவாக்கம்[தொகு]

பல்லின் பிரிவுகள் வளர்ச்சி நிலையில் இருக்கிறது.

பற்சிப்பி[தொகு]

பற்சிப்பியின் உருவாக்கம் அமீலோஜெனிசிஸ் என்றழைக்கப்படுகிறது இது பல் வளர்ச்சியின் பல் தலை படிநிலையில் ஏற்படுகிறது. பற்திசு மற்றும் பற்சிப்பி உருவாக்கத்திற்கிடையிலான உறவை "எதிரிடையான தூண்டல்" கட்டுப்படுத்துகிறது; பற்திசு உருவாக்கம் எப்போதுமே பற்சிப்பி உருவாக்கத்திற்கு முன்னர் ஏற்படவேண்டும். பொதுவாக பற்சிப்பியின் உருவாக்கம் இரு கட்டங்களில் ஏற்படுகிறது: சுரப்பு மற்றும் முதிர்வு நிலைகள்.[11] சுரக்கும் காலகட்டத்தில் புரதங்கள் மற்றும் ஒரு கரிமப்பொருளணி ஓரளவுக்கு கனிமமாக்கப்பட்ட பற்சிப்பியை ஏற்படுத்துகிறது; முதிர்வு நிலை பற்சிப்பி கனிமமாதலை முழுமைப்படுத்துகிறது.

சுரக்கும் கட்டத்தில் அமிலோபிளாஸ்ட்டுகள், பற்சிப்பி திசுஉட்பொருளுக்குப் பங்களிக்கும் பற்சிப்பி புரதங்களை வெளியிடுகிறது, பின்னர் அது கார பாஸ்பட்டேஸ் நொதியால் கனிமப்படுத்தப்படுகிறது.[12] பெரும்பாலும் கர்ப்ப காலத்தின் மூன்றாவது அல்லது நான்காவது மாதத்தில் ஏற்படும் இந்த கனிமப்படுத்தப்பட்ட திசுவின் தோற்றம், உடலில் பற்சிப்பி தோன்றியதற்கான முதல் அடையாளமாகும். அமீலோபிளாஸ்ட்டுகள் பற்சிப்பியை பல்திசுவுக்குப் பக்கத்திலேயே பற்களின் முனையாக ஆன இடத்தில் சேர்க்கிறது. பின்னர் பற்சிப்பியின் வளர்ச்சி வெளிப்புறமாக, பல்லின் மத்தியிலிருந்து விலகித் தொடர்கிறது.

முதிர்வுறும் காலகட்டத்தில், பற்சிப்பி உருவாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சில கருப்பொருட்களை அமிலோபிளாஸ்ட்டுகள் பற்சிப்பியிலிருந்து கொண்டு செல்கிறது. இவ்வாறு அமீலோபிளாஸ்ட்டுகளின் செயல்பாடு சுரக்கும் படிநிலையில் ஏற்படுவதுபோன்று பற்சிப்பியின் உற்பத்தியிலிருந்து கருப்பொருட்களைக் கொண்டுசெல்லும் செயல்பாடாக மாறிவிடுகிறது. இந்தப் படிநிலையில் அமீலோபிளாஸ்ட்டுகளால் கொண்டுசெல்லப்படும் பெரும்பாலான பொருட்கள் கனிமப்படுத்தலை முழுமைப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் புரதங்களாகும். இதல் உள்ளடங்கியிருக்கும் முக்கியமான புராதங்களாக இருப்பவை அமீலோஜெனின்கள், அமீலோபிளாஸ்டின்கள், எனாமெலின்கள் மற்றும் டஃப்டெலின்கள்.[13] இந்தப் படிநிலையின் இறுதிக்குள் பற்சிப்பி அதனுடைய கனிமப்படுத்தலை முழுமைப்படுத்துகிறது.

பல்திசு[தொகு]

டென்டினோஜெனிசிஸ் என்று அறியப்படும் பல்திசுவின் உருவாக்கம் தான் பல் வளர்ச்சியின் பல்தலை படிநிலையின் முதல் அடையாளங்காணும் அம்சமாக இருக்கிறது. பல்திசுவின் உருவாக்கம் எப்போதுமே பற்சிப்பி உருவாக்கத்திற்கு முன்னரே நடைபெறவேண்டும். வெவ்வேறு படிநிலையிலான பல்திசு உருவாக்கம் பல்வேறு வகையான பல்திசுக்களை விளைவிக்கிறது: கவச பல்திசு, முதன்மைப் பல்திசு, இரண்டாம் நிலை பல்திசு மற்றும் மூன்றாம் நிலை பல்திசு.

பல்திசு உருவாக்கும் உயிரணுக்களான ஓடோன்டோபிளாஸ்ட்டுகள் பற்காம்பின் உயிரணுக்களிடமிருந்து வேறுபடுகிறது. உட்புற பற்சிப்பி தோலிழமம் பக்கத்திலேயே பல்லின் எதிர்கால சிப்பிமேட்டுப் பகுதியின் மிக அருகில் அவை ஒருவித கரிமப்பொருளணியைச் சுரக்கத் தொடங்குகின்றன. அந்தக் கரிமப்பொருளணி பெரும் விட்டங்களுடன் (விட்டம் 0.1–0.2 μm) கூடிய சவ்வு நார்களைக் கொண்டிருக்கிறது.[14] ஓடோன்டோபிளாஸ்ட்டுகள் பல்லின் மையத்தை நோக்கி நகரத் தொடங்கி, ஓடோன்டோபிளாஸ்ட் செயல்முறை என்றழைக்கப்படும் ஒரு நீட்டிப்பை உருவாக்குகிறது.[1] இவ்வாறு பல்திசு உருவாக்கம் பல்லின் உட்பகுதியை நோக்கி முன்னேறுகிறது. இந்த ஓடோன்டோபிளாஸ்ட் செயல்முறை ஹைட்ராக்சிபிடைட் படிகங்களைச் சுரக்கச் செய்யவும் திசுஉட்பொருளின் கனிமப்படுத்தலுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது. கனிமப்படுத்தலின் இந்தப் பகுதி கவச பல்திசு என்றழைக்கப்படுகிறது மேலும் இது வழக்கமாக சுமார் 150 μm தடிப்புடன் கூடிய அடுக்காகும்.[14]

கவச பல்திசு பற்காம்பின் முன்னரே இருக்கும் நிலப் பொருட்களால் உருவாகும் அதேவேளையில் முதன்மைப் பல்திசு வேறொரு செயல்முறை மூலம் உருவாகிறது. ஓடோன்டோபிளாஸ்ட்டுகள் உருவளவில் அதிகரித்து, கனிமப்படுத்தலுக்கான கரிமப்பொருளணிக்குப் பங்களிக்கும் எந்தச் செல்புறம்பு வளஆதாரமும் கிடைக்கப்பெறாமல் செய்கிறது. அத்துடன் பெரிய ஓடோன்டோபிளாஸ்டுகள் சவ்வு குறைந்த அளவிலேயே சுரக்கக் காரணமாக இருக்கிறது, இதன் விளைவாகக் கனிமப்படுத்தலுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய பலவின படிகக் கருவாக்கம் இன்னும் இறுக்கமாக அடுக்கப்படுகிறது. இதர பொருட்களும் (கொழுப்பினிகள், பாஸ்போ புரோட்டீன்கள் மற்றும் பாஸ்போலிபிட்கள் போன்றவை) கூட சுரக்கப்படுகின்றது.[14]

இரண்டாம் நிலை பல்திசு, வேர் உருவாக்கம் முழுமையடைந்தவுடன் ஏற்படுகிறது மேலும் மிக மெதுவாகவே உருவெடுக்கும். அது பல்லுடன் இணைந்து ஒரே சீரான அளவில் உருவெடுப்பதில்லை, ஆனால் அதற்குப் பதிலாக ஒரு பல்லின் தலை அருகில் இருக்கும் பிரிவுகளுடன் இணைந்து வேகமாக உருவெடுக்கிறது.[15] இந்த வளர்ச்சி வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்கிறது மேலும் வயதான தனிநபர்களிடத்தில் காணப்படும் சிறு பகுதிகளாலான பற்கூழ்களுக்குக் காரணமாக இருக்கிறது.[14] மூன்றாம் நிலை பல்திசு, சீரடையும் பற்திசு என்றும் அறியப்படுவது, அரைப்புத் தேய்வு அல்லது பல்சொத்தை போன்ற ஊக்கிகளின் எதிர்வினையால் ஏற்படுகின்றது.[16]

வேரில் பல்லின் குறுக்குவெட்டு.பற்காரையின் தெளிவான திசுஅற்ற தோற்றத்தைக் கவனிக்கவும்.A: பல்திசு B: பற்காரை

பற்காரை[தொகு]

பற்காரை தோற்றம் சிமெண்டோஜெனிசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது பற்களின் வளர்ச்சியில் பின்னர் ஏற்படுகிறது. மூல பற்காரைச் செல்கள் என்னும் உயிரணுக்கள்தான் சிமெண்டோஜெனிசிஸ் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாக இருக்கிறது. இரு வகை பற்காரைகள் உருவாகின்றன: திசுக்களுடைய மற்றும் திசுக்களற்றவை.[17]

திசுக்களற்ற பற்காரை முதலில் உருவாகிறது. மூல பற்காரைச் செல்கள் நுண்குமிழ் செல்களிடமிருந்து வேறுபடுகின்றன, இந்தச் செல்கள் எர்ட்விக்கின் தோல் மேற்புற வேர் உறை (HERS) சீர்கேடடையத் தொடங்கியவுடன் தான் பல்லின் வேர் மேற்பரப்பைச் சென்றடையும். மூல பற்காரைச் செல்கள் பல்லிலிருந்து விலகி புலம்பெயர்வதுற்கு முன்னர் வேரின் மேற்பரப்பு முழுவதும் வலப்பக்க கோணத்தில் தூய்மையான சவ்வு நூலிழைகளைச் சுரக்கிறது. மூல பற்காரைச் செல்கள் நகரத்தொடங்கியவுடன், நூலிழைகளின் கட்டுகளை நீட்டிக்கவும் தடிக்கச்செய்யவும் அதிக சவ்வு சேர்க்கப்படுகிறது. நார்திசுக்களற்ற புரதங்களான எலும்பு சையலோபுரதம் மற்றும் ஆஸ்டியோகால்சின் ஆகியவையும் கூட சுரக்கப்படுகிறது.[18] திசுக்களற்ற பற்காரை புரதச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்தின் சுரக்கப்பட்ட நார்க்கூழைக் கொண்டிருக்கிறது. கனிமப்படுத்துதல் நடைபெறுவதால், மூல பற்காரைச் செல்கள் பற்காரையிலிருந்து தூர விலகிச் செல்கின்றன, மேலும் மேற்புறமெங்கும் விட்டுச்செல்லப்பட்ட நூலிழைகள், இதன் விளைவாக உருவாகிக்கொண்டிருக்கும் பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண் பகுதியுடன் இணைந்துகொள்ளும்.

பெரும்பாலான பல் உருவாக்கம் முழுமையடைந்த பிறகு மற்றும் எதிர் வளைவில் இருக்கும் பல்லுடன் நெருக்கப் பொருத்தம் ஏற்பட்ட பிறகு திசுக்களுடைய பற்காரை உருவாகிறது.[18] பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண் பகுதியின் நூலிழை கட்டுகளைச் சுற்றி இத்தகைய பற்காரைகள் உருவாகின்றன. திசுக்களுடைய பற்காரையை உருவாக்கும் மூல பற்காரைச் செல்கள் அவை உற்பத்திச் செய்யும் பற்காரையிலேயே சிக்கிக்கொள்கின்றன.

தோற்றம்கொள்ளும் மூல பற்காரைச் செல்கள்களின் துவக்கம் திசுக்களுடைய பற்காரை மற்றும் திசுக்களற்ற பற்காரைகளிடமிருந்து வேறுபடுவதாக நம்பப்படுகிறது. தற்போதைய பெரும் கருதுகோள்களில் ஒன்றாக இருப்பது திசுக்களுடைய பற்காரையை உற்பத்திச் செய்யும் உயிரணுக்கள் பல்லின் பக்கத்துப் பகுதியிலிருந்து குடிபெயர்கிறது எனவும், அதே நேரத்தில் திசுக்களற்ற பற்காரையை உற்பத்திச் செய்யும் உயிரணுக்கள் பற்காம்பிலிருந்து எழுவதாகவும் கருதப்படுகிறது.[18] இருந்தபோதிலும், ஒரே வேரைக் கொண்டிருக்கும் பற்களில் திசுக்களுடைய பற்காரை வழக்கமாகக் காணப்படுவதில்லை என்பது தெரிந்ததே.[18] முன்கடைவாய்ப்பற்கள் மற்றும் கடைவாய்ப்பற்களில், திசுக்களுடைய பற்காரை உச்சியின் மிக அருகாமையில் இருக்கும் வேரின் பாகத்தில் மற்றும் பன்மடங்கு வேர்களுக்கிடையில் இருக்கும் இடைமூல வேர்களின் பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படும்.

வாய்க்குள் பல் முளைக்கும் திசுவியல் படவில்லை.A: பல் B: ஈறு C: எலும்பு D: பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண்கள்

பல்சூழ் திசுவியலின் தோற்றம்[தொகு]

ஒரு பல்லின் கட்டுமானத்தை ஆதரித்துக்கொண்டிருக்கும் பல்சூழ் திசு, பற்காரை, பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண், ஈறு மற்றும் பற்குழி எலும்புகளைக் கொண்டிருக்கிறது. இவற்றில் இருக்கும் பற்காரை மட்டுமே பல்லின் ஒரு அங்கமாகும். பற்குழி எலும்பு, பற்களின் வேரைச் சூழ்ந்துகொண்டு அதற்கு ஆதரவு அளிக்கிறது மேலும் "பல் பொருத்துக்குழி" யை உருவாக்குகிறது. பல்லைச்சுற்றி இருக்கும் கட்டுநாண், பற்குழி எலும்பை பற்காரையுடன் இணைக்கிறது மேலும் பல்லில் கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஈறுதான் அதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் திசு.[19]

பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண்[தொகு]

பற்காம்பிலிருக்கும் உயிரணுக்கள்தான் பல்லைச்சுற்றிய கட்டுநாண் (PDL) உருவாக்கத்திற்குக் காரணமாக இருக்கிறது. பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண் ஏற்படுவதற்குக் காரணமாக இருக்கும் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகள், உதிரும் (பால்) மற்றும் நிலையான பற்களுக்கிடையில் வேறுபடுகிறது மற்றும் பல்வேறு விலங்கு இனம்|இனங்களுக்கிடையில் வேறுபடுகிறது.[18] இருந்தபோதிலும், பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண் உருவாக்கம் பற்காம்பின் கட்டுநாண் நார்முன்செல்லுடன் தொடங்குகிறது. இந்த நார்முன்செல்கள் சவ்வைச் சுரக்கிறது, இது அருகிலிருக்கும் எலும்பு மற்றும் பற்காரைகளின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் நார்களுடன் இடைவினைபுரிகிறது.[20] இந்த இடைவினைபுரிதல், பல் வாய்க்குள் வெளிப்படும்போது உருவாகும் ஒரு தொடுப்புக்கு இட்டுச்செல்கிறது. பற்களின் ஒழுங்கமைப்பு மற்றும் எதிர்ப்புற வளைவுகளில் இருக்கும் பற்களுடன் ஒன்று மற்றொன்றுடன் தொடர்புகொள்ளும் ஒரு ஏற்பாடாக இருக்கும் அடைப்பு பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாண் ஏற்படுவதைத் தொடர்ந்து பாதிக்கிறது. இந்தப் பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாணின் இடையுறாத உருவாக்கம், கிடைநிலை மற்றும் குறுக்கு இழைநார்கள் போன்று பல்வேறு திசை அமைவுகளில் இழைநார்களின் குழுக்கள் உருவாவதற்கு வழிவகுக்கிறது.[18]

பற்குழி எலும்பு[தொகு]

வேர் மற்றும் பற்காரை உருவாக்கம் தொடங்கியவுடன், அதை ஓட்டியுள்ள பகுதிகளில் எலும்பு உருவாக்கப்படுகிறது. உடல் முழுவதுமே எலும்புகளை உருவாக்கும் உயிரணுக்கள், எலும்பாக்கிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பற்குழி எலும்பு வழக்கில் இந்த எலும்பாக்கி செல்கள் பற்காம்புகளிலிருந்து உருவாகிறது.[18] முதன்மைப் பற்காரை உருவாவதைப் போலவே, சவ்வு நார்களும் பல்லின் மேற்பரப்பின் அருகில் உருவாக்கப்படுகிறது மேலும் அவை பல்லைச்சுற்றிய கட்டுநாணுடன் இணைந்துகொள்ளும் வரை அங்கேயே இருக்கின்றன.

மனித உடம்பில் இருக்கும் எந்தவொரு எலும்பைப் போலவே பற்குழி எலும்பும் வாழ்நாள் முழுவதும் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. எலும்பாக்கிகள் எலும்பை உருவாக்குகின்றன எலும்புறிஞ்சிகள் அவற்றை அழிக்கின்றன, குறிப்பாக ஒரு பல்லின் மீது அழுத்தம் கொடுக்கப்படும்போது.[21] பல் அமைப்பியல் மூலம் பற்களின் நகர்வு முயலும்போது இது உண்மையாக இருக்கிறது, அதனை நோக்கி நகரும் ஒரு பல்லிலிருந்து இறுக்க அழுத்தத்தின் கீழுள்ள பல்லின் பகுதி உயர்ந்த எலும்புறிஞ்சி நிலையைக் கொண்டிருக்கிறது, இது எலும்புத்திசு அழிவு ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு பகுதியிலிருந்து நகரும் பல்லுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பல்லைச்சுற்றி கட்டுநாணிலிருந்து அழுத்தம் பெறும் எலும்புப் பகுதி உயர்ந்த எண்ணிக்கையிலான எலும்பாக்கியைக் கொண்டிருக்கிறது, இது எலும்பு உருவாக்கத்தை விளைவிக்கிறது.

ஈறு[தொகு]

ஈறு மற்றும் பல்லுக்கிடையிலான இணைப்பு பல்ஈறுக்குரிய கூடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தக் கூடல் மூன்று தோலிழம வகைகளைக் கொண்டிருக்கிறது: ஈறு தோலிழமம், சிறியகுழிவு தோலிழமம் மற்றும் கூடலுக்கூரிய தோலிழமம். பல் மற்றும் வாய்க்கு இடையில் இருக்கும் தோலிழமத்துக்குரிய சுற்றுப்பட்டை என்றழைக்கப்படும் தோலிமழத்துக்குரிய உயிரணுக்களின் ஒரு தொகுப்பிலிருந்து இந்த மூன்று வகைகளும் தோன்றுகின்றன.[18]

ஈறு தோற்றம் பற்றி இன்னமும் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளப்படவில்லை, ஆனால் ஈறுக்குரிய தோலிழமம் மற்றும் பற்களுக்கிடையில் ஹெமிடெஸ்மோசோம்ஸ் உருவாகிறது என்பதும் முதன்மைத் தோலிழமத்துக்குரிய இணைவு க்குப் பல் தான் காரணமென்றும் அறியப்பட்டுள்ளது.[18] அமீலோபிளாஸ்ட்டுகளின் எஞ்சியவையால் வழங்கப்படும் சிறு இழைமம் போன்ற கட்டமைப்புகள் மூலம் ஹெமிடெஸ்மோசோம்ஸ் உயிரணுக்களுக்கிடையில் ஊன்றுதளையை வழங்குகிறது. ஒரு முறை இது ஏற்பட்டுவிட்டால், கூடலுக்குரிய தோலிழமம் பற்சிப்பி உறுப்பின் பொருட்களில் ஒன்றான குறைக்கப்பட்ட பற்சிப்பி தோலிழமத்தின் மூலம் உருவாகி விரைவாக பிரிக்கப்படுகிறது. இது கூடலின் தோலிழமத்துக்குரிய அடுக்குகளின் முடிவில்லாத அதிகரித்த அளவு மற்றும் ஊட்டச்சத்தின் எந்த மூலத்திலிருந்தும் அமீலோபிளாஸ்டுகளின் மிச்சமீதங்களைத் தனிமைப்படுத்தும் விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. அமீலோபிளாஸ்டுகள் சீர்கெட்டுவரவும் ஈறுக்குரிய குழிவு உருவாக்கப்படுகிறது.

நரம்பு மற்றும் இரத்த நாளங்களின் தோற்றம்[தொகு]

அவ்வப்போது நரம்புகள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் ஒன்றுடன் மற்றொன்று இணையாகவே உடலில் பாய்கிறது, மேலும் இரண்டின் தோற்றமும் வழக்கமாக ஒரே நேரத்திலும் ஒத்த முறையிலும் ஏற்படுகிறது. எனினும் வாயைச் சுற்றியிருக்கும் நரம்புகள் மற்றும் இரத்த நாளங்களுக்கு இது பொருந்துவதில்லை, ஏனெனில் அவற்றின் வளர்ச்சி விகிதம் வெவ்வேறாக இருக்கிறது.[1]

நரம்பு தோற்றம[தொகு]

பல் வளர்ச்சியில் மூடியிடும் பருவத்தின் போது நரம்பு நார்த்திசுகள் பல் அருகே செல்லத் தொடங்கி பற்பையினை நோக்கி வளரத் தொடங்குகிறது. அங்குச் சென்றவுடன் நரம்புகள் பல் முனையைச் சுற்றி வளர்ச்சிப்பெற்று பல்திசு உருவாக்கம் தொடங்கியவுடன் பற்காம்புக்குள் நுழைந்துவிடுகிறது. நரம்புகள் எப்போதுமே பற்சிப்பி உறுப்புக்குள் பெருகி வளர்வதில்லை.<[1]

இரத்த நாளத் தோற்றம்[தொகு]

இரத்த நாளங்கள் பற்பையில் வளர்ச்சிபெற்று மூடியிடும் பருவத்தில் பற்காம்புக்குள் நுழைந்துவிடுகிறது.[1] பற்காம்பின் நுழைவுவாயிலில் இரத்த நாளக் குழுக்கள் உருவாகின்றன. பல்தலை பருவத்தின் தொடக்கத்தில் இரத்த நாளங்கள் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையை எட்டுகிறது இறுதியில் பற்கூழில் பற்காம்பு உருவாகிறது. வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு பல்லில் இருக்கும் பல்பல் திசுவின் அளவு குறைந்துவருகிறது, அவ்வாறென்றால் வயது கூட கூட பல்லிற்கான இரத்த வழங்கலும் குறையும்.[21] பற்சிப்பி உறுப்பு, அதன் புறத்திசு தோற்றத்தின் காரணமாக அது இரத்த நாளங்களற்றவையாக இருக்கிறது, மேலும் பற்சிப்பி மற்றும் பல்திசுவின் கனிமப்படுத்தப்பட்ட திசுக்களுக்கு இரத்தத்திலிருந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவைப்படாது.

பல் வெளிப்படுதல்[தொகு]

பற்கள் வாய்க்குள் நுழைந்தவுடன் பல் வெளிப்படுதல் ஏற்பட்டு காணக்கூடியதாக ஆகிறது. பல் வெளிப்படுதல் ஒரு கடினமான செயல்முறை என ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும், வெளிப்படுத்துதலைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்கமுறையினை அடையாளப்படுத்துவதில் குறைந்த அளவிலான ஏற்புடைமையே இருக்கிறது.[22] பொதுவாக நிலைபெற்றிருந்த கோட்பாடுகள், காலப்போக்கில் பொய்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவற்றில் உள்ளடங்குபவை: (1) பல்லின் வேர் வளர்ச்சியால் பல் மேற்புறம் நோக்கி வாய்க்குள் தள்ளப்படுகிறது, (2) பல்லைச் சுற்றி எலும்பு வளர்ச்சிபெறுவதால் பல் மேல் நோக்கி தள்ளப்படுகிறது, (3) இரத்த நாளங்களின் அழுத்தத்தால் பல் மேல் நோக்கி தள்ளப்படுகிறது மற்றும் (4) மெத்தையாக்கப்பட்ட கூட்டுக் காம்பால் பல் மேல் நோக்கி தள்ளப்படுகிறது.[23] மெத்தையாக்கப்பட்ட கூட்டுக் காம்பு கோட்பாடு முதன் முதலில் ஹாரி சிச்செர் அவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு 1930 ஆம் ஆண்டு முதல் 1950 ஆம் ஆண்டுகள் வரையில் பரவலாக கற்பிக்கப்பட்டு வந்தது. ஒரு திசுவியல் வில்லையில் நுண்நோக்காடியின் கீழ் சிச்செர் அவர்கள் கண்டறிந்த பல்லுக்கு கீழே இருக்கும் கட்டுநாண் தான் பல் வெளிப்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்னும் கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்தது. பின்னாளில், சிச்செர் கண்டறிந்த "கட்டுநாண்" அந்த வில்லையை தயாரிக்கும் செயல்முறையின் போது உருவான ஒரு சாதாரண கைவண்ணம் என முடிவுசெய்யப்பட்டது.[24]

மிகப் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தற்போதைய கோட்பாடாக இருப்பது, பல் வெளிப்படுதலில் பல்வேறு ஆக்கச் சகதிகள் உட்பட்டிருந்தாலும், பல்லைச்சுற்றிய கட்டுநாண் தான் இந்த செயல்முறைக்கான முக்கிய தூண்டுவிசையை அளிக்கிறது எனபதாகும். பல்லைச்சுற்றிய கட்டுநாண்கள் தம் சவ்வு நார்களை சுருங்கச்செய்து குறுக்குத் தொடர்பிணைப்பு ஏற்படுத்துவதன் மூலமும் தங்கள் நார்முன்செல்களை இறுக்குவதன் மூலமும் வெளிப்படுதலை முன்னெடுப்பதாக கோட்பாட்டாளர்கள் கற்பிதம் கூறுகின்றனர்.[25]

வெவ்வேறு மனிதர்களுக்கு வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் பல் வெளிப்படுதல் நிகழ்ந்தாலும் ஒரு பொதுவான வெளிப்படும் காலநேரம் இருக்கிறது. இயல்பில் மனிதர்கள் 20 முதன்மைப் (பால்பல்) பற்கள் மற்றும் 32 நிலையான பற்களைக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.[26] பல் வெளிப்படுதல் மூன்று படிநிலைகளைக் கொண்டிருக்கிறது முதலாவதாக, உதர்வு பல்அமைப்பு படிநிலை எனப்படுவது முதன்மைப் பற்கள் மட்டுமே புலப்படும்போது ஏற்படுகிறது. முதல் நிலையான பற்கள் வாய்க்குள் வெளிப்பட்டவுடன், பற்கள் கலவையான (அல்லது நிலைமாறுபடுகின்ற) பல்அமைப்பு முறையில் இருக்கிறது. வாயிலிருந்து இறுதி முதன்மைப் பல் விழுந்த பிறகு — உதிர்ந்துவிழும் ஒரு செயல்முறை — பற்கள் நிலையான பல்அமைப்பு முறையில் இருக்கிறது.

கீழ்த்தாடைக்குரிய மத்திய வெட்டுப்பற்கள் வரத்தொடங்கியவுடன் முதன்மைப் பல்அமைப்பு தொடங்கிவிடுகிறது, இது பொதுவாக எட்டாவது மாதத்தில் தொடங்கி முதல் நிலையான கடைவாய்ப்பற்கள் வாயில் தோன்றும் வரையில் இது நிலைத்திருக்கும், வழக்கமாக ஆறாவது ஆண்டு வரையில்.[27] முதன்மைப் பற்கள் பொதுவாக பின்வரும் வரிசைமுறையில் வெளிப்படும்: (1) மத்திய வெட்டுப்பல், (2) பக்கவாட்டு வெட்டுப்பல், (3) முதல் கடைவாய்ப்பல், (4) கோரைப்பல் மற்றும் (5) இரண்டாவது கடைவாய்ப்பல்.[28] ஒரு பொது விதிமுறையாக, வாழ்நாளின் ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்திற்கும் நான்கு பற்கள் வெளிப்படும், மேல்தாடைக்குரிய பற்கள் வெளிப்படுவதற்கு முன்னரே கீழ்த்தாடைக்குரிய பற்கள் வெளிப்படும், மேலும் ஆண்களை விட பெண்களிடத்தில் பற்கள் விரைவிலேயே வெளிப்படும்.[29] முதன்மைப் பல்அமைப்பின்போது நிலையான பற்களின் பல் முனைகள், முதன்மைப் பற்களின் கீழே அண்ணம் அல்லது நாக்கிற்கு அருகே வளர்ச்சிபெறுகிறது.

முதல் நிலையான கடைவாய்ப்பல் வாய்க்குள் தோன்றியவுடன் கலவையான பல்அமைப்பு முறை தொடங்கிவிடுகிறது, இது வழக்கமாக ஆறாவது ஆண்டில் நடைபெறும், மேலம் இது இறுதி முதன்மைப் பல்லை இழக்கும் வரையில் நீடித்திருக்கும், வழக்கமாக பதினொன்று அல்லது பன்னிரண்டாவது ஆண்டு வரையில் இருக்கும்.[30] மேல்தாடையில் வெளிப்படும் நிலையானப் பற்கள் கீழ்த்தாடையில் வெளிப்படும் நிலையான பற்களிலிருந்து வேறுபட்ட வரிசைமுறையில் வெளிப்படுகிறது. மேல்தாடைக்குரிய பற்கள் பின்வரும் வரிசைமுறையில் வெளிப்படும்: (1) முதல் கடைவாய்ப்பல் (2) மத்திய வெட்டுப்பல், (3) பக்கவாட்டு வெட்டுப்பல், (4) முதல் முன்கடைவாய்ப்பல், (5) இரண்டாவது முன்கடைவாய்ப்பல், (6) கோரைப்பல், (7) இரண்டாவது கடைவாய்ப்பல் மற்றும் (8) மூன்றாவது கடைவாய்ப்பல். கீழ்த்தாடைக்குரிய பற்கள் பின்வரும் வரிசைமுறையில் வெளிப்படும்: (1) முதல் கடைவாய்ப்பல் (2) மத்திய வெட்டுப்பல், (3) பக்கவாட்டு வெட்டுப்பல், (4) கோரைப்பல், (5) முதல் முன்கடைவாய்ப்பல், (6) இரண்டாவது முன்கடைவாய்ப்பல், (7) இரண்டாவது கடைவாய்ப்பல் மற்றும் (8) மூன்றாவது கடைவாய்ப்பல். முதன்மைப் பல்அமைப்பில் எந்தவொரு முன்கடைவாய்ப் பற்களும் இல்லாததால், முதன்மைக் கடைவாய்ப் பற்கள் நிலையான முன்கடைவாய்ப் பற்களால் மாற்றியிடப்படுகிறது.[31] நிலையான பற்கள் மாற்றியிடப்படுவதற்கு தயாராகும் முன்னரே எந்தவொரு முதன்மைப் பல்லும் இழக்கநேரிட்டால் பின்பக்க பற்கள் முன்னோக்கி நகர்ந்து வாய்க்குள் இருக்கும் இடைவெளியை இழக்கச் செய்யும்.[32] இது நிலையான பற்கள் வெளிப்படும்போது நெருக்கப் பல் மற்றும்/அல்லது இடமாற்றத்தை விளைவிக்கக்கூடும், இது வழக்கமாக பொருந்தாப்பல் அமைப்பு எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இத்தகைய சூழல்களில் நேரான பல் தொகுப்பினைப் பெறுவதற்கு பற்கள் சீரமைப்பு தேவைப்படும்.

இறுதி முதன்மைப் பல் இழக்கப்படும்போது நிலையான பல்அமைப்பு தொடங்குகிறது, இது வழக்கமாக 11 அல்லது 12 ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெறும், மேலும் இது ஒரு மனிதனின் வாழ்நாள் முழுவதும் நிலைத்திருக்கும் அல்லது எல்லா பற்களும் இழக்கப்படும்வரையில் (பல்உதிர்ந்தவாய்) நீடித்திருக்கும். இந்தப் படிநிலையின்போது, மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் ("ஞானப் பற்கள்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) சொத்தை, வலி அல்லது அடைப்பு காரணமாக அவ்வப்போது நீக்கப்படுகிறது. பல் இழப்புக்கான முக்கிய காரணங்களாக இருப்பது சொத்தை மற்றும் பல்லைச்சுற்றி நோய்கள்.[33]

Eruption times for primary and permanent teeth [34]
Primary teeth
Central
incisor
Lateral
incisor

Canine
First
premolar
Second
premolar
First
molar
Second
molar
Third
molar
Maxillary teeth 10 mo 11 mo 19 mo 16 mo 29 mo
Mandibular teeth 8 mo 13 mo 20 mo 16 mo 27 mo
Permanent teeth
Central
incisor
Lateral
incisor

Canine
First
premolar
Second
premolar
First
molar
Second
molar
Third
molar
Maxillary teeth 7–8 yr 8–9 yr 11–12 yr 10–11 yr 10–12 yr 6–7 yr 12–13 yr 17–21 yr
Mandibular teeth 6–7 yr 7–8 yr 9–10 yr 10–12 yr 11–12 yr 6–7 yr 11–13  yr 17–21 yr

பற்கள் வெளிப்பட்ட உடனேயே பற்சிப்பி ஒரு குறிப்பிட்ட படலத்தால் மூடப்படுகிறது: சிசு வளரியல் தோற்றத்தின் கட்டமைப்பான நாஸ்மித்தின் சவ்வு அல்லது 'பற்சிப்பி மேல்தோல்' கெரட்டின்|கெரட்டினால் உருவாக்கப்படுகிறது இது பற்சிப்பி உறுப்பு ஏற்படுவதற்குக் காரணமாக இருக்கிறது.[35][36]

ஊட்டச்சத்து மற்றும் பல் வளர்ச்சி[தொகு]

மனித உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சியின் இதர அமசங்களைப் போலவே, வளர்ச்சிபெற்றுவரும் பல்லில் ஊட்டச்சத்து ஒரு விளைவினைக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு ஆரோக்கியமான பல்லிற்குத் தேவைப்படும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களில் உள்ளடங்குபவை சுண்ணசத்து, பாஸ்பரசு மற்றும் உயிர்ச்சத்துக்கள் (வைட்டமின்கள்) ஏ, சி மற்றும் டீ.[37] ஹைட்ரோக்சிபடைட் படிகங்கள் சரியாக உருவாகுவதற்குச் சுண்ணாம்புச் சத்து மற்றும் பாஸ்பரசு தேவைப்படுகிறது, மேலும் அவற்றின் இரத்த அளவை வைட்டமின் டீ பராமரிக்கிறது. சவ்வுக்கு வைட்டிமின் சி தேவைப்படுவதுபோல் கெரட்டின் உருவாவதற்கு வைட்டமின் ஏ அவசியமாகிறது. வளர்ச்சிப்பெற்று வரும் பல்லின் ஹைட்ரோக்சிபடைட் படிமத்துக்குள் ஃபுளோரைட் இணைக்கப்படுகிறது மேலும் அந்தப் பல்லை கனிம நீக்கம் மற்றும் தொடர்ந்துவரும் சொத்தையை எதிர்க்கவும் செய்யவைக்கிறது.[20]

இந்த ஊட்டச்சத்துகளின் குறைபாடு பல் வளர்ச்சியில் பரந்து விரிந்த பாதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.[38] சுண்ணாம்புச்சத்து, பாஸ்பரசு மற்றும் வைட்டமின் டீ பற்றாக்குறையாக இருக்கும் சூழ்நிலைகளில், பல்லின் கடினக் கட்டமைப்புகள் குறைந்த அளவே கனிமப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். வைட்டமின் ஏ வின் பற்றாக்குறை பற்சிப்பி உருவாக்த்தின் அளவைக் குறைத்துவிடும். ஃபுளோரைடு குறைபாடு, பல் ஒரு அமிலத்தன்மையிலான சூழலுக்கு வெளிப்படும்போது அது அதிகரித்த கனிம நீக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, மேலும் இது மறுகனிமப்படுத்துதலை தாமதப்படுத்துகிறது. மேலும் பல் வளர்ச்சியடைந்து கொண்டிருக்கும்போது ஃபுளோரைடு அதிகமாக இருந்தால் அது ஃபுளோரோசிஸ் என்னும் நிலைமைக்குக் கொண்டு செல்லும்.

இயல்பு மாற்றம்[தொகு]

வளர்ச்சித் தொடர்பாக பல எண்ணிக்கையிலான பல் இயல்புமாற்றங்கள் இருக்கின்றன.

பல்முளையாமை (Anodontia) என்பது முழுமையான பல் வளர்ச்சியின்மை மற்றும் குறைந்த பல்முளையாமை (hypodontia) என்பது சில பல் வளர்ச்சியின்மையைக் குறிக்கும். பல்முளையாமை மிகவும் அபூர்வமானது, இது பெரும்பாலும் ஹெபோஹைட்ராடிக் எக்டோடெர்மல் டிஸபிளேசியா எனப்படும் இயல்பு பிறழ்ந்த வளர்ச்சி நிலைமையில் ஏற்படும், அதே நேரத்தில் ஹைபோடோன்சியா மிகவும் பொதுவான வளர்ச்சிக்குரிய இயல்பு மாற்றமாக இருக்கிறது, இது 3.5–8.0% மக்கள் தொகையைப் பாதிக்கிறது (மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் சேர்க்கப்படாமல்). மூன்றாவது கடைவாய்ப்பற்கள் இல்லாமலிருப்பது சாதாரணமானதுதான், இது மக்கள் தொகையில் 20–23% ருக்கு ஏற்படுகிறது, அதைத் தொடர்வது இரண்டாவது முன்கடைவாய்ப்பல் மற்றும் பக்கவாட்டு வெட்டுப்பல். ஹைபோடோன்ஷியா அவ்வப்போது பல்தகடு இல்லாமையுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது, இது நோய்த் தொற்று மற்றும் வேதிச்சிகிச்சை போன்ற சூழலியல் அழுத்தங்களால் ஊறுபடத்தக்கதாக இருக்கிறது மேலும் இது டௌன் நோய்த்தொகை மற்றும் கிரௌசன் நோய்த்தொகை போன்ற பல நோய்த்தொகைகளுடனும் கூட தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது.[39]

ஹைபெர்டோன்ஷியா தொடர்பற்ற பற்களின் வளர்ச்சியாகும். இது 1–3% ககேசியர்களிடம் ஏற்படுகிறது மேலும் இது ஆசியர்களிடம் அடிக்கடி ஏற்படுகிறது.[40] இந்நிலைமையில் உள்ள சுமார் 86% வழக்குகள் வாயில் ஒரு கூடுதல் ஒற்றைப் பல்லை உள்ளடக்கியிருக்கிறது, இது பெரும்பாலும் வெட்டுப்பற்கள் அமைந்திருக்கும் மேல் தாடை எலும்பில் பொதுவாகக் காணப்படும்.[41] பல்தகடு அதிகமாக ஏற்படுவதுடன் ஹைபெர்டோன்ஷியா தொடர்புகொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.

டிலாசரேஷன் என்பது வாயில் காணப்படும் வழக்கத்துக்கு மாறான ஒரு வளைவு, இது வளர்ச்சிப்பெற்றுவரும் பல் முனையை செயல்படுத்தும் மனவேதனையுடன் கிட்டத்ததட்ட எப்போதுமே தொடர்புப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு பல் உருவாகிக்கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு உந்துச்சக்தி பல்லை அதன் அசல் நிலையிலிருந்து நகர்த்தக்கூடும், இவ்வாறாக இதர பற்களும் வழக்கத்துக்கு மாறான கோணத்தில் உருவாக வழிசெய்யும். பல் முனைக்குப் பக்கத்திலேயே இருக்கும் சிறைப்பைகள் அல்லது கட்டிகள் தான் டிலாசரேஷன் ஏற்படுத்துவதற்கான உந்துசக்திகளாக அறியப்படுகிறது, முதன்மைப் (பால்பல்) பற்கள் அதிர்ச்சியின் காரணமாக மேல்நோக்கி ஈறுகளுக்குள் தள்ளப்படுகிறது, அங்கு அது நிலையான பல்லின் பல் முனையை நகர்த்துகிறது.[42]

பகுதிக்குரிய ஓடோன்டோடிஸ்பிளேசியா அபூர்வமானது, ஆனால் இது பெரும்பாலும் மேல் தாடை எலும்பு மற்றும் முன்புற பற்களில் ஏற்படக்கூடும். அதற்கான காரணம் கண்டறியப்படவில்லை; பல்வேறு காரணங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது, அவற்றுள் நரம்பு முகடு உயிரணுக்களில் தொந்தரவு, நோய் தொற்று, ஊடுகதிர்ச் சிகிச்சை மற்றும் சத்து நீரோட்ட வருகையில் குறைபாடு (மிகப் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருதுகோள்) ஆகியவையும் அடங்கும்.[43] பகுதிக்குரிய ஓடோன்டோடிஸ்பிளேசியாவால் பாதிப்புக்குள்ளான பற்கள் எப்போதுமே வாயில் வெளிப்படுவதில்லை, அவை சிறு பல்தலைகளைக் கொண்டு மஞ்சள்-பழுப்பு நிறத்துடன் ஒழுங்கற்ற வடிவங்களில் இருக்கும். ஊடுகதிர் நிழற்படங்களில் இந்தப் பற்கள் அரைகுறை ஒளியூடுருவிச் செல்லக்கூடியதாகவும் "மிகச் சிறியதாக"வும் தோன்றுகிறது, இதன்விளைவாக இவற்றுக்கு "பேய்ப் பற்கள்" என்னும் அடைபெயரும் இருக்கிறது.[44]

மூலக்கூற்று உயிரியல்[தொகு]

மீன்களில் ஹாக்ஸ் மரபணு வெளிபபடுத்தும் தன்மை பற்கள் துவங்குவதற்கான இயங்குமுறையை ஒழுங்குப்படுத்துகிறது.[45][46]

எலிகளில் பற்கள் வளர்ச்சிப்பெறத் துவங்குவதற்கு WNT சமிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன.[47][48]

ஆரம்பகட்ட மூடியிடும் காலகட்ட பல் கிருமியில் பற்காம்பின் எக்டோ-மீசென்கைமெல் உயிரணுக்களை உறைவிப்பதில் NGF-R நிலைபெற்றிருந்தது[49] மேலும் பல்லின் உருவத்தோற்றம் மற்றும் திசு அணு வேறுபாட்டு நிகழ்வுகளின்போது அவை பன்மடங்கு செயல்பாடுகளை நிகழ்த்துகிறது.[50][51][52] பல் செனிக்காமை மற்றும் சுற்றயலான முப்பெருநரம்பு இல்லாமைக்கும் இடையில் உறவு இருக்கிறது (ஹைபோடென்ஷியா பார்க்கவும்).

பற்களின் எல்லா காலகட்டங்களும் (முனை, மூடி, மணி, பல்தலை), வளர்ச்சி மற்றும் உருவத்தோற்றமும் சோனிக் ஹெட்ஜ்ஹாக் என்னும் புரதம்|புரதத்தால் ஒழுங்கமைக்கப்படுகிறது.[47][53][54][55]

பல் வளர்ச்சிப்பெறும்போது கெரட்டினேற்றம் மற்றும் அமிலோஜெனிசிஸ் ஆகியவற்றுக்கிடையில் திடமான ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன.[56][57] பல் கிருமியின் சீதப்படல உயிரணுக்களிலும் கூட கெரட்டின் இருக்கிறது[58] மேலும் சமீபத்தில் வெளிப்பட்ட பல்லில் (நாஸ்மித் சவ்வு அல்லது பற்சிப்பி புறத்தோல்) ஒரு மெல்லிய கெரடின் படலம் இருக்கிறது.[59]

பல் உருவத்தோற்றம் மற்றும் ஓடோன்டோபிளாஸ்ட் வேறுபடுத்துதலில் பற்சிப்பி ஒரு சமிக்கையிடும் மையமாக திரட்டிக்கொள்கிறது.[60][61][62][63]

பல்வேறு தோற்றவமைப்புக்குரிய உள்ளீடுகள் பற்களின் அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.[64]

வரலாற்றுக் காலத்துக்கு முந்தைய மனிதனின் பற்களின் வடிவம் நவீனகாலத்து மனிதனைவிட வேறுபட்டு இருக்கிறது.[64][65]

சில தோல் அயல் திசுக்கட்டிகளில் (குறிப்பாக முட்டைப்பை, நுரையீரல், கணையம், விரைகள்) முழுமையான பற்கள் உருவாகின்றன.[66][67][68][69]

பல் வெளிப்படுதலுக்கு இணைதைராய்டு இயக்குநீர் அவசியமாக இருக்கிறது.[70]

விலங்குகளில் பல் வளர்ச்சி[தொகு]

ஜீனோம் உடன் பற்கள்|பற்களைக் கொண்டிருக்கும் உயிர்ப்பொருள் அநேகமாக புழு பேரினமான ஆன்சைலோஸ்டோமாவாகத் (ஆன்சைலோஸ்டோமா டியோடெனேல், நெக்டோர் அமெரிக்கானஸ்) தான் இருக்கும்.[71]

பற்கள் அடாவிக் கட்டமைப்புடையது மற்றும் அவற்றின் வளர்ச்சி பல முதுகெலும்பிகளிடம் ஒன்று போலவே இருக்கிறது.[54][72][73][74]

மீன்கள் பல சிறப்புடைய எலும்புகள் நிறைந்த கட்டமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கிறன்றன,[75] அவை பற்களைக் கொண்டும் வாழ்கின்றன (அர்ச்சோசார்கஸ் புரபாடோசீபாலஸ் உயரிவகைப் பிரிவு பெர்சிஃபோர்மெஸ், ஸ்பாரிடே குடும்பம்) இல்லாமலும் வாழ்கின்றன (காரிஸ்டையீடே உயரிவகைப் பிரிவு பெர்சிஃபோர்மெஸ், காரிஸ்டையீடே குடும்பம், இளம்பருவங்களிடம் பற்களின் சுவடுகள் காணப்படுகின்றன).[76]

பெரும்பாலான விலங்குகளைப் போலல்லாமல், சுறாமீன்கள் தீவிரமான வேறொரு இயக்க அமைப்பு மூலம் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து புதிய பற்களை உற்பத்தி செய்கிறது.[77][78][79] சுறா மீனின் பற்களுக்கு வேர்கள் இல்லாததால் அவை உணவு உண்ணும் போது எளிதில் தங்கள் பற்களை இழக்கின்றன (ஒரு ஆண்டில் சுமார் 2,400 பற்கள் வரையில் ஒரு ஒற்றை சுறாமீன் இழக்கும் என்று விலங்கியல் ஆய்வாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்[80]) — அதனால் அவை கண்டிப்பாக தொடர்ந்து மாற்றியிடப்படவேண்டும். சுறா மீனின் பற்கள் நாக்கின் அருகில் இருக்கும் உருமாறிய செதில்களிலிருந்து உருவெடுத்து அவை முழுமையாக வளர்ச்சிப்பெற்று, பயன்படுத்தப்பட்டு இறுதியில் விலகிவிடும் வரையில் வரிசையாக தாடையின் வெளிப்புறமாக நகர்கின்றன.[81]

பாம்புகள் பொதுவாக பற்கள் உடையவை, சில விதிவிலக்குகள் (ஆப்பிரிக்க முட்டை உண்ணும் பாம்பு) இருக்கின்றன.

இன்று பறவைகள் பற்கள் கொண்டிருப்பதில்லை, இருந்தபோதிலும் ஆர்சியோப்டெர்க்ஸ் போன்ற வரலாற்று காலத்துக்கு முந்தைய பறவைகள் அவ்வாறு கொண்டிருந்ததாக ஊகிக்கப்படுகிறது.[82]

உயிரிவகைப் பிரிவு டுபிலிடென்டேடா (பிரிவு பாலூட்டி) பிரிவில் பற்கள் பற்சிப்பி இல்லாமலிருக்கிறது, அவற்றுக்கு வெட்டுப்பற்கள் மற்றும் கோரைப்பற்களின் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது, மேலும் கடைவாய்ப்பற்கள் வேரிலிருந்து தொடர்ந்து வளர்ச்சிப்பெறுகிறது.[83]

பொதுவாக, மனித இனமற்ற பாலூட்டிகளின் பல் வளர்ச்சி மனிதப் பல் வளர்ச்சி போன்றே ஒத்திருக்கிறது. வேறுபாடுகள் உருவியல், எண், வளர்ச்சி காலவரிசை மற்றும் பற்களின் வகைகளில் அடங்கியிருக்கிறது, இது பல்லின் அசல் வளர்ச்சியில் வழக்கமாக இருப்பதில்லை.

மனித இனமற்ற பாலூட்டிகளில் பற்சிப்பியின் தோற்றம் மனித இனங்களில உள்ளதைப் போன்றே ஒத்திருக்கிறது. அமிலோபிளாஸ்ட்கள் மற்றும் பற்சிப்பி உறுப்பு, பற்காம்பு உட்பட, ஒரே மாதிரியாகச் செயல்படுகிறது.[84] இருந்தபோதிலும், மனிதர்கள் மற்றும் பெரும்பாலான இதர விலங்குகளில் அமிலோபிளாஸ்டுகள் இறந்தபோதிலும் —மேற்கொண்டு பற்சிப்பி உருவாக்கத்தை இயலாததாகச் செய்கிறது—கொறிக்கும் விலங்குகள் தொடர்ந்து பற்சிப்பியை உற்பத்தி செய்கின்றன, அவை பல்வேறு பொருட்களைக் கடிப்பதன் மூலம் தங்கள் பற்களைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரித்துச் சேதப்படுத்துகின்றன.[85] கொறிக்கும் விலங்குகள் பற்களை நெரிக்காமல் தடுக்கப்பட்டால், இறுதியில் அவற்றின் பற்கள் வாயின் மேற்கூரையைக் கிழித்துவிடும். கூடுதலாக, கொறிக்கும் விலங்குகளின் வெட்டுப்பற்கள் பல்தலை மற்றும் வேர் ஒத்த அமைப்புச் செயலிகள் என்று அறியப்படும் இரு சமப்பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. உதட்டுப்பகுதியின் பாதி பற்சிப்பியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அது ஒரு மகுடம் போல் காட்சித்தருகிறது, அதே நேரத்தில் நாக்குப்பகுதியின் பாதி பல்திசுவால் மூடப்பட்டிருக்கிறது மற்றும் அது ஒரு வேர் போல் காட்சியளிக்கிறது. கொறிக்கும் விலங்கின் வெட்டுப்பல்லின் வேர் மற்றும் மகுடம் ஒரே நேரத்தில் வளர்ச்சிப்பெற்று அந்த விலங்கின் வாழ்நாள் முழுவதற்கும் வளர்ந்துகொண்டே இருக்கும்.

கொறிக்கும் விலங்கின் பற்சிப்பியில் இருக்கும் தாது பகிர்ந்தளிப்பானது, குரங்குகள், நாய்கள், பன்றிகள் மற்றும் மனிதர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறது.[86] குதிரை பற்களில், பற்சிப்பி மற்றும் பல்திசு அடுக்குகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைந்து இருக்கிறது, இது பற்களின் வலிமையை அதிகரிக்கச் செய்து அதன் தேய்மானத்தைக் குறைக்கிறது.[87][88]

"பல் பொருத்துக்குழி"யை உருவாக்கும் ஆதரவு கட்டமைப்புகள் பாலூட்டிகள் மற்றும் முதலை இனத்தில் தனித்துக் காணப்படுகிறது.[18] கடற்பசுக்களில், கீழ்த்தாடைக்குரிய கடைவாய்ப்பற்கள் தாடையிலிருந்து தனித்து வளர்ச்சி கொள்கிறது மற்றும் அவை ஒரு மிருதுவான திசுவால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட எலும்பாலான உறையில் பொதிந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது. யானைகளின் தொடர்வரிசையிலான பற்களிலும் கூட இது ஏற்படுகிறது, இது இழந்த பற்களுக்குப் பதிலாக வெளிப்படுகிறது.

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 Ten Cate, A. R. (1998). Oral histology: development, structure, and function. St. Louis: Mosby. pp. 81–102. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-8151-2952-1.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 யூனிவர்சிடி ஆஃப் டெக்சாஸ் மெடிகல் பிராஞ்ச்.
 3. Thesleff I, Vaahtokari A, Partanen AM (February 1995). "Regulation of organogenesis. Common molecular mechanisms regulating the development of teeth and other organs". The International Journal of Developmental Biology 39 (1): 35–50. பப்மெட்:7626420. http://www.intjdevbiol.com/paper.php?doi=7626420. 
 4. Thesleff I, Vaahtokari A, Kettunen P, Aberg T (1995). "Epithelial-mesenchymal signaling during tooth development". Connective Tissue Research 32 (1-4): 9–15. doi:10.3109/03008209509013700. பப்மெட்:7554939. 
 5. Ross, Michael H.; Kaye, Gordon I.; Pawlina (2003). Histology: a text and atlas: with cell and molecular biology (4th ed.). Hagerstwon, MD: Lippincott Williams & Wilkins. p. 453. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-683-30242-4. {{cite book}}: Unknown parameter |firs3= ignored (help)
 6. Ash, Major M.; Nelson, Stanley J. (2003). Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. Philadelphia: W.B. Saunders. pp. 32, 45, and 53. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-7216-9382-8.
 7. யூனிவர்சிடி ஆஃப் சதர்ன் காலிஃபோர்னியா ஸ்கூல் ஆஃப் டென்டிஸ்ட்ரி, தி பெல் ஸ்டேஜ்: இமேஜ் 26 இங்கு பரணிடப்பட்டது 2007-05-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் காணலாம்.
 8. Barbara Young, Paul R. Wheater (2006). Wheaters Functional Histology. Elsevier Health Sciences. p. 255. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-443-06850-8.
 9. யூனிவர்சிடி ஆஃப் சதர்ன் காலிஃபோர்னியா ஸ்கூல் ஆஃப் டென்டிஸ்ட்ரி, தி பெல் ஸ்டேஜ்: இமேஜ் 30 இங்கு பரணிடப்பட்டது 2007-05-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் காணலாம்.
 10. ராஸ், கேய் மற்றும் பாவ்லினா. ஹிஸ்டோலஜி: எ டெக்ஸ்ட் அண்ட் அட்லஸ். , ப. 444.
 11. கேட், ஓரல் ஹிஸ்டோலஜி , ப. 197.
 12. ராஸ், கேய் மற்றும் பாவ்லினா. ஹிஸ்டோலஜி: எ டெக்ஸ்ட் அண்ட் அட்லஸ். , ப. 445.
 13. ராஸ், கேய் மற்றும் பாவ்லினா. ஹிஸ்டோலஜி: எ டெக்ஸ்ட் அண்ட் அட்லஸ். , ப. 447.
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 கேட், ஓரல் ஹிஸ்டோலஜி , பக். 128-139.
 15. சம்மிட், ஃபண்டமென்டல்ஸ் ஆஃப் ஆபரேடிவ் டென்டிஸ்ட்ரி , ப. 13.
 16. சம்மிட், ஃபண்டமென்டல்ஸ் ஆஃப் ஆபரேடிவ் டென்டிஸ்ட்ரி , ப. 183.
 17. ஜான்சன், பையோலஜி ஆஃப் தி யூமன் டென்டிஷன் , ப. 183.
 18. 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 கேட், ஓரல் ஹிஸ்டோலஜி , பக். 236-248.
 19. Luan X, Ito Y, Diekwisch TG (May 2006). "Evolution and development of Hertwig's epithelial root sheath". Developmental Dynamics 235 (5): 1167–80. doi:10.1002/dvdy.20674. பப்மெட்:16450392. 
 20. 20.0 20.1 ராஸ், கேய் மற்றும் பாவ்லினா, ஹிஸ்டோலஜி: எ டெக்ஸ்ட் அண்ட் அட்லஸ். , ப. 453.
 21. 21.0 21.1 ராஸ், கேய் மற்றும் பாவ்லினா, ஹிஸ்டோலஜி: எ டெக்ஸ்ட் அண்ட் அட்லஸ். , ப. 452.
 22. ரையாலோ மற்றும் ஏவெரி, எசன்ஷியல்ஸ் ஃபார் ஆர்த்தோடோன்டிக் பிராக்டீஸ் , ப. 142.
 23. ஹாரிஸ், கிரானியோஃபேசியல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் , பக். 1–3.
 24. ஹாரிஸ், கிரானியோஃபேசியல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் , ப. 3.
 25. ஹாரிஸ், கிரானியோஃபேசியல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் , ப. 5.
 26. தி அமெரிக்கன் டெண்டல் அசோசியேஷன், டூத் எரப்ஷன் சார்ட்ஸ் இங்கு பரணிடப்பட்டது 2009-08-31 at the வந்தவழி இயந்திரம் காணலாம்.
 27. Ash, Major M.; Nelson, Stanley J. (2003). Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. Philadelphia: W.B. Saunders. pp. 38 and 41. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-7216-9382-8.
 28. Ash, Major M.; Nelson, Stanley J. (2003). Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. Philadelphia: W.B. Saunders. p. 38. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-7216-9382-8.
 29. WebMd, டெண்டல் ஹெல்த்: யுவர் சைல்ட்ஸ் டீத் இங்கு காணலாம்.
 30. Ash, Major M.; Nelson, Stanley J. (2003). Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. Philadelphia: W.B. Saunders. p. 41. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-7216-9382-8.
 31. மந்த்லி மைக்ரோஸ்கோபி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் தி மந்த்: சனவரி 1998 .
 32. ஹெல்த் ஹவாய், பிரைமரி டீத்: இம்பார்டன்ஸ் அண்ட் கேர் இங்கு பரணிடப்பட்டது 2007-02-06 at the வந்தவழி இயந்திரம் காணலாம்.
 33. அமெரிக்கன் அகாடெமி ஆஃப் பீரியடோன்டோலஜி, ஓரல் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் தி பப்ளிக் இங்கு பரணிடப்பட்டது 2006-12-09 at the வந்தவழி இயந்திரம் காணலாம்.
 34. Ash, Major M.; Nelson, Stanley J. (2003). Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion. Philadelphia: W.B. Saunders. p. 53. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-7216-9382-8.
 35. Armstrong WG (September 1968). "Origin and nature of the acquired pellicle". Proceedings of the Royal Society of Medicine 61 (9): 923–30. பப்மெட்:5679017. 
 36. Darling AI (July 1943). "The Distribution of the Enamel Cuticle and Its Significance". Proceedings of the Royal Society of Medicine 36 (9): 499–502. பப்மெட்:19992694. 
 37. தி அமெரிக்கன் டெண்டல் ஹைஜீன் அசோசியேஷன், நியூட்ரீஷனல் ஃபாக்டர்ஸ் இன் டூத் டெவலப்மெண்ட் இங்கு பரணிடப்பட்டது 2013-01-06 at the வந்தவழி இயந்திரம் காணலாம்.
 38. தி அமெரிக்கன் டெண்டல் ஹைஜீன் அசோசியேஷன், டேபிள் II. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரியண்ட் டிஃபிஷியன்சீஸ் ஆன் டூத் டெவலப்மெண்ட் இங்கு பரணிடப்பட்டது 2013-01-06 at the வந்தவழி இயந்திரம் காணலாம்.
 39. Millett, Declan T. (2000). Orthodontics and Paediatric Dentistry. Elsevier Health Sciences. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-443-06287-0. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
 40. நெவில்லெ, டாம், ஆல்லன் மற்றும் பொக்கெட், ஓரல் & மாக்சில்லோஃபேசியல் பேதாலஜி , ப. 70.
 41. கான், பேசிக் ஓரல் & மாக்சில்லோஃபேசியல் பேதாலஜி , ப. 49.
 42. நெவில்லெ, டாம், ஆல்லன் மற்றும் பொக்கெட் ஓரல் & மாக்சில்லோஃபேசியல் பேதாலஜி , ப. 86.
 43. நெவில்லெ, டாம், ஆல்லன் மற்றும் பொக்கெட் ஓரல் & மாக்சில்லோஃபேசியல் பேதாலஜி , ப. 99.
 44. கான், பேசிக் ஓரல் & மாக்சில்லோஃபேசியல் பேதாலஜி , ப. 58.
 45. Fraser GJ, Hulsey CD, Bloomquist RF, Uyesugi K, Manley NR, Streelman JT (February 2009). "An ancient gene network is co-opted for teeth on old and new jaws". PloS Biology 7 (2): e31. doi:10.1371/journal.pbio.1000031. பப்மெட்:19215146. 
 46. Fraser GJ, Bloomquist RF, Streelman JT (2008). "A periodic pattern generator for dental diversity". BMC Biology 6: 32. doi:10.1186/1741-7007-6-32. பப்மெட்:18625062. 
 47. 47.0 47.1 Dassule HR, Lewis P, Bei M, Maas R, McMahon AP (November 2000). "Sonic hedgehog regulates growth and morphogenesis of the tooth". Development 127 (22): 4775–85. பப்மெட்:11044393. http://dev.biologists.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11044393. 
 48. Järvinen E, Salazar-Ciudad I, Birchmeier W, Taketo MM, Jernvall J, Thesleff I (December 2006). "Continuous tooth generation in mouse is induced by activated epithelial Wnt/beta-catenin signaling". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (49): 18627–32. doi:10.1073/pnas.0607289103. பப்மெட்:17121988. 
 49. Christensen L R, Møllgård K, Kjær I, Janas M S. (1993). "Immunocytochemical demonstration of nerve growth factor receptor (NGF.-R) in developing human fetal teeth.". Anat Embryol 188 (3): 247–55. doi:10.1007/BF00188216. பப்மெட்:8250280 : 8250280. http://www.springerlink.com/content/um52t22r725k0v07/. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 50. Mitsiadis TA, Dicou E, Joffre A, Magloire H. (1992). "Immunohistochemical localization of nerve growth factor (NGF) and NGF receptor (NGF-R) in the developing first molar tooth of the rat.". Differentiation 49 (1): 47–61. doi:10.1007/BF00495427. பப்மெட்:1320577 : 1320577. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1320577. 
 51. Mitsiadis TA, Dicou E, Joffre A, Magloire H. (2001). "NGF Signals Supporting the Tooth Development are Mediated through p75. (Japanese)". Journal of the Kyushu Dental Society 55 (6): 347–355. doi:10.2504/kds.55.347. http://sciencelinks.jp/j-east/article/200207/000020020702A0095496.php. பார்த்த நாள்: 2010-11-23. 
 52. Amano O, Bringas P, Takahashi I, Takahashi K, Yamane A, Chai Y, Nuckolls GH, Shum L, Slavkin HC. (1999). "Nerve growth factor (NGF) supports tooth morphogenesis in mouse first branchial arch explants". Dev Dyn 216 (3): 299–310. doi:10.1002/(SICI)1097-0177(199911). பப்மெட்:10590481. http://www3.interscience.wiley.com/journal/66501488/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0. பார்த்த நாள்: 2010-11-23. 
 53. Cobourne MT, Hardcastle Z, Sharpe PT (November 2001). "Sonic hedgehog regulates epithelial proliferation and cell survival in the developing tooth germ". Journal of Dental Research 80 (11): 1974–9. doi:10.1177/00220345010800110501. பப்மெட்:11759005. https://archive.org/details/sim_journal-of-dental-research_2001-11_80_11/page/1974. 
 54. 54.0 54.1 Nakatomi M, Morita I, Eto K, Ota MS (May 2006). "Sonic hedgehog signaling is important in tooth root development". Journal of Dental Research 85 (5): 427–31. doi:10.1177/154405910608500506. பப்மெட்:16632755. https://archive.org/details/sim_journal-of-dental-research_2006-05_85_5/page/427. 
 55. "Expression of Sonic hedgehog in mouse tooth". Gene expression in tooth by Pekka Nieminen. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-17.
 56. Toto PD, O'Malley JJ, Grandel ER (1967). "Similarities of keratinization and amelogenesis". Journal of Dental Research 46 (3): 602–7. doi:10.1177/00220345670460032401. பப்மெட்:4165207. http://jdr.sagepub.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=4165207. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 57. Gustafson G, Sundström B (June 1975). "Enamel: morphological considerations". Journal of Dental Research 54 Spec No B (2 suppl): B114–20. doi:10.1177/00220345750540020301. பப்மெட்:1094042. http://jdr.sagepub.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=1094042. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 58. Domingues MG, Jaeger MM, Araújo VC, Araújo NS (February 2000). "Expression of cytokeratins in human enamel organ". European Journal of Oral Sciences 108 (1): 43–7. doi:10.1034/j.1600-0722.2000.00717.x. பப்மெட்:10706476. http://www3.interscience.wiley.com/resolve/openurl?genre=article&sid=nlm:pubmed&issn=0909-8836&date=2000&volume=108&issue=1&spage=43. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 59. Rosebury, Theodor (1934). "Presence of Iron in Enamel Keratin". Journal of Dental Research 14: 269–72. doi:10.1177/00220345340140040301. http://jdr.sagepub.com/cgi/reprint/14/4/269. பார்த்த நாள்: 2010-11-23. 
 60. Vaahtokari A, Aberg T, Jernvall J, Keränen S, Thesleff I (January 1996). "The enamel knot as a signaling center in the developing mouse tooth". Mechanisms of Development 54 (1): 39–43. doi:10.1016/0925-4773(95)00459-9. பப்மெட்:8808404. https://archive.org/details/sim_mechanisms-of-development_1996-01_54_1/page/39. 
 61. Tucker AS, Headon DJ, Schneider P, et al. (November 2000). "Edar/Eda interactions regulate enamel knot formation in tooth morphogenesis". Development 127 (21): 4691–700. பப்மெட்:11023871. https://journals.biologists.com/dev/cgi/pmidlookup. பார்த்த நாள்: 2023-03-09. 
 62. Thesleff I, Keränen S, Jernvall J (August 2001). "Enamel knots as signaling centers linking tooth morphogenesis and odontoblast differentiation". Advances in Dental Research 15: 14–8. doi:10.1177/08959374010150010401. பப்மெட்:12640732. 
 63. Lesot H, Lisi S, Peterkova R, Peterka M, Mitolo V, Ruch JV (August 2001). "Epigenetic signals during odontoblast differentiation". Advances in Dental Research 15: 8–13. doi:10.1177/08959374010150012001. பப்மெட்:12640731. 
 64. 64.0 64.1 Townsend G, Richards L, Hughes T (May 2003). "Molar intercuspal dimensions: genetic input to phenotypic variation". Journal of Dental Research 82 (5): 350–5. doi:10.1177/154405910308200505. பப்மெட்:12709500. https://archive.org/details/sim_journal-of-dental-research_2003-05_82_5/page/350. 
 65. Keith A (1913). "Problems relating to the Teeth of the Earlier Forms of Prehistoric Man". Proceedings of the Royal Society of Medicine 6 (Odontol Sect): 103–124. பப்மெட்:19977113. 
 66. "Ovarian teratoma (dermoid) with teeth". Doctor T's BrokenDown Palace. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-07.
 67. Lee R (1860). "On the Nature of Ovarian Cysts which contain Teeth, Hair, and Fatty Matter.". Medico-Chirurgical Transactions 43 (2): 93–114. 
 68. Eccles WM, Hopewell-Smith A (1912). "'Dermoid Teeth,' or Teeth developed in Teratomata". Proceedings of the Royal Society of Medicine 5 (Odontol Sect): 123–139. பப்மெட்:19976169. 
 69. Smith CJ (November 1967). "A teratoma of the lung containing teeth". Annals of the Royal College of Surgeons of England 41 (5): 413–22. பப்மெட்:6061946. 
 70. Philbrick WM, Dreyer BE, Nakchbandi IA, Karaplis AC (September 1998). "Parathyroid hormone-related protein is required for tooth eruption". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 95 (20): 11846–51. doi:10.1073/pnas.95.20.11846. பப்மெட்:9751753. 
 71. "Ancylostoma duodenale". Nematode.net Genome Sequencing Center. Archived from the original on 2008-05-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-27.
 72. James WW, Wellings AW (November 1943). "The Dental Epithelium and its Significance in Tooth Development". Proceedings of the Royal Society of Medicine 37 (1): 1–6.12. பப்மெட்:19992735. 
 73. Koussoulakou DS, Margaritis LH, Koussoulakos SL (2009). "A curriculum vitae of teeth: evolution, generation, regeneration". International Journal of Biological Sciences 5 (3): 226–43. பப்மெட்:19266065. பப்மெட் சென்ட்ரல்:2651620. http://www.biolsci.org/v05p0226.htm. பார்த்த நாள்: 2010-11-23. 
 74. Salazar-Ciudad I, Jernvall J (June 2002). "A gene network model accounting for development and evolution of mammalian teeth". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 99 (12): 8116–20. doi:10.1073/pnas.132069499. பப்மெட்:12048258. 
 75. Sander Kranenbarg. "Skeletal tissue differentiation in fish". Wageninger University. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-24.
 76. Owen, Richard (1859). The principal forms of the skeleton and the teeth as the basis for a system of natural history and comparativa anatomy. Houlston and Wright. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 October 2009.[page needed]
 77. டேவ் அப்போட், ஷார்க்ஸ் , இங்கு காணலாம்.
 78. Boyne PJ (1970). "Study of the chronologic development and eruption of teeth in elasmobranchs". Journal of Dental Research 49 (3): 556–60. doi:10.1177/00220345700490031501. பப்மெட்:5269110. http://jdr.sagepub.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=5269110. 
 79. Sasagawa I (June 1989). "The fine structure of initial mineralisation during tooth development in the gummy shark, Mustelus manazo, Elasmobranchia". Journal of Anatomy 164: 175–87. பப்மெட்:2606790. 
 80. ஜேசன் புச்சீம், எ குய்க் கோர்ஸ் இன் இச்தையோலஜி , இங்கு காணலாம்.
 81. மைக்கெல் ஈ.வில்லியம்ஸ், ஜாஸ்: தி எர்லி இயர்ஸ் , இங்கு காணலாம்.
 82. Sire JY, Delgado SC, Girondot M (2008). "Hen's teeth with enamel cap: from dream to impossibility". BMC Evolutionary Biology 8: 246. doi:10.1186/1471-2148-8-246. பப்மெட்:18775069. 
 83. "கிளாஸ் மேம்மல்லியா, ஆர்டர் டுபிளிடென்டாடா, ஃபாமிலி ஓரிக்டெரோபோடிடே, ஸ்பீசிஸ் ஓரிக்டெரோபஸ் ஏஃபெர் பரணிடப்பட்டது 2012-10-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்," யூனிவர்சிடி ஆஃப் மிச்சிகன் மியூசியம் ஆஃப் சூவாலஜி. பக்கம் அணுக்கம்செய்யப்பட்டது நவம்பர் 16, 2009.
 84. ஃப்ராண்ட்சன் மற்றும் ஸ்பர்ஜியன், அனாடமி அண்ட் பிசியாலஜி ஆஃப் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ். , ப. 305.
 85. காசெசி. வெடரினரி ஹிஸ்டோலஜி "டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்: ஓரல் கேவிடி" என்னும் துணைத்தலைப்புடன் இங்கு காணலாம்.
 86. Fejerskov O (March 1979). "Human dentition and experimental animals". Journal of Dental Research 58 (Spec Issue B): 725–34. doi:10.1177/002203457905800224011. பப்மெட்:105027. http://jdr.sagepub.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=105027. 
 87. ராண்டால்-போமேனின் ஏப்ரல் 2004 "ஈறுகள் உதிர்கின்றன: இளங் குதிரைகள் பல பற்களை இழக்கின்றன, என்கிறார் கால்நடை மருத்துவர்." குறிப்புதவிக்கு இங்கு பரணிடப்பட்டது 2008-05-21 at the வந்தவழி இயந்திரம் பார்க்கவும்.
 88. புதைப்படிமவியல், இவற்றுக்கான இணைப்பை இங்கு பரணிடப்பட்டது 2009-10-29 at the வந்தவழி இயந்திரம் காணலாம்

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பல்_வளர்ச்சி&oldid=3678823" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது