பயனர்:Shrikarsan/List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Mathematics

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Return to List of articles every Wikipedia should have/Expanded

Mathematics, 300[தொகு]

Transcluded from List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Mathematics.
See also: Scientists, inventors and mathematicians

Basics, 58[தொகு]

 1. கணிதம்
 2. கணிதவியலாளர்
 3. எண்கணிதம்
  1. கூட்டல் (கணிதம்)
  2. வகுத்தல் (கணிதம்)
   1. யூக்ளிடிய படிமுறைத்தீர்வு
  3. பின்னம்
  4. சமானம், மாடுலோ n
  5. பெருக்கல் (கணிதம்)
  6. விழுக்காடு
  7. கழித்தல் (கணிதம்)
 4. Conjecture
 5. கணித மாறிலி
  1. 0 (எண்)
  2. 1 (எண்)
  3. -1 (எண்)
  4. பை (கணித மாறிலி)
  5. E (கணித மாறிலி)
 6. தானம் (கணிதம்)
 7. சமன்பாடு
  1. Equation solving
  2. பல்லுறுப்புக்கோவை
  3. இருபடிச் சமன்பாடு
  4. நேரியல் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு
  5. தொடர் (கணிதம்)
 8. தொடர் பெருக்கம்
  1. Gamma function
 9. வாய்பாடு
 10. சார்பு
  1. அடுக்கேற்றம்
  2. படிக்குறிச் சார்பு
  3. சார்புகளின் தொகுப்பு
  4. மடக்கை
  5. வர்க்கமூலம்
 11. Hilbert's problems
 12. எண்
  1. சிக்கலெண்
  2. கற்பனை எண்
  3. முழு எண்
  4. விகிதமுறா எண்
  5. இயல் எண்
  6. விகிதமுறு எண்
  7. மெய்யெண்
 13. இடஞ்சார் குறியீடு
  1. Arabic numerals
  2. Binary number
  3. பதின்மம்
  4. ரோம எண்ணுருக்கள்
 14. தேற்றம்
  1. பித்தேகோரசு தேற்றம்
 15. முக்கோணவியல்
  1. நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள்
  2. முக்கோணவியல் சார்புகள்
  3. அதிபரவளையச் சார்பு
 16. மாறி
 17. மாறிலி (கணிதம்)
 18. பொன் விகிதம்
 19. Multiplication table

Algebra, 41[தொகு]

Calculus and analysis, 38[தொகு]

Discrete mathematics, 22[தொகு]

Geometry, 64[தொகு]

 1. வடிவவியல்
 2. பகுமுறை வடிவவியல்
 3. கோணம்
 4. சர்வசமம் (வடிவவியல்)
 5. ஆள்கூற்று முறைமை
  1. காட்டீசியன் ஆள்கூற்று முறைமை
  2. வாள்முனை ஆள்கூற்று முறைமை
 6. Differential geometry
  1. Atiyah–Singer index theorem
 7. Dimension (mathematics and physics)
 8. தூரம்
 9. பரப்பளவு
 10. நீளம்
 11. கன அளவு
  1. தளம் (வடிவவியல்)
  2. முப்பரிமாண வெளி
  3. ஈரளவு வெளி
 12. யூக்ளீட் வடிவியல்
  1. யூக்ளிடிய வெளி
 13. பகுவல்
  1. Mandelbrot set
 14. Hilbert space
 15. கோடு (வடிவவியல்)
 16. Metric space
 17. Non-Euclidean geometry
 18. இணை (வடிவவியல்)
 19. புள்ளி
 20. Riemannian geometry
 21. வடிவொப்புமை (வடிவவியல்)
 22. சமச்சீர்மை
 23. Tensor
 24. இடவியல்
  1. Compact space
  2. Euler characteristic
  3. General topology
  4. Homology
  5. Homotopy
  6. முடிச்சுக் கணிதம்
  7. Manifold
  8. Open set
  9. Poincaré conjecture
  10. Topological space
Shape
 1. கூம்பு வெட்டு
  1. வட்டம்
  2. நீள்வட்டம்
  3. பரவளைவு
  4. அதிபரவளைவு
 2. பல்கோணம்
  1. அறுகோணம்
  2. ஐங்கோணம்
  3. நாற்கரம்
   1. இணைகரம்
   2. செவ்வகம்
   3. சாய்சதுரம்
   4. சதுரம்
   5. சரிவகம்
  4. முக்கோணம்
   1. Reuleaux triangle
 3. Polyhedron
  1. கனசதுரம்
  2. Prism (geometry)
  3. பட்டைக்கூம்பு
 4. கோளம்
 5. குவிவுக் கணம்

Other, 32[தொகு]

Probability and statistics, 45[தொகு]