பயனர்:G.Kiruthikan/மணல்தொட்டி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஒரு மூலக்கூற்றிலுள்ள பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்புகளையும், தனிச்சோடி இலத்திரன்களையும் (சில சந்தர்ப்பங்களில் மூலக்கூற்று வடிவத்தையும்) காட்டும் வகையில் வரையப்படும் மூலக்கூற்றுக் கட்டமைப்பே லூவிஸ் கட்டமைப்பு எனப்படும். எந்தவொரு பங்கீட்டு வலுச் சேர்வையினதும் மற்றும் அயனினதும் கட்டமைப்பை லூவிஸ் கட்டமைப்பால் விபரிக்க முடியும். இதனை வரையும் போது மூலக்கூற்றிலுள்ள பங்கீட்டு வலுப் பிணைப்புகள் கோடுகளாலும், தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் ஒவ்வொன்றும் குற்றுக்களாலும் காட்டப்படுகின்றன. கட்டமைப்பை வரையும் போது வலுவளவு ஓட்டு இலத்திரன்கள் மாத்திரமே கருத்திலெடுக்கப்படுகின்றன. இக்கட்டமைப்பை வரையும் முறையை Gilbert N. Lewis என்பவர் 1916ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினார். எனவே இவரை கௌரவிக்கும் முகமாக இக்கட்டமைப்புக்கு லூவிஸ் கட்டமைப்பு எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

வரையும் முறை[தொகு]

ஒவ்வொரு ஆவர்த்தனத்தைச் சேர்ந்த மூலகங்களும் வெவ்வேறு விதமாக இலத்திரன்களை ஏற்கக்கூடியனவாக உள்ளன. 1ம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் இறுதியோட்டில் 2 இலத்திரன்களை

நீரின் மின்பகுப்பு[தொகு]

நேர் மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தி நீரை ஐதரசனாகவும் ஆக்சிசனாகவும் பிரிகையடையச் செய்தல் நீரின் மின்பகுப்பு எனப்படும். தூய நீர் நன்றாக மின்னைக் கடத்தாதலால் மின் கடத்துதிறனை அதிகரிப்பதற்காக உப்பு/ சல்பூரிக் அமிலத்தின் சில துளிகள் சேர்க்கப்படும். இதன் போது காரீயம் போன்ற இலகுவில் தாக்கமடையாத பொருட்களையே மின்வாயாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். பின்னர் மின்வாய்களோடு மின்மூலமாக மின்கலங்கள் இணைக்கப்படும். சுற்று பூர்த்தியானதுடன் மின்வாய்களிலிருந்து வாயுக்கள் வெளியேற ஆரம்பிக்கும். இது இலகுவாக செய்யக்கூடிய ஒரு பரிசோதனை ஆகும். தற்காலத்தில் நீரினது மின்பகுப்பின் கைத்தொழிற் பயன்பாடு குறைவாகவே உள்ளது.

தாக்கச் சமன்பாடுகள்[தொகு]

சுவாசச் சிற்றறை[தொகு]

சுவாசச் சிற்றறையின் கட்டமைப்பு

சுவாசச் சிற்றறை அல்லது நுரையீரல் சிற்றறை அல்லது மூச்சுச் சிற்றறை என்பது முலையூட்டிகளின் நுரையீரலில் பிரதான வாயுப்பரிமாற்றம் நிகழும் பாகமாகும். மூச்சுத் தொகுதியின் அந்தமாகவும் உள்ளது. மூக்கினால் உள்ளெடுக்கப்படும் வளி இங்கே இரத்தத்துடன் பரவல் மூலமாக பரிமாற்றப்படுகின்றது. இது அதிக மேற்பரப்பைக் கொண்ட உட்குழிவான மெல்லிய கட்டமைப்பாகும். இதனைச் சூழ குருதி மயிர்த்துளைக்குழாய்கள் வலையுருவாக அதிகளவில் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன. இரத்தத்தில் உள்ள காபனீரொக்சைட்டு ஆக்சிசனுக்காக இங்கு வைத்தே பரிமாற்றப்படுகின்றது.

கட்டமைப்பு[தொகு]

மூச்சுக் குழாயின் இறுதி அந்தமாக சுவாசச் சிற்றறை உள்ளது. வாயுப்பரிமாற்றம் வினைத்திறனுடன் நிகழ்வதற்கு வாயுப்பரிமாற்றம் நிகழும் மேறபரப்பு அதிகளவில் காணப்படல் வேண்டும். இதற்காக சுவாசச் சிற்றறைய்ல் பல இசைவாக்கங்கள் உள்ளன. இவ்விசைவாக்கங்கள் காரணமாக நுரையீரற் சிற்றறைகளின் மொத்த மேற்பரப்பளவு 100 m2க்கும் அதிகமாக உள்ளது. மேற்பரப்பை அதிகமாக்க உள்ள விசேட இசைவாக்கங்கள்:

 • அதிகளவான மயிர்த்துளைக் குழாய்கள்
 • இரத்தத்தையும் வளியையும் பிரிக்கும் மெல்லிய கலப்படை.
 • ஆக்சிசன் வாயு கரைந்து பரவலடைய உதவும் சீதப் படை.
 • உட்குழிவான மேற்பரப்பு.

உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல்[தொகு]

செறிவுப் படித்திறனுக்கு எதிராக முதலுரு மென்சவ்வூடாகப் பதார்த்தங்களைக் கொண்டு செல்லல் உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல் (Active transport) எனப்படும். இங்கு பதார்த்தங்கள் தாழ் செறிவிலிருந்து உயர் செறிவுக்கு உயிரிரசாயனச் சக்தியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. கலங்களுக்கு உயர் செறிவில் தேவைப்படும் குளுக்கோசு, அமினோ அமிலங்கள் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களும், அத்தியாவசிய அயன்களும் இம்முறையிலேயே கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. முதலான உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லலில் ATP வடிவிலுள்ள சக்தி இந்த சுயமாக நிகழாத செயற்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. துணையான உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லலில் முதலான உயிர்ப்பான கொண்டுசெல்லலால் உருவாக்கப்பட்ட அயன் செறிவுப் படித்திறன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. எனவே உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லலுக்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ சக்தி தேவைப்படும். சக்தி தேவைப்படாத கொண்டு செல்லல் முறை உயிர்ப்பற்ற கடத்தல் அல்லது மந்த அசைவு (Passive transport) எனப்படும்.

அமில வலிமை[தொகு]

ஒரு அமிலம் நீரில் அயனாக்கமடைந்து புரோத்திரனைக் (H+) கொடுப்பதற்கான தன்மை அல்லது ஆற்றல் அமில வலிமை அல்லது அமிலத்தன்மை (acid strength) எனப்படும். அமிலங்கள் நீரில் அயனாக்கமடையும் தன்மையைக் கொண்டு அவை வன்னமிலங்கள், மென்னமிலங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

 • வன்னமிலம்: நீர்க்கரைசலில் முழுமையாக அயனாக்கமடைந்து புரோத்திரனையும், இணை மூலத்தையும் கொடுக்கும் அமிலங்கள் வன்னமிலங்கள் ஆகும். உதாரணமாக ஒரு மூல் HCl அமிலம் நீரில் கரைக்கப்படும் போது முழுமையாக அயனாக்கமடைந்து ஒரு மூல் H+ ஐயும், ஒரு மூல் Cl- ஐயும் கொடுக்கின்றது. எந்தவொரு HCl மூலக்கூறும் நீர்க்கரைசலில் எஞ்சுவதில்லை. HCl, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HClO4 என்பன வன்னமிலங்களாகும். வன்னமிலங்கள் மென்னமிலங்களை விட ஆபத்தானவை, அதிக தாக்குதிறனும் அரிக்கும் திறனும் உடையவை.
 • மென்னமிலம்: நீர்க்கரைசலில் முழுமையாக அயனாக்கமடையாத அமிலம் மென்னமிலம் எனப்படும். அதாவது அதன் மூலக்கூறுகளில் சில அயனாக்கமடைந்து H+ஐ வழங்க மீதி அவ்வாறே மூலக்கூற்று வடிவத்திலேயே காணப்படும். இவை தாக்குதிறன் குறைவான, அரிக்கும் தன்மை குறைந்த அமிலங்களாகும். அசெட்டிக் அமிலம், கார்போனிக் அமிலம் என்பன மென்னமிலங்களாகும்.

C4 கார்பன் பதித்தல்[தொகு]

C4 கார்பன் பதித்தல் (C4 Carbon fixation) என்பது தாவரங்களில் காணப்படும் பல்வேறு வகைக் கார்பன் பதித்தல் முறைகளில் ஒன்றாகும். ஏனைய இரண்டும் C3 மற்றும் CAM கார்பன் பதித்தல் முறைகளாகும். நில வாழ் தாவரங்களில் 3% தாவரங்களே C4 கார்பன் பதித்தலைப் பின்பற்றுகின்றன. எனினும் இத்தாவரங்களின் கார்பன் பதித்தல் வினைத்திறன் சாதாரணமாக சூழலில் அதிகமுள்ள C3 தாவரங்களினதை விட மிகவும் அதிகமாகும். எமக்குப் பழக்கமான தாவரங்களுள் சோளம், கரும்பு, ஆமணக்கு என்பன C4 கார்பன் பதித்தலை மேற்கொள்கின்றன. இது கல்வின் வட்டத்துக்கு காபனீரொக்சைட்டை வினைத்திறனுடன் விநியோகிப்பதற்காகவும், ஒளிச்சுவாசத்தைக் குறைப்பதற்காகவும் அயனமண்டல மற்றும் பாலைவனத் தாவரங்களில் கூர்ப்படைந்த கார்பன் பதித்தல் முறையாகும். ஒளித்தொகுப்பின் கல்வின் வட்டத்தில் காபனீரொக்சைட்டை RUBP உடன் இணைத்து கார்பன் பதித்தலை ஊக்குவிக்கும் RuBisCO நொதியம் ஆக்சிசன் நாட்டத்தையும் கொண்டிருப்பதால் C3 தாவரங்களின் வினைத்திறன் மிகக் குறைவு. C4 தாவரங்களில் ஆக்சிசன் நாட்டமற்ற PEPCarboxylase நொதியம் முதலாவது CO2 வாங்கியாக செயற்பட்டு பின்னர் கல்வின் வட்டத்துக்காக CO2 மீள்விநியோகிக்கப்படுகின்றது. C4 தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கம் வேறாகவும், இருட்தாக்கம் வேறாகவும் நடைபெறுவதுடன் கல்வின் வட்டத் தாக்கம் நடைபெறும் கட்டுமடல் கலங்களினுள் CO2 செறிவு அதிகளவில் பேணப்பட்டு ஒளிச்சுவாசம் குறைக்கப்படுகின்றது. பெயருக்குக் காரணம்: இவ்வகைக் கார்பன் பதித்தலில் CO2 பதிக்கப்பட்ட பின்னர் உருவாகும் முதன்மையான உறுதியான விளைபொருளான oxaloacetate/ oxalo acetic acid (OA/OAA) நான்கு கார்பன் சேர்வை என்பதால் இக்கார்பன் பதித்தல் அனுசேபப் பொறிமுறைக்கு இப்பெயர் வந்தது.

C4 தாவர உடலமைப்பு[தொகு]

C4 தாவரங்களின் இலைகளின் கட்டமைப்பு வழமையான C3 தாவர இலையின் கட்டமைப்பிலிருந்து மாறுபட்டது. C4 தாவர இலையில் கலன் கட்டைச் சூழ கட்டுமடல் கலங்களும், அப்படையைச் சூழ இலை நடுவிழையக் கலங்களும் அடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

சூழல் மண்டலம்Anoxic watersஉயிரியற் பல்வகைமைBiosecurityCoral bleachingஓர விளைவுHabitat destructionவாழிடத் துண்டாக்கம்Illegal dumpingIn-situ leach
மீன்பிடிBlast fishingBottom trawlingBy-catchCetacean bycatchGillnettingIllegal, unreported and unregulated fishingEnvironmental effects of fishingOverfishingகடல் மாசுபாடுWhaling
காடுClearcuttingகாடழிப்புIllegal logging
இயற்கை வளம்Resource depletionExploitation of natural resources
இனம் (உயிரியல்)அருகிய இனம்மரபியற் பல்வகைமைHabitat destructionHolocene extinctionInvasive speciesPoachingPollinator declineஇனஅழிவுThreshold host densityWildlife tradeWildlife disease
நீர் மாசுபடுதல்அமில மழைEnvironmental impact of the coal industryதூர்ந்துபோதல்Groundwater rechargeகடல் மாசுபாடுOcean dumpingOil spillsவெப்ப மாசுபாடுUrban runoffWater crisisMarine debrisMicroplasticsOcean acidificationShip pollutionகழிவு நீர்Fish killபாசித்திரள்Mercury in fishEnvironmental impact of hydraulic fracturing
வளி மாசடைதல்Atmospheric particulate matterEnvironmental impact of the coal industrySmogTropospheric ozoneஉள்ளக வளிப் பண்புஆவியாகும் கரிமச் சேர்வைEnvironmental impact of hydraulic fracturing
நுகர்வியம்Consumer capitalismPlanned obsolescenceOver-consumption
FishingBlast fishingBottom trawlingCyanide fishingGhost nets • Illegal, unreported and unregulated fishingOverfishingShark finningWhaling
LoggingClearcuttingகாடழிப்புIllegal logging
MiningAcid mine drainageEnvironmental impact of hydraulic fracturingMountaintop removal miningSlurry impoundments
நீர் (depletion)Anoxic watersஏரல் கடல்California Water WarsDead SeaLake Chadநீர் மாசுபடுதல்Water crisisகழிவு நீர்தொடுப்பிழையம் மேலணி இழையம் தசை இழையம் நரம்பிழையம் சுற்றோட்டத் தொகுதியில் குருதி என்பு இழையம் மேற்றோலில் படை கொண்ட மேலணி உட்தோலில் சிற்றிடைவிழையம் குடலில் கம்ப மேலணி மூளையில் நரம்பிழையம் விதையின் இனப்பெருக்க மேலணி களத்தில் மழமழப்புத் தசை இதயத்தில் இதயத் தசை இச்சையுள் தசைகளாக வன்கூட்டுத் தசை


ஒரு தொழிற்படும் தொகுதியாகச் செயற்படும் அங்கங்களின் திரட்டு. மேலணி இழையம் ஒரு தாள் போல உள்ள கலங்களின் படை. உடல் மேற்பரப்புக்கள், குழிகளை மூடிக் காணப்படும். சிலவேளை சுரக்கும் தன்மை உடையவை. மேலணி இழைய வகைகள்

எளிய மேலணி- தனிப்படைக் கலங்கள் எளிய செதின்- குருதிக் கலன்களின் அகவணி (உட்புறம்). எளிய கனவடிவம்- குழலுருக்கள் (சிறுநீரகக் குழலுருக்கள்) எளிய கம்பவடிவம்- சிறுகுடல் அகவணி போலிப்படை கொண்ட கம்ப வடிவம்- வாதனாளி, சுவாசப்பைக் குழாய்கள்

எளிய செதின் மேலணிக் கலம் அடி மென்சவ்வு கரு சுயாதீன மேற்பரப்பு எளிய செதின் மேலணி எளிய கன மேலணிக் கலம் உள்ளிடம் எளிய கன வடிவ மேலணி மேலணிக் கலங்கள் மேற்பரப்பிலுள்ள நுண் சடைமுளைகள் கருக்கள் எளிய கம்ப வடிவ மேலணி

படை கொண்ட செதின் மேலணி- தோல் நிலைமாறும் மேலணி- சிறுநீர்ப்பைஅன்பான தாய் தந்தையரே சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாட்டில் பாடசாலை மாணவர்களும், பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் அதே போல் அவர்களின் பெற்றோர்களும் இந்த க்ல்விப் பிரச்சினைக்கு முகங்கொடுத்து உள்ளோம். பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் என்ற அடிப்படையில் நாம் இந்தப் பிரச்சினையைத் திரும்பத் திரும்ப வலியுறுத்த வேடிய கட்டாயம் எமக்கு உண்டு. ஏனெனில் எம்து அரசாங்கங்கள் இந்த விடயம் தொடர்பில் இன்னும் சரியான முடிவைத் தரவில்லை.

இந்த பிரச்சினையின் ஆரம்பமாக எமது சமூகத்துக்கும் நாட்டுக்கும் கல்வியில் உள்ள முக்கியத்துவம் என்ன? இந்த பிரச்சினை பற்றி நாம் எமது கவனத்தைத் திருப்ப வேண்டும். கல்வி மூலம் நாம் எடுக்க வேண்டியது என்ன? கல்வியின் முக்கியத்துவம் எதிர்கால சந்ததிக்குச் சிறந்த அறிவையும், மனப்பாங்கையும், ஆற்றல்களையும் வழங்கி எமது சமுகத்தைச் சிறந்த நிலைக்குக் கொண்டு வருவதாகும். இந்த அறிவும், ஆற்றல்களும், மனப்பாங்கும் நாம் வாழ இன்றியமையாதனவாகும். நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் ஆற்றல்களையும், புத்தாக்கங்களையும் வழங்கி நாட்டைக் கட்டியெழுப்ப கல்வி அத்திவாரமாக அமைகின்றது. சின்னஞ் சிறு சிறார்களுக்கு கல்வி, ஆற்றல்கள், சிறந்த மனப்பாங்கை வழங்குவது ஆகாயத்திலிருந்து பரிசு கிடைப்பது போன்றதாகும். குரங்கிலிருந்து மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சியின் போது, மனிதனின் ஒவ்வொரு செயலிலும் பெற்ற பிழைகளைத் திருத்தி முன்னேறக் கூடியதாக இருந்தது. வரலாற்றில் இடம்பெற்றவர்களும், இடம்பெறாதவர்களும் தமது நேரத்தையும், உழைப்பையும், உயிரையும் வழங்கி இந்த முன்னேற்றத்துக்குக் காரணமாக இருந்துள்ளார்கள். அதனால் பணக்கார ஏழை பேதமின்றியும், உயர்மட்ட தாழ்மட்ட பேதமின்றியும், பெண் ஆண் பேதமின்றியும் கல்வியைப் பெற்றுக் கொள்ள உரித்துடையவர்களாக இருக்கின்றோம். நாம் பேதம் ஏதுமின்றி கல்வியைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கிடைத்த நாளே எமது வளர்ச்சியைக் காண்பிக்கிறது.

கல்வியின் நோக்கமானது மேற்கூறியவாறு அவ்வளவு புனிதமானது. எனவே இன்று எமது கல்வி முறையில் ஏதும் குறைகள் காணப்படின் அவற்றை இன்ங்கண்டு அவற்றை உரிய முறையில் சரி செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளோம். சமூகத்தில் உள்ள அனைவரும் சம உரிமையுடன் கல்வி கற்க முடியாத நிலை ஏற்படின், அது காட்டு மிருகங்களை விடக் கொடிய மனப்பாங்கை உடைய நிலையாகும். பாடசாலைக் கல்வி முறையையும், பல்கலைக்கழகக் கல்வி முறையையும் ஆராய நாம் ஸ்திர நிலையில் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தமது குழந்தைகளுக்கு வழங்க நினைப்பது தம்மை விட சிறந்த கல்வியைப் பெற்றுக் கொடுத்து, சிறந்த சமுக அந்தஸ்த்தைப் பெற்றுத் தருவதாகும். அரசியல்வாதிகள் மக்களின் வாக்குகளைத் திருடி பெற்றோர்களின் இந்த பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? கல்விக்கு ஒதுக்கப்படும் பணத்தைச் சிறிது சிறிதாகக் குறைத்து வருகிறார்கள் என நீங்கள் நினைத்த போதும் ________ அளவில் குறைத்து வருகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். உதாரணமாக மைத்ரி- ரணில் அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து கல்விப் பிரச்சினைகளுக்காகத் தீர்வுகள் தருவதாகக் கூறினும் அவர்கள் பாடசாலைக் கல்விக்காக ஒதுக்கிய நிதி 2016 இல் 46 பில்லியனாக இருந்த போதிலும் 2017இல் அது 36 பில்லியனாகக் குறைந்துள்ளது.

பாடசாலைகளில் காணப்படும் வசதிகள் குறைவாக இருப்பதால் பரீட்சைப் புள்ளிகளை நோக்காகக்கொண்டு தனியார் வகுப்புகளுக்கு மாலை நேரத்திலும், வார இறுதி நாட்களிலும் ஓடித் திரிகிறார்கள். உளவியல் ஆய்வுகளின் படி பாடங்கள் படிக்கச் சிறந்த நேரமானது ஆறு மணித்தியாலங்கள் வரையாகும். எனவே மாணவர்களின் இந்தப் போக்கு அவர்களை பரிதாபகரமான நிலைக்கு உள்ளாக்கு உள்ளது. அரசியல் தலைவர்கள் மாணவர்களை இந்தப் பரிதாபகரமான நிலைக்கு உள்ளாக்கிப் பாவம் செய்கிறார்கள்.

மாணவர்கள் கல்வி முன்னேற்றத்துக்கு உயர் தரத்தில் ஒரு பிரிவைத் தெரிவு செய்து அதில் சிறந்த பெறுபேறு பெற நினைக்கின்ற போதும், மூன்று பாடத் தகமைகளும் கிடைக்காத மாணவர்களின் தொகை அதிகரித்துச் செல்கிறது. தமது நேரம், பொழுதுபோக்கு, கலை என்பவற்றைத் தியாகம் செய்து கடைசியில் பல்கலைக் கழக அனுமதி கிடைக்காத போது அவர்களின் கனவு தகர்க்கப்படுகிறது. அதிகரித்து வரும் சனத்தொகை வளர்ச்சிக்கு ஏற்பப் பல்கலைக் கழக அனுமதியையும் கூட்ட வேண்டும் என்பது அரசாங்கங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டியதொன்றாகும். இந்த நிலையைப் புரிந்து கொண்ட தனியார் பல்கலைக்கழக் நிறுவகர்கள் தகர்ந்து போன மாணவர்களைன் கனவுகளை நனவாக்கும் பாணியில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்கிப் பணத்தின் மூலம் பட்டத்தை வழங்க முயலுகின்றனர். இதனால் நாம் ஒன்றுகூடி இந்த நிலைமையை எதிர்த்து நின்று இலவசக் கல்வியைப் பாதுகாக்க வேண்டிய கடப்பாட்டில் உள்ளோம். இதற்கென நாம் இன்னும் காக்க வேண்டிய தேவை இல்லை. இல்லையெனில் கல்வியானது நீங்கள் வைத்திருக்கும் பணத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்.

இவ்வாறான பிரச்சினைகளை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வர பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் எத்தனித்த போதும் இந்த அரசாங்கம் அதற்குப் பதில் அளித்தது எப்படி? கல்வியை விற்று வருடத்துக்கு 1265 மில்லியன் இலாபத்தை நோக்காகக் கொண்டு இலவசக் கல்விக்கு முற்றுப் புள்ளி வைக்கும் நோக்கில் இயங்கிவரும் தனியார் மருத்துவக்கல்லூரி தான் மாலபே SAITM. ரணில் மைத்திரி அரசானது இத்தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியை மூட மறுக்கின்றது. இதை தட்டிக் கேட்கச் செல்லும் பல்கலைக்கழக மானவர்களை கண்ணீர்ப் புகை கொண்டும், நீர்த்தாரை வீசியும், கைது செய்தும் துன்புறுத்துகிறது இந்த அரசாங்கம். சிறு குழந்தைக்கே மாலபே SAITM ஆனது காசு பறிக்கும் கல்விக் கடை என்று அறிந்திருக்கின்ற போதும், இந்த அரசானது அதை கணக்கெடுக்காது தமது இலாப நோக்கை இலக்காகக் கொண்டு செயற்படுகிறது. இவர்களின் இந்த செயலானது எமது தலைமுறையை மட்டுமன்றி இனிப் பிறக்கவிருக்கும் சந்ததியினரையும் பாதிப்படையச் செய்யும்.

எனவே இந்த செயலின் விளைவுகளில் ஒன்று தமது பிள்ளைகளின் வருங்காலம் பற்றிக் கனவு காணும் பெற்றோர்களின் வயிற்றிலடிப்பது போலாகும். தற்காலத்தில் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் பிறக்க முன்னரே எந்தப் பாடசாலையில் தமது பிள்ளையை சேர்ப்பது தொடர்பாக அழுத்தம் கொண்டுள்ளனர். கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் வசதிகள் குறைக்கப்பட்டபடியால் ஆசிரியர்கள், ஆய்வுகூடங்கள், கட்டிடங்கள் என்பன குறைக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றொவ்வன்றாக பாடசாலைகள் மூடப்படும். இலங்கையில் தற்போதுள்ள சில பாடசாலைகள் மட்டுமே அவற்றுக்குத் தேவையான சகல வசதிகளுடன் இயங்கி வருகின்றன. எனவே பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைகளை சிறந்த பாடசாலைகளில் சேர்க்க பெரும்பாடு படுகின்றனர். இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் எமது நாட்டுத் தலைவர்கள் புதிய பாடசாலைகளை அமைக்கவோ, இயங்கி வரும் பாடசாலைகளைச் செம்மைப் படுத்தவோ முயற்சி எடுக்காது கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நிதியைக் குறைத்து வருத்துகின்றனர். எனவே இத் தலைவர்கள் பெற்றோர்களைத் தமது பிள்ளைகளை இலஞ்சம் செலுத்தி சட்ட ரீதியாகவோ, சட்ட ரீதியில்லாமலோ பாடசாலைகளில் சேர்க்க வழி கோலியுள்ளார்கள். இது கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நிதியைக் குறைத்ததால் உருவாகிய நிலை என்பது தெளிவு. சில வேளைகளில் தாய்மார் பாலியல் இலஞ்சம் செலுத்த வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டு உள்ளது. நாட்டுத் தலைவர்கள் இந்த கவலைக்கிடமான நிலைக்குக் காரணம் என்பது கசப்பான உண்மை. பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைகளின் பாடசாலை அனுமதிக்கு வீதிக்கு இறங்கிப் போராடவும் தயார். இந்த இக்கட்டான நிலை பாடசாலை அனுமதியோடு நின்று விடவில்லை. பாடசாலையில் சேர்த்த பின்பும் தளபாடக் கட்டணம், வசதிக் கட்டணம், மின்சார நீர் கட்டணம் என்பன செலுத்த வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது. அத்தோடு பெற்றோர்கள் தமது நேரத்தைச் செலவளித்து தீந்தை பூசவும், சிரமதானம் செய்யவும், பாடசாலைக்குப் பாதுகாப்பு வழங்கவும் கட்டாயப்பட்டுள்ளனர். பாடசாலைச் சீருடைக்கு வழங்கப்படும் Voucherக்கு மேலதிகமாகத் தமது பணத்தை இட்டுச் சீருடை வாங்குகின்றனர். பாடசாலை மாணவர்கள் தேங்காய்களைத் திருடிப் பாடசாலைப் பணத்தைச் செலுத்துகின்றனர். சில பெற்றோர் தமக்குப் பிள்ளைகளை ஒழுங்காகக் கற்பிக்க முடியாமையால் ஆற்றில் குதித்துத் தற்கொலை முயற்சியும் செய்கின்றனர். ரணில்- மைத்திரி அரசு பெற்றோரிடமும் காசு பிடுங்கி பிள்ளைகளை படிப்பிக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளது. பெற்றோரின் கையிலிருந்து பணத்தைப் பிடுங்க எத்தனிக்கும் அவர்கள் அதே பெற்றோரின் சம்பளத்தை உயர்த்த பாடில்லை.

உயர் கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நிதியானது குறைக்கப்பட்டமையால் பல்கலைக்கழக அனுமதியும் குறைக்கப்பட வேண்டியுள்ளது என்பது கசப்பான உண்மை. எனவே ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் உயர் கல்விக்கு தகமை பெற்றிருக்கின்ற போதும் குறிப்பிட்டளவு எண்ணிக்கையான மாணவர்களே உள்வாங்கப்படுகின்றனர். மாணவர்கள் பரீட்சையில் அதிக புள்ளிகள் பெறுவதையே இலக்காகக் கொண்டு படிப்பதையும், அறிவு விருத்தி கருதி கல்வி கற்றல் அருகி வருகின்றமையும் தெளிவு. இதனால் மாணவர்கள் பத்திரிகை வாசிக்கவோ, விளையாட்டில் பங்கு பற்றவோ, பாடல்கள் கேட்கவோ, தமது குடும்பத்துடன் நேரம் செலவளிக்கவோ நேரமற்றுப் போய் நிற்கின்றனர். உயர் கல்விக்குத் தகமை பெற Z score அதிகம் பெறத் தமக்குப் பிடிக்காத பாடங்களைக் கூடத் தெரிவு செய்துப் படிக்க வேண்டியுள்ளதால் கல்வி ஒரு மன அழுத்தத்தை விளைவிக்கும் காரணியாக உள்ளது.

இந்த காரணத்தை இன்னும் சிறு தூரத்துக்கு விளக்குகிறது சென்ற நொவம்பர் மாதம் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட உயர் கல்வி பற்றிய அறிக்கை. இலங்கை அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சினைகள் காணப்படுகின்றன. மாலபே SAITM கல்விக் கடையை இலங்கையில் அங்கீகரித்து இனங்கையின் மருத்துவக் கல்வியை தனியார் மயப்படுத்துவது எவ்வாறு என இந்த அறிக்கை கூறுகின்றது. இதன் மூலம் இந்த நாட்டு அரசாங்கங்கள் எம்மக்களுக்கு வழங்கும் செய்தி என்ன? மாலபே SAITM போன்ற தனியார் கல்விக் கடைகளை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் அரச பல்கலைக் கழகங்களில் காணப்படும் குறைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் என்பதாகும். மாலபே SAITM கல்விக் கடையை அங்கீகரிப்பின் நாடு பூராகவும் கல்வியை விற்க ஆரம்பிப்பர். காசுக்கு மட்டுமே கல்வி. தனது பிள்ளைகளின் கல்விக்குத் தமது சிறுநீரகங்களை விற்க வேண்டிய நிலை தான் தற்போது.

காத்திருக்க எமக்கு இன்னும் நேரம் போதாமையினால், நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட்டு மாலபே SAITM திருட்டுக் கல்விக் கடை அங்கீகரிக்கப்படுவதைத் தடுப்பதோடு இலவசக் கல்வி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தனியார் மயப்படுலை ஒழிக்க ஒன்றுபடுவோம்.

வெற்றி உண்டாகட்டும்!

கருத்தரங்கு வினாப்பத்திரம் - 1

கோணம் x இன பெறுமானம் எவ்வளவு?

சுருக்குக 12.5 X 4

தீர்க்க

சதுரமுகித் தாயக்கட்டையின் சதுர முகம் ஒன்றின் சுற்றளவு 16cm எனில் அதன் மேற்பரப்பளவு?

7^3 = 343 என்பதை மடக்கை வடிவில் தருக.

x^2+14x-51 காரணிப்படுத்துக.

x, y இன் பெறுமதிகள்.

1000 ரூபாவைக் கடனாகப் பெற்றவர் இரண்டு வருட இறுதியில் வட்டியாக 160 ரூபாவைக் கொடுத்தால் ஆண்டு ஒன்றுக்கான வட்டி வீதம் யாது?

3a^3b, 6a^2b என்பவற்றின் பொது மடங்குகளில் சிறியது யாது?

h இன் பெறுமானம்?

ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை 20 km/h இல் 3 மணித்தியாலங்களில் சென்றடைந்தார். மீண்டும் அதே பாதையில் ஆரம்ப இடத்தை அடைய 2 மணித்தியாலங்களை எடுத்துக்கொண்டார். அவர் திரும்பிச் சென்ற கதி யாது?

A=(4,3), B=(6,7) எனும் புள்ளிகளினூடாகச் செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு யாது?

அரியத்தின் கனவளவு?

ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்ய 12 மனிதர்கள் 8 நாட்கள் எடுக்கின்றனர். அவ்வேலையின் 3/4 பங்கை செய்து முடிக்க 9 மனிதர்கள் எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக் கொள்வர்?

Δ ADE யின் பரப்பளவுக்கும், இணைகரம் ABCD இன் பரப்பளவுக்கும் இடையிலான விகிதம்?

A-2B இன் தாயம் யாது?

ABCD தகட்டைப் பயன்படுத்தி அமைக்கக்கூடிய உருளையின் கனவளவைத் துணிக.

x+y=7 xy=12 எனின் x^2+y^2 இன் பெறுமதி?

sin 30°= 0.5 எனின் AB இன் உயரம்?

Oஐ மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் நாண் ABக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்து OC ஆகும். AB=24cm, OC=5cm எனின் விட்டம் எவ்வளவு?

கணிப்பீட்டுப் பரீட்சை ஒன்றில் மாணவர்கள் பெற்ற புள்ளிகளை வலையுரு வரையம் காட்டுகின்றது. 10-30 வீச்சில் புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? கணிப்பீட்டுப் பரீட்சையில் தோற்றிய மாணவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது?

AB=AC எனில் கோணம் ABC இன் பெறுமானம்?

ஒரு பெருக்கல் விருத்தியின் மூன்றாம் உறுப்பு (-20), ஐந்தாம் உறுப்பு 80 ஆயின் முதலுறுப்பு, பொது விகிதம் என்பன எவை?

x+2y=10 x-4y=-6 எனில் x, y இன் பெறுமதிகள்?

தரப்பட்ட எண்கோட்டின் மீது வகைக்குறிக்கப்பட்டுள்ள சமனிலியை எழுதுக.

6, 8, 12 என்பவற்றின் பொது மடங்குகளில் சிறியது எது? விடை: 24 உபயோகம்: பின்னங்களின் கூட்டல், கழித்தல். உ-ம்: 6இன் மடங்குகள்:6, 12, 24, 30, 36, ............. 8இன் மடங்குகள்: 8, 16, 24, 32, 40, ........... 12இன் மடங்குகள்: 12, 24, 36, 48, 60, ........

36, 54, 72 என்பவற்றின் பொதுக் காரணிகளில் பெரியது எது? விடை:18 காரணி என்றால் என்ன? ஒரு முழு எண்ணை முழு எண்ணாகப் பிரிக்கக்கூடிய இன்னோர் முழு எண். 36 => 1,2,3,4,6,9,12,18,36 54 => 1,2,3,6,9,18,27,54 72 => 1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72 36,54,72க்குப் பொதுவான காரணிகள்: 1,2,3,6,9,18 இவற்றுள் பெரியது: 18

எதிரேயுள்ள x இன் பெறுமானத்தைப் பிரதியிட்டு y இன் பெறுமானத்தைக் காண்க. 1) y=x+4 2) உபயோகம்: சமன்பாடொன்று x,y எனும் பெறுமானங்கள் தமக்குள் எவ்வாறு தொடர்புபட்டுள்ளன எனக் காட்டுகின்றது. உதாரணமாக ஒரு உணவைத் தயாரிக்கத் தேவைப்படும் கோதுமை மா:x, அரிசி மா: y (kg இல்) எனவும் சமன்பாடு y=x+4 எனவும் தரப்படின், 1kg கோதுமை மாவுக்கு, எவ்வளவு kg அரிசி மா தேவை? y=x+4=1+4=5 எனவே 5kg தேவை. சுருக்குக


இலிப்பிட்டுக்கள் பற்றிய கீழுள்ள கூற்றுக்களுள் பிழையானது எது? இலிப்பிட்டு ஒக்சியேற்றப்படுவதன் மூலம் பெருமளவு சக்தி உருவாக்கப்படுகின்றது. தெஸ்தோஸ்ரெரோன், ஈஸ்ரஜன் போன்ற ஓமோன்கள் இலிப்பிட்டுக்கள் ஆகும். இலிப்பிட்டுக்கள் முனைவுத் தன்மையான திரவங்களிலும், சேதனக் கரைப்பான்களிலும் நன்றாகக் கரையும். மாறா உடல் வெப்பநிலை கொண்ட விலங்குகளில் உடல் வெப்பநிலையைப் பேண உதவும்.

புரதங்கள், நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் பற்றிய சரியான கூற்று எது? நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் புரதத் தொகுப்பில் எவ்வித பங்கும் எடுப்பதில்லை. நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் கருவில் உள்ளன. அனைத்து ஓமோன்களும் புரதங்களாகும். நியூக்கிளிக் அமிலங்களில் பொசுபரசு இருப்பதில்லை.

DNA, RNA என்பன இரண்டும் தொடர்பாகத் தவறான கூற்று எது? இரட்டை விரிபரப்புச் சுருள் அமைப்பைக் கொண்டவை. பிறப்புரிமைத் தகவல்களைச் சேமிக்கக் கூடியவை. நியூக்கிளியோரைட்டுக்களின் பல்பாத்துக்கள். கட்டமைப்பில் DNA, RNA இரண்டும் வேறுபட்டவை.

பின்வருவனவற்றுள் நீர் பற்றிய பிழையான கூற்று எது? நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு அதிகம் என்பதால் உடல் வெப்பநிலை சீராக்கத்துக்கு உதவும். நீரின் மூலக்கூறுகள் பிணைவு விசை, ஒட்டற்பண்பு விசை மூலம் நீர் கடத்தல் ஊடகமாகத் தொழிற்படும். நீரின் அடர்த்தி பனிக்கட்டியின் அடர்த்தியை விடக் குறைவாகையால் நீர் வாழ் அங்கிகளுக்கு நல்ல வாழிடமாக உள்ளது. நீரில் ஒக்சிசன் கரையக் கூடியதாக உள்ளதால் நீர் சுவாச ஊடகமாகின்றது.

மனித உடலில் அதிகமாக உள்ள நான்கு மூலகங்களையும் அவற்றின் திணிவு சதவீதம் குறையும் சரியான வரிசை எது? C>H>O>N O>C>Cl>Ca O>C>H>N C>O>H>N

கலத்திலுள்ள புன்னங்கங்கள் பற்றிய கூற்றுக்கள்: A: இழைமணியினுள்ளே அனுசேப சக்தி உற்பத்தியாகின்றது. B: கலச்சுவரின் மூலம் கலத்துக்குத் தாங்கும் ஆதாரம் கிடைக்கின்றது. C: நீர்ச்சமநிலை பேணுவதற்காக கலச்சாறு நிரம்பிய வெளியாக பெரிய புன்வெற்றிடம் உள்ளது. D: கலத் தொழிற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்த கரு உள்ளது.

மேற்குறித்த கூற்றுக்களுள் விலங்குக் கலத்துக்குப் பொருத்தமானவை? ABD ACD AD ABCD

கலத்தில் காணப்படும் மென்சவ்வால் சூழப்படாத மிகச்சிறிய புன்னங்கம்? புன்வெற்றிடம் இறைபோசோம் கொல்கிச் சிக்கல் கரு

கலத்தின் கருவினுள் பிறப்புரிமைத் தகவல்களைக் கொண்டிருக்கும் கட்டமைப்பு எது? கொல்கிச் சிக்கல் குழியவுரு நிறமூர்த்தம் புன்கரு

வைரஸ் தொடர்பான சரியான கூற்றுக்கள் A: எவ்வித அனுசேபத் தொழிற்பாடுகளும் நடைபெறாது. B: உயிரியல்புகள் எதனையும் வெளிக்காட்டாது. C: மையத்தில் DNA அல்லது RNA உம் அதனைச் சூழ புரத உறையையும் கொண்டவை. D: யாவும் கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள்.

C,D மட்டும் B,C,D மட்டும் A,C,D மட்டும் A,B,C,D அனைத்தும்

உயிரினங்களின் சிறப்பியல்புகள் பற்றிய கூற்றுக்களில் தவறானது? தூண்டலுக்கான துலங்களைக் காட்டும் போது பல்வேறு அங்கங்கள் இடையிலான தொடர்பு உறுத்துணர்ச்சி எனப்படும். வியர்வை, வெளிச்சுவாச வளி, சிறுநீர் என்பன மனித உடலில் கழிவகற்றப்படும் பிரதான வழிமுறைகள் ஆகும். இலிங்க முறை இனப்பெருக்கத்தின் போது புதிய அங்கிக்கான முதற்கலம் நுகமாகும். கலங்கள் மட்டுமல்லாது கலப் புன்னங்கங்களும் அசைவைக் காட்டும்.

இருசொற் பெயரீடு விதிகளுக்கமைய சரியாக எழுதப்பட்ட விஞ்ஞானப் பெயரைத் தெரிக. Nymphaea Stellata Nymphaea stellata nymphaeastellata Nymphaeastellata

A- உடலில் செதில்கள் காணப்படும். B- இடப்பெயர்ச்சிக்காக ஐவிரல் அவயவம் காணப்படும். C- தரைச் சூழலில் வாழும்.

மேற்குறித்த அனைத்து இயல்புகளையும் காட்டும் முள்ளந்தண்டு வகுப்பைத் தெரிவு செய்க. Pisces (மீன்கள்) Reptilia (நகருயிர்கள்) Amphibia (உபயவாழிகள்) Mammalia (பாலூட்டிகள்)

கணம் கோர்டேடா (chordata) உடன் மிக நெருங்கிய கண வரலாற்றுத் தொடர்பைக் காட்டும் விலங்குக் கூட்டம் எது? Annelida (அனெலிடா) Mollusca (மொலஸ்கா) Arthrapoda (ஆர்திரப்போடா) Echinodermata (எக்கைனோடேர்மேற்றா)

ஒருவித்திலைத் தாவரம், இருவித்திலைத் தாவரம் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் தவறானது? ஒருவித்திலை இருவித்திலை நாருரு வேர் மட்டும் உண்டு ஆணி வேர் மட்டும் உண்டு இலைகளில் சமாந்தர வலையமைப்பு இலைகளில் வலையுரு நரம்பமைப்பு முதல் வளர்ச்சி மட்டும் நடைபெறும் முதல் வளர்ச்சி, துணை வளர்ச்சி நடைபெறும். முப்பாத்துள்ள பூக்கள் நாற்பாத்துள்ள அல்லது ஐம்பாத்துள்ள பூக்கள்

கீழ்த் தரப்பட்டுள்ள இயல்புகளுள் ஏனைய முள்ளந்தண்டிலிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் நிடேரியா (cnidaria) இற்கு மட்டும் உரிய சிறப்பியல்பாக அமையாதது? குழிக்குடல் பொலிப், மெதுசா உருவ உடல்கள் அழன்மொட்டுச் சிறைப்பை இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம்

முதன் முதலில் அங்கிகள் தொடர்பான விஞ்ஞான ரீதியான பாகுபாட்டை முன்வைத்தவர்? அரிஸ்டோடல் கரோலஸ் லினேயஸ் கார்ல் வூஸ் ரொரேர்ட் H. விதாக்கர்

ஒளித்தொகுப்பின் முதல் விளைபொருளும் அது உரியத்தினூடாகக் கடத்தப்படும் வடிவமும் முறையே மாப்பொருள், சுக்ரோசு குளுக்கோசு, சுக்ரோசு மாப்பொருள், குளுக்கோசு குளுக்கோசு, குளுக்கோசு

இலையிலுள்ள மாப்பொருளை இனங்காணும் கீழுள்ள படிமுறைகளைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பது A- அற்கஹோலில் அவித்தல் B- ஓடும் நீரில் கழுவுதல் C- அயடீன் சேர்த்தல் D- கொதி நீரில் அவித்தல்

BDAC DABC CBAD ACDB

அருகிலுள்ள வரிப்படம் பச்சை நிறத் தாவரம் ஒன்று சில மணித்தியாலங்கள் சூரிய ஒளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளமையைக் காட்டுகின்றது. பரிசோதனை அமைப்பில் X எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் அதிகளவு சேர்ந்து காணப்படும் வாயு எது? ஒட்சிசன் காபனீரொட்சைட் நைதரசன் ஆகன்

ஒளித்தொகுப்பு பற்றிய தவறான கூற்று எது? சக்தியை விடுவிக்கும் செயன்முறை ஒளித்தொகுப்பில் வெளிவிடப்படும் ஒட்சிசன் நீரில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது ஒளித்தொகுப்பு நடைபெறும் புன்னங்கம் பச்சையவுருமணி சிவப்பு, நீல ஒளியில் ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறனாக நடைபெறும்.

பின்வரும் உருக்களில் தசை இழையங்களின் இரண்டு வகைகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. மேற்குறித்த A, B என்பன முறையே வன்கூட்டுத் தசை, இதயத் தசை மழமழப்பான தசை, வன்கூட்டுத் தசை இதயத் தசை, மழமழப்பான தசை இதயத் தசை, வன்கூட்டுத் தசை

மேலணி இழையங்கள் அமைந்துள்ள இடத்துக்கு ஏற்ப அவற்றின் தொழிற்பாடுகள் வேறுபடுகின்றன. இவற்றில் சுரத்தல் செயற்பாட்டை மேற்கொள்ளும் மேலணி அமைந்துள்ள இடம்? போமனின் உறைச் சுவர் சிறுநீரகத்தியின் அண்மை மடிந்த குழலுரு தைரொய்ட் சுரப்பி இரப்பை, சிறுகுடற் சுவர்

இலை நரம்புகளில் உறுதியைப் பேணுகின்ற இழையம் எது? மையவிழையம் புடைக்க்கலவிழையம் வல்லுருக்கலவிழையம் ஒட்டுக்கலவிழையம்

கீழ்வரும் இயல்புகளைக் கொண்ட தாவர இழையம் எது?

 • பெரிய மையப்புன்வெற்றிடமுள்ள, கோள வடிவான, ஒத்த பரிமாணமுள்ள கலங்கள்.
 • உயிருள்ள கலத்திடைவெளி உள்ள கலங்கள்.
 • சுற்றயலுக்குரிய குழியவுருவில் கரு காணப்படும்.

புடைக்கலவிழையம் ஒட்டுக்கலவிழையம் வல்லுருக்கலவிழையம் காழ் இழையம்

காழ் கலனின் சுவரிலுள்ள வலையுருவாகக் காணப்படும் தடிப்பு எப்பதார்த்தம் படிவதனால் உருவாகின்றது? கொலஸ்திரோல் பெக்தின் இலிக்னின் செலுலோஸ்

பின்வருவனவற்றில் பக்கப் பிரியிழையம் எது? தண்டுச்சி மாறிழையம் தண்டின் கணுவிடை கக்கவரும்பு

இதயத் தசைக்கும் மழமழப்பான தசைக்கும் பொதுவான ஒரு இயல்பு எது? வரி கொண்டதாக இருத்தல் வரிகளற்றதாக இருத்தல் விரைவில் களைப்படைதல் இச்சையின்றி இயங்குதல்

பட்டாணித் தாவரத்தில் பச்சை நிற வித்துக்களும், மஞ்சள் நிற வித்துக்களும் உருவாக்கப்படுகின்றன. பச்சை(G) ஆட்சியானது; மஞ்சள்(g) பின்னடைவானது. பச்சை நிற வித்தை உருவாக்கும் பல்லின நுகத் தாவரமும், மஞ்சள் வித்தை உருவாக்கும் தாவரமும் கலப்புப் பிறப்பு செய்யப்படும் போது பின்னடைவான இயல்புகள் கொண்ட தாவரங்கள் உருவாக்கப்படக் கூடிய நிகழ்தகவுச் சதவீதம்? 100% 50% 40% 33.33%

ஹீமோபீலியா (Haemophilia) நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட தந்தை ஒருவருக்கும், காவித் தாய் ஒருவருக்கும் பிறக்கும் குழந்தைகளில் அந்நோய் உள்ள ஆண் குழந்தை பிறக்கும் வாய்ப்பு எது? 1/3 1/4 1/6 1/2

சிவப்புப் பச்சைக் குருட்டு நோயுள்ள ஆணுக்கும், காவிப் பெண்ணுக்கும் பிறக்கும் குழந்தைகளில் நோயுள்ள பிள்ளைகளுக்கும், நோயை வெளிக்காட்டாத பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலான விகிதம்? 1:2 1:1 2:1 1:3

தலைமுறையுரிமை அடையாத சிறப்பியல்பு/ சிறப்பியல்புகள் எது/எவை? A- உடற்பயிசிச் செயற்பாடுகள் B- தோலில் ஏற்படும் தழும்புகள் C- சுருண்ட தலை முடி

A A,B B,C A,B,C

DNA இன் ஒரு பட்டிகையின் நைதரசன் மூலத் தொடரொழுங்கானது ATTCGCA ஆகும். அதன் நிரப்புகின்ற பட்டிகையில் காணப்படக்கூடிய நைதரசன் மூலத் தொடரொழுங்கைத் தெரிவு செய்க. TACGCGT UAAGCGU TAAGCGT TAATGUG

காற்றினால் பரம்பலடையும் வித்துக்கள் கொண்டுள்ள இசைவாக்கம் அல்லாதது எது? வித்துக்கள் பாரமற்றதாகவிருத்தல். பெருமளவு எண்ணிக்கையான வித்துக்களை உருவாக்கல். போலித் தோற்றத்தைக் கொண்டிருத்தல். வித்துக்கள் தாவரத்தின் உச்சிப் பகுதியில் காணப்படுதல்.

மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தில் கருப்பை வட்டத்தின் போது நிகழும் மாற்றம் அல்லாதது? FSH தூண்டலினால் முதலான புடைப்புக்கள் கிராப்பியன் புடைப்புக்களாக விருத்தி அடைகின்றன. கருப்பையின் உட்புறச் சுவரில் புதிய கலப்படை தோன்றும். கருப்பை அகச் சுவரில் குருதி வழங்கல் அதிகரிக்கும். கருப்பைச் சுவரின் சுரப்பிகளின் தொழிற்பாடு அதிகரிக்கும்.

முதிர் மூலவுருவின் இரண்டாம் மும்மாத விருத்திப் பருவத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்/ மாற்றங்கள் எது/ எவை? A- வன்கூடு விருத்தி B- கண்ணிமை திறக்கும். C- உரோமம் வளர ஆரம்பிக்கும். D- இதயத் துடிப்பை வெளியிலிருந்து உணர முடியும்.

A,B,C A,C,D B,C,D A,B,D

பக்ரீரியாக்களால் உருவாக்கப்படும் பாலியல் ரீதியான நோய்கள் எது/ எவை? A- ஹேர்ப்ஸ் B- சிபிலிஸ் C- கொனொரியா D- எயிட்ஸ்

A,B B,D A மட்டும் B,C

கருத்தரங்கு வினாப்பத்திரம் 2

குழுச் செயற்பாடு

அசேதனச் சேர்வை, சேதனச் சேர்வை, காபோவைதரேற்று, இலிப்பிட்டு, புரதம், நியூக்கிளிக் அமிலம், விற்றமின், கலம், கலச்சுவர், முதலுரு மென்சவ்வு, குழியவுரு, புன்னங்கம், கரு, இழைமணி, கொல்கிச் சிக்கல், இறைபோசோம், அகமுதலுருச் சிறுவலை, புன்வெற்றிடம், நிறமூர்த்தம், இழையுருப்பிரிவு, ஒடுக்கற்பிரிவு, நுகம், இழையம், அங்கம், அங்கத் தொகுதி, தற்போசணி, பிறபோசணி, கழிவு, அனுசேபம், பாகுபாடு, முள்ளந்தண்டுளி, முள்ளந்தண்டிலி, வித்துத் தாவரங்கள், வித்தில்லாத் தாவரங்கள், பதிய முறை இனப்பெருக்கம், இழைய வளர்ப்பு, பூ, மகரந்தச் சேர்க்கை, வித்து உறங்குநிலை, சூலகம்-விதை, புடைப்பு, கருப்பை, மாதவிடாய்ச் சக்கரங்கள், உட்பதித்தல், நிகழ்தகவு, பரம்பரை அலகு, தோற்றவமைப்பு, பிறப்புரிமை அமைப்பு, பிறப்புரிமைப் பொறியியல்

வேலை, சக்தி, வலு

வேலை

ஒரு விசையின் மூலம் வேலை செய்யப்படுகின்றது என்பது எதனை விளக்குகின்றது?

1 ஜூல் (Joule) இனை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

கிடைத்தளத்தின் மீதுள்ள பொருளை 2N மாறா விசையால் 1m இயங்கச் செய்யும் போது அவ்விசையினால் ஆற்றப்பட்டுள்ள வேலையின் அளவு?

விசையினால் ஆற்றப்படும் வேலைக்கான சமன்பாட்டைத் தருக.

ஓர் 7.5N விசையை உபயோகித்து ஒரு பொருளை அவ்விசையின் திசை வழியே 6m தூரம் இயங்கச் செய்யும் போது ஆற்றப்படும் வேலையின் அளவு யாது?

ஒரு பொருளின் நிறை 45N ஆகும். அதனை 2m நிலைக்குத்தாக உயர்த்தும் போது ஆற்றப்படும் வேலையின் அளவு யாது?

ஒரு பொருளின் திணிவு 6kg ஆகும். இதனை 4m உயர்த்தும் போது ஆற்றப்படும் வேலையைக் காண்க.

விசை விசை தாக்கும் தூரம் ஆற்றப்பட்ட வேலை 30N 2m ____________________ __________ 80cm 24J 15N ________________ 22.5J 0.75N 8m __________________

சக்தி

சக்தி என்பது யாது?

சக்தி, வேலை ஆகியவற்றை அளவிடும் அலகு எது?

வேலை செய்ய உதவும் சக்தி நிலைகளுக்கு உதாரணங்கள் எவை?

பொறிமுறை சக்தியின் 2 வகைகள் எவை?

இயக்க சக்தி எனப்படுவது யாது?

இயக்தி சக்தி, ஆரம்ப வேகம், பயணிக்கும் தூரம் இவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பை விளக்குக.

திணிவுக்கும் இயக்கப்பாட்டு சக்திக்கும் இடையிலான தொடர்பை விளக்குக.

இயங்கும் பொருள் ஒன்றின் இயக்கப்பாட்டு சக்தியில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் எவை?

ஒரு குறித்த பொருளின் திணிவு 8kg. அது 4m/s வேகத்துடன் இயங்கும் போது அதன் இயக்கப்பாட்டு சக்தியை விளக்குக.

4kg திணிவுள்ள ஒரு பொருள் 3m/s வேகத்துடன் இயங்கும் கணத்தில் அதன் இயக்கப்பாட்டு சக்தியைக் கணிக்க.

ஒரு நாயின் திணிவு 10kg ஆகும். இந்நாய் எவ்வேகத்துடன் ஓடும் போது அதன் இயக்கப்பாட்டு சக்தி 20J ஆகும்?

500g திணிவுள்ள ஒரு பொருள் ஒரு குறித்த வேகத்துடன் இயங்கும் கணத்தில் அதன் இயக்கப்பாட்டு சக்தி 9J ஆகும். அக்கணத்தில் பொருளின் வேகத்தைக் கணிக்க.

அழுத்த சக்தி என்றால் என்ன?

3kg திணிவு ஒன்றை 2m உயரத்துக்கு உயர்த்துவதற்கு ஆற்றப்பட வேண்டிய வேலையைக் காண்க.

ஆற்றப்படும் வேலைக்குரிய சமன்பாட்டைத் தருக.

மீளியல் அழுத்த சக்தி என்றால் என்ன?

7.5kg திணிவுடைய பொருள் 4m உயரத்தில் இருக்கும் போது புவியீர்ப்பிலான அழுத்த சக்தியைக் காண்க.

ஒரு மரத்தில் உள்ள காயின் திணிவு 200g ஆகும். தரையிலிருந்து அக்காய் உள்ள நிலைக்குத்து உயரம் 4m ஆகும். மரத்தில் உள்ள அக்காயின் புவியீர்ப்பு அழுத்த சக்தியைக் காண்க.

தினசரி வாழ்வில் அழுத்த சக்தி பயன்படும் சந்தர்ப்பங்கள் எவை?

வலு என்பதை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

நீர் வீழ்ச்சியொன்று 12m உயரமாக உள்ளது. மேலே அங்குள்ள 500kg நீரின் அழுத்த சக்தி யாது? 6000J 6kJ 60000J 6J

0.05kg சன்னமொன்று 400m/s வேகத்தில் செல்லும் போது அதில் உள்ள இயக்க சக்தி யாது? 20J 8J 8kJ 4kJ

நிலத்திலிருந்து 40m/s என்னும் வேகத்துடன் நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி எறியப்பட்ட பந்து செல்லக்கூடிய உச்ச உயரம் எது? (வளித் தடையைப் புறக்கணிக்க) 2m 4m 40m 80m

30m/s எனும் வேகத்துடன் அசையும் 20kg திணிவுள்ள பொருள் கொண்டிருக்கும் இயக்க சக்தி? 600J 900J 6000J 9000J

5m உயரமான தென்னை மரத்தில் காணப்படும் இரண்டு தேங்காய்கள் 2kg, 1.5kg திணிவுகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை கீழே விழும் போது நிலத்தினை அடிக்கும் வேகங்கள் முறையே எவை? (வளித் தடையைப் புறக்கணிக்க) 20m/s, 15m/s 10m/s, 10m/s 7m/s, 7m/s 200m/s, 150m/s

ஒரு பொருளின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசையின் கீழ் அப்பொருளின் அமைவு மாறுமெனில் அல்லது வடிவத்தில் மாற்றம் ஏற்படுமெனில்.

ஒரு பொருள் கிடைத்தளத்தின் மீது 1N மாறா விசையை பிரயோகித்து கொண்டு விசையின் திசை வழியே 1m தூரம் இயங்கியது எனின் அங்கு ஆற்றப்பட்டிருக்கும் வேலை = 1J

வேலை செய்யும் ஆற்றல். அலகு : Joule

வெப்ப சக்தி, மின் சக்தி, காந்த சக்தி, பொறிமுறை சக்தி, ஒளிச் சக்தி, ஒலிச் சக்தி

இயக்கப்பாட்டு சக்தி, அழுத்த சக்தி

பொருளொன்றின் இயக்கம் காரணமாக அப்பொருள் கொண்டுள்ள சக்தி.

கூடிய ஆரம்ப வேகத்தைப் பெறும் போது கூடியளவு சக்தி பொருளுக்கு ஊடுகடத்தப்படுவதால், பொருள் கூடிய தூரம் பயணிக்கும். (உராய்வுள்ள தரையில்)

திணிவு கூடிய பொருட்களை துரொல்லி ஒன்றிற்கு மோத விடும் போது துரொல்லி அதிக தூரத்துக்கு இயங்கும்.

திணிவு, வேகம்

ஒரு பொருளின் அமைவுக்கேற்ப, அல்லது பொருளின் தோற்றம் மாறுகின்றமைக்கு ஏற்ப அதில் தேக்கி வைக்கப்படும் சக்தி.

ஆற்றப்படும் வேலை = திணிவு x புவியீர்ப்பிலான ஆர்முடுகல் x பொருள் உயர்த்தப்படும் நிலைக்குத்து உயரம்

இழுபடும் தன்மை கொண்ட பொருட்களில் விசையைப் பிரயோகித்து இழுப்பதன் மூலம் வடிவத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்துவதில் ஆற்றப்பட்ட வேலை காரணமாகத் தேக்கப்படும் அழுத்த சக்தி.

நீர் மின் உற்பத்தி, முளை செலுத்தியும் தூணும், சம்மட்டி,

ஓரலகு நேரத்தில் செய்யப்படும் வேலையின் அளவு அல்லது வேலை செய்யப்படும் வீதம்.

 • 1s க்கு 1 ஜூல் (Joule) = 1W

வலு = ஆற்றப்பட்ட வேலை(J)/எடுத்த நேரம்(s)

மாதிரி வினாக்கள்

இம் மூலகத்தின் அணு எண் யாது? இதன் ஓர் அணுவிலுள்ள புரோத்தன் எண்ணிக்கை? இதன் இலத்திரன் நிலையமைப்பைத் தருக. வலுவளவு என்பது யாது? கீழுள்ள கூட்டங்களிலுள்ள மூலகங்களின் இறுதி சக்தி மட்டத்திலுள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை யாது?

கீழுள்ள சேர்வைகளின் இரசாயன சூத்திரத்தைத் தருக. (வலுவளவு பற்றிய பிரயோகம் மூலம்) மக்னீசியம் சல்பேற்று (magnesium sulphate) அலுமினியம் ஐதரொக்சைட்டு (aluminium hydroxide) அலுமினியம் ஒக்சைட்டு (aluminium oxide) மெதேன் (methane) சோடியம் காபனேற்று (sodium carbonate)

அருகிலுள்ள வரைபு எதனைக் காட்டுகின்றது? x, y அச்சுக்களில் குறிப்பிடப்படுபவை எவை? வரைபின் படி He அதிகூடிய புள்ளியில் இருப்பதற்கான காரணம்? Li ஐ விட Na குறைந்த பெறுமானத்தைக் கொண்டிருக்கக் காரணம்?

இடைவெளி நிரப்புக திணிவு எண் நியூத்திரன் எண்ணிக்கை சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவு இலத்திரன் எண்ணிக்கை திணிவு மூல் அளவு காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை இலத்திரன் நிலையமைப்பு சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை ஈற்றோட்டு இலத்திரன் எண்ணிக்கை ஆவர்த்தனம் கூட்டம் வலுவளவு

மேலுள்ளவற்றிலிருந்து பின்வருவனவற்றுக்கு உதாரணம் தருக. உலோகப் போலி உலோகம் வாயு நிலை மூலகம் மின்னெதிர்த்தன்மை கூடியது அயனாக்கற் சக்தி கூடிய மூலகம்

ஈரியல்பு மூலகத்தினை 'X' மூலம் அட்டவணையில் காட்டுக. மூலகம் A கூட்டம் I க்குரிய இயல்பையும் கூட்டம் VII க்குரிய இயல்பையும் காட்டுகின்றது. அதன் அந்த இரண்டு கூட்டங்களுக்கும் உரிய இயல்புகளைத் தனித் தனியாகப் பட்டியற்படுத்துக.

சுருக்கமான விடை தருக. பின்வருவனவற்றின் சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவு 5mol H2O இலுள்ள ஐதரசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை யாது? அமோனியம் சல்பேற்றின் (ammonium sulphate) இரசாயனச் சூத்திரம்? அதன் சார்மூலக்கூற்றுத் திணிவு? இதிலுள்ள நைதரசனின் திணிவு சதவீதம் யாது?

நீர் மூலக்கூறு ஒன்றைக் கருதி விடை தருக. இதில் காணப்படும் பங்கீட்டு வலுப் பிணைப்புகள்- தனித்த சோடி இலத்திரன்கள்- இரு நீர் மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் உருவாகும் கவர்ச்சி விசை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்? இக் கவர்ச்சி விசை நீரின் எவ் அணுக்களிடையே உருவாகும்? இம் மூலக்கூறு என்ன வடிவம் உடையது?

ஓர் அணுவின் வெளிச்சக்தி மட்டத்தில் ஒரு இலத்திரன் ஏற்கப்படின் அணு எவ்வகை ஏற்றம் பெறும்? வாயு நிலை அணு முடிவிலியிலிருந்து மேற்படி இலத்திரனைப் பெற்றிருப்பின் இச் செயற்பாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்? இதற்கான அயன் சமன்பாட்டைத் தருக.

சடப்பொருட்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் இரு வகைகளைத் தருக. Na, Mg, Pt, Au, Zn என்பவற்றை வளியில் வைக்கும் போது முதலில் மேற்பரப்பின் பளபளப்பு குறைவது எதனில்? வளியில் இலகுவாக ஒட்சிசனுடன் தாக்கமடைய வல்ல 2 மூலகங்கள்? அதற்கான இரசாயன சமன்பாடுகள்? வளியில் கடுமையாக வெப்பமேற்றினும் அவற்றின் உலோக ஒக்சைட்டை உருவாக்காத மூலகங்கள்?

நீர் கொண்ட முகவை ஒன்றிலே சிறிதளவு CuSO4 இட்டுக் கரைக்க. CuSO4(aq) இன் நிறம் யாது? CuSO4(aq) இனுள் தூய்மையாக்கப்பட்ட சிறு Zn துண்டு ஒன்றை இடுவதனால் ஏற்படும் அவதானம்? இத் தாக்கத்துக்கான இரசாயன சமன்பாடு? மேற்படித் தாக்கம் எவ்வகைத் தாக்கம்? ZnSO4 இனுள் Cu துண்டை இடும் போது அவதானம்? இப்பரிசோதனையில் Cu, Zn இற்கிடையிலான தாக்குதிறன் பற்றிக் குறிப்பிடுக.

MCQ X(s) விடுவிக்கப்படும் தாக்கமில்லை X(s) விடுவிக்கப்படும் தாக்கமில்லை X, Y, Z தாக்குதிறனுக்கு ஏற்ப ஏறுவரிசைப்படுத்துக. X<Y<Z Z<Y<X X<Z<Y Y<Z<X

Na அணுவொன்றின் திணிவு 3.819 x 10-23g. அணுத் திணிவு அலகொன்றின் பெறுமானம் 1.67 x 10-24g. Na இன் சார் அணுத் திணிவு?

பின்வருவனவற்றில் ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சித் தாக்கமாகக் கருதப்படக் கூடியது?

80g NaOH இனை 360g நீரில் கரைத்து கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டது. இக்கரைசலில் NaOH இன் மூல் பின்னம்? 2/11 1/11 2/9 1/4

A, B எனும் இரு மூலகங்களின் இலத்திரன் நிலையமைப்புக்கள் முறையே (2,6), (2,8,1) ஆகும். Aயும் Bயும் சேர்ந்து உருவாக்கும் சேர்வையின் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரம் யாது?

மின்னெதிர்த்தன்மை பற்றிய கூற்றுக்களுள் தவறானது எது? மின்னெதிர்த்தன்மை மிகக் கூடிய அணு புளோரின் (F). மின்னெதிர்த் தன்மையை அளக்கும் அலகு பௌலிங்க். ஆவர்த்தனம் வழியே இடமிருந்து வலமாக மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகரிக்கும். மின்னெதிர்த்தன்மை பிணைப்பிலிருக்கும் அணுக்களின் தனிச்சோடி இலத்திரன்களுக்கே பொருந்தும்.

பொட்டாசியம் சோடியம் கல்சியம் மக்னீசியம் அலுமினியம் நாகம் இரும்பு வெள்ளீயம் ஈயம் செப்பு இரசம் வெள்ளி பொன் வளியுடனான தாக்கம் குளிர் நீருடனான தாக்கம் கொதி நீராவியுடனான தாக்கம் ஐதான அமிலத்துடனான தாக்கம் இலகுவாக எரிந்து ஒக்சைட்டை உருவாக்கும் சூடாக்கினால் ஒக்சைட்டை உருவாக்கும் மீளுந் தாக்கம் தாக்கம் இல்லை வெடித்தலுடன் H2 உருவாகும் வீரியமாக மெதுவாக வேகமாக சாதாரண வீதத்தில் உலோகம் முனைவுப் பங்கீட்டுப் பிணைப்பு

t நேரத்தில் துணிக்கை ஒன்றின் இடப்பெயர்ச்சி x ஆனது பின்வரும் சமன்பாட்டினால் தரப்படுகின்றது. _______ இங்கு v0 ஆனது மாறிலியாகவும், Φ>0 ஆகவும் இருப்பின் v0, Φ என்பவற்றின் பரிமாணங்கள் முறையே

ஒரு பொருளில் 3 விசைகள் தாக்குகின்றன. அவற்றுள் 2 விசைகள் சமனும் எதிருமானவை. அப் பொருள் சீரான, மாறா வேகத்தில் செல்வதற்கு மூன்றாம் விசையின் பருமன் எவ்வளவாக இருக்க வேண்டும்?

விற்சுருள் மாறிலி K உடைய ஒரு விற்சுருளானது n எண்ணிக்கையான சர்வசம விற்சுருள்களாக வெட்டப்பட்டது. அவற்றைச் சமாந்தரமாகத் தொடுத்து உருவாகும் தொகுதியின் சமவலு விற்சுருள் மாறிலி?

பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் எவை காக்கப்படும் எனக் குறிப்பிடுக? Em= பொறிமுறை சக்தி p:உந்தம் tick:காக்கப்படும் X:காக்கப்படாது A-உராய்வற்ற பனித் தரையில் இரண்டு பனிச்சறுக்கு வீரர்கள் மோதி ஒன்றிணையும் போது. B- வளியற்ற கிரகத்தில் மேல்நோக்கி எறியப்பட்ட பந்து மீண்டும் கீழே அதே இடத்தை அடையும் போது. C- ஒரு பந்து இன்னொரு பந்துடன் மீள்தன்மை ரீதியில் மோதும் போது.

மனிதக் குருதிக் குழாய் ஒன்றின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தை உரு காட்டுகின்றது. LDL Lipoprotein படிவு காரணமாக சாதாரண பரப்பைக் காட்டிலும் Bஇல் பரப்பு Aஇன் பரப்பிலும் 1/7 மடங்காக உள்ளது. புள்ளி A இல் குருதியமுக்கம் P ஆகவும், சராசரி வேகம் v ஆகவும் உள்ளது. பிசுக்குமை, புவியீர்ப்பைப் புறக்கணித்து B இல் உள்ள அமுக்கத்தைத் தருவது?

ஒரு 3kg வட்ட மேசை அதன் மையத்திலிருந்து சம தூரத்திலுள்ள ஒவ்வொன்றும் 0.5kg திணிவுள்ள மூன்று கால்களால் தாங்கப்படுகின்றது. கால் ஒன்றினால் வட்ட மேசை மீது கொடுக்கப்படும் மறுதாக்கம் எவ்வளவு?

P, Q எனும் இரு திணிவுகள் ஒன்றையொன்று நோக்கி வருகின்றன. அவை மோதிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கணத்தில் P கண நிலை ஓய்விலுள்ளது. u>v ஆயின், Q இன் வேகம் அக்கணத்தில் எவ்வளவு?

உராய்வுக் குணகம் μ எனில், 5m திணிவுடையதும், பக்க நீளம் 5a உடையதுமான சதுரமுகிக் குற்றியை கவிழாமல் 5a தூரத்தினால் இடம்பெயர்க்கத் தேவைப்படும் விசை F எனில், F ஐச் சரியாகத் தொடர்புபடுத்தும் கோவை/ கோவைகள் எது/ எவை?

A, B A, B, C B, C A, C A மட்டும்

m திணிவுடைய பொருளொன்று கிடையுடன் θ கோணத்தில் சாய்ந்துள்ள ஒப்பமான சாய்தளம் மீது வைக்கப்பட்டு கிடை விசை F பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. θ=30° இலும் θ=90° இலும் பொருள் மீது சாய்தளத்தால் பிரயோகிக்கப்படும் மறுதாக்கங்களின் விகிதம்?

l நீளம் உடைய சமபக்க முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒரு வண்டு உள்ளது. ஒவ்வொரு வண்டும் அதற்கு இடஞ்சுழிப் பக்கமாக அடுத்துள்ள முதலாவது வண்டை நோக்கி எப்போதும் v கதியுடன் செல்கின்றது. அவை மூன்றும் இறுதியாக முக்கோணத்தின் மையத்தில் ஒன்றிணைய எடுக்கும் நேரம் எவ்வளவு?

ஒரு மாதிரி விமானம் 12m ஆரை உடைய கிடை வட்ட இயக்கத்தை ஆற்றுகின்றது. அது 440Hz அதிர்வெண் உடைய ஒலியைத் தொடர்ச்சியாக உருவாக்குகின்றது. வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 30m இலுள்ள அவதானி அதிர்வெண்ணை அளக்கிறார். விமானம் 9s க்கு ஒரு முறை ஒரு முழு வட்டத்தை ஆற்றும். (வளியில் ஒலியின் வேகம்= 340m/s) A- E இல் விமானம் உள்ள போது உயர் அதிர்வெண்ணை அவதானிக்கலாம். B- B இல் விமானம் உள்ள போது உயர் அதிர்வெண்ணை அவதானிக்கலாம். C- மிகக்குறைந்த அதிர்வெண்= 340 x 440/(340+8π/3) Hz ஆகும். D- மிகக்கூடிய அதிர்வெண்ணைக் கேட்பதற்கும், மிகக் குறைந்த அதிர்வெண்ணைக் கேட்பதற்கும் இடைப்பட்ட நேரம் 4.5s ஆகும். மேலுள்ளவற்றுள் சரியான கூற்று/ கூற்றுக்கள் எது/ எவை? A,C,D A,D B,D B,C C மட்டும்

ஒரே ஆரையை உடைய வட்டத்தட்டு Aயும், வளையம் Bயும் ஆகும். அவற்றின் கோணக் கதிகள் முறையே ωA, ωB ஆகும். தற்போது ωA>ωB ஆக உள்ளது. ωA=ωB ஆக மாற்றுவதற்கு எதனுடன் மேலதிகத் திணிவொன்றை இணைக்க வேண்டும்? அத்திணிவின் ஆகக்குறைந்த பருமன் எவ்வளவு? (வட்டத்தட்டின் திணிவு:MA, வளையத்தின் திணிவு:MB)

பக்கத் தோற்றம், மேற்பரப்புத் தோற்றம் ஆழம் கூடிய இடத்திலிருந்து ஆழம் கூடிய இடத்துக்கு நீரின் மேற்பரப்பலை செல்வதை அனுமதிக்கக்கூடிய θ இன் இழிவுப் பெறுமானம் எவ்வளவு?

ஒளி முதல், ஒளி உணரி, கண்ணாடி, வளி, நீர் ஒரு நீர்த் தாங்கியில் நீர் நிரப்பப்படுவதை குறித்த மட்டத்தில் நிறுத்துவதற்கான கருவி ஒன்றின் பகுதியை படம் காட்டுகின்றது. ஒளி உணரிக்கான தொடர்பு துண்டிக்கப்படும் போது மோட்டார் நிறுத்தப்பட்டு நீர் நிரப்பப்படுவது நிறுத்தப்படும். நீர்த்தாங்கியில் நீர்மட்டம் சீராக 1cm/s எனும் வீதத்தில் உயருகின்றது. படத்தில் காட்டப்பட்ட நிலையிலிருந்து எந்நேரத்தின் பின் மோட்டார் நிறுத்தப்படும்? 15s 3s 20s root2s 12s

குறிப்பிட்ட சதுரப் பரப்பிலுள்ள B பருமனுடைய சீரான காந்தப்புலத்தினால் அப்புலத்துக்குச் செங்குத்தாக அசையும் ஓர் ஏற்றம் விலகல் அடைகிறது. அதன் ஏற்றப் +Q ஆகவும், அது அடையும் விலகல் 90° ஆகவும் இருப்பின் அப்பரப்பில் அவ் ஏற்றம் பயணித்த தூரத்தை B,Q,P சார்பில் தருவது?

P எனும் புள்ளியில் q ஏற்றம் உள்ளது. Pஇல் E பருமனுடைய மின்புலம் +x திசையில் உள்ளது. q ஏற்றம் +x திசையில் F எனும் விசையை அனுபவிக்கின்றது. அவ் ஏற்றம் Pஇல் U அழுத்த சக்தியைக் கொண்டுள்ளது. சரியான தொடர்புகள் கொண்ட விடை?

ஒரு புள்ளியிலிருந்து புலக்கோடுகள் வெளிநோக்கிச் செல்கின்றன. இது எவ்வகைப் புலமாக இருக்கக் கூடும்? மின்புலம்/ காந்தப் புலம் மின்புலம் மட்டும் காந்தப்புலம் மட்டும் ஈர்ப்புப் புலம்/ காந்தப் புலம் ஈர்ப்புப் புலம் மட்டும்

ஒரு இழை மின்குமிழ் 60W வலு, 1200 மணித்தியாலம் வாழ்காலம், 100 ரூபாய் விலை உடையது. அதே ஒளிச் செறிவுடைய LED மின்குமிழ் 9.5W வலு, 50000 மணித்தியாலம் வாழ்காலம், 1550 ரூபாய் விலை உடையது. மின்சாரம் 1kWh அலகுக்கு சராசரியாக 15.20 ரூபாய் செலவாகும். 50000 மணித்தியாலத்துக்கு இழை மின்குமிழுக்குப் பதிலாக LED பயன்படுத்துவதால் சேமிக்கப்படும் பணம் ரூபாயில் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு?

M ஆனது 2Ω அம்பியர்மானியாக இருப்பின் அதன் மிகக்கூடிய வாசிப்பைக் காட்டும் சுற்றும், M ஆனது 2000Ω வோல்ட்மானியாக இருப்பின் அதன் மிகக் குறைந்த வாசிப்பைக் காட்டும் சுற்றும் முறையே? (A,B,C,D,E ஐந்திலும் P,Q இடையிலான அழுத்த வித்தியாசம் சமன் மற்றும் அம்பியர்மானியைப் பாதிக்கும் அளவுக்கு உயர்வானதல்ல) A,A C,A D,E C,B A,D

மிக உயர் தடையுள்ள வொல்ட்மானியால் வெவ்வேறு R இன் பெறுமானங்களுக்கு வாசிப்புக்கள் V ஐப் பெறுவதன் மூலம் கலத்தின் அகத்தடையைக் கணிக்கலாம். R=2Ω ஆக உள்ள போது V=6V. R=4Ω ஆக உள்ள போது V=8V. கலத்தின் அகத்தடை எவ்வளவு? 2Ω 12Ω 3Ω 2.5Ω 2/3Ω

தடையுள்ள கம்பி PQ இன் நீளம் 1m. ஆரம்பத்தில் S2 திறந்திருக்க S1 மூடப்பட்டு l=360mm இல் J வைக்கப்பட்டு சமநிலை அடைய விடப்படுகின்றது. பின் ஒரே நேரத்தில் S1 திறக்கப்பட்டு S2 மூடப்படுகின்றது. இதனால் தடை R இல் கொள்ளளவி இழக்கும் மொத்த சக்தியின் அளவு? 0.81J 3.125J 6.25J 0.405J 0J

மாறா அமுக்கத்திலுள்ள குறித்த திணிவுள்ள வாயுவின் தனி வெப்பநிலை (T) ஐயும், கனவளவு (V) ஐயும் சார்ள்ஸ் விதி தொடர்புபடுத்துகின்றது. மேற்குறித்த நிபந்தனைகளில் V, T இன் எந்த சேர்க்கை மாறிலி ஆகும்?

தூய H2O பனிக்கட்டி உருகுகின்றது. உருகுவதற்காக சூழலிலிருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சுகின்றது. எனினும் பனிக்கட்டியின் வெப்பநிலை உயர்வடையவில்லை. உறிஞ்சப்படும் வெப்பம் எதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது? மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகளை உடைப்பதற்கு. வெப்பம் சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்றது மூலக்கூற்றக கவர்ச்சி விசையை உடைப்பதற்கு மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசையை உருவாக்க இலத்திரன்களை அருட்டப்பட்ட நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு

இது ஒரு வெப்ப இயந்திரம் ஒன்று வேலை செய்கையில் அதன் P-V வரைபு ஆகும். சரியான கூற்று எது? A>B செயன்முறையின் போது வெப்பம் தொகுதியை விட்டு நிகரமாக வெளியேறுகின்றது. C>A செயன்முறையின் போது வெப்பம் தொகுதியை விட்டு நிகரமாக வெளியேறுகின்றது. C இல் தொகுதியின் கனவளவு 5dm3 ஆகும். B>C செயன்முறை சேறலில்லா செயன்முறை ஆகும். ஒவ்வொரு வட்டத்தின் போதும் நிகரமாகத் தொகுதி மீது வேலை செய்யப்படுகின்றது.

யங்கின் மட்டு 9 x 10^11 Nm-2 உடைய, 6kg கம்பி ஒன்று அதன் ஒரு முனையிலிருந்து தொங்க விடப்பட்டுள்ளது. கம்பியின் ஆரை 1mm. கம்பியின் நடுப்புள்ளியில் நெட்டாங்கு (vL), குறுக்கு (vT) அலைகளின் வேகங்களின் விகிதம் (vL/vT) எவ்வளவு? 100 150 200 250 300

சீரான மின்னோட்டம் I அனுப்பப்படுகின்றது. புள்ளி O இல் காந்தப்பாய அடர்த்தியின் பருமன் எவ்வலவு? μοI/4r μοI/8r 3μοI/2r 3μοI/16r 3μοI/8r

பின்வரும் எப்பதார்த்த சோடியின் மின் கடத்தலில் நேரயன்களின் அசைவு பங்களிப்பு செலுத்தும்? குறைகடத்திகளும், திரவ மின்பகுபொருட்களும் குறைகடத்திகளும், அயனாக்கிய வாயுக்களும் திரவ மின்பகுபொருட்களும், அயனாக்கிய வாயுக்களும் உலோகங்களும், குறைகடத்திகளும் உலோகங்களும், திரவ மின்பகுபொருட்களும்

ஆரம்பத்தில் ஆளி திறந்துள்ளது. ஆளி 3s களுக்கு மூடப்பட்டு பின் திறக்கப்படுகின்றது. இந்நேரத்தில் சுற்றின் குறித்த ஏதாவதொரு புள்ளியை நிகரமாகக் கடந்து சென்ற இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? (e = 1.6 x 10^-16 C) 0.375 3.75 x 10^-4 0 4.0 x 10^16 2.3 x 10^15

ஒரு ஒளிக்கற்றை முறிவுற்றுச் செல்லும் பாதையைப் படம் காட்டுகின்றது. PA=10.0mm, BN=7.50mm. வளியில் ஒளியின் வேகம் 3 x 10^8 m/s. திரவத்தின் முறிவுச் சுட்டி எவ்வளவு? 1.33 1.50 2.00 0.75 0.25

ஒரு இலட்சிய LED ஆனது 1.6V க்குக் குறைந்த அழுத்த வித்தியாசத்தில் ஒளிராது. அதை விடக் கூடிய அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்படினும் அதற்குக் குறுக்கே 1.6V ஐயே பேணும். தரப்பட்ட சுற்றில் LED ஊடான மின்னோட்டம் 4mA எனில், தடை R இன் பெறுமதி எவ்வளவு? 340Ω 400Ω 750Ω 350Ω 390Ω

மின்னியக்க விசைகள் Eஐயும், புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடைகளையும் உடைய சர்வசமக் கலங்கள் சுற்றில் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. A>B இற்குக் குறுக்கே உள்ள அழுத்த வீழ்ச்சி எவ்வளவு? 0 E 2E 3E -2E

4m நீளமுடைய கம்பி சதுர வடிவத்துக்கு மடிக்கப்பட்டு 0.1T சீரான காந்தப் புலத்துக்குக் குறுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கம்பி செக்கனுக்கு 4cm எனும் வீதத்தில் சதுர வடிவைப் பேணியவாறு நீளத்தில் சுருக்கப்படுகின்றது. கம்பியின் முடிவிடங்களுக்குக் குறுக்காகத் தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசை எவ்வளவு? 1mV 2mV 4mV 8mV 16mV

கிரகத்தின் திணிவு M ஆகவும், அதன் உபகோளின் திணிவு m ஆகவும், M=100m ஆகவும் உள்ளது. படத்தின் படி 0 இலிருந்து +x திசையுடன் ஈர்ப்புப் புல வலிமை மாறுவதைச் சரியாகக் காட்டும் வரைபு எது? (கிரகமும், உபகோளும் சீரான திணிவுப் பரம்பல் உடையவை எனக் கருதுக.)

ஒரு பொருள் மீது தொழிற்படும் மாறாத் தடை விசைக்கு எதிராக 2kg பொருளை நகர்த்தப் பிரயோகிக்கும் விசை நேரத்துடன் மாறும் விதம் வரைபில் தரப்பட்டுள்ளது. 4s இன் பின்னர் பிரயோக விசை இல்லை. 4s இன் பின்னர் இன்னும் எவ்வளவு நேரத்தில் பொருள் ஓய்வடையும்? 6s 12s 20s 28s 16s

1μF கொள்ளளவமும், 4μC ஏற்றமும் உடைய ஏற்றிய கொள்ளளவி படத்தில் உள்ளவாறு 2V மின்கலத்துடன் தொடுக்கப்பட்டது. இதன் மின்னோட்டம் (I), ஏற்றம் (q) என்பவற்றின் பெறுமானம் நேரத்துடன் (t) மாறுவதைச் சரியாகக் காட்டும் வரைபுகளின் சோடி எது?

மேலுள்ள படத்தினை அவதானித்து பிழையான கூற்றைத் தெரிவு செய்க. இரசம்-கண்ணாடி கவர்ச்சி விசையானது இரசம்-ஈயம் கவர்ச்சி விசையை விட அதிகமானது. தொடுகைக் கோணம் திரவத்தின் தன்மையில் தங்கியிருக்கும். தொடுகைக் கோணம் திரவத்துடன் தொடுகையிலுள்ள மேற்பரப்பின் தன்மையில் தங்கியிருக்கும். நீர்-கண்ணாடி கவர்ச்சி விசையானது நீர்-ஈயம் கவர்ச்சி விசையை விட அதிகமானது. கண்ணாடி மேலுள்ள இரசத்தின் மேற்பரப்பு அழுத்த சக்தியை விட ஈயத்தின் மேலான இரசத்தின் மேற்பரப்பு அழுத்த சக்தி அதிகம். (ஒரே திணிவுள்ள இரசம்)

ஒரு மீள்தன்மை இழையொன்று தொடர்ச்சியாகப் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் பாரத்துக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் பாரம் படிப்படியாகக் குறைக்கப்பட்டது. இரு சந்தர்ப்பங்களினதும் நீட்சி-விசை வரைபு தரப்பட்டுள்ளது. P, Q, R என்பன வரைபிலுள்ள சில பரப்புகள். பின்வருவனவற்றைச் சரியாகக் குறிக்கும் பரப்பு அல்லது பரப்புக்களின் சேர்க்கை எது? (1) மீள்தன்மை இழையை இழுக்கச் செய்யப்பட்ட வேலை. (2) இழை பழைய நிலைக்கு மீளும் போது மீளப்பெறப்பட்ட சக்தி.

P பந்து Q உடன் பக்கவாட்டாக மோதுகின்றது. P, Q மோதும் போது அவற்றின் மேற்பரப்புக்களுக்கிடையிலான உராய்வைப் புறக்கணிக்க. பின்வரும் வரைபடங்களில் எது/ எவை P, Q இன் வேகக் காவிகளைக் குறிக்கக் கூடியது/ குறிக்கக் கூடியவை? A மட்டும் C மட்டும் A, B மட்டும் A, C மட்டும் B, C மட்டும்

சர்வசமனான இரு அலைகள் ஒரு விறைத்த சுவருடன் பொருத்தப்பட்ட இழையில் பயணிப்பதை உரு காட்டுகின்றது. இந்த இரு துடிப்புகளும் ஒன்றையொன்று சந்தித்து மேற்பொருந்தும் போது வெவ்வேறு நேரங்களில் பெறப்படக்கூடிய விளையுள் அலை வடிவங்கள் எது/ எவை? A மட்டும் C மட்டும் A, B மட்டும் B, C மட்டும் A, B, C எல்லாம்

ஒரு உலோகக் கோல் PQ காந்தப்புலத்துக்குச் செங்குத்தாக உள்ளது. பின்வரும் எச்சந்தர்ப்பம்/ சந்தர்ப்பங்களில் P-Q க்குக் குறுக்கே மின்னியக்க விசை தூண்டப்படலாம்? A: PQ இன் மையமூடாக, y அச்சுக்குச் சமாந்தரமாகச் செல்லும் அச்சினூடாக PQ ஐச் சுழற்றல். B: PQ ஐ +x திசையில் அசைத்தல். C: PQ ஐ +y திசையில் அசைத்தல். A மட்டும் C மட்டும் A, B மட்டும் B, C மட்டும் A, B, C எல்லாம்

ஒரு மாணவி ஊசல் குண்டொன்றின் 20 அலைவுகளுக்கு எடுக்கும் நேரத்தை அளப்பதன் மூலம் ஈர்ப்பு ஆர்முடுகல் (g) ஐக் காணப் பரிசோதனை செய்தாள். மாணவி பெற்ற வரைபு பெறப்பட வேண்டிய வரைபிலிருந்து (முறிந்த கோடு) விலகல் அடைந்துள்ளது. பின்வருவனவற்றுள் எது/ எவை பொருத்தமான காரணம்/ காரணங்கள்? A: அவள் வேகமாக இயங்கும் நிறுத்தற் கடிகாரத்தைப் பயன்படுத்தியமை. B: L ஐ அளக்கும் போது ஊசல் குண்டின் ஆரையைக் கருதாமல் விட்டமை. C: 20 அலைவுகளுக்குப் பதிலாக 19 அலைவுகளுக்கு ஒருமுறை அளந்து விட்டு அதனை 20 அலைவுகள் எனக் கருதியமை. B மட்டும் A மட்டும் B, C மட்டும் A, B, C எல்லாம் மூன்றும் இல்லை

படத்தில் காட்டியவாறு P எனும் வரிச்சுருளும், Q எனும் உலோக வளையமும் ஒரே அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. P இன் மின்னோட்டம் நேரத்துடன் மாறுவதை வரைபு காட்டுகின்றது. பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது? நேரம் 0 இலிருந்து t1 வரை Pக்கு எதிர்த் திசையில் Q இல் மின் பாயும். நேரம் t1 இலிருந்து t2 வரை Q ஆனது P ஐ நோக்கிக் கவரப்படும். t1 நேரத்தில் P-Q இடையிலான விசை அதியுயர்வாக இருக்கும். t2 நேரத்தில் Q இல் உள்ள விசை பூச்சியம் ஆகும். நேரம் 0 இலிருந்து t1 வரை Q ஆனது P இனால் விலத்தித் தள்ளப்படும்.

மனிதக் கண்ணானது 520nm அலைநீளம் உடைய பச்சை நிற ஒளிக்கு அதிகளவு உணர்திறன் உடையது. கண்ணானது ஒளியை உணரத் தேவையான ஆகக்குறைந்த ஒளிச்செறிவு 2 x 10^-13Wm-2 ஆகும். கண்மணியின் விட்டம் 5mm எனில், ஒளியைக் கண் உணரத் தேவைப்படும் ஆகக் குறைந்த போட்டோன் (photon) எண்ணிக்கையை மதிப்பிடுக. (h=6.63 x 10^-34Js) 10000 1000 100 10 1

ஒரு உருக்குப் பந்து ஒரு நீண்ட, பிசுக்குமையுள்ள எண்ணெய் நிரலினுள் போடப்படுகின்றது. அதன் ஆரம்ப நிலையிலிருந்தான கீழ்நோக்கிய இடப்பெயர்ச்சி (s) நேரத்துடன் (t) மாறுவதைக் காட்டும் சரியான வரைபு எது?

படத்தில் காட்டியவாறு P, Q எனும் இரு சிறிய ஏற்றிய கோளங்கள் சர்வமனான இழைகளால் கூரையின் O புள்ளியிலிருந்து தொங்க விடப்பட்டு சமநிலையில் உள்ளன. β>α ஆகும். பின்வரும் கூற்றுக்களில் நிச்சயம் சரியானது எது? P, Q இரண்டும் நேரேற்றம் உடையன. P, Q இரண்டிலும் எதிரெதிர் ஏற்றங்கள் உள்ளன. P இல் Q ஐ விட அதிகளவு ஏற்றம் உள்ளது. P, Q இல் சமனான அளவு ஏற்றம் உள்ளது. P இன் திணிவு Qஐ விட அதிகமானது.

P, Q இடையே ஒரு துணிக்கை எளிமை இசை இயக்கத்தை ஆற்றுகின்றது. t=0இல் சமநிலைத் தானம் Oஐக் கடந்து வலம் நோக்கி துணிக்கை அசைகின்றது. t=3s இல் முதற் தடவையாக Xஐக் கடக்கிறது. மேலும் 2s இல் இரண்டாம் தடவையாக Xஐக் கடக்கிறது. மூன்றாம் முறை X ஐக் கடக்க மேலும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? 16s 14s 12s 10s 6s

ஒரு பெரிய அலுமினிய வட்டத் தட்டு ஒரு கிடை அச்சில் வைக்கப்பட்டு ஒரு வலிமையான பரிலாடக் காந்தத்துக்கூடாக வலஞ்சுழியாகச் சுழற்றப்படுகின்றது. எந்தப் படம் தூண்டப்படும் சுழிப்போட்டத்தைச் சரியாக வகைக்குறிக்கின்றது?

சைன் (sine) வடிவ சிறிய ஆடலோட்ட வோல்ட்டளவு ஒன்றை இரட்டிப்பு வீச்சத்துடனான ஆடலோட்ட வோல்ட்டளவாக மாற்றுவதற்குப் பொருத்தமான சுற்று/ சுற்றுக்கள் எது/ எவை? A மட்டும் C மட்டும் A, B மட்டும் B, C மட்டும் A, B, C எல்லாம்

மிக நீண்ட, சமாந்தரமான கடத்தும் கம்பிகள் படத்தில் காட்டியவாறு ஒவ்வொன்றும் I மின்னோட்டத்தைக் காவுகின்றன. இரண்டு கம்பிகளும் r தூரத்தால் வேறாக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டு கம்பிகளிலிருந்தும் r தூரத்திலுள்ள புள்ளி P இல் உள்ள காந்தப் பாயவடர்த்தி எவ்வளவு? இடம் நோக்கி வலம் நோக்கி

காட்டப்பட்ட சுற்றில் L1, L2, L3 என்பன 1:1:3 எனும் விகிதத்தில் வலுவை நுகருகின்றன. L3 இன் தடை R எனில், L1 இன் தடை எவ்வளவு? 3R/16 R/4 3R/4 4R/9 3R

கவி தனது காணியின் 2/5 பங்கினை மனைவிக்கும், மீதியின் 2/9 பங்கினை மகளுக்கும், அதன் மீதியின் 2/9 பங்கினை மகனிற்கும், கொடுத்த பின்னர், மிகுதியினை ரூபா 150000இற்கு விற்றார். மகளுக்குக் கிடைத்த காணியின் பின்னம் யாது? மகனுக்குக் கிடைத்த காணியின் பின்னம் யாது? அவர் வைத்திருந்த காணியின் பெறுமதி யாது?

4000 கொள்விலை உடைய பொருள் ஒன்றுக்கு 30% இலாபம் வைத்து ஒருவர் விலை குறிக்கின்றார். விற்கும் போது குறித்த விலைக்கு 10% கழிவு வழங்குகிறார். விற்ற விலை யாது?, இலாபச் சதவீதம் யாது?

ΔABC இல் AC=8cm, BC=6cm. பக்கம் AC, BC மீது அரை வட்டங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன. ACB என்பது AB ஐ விட்டமாகக் கொண்ட அரை வட்டமாகும். AC, BC ஐ விட்டமாக உடைய அரை வட்டங்களின் பரப்பளவை π சார்பில் தருக. உருவின் மொத்த பரப்பளவுக்கான கோவை யாது? நிழற்றிய உருவின் பரப்பளவு யாது?

ஒரு கம்பனியின் இலாபத்தை A, B, C எனும் மூவரிடையே பங்கிட்ட போது A:B=3:2, C:A=5:2 ஆகப் பெற்றனர். A, B, C அகியோரிடையேயான இலாப விகிதம் யாது? B ஐ விட A ரூபா 3000 இனை அதிகமாகப் பெற்றால் மொத்த இலாபப் பணம் யாது? B இடம் உள்ள பணம் மொத்தப் பணத்தின் என்ன விகிதம்? C இடமிருந்து ரூபா 7500 பெறப்பட்டு B, A என்பவரிடையே 3:2 விகிதத்தில் பங்கிடப்பட்டது. எனில் மூவரிடமுள்ள பணத்துக்கான புதிய விகிதம் யாது?

85 பேர் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தில் 50 பேர் தமிழையும், 40 பேர் ஆங்கிலத்தையும், 30 பேர் சிங்களத்தையும், 19 பேர் சிங்களத்தைப் பேசாது இரு மொழிகளையும், 37 பேர் இரு மொழிகளைப் பேசக் கூடியோர் எனில், தரவுகளை வென்னுருவில் குறிக்க. மூன்று மொழிகளையும் பேசக் கூடியோர் எத்தனை பேர்? தமிழ் மொழி மட்டும் பேசக் கூடியோர் எத்தனை பேர்? ஆங்கில மொழி மட்டும் பேசக் கூடியோர் எத்தனை பேர்? எந்தவொரு மொழியையும் பேச முடியாதோர் எத்தனை பேர்?

O ஐ மையமாகக் கொண்ட ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் BC ஆகும். CD ஆனது E வரை நீட்டப்பட்டுள்ளது. ABCD வட்ட நாற்பக்கல் என நிறுவுக. செங்கோணத்தைப் பெயரிட்டு காரணம் தருக. ∡ADE, ∡ABC இடையிலான தொடர்பு என்ன? காரணம் தருக. ∡ABE=75°, ∡CAD=20° எனில் ∡ABD யாது?

ABCD எனும் சதுர வடிவான கண்ணாடித் துண்டொன்றிலிருந்து 2 சமமான முக்கோணிகள் வெட்டியெடுக்கப்படுகின்றன. நிழற்றிய பகுதியின் பரப்பளவு x^2-6x+18 எனக் காட்டுக. அக்கண்ணாடியின் பரப்பளவு 25cm^2 எனில் சதுர வடிவக் கண்ணாடியின் ஒரு பக்க நீளம் யாது? 32a^3 -4b^3 இன் காரணிகளைக் காண்க.

PQ எனும் நிலைக்குத்தான மாடிக் கட்டடம் ஒன்றின் உச்சியில் உள்ள ரவி, சமதளத் தரையில் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் உள்ள புள்ளியை(R) நோக்கி 25m நீளமான கயிறு ஒன்றினை வீசுகின்றான். அது மட்டுமட்டாக அப்புள்ளியை அடைகின்றது. P எனும் புள்ளியிலிருந்து Rக்கு ரவியின் பார்வை 60° இறக்கக் கோணமாகும். S ஆனது P இலிருந்து 5m கீழே உள்ளது. PQ இன் நீளம் யாது? QS இன் நீளம் யாது? R இலிருந்து S க்கான ஏற்றக்கோணம் யாது?

ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றின் விற்பனை விலை ரூபா 185000. இதனைத் தவணை முறையில் கொள்வனவு செய்யும் ரவி முதலில் அதன் பெறுமதியின் 20% ஐச் செலுத்திக் கொள்வனவு செய்து, பின் எஞ்சிய தொகையை 16 சம மாதத் தவணைக் கட்டணங்களாகச் செலுத்துகின்றான். (கடனுக்காக மாதம் ஒன்றுக்கு 5% வட்டி அறவிடப்படுகின்றது.) தவணை முரையில் செலுத்த வேண்டிய மொத்தத் தொகை யாது? மாத அலகுகளின் எண்ணிக்கை யாது? செலுத்த வேண்டிய ஒரு மாதக் கட்டணம் யாது? ரவி தன்னிடம் இருந்த 100000 ரூபாயில் குறித்த தொகையை ஆரம்பத் தொகையாகச் செலுத்தி மோட்டார் சைக்கிளை வாங்கிய பின்னர் எஞ்சிய பணத்தை ஆண்டுக்கு 15% கூட்டு வட்டிக்கு வழங்குகின்றான். 2 வருட இறுதியில் அவன் பெறும் மொத்தப் பணம் எவ்வளவு?

சார்பு y=-2(x-1)^2+5 இன் வரைபை வரையத் தயாரிக்கப்பட்ட பூரணமற்ற அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அட்டவணையை நிரப்புக. x அச்சு வழியே 10 சிறிய சதுரங்களை ஓரலகு வீதமும், y அச்சு வழியே 10 சிறிய சதுரங்களை ஈரலகு வீதமும் உள்ள அளவிடையைப் பயன்படுத்தி வரைபுத் தாளில் வரைபை வரைக. உமது வரைபிலிருந்து வரைவின் சமச்சீர் அச்சுக்கான சமன்பாடு? சார்பு நேர்ப் பெறுமானமாக இருக்கும் பெறுமான வீச்சு யாது? -2x^2+4x+3=0 சமன்பாட்டின் மூலங்கள் யாவை? y=-2x^2+4x இன் இழிவுப் பெறுமானம் யாது?

A,B,C,D,E எனும் ஐந்து மாணவர்களின் நிறைகள் பற்றிய விபரம் வட்ட வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ் ஐந்து மாணவர்களினதும் இடை நிறை 54kg எனில், மிகக் குறைந்த எடையை உடைய மாணவர் யார்? அதிகூடிய எடையை உடைய மாணவர் யார்? A,B,C,D,E என்பவர்களின் நிறையைத் தனித்தனியாகக் காண்க.

வாசிக சாலை ஒன்றில் பத்திரிகை வாசிக்க வந்த வாசகர்களின் வயதுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

இத்தரவுகளை கூட்டமாக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் நிரப்புக. வகுப்பாயிடை வரவுக் குறி மீடிறன் இவ் அட்டவணைக்கான வலையுரு வரையத்தைப் பூரணப்படுத்தி மீடிறன் பல்கோணியை வரைக.

1,2,3,4 என எண்ணிடப்பட்ட கோடாத நான்முகித் தாயக் கட்டை ஒன்றையும், 1,2,3,4,5,6 என எண்ணிடப்பட்ட கோடாத சதுரமுகித் தாயக் கட்டை ஒன்றையும் ஒரே நேரத்தில் சுண்டும் போது கிடைக்கும் மாதிரி வெளியை நெய்யரியில் காட்டுக.

இரு தாயக்கட்டைகளிலும் ஒரே எண் கிடைத்தலுக்கான நிகழ்தகவைக் காண்க. இரு எண்களினதும் கூட்டுத் தொகை 6இலும் கூடியதாகக் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு.

ஒரு பெட்டியினுள் 5 நீல நிறப் பேனாக்களும் 4 கறுப்பு நிறப் பேனாக்களும் உள்ளன. கமல் பெட்டியினுள் பார்க்காது ஒரு பேனையை எடுத்துச் சென்ற பின்னர் அவனது தங்கை வந்து பெட்டியினுள் பார்க்காது அவளும் ஒரு பேனையை எடுத்துச் சென்றாள்.

இச்செயலைக் காட்டும் மர வரிப்படத்தை வரைக. இருவரும் எடுத்த பேனை கறுப்பாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு. இருவரும் எடுத்த நிறப் பேனைகள் வெவ்வேறாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு. யாராவது ஒருவர் நீல நிறப் பேனையை எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

பின்வரும் அமைப்புகளுக்கு cm/mm அளவிடையிலுள்ள நேர்விளிம்பு, கவராயம் என்பவற்றை மாத்திரம் பயன்படுத்துக. உமது அமைப்புகளில் கோடுகளைத் தெளிவாகக் காட்டுக. AB=8.5cm, ∡ABC=75°, ∡BAC=45° ஆகவுள்ள ΔABC ஐக் காண்க. புள்ளிகள் A, C இற்கு சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கை வரைக. புள்ளிகள் B. C இற்கு சம தூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுக்கை வரைக. மேலுள்ள ஒழுக்குகள் சந்திக்கும் புள்ளியை O எனக் குறித்து Oஐ மையமாகவும், OBஐ ஆரையாகவும் கொண்டு வட்டம் வரைக. புள்ளி A இல் வட்டத்துக்கு ஒரு தொடலி வரைக. Aயிலிருந்து தொடலி வழியே 8cm தூரத்தில் உள்ள புள்ளி P இனைக் குறிக்க. புள்ளி P இலிருந்து வட்டத்துக்கு இன்னுமொரு தொடலியை வரைக. O,P ஐ இணைப்பதன் மூலம் உருவாகும் நேர்கோடு OP இன் நீளம் √89 எனக் காட்டுக. OPஇனை அளந்து √89 இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

பற்கள், என்புகள் என்பவற்றின் விருத்தி, குருதி உறைதல் செயற்பாட்டுக்கும் அவசியமான கனிப்பொருள் எது?

கடல் நீரினால் கடலின் அடியில் உஞ்சப்படும் மேலதிக அமுக்கம் 105000 Pa எனில் கடலின் அடியிலிருந்து நீர் மட்டத்தின் உயரம் யாது?

ஒட்சிசன் வாயுவை ஆய்வு கூடத்தில் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் திரவ வகை சேர்வை எது?

ஐதான, அடர்த்தியான ஊடகங்கள் இடையே ஒளிக்கதிரொன்று செல்லும் முறையை சரியாகக் காட்டும் உரு எது?

x, y, z இன் பெறுமானங்கள் என்ன?

உலோகக் குற்றி ஒன்றினை வளியில் வைத்து நிறுக்கும் போது விற்றராசு வாசிப்பு 6N. குற்றியினை நீர் கொண்ட தாழியினுள் முற்றாக அமிழ்த்திய போது இடம்பெயர்க்கப்பட்ட நீரின் நிறை 2N. இந்நிலையில் விற்றராசின் வாசிப்பு எவ்வளவு?

ஒளித்தொகுப்பின் போது ஏற்படும் சக்தி மாற்றம் எது? வெப்ப சக்தி, இரசாயன சக்தி, இயக்க சக்தி, ஒளிச்சக்தி, அழுத்த சக்தி

உயிர்க்கலங்களில் ஏற்படும் ஒடுக்கற்பிரிவு தொடர்பான கூற்றுக்களில் பிழையானது எது? ஒடுக்கற்பிரிவின் போது தாய்க் கலத்திலிருந்து 4 மகட் கலங்கள் தோன்றும். தாய்க் கலத்திலுள்ள நிறமூர்த்தங்களில் அரைவாசி மகட் கலங்களுக்குக் கிடைக்கும். சேதமடைந்த இழையம் புதுப்பிக்கப்படும் போது நிகழும். இரண்டு படிகளில் நிகழும்.

0.78g C6H6 இலுள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? (C-12, H-1)

முகவை 100g குளுக்கோசு 400g நீர் இட்டு கரைசலாக்கப்பட்டது. கரைசலில் குளுக்கோசின் திணிவுப் பின்னம் எவ்வளவு?

கற்களை உடைப்பதற்குத் திணிவு குறைந்த சம்மட்டியை விட, திணிவு கூடிய சம்மட்டி உகந்தது. ஏனெனில்,

திணிவு கூடிய பொருள் புவியீர்ப்பால் அதிகம் ஆர்முடுகும்.
சம்மட்டியை உயர்த்துதல் இலகுவாக இருக்கும்.
அதிக அழுத்த சக்தியைச் சேமிக்க முடியும்.
மேற்கூறிய எதுவும் அல்ல.

இறப்பர் பந்து வெவ்வேறு திரவங்களில் இடப்பட்ட போது அவை அமிழ்ந்துள்ள விதம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. A, B பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது எது? திரவ அடர்த்தி B>A இடம்பெயர்க்கப்பட்ட கனவளவு A>B A, B ஆகிய இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் பொருள் மீது சமனான மேலுதைப்பு பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. A சந்தர்ப்பத்தில் பொருள் மீது பிரயோகிக்கப்படும் மேலுதைப்பு அதிகம்.

வைரசுகளில் காணப்படும் உயிரினங்களுக்குரிய இயல்பு எது? சுவாசம் கழிவகற்றல் உறுத்துணர்ச்சி இனப்பெருக்கம்

ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாக அவதானிக்கக்கூடிய தாவரக் கலத்தின் பகுதிகள் எவை? கரு, கலச்சுவர், பச்சையவுருமணி, புன்வெற்றிடம் கரு, கலச்சுவர், இழைமணி, புன்வெற்றிடம் கலச்சுவர், இழைமணி, புன்வெற்றிடம், கொல்கியுடல் கரு, இழைமணி, பச்சையவுருமணி, கொல்கியுடல்

பொருளைச் சமநிலைப்படுத்துமாறு விசைகள் தொழிற்படும் சந்தர்ப்பம் எது? மரத்திலிருந்து காயொன்று கீழே விழுதல். வாகனமொன்று மாறா வேகத்துடன் பயணித்தல். கரடான கிடை மேற்பரப்பின் வழியே பந்து உருளுதல். ஒப்பமான சாய்தளத்தின் வழியே கீழ் நோக்கி பொருளொன்று அசைதல்.

பின்வரும் அயன்களுள் Ne க்குரிய இலத்திரன் நிலையமைப்பைக் கொண்டது எது?

திண்ம- திண்ம ஏகவினமான கலவைக்கு உதாரணம் எது? உப்பு+நீர் செம்பு+பொன் இரும்பு+கந்தகம் சீனி+உப்பு

10m/s இல் நகரும் பந்து ஒன்றில் விளையுள் விசை எதுவும் தாக்கவில்லை. சிறிது நேரத்தின் பின் பந்தின் வேகத்தின் பருமன் எவ்வளவு? 10m/s இலும் குறைவு 10m/s இலும் அதிகம் 0m/s 10m/s

உரியம், காழ் இழையங்களை சிக்கலான நிலை இழையங்களாகக் குறிப்பிடுவதற்கான காரணம் என்ன?

வெங்காய மேற்றோல் உரியை ஒளி நுணுக்குக்காட்டியில் அவதானிப்பதற்காகத் தயார் செய்யும் போது பின்பற்றும் படிமுறைகள் எவை?

நுணுக்குக் காட்டியின் கீழ் இது தென்படும் விதத்தை வரைக.

ஒளித்தொகுப்பின் போது தயாரிக்கப்படும் காபோவைதரேற்று- அது கொண்டு செல்லப்படும் வடிவம்- அது சேமிக்கப்படும் வடிவம்-

இலையில் மாப்பொருள் உள்ளதா என்பதைப் பரிசோதிக்கும் முறையினைத் தருக.

எல்லா காபோவைதரேற்றுகளிலும் காணப்படும் பொது இயல்புகள் 2 தருக.

கலச்சுவர் பின்வரும் அங்கிகளில் எதனால் ஆனது? பக்டீரியா அல்கா பங்கசு

பாரம்பரிய இயல்புகளைக் கடத்தலுடன் தொடர்புடைய புன்னங்கம் எது?

உயிரினங்களுக்கு உரிய சிறப்பியல்புகள் 5 தருக. உறுத்துணர்ச்சி என்றால் என்ன? தாவரங்களில் வாயுப் பரிமாற்றம் நடைபெறும் அமைப்பு ஒன்றைத் தருக. ஒளித் தொகுப்புக்குத் தேவையான அகப், புறக் காரணிகள் எவை? ஒளித்தொகுப்பினைப் பாதிக்கும் காரணிகள் எவை?

A, B கலவைகளின் வகைகளைத் தருக. மேலுள்ள இரு கலவைகள் இடையிலான வேறுபாடு? 5% திணிவு நூற்றுவீத NaOH கரைசலின் 100g ஐத் தயாரிக்கும் படிமுறைகளைத் தருக.

10g CaCO3 பிரிகையடைய விடப்பட்டது. இதன் போது வெளியேறும் CO2 இன் திணிவு எவ்வளவு?

CaCl2 + Na2CO3 > CaCO3 + NaCl அவதானம் என்ன? மேற்படித் தாக்கம் எவ்வகை இரசாயனத் தாக்கம்?

Li, Be, B, C, N, O, F, Ne மேலுள்ளவற்றுள் அணு ஆரை கூடியது எது? உயர் உருகுநிலை உடையது எது? மும்மைப் பிணைப்பை உருவாக்கக் கூடியவை எவை?

பங்கீட்டுச் சேர்வை, அயன் சேர்வை என்னும் பதங்களிலிருந்து விளங்குவது யாது? அயன் சேர்வை எந்நிலையில் மின்னைக் கடத்தும்? பங்கீட்டுச் சேர்வை மின்னைக் கடத்தாமைக்கான காரணம் என்ன? இரு வகைச் சேர்வைகளுக்கும் ஒவ்வோர் உதாரணம் தருக.

உராய்வு என்றால் என்ன? உராய்வில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் எவை? உராய்வின் அனுகூலங்கள் 3 தருக. உராய்வைக் குறைக்க நீர் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் 2 உத்திகள் எவை?

A புள்ளி பற்றிய விசைத்திருப்பம் எவ்வளவு? Bஇல் 300N விசையினைப் பிரயோகித்து மட்டு மட்டாக T என்னும் கதவை அசைக்க முடியும் எனில் சுழலிடத்திலிருந்து விசை தொழிற்படும் புள்ளிக்கான தூரம்? கதவிலிருந்து 3m தூரத்தில் அதை மட்டுமட்டாக அசைக்கத் தேவையான விசை எவ்வளவு? இவற்றிலிருந்து விசைத் திருப்பம் தங்கியுள்ள காரணிகள் எவை?

பொறிமுறை அலையில் எவ்வகை அலை நீரினூடு செல்லும்? சக்தி கூடிய மின்காந்த அலை எது? எளிய நுணுக்குக் காட்டியைப் பயன்படுத்தும் போது தோன்றும் விம்பத்தின் இயல்புகள் 3 தருக. குழிவாடியின் முன் 40cm தூரத்தில் 2cm உயரமான பொருள் வைக்கப்பட்ட போது, 2cm உயரமான மெய் விம்பம் பெறப்பட்டது. குழிவாடியின் குவியத் தூரம் எவ்வளவு?

உராய்வற்ற, திணிவற்ற கப்பி மேல் செல்லும் பாரமற்ற விரிபடா இழையினால் 0.5kg திணிவுள்ள X, Y என்பன இணைக்கப்பட்டு ஆரம்பத்தில் ஓய்வில் பிடிக்கப்பட்டு மெதுவாக விடுவிக்கப்படுகின்றது. தொகுதிக்கு யாது நிகழும்? மேற்குறித்த விடைக்கான பௌதிகவியல் விதி யாது? X இன் மீது தாக்கும் விசைகளைக் குறிக்க. X இன் மீது விசையைப் பிரயோகித்து சற்று கீழே இழுத்து பின் விசை அகற்றப்படின், X இன் இயக்கத்தை விளக்குக.

ஒரு குவிவாடியின் முன்னால் வைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளின் விம்பம் தொடர்பான சரியான கூற்று எது? உருச்சிறுத்தது, நிமிர்ந்தது பொருளின் அளவுக்குச் சமனான விம்பம் தலைகீழான, உருப் பெருத்த விம்பம் எப்போதும் மெய் விம்பம்

காரியப் படை மிகச் சிறந்த மின் கடத்தியாகும். காரியத்தில் காணப்படும் 2p ஒர்பிட்டலுக்குரிய இலத்திரன்களினால் மின் கடத்தப்படுகின்றன.

ஐதான NaCl(aq) இனை மின்பகுக்கும் போது மின்பகுபொருள் வன்மின்பகுபொருளாகும். NaCl(s) இனை நீரில் கரைக்கும் போது பூரண அயனாக்கமடைகின்றது.

பிரிகைத் தாக்கம் தவிர்ந்த அனைத்து முதன்மைத் தாக்கங்களினதும் அரை ஆயுட்காலம் மாறிலி அல்ல. முதலாம் வரிசைத் தாக்கங்கள் அனைத்துக்கும் அரை ஆயுட்காலம் மாறிலி.

எனும் சேர்வை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது/ சரியானவை எது/எவை? எல்லா கார்பன்களும் ஒரே தளத்தில் காணப்படுகின்றன. ஆறுக்கும் அதிகமான கார்பன்கள் 2p ஒபிற்றலைக் கொண்டுள்ளன. அதியுயர்வாக 5 காபன்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் காணப்படலாம். (Ag(NH3)2)(NO3) உடன் வெள்ளி ஆடியைத் தோற்றுவிக்கக் கூடியது.

தாக்க வீதம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எவை? நஞ்சூட்டிகள் எப்போதும் தாக்க வீதத்தினைக் குறைக்குமே தவிர விளைவுகளை மாற்றவோ பாதிக்கவோ மாட்டாது. A(g) + B(g) ↔ C(g) +D(g) ΔH=-x எனும் சமநிலையில் வெப்பநிலையைக் குறைக்கின்ற போது முற்தாக்க வீதம் பிற்தாக்க வீதத்திலும் உயர்வாகக் காணப்படும். A(g) + B(g) ↔ C(g) +D(g) ΔH=-x எனும் சமநிலையில் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கின்ற போது தாக்கவீதம் அதிகரிக்கின்ற அதே வேளை அமுக்கத்தினை அதிகரிக்கின்ற போது தாக்க வீத மாறிலி மாறாது. குறித்த தாக்கம் ஒன்றுக்கு அதற்கான ஊக்கியைத் தனியாக இணைப்பதை விட ஊக்கித் தூண்டியுடன் இணைப்பது தாக்க வேகத்தினை வெகுவாக அதிகரிக்கும்.

குறித்த வெப்பநிலையில் சம கனவளவு நீரினைத் தரப்பட்ட A,B பாத்திரங்களில் (பாத்திரக் கனவளவு A>B) ஊற்றி மூடிய தொகுதியில் வைக்கும் போது சமநிலையில் H2O(l) இன் எந்திரப்பி A>B ஆகும். தனிமையாக்கப்பட்ட தொகுதியில் ஏற்படும் சுயாதீன மாற்றம் எந்திரப்பி அதிகரிப்புடனேயே நடைபெறும்.

தரப்பட்ட சேர்வைகளில் அறை வெப்பநிலை அமுக்கத்தில் காணப்படச் சாத்தியமற்ற சேர்வை என்ன? (NH4)2(MnO4) Na2SO3 Fe2(SO3)2 BN Na2O2

காட்டிகள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானவை எது/எவை? இரசாயன அமில-காரக் காட்டிகள் எப்போதும் மென்மின்பகுபொருளாகும். இரசாயன அமில-காரக் காட்டிகளில் அயன்கள் எப்போதும் வெவ்வேறான நிறத்தைக் கொண்டிருக்கும். இரசாயன அமில-காரக் காட்டிகளில் அன்னயன், பங்கீட்டு வலுச் சேர்வை ஆகியவற்றின் செறிவு விகிதமே நிறமாற்றத்துக்குக் காரணமாகும். H2S வாயுவினில் உலர் நீலப் பாசிச் சாயத் தாளைப் பிடிக்கின்ற போது, சிவப்பு நிறமாக மாறி பின் மஞ்சள் நிறத் தூமம் தோன்றுகின்றது.

ஆய்வுகூடமொன்றில் ஐந்து பாத்திரங்களில் பின்வரும் பதார்த்தங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் நான்முகி வடிவத்தைக் கொண்டுள்ள சேர்வை எது? PCl5 XeCl2 HCl BeCl2 சாய்சதுரக் கந்தகம்

மாணவன் ஒருவன் KI இன் 0.5 mol/dm3 கரைக்கின்ற கரைசலின் 20cm3 உடன் நியமிக்கப் பயன்படுத்தக் கூடிய சேர்வையின் சரியான அளவைத் தருவது? 0.5M அமில KMnO4 இன் 4cm3 0.1M அமில K2Cr2O7 இன் 6.67cm3 0.2M FeCl3 இன் 10cm3 0.4M CuSO4 இன் 12cm3 0.2M CuSO4 இன் 12.5cm3

வாயுக்கள் தொடர்பான கூற்றுக்களுள் சரியானது எது/எவை? மெய் வாயு, இலட்சிய வாயு இரண்டிலும், வாயு மூலக்கூறுகள் மோதுகின்ற போது இவற்றின் மோதுகை பூரண மீள்தன்மை என்பதன் காரணமாக மொத்த இயக்க சக்தி மாறிலியாகும். மோதுகைகளிடையே மெய் வாயு மூலக்கூறுகள் வளைந்த பாதையில் இயங்குகின்ற சாத்தியக் கூறைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை இலட்சிய வாயு மூலக்கூறுகள் அவ்வாறு இயங்கவல்லன அல்ல. வாயுக்கள் அனைத்துக்கும் வெப்பநிலையை அதிகரிக்க இயக்க சக்தி அதிகரிக்கும். வாயு மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் சுயாதீனமான, எழுந்தமானமான, தொடர்ச்சியான இயக்கத்தில் காணப்படுகின்றன.

வாயு இயக்கவியல் சமன்பாட்டிலிருந்து இலட்சிய வாயு சமன்பாட்டின் நிறுவலின் படி 1/2mc2 α T இல் 1/2mc2=kT என கொள்ளப்படின் k இன் பெறுமானத்தைத் துணிக. 2.286 * 10-23 JK-1 2.107 * 10-23 JK-1 2.286 * 10-23 JC-1 3.374 * 10-20 kJK-1 4.374 * 10-18 JK-1

பின்வருவனவற்றினை நீருடன் சேர்த்துத் தாக்கமடையும் போது ரெசிமிக் கலவையைத் தோற்றுவிக்காதது எது?

சல்பர் பற்றிய கூற்றுக்களுள் பிழையானது எது? எல்லா பளிங்குருவான பிறதிருப்பங்களிலும் சல்பர் S8 மூலக்கூறாகக் காணப்படும். ஒருசரிவுக் கந்தகத்தின் உருகுநிலை சாய்சதுரக் கந்தகத்தை விட உயர்வாகும். சாய்சதுரக் கந்தகம் மஞ்சள் நிறமாகவும், ஒருசரிவுக் கந்தகம் கபில நிறமாகவும் காணப்படும். KMnO4 + H2SO4 + H2S > எனும் தாக்கத்தில் விளைவுகளில் ஒன்றாக சாலகக் கந்தகம் உருவாகும். உருக்கப்பட்ட திரவக் கந்தகத்தைக் குளிர விட முதலில் உருவாவது சாய்சதுரக் கந்தகம் ஆகும்.

முகவை ஒன்றினுள் x, y எனும் இரு கற்றயன்கள் உள்ள கரைசல் உள்ளது. இதனுடன் K2CrO4 சேர்க்கப்படும் போது மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டது. இது CH3COOH இல் கரையவில்லை. வீழ்படிவினைப் பிரித்து எடுத்து பின் கரைசலுக்கு con (NH4)2SO4 சேர்க்கப்படும் போது வீழ்படிவு பெறப்படவில்லை. பின் (NH4)2C2O4 சேர்க்க வெள்ளை வீழ்படிவு பெறப்பட்டது. x, y என்னென்ன ?

ஆவர்த்தன அட்டவணையில் A,B,C,D என்பன அடுத்துவரும் தாண்டலற்ற மூலகங்கள் ஆகும். உருகுநிலையில் B>A>C. 25C இல் A, C என்பவற்றின் ஒக்சைட்டுகள் முறையே திண்மம், வாயு ஆகும். இவற்றின் முதலாம் அயனாக்கற் சக்தியின் சரியான ஒழுங்கைக் குறிப்பது எது? D>B A>B D>C>B C>B>A B>D

NaOH(aq) உடன் தாக்கமடையாத சோடி/ சோடிகள் எது/எவை? Zn, Fe Sn, Cl2O7 Fe, Rb I2, Br2

H3PO3 சிறந்த தாழ்த்தும் கருவி H3PO3 இல் 2 அமில ஐதரசன்கள் உண்டு.

அமில ஊடகத்தில் H2S உடன் வீழ்படிவைத் தரும் அனைத்தும் நடுநிலை நீர்க்கரைசலில் H2S உடன் சல்பைட் வீழ்படிவைத் தரும். சல்பைட் அயன் செறிவு அமில ஊடகம்< நடுநிலை ஊடகம்.

0.01M NaOH(aq) +0.01M HCl(aq) நியமிப்பின் போது பினோப்தலீனைக் காட்டியாகப் பயன்படுத்த முடியும். மென்னமில + மென்கார (0.01M CH3COOH + 0.01M NH4OH) நியமிப்பில் பினோப்தலீன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

ஈரியல்புள்ள உலோகங்களே ஈரியல்புள்ள ஒக்சைட்டுகளை உருவாக்கும். Zn, ZnO என்பவை ஈரியல்பு உடையவையாகும்.

குளோரின் மற்றும் குளோரின் சேர்வைகள் தொடர்பான தவறான கூற்று எது? Cl2(g) பசிய மஞ்சள் நிற நச்சு வாயுவாகும். Cu + HCl(aq) மஞ்சள் நிறக் கரைசலை உருவாக்கும். HCl இன் kJ/mol இல் மறைப் பெறுமானமாகும். Cu(s) + HCl(g) எனும் தாக்கத்தில் H+ ஆனது H2 ஆக வெளியேறும்.

என்ற சேர்வை பின்வருவனவற்றுடன் உருவாக்கும் விளைவுகளில் சரியானது எது?

புரப்பனோன்+ பென்ரனோன் கொதிநிலை அமைப்பு வளையி கீழ்நோக்கி விலகலுறும். இரு கூறுகளைக் கலக்கும் போது வெப்பநிலை குறைவடையின், கனவளவு அதிகரிப்பின் நேர்விலகல் கரைசலாகும்.

வாயு மூலக்கூற்று இயக்கவியல் கொள்கையின் எடுகோள் பற்றியதில் தவறானது/ தவறானவை? வாயு மூலக்கூறுகள் தொடர்ச்சியாக எல்லாத் திசைகளிலும் இயங்கும். வாயு மூலக்கூறுகள் ஒன்றுடனொன்று மோதி மீளப்பாயும் போது அவற்றின் மொத்த இயக்க சக்தி மாறாதிருக்கும். வாயு மூலக்கூறுகளுக்கிடையான, பாத்திரத்தின் சுவர் மீதான மோதுகைகள் முறையே மீள்தகவற்ற, மீள்தகு மோதல்களாகும். வாயு மூலக்கூறுகளிடையேயான மோதுகை அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும்.

பீனோல் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது? பீனோலின் நைத்திரேற்றம் ஓர்தோ/ பரா நைத்ரோ பீனோலைத் தருகின்றது. Br2(l) இனை நீரகற்றி 2,4,6 மூபுரோமோ பீனோலைத் தருகின்றது. பென்சீன் ஈரசோனியம் குளோரைட்டிற்கு நீரைச் சேர்க்கும் போது நச்சு வாயு வெளியேற்றத்துடன் பீனோலை உருவாக்கும். பென்சோய்க் அமிலம்+பீனோல் உள்ள கலவையைப் பிரித்தறிய முதலில் ஈதர் சேர்த்து பின் Na2CO3(aq) சேர்க்கலாம். பீனோலுக்கு FeCl3 சேர்ப்பின் ஊதா நிறச் சாயம் உருவாகும்.

அல்டிகைட் பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது எது? அல்டிகைட் + HCN போதான தாக்கத்தில் முதலில் கருநாட்டக் கூட்டலும், பின்னர் நீர்ப்பகுப்புத் தாக்கமும் நடைபெறும். கார்பனைல் சேர்வைகளில் அல்டிகைட் மட்டுமே கிரிக்னார்ட் உடான் முதல் அல்கஹோலை உருவாக்கும். அல்டிகைட் + கிரிக்னார்ட் இன் தாக்கத்தில் கருநாடி கிரிக்னார்ட் ஆகும். கருநாட்டக் கூட்டல் தாக்கத்தில் தாக்குதிறன் கீட்டோனை விட அல்டிகைட்டுக்கு அதிகமாகும். கார்பனைல் கார்பனுடன் எனும் கூட்டம் காணப்படுதலே அல்பா காபனுடன் இணைந்திருக்கும் H இன் அமிலத் தன்மைக்குக் காரணமாகும்.

இவற்றை வேறுபடுத்திப் பிரிக்கத் தேவையான சோதனைப் பொருட்கள்

CN- உடன் தாக்கத்தில் ஈடுபடும் வேகம் குறையும் வரிசை

அல்கஹோல் பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது எது? அல்கொக்சைட் அயன் சிறந்த வன்மூலம் மற்றும் கருநாடி ஆகும். 1:1 எனும் விகிதத்தில் PCl3 உடன் தாக்கமடைந்து மென்னமிலத்தை உருவாக்கும். அமில ஐதரசனைக் கொண்ட அல்கைனை விட விரைவாக சோடியத்துடன் தாக்கமடையும். NaNH2 உடன் வாயுவை வெளியேற்றும். PCl5 உடன் வெண்புகையைத் தரும். எனினும் PCl3 உடன் தராது.

C6H6 + C6H5NH2 கலவையிலிருந்து அனிலினைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான சரியான ஒழுங்கு?

Na2CO3, NaHCO3 ஆகியன அடங்கிய கலவையொன்று 0.11 mol/dm3 செறிவுடைய HCl இல் முற்றாகத் தாக்கம் புரிய HCl இன் 40cm3 தேவைப்பட்டது. இதன் போது விடுவிக்கப்பட்ட CO2 வாயுவின் கனவளவு நியம வெப்ப அமுக்கத்தில் 0.672 dm3 ஆகும். கலவையில் Na2CO3 இன் திணிவு சதவீதத்தைக் காண்க.

தரப்பட்டுள்ள மூலக்கூறிலுள்ள காபன்-காபன் பிணைப்பு நீளங்கள் அதிகரிக்கும் சரியான வரிசை என்ன?

PA, PB எனும் தூய ஆவியமுக்கத்தினைக் கொண்டுள்ள A, B எனும் திரவங்களின் சம மூல்களை ஒன்று சேர்த்து மூடிய தொகுதியில் உருவாக்கப்படும் இலட்சிய துவிதக் கரைசல் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் உண்மையற்றவை எவை? XA, XB - கரைசலில் A, B இன் மூல்பின்னங்கள் YA, YB - ஆவியில் A, B இன் மூல்பின்னங்கள் துவிதக் கரைசலின் மொத்த ஆவியமுக்கத்தை (PA-PB)XA +PB எனக் குறிப்பிட முடியும். தொகுதியில் XA<YA

தரப்பட்ட சேர்வையுடன் தாக்கமடையாத கரைசல் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை? Na2CO3 கரைசல் NaHCO3 கரைசல் H2CO, H2SO4(aq) NaOH(aq)

25C இல் நியமிப்புக் குடுவையில் CaCO3 ஆனது எடுக்கப்பட்டு குறித்த செறிவுடைய HCl கரைசலால் நியமிக்கப்படுகின்றது. வெளிவரும் CO2 வாயுவானது நீரின் கீழ்முக இடப்பெயர்ச்சியால் சேகரிக்கப்படுகின்றது. 25C இல் வாயுக் கலவையின் மொத்த அமுக்கம் 5x10^5 Pa ஆகக் காணப்படுவதுடன் குறித்த வெப்பநிலையில் நீராவியின் நிரம்பலாவி அமுக்கம் 1x10^5 Pa ஆகவும் காணப்படுகின்றது. CO2(g) ↔ CO2(aq) இற்கான ஹென்றியின் மாறிலிப் பெறுமானம் KH=10 எனில் திரவ அவத்தையில் CO2(aq) இன் செறிவை mol/dm3 இல் குறிப்பது எது? (8.314x298=2500) 16 0.016 1.6 0.16 0.0016

O2, O3 என்பவற்றைக் கொண்ட வாயுக் கலவை ஒன்றின் 1 dm3 ஆனது நியம வெப்பநிலை அமுக்கத்தில் அமில KI கரைசலுடன் தாக்கம் முற்றாகும் வரை தாக்கமடைய விடப்பட்டது. விளைவாகப் பெறப்பட்ட அயடின் கரைசலை மாப்பொருள் முன்னிலையில் நியமிக்க 0.1mol/dm3 செறிவுடைய 32ml Na2S2O3 கரைசல் தேவைப்பட்டது எனில் O3 இன் கனவளவு நூற்று வீதம் யாது? (STP இல் மூலர் கனவளவு= 22.4dm3/mol) 14.336 3.584 1.1947 4.7787 2.3893

A, B எனும் திரவங்களைக் கலக்கும் போது ஒரு இலட்சிய துவிதக் கரைசலை உருவாக்குகின்றது. A,B என்பன கலக்கப்படும் போது ΔS, ΔG என்பவற்றின் மாற்றங்களை கலவையில் A யின் மூல்ப்பின்னம் (XA) உடன் மாறும் விதத்தைச் சரியாகக் குறிக்கும் வரைபு எது?

0.02 mol/dm3 Mg(NO3)2 இன் 500ml ஆனது 0.05mol/dm3 NaOH இன் 500ml உடன் தாக்கமடையச் செய்யப்படுகின்றது. விளைவுக் கரைசலில் உருவாகும் அரிதிற் கரையும் வன்மின்பகுபொருளின் கரைதிறன் யாது? (அரிதிற் கரையும் வன்மின்பகுபொருளின் Ksp= 1x 10^-10 mol3dm-9)

25C இல் மூடிய தொகுதியில் நீரில் கரைக்கப்பட்ட 0.01 mol SO2, 0.01mol NO2 ஆகிய வாயுக்கள் தாக்கமடைய விடப்பட்டன. கரைசலின் கனவளவு 2l எனின் விளைவுக்கரைசலின் pH எவ்வளவு?

ஆனது LiAlHD3 உடன் தொழிற்பட விடப்பட்டு H2O உடன் பரிகரிப்பு செய்யப்பட்ட போது கிடைக்கக்கூடிய விளைவு அல்லது விளைவுகள் எது/எவை?

25C இல் இரு மின்னிரசாயனக் கலங்களின் நியம மின்னியக்க விசைகள் (Eθ) தரப்பட்டுள்ளன.

மூலகங்கள் A, B, C இனது தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படும் தன்மையை இறங்கு வரிசையில் குறிப்பது எது?

சரியான IUPAC பெயரீட்டைத் தெரிவு செய்க.

1mol/dm3 H2SO4 அமிலமானது இரு படிகளில் அயனாக்கம் அடைகின்றது. முதலாவது படி முழுமையாகவும் இரண்டாவது படி பகுதியாகவும் நடைபெறுகிறது. விளைவுக் கரைசலில் H+(aq)= 1.25 mol/dm3 ஆகும். HSO4-(aq) ↔ H+(aq) + SO42-(aq) இன் கூட்டற்பிரிகை மாறிலி யாது?

ஒரு குறித்த திரவம் X2(l) இன் ஆவியமுக்கம் எதிர் வெப்பநிலை வரைபானது கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. வெளி அமுக்கமானது 380mmHg இற்குக் குறைக்கப்படின் இத்திரவம் அவ்வமுக்கத்தில் கொதிக்கும் வெப்பநிலை யாது?

Na2CO3, CH3COONa ஆகிய சேர்வைகள் நீர்க்கரைசல் ஒன்றில் 1:2 என்ற மூல் விகிதத்தில் உள்ளன. இந் நீர்க்கரைசலின் 25ml ஆனது 0.1mol/dm3 HCl ஆல் நியமிக்கப்பட்டது. பினோப்தலீன் முன்னிலையில் தேவைப்பட்ட HCl இன் அளவு 12ml ஆகும். மீண்டும் இக்கரைசலின் 25 ml ஆனது மெதைல் செம்மஞ்சள் காட்டியை உபயோகித்து நியமிக்கப்பட்டது. இதன் போது தேவைப்படும் HCl இன் கனவளவு cm3 இல் யாது?

பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் காபன் சேர்வைகள் தாக்கமடையும் பொறிமுறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் பிழையாகக் காட்டப்பட்டுள்ள பொறிமுறை எது?

சேர்க்கும் போது நடைபெறும் தாக்கத்தில் உருவாகும் எசுத்தர் /எசுத்தர்கள் எது/எவை?

diamminediaquacopper(II) dicarbonyltetrachlorocuprate(II) இன் கட்டமைப்பு யாது?

நீர் ஊடகத்தில் உள்ள HA ஒருமூல மென்னமிலமாகும். 25C இல் HA இன் கூட்டற்பிரிகை மாறிலியானது 1x10^-5 mol/dm3 ஆகும். HA இன் 0.1mol/dm3 ஆனது NaOH உடன் தாக்கமடையச் செய்யப்பட்டு விளைவுக் கரைசலில் [H+] ஆனது 1x10^-4 mol/dm3 இல் பேணப்படுகின்றது எனில் விளைவுக் கரைசலில் [A-(aq)] யாது?(mol/dm3)

CO2(g) + H2(g) ↔ CO(g) + H2O(g) எனும் தாக்கத்துக்கு சம மூல் CO2 உம் H2 உம் ஆரம்பத்தில் செலுத்தப்பட்டன. பரிசோதனை வெப்பநிலை T இல் RT=2500 J/mol ஆகும். சமநிலையில் CO(g) இன் செறிவு 0.01mol/dm3 ஆகவும், CO2 இன் அமுக்கம் 5x10^4 Pa எனில் Kp யாது?

குறித்த வெப்பநிலை T இல் நீர்க்கரைசலில் A, B எனும் இரு தாக்கிகள் பின்வருமாறு தாக்கமடைகின்றன. 2A(aq) + B(aq) > A2B(aq) மேலும் நீர்க்கரைசலில் A2B(aq) ஆனது A2B(aq) ↔ AB(aq) + B(aq) எனும் சமநிலையை அடைகின்றது. இச்சமநிலைக்கான சமநிலை மாறிலி 1x10^-30 mol/dm3 ஆகும். ஒவ்வொன்றும் 0.2 mol/dm3 செறிவுள்ள A(aq), B(aq) ஆரம்பத்தில் கலக்கப்படுமாயின் விளைவுக் கரைசலில் [B(aq)] ஐக் காண்க.

சேதனச் சேர்வை Aயின் 15.31g ஐக் கொண்ட நீர்க்கரைசலின் 100ml இலிருந்து CHCl3 படையின் 200ml இனைப் பயன்படுத்தி இரு தடவை A ஆனது பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. நீர்ப்படையில் Aயின் 0.01g எஞ்சியிருந்தது எனில், CHCL3, H2O இடையிலான Aயின் பங்கீட்டுக் குணகம் எவ்வளவு?

2X + Y > C + D எனும் தாக்கமானது கீழே தரப்பட்டிருக்கும் இரு படிகளினூடாக நடைபெறுகின்றது. அவையாவன 2X ↔ X2 : வேகமான படி X2 + Y > C + D : மெதுவான படி பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எதுவாகும்? முற்தாக்க வீதம் பிற் தாக்க வீதம் தாக்க வீதம்

C2H5OH(l) + CH3COOH(l) ↔ CH3COOC2H5(l) + H2O(l) எனும் சமநிலைத் தாக்கத்தைக் கருதுக. இத்தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி Kc=16 ஆகும். ஆரம்பத்தில் தாக்கிகளின் 1 mol வீதம் எடுக்கப்பட்டு சமநிலை அடைய விடப்பட்டன. சமநிலையில் CH3COOC2H5 இன் அளவு எவ்வளவு?

A, B ஆகியன கலந்து வெப்பநிலை TK இல் இலட்சியக் கரைசலைத் தருகின்றன. A, B இன் தூய நிரம்பலாவி அமுக்கங்கள் முறையே PA, PB (PA>PB). மூடிய தொகுதியில் சமநிலை அடைய விடப்படும் போது வாயுக் கலவையில் உள்ள A, B இன் மூல்ப் பின்னங்கள் முறையே YA, YB உம், திரவ அவத்தையில் A, B இன் மூல்ப் பின்னங்கள் முறையே XA, XB ஆகும். பின்வருவனவற்றில் தவறானது எது? (PA- A(g) இன் பகுதியமுக்கம்)

சம செறிவு c ஐக் கொண்ட HX(aq), HY(aq) எனும் இரண்டு ஒருமூல மென்னமிலக் கரைசல்களின் சம கனவளவுகள் கலக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் கூட்டற்பிரிகை மாறிலிகள் முறையே K1, K2 எனின் விளைவுக் கரைசலில் X- அயனின் செறிவு எவ்வளவு?

FeC2O4 இன் 25ml கரைசலானது, 0.05mol/dm3 செறிவுடைய நியம KMnO4 கரைசலால் dil. H2SO4 அமில ஊடகத்தில் நியமிப்பு செய்யப்பட்டது. முடிவுப்புள்ளியில் தேவைப்பட்ட KMnO4 கனவளவு 30ml ஆகும். FeC2O4 கரைசலில் [Fe2+(aq)] யாது?

0.01mol/dm3 NaCl(aq) இன் 500ml, 0.02mol/dm3 BaCl2(aq) இன் 250ml, 0.02mol/dm3 NaNO3(aq) இன் 250ml என்பன கலக்கப்பட்டு ஒரு கரைசல் உருவாக்கப்பட்டது. 25C இல் இவ்விளைவுக் கரைசலில் AgCl(s) இடப்பட்டு அதனால் நிரம்பலடையச் செய்யப்பட்டது. பின்னர் கரைசலில் [Ag+(aq)] யாது? (Ksp(AgCl) = 1 x 10^-10 mol2dm-6)

ஒரு குறித்த மாறா வெப்பநிலையில் A2(g) + 2B2(g) ↔ 2AB2(g) எனும் சமநிலையில் சமநிலை மாறிலியின் பெறுமானம் 100 எனில், அவ்வெப்பநிலையில் AB2(g) ↔ 1/2A2(g) + B2(g) எனும் சமநிலையின் சமநிலை மாறிலியின் பெறுமானம் எவ்வளவு?

வெப்பநிலையானது 298K இலிருந்து 337K இற்கு மாற்றமடையும் போது 1l தூய நீரில் [H+(aq)] இல் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் கணிக்க. (298K இல் Kw=1x10^-14 mol2dm-6, 337K இல் Kw=2.56x10^-14 mol2dm-6)

திரவ NH3 ஆனது -50Cஇல் 2NH3(l) ↔ NH4+ + NH2- என்றவாறு சமநிலை அடைகின்றது. அதன் சமநிலை மாறிலியானது 1 x 10^-30. தூய NH3(l) இன் ஒவ்வொரு cm3 இலும் இருக்கக்கூடிய amide(NH2-) அயன்களின் எண்ணிக்கை யாது?

2CO(g) + O2(g) > 2CO2(g) ΔHθ=-566kJ/mol CO2(g) + 2H2O(l) > CH3OH(l) + 3/2O2(g) ΔHθ=715kJ/mol H2(g) + 1/2O2(g) > H2O(l) ΔHθ=-286kJ/mol இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு CO(g) + 2H2(g) > CH3OH(l) தாக்கத்தின் நியம வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானத்தைக் கணிக்க.

SnCl2(s) ஐக் கொண்டிருந்த போத்தலில் தவறுதலாக BaCl2(s) மாசாகக் கலந்துள்ளது. க.பொ.த உயர்தரப் பிரிவு மாணவர்கள் உப்புக்கலவையில் உள்ள SnCl2(s) இன் திணிவுச் சதவீதத்தைத் துணிவதற்கான பரிசோதனைப் படிகளை மேற்கொண்டனர். உப்புக் கலவையானது உலர்த்தப்பட்டு நிறுக்கப்பட்ட போது அதில் 5.88g காணப்பட்டது. உப்புக்கலவையானது காய்ச்சி வடித்த நீரில் கரைக்கப்பட்டு 100ml கரைசலாக்கப்பட்டது. இக்கரைசலின் 25ml ஆனது 0.2mol/dm3 H2O2 இன் 50ml உடன் கலக்கப்பட்டு சிறிது நேரம் தாக்கமடைய விடப்பட்டது. பின்னர் மிகை Ag2O சேர்க்கப்பட்டு வெளிவிடப்பட்ட O2 ஆனது S.T.P நிலையில் சேகரிக்கப்பட்டது. அதன் கனவளவு 112ml எனில் உப்புக் கலவையில் SnCl2 இன் திணிவுச் சதவீதம் என்ன? (STP இல் O2 வாயு இலட்சியமானது. அய்ஹன் மூலர் கனவளவு= 22400ml) (சாரணுத் திணிவுகள்: Sn=119, Cl=35.5, Ba= 137)

0.09mol/dm3 HCl இனையும், 0.09mol/dm3 CF2HCOOH ஐயும் 0.1mol/dm3 CH3COOH ஐயும் ஒரு கரைசல் கொண்டுள்ளது. விளைவுக் கரைசலின் pH=1. Ka(CH3COOH)=11x10^-5mol/dm3 எனில் Ka(CHF2COOH) இனை mol/dm3 இல் கணிக்க.

25C வெப்பநிலையில் CN-, CH3COO- என்பவற்றின் pKb முறையே 5, 9 எனத் தரப்பட்டுள்ளன எனில், பின்வரும் சமநிலையின் சமநிலை மாறிலி பெறுமானத்தைத் துணிக. CN-(aq) + CH3COOH(aq) ↔ HCN(aq) + CH3COO-(aq)

ஒரு ஐதான நீர்க் கரைசலொன்று 0.1 mol/dm3 Ba2+ அயன்களையும், 0.1mol/dm3 Ca2+ அயன்களையும் கொண்டுள்ளது. மேலுள்ள அயன்களில் ஒன்றைப் பெரும்பாலும் முற்றாகப் படியச் செய்வதற்கு Na2SO4(s) மிகையாகச் சேர்க்கப்பட்டது. வீழ்படிவாகும் அயனின் செறிவுக் குறைவு அதன் ஆரம்பச் செறிவின் என்ன சதவீதம் ஆகும்? Ksp(BaSO4) = 1.5 x 10^-9 ; Ksp(CaSO4) = 2 x 10^-4

A(s) ஐ ஒரு மூடிய கொள்கலத்தினுள் எடுத்து குறித்த வெப்பநிலைக்கு வெப்பமேற்றிய போது A(s) ↔ X(g) + 2Y(g) எனும் சமநிலை பெறப்பட்டது. குறித்த வெப்பநிலையில் சமநிலை மாறிலி Kp எனில், X(g) இன் சமநிலைப் பகுதியமுக்கத்தை வகைக்குறிப்பது.

நிறமுள்ள நீரில் கரையாத ஒரு அசேதன உப்பு ஒன்றை செறிந்த மிகையான HCl இல் கரைக்கப்பட்ட போது மஞ்சள் நிறக்கரைசலைத் தந்ததுடன், நிறமற்ற வாயு ஒன்றையும் வெளியேற்றியது. இம் மஞ்சள் நிறக் கரைசலை ஐதாக்கிய போது பச்சை நிறமாக மாறி பின் நீல நிறமாக மாறியது. மேலே வெளிவந்த வாயுவை Br2(aq) ஊடாகச் செலுத்திய போது கரைசல் நிறமற்றுப் போனது. இவ்வாறு பெறப்பட்ட கரைசலினூடாக BaCl2(aq) ஐச் சேர்த்த போது ஐதான HNO3 இல் கரையாத வீழ்படிவு பெறப்பட்டது. அவ் அசேதன உப்பு எது?

எனும் சேர்வையை மிகை NaOH உடன் வெப்பமேற்றும் போது கிடைக்கும் கலவையில் உள்ள சேர்வைகளை சரியாகக் குறிப்பது?

H2(g) + CO2(g) > CO(g) +H2O(g)

ஒரு மாறாக் கனவளவு குடுவையில் H2, CO2 எடுக்கப்பட்டன. குறித்த தாக்கத்தின் எந்தவொரு கட்டமைப்பிற்கும் உரிய கிப்ஸ் சக்தி மாற்றமானது (ΔGr) ΔGr=ΔGθ+2.303RTlog(K) இனால் தரப்படுகின்றது. K என்பது சமநிலை மாறிலி ஆகும். 25C இல் ΔGθ=28kJ/mol எனில், தொகுதி இயக்கச் சமநிலையில் உள்ள போது சமநிலை மாறிலி K ஐக் காண்க.

ஐதரசன் அணு நிறமாலை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/ எவை உண்மை அற்றது/ அற்றவை? n=5 இலிருந்து n=2 இற்கு நடைபெறும் தாண்டலுக்குரிய கோடு கட்புல வீச்சில் தோன்றும். நிறமாலைக் காலல் கோடுகள் யாவும் பல கோடுகளின் சேர்க்கையால் ஆனது. ஐதரசன் உறிஞ்சல் நிறமாலையில் கோடுகள் காணப்படாது. n=5, n=3 இற்கிடையிலான சக்தி வித்தியாசம் n=6, n=4 இற்கிடையிலான சக்தி வித்தியாசத்திலும் சிறிது.

ஐதரசன் காலல் நிறமாலையில் Lyman (லைமன்) தொடரில் உயர், தாழ் மீடிறனைக் கொண்ட கோடுகளின் மீடிறன்கள் முறையே 3 x 10^5 Hz, 2.5 x 10^5 Hz எனில், H இன் அயனாக்கற் சக்தி எவ்வளவு என மதிப்பிடுக?

0.1moldm-3 NaOH கரைசலின் 25ml ஊடாக NaOH இன் 50% ஆனது Na2CO3 ஆக மாற்றப்படும் வரை CO2 செலுத்தப்பட்டது. இக்கரைசலை Methyl Orange (மெதைல் செம்மஞ்சள்) ஐக் காட்டியாகக் கொண்டு 0.1mol/dm3 HCl கரைசலால் நியமிக்கப்பட்டது. இந்நியமிப்பின் முடிவுப் புள்ளியில் தேவைப்பட்ட HCl கனவளவு யாது?

நீரற்ற Na2CO3 மாதிரி NaHCO3 இனால் மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இம் மாதிரியின் குறித்த திணிவு நீரில் கரைக்கப்பட்டு 250ml கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டது. இக்கரைசலின் 25ml ஐ பினோப்தலீனைக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தி ஒரு அமிலத்தால் நியமித்த போது, அதன் 11.2ml தேவைப்பட்டது. மாதிரியில் Na2CO3 இன் திணிவு நூற்று வீதம் யாது?

பல்பகுதியங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது? C2F4 இன் கூட்டலினால் உருவாகும் poly-Teflon வெப்பமிளக்கும் பல்பகுதியமாக இருப்பதுடன், வெப்பவுறுதியானது. Poly-styrene இன் ஒவ்வொரு மீள்வரும் அலகும் மூன்று π பிணைப்புக்களைக் கொண்டுள்ளது. நைலோன் உருவாகும் போது -NH2 கூட்டங்களும், -COOH கூட்டங்களும் ஒடுக்கமடைகின்றன. H2NCONH2 + H2CO தாக்கமடைந்து வெப்பமிளக்கும் பல்பகுதியம் உருவாகின்றது. Terylene ஒரு polyesther ஆவதுடன், ஒடுங்கல் பல்பகுதியமும் ஆகும்.

SO2 ஆனது H2SO4 உடன் தாக்கமடைகின்ற போதிலும், HCl உடன் தாக்கமடைவதில்லை. SO2 ஆனது தாழ்த்தும் கருவியாகத் தொழிற்படக்கூடியது.

முதன்மைத் தாக்கமொன்றின் தாக்க வரிசை பீசமானக் குணகங்களின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமனாகும். முதன்மைத் தாக்கத்தை மெதுவான இரசாயனத் தாக்கம் என எண்ணலாம்.

H2S இனை ஒக்சியேற்றலாம். ஆனால் தாழ்த்த முடியாது. H2S இல் கந்தகம் அதன் இழிவு ஒக்சியேற்ற நிலையில் உள்ளது.

சமவலுப் புள்ளியின் pH இலும் பார்க்க முடிவுப் புள்ளியின் pH பெரிதாக இருப்பதால் புரோமோதைமொல் நீலம் வன்னமில- மென்கார நியமிப்புக்குக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. தாக்கத்தின் சமவலுப் புள்ளியும், முடிவுப் புள்ளியும் ஒன்றாக இருக்கும் படியான காட்டி அந்நியமிப்புக்கான சிறந்த காட்டியாக இருக்கும்.

கீழே காட்டப்பட்டுள்ள சமநிலை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் உண்மையானது அல்லது உண்மையானவை எது/எவை? CH3COOH(l) + CH3OH(l) ↔ CH3COOCH3(l) + H2O(l) இத் தாக்கத்துக்கான முற்தாக்க வீதம் CH3COOH(l) , CH3OH(l) ஆகியவற்றின் செறிவுகளில் தங்கியிருக்கலாம். இத் தாக்கத்துக்கான சமநிலைக் கோவை H2O(l) இனைக் கொண்டிருக்காது; ஏனெனில் அதன் செறிவை மாறிலி என எண்ணலாம். CH3COOH இன் செறிவினை அதிகரித்தால் சமநிலைத் தானம் இடப்பக்கமாக நகரும். தொகுதியில் con.H2SO4 இனைச் சேர்த்தால் சமநிலைத் தானத்தில் மாற்றம் எதுவும் ஏற்படாது.

இரு காபன் மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி 50cm3 கனவளவு உடைய அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் மின்பகுப்பு செய்யப்படுகின்றது. மின்பகுப்பின் போதான மின்னோட்டம் 0.15A ஆகும். கரைசலில் இருந்து 10.02mol O2 இனை விடுவிக்கத் தேவைப்படும் நேரம் எவ்வளவு?

சொல்வே முறை மூலம் NaHCO3 உற்பத்தி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை சரியானவை? இங்கு அரண்களின் வெப்பநிலையை அதிகமாகப் பேணுவதன் மூலம் தாக்க வீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு அதிக விளைவு பெறப்படும். ஆரம்பப் பக்க விளைவை CaO உடன் தாக்கமடையச் செய்வதன் மூலம் NH3 மீள்சுழற்சி அடையச் செய்யப்படுகின்றது. இங்கு பெறப்படும் இறுதிப் பக்க விளைவை, கறியுப்பைப் பிரித்தெடுத்த பின் எஞ்சும் தாய்த் திரவத்துக்குச் சேர்ப்பதன் மூலம் CaSO4 பெறப்படும். NaHCO3 ஐக் காட்டிலும் KHCO3 அதிக அயன் சிறப்பியல்பைக் கொண்டிருப்பதால், இம்முறையினால் KHCO3ஐ NaHCO3ஐக் காட்டிலும் இலகுவாகத் தயாரிக்கலாம்.

வாகனப் புகைபோக்கியுடன் ஊக்கிமாற்றியொன்றை இணைப்பதன் மூலம் ஒளி-இரசாயனப் புகார் தோன்றுவதைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். வாகனப் புகையிலுள்ள NO2, ஐதரோகாபன் என்பன ஒளி இரசாயனப் புகார் தோன்றுவதற்கான முதலான மாசாக்கிகளாகும்.

(π=3 எனக் கொள்க) 1 செக்கனில்விடை:1

விடை:3 சீரான மாறா வேகம் எனில் விளையுள் விசை=0N இரண்டு சமனும் எதிருமான விசைகளின் விளையுள்=0N எனவே மூன்றாவது விசையும் 0N ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

விடை:2 சார்ள்ஸ் விதிக்குரிய நிபந்தனைப் படி n,P ஆகியன மாறிலி. R ஏற்கனவே ஒரு மாறிலி. எனவே ஒரு மாறிலி

விடை:1 தூய பொருட்களின் (மூலகங்கள், சேர்வைகள்) நிலைமாற்றத்தின் போது வெப்பநிலை மாறாது.

 • நிலைமாற்றத்தின் போது மூலக்கூற்றிடை விசைகளே தொடர்புபடுகின்றன.
 • கவர்ச்சி விசையின் திசையில் வேலை செய்து மூலக்கூற்றிடை விசையை உருவாக்கும் போது சக்தி வெளியிடப்படும். (உ-ம்: உறைதல், ஒடுங்கல்)
 • கவர்ச்சி விசைக்கு எதிராக வேலை செய்து மூலக்கூற்றிடை விசையை உடைக்கும் போது அதற்காக வெப்பம் உள்ளெடுக்கப்படும். (உ-ம்: உருகல், கொதித்தல்)

விடை:5 எடுக்கப்படும் தொகுதி: வட்ட மேசை (கால்களைத் தவிர்த்து) சமச்சீரான தொகுதி என்பதால் R1=R2=R3 R1+R2+R3= நிறை(30N) எனவே R1=R2=R3=10N

விடை:2 நேரேற்ற மின்புலம் மறையேற்ற மின்புலம்/ ஈர்ப்புப் புலம் தூண்டல் மின்புலம்/ காந்தப் புலம்

விடை: 2 துண்டங்களாக்கும் போது A, Y மாறாது இருக்கும். n எண்ணிக்கையான துண்டங்களாக்கினால், ஒரு துண்டத்தின் நீளம் = l/n எனவே அத்துண்டத்தின் K' சமாந்தரமாக விற்சுருட்களை இணைக்கும் போது விசை ஒவ்வொரு சுருளுக்கும் பிரிபடும். எனினும் அனைத்து விற்சுருட்களும் ஒரே e ஆலேயே விரிவடையும். (K = சமவலு விற்சுருள் மாறிலி)

விடை:3 50000 மணித்தியாலத்தில் இழை மின்குமிழ் எண்ணிக்கை = 50000/1200 = 41 கொள்வனவு விலை = 41 x 100 = 4100 ரூபா பயன்படுத்திய மின் சக்தி (மின் அலகுகள்) = 60 x 50000/1000 = 3000kWh மின்சாரச் செலவு = 3000 x 15.2 = 45600 ரூபா மொத்த செலவு = 49700 ரூபா

LED எண்ணிக்கை = 50000/50000 = 1 கொள்வனவு விலை = 1 x 1550 = 1550 ரூபா பயன்படுத்திய மின் சக்தி (மின் அலகுகள்) = 9.5 x 50000/1000 = 495kWh மின்சாரச் செலவு = 495 x 15.2 = 7524 ரூபா மொத்த செலவு = 9074 ரூபா

சேமிக்கும் பணம் = 49700 - 9074 = 40626 ரூபா

விடை: 2 A இன் அழுத்தம் V எனில் B இன் அழுத்தம் V-E எனவே அழுத்த வீழ்ச்சி = E

விடை:1 சமாந்தர ஒளிக்கற்றை என்பதால் ஒளி P, B ஐ ஒரே நேரத்திலேயே அடையும். முறிவடைந்த பின்னரும் சமாந்தர ஒளிக்கற்றை என்பதால் A, N இலிருந்து ஒரே நேரத்திலேயே புறப்படும். எனவே P இலிருந்து A க்கு எடுக்கும் நேரமும், B இலிருந்து N க்கு எடுக்கும் நேரமும் சமனாகும். வெற்றிடம் வளி திரவம் தரவு

விடை:3 மின்புலச் செறிவு: ஓரலகு நேர் ஏற்றத்தில் தாக்கும் விசை மின் அழுத்தம்: ஓரலகு நேர் ஏற்றத்தின் முடிவிலி சார்பான அழுத்த சக்தி. மின்புலச் செறிவு: அழுத்தப் படித்திறனின் மறைப் பெறுமானம் U=qV என்பதால்

விடை:2 A: உராய்வற்ற தரை என்பதால் புற விசை இல்லை. எனவே உந்தம் காக்கப்படும். எனினும் மோதி ஒன்றிணைவதால், பொறிமுறை சக்தி காக்கப்படாது. B: பந்து பயணிக்கும் போது தொடர்ச்சியாக புற விசையாக ஈர்ப்பு விசை தொழிற்படுவதால் உந்தம் காக்கப்படாது. உராய்வு விசை, தடை விசை என்பன இன்மையால் பொறிமுறை சக்தி காக்கப்படும். C: மோதல்களின் போது உந்தம் பொதுவாகக் காக்கப்படும். மீள்தன்மை என்பதால் பொறிமுறை சக்தியும் காக்கப்படும்.

விடை: 4 உள்நோக்கிய B குறைகிறது. எனவே உள்நோக்கிய B ஆல் கூட்டும் படி மின்னோட்டம் தூண்டப்படும். உள்நோக்கிய B அதிகரிக்கின்றது. எனவே வெளிநோக்கிய B ஆல் குறைக்கும் படி மின்னோட்டம் தூண்டப்படும்.

விடை:3 A:படிக்கூட்டு நிலைமாற்றி. 1000/500=2 எனவே இரண்டு மடங்காக வீச்சம் இரட்டிக்கும். B: சிறிய வோல்ட்டளவு எனத் தரப்பட்டிருப்பதால் நிரம்பல் அடையாது. மின்னோட்டம் குறைவு என்பதால் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் எனவே இரட்டிப்பு வீச்ச ஆடலோட்டத்தை வழங்கும். C: கீழுள்ள 5kΩ உடன் வெளியீட்டுக்கு இணைக்கப்பட்ட சுமையும் சேர்ந்த தொகுதிக்கு மேலுள்ள 5kΩ சமாந்தரமாக உள்ளது. எனவே உள்ளீட்டு வோல்ட்டளவு 5kΩக்கும் சுமைக்கும் பிரிகின்றது. எனவே சுமைக்கு (வெளியீட்டுக்கு) உள்ளீடை விட குறைந்த வோல்ட்டளவே கிடைக்கும்.

விடை:4

 • தலை நேராக மோதுவதால் மோதலுக்குப் பின்னரான இயக்கமும் மோதலுக்கு முன்னரான இயக்கம் போல் ஒரு பரிமாணத்துக்குரியது (x அச்சு மட்டும்).

மோதும் போது புற விசை இல்லாமையால் (தொகுதி: இரு பந்துகளும்) உந்தம் காக்கப்படும். mu - mv = mx0 + mxv' v' = u - v

விடை:2 பேணுலி தத்துவப்படி, A, B இல் கனவளவுப் பாய்ச்சல் வீதம் சமன் என்பதால்,

B இல் அமுக்கம் குறைவு என்பதால் LDL படிவு உள்நோக்கி இழுக்கப்பட்டு மேலும் துளை குறுகல் அடையும். இதனால் மேலும் அமுக்கம் குறைய நேர்ப்பின்னூட்டல் தொழிற்பட்டு உயிர் ஆபத்தாகும்.

விடை:3 L2, L3 என்பனவற்றின் ΔV சமன். சமானத் தடை L2, L3 இன் சமானத் தடைக்கும், L1 க்கும் மின்னோட்டம் சமன்.

விடை:5 திணிவை இணைக்கும் போது வேகம் குறையும். ωA ஐ ωB ஆகக் குறைக்க A உடன் திணிவை இணைக்க வேண்டும். திணிவை அச்சிலிருந்து அதிக தூரத்தில் இணைத்தால் வேகம் அதிகளவு வீழ்ச்சியடையும். எனவே தேவைப்படும் ஆகக் குறைந்த திணிவை தட்டு A இன் ஓரத்திலேயே இணைக்க வேண்டும். அதை விடக் கூடிய திணிவுகளை உள்ளே இணைக்கலாம். வட்டத்தட்டு A க்கு கோண உந்தக் காப்பைப் பிரயோகித்தால்,

விடை:5 பரப்பு A = பரப்பு B (இறுதியில் உந்தம் இல்லை) 400 x 4 = 100 x t t = 16s

விடை:2 2m இல் 1.4m ஐ விட வேகம் அதிகம். எனவே (90-θ)>c ஆக மாறும் போது 1.4m இலிருந்து 2m பிரதேசம் நோக்கிச் செல்லும் மேற்பரப்பலை முழுவுட் தெறிப்பு அடையும். எனவே அலை 1.4m இலிருந்து 2m க்கு முழுவுட் தெறிப்பு அடையாமல் கடந்து செல்ல வேண்டுமாயின், (90-θ)<c ஆக இருக்க வேண்டும். c ஐக் காண,

விடை:4 குற்றி அசைய வேண்டுமாயின் F>=எல்லை உராய்வு விசை F>=5μmg குற்றி கவிழாமல் இருக்க நிறையின் விசைத்திருப்பம் >= F இன் திருப்பம் 5mg/2>=F

விடை:1 கட்டாயம் b திசையில் ஆர்முடுகாது. x திசையில் ஆர்முடுகாது. எனவே

விடை:4 B இலேயே வேகக் காவியின் முழுக் கூறும் ஒலிக்குச் சமாந்தரமாக உள்ளது. E இல் வேகத்தின் ஒரு பகுதியான கூறே சமாந்தரமாக உள்ளது. மிகக் குறைந்த அதிர்வெண் A இல் ஏற்படும். E இலிருந்து F போகவே 4.5s தேவைப்படும். B இலிருந்து A போக 4.5s இலும் குறைந்த நேரமே எடுக்கும்.

விடை:1 n=√2 sin c = 1/n = 1/√2 எனவே c = 45° ஆகவே நீர் கண்ணாடி இடைமுகம் உருவான உடன் ஒளி உணரிக்கு ஒளி கிடைக்காதவாறு முழு உட் தெறிப்பு நின்று விடும்.

ஆகவே நேரம் = 15cm/1cms-1 = 15s

விடை:5

விடை:2 அம்பியர்மானி வாசிப்பு அதிகம் சுற்றுக்கு சுற்று மாறாது ΔV கூடிய சுற்று C ஆகும். (மொத்த அழுத்தமும் அம்பியர்மானியில் உள்ளதால்)

வோல்ட்மானி வாசிப்பு குறைவு மாறாது மின்னோட்டம் (I) குறைவாக வோல்ட்மானியினூடு பாயும் சுற்று. அதிகூடிய தடை உள்ள சுற்று A ஆகும்.

விடை:1 சந்தர்ப்பம் 1 இல் I = 6/2 = 3A ΔV = E - Ir 6 = E - 3r சந்தர்ப்பம் 2 இல் I = 8/4 = 2A ΔV = E - Ir 8 = E - 2r r = 2Ω

விடை:4 கொள்ளளவி தான் சேமித்த மின்னழுத்த சக்தி முழுவதையும் தடை R இல் இழக்கும். கொள்ளளவியில் சேமிக்கப்படும் சக்தி = 1/2cv2 = 0.405J

A>B ΔQ = ΔU + ΔW எனவே உம் எனில் சக்தி தொகுதிக்குள் புகுகின்றது C>A எனவே சக்தி வெளியேறும். B>C B>C சம வெப்ப மாற்றம். ஒவ்வொரு செயன்முறையிலும் செயன்முறைகளில் வேலை செய்யப்படுகின்றது. B>C இல் தொகுதியால் செய்யப்படும் வேலையானது C>A இல் தொகுதி மீது செய்யப்படும் வேலையை விட அதிகமாகும்.

விடை:5 தொகுதி விசைப்படம்

விடை:4 நேர்த்துண்டங்களின் அச்சிலேயே O இருப்பதால், அவற்றினால் காந்தப்புலத்தை O இல் உருவாக்க முடியாது. பெரிய வளைந்த துண்டுக்கு சிறிய வளைந்த துண்டுக்கு விளையுள்

விடை:3 குறைகடத்தி: இலத்திரன்களின் அசைவு (துளை அசைவு என்பது வலுவளவுப் பட்டியிலுள்ள இலத்திரன்கள் சார்பாக அணுக்கள் அசைவதைக் குறிப்பதாகும். உண்மையில் அந்த வலுவளவு இலத்திரன்களே அசைகின்றன. திரவ மின்பகுபொருளிலும், அயனாக்கிய வாயுக்களிலும் கற்றயன்களும், அன்னயன்களும் அசைந்து சென்று ஏற்றத்தைக் காவுகின்றன. உலோகங்களில் சுயாதீன இலத்திரன்கள் ஏற்றத்தைக் காவும்.

விடை:5 இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை

விடை:1 அகத்தடையில் அழுத்த வீழ்ச்சி LED இல் அழுத்த வீழ்ச்சி எனவே R இல் அழுத்த வீழ்ச்சி

விடை:3

விடை:1

விடை:4 ஒளிச் செறிவு 1s உள்வரும் ஒளியின் சக்தி (ஒளி வலு)

விடை:4

விடை:4 கொள்ளளவியின் ஆரம்ப வோல்ட்டளவு சமநிலையில் 2V ஐ அடையும். சமநிலை அடையும் வரை மின்னோட்டம் பாயும்.

விடை:2 கடத்தியில் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படுவதற்கு அதன் நீளம், அசையும் திசை, காந்தப்புலம் மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்க வேண்டும். C இல் இவ்வாறு உள்ளது. B இல் நீளமும், அசைவும் சமாந்தரமாக உள்ளதால் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படாது. A இல் அசைவும், காந்தப் புலமும் சமாந்தரமாக உள்ளதால் மின்னியக்க விசை தூண்டப்படாது.

விடை:2 மோதும் போது விசைப் படங்கள் ஆரம்ப உந்தம் இல்லை விளையுள் இந்தத் திசைகளுக்கு இடைப்பட்டதாயிருக்கும். இறுதி உந்தம்

இழுக்கும் போது செய்யும் வேலை மீளும் போது

விடை:5 P, Q இல் ஒரே வகை ஏற்றங்கள் உள்ளன. நேரேற்றமா / மறையேற்றமா என தீர்மானிக்க முடியாது. ஏற்றப் பருமன் வேறுபட்டாலும், இரண்டிலும் ஒரே விசையே (FE) தாக்கும். β>α இலிருந்து Q இன் திணிவு P ஐ விடக் குறைவு எனப் புரிகிறது.

விடை:3 வரை கூடும் உணரும் விசை தூண்டிய இல் மாறா விசை இல்லை குறையும்

விடை:

விடை:2 மேலும் கவனிக்க 14s தேவைப்படும்

விடை:4 விளையுள்

விடை:3 முடிவு வேகம்

விடை:1

விடை:2

பகுதி 2

தாவரங்களில் இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம், இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் என்பன நடைபெறுகின்றன.

இவை இரண்டுக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடுகள் இரண்டு தருக. வித்துக்கள் தாய்த் தாவரத்திலிருந்து பரம்பலடைய வேண்டியதன் அவசியம் யாது? காற்றால் பரம்பலடையும் வித்துக்கள் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்கள் 2 தருக.

தற்காலத்தில் வர்த்தக ரீதியில் செயற்கையாக இனப்பெருக்கம் செய்யும் போது, இழைய வளர்ப்பு அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இழைய வளர்ப்புக்குரிய போசணை ஊடகத்தில் இருக்க வேண்டிய இரு பொருட்களைப் பெயரிடுக. இழைய வளர்ப்பில் கிருமியழித்த சூழல் நிலமைகள் கட்டாயம் பயன்படுத்தப்படுவதன் காரணம் யாது? இழைய வளர்ப்பின் இரு அனுகூலங்கள் எவை?

A, B இல் காட்டப்பட்டுள்ள வித்து முளைத்தல் வகைகளைப் பெயரிடுக. A, B இனைக் காண்பிக்கும் தாவரங்கள் ஒவ்வொன்று வீதம் தருக. வித்துக்களின் உறங்குநிலை என்றால் என்ன?

பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது. A, B, C, D என்பனவற்றைப் பெயரிடுக. சூல் எங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும்? கருக்கட்டல் நிகழும் பகுதி எது? உட்பதித்தல் நிகழும் பகுதி எது? Ectopregnancy என்றால் என்ன?

அமுக்கம் என்னும் பதத்தை வரையறுக்குக. அமுக்கம், விசை, பரப்பளவு என்பவற்றிடையே உள்ள தொடர்பு என்ன? 100kg திணிவுள்ள கனவடிவக் குற்றி ஒன்று கிடை நிலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. குற்றியினால் நிலத்தின் மீது வழங்கப்படும் விசையைக் கணிக்க. (g= 10N/kg) படத்திலுள்ளவாறு வைக்கப்பட்டிருக்கும் போது குற்றியினால் நிலத்தின் மீது ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கத்தைக் காண்க.

பலூன் ஒன்றினுள் நிரப்பப்பட்டுள்ள வாயுவின் அமுக்கத்தைக் கண்டறிவதற்காகச் செய்யப்பட்டுள்ள பரிசோதனை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. புள்ளி A இல் 5cm இரச நிரலினால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கத்தைக் காண்க. (இரசத்தின் அடர்த்தி = 13600kg/m3, g = 10N/kg) வளிமண்டல அமுக்கம் 100000Pa எனில், பலூனிலுள்ள வாயுவின் அமுக்கத்தைக் காண்க.

உலோகக் குற்றி ஆர்க்கிமிடிஸின் விதியைக் கூறுக. உலோகக் குற்றியை நீரினுள் முற்றாக அமிழ்த்தும் போது பாத்திரத்திலிருந்து வெளியேறிய நீரின் நிறை யாது? நீரினால் உலோகக் குற்றி மீது கொடுக்கப்படும் மேலுதைப்பு யாது?

மரக்குற்றியொன்று நீரில் மிதக்கின்றது. மரக்குற்றியின் திணிவு 70g ஆகும். மரக்குற்றியினால் நீருக்குக் கொடுக்கப்படும் விசை R இன் பெறுமானம் யாது? நீரினால் ஏற்படுத்தப்படும் மேலுதைப்பு U இன் பெறுமானம் யாது? R க்கும் U க்கும் இடையிலுள்ள தொடர்பு யாது?

திரவ அமுக்கம் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் 2 தருக. விண்வெளியில் (திறந்த இடத்தில்) பானக் குழாய் மூலம் திரவத்தைப் பருக முடியாது. இதற்குக் காரணம் யாது? வளிமண்டல அமுக்கத்தை அளக்கப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி ஒன்றைத் தருக.


1)1. a, b, c பிணைப்பு நீளங்களை ஏறுவரிசையில் எழுதுக. 2. p, q, x, y பிணைப்பு நீளங்களை ஏறுவரிசையில் எழுதுக.

2) A, B, C என ஒவ்வொரு மூலக்கூறிலும், இரு N அணுக்களுக்கிடையிலான தூரங்களை இறங்கு வரிசையில் எழுதுக.

3) X, Y, Z பிணைப்பு நீளங்களை </>/= கொண்டு ஒப்பிடுக.

4) Au(s), CsCl(s), CO2(s), CH4(s) என்பவற்றிலிருந்து பின்வரும் ஒவ்வொரு கூற்றுக்கும் உதாரணம் தருக. அ. நிலைமின் விசைகள் காரணமாகச் சாலகமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கற்றயன்களும், அன்னயன்களும்:......... ஆ. பரவலான ஓரிடப்பாடற்ற இலத்திரன்களுடன் கூடிய நெருக்கமாக அடுக்கப்பட்ட சாலகம்:........ இ. ஒற்றைப் பங்கீட்டுப் பிணைப்புகளும், வலிமை குறைந்த மூலக்கூற்றிடை விசைகளும்:......... ஈ. π-பிணைப்புகள் உள்ள வலிமையான பங்கீட்டுப் பிணைப்புகளும், வலிமை குறைந்த மூலக்கூற்றிடை விசைகளும்:.........

5) இம் மூலக்கூறு தொடர்பாகத் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களில் தவறானது/ தவறானவை? (இங்கு p,q,r,s என்பன C அணுக்களாகும்) a. p-q பிணைப்பு வலிமை, r-s பிணைப்பு வலிமையை விட அதிகமானது. b. q-r பிணைப்பு இரட்டைப் பிணைப்பு c. p,q,r,s காபன்கள் எப்போதும் ஒரே தளத்தில் உள்ளன. d. q,r,s காபன்கள் எப்போதும் ஒரே தளத்தில் உள்ளன.

6) மேலுள்ள தாக்கம் தொடர்பாகச் சரியான கூற்று எது? 1. O அணுவின் ஒக்சியேற்ற நிலை மாறவில்லை. 2. H இன் ஒக்சியேற்ற எண் -1 இலிருந்து +1 ஆகிறது. 3. F அணு +1 இலிருந்து -1 ஆகத் தாழ்த்தப்படுகிறது. 4. Se இன் ஒக்சியேற்ற நிலை -2 இலிருந்து +6 ஆகிறது. 5. இது F இன் இருவழிவிகாரத் தாக்கமாகும்.

7) தூய 131I இன் 87.5% ஆனது 24 நாட்களில் அழிவடைகிறது எனில், 131I இன் அரை ஆயுட் காலம் எவ்வளவு?

8) பின்வரும் எச் செயற்பாட்டின் போது பங்கீட்டுப் பிணைப்புகள் உடைக்கப்படுகின்றன?

9) A: Heisenberg இன் தேராமைக் கொள்கை B: Pauli இன் தவிர்க்கை விதி C: Hund இன் கோட்பாடு D: திரையீட்டு விளைவு E: சடப்பொருட்களின் அலை இயல்பு A, B, C, D, E இலிருந்து

1. C தனது தரை நிலையில் பரா-காந்த இயல்பைக் கொண்டிருத்தல்: ..... 2. இலத்திரன்களின் கோண்லடையும் இயல்பு: ..... 3. ஒரு அணு ஒழுக்கில் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட இலத்திரன்கள் இருக்க முடியாமை: .... 4.ஒரு இயங்கும் இலத்திரனின் வேகத்தையும், அமைவிடத்தையும் ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் திருத்தமாகக் கண்டறிய முடியாமை: ......

10) சில பிணைப்புப் பிரிகை சக்திகள் தரப்பட்டுள்ளன: I-I : +149 kJ/mol Cl-Cl : +239 kJ/mol I-Cl : +208 kJ/mol

பிணைப்பு சக்தியைப் பாதிக்கும் எக் காரணியை விளக்குவதற்கு மேற்காட்டிய தரவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்? 1. அணு ஆரை 2. பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கை 3. அணுக் கலப்பு 4. நெருக்கமாக அமைந்துள்ள வலுவளவு இலத்திரன்கள் 5. மின்னெதிர்த்தன்மை வித்தியாசம்

1) தங்குதன் இயற்கையில் CaWO4 எனும் வடிவத்தில் கிடைக்கும். WO4 2- அயன் CrO4 2- அயனைப் போன்றவன். தூய தங்குதனை உருவாக்க இது பின்வரும் படிகளுக்கு உட்படுத்தப்படும்:- CaWO4 + Na2CO3 → Na2WO4 + CaCO3 Na2WO4 + HCl → NaCl + H2WO4 H2WO4 → WO3 + H2O WO3 + H2 → W + H2O

1. மேலுள்ள 4 தாக்கங்களில் W இன் ஒக்சியேற்ற நிலை மாற்றமடையும் தாக்கங்களை இனங்கண்டு, அவற்றைச் சமப்படுத்துக. 2. அத்தாக்கங்களில் ஒக்சியேற்றி, தாழ்த்தியாகச் செயற்படும் மூலகங்களை இனங்கண்டு, அவற்றின் ஒக்சியேற்ற எண் மாற்றங்களைத் தருக.

2) பின்வரும் சேர்வைகளில் எது 90° பிணைப்புக் கோணத்தைக் கொண்டிருக்கும்? 1. SF4 2. SF6 3. NH4+ 4. SiCl4 5. BeF4 2-

3) பின்வரும் இயல்புகளுள் விரிவியல்பு எது? 1. உருகுநிலை 2. அடர்த்தி 3. திணிவு 4. கொதிநிலை 5. வெப்பநிலை

4) Na இன் உருகுநிலை Mg ஐ விடக் குறைவாகும். இதற்குப் பொருத்தமான காரணம் யாது? 1. Na அணுக்கள் Mg அணுக்களை விடச் சிறியவை. 2. Na+ அயன்களின் மேற்பரப்பு ஏற்ற அடர்த்தி Mg2+ இனதை விடக் குறைவு. 3. Na+ அயன்களிடையிலான தள்ளுகை விசை Mg2+ ஐ விடக் குறைவு. 4. Na இல் ஓர் அணுவிலிருந்து உருவாகும் சுயாதீன இலத்திரன்கள் Mg இனதை விடக் குறைவு. 5. Na இன் முதலாம் அயனாக்கற் சக்தியானது Mg இன் முதலாம், இரண்டாம் அயனாக்கற் சக்திகளின் கூட்டுத்தொகையை விடக் குறைவாகும்.

5) பின்வரும் விடைகளில் எது NaF(s) இன் Na+, F- அயன்களின் இலத்திரன் ஒழுக்குகளைச் சரியாகக் காட்டுவது எது?

6) பின்வருவனவற்றில் எது 1 mol நியூத்திரன்களைக் கொண்டிருக்கும்? 1. 1g H 2. 1g C 3. 2g Mg 4. 2g Ne 5. 1g D

7) பின்வருவனவற்றில் மிக அதிக அயனிக் இயல்பைக் கொண்ட சேர்வை எது? 1. CsF 2. CsI 3. KF 4. KI 5. KBr

8) ஒரு இரசாயனச் சேர்வை நீரில் கரையவில்லை. எனினும் அது மண்ணெண்ணையில் கரைகிறது. எனவே அது எச்சாலகத்தால் ஆனது? 1. அயன் சாலகம் 2. உலோகச் சாலகம் 3. முனைவு- மூலக்கூற்றுச் சாலகம் 4. முனைவிலி மூலக்கூற்றுச் சாலகம் 5. அணுச் சாலகம்

9) பின்வரும் அயன் சேர்வைகளுள் உருகுநிலை கூடியது எது? 1. MgO 2. MgS 3. NaF 4. NaCl 5. NaBr

10) பின்வருவனவற்றில் எவ்வியல்பு Ne ஐ விட Ar க்குக் குறைவாக இருக்கும்? 1. உருகுநிலை 2. கொதிநிலை 3. முனைவாகு தன்மை 4. ஆவியாதல் மறை வெப்பம் 5. முதலாம் அயனாக்கற் சக்தி

66 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் ஏற்பட்ட டைனொசர்களின் பேரழிவு பற்றிய புதிய ஆராய்ச்சிகளின் முடிவு: மெக்சிக்கோவின் யுக்டான் தீபகற்பத்துக்கு அருகிலுள்ள கடற்பிராந்தியத்தில் நடைபெற்ற அகள்வாராய்ச்சியின் போது எடுத்த அவதானங்களிலிருந்து டைனோசர்கள் 3-16 வருடங்கள் வரை நீடித்த உலகளாவிய பனிக்காலத்தால் (Global winter) அழிவடைந்தன என்பது உறுதியாகியுள்ளது. 3- 16 வருடங்கள் உலக வெப்பநிலை உறை வெப்பநிலைக்குக் கீழ் இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. 12 km அகலமுள்ள விண்கல் 18 km/s கதியுடன் புவியில் மோதியதில் 30km ஆழமும், 100km விட்டமும் உள்ள பள்ளம் ஆரம்பத்தில் உருவாகியுள்ளது. இப்பள்ளம் பிற்காலத்தில் மணல், படிமங்கள் மூடி பின் சுண்ணக் கல்லாக மாறியுள்ளது. 325 கிகா (பத்தின் ஒன்பதாம் அடுக்கு) தொன்கள் சல்பர், பல தொன்கள் தூசியும் வளிமண்டலத்தில் கலக்கப்பட்டது. சல்பர் நீருடன் உருவாக்கிய எய்ரோசொல்கள் புவியில் சூரிய ஒளி உட்புகுவதைத் தடுத்ததால் பல வருடங்களுக்கு பனிக்காலம் உலகளாவிய ரீதியில் நீடித்துள்ளது.

1) h1 உடன் h2 மாறும் வரைபைச் சரியாகக் குறிப்பது எது?

2) கரடான வீதி மீது பயணிக்கும் வாகனத்தில் 1000N விசை தாக்குகின்றது. 50kW அதி கூடிய வலு உடைய 500kg வாகனம் இவ்வீதியில் பயணிக்கக்கூடிய அதி உயர் வேகம் எவ்வளவு? (வளித்தடையைப் புறக்கணிக்க) 1. 10m/s 2. 100m/s 3. 50m/s 4. 0.1 m/s 5. 5 m/s

3) வெற்றிடத்தில் அலையும் எளிய ஊசல் ஒன்றை வரைபடம் காட்டுகிறது. அலைவின் போது நேரத்துடன் இழையின் இழுவிசை மாறும் வரைபு எது? (t=0 இல் ஊசல் இடது பக்க அதியுயர் புள்ளியில் உள்ளது.)

4) நீரில் மிதக்கும் பனிக்கட்டிக்குள் புறக்கணிக்கத்தக்க அடர்த்தி உடைய ஓர் வளிக் குமிழி உள்ளது. பனிக்கட்டி உருகும் போது பாத்திரத்தின் நீர் மட்டம், 1. தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் 2. வளிக்குமிழி வெளியேறும் போது குறைய, மற்ற வேளையில் அதிகரிக்கும். 3. தொடர்ந்து மாறாது இருக்கும் 4. தொடர்ந்து குறைவடையும். 5. வளிக்குமிழி வெளியேறும் போது அதிகரிக்க, மற்ற வேளையில் மாறாதிருக்கும்.

5) பேணுலி

6) 0.1 kg பந்தொன்று வளியில் மேல் நோக்கி எறியப்படும் போது 3m அதியுயர் உயரத்தை அடைந்தது. இதன் போது சராசரியாக 2N வளித் தடை தாக்கியது. இதே பந்தை வெற்றிடத்தில் இதே வேகத்தில் எறிந்தால், அது அடையக்கூடிய அதியுயர் உயரம் எவ்வளவு? 1. 9m 2. 15m 3. 6m 4. 3.2m 5. 6.4m

7) ஓர் எறிய இயக்கத்தின் கிடை இடப்பெயர்ச்சியுடன் எறியத்தின் இயக்க சக்தி மாறும் வரைபைச் சரியாகக் காட்டுவது எது?

8) ρ அடர்த்தி உடைய திரவத்தில் A சீரான குறுக்கு வெட்டுப் பரப்புடைய பாத்திரம் மிதக்கின்றது. ρ ஐ விட அதிக அடர்த்தி உடைய பொருளின் வெவ்வேறு நிலைகளைப் படம் காட்டுகிறது. இதிலிருந்து பொருளின் கனவளவுக்கான கோவையைச் சரியாகத் தருவது?

9) கிடையுடன் θ சாய்வில் உள்ள ஒப்பமான சாய்தளத்தில் M திணிவுள்ள நீண்ட பலகையும், அதன் மேல் m திணிவுள்ள நாயும் உள்ளன. பலகை சாய்தளம் சார்பாக ஓய்வில் இருப்பதற்கு, நாய் என்ன ஆர்முடுகலுடன் பயணிக்க வேண்டும்?

10) W நிறையுடைய, ρ அடர்த்தியுடைய திரவமானது A அடிப்பரப்புள்ள பாத்திரத்தில் h உயரத்துக்கு நிரப்பப்பட்டிருப்பின், பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை சரியானது/சரியானவை? (P= அடிப்பரப்பிலுள்ள அமுக்கம், π = வளியமுக்கம்) C: hρgA = W D: hρgA > W E: hρgA < W F: P = W/A + π G: P = hρg + π

11) 1000 kgm-3 அடர்த்தி உடைய திரவத்தில் நீரமானி x என வாசிப்பு காட்டுகின்றது. 2000 kgm-3 உடைய திரவத்தில் நீரமானி அமிழ்த்தப்படும் போது அது காட்டும் வாசிப்பு x சார்பாக எவ்வளவு?

12) மெல்லிய சுவருள்ள 0.1 m2 அடிப்பரப்புள்ள கனவுரு வடிவப் பாத்திரத்தினுள் 1000 kgm-3 அடர்த்தி உடைய திரவம் A 1m உயரத்துக்கு நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இத் தொகுதியானது 1500 kgm-3 அடர்த்தி உடைய B திரவத்தினுள் வைக்கப்படும் போது இரண்டு திரவ மட்டங்களும் ஒன்றாகக் காணப்பட்டன. பாத்திரத்தின் திணிவைக் கணிக்க. 1. 150 kg 2. 100kg 3. 0 kg 4. 250 kg 5. 50kg

13) கிடைத் தரையில் வெவ்வேறு வேகங்களில் ஒரே நேரத்தில் எறியப்பட்ட A,B எனும் இரு பொருட்கள் ஒரே நேரத்தில் மீண்டும் தரையை அடைகின்றன. A சார்பாக B இன் இயக்கப்பாதையைச் சரியாகத் தருவது?

14) ஓர் மீள்தன்மை இலாஸ்ரிக் நாடாவின் கீழ் நுனியில் திண்மக் கோளமொன்று கட்டப்பட்டு, இலாஸ்ரிக் நாடாவின் மேல் நுனி நிலையான விறைப்பான கூரையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இலாஸ்ரிக் நாடா தொய்ந்து இருக்குமாறு கோளம் மேலே தூக்கப்பட்டு சடுதியாக விழ விடப்படுகின்றது. கோளத்தின் கீழ் நோக்கிய இயக்கத்தை மாத்திரம் கருதுக. அதன் கீழ் நோக்கிய வேகம் நேரத்துடன் மாறுவதைச் சரியாகக் காட்டும் வரைபு எது?

15) உயரம் 2h உடைய சீரான திண்ம உருளையின் திணிவு m ஆகும். இது ρ அடர்த்தி உடைய திரவத்தில் அரைவாசி அமிழ்ந்து மிதக்கிறது. இவ் உருளையை திரவத்தினுள் மட்டுமட்டாக முற்றாக அமிழ்த்த செய்ய வேண்டிய வேலை எவ்வளவு? 1. mgh/2 2. mgh 3. 2mgh 4. mgh/4 5. 4mgh

16) ஒரு பொருள் மீது 14s காலப்பகுதியில் தாக்கும் விளையுள் விசை நேரத்துடன் மாறும் வரைபு தரப்பட்டுள்ளது. 14s காலப்பகுதிக்கான சராசரி விளையுள் விசையின் பருமன் எவ்வளவு? 1. 11N 2. 5.5N 3. 0N 4. 77N 5. 14N

17) இலேசான, வில் மாறிலி k, இயற்கை நீளம் l உடைய மீள்தன்மை இழையில் m திணிவுடைய பொருள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றைய நுனி கூரையுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இழை கிடையாக இருக்குமாறு இழுவையின்றி பிடிக்கப்பட்டு இயங்க விடப்படுகின்றது. பொருளின் அதி தாழ் புள்ளியில் இழையின் நீட்சி x எனில், அதி தாழ் புள்ளியில் வேகம் எவ்வளவு?

18) A, B, C சர்வசமத் திணிவுகளாகும். B, C இடையே இலேசான சுருளி வில்லொன்று உள்ளது. A, B இடையேயும், A, கூரை இடையேயும் இலேசான இழைகள் உள்ளன. A க்கும் கூரைக்கும் இடையிலான இழை அறுக்கப்பட்ட உடன் A, B, C ஆகிய ஒவ்வொன்றினதும் புவியீர்பு மைய ஆர்முடுகல்களாக gA, gB, gC உள்ளன. அப்போது தொகுதியின் ஈர்ப்பு மைய ஆர்முடுகல் gS எனில், அவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பைச் சரியாகக் காட்டுவது எது?

19) AB எனும் கரடான தரையில் உள்ள தவளையொன்று BC எனும் ஒப்பமான தரை மீதுள்ள பலகை மீது பாய்கின்றது. குற்றி 4m திணிவுடையது. ஆரம்ப நிலைக்குத்து வேகம் v/2 , ஆரம்ப கிடை வேகம் v எனில் தவளை குற்றி சார்பாக ஓய்வுக்கு வர எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? (குற்றிக்கும், தவளைக்கும் இடையிலான உராய்வுக் குணகம் μ)

20) உருவில் காட்டப்பட்டவாறு B கிடையாக v கதியுடனும், A நிலைக்குத்தாக கீழ்நோக்கி v கதியுடனும் எறியப்படுகின்றன. A இன் திணிவு m, B இன் திணிவு 2m. பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது? 1. தரையை அடையும் போது A இலும் B கூடிய கதியைக் கொண்டிருக்கும். 2. A முதலில் தரையை அடையும். 3. தரையை அடைகையில் B இன் மொத்த பொறிமுறை சக்தி A இலும் அதிகமாக இருக்கும். 4. தரையை அடையும் போது A, B இரண்டும் சமனான கதியைக் கொண்டிருக்கும். 5. தரையை அடைகையில் B இன் உந்தத்தின் பருமன் A இலும் கூடியதாக இருக்கும்.

21) A, B இன் கனவளவுகள் சமனாகும். A இணைக்கப்பட்டுள்ள இழையில் 25N இழுவையும், B இணைக்கப்பட்டுள்ள இழையில் 10N இழுவையும் உள்ளது. A மீது B வைக்கப்பட்டு அதே திரவத்தில் அமிழ்த்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தை பின்வரும் விடைகளில் எது சரியான முறையில் காட்டுகின்றது?

22) A, B என்பன காட்டப்பட்டவாறு எறியப்படுகின்றன. A சார்பாக B இன் வேகத்தின் பருமன் நேரத்துடன் மாறுவதைச் சரியாகக் காட்டும் வரைபு எது?

23) v வேகத்துடன் இயங்கு மணல் மணி (m திணிவு) மையம் பற்றி I சடத்துவத் திருப்பம் உடைய தட்டில் மோதுகின்றது. அது r ஆரை உடையது, மையம் பற்றி சுழலக்கூடியது. மணல் மணியின் வேகம் அது மோதும் இடத்திலுள்ள ஆரையுடன் θ கோணத்தை ஆக்குகிறது. மோதிய பின் மணல் மணி பரிதியுடன் ஒட்டிக்கொள்கிறது. தொகுதியின் கோண வேகம் எவ்வளவு?

24) நீரினால் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட பாத்திரமொன்று நெருக்கற் தராசின் மீது உள்ளது. விற்றராசில் கட்டப்பட்டுள்ள நீரிலும் அடர்த்தி கூடிய பொருள் நீருக்குள் அமிழ்த்தப்படுகின்றது. A, B என்பன முறையே நெருக்கற் தராசினதும், விற்றராசினதும் வாசிப்புக்கள் எனில் அவை நேரத்துடன் மாறுவதைச் சரியாகக் காட்டும் வரைபு எது?

25) P, Q அவற்றின் எறியப் பாதையின் அதி உயர் புள்ளியில் மோதுகின்றன. A வந்த இடத்துக்குத் திரும்புகின்றது; B நிலைக்குத்தாகக் கீழே விழுகின்றது. தூரம் AB ஐ x சார்பில் சரியாகக் குறிக்கும் விடை எது?

(A) மனித இதயத்தின் நெடுக்கு வெட்டு முகம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1) A, B, C, D, E, F, I, J, K என்பவற்றைக் குறிக்க.

2) பின்வரும் குருதிக் கலன்கள் எவ் எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ளன? 1. ஒட்சிசன் இறக்கப்பட்ட குருதியை இதயத்தில் இருந்து எடுத்துச் செல்வது: 2. உடலின் இதயத்துக்குக் கீழான பகுதிகளிலிருந்து குருதியை இதயத்துக்கு எடுத்துச் செல்வது:

3) இதயத் தசைக்குக் குருதியை வழங்கும் குருதிக் கலன்களின் பெயர் யாது?

4) நீர் வினா (3) இல் கூறிய குருதிக் கலனில் குருதி ஒருங்கொட்டுவதால் ஏற்படும் நோய் நிலமை யாது?

5) சுகதேகி ஒருவரின் குருதி அமுக்கம் 120/80 mmHg ஆகும். இங்கு 120 mmHg அமுக்கமானது எவ் இதயவறையின்? எச் செயற்பாட்டினால்? ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கமாகும்

(B) மைய நரம்புத் தொகுதி மூளை, முண்ணாணால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

1) மூளைய-முண்ணாண் பாய்பொருளினால் ஆற்றப்படும் பணிகள் 2 தருக.

2) நரம்புத்தொகுதியில் பினவருவனவன எவை? 1. கட்டமைப்பலகு 2. தொழிற்பாட்டலகு

3) அவசர நிலையின் போது முதலில் தொழிற்படுவது பரிவு நரம்புத் தொகுதியாகும். இதன் போது உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இரண்டைத் தருக.

4) பரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தொழிலுக்கு உதவி செய்யும் அகஞ்சுரப்பி எது? இது பரிவுத் தொழிற்பாட்டில் சுரக்கும் ஓமோன் எது?

5) குருதியில் நீரின் அளவு குறையும் போது கபச் சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன் எது? இது எவ் அங்கத்தில் தொழிற்படும்?


1) வைரசுக்களில் பின்வரும் எந்த இயல்பை அவதானிக்க இயலாது? 1. உயிர்க்கலங்களுள் மட்டும் இனப்பெருக்கம் அடையும். 2. நியூக்கிளிக் அமிலம் புரத உறையினால் போர்க்கப்பட்டிருக்கும். 3. பாரம்பரியக் காரணியாக DNA அல்லது RNA ஐக் கொண்டிருக்கும். 4. புன்னங்கங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

2) இனிப்புச் சுவையற்ற ஒரு சக்கரைட்டு எது? 1. குளுக்கோசு 2. பிர்க்டோசு 3. கலக்ரோசு 4. மோல்டோசு

3) பின்வரும் எக் கனியத்தின் குறைபாட்டினால் இலை நரம்புகளிலும், நரம்புகளுக்கிடைப்பட்ட பிரதேசங்களிலும் வெண் பச்சை நோய் ஏற்படும்? 1. N 2. P 3. S 4. Ca

4) இரட்டை மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட கலத்தின் வலு வீடு என அழைக்கப்படும் புன்னங்கம் எது? 1. பச்சையவுருமணி 2. கொல்கியுடல் 3. கரு 4. இழைமணி

5) பின்வருவனவற்றுள் தலைகீழான கூம்பகமாக ஒருபோதும் இருக்க முடியாதது எது? 1. எண்ணிக்கைக் கூம்பகம் 2. சக்திக் கூம்பகம் 3. திணிவுக் கூம்பகம் 4. எண் கூம்பகம்

6) வேரில் இருந்து புதிய தாவரத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாதது எது? 1. தென்னை 2. கறி வேப்பிலை 3. ஈரப்பலா 4. நந்தியாவட்டை

7) விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக இலங்கை போன்ற ஆசிய நாடுகளில் சுற்றாடல் மாசடைதல் அதிகரித்துள்ளது. இதற்குப் பிரதான பங்களிப்பு செய்யும் காரணி பின்வருவனவற்றுள் எது? 1. அதிகரித்த விவசாய இரசாயனப் பொருட்களின் பாவனை 2. தொழிற்சாலைக் கழிவுப் பொருட்கள் 3. இலத்திரனியல் கழிவுப் பொருட்கள் 4. வீட்டுக் கழிவுப் பொருட்கள்

8) கலன்கோள வடிதிரவத்தில் காணப்படாததும், குருதியில் காணப்படுவதுமான கூறு எது? 1. குளுக்கோசு 2. அமினோ அமிலங்கள் 3. குருதிக் கலங்கள் 4. யூரியா

9) வல்லுருக்கலவிழையம் பற்றிய தவறான கூற்று எது? 1. இறந்த கலங்களைக் கொண்டிருக்காது. 2. காழ், உரியம் என்பவற்றில் காணப்படும். 3. கலச்சுவரில் இலிக்னின் படிவு காணப்படும். 4. தாவரத்தில் தாங்கும் தொழிலை மேற்கொள்ளும்.

10) மனிதனின் செங்குருதிக் கலங்கள் பற்றிய சரியான கூற்று எது? 1. கரு கொண்டது. 2. ஆயுட்காலம் 4 நாட்கள் ஆகும். 3. செவ்வென்பு மச்சையில் உற்பத்தியாகும். 4. நிறமற்றது

11) சதையியினால் சுரக்கப்படும் சதையச் சாற்றில் காணப்படாத நொதியம் பின்வருவனவற்றுள் எது? 1. இலிப்பேசு 2. அமிலேசு 3. திருச்சின் 4. பெப்சின்

12) பின்வருவனவற்றில் தற்போசணி எது? 1. மதுவம் 2. மியூக்கர் 3. அமீபா 4. கிளமிடோமோனசு

(A) ஈமோகுளோபினுக்குக் காரணமான, தன் நிறமூர்த்தத்தில் அமைந்துள்ள பரம்பரை அலகு விகாரமடைவதால் தலசீமியா என்ற நோய் ஏற்படும். சமநுக பின்னடைவான நிலையே நோய்க்குரிய சந்தர்ப்பமாகும். இதரநுக நிலை நோய்க்காவியாகும்.

1) பின்வரும் சொற்பதங்களை விளக்குக. (அ) விகாரம்: (ஆ) இதர நுகம்:

2) மனிதரில் எத்தனை சோடி தன் நிறமூர்த்தம் உண்டு?

3) சாதாரண ஈமோகுளோபினுக்குக் காரணமான பரம்பரை அலகு T எனில், பின்வருவோருக்குரிய பிறப்புரிமை அமைப்பைத் தருக. (அ) தலசீமியா நோயாளி: (ஆ) நோய்க்காவி:

4) தலசீமியா நோயற்ற ஆண் ஒருவர் நோய்க் காவியான பெண்ணைத் திருமணம் செய்த பின் அவர்களுக்குப் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளின் நோய்த்தன்மை தொடர்பாக விளக்குக.

5) மனிதரில் இலிங்க நிறமூர்த்தங்களால் காவப்படும் பரம்பரை நோய்கள் 2 தருக.

(A) அங்கிகளால் பயன்படுத்தப்படும் உயிரற்ற சூழலிலுள்ள மூலப்பொருட்கள் வட்டச் செயன்முறை மூலம் மீண்டும் சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படுகின்றன. இவ்வட்டச் செயன்முறை நிகழ்வதில் நுண்ணங்கிகள் பெரும் பங்களிப்பு செய்கின்றன. அவ்வாறான வட்டச் செயன்முறைகளில் ஒன்று வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1) அ) இவ்வட்டச் செயன்முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

   __________________________________
 ஆ) இவ்வாறான வட்டச் செயன்முறைக்குள்ளாகும் வேறொரு மூலப்பொருளொன்றைத் தருக. 
   ___________________________________

2) அ) A,B,C,D ஆகிய எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்ட செயன்முறைகளுக்குப் பொருத்தமான சொற்பதங்களைக் கீழே தரப்பட்டவற்றிலிருந்து தெரிந்தெடுக்க. (நைத்திரேற்றாக்கம், நைதரசனிறக்கம், நைதரசன் பதித்தல், நைத்திரைற்றாக்கம்) A:________________ B: ______________ C: _______________ D: ______________

 ஆ) x, y எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ள பதார்த்தங்களைத் தருக.
   x: ________________     y: _____________________
 இ) பிரிந்தழிதலில் பங்குபற்றும் அங்கிக் கூட்டம் எது?
   _____________________________________

3) வயல் நிலங்களில் சணல், பயறு போன்ற அவரைத் தாவரங்கள் பயிரிடப்படுவதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

_____________________________________________________________________________________________________________

4) உயிரியல் பிரிந்தழிகைக்கு உட்படாத சேதனப் பொருட்கள் சூழலுக்கு சேர்க்கப்படுவதால் சுற்றாடல் பாதிக்கப்படுகின்றது. அவ்வாறான சேதனப் பொருட்கள் இரண்டைத் தருக. ____________________________________, ______________________________________

(B) 1) உணவுச் சங்கிலி மூலம் அன்கிகளின் உடலில் உயிர்ச் செறிவு அடையும் சேர்வை ஒன்றையும், பார உலோகம் ஒன்றையும் தருக.

   _____________________________, ________________________

2) உடலில் அதிக செறிவில் சேரும் பார உலோகங்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் 2 தருக.

   _________________________________, ________________________________

3) உதட்டுச் சாயத்தில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய பார உலோகம் எது?

 ____________________________

4) வளியில் குளோரோ புளோரோ காபன் சேர்வைகள் விடுவிக்கப்படுவதால் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான விளைவுகள் எவை?

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(A) அங்கிகளைப் பாகுபாடு செய்வதற்கு இயற்கை முறைப் பாகுபாடு பொருத்தமானதாகும். 1) இயற்கை முறைப் பாகுபாட்டில் கருத்தில் கொள்ளப்படும் இயல்புகள் 2 தருக.

 ______________________________________________________________________________

2) மூன்று பேரிராச்சியங்களைக் கொண்ட பாகுபாட்டு முறைமை யாரால் முன்வைக்கப்பட்டது?

 ____________________________________________

3) i) A,B,C,D,E,F எனும் எழுத்துக்களுக்குரிய பதங்களைப் பெயரிடுக.

A: ________________________     B: _____________________________________
C: _______________________________  D: _____________________________________
E: _______________________________  F: ______________________________________

ii) பற்றீரியா கலத்துக்கும், இயூக்கரியா கலத்துக்கும் இடையிலுள்ள ஒரு வேறுபாட்டைத் தருக.

  ___________________________________________________________________________________________

iii) F கூட்டத்துக்கு உதாரணம் ஒன்று தருக.

  _____________________________________________

4) மாறா உடல் வெப்பநிலையைக் காண்பிக்கும் முள்ளந்தண்டுளி வகுப்புக்கள் எவை?

 ____________________________________ , _____________________________________

5) பின்வரும் முள்ளந்தண்டிலிக் கணங்கள் அடங்கும் கணத்தினைத் தருக.

 a) ஐதரா: _____________________
 b) மண்புழு: ____________________
 c) கணவாய்: ____________________
 d) நட்சத்திர மீன்: __________________

(B) தரம் 10 மாணவர்கள் செய்த ஒளித்தொகுப்பு தொடர்பான பரிசோதனை அமைப்பு வருமாறு. 1) இச்செயற்பாட்டின் நோக்கம் யாது?

 ___________________________________________________________________________________________

2) இங்கு வாயு எம்முறை மூலம் சேகரிக்கப்படும்?

 ______________________________________________________________

3) சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவை எவ்வாறு இனங்காண்பீர்?

 _______________________________________________________

4) இதிலிருந்து நீர் எடுக்கும் முடிவு யாது?

 ____________________________________________________________________________________________

5) ஒளித்தொகுப்பின் முக்கியத்துவங்கள் 2 தருக. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

வாயு கண்ணாடிப் புனல் நீர் ஐதரில்லாத் தாவரம்

1) அணுக் கட்டமைப்பு தொடர்பான பிழையான கூற்றைத் தெரிவு செய்க. 1. பிரதான சக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் உப சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை தலைமைச் சக்திச் சொட்டெண்ணுக்குச் சமன். 2. ஒற்றை எண்ணாக அணு எண்ணை உடைய மூலக அணு ஒரு சோடியற்ற இலத்திரனையேனும் கொண்டிருக்கும். 3. இரட்டை எண்ணாக அணு எண்ணை உடைய அனைத்து மூலகங்களின் அணுக்களின் அனைத்து இலத்தின்களும் சோடியாக்கப்பட்டிருக்கும். 4. ஒரே சக்தி மட்டத்தில் உள்ள வெவ்வேறு உப சக்தி மட்டங்களின் இலத்திரன்கள் வெவ்வேறு அழுத்த சக்தியைக் கொண்டிருக்கலாம். 5. சில அரு வாயுக்களின் அணுக்கள் தமது இறுதி சக்தி மட்டத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யாது உள்ளன.

2) C அணு அருட்டப்படும் போது அது தரை நிலையான 1s2 2s2 2p2 இலிருந்து 1s2 2s1 2p3 ஆக மாறுகிறது. எனினும் Li அணு 1s2 2s1 இலிருந்து 1s1 2s2 ஆக அருட்டப்படுவதில்லை. இவ் வேறுபாட்டுக்கு மிகப் பொருத்தமான காரணம் எது? 1. C உறுதியான அரை நிரம்பல் நிலையை அடைகின்றமை. 2. 1s ஒழுக்கும் 2s ஒழுக்கும் ஒரே வகை வடிவத்தைக் கொண்டிருக்கின்றமை. 3. 2s-2p சக்தி வித்தியாசம் குறைவாகவும், 1s-2s சக்தி வித்தியாசம் மிக அதிகமாகவும் இருத்தல். 4. அருட்டப்படல் ஒரு அகவெப்பத் தாக்கமாக இருத்தல். 5. Li ஒரு உலோகமாகவும், C ஒரு அல்லுலோகமாகவும் இருத்தல்.

3) H3PO3 தொடர்பாகச் சரியானது/ சரியானவை? a. P அணு ஐதரசன் பிணைப்பில் பங்களிக்கும். b. P உடன் நேரடியாக இணைந்துள்ள H அணு ஐதரசன் பிணைப்பில் பங்களிக்கும். c. O உடன் இணைந்துள்ள H அணுக்கள் ஐதரசன் பிணைப்புக்களில் பங்களிக்கும். d. P உடன் இரட்டைப் பிணைப்பில் உள்ள O அணு ஐதரசன் பிணைப்பில் பங்களிக்கும்.

4) மேற்காட்டப்பட்ட A, B சேர்வைகள் தொடர்பான பிழையான கூற்று/ கூற்றுக்கள் எது/ எவை? a. A இன் கொதிநிலை B இன் கொதிநிலையை விட அதிகமானது. b. B இன் உருகுநிலை A இன் உருகுநிலையை விட அதிகமானது. c. A, B இரண்டு திரவங்களிலும் ஐதரசன் பிணைப்புக்கள் உள்ளன. d. A, B இரண்டும் ஒன்றோடொன்று கலக்காத திரவங்களாகும்.

5) மேற்கூறப்பட்ட மூலகங்கள், சேர்வைகளில் அவற்றை ஆக்கும் அணுக்களுக்கிடையிலான மின்னெதிர்த் தன்மை வித்தியாசத்தின் அடிப்படையில் ஏறுவரிசைப்படுத்துக.

6) பின்வருவனவற்றில் எது அதன் அடுத்த அயனாக்கற் சக்தியின் போது அதிகளவு சக்தியை உள்ளெடுக்கும்?

7) பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானதைத் தெரிவு செய்க. 1. F இன் இரண்டாம் இலத்திரன் நாட்டற் சக்தி அகவெப்பமானது, ஆனால் Cl இன் இரண்டாம் இலத்திரன் நாட்டற் சக்தி புறவெப்பமானது. 2. O இன் முதலாம் இலத்திரன் நாட்டற் சக்தியை விட S இன் முதலாம் இலத்திரன் நாட்டற் சக்தி அதிக புறவெப்பமானது. 3. Li ஐ விட H இன் இலத்திரன் நாட்டற் சக்திப் பெறுமானம் குறைவாகும். 4. H அணு ஒரு இலத்திரனை ஏற்றல் புறவெப்பத்துக்குரியது, ஆனால் He+ அயன் ஒரு இலத்திரனை ஏற்றல் அகவெப்பத்துக்குரியது. 5. வலுவளவோட்டு இலத்திரன்கள் புற இலத்திரனைக் கவர்வதால் அனேக முதலாம் இலத்திரன் நாட்டற் சக்திகள் புறவெப்பமானவையாக உள்ளன.

8) 65Cu, 63Cu எனும் இரு சமதானிகள் இயற்கையான செப்பை ஆக்கும். இதில் 65Cu 69.09% உள்ளது. 65Cu இன் சாரணுத்திணிவு = 64.93. 63Cu இன் சாரணுத் திணிவு = 62.93. செப்பின் சராசரி சாரணுத் திணிவைக் கணிக்க.

9) மேற்காட்டப்பட்ட மூலக்கூறுகளினை அவற்றின் பிணைப்பு வலிமை அடிப்படையில் ஏறுவரிசைப்படுத்துக.

10) மேற்காட்டப்பட்ட மூலகங்கள், சேர்வைகள் என்பவற்றை அவற்றின் உருகுநிலையின் அடிப்படையில் ஏறுவரிசைப்படுத்துக.

தரப்பட்ட சுற்று சமநிலையடைந்த பின் கொள்ளளவிகளில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் மொத்த நிலை மின் சக்தி எவ்வளவு?

விடை: 1.77 mJ

விடையைக் காணப் பயன்படுத்திய பௌதிகவியல் எண்ணக்கருக்கள்:- சமநிலையடைந்த பின் கொள்ளளவிகளினூடாக மின்னோட்டம் பாயாது. கொள்ளளவிகள் தடைகளுடன் சமாந்தரமாகத் தொடுக்கப்பட்டிருப்பதால், கொள்ளளவிக்குக் குறுக்கான அழுத்த வித்தியாசமும் தடைக்குக் குறுக்கான அழுத்த வித்தியாசமும் சமனாகும். கொள்ளளவியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள சக்தியை E=1/2QV, Q=CV யிலிருந்து பெறப்பட்ட E=1/2CV2 இலிருந்து கண்டறியலாம். தடைகள் தொடராக (மின்கலத்தின் அகத்தடை உட்பட) உள்ளதால் அவற்றினூடான மின்னோட்டம் சமனாகும். எனவே V=IR இன் படி தடைகளினூடான அழுத்த வித்தியாசம் அவற்றின் தடைக்கு நேர்விகித சமம்.

Inkjet அச்சியந்திரம் ஒன்றில் a ஆரை உடைய மைத்துளி ஒன்று ஏற்றமேற்றப்பட்டு u ஆரம்ப வேகத்துடன் தட்ட்டுக்கள் இடையே மையத்தினூடாகச் செலுத்தப்படுகின்றது. அது தாளைச் சென்றடையும் இடம் காட்டப்பட்டுள்ளது. தரப்பட்டுள்ள மாறிலிகளைப் பயன்படுத்தி மைத்துளியின் ஏற்றத்துக்கான கோவை ஒன்றை எழுதுக. தட்டுக்களுக்குக் குறுக்கான அழுத்த வித்தியாசம் V ஆகும்.

↑ திசையில் தாக்கும் மின்புல விசையால் ↑ திசையில் மட்டும் வேகம் மாறும், எனவே தட்டுக்களிலிருந்து வெளியேறிய பின் ↑ திசையில் உள்ள வேகமும், L தூரத்தைக் கடக்க எடுக்கும் நேரமுமே D தூரத்தைத் தீர்மானிக்கும். ↑ திசையில் வேகமாற்றத்தைப் பெற E=V/d, F=Eq, a=F/m, v=u+at ஆகிய சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தலாம். → திசையில் வேகம் மாறாது என்பதால் வேகமாற்றம் நடைபெறும் நேரத்தை t=x/u மூலம் காணலாம். தட்டுக்களைக் கடந்த பின் எந்தவொரு விசையும் இல்லை என்பதால், சீரான வேகத்தில் மைத்துளி செல்லும்.

45° சரிவைக் கொண்ட சாய்தளம் மீது செக்கனுக்கு 100 எனும் வீதத்தில் 0.1 kg திணிவுடைய உருக்குக் கொண்டுகள் 5 m உயரத்திலிருந்து விழ விடப்படுகின்றன. சாய்தளத்தில் படும் அதே கதியுடன் தெறிக்கின்றன. சாய்தளத்தின் மீது தாக்கும் சராசரி விசையின் பருமனைக் காண்க, அவ்விசையின் திசையை படம் ஒன்றை வரைந்து குறிக்க. (g = 9.81m/s2)

வேக மாற்றத்தைக் காண காவிக் கூட்டல் பயன்படுத்தலாம். உந்த மாற்றம்= திணிவு × வேகமாற்றம், விசை= 1 செக்கனில் ஏற்படும் உந்தமாற்றம். இவற்றின் மூலம் குண்டுகளில் தாக்கும் விசையின் பருமனையும் திசையையும் அறியலாம். நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி சாய்தளத்தில் உள்ள விசையைக் காணலாம்.