பயனர்:Shrikarsan/Vital articles/Expanded/Mathematics

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
குறுக்கு வழி:
WP:VA/E/MA

விக்கிப்பீடியா:Vital articles/Level/Nav bar Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Mathematics (295 articles)[தொகு]

See also: Mathematicians

Basics (60 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Delisted good article கணிதம் (Level 1)
  1. B-Class article கணிதவியலாளர்
 2. B-Class article எண்கணிதம் (Level 2)
  1. Good article கூட்டல் (கணிதம்) (Level 3)
  2. B-Class article கழித்தல் (கணிதம்) (Level 3)
  3. B-Class article பெருக்கல் (கணிதம்) (Level 3)
  4. B-Class article Division (Level 3)
   1. Featured article யூக்ளிடிய படிமுறைத்தீர்வு
  5. B-Class article Fraction (Level 3)
   1. B-Class article விழுக்காடு
  6. B-Class article சமானம், மாடுலோ n
 3. B-Class article எண் (Level 2)
  1. B-Class article இயல் எண் (Level 3)
  2. B-Class article முழு எண் (Level 3)
  3. C-Class article விகிதமுறு எண் (Level 3)
  4. B-Class article மெய்யெண் (Level 3)
  5. B-Class article சிக்கலெண் (Level 3)
  6. B-Class article விகிதமுறா எண்
  7. C-Class article கற்பனை எண்
 4. B-Class article Function (Level 3)
  1. Good article அடுக்கேற்றம் (Level 3)
  2. Featured article மடக்கை (Level 3)
  3. B-Class article nth root (Level 3)
  4. B-Class article வர்க்கமூலம்
  5. B-Class article படிக்குறிச் சார்பு
  6. C-Class article நேர்மாறுச் சார்பு
  7. C-Class article Implicit function
  8. B-Class article சார்புகளின் தொகுப்பு
  9. C-Class article சார்பின் வரைபடம்
 5. B-Class article சமன்பாடு (Level 3)
  1. B-Class article Series (Level 3)
  2. C-Class article Equation solving
  3. B-Class article பல்லுறுப்புக்கோவை
  4. B-Class article Delisted good article இருபடிச் சமன்பாடு
 6. B-Class article முக்கோணவியல் (Level 3)
  1. B-Class article நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்
  2. B-Class article Former featured article முக்கோணவியல் சார்புகள்
  3. C-Class article அதிபரவளையச் சார்பு
 7. C-Class article Variable (Level 3)
 8. C-Class article Constant
  1. B-Class article 0 (Level 3)
  2. Featured article பை (கணித மாறிலி) (Level 3)
  3. Good article e (Level 3)
  4. B-Class article 1
  5. B-Class article -1 (எண்)
  6. B-Class article கற்பனை அலகு
  7. B-Class article பொன் விகிதம்
 9. C-Class article இடஞ்சார் குறியீடு
  1. B-Class article தானம் ( கணிதம் ) (Level 3)
  2. B-Class article பதின்மம்
  3. B-Class article Arabic numerals
  4. C-Class article ரோம எண்ணுருக்கள்
  5. B-Class article Binary number
 10. B-Class article வாய்பாடு
 11. B-Class article தேற்றம்
  1. Good article Former featured article பித்தேகோரசு தேற்றம்
 12. B-Class article Conjecture
 13. B-Class article தொடர் பெருக்கம்
  1. B-Class article Gamma function
 14. B-Class article Hilbert's problems

Geometry (55 articles)[தொகு]

 1. B-Class article வடிவவியல் (Level 2)
 2. B-Class article ஆள்கூற்று முறைமை (Level 3)
  1. B-Class article காட்டீசியன் ஆள்கூற்று முறைமை
  2. Featured article வாள்முனை ஆள்கூற்று முறைமை
 3. B-Class article Dimension (Level 3)
 4. C-Class article Point
 5. B-Class article Line (Level 3)
 6. B-Class article ஈரளவு வெளி
  1. B-Class article Plane (Level 3)
  2. B-Class article கோணம் (Level 3)
  3. B-Class article பரப்பளவு (Level 3)
  4. C-Class article Shape (Level 3)
  5. B-Class article பல்கோணம் (Level 3)
   1. B-Class article Former featured article Delisted good article முக்கோணம் (Level 3)
   2. C-Class article நாற்கரம்
    1. C-Class article சதுரம்
  6. C-Class article கூம்பு வெட்டு (Level 3)
   1. B-Class article வட்டம் (Level 3)
   2. C-Class article நீள்வட்டம்
   3. C-Class article பரவளைவு
   4. B-Class article அதிபரவளைவு
 7. B-Class article முப்பரிமாண வெளி
  1. C-Class article கன அளவு (Level 3)
  2. B-Class article கோளம் (Level 3)
  3. B-Class article Polyhedron (Level 3)
   1. C-Class article கனசதுரம்
 8. B-Class article இடவியல் (Level 3)
  1. B-Class article Compact space
  2. B-Class article Euler characteristic
  3. B-Class article General topology
  4. C-Class article Homology
  5. B-Class article Homotopy
  6. B-Class article முடிச்சுக் கணிதம்
  7. B-Class article Manifold
  8. C-Class article Open set
  9. B-Class article Poincaré conjecture
  10. B-Class article Topological space
 9. Start-Class article நீளம்
  1. Start-Class article Ruler
  2. C-Class article இடுக்குமானி
 10. C-Class article தூரம்
  1. B-Class article Metric space
 11. B-Class article பகுமுறை வடிவவியல்
 12. B-Class article Differential geometry
  1. B-Class article Atiyah–Singer index theorem
  2. B-Class article Riemannian geometry
 13. B-Class article Delisted good article யூக்ளீட் வடிவியல்
  1. B-Class article யூக்ளிடிய வெளி
  2. C-Class article குவிவுக் கணம்
 14. B-Class article Non-Euclidean geometry
 15. C-Class article சமச்சீர் (கணிதம்)
  1. B-Class article Symmetry in mathematics
 16. B-Class article Former featured article பகுவல்
 17. Start-Class article Parametric equation
 18. C-Class article Tensor

Algebra (39 articles)[தொகு]

Discrete mathematics (36 articles)[தொகு]

For topics in applied computer science, see Technology: Computing and information technology

Probability and statistics (40 articles)[தொகு]

Calculus and analysis (39 articles)[தொகு]

Other (26 articles)[தொகு]


வார்ப்புரு:Core topics