பயனர்:Jayarathina/iwt.js

  கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

  குறிப்பு - சேமித்த பின்னர், நீங்கள் செய்த மாற்றங்களைக் காண்பதற்கு உங்கள் உலவியின் இடைமாற்று அகற்றப்பட வேண்டும்.

  • மொஸில்லா பயர்பாக்ஸ் / சபாரி: Shift+Reload, அல்லது Ctrl-F5 அல்லது Ctrl-R (⌘-R Mac ல்)
  • கூகிள் குரோம் Ctrl-Shift-R அழுத்தவும். (⌘-Shift-R Mac ல்) ;
  • இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்: Ctrl-Refresh அல்லது Ctrl-F5 ஐ அழுத்தவும்.
  • ஒபேரா: Tools → Preferences இல் இடைமாற்றை அகற்றவும்;
  var txt,myMsgBx,langCookie="iwtLangPref",customizeToolbar=function(){txt=$("#wpTextbox1");txt.wikiEditor("addToToolbar",{sections:{interWikiLinker:{type:"toolbar",label:"பிற கருவிகள்",groups:{insert2:{tools:{popeName:{labelMsg:"திருத்தந்தையர்களின் பெயர்களை மாற்றவும்",
  type:"button",icon:"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Pope.svg/22px-Pope.svg.png",action:{type:"callback",execute:function(a){0===e&&q()}}}}},tamSorting:{tools:{sortListAsc:{labelMsg:"அகரவரிசைப்படுத்துக (ஏறுவரிசை)",type:"button",icon:"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Tamil-sort-ascending.svg/22px-Tamil-sort-ascending.svg.png",action:{type:"callback",
  execute:function(a){0===e&&g(1)}}},sortListDsc:{labelMsg:"அகரவரிசைப்படுத்துக (இறங்குவரிசை)",type:"button",icon:"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Tamil-sort-descending.svg/22px-Tamil-sort-descending.svg.png",action:{type:"callback",execute:function(a){0===e&&g(-1)}}},searchReplaceList:{labelMsg:"விருப்பப் பட்டியலில் இருக்கும் சொற்களைத் தேடிக்கண்டுபிடித்து மாற்றவும்",
  type:"button",icon:"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/System-search.svg/22px-System-search.svg.png",action:{type:"callback",execute:function(a){if(0===e)if("undefined"==typeof relpaceList){var c="",c="undefined"!=typeof en_words?'IWTஇல் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. உங்கள் விருப்பப்பட்டியலை புதுப்பிக்கவும் «<small><a href="//ta.wikipedia.org/wiki/பயனர்:Jayarathina/iwt#Replace_list_of_predefined_words">மேலும் அறிய</a></small>»':
  "விருப்பப் பட்டியல் கொடுக்கப்படவில்லை";alert1(c,1.5,"#fed")}else{a=txt.val();for(c in relpaceList)a=a.replace("string"!==typeof relpaceList[c]?RegExp(relpaceList[c]):RegExp(relpaceList[c],"gi"),c);txt.val(a);alert1("நிறைவுற்றது",1.5,"#efd")}}}}}},linker:{tools:{interWikiLink:{labelMsg:"பிற மொழி விக்கி இணைப்புகளுக்கு இணையான தமிழ் விக்கி இணைப்புகளைத் தேடிக்கண்டுபிடித்து மாற்றவும்",
  type:"button",icon:"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Go-jump.svg/22px-Go-jump.svg.png",action:{type:"callback",execute:function(a){if(0===e){a=m(txt[0]);var c=txt.val();a.start!=a.end?(c=c.slice(a.start,a.end),alert1("தேர்வு செய்யப்பட்ட உரையின் இணைப்புகளுக்கு மட்டும் ",
  "10","#E0EEF7")):alert1("","10","#E0EEF7");myMsgBx.appendWrite("கருவி இயங்குகின்றது.... காத்திருக்கவும்...");if(a=c.match(/\[\[([^\]]+(?:[^|\]]*\|)?)\]\]/gmi)){e=0;p=!1;for(var c=[],b=0;b<a.length;b++){var d=a[b].substr(2,a[b].length-4),h=d.indexOf("[[");-1<h&&(d=d.substr(h+2,d.length));/(?:F|f)ile:|(?:I|i)mage:/.test(d)||(d=d.split("|")[0],
  d=d.split("#")[0],d=$.trim(d),0===d.length||/[஀-௿]+/.test(d)||/^\d+$/g.test(d)||-1!=c.indexOf(d)||(c.push(d),r(d)))}0===e?myMsgBx.appendWrite("<br/>நிறைவுற்றது: தகுந்த இணைப்புகள் ஏதுமில்லை"):(myMsgBx.appendWrite("<br/>விக்கி இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை: "+
  e),$(".msgDisplay_floatingMenu").hide(),txt.attr("readonly","readonly"),txt.css({"background-color":"#F0F0F0"}),document.body.style.cursor="wait")}else myMsgBx.appendWrite("<span style='display:block;background:#fed;'>விக்கி இணைப்புகள் ஏதுமில்லை</span>")}}}},pref:{labelMsg:"பிற மொழி விக்கியின் குறியீட்டினை மாற்ற",
  type:"button",icon:"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Preferences-system.svg/22px-Preferences-system.svg.png",action:{type:"callback",execute:function(a){a=prompt("எந்த மொழி விக்கிப்பீடியாவிலிருந்து இணைப்புகளைப் பெறவேண்டும்? \n\n(சுருக்கக் குறியீடு மட்டும்)",
  getCookie(langCookie));null!=a&&""!=a&&setCookie(langCookie,a,365)}}}}},help:{tools:{help:{labelMsg:"உதவி: இக்கருவி பற்றி மேலும் அறிய",type:"button",icon:"//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Help-browser-red.svg/22px-Help-browser-red.svg.png",action:{type:"callback",execute:function(a){window.open("//ta.wikipedia.org/wiki/User:Jayarathina/iwt","_blank")}}}}}}}}});
  var g=function(a){var c=m(txt[0]);if(c.start===c.end)alert1("நீங்கள் அகரவரிசைப்படுத்த எந்த சொற்களையும் தேர்வு செய்யவில்லை!<br/>சொற்களை வரிக்கு ஒன்றாக அடுக்கி, அவற்றை தேர்வுசெய்த பின் முயற்சிக்கவும்",
  3,"#fed");else{var b=txt.val(),d=b.slice(c.start,c.end).split("\n").sort(function(b,c){return k(b,c)*a});txt.val(b.slice(0,c.start)+d.join("\n")+b.slice(c.end,b.length));txt[0].setSelectionRange(c.start,c.end);alert1("அகரவரிசைப்படுத்துதல் நிறைவுற்றது",1.5,"#efd")}},m=function(a){a.focus();var c=0,b=0,d,h,e;"number"==typeof a.selectionStart&&"number"==
  typeof a.selectionEnd?(c=a.selectionStart,b=a.selectionEnd):(h=document.selection.createRange())&&h.parentElement()==a&&(e=a.value.length,d=a.value.replace(/\r\n/g,"\n"),b=a.createTextRange(),b.moveToBookmark(h.getBookmark()),a=a.createTextRange(),a.collapse(!1),-1<b.compareEndPoints("StartToEnd",a)?c=b=e:(c=-b.moveStart("character",-e),c+=d.slice(0,c).split("\n").length-1,-1<b.compareEndPoints("EndToEnd",a)?b=e:(b=-b.moveEnd("character",-e),b+=d.slice(0,b).split("\n").length-1)));return{start:c,
  end:b}},k=function(a,c){var b=" ;அ;ஆ;இ;ஈ;உ;ஊ;எ;ஏ;ஐ;ஒ;ஓ;ஔ;ஃ;க்;க;கா;கி;கீ;கு;கூ;கெ;கே;கை;கொ;கோ;கௌ;ங்;ங;ஙா;ஙி;ஙீ;ஙு;ஙூ;ஙெ;ஙே;ஙை;ஙொ;ஙோ;ஙௌ;ச்;ச;சா;சி;சீ;சு;சூ;செ;சே;சை;சொ;சோ;சௌ;ஞ்;ஞ;ஞா;ஞி;ஞீ;ஞு;ஞூ;ஞெ;ஞே;ஞை;ஞொ;ஞோ;ஞௌ;ட்;ட;டா;டி;டீ;டு;டூ;டெ;டே;டை;டொ;டோ;டௌ;ண்;ண;ணா;ணி;ணீ;ணு;ணூ;ணெ;ணே;ணை;ணொ;ணோ;ணௌ;த்;த;தா;தி;தீ;து;தூ;தெ;தே;தை;தொ;தோ;தௌ;ந்;ந;நா;நி;நீ;நு;நூ;நெ;நே;நை;நொ;நோ;நௌ;ப்;ப;பா;பி;பீ;பு;பூ;பெ;பே;பை;பொ;போ;பௌ;ம்;ம;மா;மி;மீ;மு;மூ;மெ;மே;மை;மொ;மோ;மௌ;ய்;ய;யா;யி;யீ;யு;யூ;யெ;யே;யை;யொ;யோ;யௌ;ர்;ர;ரா;ரி;ரீ;ரு;ரூ;ரெ;ரே;ரை;ரொ;ரோ;ரௌ;ல்;ல;லா;லி;லீ;லு;லூ;லெ;லே;லை;லொ;லோ;லௌ;வ்;வ;வா;வி;வீ;வு;வூ;வெ;வே;வை;வொ;வோ;வௌ;ழ்;ழ;ழா;ழி;ழீ;ழு;ழூ;ழெ;ழே;ழை;ழொ;ழோ;ழௌ;ள்;ள;ளா;ளி;ளீ;ளு;ளூ;ளெ;ளே;ளை;ளொ;ளோ;ளௌ;ற்;ற;றா;றி;றீ;று;றூ;றெ;றே;றை;றொ;றோ;றௌ;ன்;ன;னா;னி;னீ;னு;னூ;னெ;னே;னை;னொ;னோ;னௌ;ஜ்;ஜ;ஜா;ஜி;ஜீ;ஜு;ஜூ;ஜெ;ஜே;ஜை;ஜொ;ஜோ;ஜௌ;ஷ்;ஷ;ஷா;ஷி;ஷீ;ஷு;ஷூ;ஷெ;ஷே;ஷை;ஷொ;ஷோ;ஷௌ;ஸ்;ஸ;ஸா;ஸி;ஸீ;ஸு;ஸூ;ஸெ;ஸே;ஸை;ஸொ;ஸோ;ஸௌ;ஹ்;ஹ;ஹா;ஹி;ஹீ;ஹு;ஹூ;ஹெ;ஹே;ஹை;ஹொ;ஹோ;ஹௌ;க்ஷ்;க்ஷ;க்ஷா;க்ஷி;க்ஷீ;க்ஷு;க்ஷூ;க்ஷெ;க்ஷே;க்ஷை;க்ஷொ;க்ஷோ;க்ஷௌ;ஸ்ரீ".split(";");
  if(a==c)return 0;if(0===c.length)return 1;if(0===a.length)return-1;for(var d=n(a),h=n(c),e=d.length>h.length?h.length:d.length,f=0;f<e;f++)if(d[f]!=h[f])return 0>b.indexOf(d[f])&&0>b.indexOf(h[f])?d[f]>h[f]?1:-1:0>b.indexOf(d[f])?1:0>b.indexOf(h[f])?-1:b.indexOf(d[f])>b.indexOf(h[f])?1:-1;return d.length-h.length},n=function(a){for(var c=/.[ா-ௗ]*/g,b,d=[];b=c.exec(a);)d.push(b[0]);return d},e=0,p=!1,r=function(a){e++;null==getCookie(langCookie)&&setCookie(langCookie,"en",365);$.ajax({url:"//"+
  getCookie(langCookie)+".wikipedia.org/w/api.php?action=query&format=json&callback=?",dataType:"json",type:"GET",cache:!0,data:{prop:"langlinks",lllang:"ta",titles:a,redirects:""},beforeSend:function(){myMsgBx.appendWrite("<span id='"+a+"' style='display:block;background:#FFFCC5;' >"+e+"."+a+" </span>")}}).done(function(c){p=!0;var b=$("<p />").html("<span class='a' id='"+a+"'></span>").find(".a").attr("id"),b=$("#msgDisplay_interWikiLinker > [id='"+b+"']");try{for(var d in c.query.pages){wikitext=
  c.query.pages[d].langlinks[0]["*"];wikitext=$.trim(wikitext);0<wikitext.length&&(a=a.replace(/[\-\[\]\/\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\|]/g,"\\$&"),txt.val(txt.val().replace(RegExp("\\[\\["+a+"( *)(\\]\\]|\\||#)","gi"),"[["+wikitext+"$1$2")),b.append(" »» "+wikitext+" (ஆயிற்று)").css("background","#efd"));break}}catch(e){b.append(" »» இணைப்பில்லை ("+e.message+")").css("background","#fed")}}).always(function(){e--;
  0===e&&(txt.prop('readonly', false),txt.css({"background-color":"#FFFFFF"}),document.body.style.cursor="default",$(".msgDisplay_floatingMenu").show(),myMsgBx.appendWrite("<span style='display:block;background:#EFD;'>நிறைவுற்றது</span>"))});setTimeout(function(){p||0==e||(alert1('தரவு வழங்கல் பிழை. உங்கள் பிற மொழி விக்கியின் குறியீட்டினை <a href="//'+
  getCookie(langCookie)+'.wikipedia.org" target="_blank">சரிபார்க்கவும்</a>.',1.5,"#fed"),txt.prop('readonly', false),txt.css({"background-color":"#FFFFFF"}),document.body.style.cursor="default",$(".msgDisplay_floatingMenu").show(),e=0)},1E4)},q=function(){var a={linus:"லைனஸ்",anacletus:"அனகிலேத்துஸ்",clement:"கிளமெண்ட்",
  evaristus:"எவரிஸ்துஸ்",alexander:"அலெக்சாண்டர்",sixtus:"சிக்ஸ்துஸ்",telesphorus:"டெலஸ்ஃபோருஸ்",hyginus:"ஹைஜீனஸ்",pius:"பயஸ்",anicetus:"அனிசேட்டஸ்",romanus:"ரொமானுஸ்",
  soter:"சொத்தேர்",eleuterus:"எலூத்தேரியுஸ்",victor:"விக்டர்",zephyrinus:"செஃபிரீனுஸ்",callixtus:"கலிஸ்டஸ்",urban:"அர்பன்",pontian:"போன்தியன்",anterus:"அந்தேருஸ்",
  fabian:"ஃபேபியன்",cornelius:"கொர்னேலியுஸ்",lucius:"லூசியஸ்",stephen:"ஸ்தேவான்",dionysius:"தியோனீசியுஸ்",felix:"ஃபெலிக்ஸ்",eutychian:"யுட்டீக்கியன்",caius:"காயுஸ்",
  marcellinus:"மர்செல்லீனுஸ்",marcellus:"மர்செல்லுஸ்",eusebius:"யூசேபியஸ்",miltiades:"மில்த்தியாதேஸ்",sylvester:"சில்வெஸ்தர்",mark:"மாற்கு",julius:"ஜூலியுஸ்",
  liberius:"லிபேரியஸ்",damasus:"தாமசுஸ்",siricius:"சிரீசியஸ்",anastasius:"அனஸ்தாசியுஸ்",innocent:"இன்னசெண்ட்",zosimus:"சோசிமஸ்",boniface:"போனிஃபாஸ்",celestine:"செலஸ்தீன்",
  leo:"லியோ",hilarius:"ஹிலாரியுஸ்",simplicius:"சிம்ப்ளீசியுஸ்",gelasius:"ஜெலாசியுஸ்",symmachus:"சிம்மாக்குஸ்",hormisdas:"ஹோர்மிஸ்டாஸ்",john:"யோவான்",agapetus:"அகாப்பெட்டஸ்",
  silverius:"சில்வேரியுஸ்",vigilius:"விஜீலியுஸ்",pelagius:"பெலாஜியுஸ்",sabinian:"சபீனியன்",adeodatus:"ஆதேயோதாத்துஸ்",honorius:"ஹோனோரியுஸ்",severinus:"செவெரீனுஸ்",
  theodore:"தியடோர்",martin:"மார்ட்டின்",eugene:"யூஜின்",vitalian:"வித்தாலியன்",donus:"டோனுஸ்",agatho:"ஆகத்தோ",conon:"கோனோன்",sisinnius:"சிசினியுஸ்",constantine:"கான்ஸ்டண்டைன்",
  zachary:"சக்கரியா",paul:"பவுல்",adrian:"ஏட்ரியன்",paschal:"பாஸ்கால்",valentine:"வாலண்டைன்",nicholas:"நிக்கோலாஸ்",marinus:"மரீனுஸ்",gregory:"கிரகோரி",lando:"லாண்டோ",
  formosus:"ஃபொர்மோசுஸ்",sergius:"செர்ஜியுஸ்",johnpaul:"யோவான் பவுல்",benedict:"பெனடிக்ட்","john paul":"யோவான் பவுல்",francis:"பிரான்சிசு",i:"முதலாம்",ii:"இரண்டாம்",
  iii:"மூன்றாம்",iv:"நான்காம்",v:"ஐந்தாம்",vi:"ஆறாம்",vii:"ஏழாம்",viii:"எட்டாம்",ix:"ஒன்பதாம்",x:"பத்தாம்",xi:"பதினொன்றாம்",xii:"பன்னிரண்டாம்",
  xiii:"பதின்மூன்றாம்",xiv:"பதினான்காம்",xv:"பதினைந்தாம்",xvi:"பதினாறாம்",xvii:"பதினேழாம்",xviii:"பதினெட்டாம்",xix:"பத்தொன்பதாம்",
  xx:"இருபதாம்",xxi:"இருபத்தொன்றாம்",xxii:"இருபத்திரண்டாம்",xxiii:"இருபத்திமூன்றாம்"},c=txt.val().replace(/Saint Peter/g,"புனித பேதுரு"),c=c.replace(RegExp(/(\[\[)?Pope ([a-z]*(?: Paul)?)(?: ?)(X{0,2}(?:IX|IV|V)?I{0,3})?(?:(\|[a-z ]*))?(\]\])?/gi),
  function(b,c,e,g,f,k){c||(c="");e||(e="");g||(g="");f||(f="");k||(k="");var l=e.toLowerCase();return l in a?(b=g.toLowerCase(),b=0<b.length&&b in a?a[b]+" ":"",0===c.length?"திருத்தந்தை "+b+a[l]:$.trim("|"+e+" "+g)==f?c+b+a[l]+" (திருத்தந்தை)|"+b+a[l]+k:0===f.length&&0!==k.length?c+b+a[l]+" (திருத்தந்தை)|திருத்தந்தை "+
  b+a[l]+k:c+b+a[l]+" (திருத்தந்தை)"+f+k):b});txt.val(c);alert1("நிறைவுற்றது",1.5,"#efd")}};
  -1!==$.inArray(mw.config.get("wgAction"),["edit","submit"])&&mw.loader.using("user.options",function(){mw.user.options.get("usebetatoolbar")&&(mw.loader.using("ext.wikiEditor",function(){$(document).ready(customizeToolbar)}),$.ajax({url:"//en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:V111P/js/msgDisplay.js&action=raw&ctype=text/javascript",dataType:"script",cache:!0}).done(function(){null==getCookie(langCookie)&&setCookie(langCookie,"en",365);myMsgBx=mediaWiki.libs.msgDisplay("interWikiLinker").config({insertRelTo:"#wikiEditor-ui-toolbar",
  insertRel:"append"});alert1("","1","#FFFCC5");$(".msgDisplay_floatingMenu").prepend("<small>இப்பெட்டியை மூட </small>»»»");$(".msgDisplay_menuButton").remove();$(".msgDisplay_okButton").remove();$(".msgDisplay_helpLink").remove();$(".msgDisplay_upButton").remove();$(".msgDisplay_expandedSection").removeClass("msgDisplay_expandedSection").addClass("msgDisplay_menuButton");myMsgBx.remove()}))});
  function setCookie(g,m,k){k="undefined"===k?30:k;var n=new Date;n.setTime(n.getTime()+864E5*k);document.cookie=g+"="+m+";expires="+n.toUTCString()+";path=/"}function getCookie(g){return(g=document.cookie.match("(^|;) ?"+g+"=([^;]*)(;|$)"))?g[2]:null}function alert1(g,m,k){myMsgBx.config({height:m+"em",background:k}).show().append(g).write()};
  
  "https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Jayarathina/iwt.js&oldid=3137547" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது