பயனர்:Shrikarsan/Vital articles/Expanded/Physical sciences

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
குறுக்கு வழி:
WP:VA/E/PS

விக்கிப்பீடியா:Vital articles/Level/Nav bar Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles (please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Physical sciences (1073 articles)[தொகு]

Basics (9 articles)[தொகு]

Measurement (73 articles)[தொகு]

This list contains units of measurement and articles on metrology. For the measured quantities (see the Science and Mathematics sections. For timekeeping and navigation (see the Everyday Life and Technology sections. For measurement errors (see the Statistics section in Mathematics.

Units of measurement (61 articles)[தொகு]

Angle (3 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Degree
 2. C-Class article ஆரையம்
 3. Start-Class article ஸ்டீரேடியன்

Dimension (13 articles)[தொகு]

Area (2 articles

 1. C-Class article ஏக்கர்
 2. C-Class article எக்டேர்

Length (9 articles)

 1. B-Class article வானியல் அலகு
 2. C-Class article முழம்
 3. C-Class article Foot
 4. C-Class article அங்குலம்
 5. B-Class article ஒளியாண்டு
 6. B-Class article மீட்டர்
 7. B-Class article மைல்
 8. C-Class article கடல் மைல்
 9. B-Class article புடைநொடி

Volume (2 articles)

 1. C-Class article கலன் (அலகு)
 2. B-Class article லிட்டர்

Electromagnetism (11 articles)[தொகு]

 1. C-Class article ஆம்பியர்
 2. C-Class article Farad
 3. C-Class article கூலும்
 4. Start-Class article Henry
 5. C-Class article ஏர்ட்சு
 6. Start-Class article ஓம் (மின்னியல்)
 7. C-Class article Siemens (unit)
 8. Start-Class article Tesla
 9. Start-Class article வோல்ட்டு
 10. C-Class article வாட்டு (அலகு)
 11. C-Class article Weber

Light (3 articles)[தொகு]

 1. B-Class article கேண்டெலா
 2. C-Class article Lumen
 3. C-Class article லக்சு

Mechanics (13 articles)[தொகு]

Energy, force and pressure (5 articles)

 1. Start-Class article கலோரி
 2. Start-Class article இலத்திரன்வோல்ட்
 3. C-Class article ஜூல்
 4. Start-Class article Newton
 5. C-Class article Pascal

Mass (7 articles)

 1. C-Class article Atomic mass unit
 2. C-Class article Avoirdupois
 3. Good article கிலோகிராம்
 4. B-Class article Ton
 5. B-Class article Pound
 6. Start-Class article அவுன்சு
 7. C-Class article Troy weight

Velocity (1 article)

 1. B-Class article Knot (unit)

Quantity (3 articles)[தொகு]

Amount of substance (1 article)

 1. C-Class article மோல்

Data (2 articles)

 1. C-Class article பைட்டு
 2. C-Class article இருமம்

Radioactivity (3 articles)[தொகு]

 1. C-Class article பெக்கெரல்
 2. Start-Class article Gray
 3. C-Class article சீவெர்ட்

Temperature (3 articles)[தொகு]

 1. B-Class article செல்சியசு
 2. C-Class article பாரன்ஃகைட்
 3. B-Class article கெல்வின்

Time (7 articles)[தொகு]

 1. B-Class article நொடி (கால அளவு)
 2. Start-Class article மணித்துளி
 3. Start-Class article மணித்தியாலம்
 4. C-Class article நாள்
 5. B-Class article கிழமை
 6. B-Class article மாதம்
 7. C-Class article ஆண்டு

Other (2 articles)[தொகு]

 1. B-Class article டெசிபெல்
 2. Stub-Class article Katal

Astronomy (209 articles)[தொகு]

For astronomical instruments (see Technology > Optical

Basics (8 articles)[தொகு]

Astronomical objects (65 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article வானியல்சார் பொருள்

Galaxies (8 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Centaurus A
 2. C-Class article உட் குழு
  1. Good article அந்திரொமேடா பேரடை
  2. B-Class article Large Magellanic Cloud
  3. C-Class article Small Magellanic Cloud
  4. Good article பால் வழி
  5. B-Class article Triangulum Galaxy
 3. Good article Messier 87

Solar System (24 articles)[தொகு]

 1. Featured article சூரியக் குடும்பம்
 2. Featured article ஞாயிறு (விண்மீன்)
 3. Featured article Mercury
 4. Featured article வெள்ளி (கோள்)
 5. Featured article புவி (Level 1)
  1. Featured article நிலா
 6. Featured article செவ்வாய் (கோள்)
 7. Featured article சிறுகோள் படை
  1. Featured article Ceres
 8. Featured article வியாழன் (கோள்)
  1. Featured article Io
  2. Featured article Europa
  3. Featured article Ganymede
  4. Featured article Callisto
 9. Featured article சனி (கோள்)
  1. Featured article என்சலடசு (துணைக்கோள்)
  2. Featured article Titan
 10. Featured article யுரேனசு
 11. Featured article நெப்டியூன்
  1. Featured article Triton
 12. Featured article புளூட்டோ
 13. Featured article Eris
 14. Featured article கைப்பர் பட்டை
 15. Featured article Oort cloud

Bright stars (18 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Achernar
 2. Start-Class article ரோகிணி (நட்சத்திரம்)
 3. B-Class article ஆல்பா செண்டாரி
 4. Start-Class article Alpha Crucis
 5. Good article Altair
 6. C-Class article கேட்டை விண்மீன்
 7. C-Class article Arcturus
 8. C-Class article Beta Centauri
 9. Featured article திருவாதிரை (நட்சத்திரம்)
 10. C-Class article அகத்திய விண்மீன்
 11. Good article Capella
 12. C-Class article Deneb
 13. C-Class article பொமல்ஹோட்
 14. C-Class article Pollux
 15. C-Class article Procyon
 16. C-Class article Rigel
 17. Featured article Sirius
 18. Featured article Vega

Variable stars (3 articles)[தொகு]

 1. Good article Algol
 2. Good article Eta Carinae
 3. C-Class article Polaris

Other objects (11 articles)[தொகு]

 1. C-Class article 3C 273
 2. Featured article நண்டு வடிவ நெபுலா
 3. Featured article Cygnus X-1
 4. Featured article ஹேலியின் வால்வெள்ளி
 5. C-Class article Hyades
 6. C-Class article Omega Centauri
 7. Good article ஒரியன் நெபுலா
 8. Good article கார்த்திகை (நாள்மீன் கூட்டம்)
 9. B-Class article தனுசு எ*
 10. C-Class article கன்னி விண்மீன் மீகொத்து
  1. Start-Class article விர்கோ கொத்து விண்மீன்கூட்டம்

Celestial mechanics and astrometry (54 articles)[தொகு]

Astrometry (4 articles)[தொகு]

 1. C-Class article வானளவையியல்
 2. C-Class article Cosmic distance ladder
 3. C-Class article பார்வை இடவழு
 4. Start-Class article Photometry

Celestial mechanics (9 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Celestial mechanics
 2. B-Class article கிரகணம்
  1. C-Class article நிலவு மறைப்பு
  2. Featured article சூரிய கிரகணம்
 3. C-Class article Epoch
 4. C-Class article கெப்லரின் கோள் இயக்க விதிகள்
 5. B-Class article லெக்ராஞ்சியப் புள்ளி
 6. C-Class article இயற்கைத் துணைக்கோள்
 7. B-Class article சுற்றுப்பாதை

Celestial sphere (8 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article Celestial coordinate system
  1. C-Class article Equatorial coordinate system
 2. Start-Class article வானக்கோளம்
 3. C-Class article சம இரவு நாள்
 4. Good article Ecliptic
 5. C-Class article Horizon
 6. C-Class article கதிர்த்திருப்பம்
 7. C-Class article இராசிச் சக்கரம்

Constellations (33 articles)[தொகு]

 1. C-Class article விண்மீன் குழாம்

Zodiac (7 articles)

 1. C-Class article Aquarius
 2. C-Class article Gemini
 3. C-Class article Delisted good article Leo
 4. C-Class article Sagittarius
 5. C-Class article விருச்சிக விண்மீன் குழாம்
 6. Good article Taurus
 7. C-Class article Virgo

Prominent (25 articles)

 1. Featured article Andromeda
 2. Start-Class article Aquila
 3. Featured article Auriga
 4. B-Class article Boötes
 5. Featured article பெருநாய் (விண்மீன் குழாம்)
 6. Start-Class article Carina
 7. Start-Class article Cassiopeia
 8. C-Class article Centaurus
 9. Start-Class article Cepheus
 10. Start-Class article Cetus
 11. B-Class article தென்சிலுவை (விண்மீன் குழாம்)
 12. C-Class article Cygnus
 13. Start-Class article Draco (constellation)
 14. C-Class article Eridanus
 15. C-Class article Hercules
 16. Start-Class article Hydra
 17. B-Class article Ophiuchus
 18. B-Class article Orion
 19. C-Class article பெகாசசு (விண்மீன் குழு)
 20. Featured article பெர்சியஸ் (விண்மீன் குழாம்)
 21. Start-Class article Puppis
 22. Good article Serpens
 23. C-Class article பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்)
 24. C-Class article Ursa Minor
 25. C-Class article Vela

Galactic astronomy and extragalactic astronomy (29 articles)[தொகு]

Physical cosmology (13 articles)[தொகு]

Planetary science (8 articles)[தொகு]

Stellar astronomy (32 articles)[தொகு]

Chemistry (261 articles)[தொகு]

For biochemistry and chemical biology see விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்/விரிவாக்கப்பட்டது/உயிரியலும் உடல்நல அறிவியலும்; for chemical industry see விக்கிப்பீடியா:முக்கிய கட்டுரைகள்/விரிவாக்கப்பட்டது/தொழினுட்பம்

Basics (47 articles)[தொகு]

 1. B-Class article வேதியியல் (Level 2)
 2. B-Class article மின்வேதியியல்
  1. C-Class article மின்னாற்பகுப்பு
 3. Start-Class article சுற்றுச்சூழல் வேதியியல்
 4. B-Class article கனிம வேதியியல்
 5. C-Class article பொருளறிவியல்
 6. Start-Class article Medicinal chemistry
 7. Start-Class article Nuclear chemistry
  1. C-Class article Nuclide
 8. B-Class article கரிம வேதியியல்
 9. Start-Class article கரிம உலோக வேதியியல்
 10. C-Class article ஒளி வேதியியல்
 11. Start-Class article இயற்பிய வேதியியல்
 12. Start-Class article Polymer chemistry
  1. B-Class article பல்லுறுப்பி
 13. C-Class article Delisted good article குவைய வேதியியல்
 14. B-Class article Former featured article இரசவாதம்
 15. B-Class article வேதியியற் பிணைப்பு
  1. C-Class article அயனிப் பிணைப்பு
  2. B-Class article சகப் பிணைப்பு
  3. B-Class article மாழைப் பிணைப்பு
  4. Start-Class article மூலக்கூற்று இடைவிசை
   1. B-Class article ஐதரசன் பிணைப்பு
  5. B-Class article இணைதிறன் பிணைப்புக் கோட்பாடு
  6. C-Class article மூலக்கூறு
 16. B-Class article வேதி வினை
  1. B-Class article Acid–base reaction
  2. C-Class article வினைவேக மாற்றம்
  3. C-Class article வேதியியற் சமன்பாடு
  4. C-Class article வேதியியற் சமநிலை
  5. Start-Class article மூலக்கூற்று வாய்பாடு
  6. B-Class article Chemical kinetics
  7. C-Class article எரிதல்
  8. B-Class article ஹேபர் செயல்முறை
  9. B-Class article Radical
  10. Start-Class article Reaction mechanism
  11. Start-Class article ஒடுக்க-ஏற்ற வேதிவினைகள்
   1. B-Class article அரிமானம்
  12. Start-Class article Substitution reaction
 17. B-Class article வேதிப்பொருள்
  1. C-Class article பதார்த்த அளவு
 18. Start-Class article வேதித் தொகுப்பு
 19. Start-Class article திணிவுக் காப்பு விதி

Separation processes (4 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article Centrifuge
 2. B-Class article வண்ணப்படிவுப் பிரிகை
 3. B-Class article வடித்திறக்கல்
 4. Start-Class article Filtration

Analytical chemistry (5 articles)[தொகு]

Chemical substances (209 articles)[தொகு]

Chemical elements (122 articles)[தொகு]

Basics (5 articles)

 1. C-Class article தனிமம் (Level 2)
 2. C-Class article தனிமப் புறவேற்றுரு
 3. C-Class article அணு எண்
 4. C-Class article அணு நிறை
 5. Featured article தனிம அட்டவணை

Chemical element groups (10 articles)

 1. C-Class article உலோகம்
 2. A-Class article Good article கார உலோகம்
 3. B-Class article காரக்கனிம மாழைகள்
 4. B-Class article இலந்தனைடு
 5. Good article ஆக்டினைடு
 6. Start-Class article தாண்டல் உலோகம்
 7. Featured article உலோகப்போலி
 8. C-Class article ஆலசன்
 9. Featured article அருமன் வாயு
 10. Start-Class article Transactinide element

Chemical elements (107 articles)

 1. Featured article நீரியம்
 2. Featured article ஈலியம்
 3. Good article இலித்தியம்
 4. Good article பெரிலியம்
 5. Good article போரான்
 6. Good article கரிமம்
  1. B-Class article கடுங்கரி
 7. C-Class article நைட்ரசன்
 8. Featured article ஆக்சிசன்
  1. B-Class article Delisted good article ஓசோன்
 9. Featured article புளோரின்
 10. Good article நியான்
 11. C-Class article சோடியம்
 12. C-Class article மக்னீசியம்
 13. C-Class article Delisted good article அலுமினியம்
 14. C-Class article சிலிக்கான்
 15. C-Class article பாசுபரசு
 16. C-Class article கந்தகம்
 17. C-Class article Delisted good article குளோரின்
 18. Good article ஆர்கான்
 19. Good article பொட்டாசியம்
 20. C-Class article கல்சியம்
 21. Good article இசுக்காண்டியம்
 22. Featured article தைட்டானியம்
 23. Good article வனேடியம்
 24. Good article குரோமியம்
 25. Good article மாங்கனீசு
 26. B-Class article இரும்பு
 27. Good article கோபால்ட்
 28. Good article நிக்கல்
 29. Good article செப்பு
 30. Featured article துத்தநாகம்
 31. B-Class article காலியம்
 32. Featured article செருமேனியம்
 33. B-Class article ஆர்சனிக்
 34. Good article செலீனியம்
 35. C-Class article புரோமின்
 36. Good article கிரிப்டான்
 37. Good article ருபீடியம்
 38. C-Class article இசுட்ரோன்சியம்
 39. Featured article இட்ரியம்
 40. Good article சிர்க்கோனியம்
 41. Featured article நையோபியம்
 42. Good article மாலிப்டினம்
 43. Featured article டெக்னீசியம்
 44. Good article ருத்தேனியம்
 45. Good article ரோடியம்
 46. Good article பலேடியம்
 47. B-Class article வெள்ளி (தனிமம்)
 48. Good article காட்மியம்
 49. B-Class article இண்டியம்
 50. C-Class article வெள்ளீயம்
 51. Good article அந்திமனி
 52. Good article தெலூரியம்
 53. C-Class article அயோடின்
 54. Featured article செனான்
 55. Featured article சீசியம்
 56. Good article பேரியம்
 57. Start-Class article இலந்தனம்
 58. Start-Class article சீரியம்
 59. Start-Class article பிரசியோடைமியம்
 60. C-Class article நியோடைமியம்
 61. Good article புரோமித்தியம்
 62. Good article சமாரியம்
 63. Good article யூரோப்பியம்
 64. C-Class article கடோலினியம்
 65. Start-Class article டெர்பியம்
 66. Good article டிசிப்ரோசியம்
 67. Start-Class article ஓல்மியம்
 68. Start-Class article எர்பியம்
 69. Good article தூலியம்
 70. Good article இட்டெர்பியம்
 71. Good article லியுதேத்தியம்
 72. Good article ஆஃபினியம்
 73. Good article டாண்ட்டலம்
 74. Good article தங்குதன்
 75. Good article இரேனியம்
 76. Good article ஓசுமியம்
 77. Featured article இரிடியம்
 78. Good article பிளாட்டினம்
 79. C-Class article தங்கம்
 80. Good article பாதரசம்
 81. Good article தாலியம்
 82. Good article ஈயம்
 83. Good article பிசுமத்
 84. Good article பொலோனியம்
 85. A-Class article Good article அசுட்டட்டைன்
 86. Good article ரேடான்
 87. Featured article பிரான்சீயம்
 88. B-Class article ரேடியம்
 89. Good article ஆக்டினியம்
 90. Good article தோரியம்
 91. Good article புரோடாக்டினியம்
 92. Featured article யுரேனியம்
 93. A-Class article Good article நெப்டியூனியம்
 94. Featured article புளுட்டோனியம்
 95. A-Class article Good article அமெரிசியம்
 96. A-Class article Good article கியூரியம்
 97. A-Class article Good article பெர்க்கிலியம்
 98. Featured article கலிபோர்னியம்
 99. A-Class article Good article ஐன்ஸ்டைனியம்
 100. Good article பெர்மியம்
 101. Good article மெண்டலீவியம்
 102. Good article நொபிலியம்
 103. Good article இலாரென்சியம்
 104. Good article இரதர்ஃபோர்டியம்
 105. Start-Class article தூப்னியம்

Chemical compounds (74 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article வேதிச் சேர்மம்
  1. Start-Class article Inorganic compound
  2. Start-Class article கரிமச் சேர்மம்

Inorganic compounds (36 articles)

 1. B-Class article காடி
  1. B-Class article போரிக் அமிலம்
  2. Featured article ஐதரோகுளோரிக் காடி
  3. B-Class article Hydrofluoric acid
  4. B-Class article நைட்ரிக் காடி
  5. B-Class article பாசுபாரிக் காடி
  6. B-Class article சல்பூரிக் அமிலம்
 2. Start-Class article Base
  1. B-Class article Delisted good article அமோனியா
  2. Start-Class article Potassium hydroxide
  3. B-Class article Delisted good article Sodium hydroxide
 3. Start-Class article ஆக்சைடு
  1. B-Class article Delisted good article கார்பனீராக்சைடு
  2. B-Class article கார்பனோராக்சைடு
  3. B-Class article Titanium dioxide
 4. C-Class article Peroxide
 5. C-Class article Delisted good article நீர் (Level 2)

Salts (19 articles)

 1. Start-Class article உப்பு (வேதியியல்)
 2. Start-Class article கார்பனேட்டு
  1. B-Class article கால்சியம் காா்பனேட்
  2. C-Class article சமையல் சோடா
  3. B-Class article சோடியம் கார்பனேட்டு
 3. Start-Class article குளோரைடு
  1. Good article கால்சியம் குளோரைடு
  2. B-Class article சோடியம் குளோரைடு
   1. Good article உப்பு
 4. C-Class article நைத்திரேட்டு
  1. Start-Class article Ammonium nitrate
  2. B-Class article பொட்டாசியம் நைத்திரேட்டு
  3. Start-Class article Sodium nitrate
 5. Start-Class article சல்பேற்று
  1. B-Class article படிகாரம்
  2. B-Class article Delisted good article Sodium sulfate
  3. Start-Class article Ammonium sulfate
  4. Start-Class article Magnesium sulfate
 6. B-Class article Sodium silicate

Organic compounds (35 articles)

 1. B-Class article ஆலோஅல்கேன்
 2. C-Class article Organophosphorus compound
 3. B-Class article Organosilicon
  1. Start-Class article Silicone
 4. C-Class article Organosulfur compounds
  1. C-Class article Thiol

Carbon–nitrogen bond (2 articles)

 1. C-Class article அமைடு
 2. Start-Class article அமீன்

Carbon–oxygen bond (15 articles)

 1. B-Class article மதுசாரம்
  1. C-Class article Delisted good article எத்தனால்
  2. B-Class article மெத்தனால்
 2. B-Class article ஆல்டிகைடு
  1. B-Class article பார்மால்டிஹைடு
 3. B-Class article கார்பாக்சிலிக் அமிலம்
  1. Featured article அசிட்டிக் காடி
  2. B-Class article சிட்ரிக் அமிலம்
  3. B-Class article லாக்டிக் அமிலம்
 4. C-Class article எசுத்தர்
 5. B-Class article ஈதர்
 6. B-Class article கீட்டோன்
  1. B-Class article அசிட்டோன்
 7. B-Class article பீனால்
  1. Start-Class article Tannic acid

Hydrocarbons (12 articles)

 1. C-Class article நீரகக்கரிமம்
 2. B-Class article ஆல்க்கேன்
  1. B-Class article பியூட்டேன்
  2. B-Class article எத்தேன்
  3. B-Class article மெத்தேன்
  4. Start-Class article புரொப்பேன்
 3. B-Class article ஆல்க்கீன்
  1. B-Class article எத்திலீன்
  2. Start-Class article புரோப்பிலீன்
 4. C-Class article அரோமாட்டிக் ஐதரோகார்பன்
  1. B-Class article Delisted good article பென்சீன்
 5. B-Class article ஆல்க்கைன்

Chemical mixtures (13 articles)[தொகு]

Earth science (256 articles)[தொகு]

For specific geographical objects see Geography

Basics (1 article)[தொகு]

Natural disasters (6 articles)[தொகு]

Earth (158 articles)[தொகு]

 1. B-Class article புவியின் கட்டமைப்பு

Geology (52 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Fold
 2. Start-Class article Stratigraphic unit
 3. B-Class article நிலவியல்
 4. B-Class article விண்வீழ்கல்
  1. B-Class article விண்கல் வீழ் பள்ளம்
 5. C-Class article கற்கோளம்
  1. C-Class article Crust
  2. C-Class article Fault
 6. B-Class article Former featured article தட்டுப் புவிப்பொறைக் கட்டமைப்பு
 7. Start-Class article பாறைப்படிவியல்
 8. C-Class article Thrust fault

Mineralogy (18 articles)

 1. B-Class article கனிமம்
 2. C-Class article Mineralogy
 3. Start-Class article ஃபெல்ட்ஸ்பார்
 4. C-Class article வெண்களிமண்
 5. Start-Class article Pyroxene
 6. B-Class article குவார்ட்சு
 7. Start-Class article சிலிக்கேட்டு
 8. C-Class article டால்க்
 9. C-Class article Mica
 10. C-Class article ஜிப்சம்
 11. B-Class article கல்நார்

Mineral gemstones (5 articles)

 1. C-Class article மரகதம்
 2. Featured article வைரம்
 3. C-Class article Jade
 4. B-Class article நீலம் (இரத்தினம்)
 5. B-Class article மாணிக்கம்

Organic gemstones (3 articles)

 1. B-Class article அம்பர்
 2. Start-Class article தந்தம்
 3. C-Class article முத்து

Petrology (22 articles)

 1. Start-Class article பாறையியல்
 2. B-Class article Breccia
 3. Start-Class article Conglomerate
 4. Start-Class article Gravel
 5. C-Class article Rock
 6. B-Class article தீப்பாறை
  1. B-Class article Basalt
  2. B-Class article கருங்கல் (பாறை)
  3. B-Class article கற்குழம்பு
  4. Start-Class article Tuff
 7. B-Class article உருமாறிய பாறை
  1. Start-Class article Schist
  2. Start-Class article பளிங்கு
  3. Start-Class article Gneiss
  4. Start-Class article Slate
 8. B-Class article படிவுப் பாறை
  1. Start-Class article சுண்ணக்கல்
  2. B-Class article களிமண்
  3. Start-Class article மணல்
  4. Featured article Oil shale
  5. Start-Class article மணற்கல்
  6. C-Class article Bauxite

Geophysics (7 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Geodesy
 2. C-Class article புவி இயற்பியல்
 3. Good article புவியின் காந்தப்புலம்
 4. B-Class article உட் கருவம்
 5. Start-Class article வெளிக் கருவம்
 6. B-Class article Mantle
 7. C-Class article நில நடுக்கவியல்

Geological history (24 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Geochronology
 2. B-Class article Former featured article Geologic time scale
 3. Start-Class article Great Oxygenation Event
 4. B-Class article Cambrian explosion
 5. B-Class article இனவழிப்பு நிகழ்வு
  1. Start-Class article Ordovician–Silurian extinction events
  2. Start-Class article Late Devonian extinction
  3. B-Class article Permian–Triassic extinction event
  4. Start-Class article Triassic–Jurassic extinction event
  5. Featured article Cretaceous–Paleogene extinction event
 6. B-Class article பனி யுகம்
 7. C-Class article ஒருநிலக் கொள்கை

Geological periods (12 articles)

 1. B-Class article Precambrian
 2. Start-Class article Phanerozoic
  1. Start-Class article Paleozoic
   1. C-Class article கேம்பிரியக் காலம்
   2. B-Class article பேர்மியன் காலம்
  2. Start-Class article Mesozoic
   1. B-Class article டிராசிக் காலம்
   2. C-Class article சுராசிக் காலம்
   3. C-Class article கிரீத்தேசியக் காலம்
  3. Start-Class article Cenozoic
   1. Start-Class article Quaternary
   2. Start-Class article Holocene

Geomorphology (49 articles)[தொகு]

Biomes (20 articles)[தொகு]

Pedology (7 articles)[தொகு]

Air (61 articles)[தொகு]

Atmosphere (9 articles)[தொகு]

 1. C-Class article புவியின் வளிமண்டலம்
 2. Good article Air mass
 3. B-Class article வளிமண்டல அழுத்தம்
 4. C-Class article Atmospheric sciences
 5. B-Class article ஓசோன் குறைபாடு

Atmospheric optics (4 articles)

 1. B-Class article துருவ ஒளி
 2. C-Class article கானல் நீர்
 3. C-Class article Former featured article வானவில்
 4. C-Class article வானம்

Climatology (7 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Climatology
 2. Good article தட்பவெப்பநிலை (Level 2)
 3. C-Class article எல் நீனோ-தெற்கத்திய அலைவு
 4. Featured article புவி சூடாதல்
 5. B-Class article கோப்பென் காலநிலை வகைப்பாடு
 6. Start-Class article மிதவெப்பமண்டலம்
 7. Start-Class article Tropical climate

Meteorology (43 articles)[தொகு]

 1. B-Class article வானிலையியல்
 2. B-Class article காற்றழுத்தமானி
 3. C-Class article ஈரப்பதம்
 4. Good article Low-pressure area
 5. Good article வானிலை
 6. Good article Weather front
 7. Good article Weather forecasting

Clouds (5 articles)

 1. C-Class article முகில்
 2. Featured article Cirrus cloud
 3. Start-Class article திரள் கார்முகில்
 4. Good article குவி மேகம்
 5. B-Class article மூடுபனி

Precipitation (7 articles)

 1. Good article பொழிவு (வானிலையியல்)
 2. B-Class article அமில மழை
 3. Start-Class article பனித்துளி
 4. Start-Class article பனிப்பூச்சு
 5. Good article ஆலங்கட்டி மழை
 6. Good article மழை
 7. Good article பனித்தூவி

Seasons (5 articles)

 1. C-Class article பருவ காலம்
 2. Start-Class article இளவேனிற்காலம்
 3. C-Class article கோடைகாலம்
 4. Start-Class article இலையுதிர்காலம்
 5. C-Class article குளிர்காலம்

Atmospheric circulation (19 articles)

 1. Start-Class article Atmospheric circulation
 2. C-Class article Anticyclone
 3. Good article சூறாவளி
 4. Featured article Extratropical cyclone
 5. Start-Class article Hadley cell
 6. C-Class article Polar vortex
 7. Start-Class article Walker circulation

Storm (7 articles)

 1. C-Class article Storm
 2. C-Class article Blizzard
 3. Start-Class article புழுதிப் புயல்
 4. B-Class article மின்னல்
 5. Good article இடியுடன் கூடிய மழை
 6. Featured article சுழல் காற்று
 7. Featured article வெப்ப மண்டலச் சூறாவளி

Winds (5 articles)

 1. Featured article காற்று
 2. Good article Jet stream
 3. C-Class article பருவப் பெயர்ச்சிக் காற்று
 4. B-Class article கடற்காற்று
 5. Good article வணிகக் காற்று

Water (30 articles)[தொகு]

Physics (265 articles)[தொகு]

Atomic (molecular and optical physics (20 articles)[தொகு]

Condensed matter physics (24 articles)[தொகு]

Electromagnetism (40 articles)[தொகு]

 1. C-Class article மின்காந்தவியல்
 2. C-Class article Dielectric
 3. Start-Class article இருமுனையி
 4. Good article மின்சாரம் (Level 2)
 5. B-Class article காந்தவியல்
 6. B-Class article Metamaterial
 7. C-Class article Oil drop experiment
 8. B-Class article ஒளிமின் விளைவு

Electrostatics (5 articles)[தொகு]

 1. B-Class article நிலைமின்னியல்
 2. B-Class article கூலும் விதி
 3. B-Class article மின்னூட்டம்
 4. B-Class article மின்புலம்
 5. B-Class article Electric potential

Electrodynamics (15 articles)[தொகு]

 1. B-Class article சுழல் மின்னோட்டம்
 2. Start-Class article மின்காந்தப் புலம்
 3. Start-Class article மின்காந்தத் தூண்டல்
 4. C-Class article மின்காந்த அலைகள்
  1. B-Class article மின்காந்த நிழற்பட்டை
  2. Start-Class article வானொலி அலைகள்
  3. Start-Class article நுண்ணலை
  4. C-Class article அகச்சிவப்புக் கதிர்
  5. C-Class article கட்புலனாகும் நிறமாலை
  6. C-Class article Delisted good article புற ஊதாக் கதிர்
  7. B-Class article எக்சு-கதிர்
  8. B-Class article உடனொளிர்தல்
 5. B-Class article மின்னியக்கு விசை
 6. B-Class article லாரன்சு விசை
 7. B-Class article மாக்சுவெல்லின் சமன்பாடுகள்

Magnetism (3 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article காந்த நிலையியல்
 2. C-Class article மின்னோட்டம்
 3. C-Class article காந்தப் புலம்

Electrical circuits (9 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article மின்சுற்று
 2. B-Class article கொண்மம்
 3. B-Class article மின்னெதிர்ப்பு
 4. Start-Class article மின்மறுப்பு
 5. B-Class article மின்தடை
  1. B-Class article ஓமின் விதி
 6. C-Class article Gain
 7. B-Class article தூண்டம்
 8. C-Class article கிர்க்காஃபின் மின்சுற்று விதிகள்

Mechanics (76 articles)[தொகு]

 1. C-Class article விசையியல்
  1. B-Class article காற்றியக்கவியல்
  2. Start-Class article தொடர்ம விசையியல்
  3. Start-Class article Dynamics
  4. B-Class article இயங்குவியல்
  5. C-Class article Relativistic mechanics
  6. B-Class article Soil mechanics
  7. Start-Class article நிலையியல்
 2. B-Class article அலைவு
  1. B-Class article Harmonic oscillator
   1. C-Class article எளிய இசை இயக்கம்

Classical mechanics (29 articles)[தொகு]

 1. B-Class article மரபார்ந்த விசையியல்
  1. C-Class article Hamiltonian mechanics
  2. C-Class article Lagrangian mechanics
 2. Start-Class article Frame of reference
 3. B-Class article உராய்வு
 4. Start-Class article Impulse
 5. B-Class article நிலைமம்
 6. B-Class article இயக்க ஆற்றல்
 7. B-Class article திணிவு
  1. C-Class article அடர்த்தி
 8. B-Class article நிலைமத் திருப்புத்திறன்
 9. B-Class article உந்தம்
 10. C-Class article Motion
  1. C-Class article முடுக்கம்
  2. B-Class article இயக்கச் சமன்பாடுகள்
  3. C-Class article நியூட்டனின் இயக்க விதிகள்
  4. C-Class article வேகம்
  5. C-Class article திசைவேகம்
 11. C-Class article நிலையாற்றல்
 12. C-Class article Power
 13. B-Class article சுழற்சி
  1. B-Class article வளைவுந்தம்
  2. B-Class article மையநோக்கு விசை
  3. B-Class article Coriolis effect
 14. B-Class article நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி
 15. B-Class article முறுக்கு விசை
 16. B-Class article எடை
  1. C-Class article தராசு
 17. B-Class article Work

Solid mechanics (10 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article Solid mechanics
 2. C-Class article Deformation
 3. Start-Class article Elastic modulus
 4. Start-Class article Elasticity
 5. C-Class article Fatigue
 6. B-Class article ஊக்கின் விதி
 7. C-Class article Plasticity
 8. Start-Class article விறைப்பு
 9. C-Class article Strength of materials
 10. B-Class article தகைவு

Fluid mechanics (14 articles)[தொகு]

 1. B-Class article பாய்ம விசையியல்
 2. B-Class article பெர்னூலி தத்துவம்
 3. C-Class article மேலுதைப்பு
 4. C-Class article மேற்காவுகை
 5. C-Class article Drag
 6. C-Class article பரவல்
 7. B-Class article பாய்ம இயக்கவியல்
 8. C-Class article ஏற்றம்
 9. B-Class article நேவியர்-ஸ்டோக்சு சமன்பாடுகள்
 10. Start-Class article சவ்வூடு பரவல்
 11. B-Class article ரேய்னால்ட்ஸ் எண்
 12. Good article மேற்பரப்பு இழுவிசை
 13. Start-Class article கொந்தளிப்பு ஓட்டம்
 14. B-Class article பிசுக்குமை

Quantum mechanics (11 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Former featured article குவாண்டம் விசையியல்
 2. B-Class article பவுலி தவிர்ப்புத் தத்துவம்
 3. C-Class article Quantum chromodynamics
 4. Good article Quantum electrodynamics
 5. B-Class article குவாண்டம் பின்னல்
 6. B-Class article குவாண்டம் புலக்கோட்பாடு
 7. C-Class article புரை ஊடுருவு மின்னோட்டம்
 8. B-Class article Delisted good article சுரோடிங்கர் சமன்பாடு
 9. B-Class article அறுதியின்மைக் கொள்கை
 10. C-Class article அலை இயக்கம்
 11. B-Class article அலை-துகள் இருமை

Statistical mechanics (1 article)[தொகு]

 1. B-Class article Statistical mechanics

Nuclear physics (10 articles)[தொகு]

Particle physics (35 articles)[தொகு]

Theory of relativity (7 articles)[தொகு]

Thermodynamics (15 articles)[தொகு]

Waves (17 articles)[தொகு]


வார்ப்புரு:Core topics