பயனர்:Shrikarsan/Vital articles/Expanded/Biology and health sciences

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
குறுக்கு வழி:
WP:VA/E/BH

விக்கிப்பீடியா:Vital articles/Level/Nav bar Vital articles is a list of subjects for which Wikipedia should have corresponding high-quality articles. It serves as a centralized watchlist to track the status of Wikipedia's most essential articles. This is one of eleven Level 4 sub-lists of ten thousand articles and is currently under construction.

Articles are labelled as:

These symbols are updated manually and may be out of date; you are encouraged to fix any errors you discover.

This list is tailored to the English-language Wikipedia. There is also a list of one thousand articles considered vital to Wikipedias of all languages.

For more information on this list and the process for adding articles (please see the Frequently Asked Questions (FAQ) page.

Biology and health sciences (1432 articles)[தொகு]

Basics (30 articles)[தொகு]

Anatomy and morphology (113 articles)[தொகு]

Basic anatomy (4 articles)[தொகு]

Animal anatomy and morphology (85 articles)[தொகு]

 1. C-Class article அகச்சுரப்பித் தொகுதி
  1. B-Class article அண்ணீரகச் சுரப்பி
  2. B-Class article கேடயச் சுரப்பி
 2. Featured article நோய் எதிர்ப்பாற்றல் முறைமை
 3. C-Class article வயிறு
 4. Start-Class article தலை
 5. C-Class article மார்பு

Circulatory system (10 articles)[தொகு]

 1. C-Class article சுற்றோட்டத் தொகுதி
 2. C-Class article தமனி
 3. B-Class article குருதி
  1. B-Class article செங்குருதியணு
  2. C-Class article வெண்குருதியணு
 4. B-Class article Capillary
 5. B-Class article இதயம்
 6. C-Class article Lymphatic system
 7. B-Class article மண்ணீரல்
 8. C-Class article சிரை

Gastrointestinal tract (6 articles)[தொகு]

 1. C-Class article வாய்
 2. C-Class article கல்லீரல்
 3. C-Class article பெருங்குடல்
 4. C-Class article சிறுகுடல்
 5. C-Class article கணையம்
 6. C-Class article இரைப்பை

Integumentary system (9 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article புறவுறைத் தொகுதி
 2. B-Class article மார்பகம்
 3. B-Class article இறகு
 4. B-Class article Fingerprint
 5. Start-Class article Fur
 6. C-Class article முடி
 7. C-Class article நகம்
 8. C-Class article Scale (anatomy)
 9. B-Class article தோல்

Muscular system (5 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Muscular system
 2. C-Class article தசை
 3. Start-Class article Myocyte
 4. C-Class article சார்கோமியர்
 5. C-Class article எலும்புத்தசை

Nervous system (22 articles)[தொகு]

 1. B-Class article நரம்புத் தொகுதி
  1. C-Class article மைய நரம்பு மண்டலம்
  2. Start-Class article புற நரம்பு மண்டலம்
 2. Good article மனித மூளை
  1. C-Class article Delisted good article நுண்ணறிவு
  2. B-Class article நரம்பணு
 3. C-Class article முள்ளந்தண்டு வடம்
 4. Start-Class article உணர்வுத் தொகுதி
  1. B-Class article Sense
 5. Start-Class article செவித் தொகுதி
  1. B-Class article செவி
  2. Start-Class article Hearing
 6. B-Class article Gustatory system
  1. B-Class article சுவை
 7. Start-Class article Olfactory system
  1. Start-Class article மூக்கு
  2. C-Class article Olfaction
 8. Start-Class article Somatosensory system
  1. B-Class article வலி
 9. C-Class article பார்வைத் தொகுதி
  1. B-Class article கண் (உடல் உறுப்பு)
  2. B-Class article Visual perception

Reproductive system (9 articles)[தொகு]

 1. C-Class article இனப்பெருக்கத் தொகுதி
 2. Start-Class article Sex organ
  1. Good article பெண்குறிக் காம்பு
  2. C-Class article சூலகம்
  3. C-Class article ஆண்குறி
  4. C-Class article சூல்வித்தகம்
  5. B-Class article Testicle
  6. C-Class article கருப்பை
  7. B-Class article யோனி

Respiratory system (3 articles)[தொகு]

 1. C-Class article மூச்சுத் தொகுதி
 2. C-Class article செவுள்
 3. C-Class article நுரையீரல்

Skeletal system (6 articles)[தொகு]

 1. C-Class article வன்கூடு
 2. B-Class article எலும்பு
 3. C-Class article மூட்டு
 4. B-Class article இடுப்பு வளையம்
 5. C-Class article தலையோடு
 6. C-Class article முள்ளந்தண்டு நிரல்

Tissues (5 articles)[தொகு]

 1. Start-Class article இணைப்பிழையம்
  1. Start-Class article குருத்தெலும்பு
 2. C-Class article புறவணியிழையம்
 3. Start-Class article Muscle tissue
 4. Start-Class article Nervous tissue

Urinary system (3 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Urinary bladder
 2. C-Class article சிறுநீரகம்
 3. C-Class article சிறுநீர்த்தொகுதி

Plant morphology and anatomy (21 articles)[தொகு]

Fungal morphology and anatomy (2 articles)[தொகு]

Biochemistry and molecular biology (42 articles)[தொகு]

Biological processes and physiology (43 articles)[தொகு]

Botany (4 articles)[தொகு]

Cell biology (34 articles)[தொகு]

Ecology (14 articles)[தொகு]

Zoology (12 articles)[தொகு]

Organisms (900 articles)[தொகு]

Animals (595 articles)[தொகு]

General classification (8 articles)[தொகு]

Cnidarians (3 articles)[தொகு]

Echinoderms (4 articles)[தொகு]

Mollusks (10 articles)[தொகு]

Porifera (1 article)[தொகு]

Arachnids (7 articles)[தொகு]

Crustaceans (10 articles)[தொகு]

Insects (62 articles)[தொகு]

 1. Good article பூச்சி
  1. C-Class article Apterygota
  2. Start-Class article Pterygota
 2. Good article Cockroach
 3. Good article Earwig
 4. B-Class article தெள்ளு (பூச்சி)
 5. Good article பேன்
  1. Start-Class article Body louse
 6. Featured article கும்பிடுபூச்சி
 7. Good article Phasmatodea
 8. Good article கறையான்
 9. C-Class article Thrips
 10. C-Class article Thysanura

Beetles (Coleoptera) (5 articles)

 1. B-Class article வண்டு
 2. C-Class article கரும்புள்ளிச் செவ்வண்டினம்
 3. B-Class article சாணி வண்டு
 4. C-Class article மின்மினிப் பூச்சி
 5. C-Class article நீள்மூஞ்சி வண்டு

Flies (Diptera) (10 articles)

 1. B-Class article இருசிறகிப் பூச்சிகள்
 2. B-Class article Delisted good article Drosophila melanogaster
 3. Start-Class article Black fly
 4. Start-Class article Botfly
 5. Start-Class article Crane fly
 6. B-Class article Calliphoridae
 7. Featured article Horse-fly
 8. Start-Class article Housefly
 9. B-Class article கொசு
 10. B-Class article Tsetse fly

Hemiptera (true bugs) (7 articles)

 1. Good article Hemiptera
 2. Good article சிள் வண்டு
 3. B-Class article மூட்டைப் பூச்சி
 4. Start-Class article Leafhopper
 5. B-Class article செடிப்பேன்
 6. Start-Class article Scale insect
 7. Start-Class article Whitefly

Hymenoptera (10 articles)

 1. C-Class article Hymenoptera
 2. Featured article எறும்பு
  1. C-Class article தீ எறும்பு
  2. C-Class article Carpenter ant
 3. Good article அந்தோபிலா
  1. Good article Bumblebee
  2. B-Class article Africanized bee
  3. B-Class article Western honey bee
 4. Good article குளவி (பூச்சி)
  1. C-Class article Hornet

Lepidoptera (8 articles)

 1. Good article Lepidoptera
 2. Good article பட்டாம்பூச்சி
 3. B-Class article பட்டுப்புழு
 4. B-Class article Geometer moth
 5. B-Class article Lymantria dispar dispar
 6. B-Class article விட்டில் பூச்சி
 7. C-Class article Pieris brassicae
 8. B-Class article அழகிகள் (பட்டாம்பூச்சிக்குடும்பம்)

Odonata (3 articles)

 1. C-Class article Odonata
 2. Good article ஊசித்தட்டான்
 3. Good article தட்டாரப்பூச்சி

Orthoptera (6 articles)

 1. C-Class article Orthoptera
 2. Good article Cricket (insect)
 3. Good article வெட்டுக்கிளி
 4. Good article Mole cricket
 5. Good article Locust
 6. C-Class article Tettigoniidae

Arthropoda, others (9 articles)[தொகு]

 1. B-Class article Trilobite

Hexapoda (2 articles)

 1. C-Class article அறுகாலி
 2. B-Class article Springtail

Myriapoda (3 articles)

 1. C-Class article பலகாலி
  1. B-Class article பூரான்
  2. B-Class article Millipede

Chelicerata (3 articles)

 1. Good article Chelicerata
 2. Start-Class article Eurypterid
 3. C-Class article Xiphosura

Invertebrata, others (11 articles)[தொகு]

Agnatha (3 articles)[தொகு]

Fishes (97 articles)[தொகு]

 1. Good article மீன்
 2. B-Class article Coral reef fish
 3. C-Class article Deep sea fish
 4. B-Class article Chondrichthyes
 5. Start-Class article அக்காந்தோடியை
 6. Start-Class article Osteichthyes
  1. Start-Class article அக்டினோட்டெரிகீயை
   1. C-Class article பறக்கும் மீன்கள்
  2. Start-Class article Sarcopterygii
   1. B-Class article Coelacanth
   2. C-Class article நுரையீரல்மீன்
 7. Start-Class article Ostracoderm
 8. C-Class article Placodermi
 9. B-Class article Anglerfish
 10. Start-Class article Arapaima
 11. Start-Class article கலப்புச்சுறா (வகைப்பாடு)
  1. Start-Class article Milkfish
 12. Start-Class article விலாங்கு
 13. B-Class article மின் விலாங்குமீன்
 14. B-Class article Northern pike
 15. B-Class article Oarfish
 16. Start-Class article Mullet
 17. Start-Class article Ophidiiformes
 18. Start-Class article Scorpaeniformes
 19. Start-Class article Stickleback

Batoidea (6 articles)

 1. C-Class article திருக்கை
 2. B-Class article Stingray
 3. Featured article Manta ray
 4. Start-Class article Skate
 5. Start-Class article Sawfish
 6. C-Class article மின்திருக்கை

Characiformes (3 articles)

 1. B-Class article Characiformes
 2. C-Class article Characidae
 3. C-Class article பிரானா மீன்

Chondrosteans (2 articles)

 1. Start-Class article Bichir
 2. B-Class article Sturgeon

Clupeiformes (6 articles)

 1. Start-Class article Clupeiformes
 2. Start-Class article நெத்திலி
 3. B-Class article Herring
 4. Start-Class article Ilish
 5. Start-Class article மத்தி (மீன்)
 6. C-Class article Sprat

Cypriniformes (8 articles)

 1. B-Class article Cypriniformes
 2. B-Class article Cyprinidae
  1. Start-Class article கெண்டைமீன் (குடும்பம்)
  2. C-Class article சாதாக்கெண்டை மீன்
  3. B-Class article Delisted good article Goldfish
  4. Start-Class article புல் கெண்டை மீன்
  5. C-Class article Koi
  6. Start-Class article வெள்ளிக்கெண்டை மீன்

Cyprinodontiformes (2 articles)

 1. C-Class article Cyprinodontiformes
 2. C-Class article Guppy

Gadiformes (4 articles)

 1. Start-Class article Gadiformes
 2. Start-Class article Alaska pollock
 3. B-Class article Cod
 4. Start-Class article Haddock

Osmeriformes (2 articles)

 1. C-Class article Galaxiidae
 2. Start-Class article Smelt

Perciformes (17 articles)

 1. Start-Class article பேர்சிஃபார்மீசு
 2. Start-Class article சீலா மீன்
 3. B-Class article Delisted good article Cichlid
  1. C-Class article திலாப்பியா
 4. B-Class article Goby
 5. Start-Class article Mackerel
 6. Start-Class article Marlin
 7. Start-Class article Mahi-mahi
 8. Start-Class article செரானைடீ
  1. Start-Class article European seabass
  2. C-Class article Grouper
 9. C-Class article Siamese fighting fish
 10. Start-Class article Swordfish
 11. Start-Class article Perch
 12. C-Class article எக்கெனீடீ
 13. C-Class article Tuna
 14. Start-Class article Wrasse

Pleuronectiformes (5 articles)

 1. Start-Class article Flatfish
 2. Start-Class article Flounder
 3. Start-Class article Halibut
 4. Start-Class article Plaice
 5. Start-Class article Turbot

Salmoniformes (4 articles)

 1. Start-Class article Salmonidae
 2. Start-Class article Oncorhynchus
 3. B-Class article Salmon
 4. Start-Class article Trout

Sharks (6 articles)

 1. Good article சுறா
 2. Good article வெள்ளைச் சுறா
 3. C-Class article கொம்பன் சுறா
 4. Good article Tiger shark
 5. B-Class article Nurse shark
 6. Good article திமிங்கலச் சுறா

Siluriformes (2 articles)

 1. B-Class article கெளிறு
 2. B-Class article Loricariidae

Syngnathiformes (2 articles)

 1. Start-Class article Syngnathiformes
 2. C-Class article கடற்குதிரை

Tetraodontiformes (3 articles)

 1. B-Class article Tetraodontiformes
 2. Featured article பெருங்கடல் சூரியமீன்
 3. C-Class article Former featured article கோளமீன்

Amphibians (10 articles)[தொகு]

Reptiles (50 articles)[தொகு]

Birds (127 articles)[தொகு]

Basic bird articles (10 articles)

 1. Featured article பறவை
 2. Featured article கடற்பறவை
 3. Start-Class article கொன்றுண்ணிப் பறவைகள்
 4. C-Class article Palaeognathae
 5. Featured article Archaeopteryx
 6. C-Class article பூநாரை
 7. C-Class article ஓசனிச்சிட்டு
 8. B-Class article Loon
 9. C-Class article பென்குயின்
 10. B-Class article Tinamou

Accipitriformes and Falconiformes (9 articles)

 1. Start-Class article Accipiter
 2. C-Class article கழுகு
  1. B-Class article பொன்னாங் கழுகு
 3. C-Class article Falcon
  1. Featured article வல்லூறு
 4. B-Class article New World vulture
 5. Start-Class article Old World vulture
 6. Good article Osprey
 7. B-Class article Secretarybird

Anseriformes (5 articles)

 1. B-Class article Anatidae
 2. C-Class article வாத்து
  1. B-Class article காட்டு வாத்து
 3. Start-Class article Goose
 4. Start-Class article அன்னம்

Apodiformes (1 article)

 1. Start-Class article உழவாரன்

Caprimulgiformes (2 articles)

 1. Start-Class article Caprimulgiformes
 2. Start-Class article பக்கி

Charadriiformes (5 articles)

 1. Start-Class article Charadriiformes
 2. C-Class article Auk
 3. B-Class article நீள் சிறகு கடற்பறவை
 4. Start-Class article உள்ளான்
 5. Featured article ஆலா

Ciconiiformes (4 articles)

 1. C-Class article Heron
 2. Start-Class article அரிவாள் மூக்கன்
 3. C-Class article Shoebill
 4. C-Class article Stork

Columbiformes (4 articles)

 1. Featured article டோடோ
 2. B-Class article புறா
  1. B-Class article Passenger pigeon
  2. B-Class article மாடப்புறா

Coraciiformes (3 articles)

 1. Start-Class article River kingfishers
 2. Start-Class article இருவாய்ச்சி
 3. B-Class article கொண்டலாத்தி

Cuculiformes (3 articles)

 1. C-Class article Cuckoo
 2. C-Class article Hoatzin
 3. Start-Class article Turaco

Galliformes (8 articles)

 1. C-Class article Galliformes
 2. C-Class article கோழி
 3. Start-Class article Grouse
 4. Start-Class article Guineafowl
 5. Start-Class article மயில்
 6. C-Class article Common pheasant
 7. Start-Class article நாட்டுக் காடை
 8. C-Class article Domesticated turkey

Gruiformes (4 articles)

 1. C-Class article Gruiformes
 2. C-Class article கொக்கு
 3. Start-Class article Bustard
 4. C-Class article கானாங்கோழி

Passerines (40 articles)

 1. B-Class article Passerine
 2. Start-Class article Songbird

Corvoidea (9 articles)

 1. C-Class article சந்திரவாசி
 2. Start-Class article தோட்டப் பறவை
 3. B-Class article Corvidae
  1. C-Class article Corvus
   1. Featured article Common raven
  2. Start-Class article Eurasian magpie
 4. C-Class article Honeyeater
 5. C-Class article Lyrebird
 6. Start-Class article கீச்சான்

Passerida (25 articles)

 1. C-Class article Bulbul
 2. Start-Class article Cardinal
 3. Start-Class article Emberizidae
 4. Start-Class article Estrildid finch
 5. Start-Class article Finch
 6. Start-Class article Icterid
 7. Start-Class article Lark
 8. Start-Class article Mockingbird
 9. Start-Class article New World warbler
 10. Start-Class article Old World flycatcher
  1. Good article European robin
  2. Start-Class article இராப்பாடி
 11. Start-Class article Ploceidae
 12. C-Class article சிட்டு (பறவை)
  1. Good article House sparrow
 13. B-Class article Starling
  1. Start-Class article சாதாரண மைனா
  2. Featured article Common starling
 14. C-Class article தேன்சிட்டு
 15. B-Class article Swallow
 16. B-Class article Tanager
 17. C-Class article Tit
 18. Start-Class article Thrush
  1. Good article American robin
 19. Start-Class article Wren

Tyranni (4 articles)

 1. Start-Class article Tyranni
 2. Featured article Antbird
 3. Start-Class article Ovenbird (family)
 4. Start-Class article Tyrant flycatcher

Pelecaniformes (5 articles)

 1. B-Class article Cormorant
 2. B-Class article பாம்புத் தாரா
 3. C-Class article Frigatebird
 4. Featured article கூழைக்கடா
 5. Start-Class article Sulidae

Piciformes (4 articles)

 1. Start-Class article Piciformes
 2. Start-Class article Honeyguide
 3. Start-Class article தூக்கான்
 4. B-Class article மரங்கொத்தி

Procellariiformes (3 articles)

 1. Good article Procellariiformes
 2. Featured article அல்பட்ரோஸ்
 3. Featured article Procellariidae

Psittaciformes (6 articles)

 1. B-Class article கிளி
 2. B-Class article Ara
 3. C-Class article Budgerigar
 4. Featured article Cockatoo
 5. B-Class article New Zealand parrot
 6. Start-Class article Lories and lorikeets

Ratites (6 articles)

 1. B-Class article Cassowary
 2. Featured article ஈமியூ
 3. B-Class article கிவி (பறவை)
 4. B-Class article மோவா
 5. B-Class article தீக்கோழி
 6. C-Class article Rhea

Strigiformes (3 articles)

 1. C-Class article ஆந்தை
  1. Good article Eurasian eagle-owl
  2. Featured article Barn owl

Trogoniformes (2 articles)

 1. B-Class article Trogon
 2. C-Class article Resplendent quetzal

Mammals (160 articles)[தொகு]

 1. B-Class article பாலூட்டி
 2. C-Class article Aardvark
 3. Start-Class article நல்லங்கு
 4. Start-Class article Hyrax
 5. C-Class article Pangolin
 6. Start-Class article Sirenia

Bats (5 articles)

 1. B-Class article வௌவால்
 2. B-Class article Megabat
 3. Start-Class article Microbat
 4. Start-Class article பழ வௌவால்
 5. Start-Class article குருதியுண்ணும் வௌவால்

Carnivora (36 articles)

 1. C-Class article Carnivora
 2. B-Class article கரடி
  1. B-Class article Brown bear
  2. B-Class article பாண்டா கரடி
  3. Good article பனிக்கரடி
 3. Good article நாய்க் குடும்பம்
  1. B-Class article Delisted good article நாய்
  2. C-Class article நரி
  3. B-Class article கயோட்டி கோநாய்
  4. Good article Former featured article ஓநாய்
  5. C-Class article குள்ள நரி
 4. C-Class article பூனைக் குடும்பம்
  1. C-Class article Former featured article பூனை
  2. B-Class article சிவிங்கிப்புலி
  3. Featured article மலையரிமா
  4. Featured article சிறுத்தைப்புலி
  5. B-Class article சிறுத்தை
  6. Featured article சிங்கம்
  7. C-Class article லின்க்ஸ் பூனை
  8. Good article Smilodon
  9. Good article புலி
 5. B-Class article கழுதைப்புலி
 6. Start-Class article கீரி
 7. Start-Class article Mustelidae
  1. B-Class article European badger
  2. C-Class article தேன்வளைக்கரடி
  3. Start-Class article Marten
  4. Start-Class article நீர்நாய்
  5. Start-Class article Sable
  6. Featured article Sea otter
  7. B-Class article Stoat
  8. Start-Class article மரநாய்
  9. B-Class article வால்வரின்
 8. Start-Class article Procyonidae
 9. C-Class article ஸ்கங்க்
 10. C-Class article Viverridae

Cetaceans (8 articles)

 1. C-Class article கடற்பாலூட்டி
 2. C-Class article திமிங்கிலம்
 3. Featured article நீலத் திமிங்கிலம்
 4. C-Class article ஓங்கில்
 5. Featured article Humpback whale
 6. Featured article ஓர்க்கா திமிங்கலம்
 7. C-Class article கடற்பன்றி
 8. Good article Former featured article Sperm whale

Erinaceids (1 article)

 1. C-Class article முள்ளெலி

Even-toed ungulates (35 articles)

 1. C-Class article இரட்டைப்படைக் குளம்பி
 2. C-Class article அற்பாக்கா
 3. B-Class article காட்டுப்பன்றி
 4. C-Class article Bovidae
  1. B-Class article African buffalo
  2. B-Class article அமெரிக்கக் காட்டெருது
  3. C-Class article மறிமான்
  4. C-Class article Capra
  5. B-Class article மாடு
  6. C-Class article வனப்புமிக்க சிறுமான்
  7. B-Class article கடமா
  8. C-Class article ஆடு
  9. Good article ஆப்பிரிக்கச் சிறுமான்
  10. B-Class article Muskox
  11. Featured article வளர்ப்புச் செம்மறியாடு
  12. B-Class article எருமை (கால்நடை)
  13. Good article Wildebeest
  14. C-Class article European bison
  15. B-Class article கவரிமா
 5. B-Class article ஒட்டகம்
  1. C-Class article இரட்டைத்திமில் ஒட்டகம்
  2. Good article Dromedary
 6. C-Class article மான்
  1. Featured article காட்டுமான்
  2. B-Class article Moose
  3. B-Class article Red deer
  4. B-Class article Reindeer
 7. B-Class article இலாமா
 8. Featured article ஒட்டகச் சிவிங்கி
 9. Start-Class article குவானக்கோ
 10. Featured article நீர்யானை
 11. B-Class article தாயாசுடீ
 12. C-Class article வீட்டுப் பன்றி
 13. B-Class article Pronghorn
 14. C-Class article விக்குன்யா

Lagomorphs (3 articles)

 1. C-Class article Lagomorpha
 2. Start-Class article Hare
 3. C-Class article முயல்

Marsupials (8 articles)

 1. C-Class article Marsupial
 2. Start-Class article Diprotodontia
  1. B-Class article கங்காரு
  2. Featured article கோவாலா
 3. Start-Class article Dasyuromorphia
  1. Featured article Tasmanian devil
 4. B-Class article Opossum
 5. Start-Class article Peramelemorphia

Monotremes (3 articles)

 1. B-Class article Monotreme
 2. B-Class article Echidna
 3. Featured article பிளாட்டிபஸ்

Odd-toed ungulates (7 articles)

 1. C-Class article ஒற்றைப்படைக் குளம்பி
 2. B-Class article கழுதை (விலங்கு)
 3. C-Class article குதிரைக் குடும்பம்
 4. Good article குதிரை
 5. C-Class article மூக்குக் கொம்பன்
 6. B-Class article Tapir
 7. C-Class article வரிக்குதிரை

Pilosa (2 articles)

 1. Start-Class article Anteater
 2. B-Class article அசையாக்கரடி

Pinnipeds (4 articles)

 1. Featured article Pinniped
 2. C-Class article Eared seal
 3. C-Class article Earless seal
 4. Good article Walrus

Primates (22 articles)

 1. Featured article முதனி
 2. Start-Class article குரங்கு
 3. C-Class article மனிதக் குரங்கு
  1. B-Class article Chimpanzee
   1. B-Class article சிம்பன்சி
   2. B-Class article பொனொபோ
  2. C-Class article கிப்பன்
  3. B-Class article கொரில்லா
  4. Good article ஒராங்குட்டான்
  5. B-Class article Former featured article Delisted good article மனிதர் (Level 1)
 4. Start-Class article New World monkey
  1. C-Class article Capuchin monkey
  2. C-Class article Spider monkey
 5. Start-Class article Old World monkey
  1. C-Class article Baboon
  2. Start-Class article Macaque
  3. B-Class article செம்முகக் குரங்கு
 6. Featured article Strepsirrhini
  1. Featured article பெரிய தேவாங்கு
  2. Start-Class article Galago
  3. Featured article Lemur
 7. C-Class article Tarsier

Proboscidea (3 articles)

 1. Start-Class article Proboscidea
 2. Featured article யானை
 3. B-Class article மாமூத்

Rodents (15 articles)

 1. Featured article கொறிணி
 2. Good article Capybara
 3. B-Class article Coypu
 4. B-Class article பீவர்
 5. Start-Class article Dormouse
 6. Featured article கினி எலி
 7. B-Class article வெள்ளெலி
 8. Start-Class article மர்மோட்
 9. C-Class article சுண்டெலி
 10. Start-Class article எலிக்குடும்பம்
 11. Good article Muskrat
 12. Start-Class article முள்ளம்பன்றி
 13. B-Class article எலி
  1. B-Class article Brown rat
 14. Start-Class article அணில்

Soricomorpha (2 articles)

 1. Start-Class article மூஞ்சூறு
  1. C-Class article Mole (animal)

Animal breeds and hybrids (23 articles)[தொகு]

Plants (260 articles)[தொகு]

Non-flowering plants (25 articles)[தொகு]

Monocots (34 articles)[தொகு]

Non-monocots (67 articles)[தொகு]

Edible fruits (50 articles)[தொகு]

Edible seeds, grains, nuts (pulses) (30 articles)[தொகு]

Vegetables (54 articles)[தொகு]

Fungi (14 articles)[தொகு]

Other organisms (31 articles)[தொகு]

Health, medicine and disease (240 articles)[தொகு]

Health and fitness (31 articles)[தொகு]

Medicine (117 articles)[தொகு]

See also "Biology" for e.g. anatomy

General concepts (46 articles)[தொகு]

 1. C-Class article மருத்துவம் (Level 2)
  1. C-Class article முதலுதவி
  2. C-Class article நலம் பேணல்
  3. Start-Class article கால்நடை மருத்துவம்
 2. B-Class article மருத்துவர்
  1. B-Class article Nursing
 3. C-Class article ஆழ்மயக்கம்
  1. C-Class article Persistent vegetative state
 4. Start-Class article Injury
  1. Start-Class article Blunt trauma
  2. B-Class article எலும்பு முறிவு
  3. B-Class article சிராய்ப்பு
  4. Good article எரிகாயம்
  5. Start-Class article தோலுறைவு
  6. Start-Class article புண்
 5. B-Class article Major trauma
  1. B-Class article Aneurysm
  2. Start-Class article Brain damage
   1. Good article Concussion
  3. B-Class article குருதிப்பெருக்கு
  4. B-Class article இதய நிறுத்தம்
  5. C-Class article Hypoxia
  6. C-Class article அழற்சி
  7. Start-Class article Respiratory failure
  8. C-Class article Shock
  9. B-Class article பக்கவாதம்
 6. List-Class article Medical procedure
  1. B-Class article Anesthesia
  2. C-Class article நோயறிதல்
  3. C-Class article Medical test
  4. B-Class article Palliative care
  5. B-Class article Plastic surgery
  6. Start-Class article Sterilization
 7. B-Class article Physical examination
  1. C-Class article பிணக்கூறு ஆய்வு
  2. C-Class article உயிரகச்செதுக்கு
  3. B-Class article Delisted good article குருதி அழுத்தம்
  4. B-Class article குருதிப் பரிசோதனை
  5. Start-Class article Eye examination
  6. B-Class article முதுகுத் தண்டுவட துளையிடுதல்
  7. B-Class article பாப் சோதனை
  8. C-Class article இதயத் துடிப்பு
  9. Start-Class article Reflex
 8. B-Class article நஞ்சு
  1. Start-Class article நச்சுப்பொருள்
 9. Start-Class article Syndrome

Medical treatment (6 articles)[தொகு]

 1. B-Class article வேதிச்சிகிச்சை
 2. B-Class article உறுப்பு மாற்று
 3. B-Class article Physical therapy
 4. B-Class article கதிர் மருத்துவம்
 5. B-Class article அறுவைச் சிகிச்சை
 6. Start-Class article Symptomatic treatment

Disabilities (8 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Visual impairment
 2. C-Class article பெருமூளை வாதம்
 3. C-Class article Delisted good article நிறக்குருடு
 4. Good article Former featured article டெளன் நோய்க்கூட்டறிகுறி
 5. B-Class article எழுத்துமயக்கம்
 6. C-Class article கேள்விக் குறைபாடு
 7. C-Class article மனவளர்ச்சிக் குறை
 8. Start-Class article Physical disability

Human anatomy (11 articles)[தொகு]

 1. C-Class article மனித உடல்
 2. C-Class article Arm
 3. C-Class article முகம்
 4. C-Class article Foot
 5. C-Class article கை
 6. B-Class article மனித மூளை
 7. C-Class article மனிதக் கண்
 8. C-Class article Human gastrointestinal tract
 9. B-Class article Human leg
 10. C-Class article மனித எலும்புக்கூடு
 11. Good article Human tooth

Fields of medicine (46 articles)[தொகு]

 1. C-Class article Alternative medicine
  1. B-Class article குத்தூசி மருத்துவம்
  2. B-Class article Chiropractic
  3. C-Class article மூலிகை மருத்துவம்
  4. B-Class article Delisted good article ஓமியோபதி
 2. Start-Class article Angiology
 3. C-Class article இதயவியல்
 4. Start-Class article பல் மருத்துவம்
  1. B-Class article Delisted good article பற்சொத்தை
  2. Start-Class article Dental restoration
  3. Start-Class article பல் வேர்க் கால்வாய்
  4. Good article Toothache
 5. B-Class article தோல் மருத்துவம்
 6. Start-Class article இரையகக் குடலியவியல்
 7. C-Class article Geriatrics
 8. C-Class article Hematology
 9. Start-Class article நோயெதிர்ப்பியல்
 10. C-Class article Neurology
 11. B-Class article Obstetrics and gynaecology
 12. C-Class article புற்றுநோயியல்
 13. C-Class article Ophthalmology
 14. C-Class article Otorhinolaryngology
 15. C-Class article Pediatrics
 16. C-Class article மருந்தியல்
  1. Start-Class article நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி
  2. C-Class article பெனிசிலின்
  3. C-Class article Pharmacokinetics
  4. B-Class article மருந்துப்போலி
 17. B-Class article Pharmacy
  1. B-Class article வலிநீக்கி
  2. C-Class article மருந்து
  3. C-Class article Pharmacist
  4. C-Class article Prescription drug
 18. B-Class article Psychiatry
 19. C-Class article பொது நலம்
  1. B-Class article நோய்ப் பரவல் இயல்
  2. C-Class article Preventive healthcare
 20. C-Class article Pulmonology
 21. B-Class article ஊடுகதிரியல்
 22. Start-Class article Reproductive health
 23. Start-Class article நச்சியல்
 24. C-Class article Traditional medicine
  1. C-Class article ஆயுர்வேதம்
 25. Start-Class article Urology
 26. B-Class article தடுப்பு மருந்தேற்றம்
  1. B-Class article தடுப்பு மருந்து

Disease (93 articles)[தொகு]

Disease (22 articles)[தொகு]

 1. C-Class article நோய் (Level 2)
 2. B-Class article ஒவ்வாமை
 3. Featured article ஆல்சைமர் நோய்
 4. C-Class article மூட்டழற்சி
 5. Good article Former featured article ஈழை நோய்
 6. List-Class article தன்னுடல் தாக்குநோய்
 7. B-Class article மூச்சுக்குழல் அழற்சி
 8. C-Class article இதயக் குழலிய நோய்
 9. Good article நாட்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய்
 10. B-Class article கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி
 11. B-Class article மறதிநோய்
 12. B-Class article நீரிழிவு நோய்
 13. B-Class article வயிற்றுப்போக்கு
 14. Good article கால்-கை வலிப்பு
 15. Good article கீல்வாதம்
 16. C-Class article கல்லீரல் அழற்சி
 17. Good article உயர் இரத்த அழுத்தம்
 18. Featured article மூளையுறை அழற்சி
 19. Good article ஒற்றைத் தலைவலி
 20. Featured article தண்டுவட மரப்பு நோய்
 21. B-Class article மாரடைப்பு
 22. Featured article நடுக்குவாதம்

Cancer (12 articles)[தொகு]

 1. C-Class article மூளைக் கட்டி
 2. B-Class article Delisted good article புற்று நோய்
 3. C-Class article Carcinogen
 4. B-Class article மார்பகப் புற்றுநோய்
 5. B-Class article பெருங்குடல் மலகுடலுக்குரிய புற்று நோய்
 6. B-Class article இரத்தப் புற்றுநோய்
 7. Featured article நுரையீரல் புற்றுநோய்
 8. C-Class article Lymphoma
 9. B-Class article கட்டி (உயிரியல்)
 10. B-Class article Former featured article முன்னிற்குஞ்சுரப்பி புற்றுநோய்
 11. B-Class article தோல் புற்றுநோய்
  1. B-Class article கரும்புற்றுநோய்

Foodborne illness (5 articles)[தொகு]

 1. B-Class article உணவுவழி நோய்த்தொற்று
 2. B-Class article பாட்டுலைனியம்
 3. C-Class article Mushroom poisoning
 4. C-Class article Salmonella
 5. B-Class article குடற்காய்ச்சல்

Infectious disease (41 articles)[தொகு]

 1. C-Class article நோய்த்தொற்று
 2. C-Class article நோய்க்காரணி
 3. B-Class article ஆந்த்ராக்ஸ்
 4. C-Class article அரையாப்பு பிளேக்கு
 5. B-Class article சின்னம்மை
 6. B-Class article வாந்திபேதி
 7. Good article தடிமன்
 8. Featured article டெங்குக் காய்ச்சல்
 9. B-Class article Diphtheria
 10. C-Class article இரத்தக்கழிசல்
 11. B-Class article எபோலா தீநுண்ம நோய்
 12. C-Class article மூளையழற்சி