படிமம்:Alfred Nobels will-November 25th, 1895.jpg

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

மூலக்கோப்பு(2,965 × 2,056 படவணுக்கள், கோப்பின் அளவு: 1.34 MB, MIME வகை: image/jpeg)

Commons-logo.svg இது விக்கிமீடியா பொதுக்கோப்பகத்தில் இருக்கும் ஒரு கோப்பாகும். இக்கோப்பைக் குறித்து அங்கே காணப்படும் படிம விளக்கப் பக்கத்தை இங்கே கீழே காணலாம்.
பொதுக்கோப்பகம் ஒரு கட்டற்ற கோப்புகளின் சேமிப்பகமாகும். நீங்களும் உதவலாம்.
விளக்கம்
English: Alfred Nobels last will dated november 27th, 1895
Deutsch: Alfred Nobels letztes Testament vom 27. November 1895
Svenska: Alfred Nobels sista testamente från den 27 november 1895
நாள்
மூலம் Alfred Nobel
ஆசிரியர் Photograph: Prolineserver (talk)
Document: Alfred Nobel
அனுமதி
(இக்கோப்பை மீண்டும் பயன்படுத்துதல்)

PD-Art in Sweden:
Under Article 49 a anyone who has produced a photographic picture has an exclusive right to reproduce the picture and to make it available to the public. This right subsists until 50 years have elapsed from the year in which the picture was produced.

Transciption

right hand side
No 73 År 1897 den 5 Februari upprist vid vi...
Stockholms Rådstufvurätts Stjette Afdelning; bet...
...                ex officio
aut. ...             Jacob Linders

  Testament
Jag undertecknad Alfred Bernhard
Nobel förklarar härmed efter moget
betänkade min yttersta vilja i afseende
å den egendom jag vid min död kan ef-
terlemna vara följande:

Mina brorssöner Hjalmar och Ludvig
Nobel, söner af min Broder Robert Nobel, erhålla
hvardera en summa af Två Hundra Tusen Kronor;

Min Brorsson Emmanuel Nobel erhåller Tre
Hundra Tusen och min Brorsdotter Mina Nobel
Ett Hundra Tusen Kronor;

Min Broder Robert Nobels döttrar Ingeborg
och Tyra erhålla hvardera Ett Hundra Tusen Kronor;

Fröken Olga Boettger, för närvarande boende
hos Fru Brand, 10 Rue St Florentin i Paris, erhåller
Ett Hundra Tusen Francs;

Fru Sofie Kapy von Kapivar, hvars adress
är känd af Anglo-Oesterreichische Bank i Wien
är berättigad till en lifränta af 6000 Floriner Ö. W.
som betalas henne af sagde Bank och hvarföre sig
i denna Bank deponerat 150,000 Fl. Ungerska Statspapper.

Herr Alarik Liedbeck, boende 26 Sturegatan,
Stockholm, erhåller Ett Hundra Tusen Kronor;

Fröken Elise Antun, boende 32 Rue de Lubeck,
Paris, är berättigad till en lifränta af Två Tusen
Fem Hundra Francs. Dessutom innestår hos mig
för närvarande Fyratio åtta Tusen Francs henne till-
hörigt Kapital som äger att till henne återbetalas;

Herr Alfred Hammond, Waterford, Texas,
United States, erhåller Tio Tusen Dollars;

Fröknarna Emmy Winkelmann och Marie Winkel-

back side

mann, Potsdamerstrasse 51, Berlin, erhålla hvardera Femtio Tusen Mark;

Fru Gaucher, 2 bis Boulevard du Viaduc, Nîmes, Frankrike, erhåller Ett Hundra Tusen Francs;

Mina tjenare Auguste Oswald, hans hustru, Alphonse Tournand, anstäld vid mitt laboratorium i Sanremo, erhålla hvardera en lifränta af Ett Tusen Francs;

Mina förra tjenare Joseph Girardot 5 Place St Laurent, Châlons sur Saône, Frankrike, äro berättigade till en lifränta af Fem Hundra Francs samt min förra trädgårdsmästare Jean Lecof, hos Fru Desoutter, receveur Curaliste, Mesnil, Aubry pour Ecouen, S. & O. Frankrike, till en lifränta af Tre Hundra Francs.

Herr Georges Fehrenbach, 2 Rue Compiègne, Paris har rätt att lyfta en pens af Fem Tusen Franc årligen d. 1 Januari till och med 1 Januari 1899 då den upphör.

Mina Brorsbarn Hjalmar, Ludvig, Ingeborg och Tyra hafva hvardera hos mig mot quitto innestående Tjugo Tusen Kronor som till dem återbetalas;

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.

Till Exekutorer af dessa mina testamentariska dispositioner förordnar jag Herr Ragnar Sohlman, bosatt vid Bofors, Vermland, och Herr Rudolf Liljequist, 31 Malmskillnadsgatan, Stockholm, och Bengtsfors i närheten av Uddevalla. Som ersättning för deras omsorg och besvär tillerkänner jag Herr Ragnar Sohlman, som antagligen kommer att egna mesta tid deråt, Ett Hundra Tusen Kronor, och Herr Rudolf Liljequist Femtio Tusen Kronor.

Min förmögenhet består för närvarande dels i fastigheter i Paris och San Remo; dels i värdepapper förvarade i Union Bank of Scotland Ld i Glasgow och London, i Crédit Lyonnais, Comptoir National d'Escompte och hos Alphen, Messin & Co i Paris; hos fondsmäklaren M. V. Peter fr Banque Transatlantique, äfvenledes i Paris; hos Direction der Disconto Gesellschaft samt Joseph Goldschmidt & Cie i Berlin; i Ryska Riksbanken samt hos Herr Emmanuel Nobel i Petersburg; i Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Göteborg och Stockholm;

left hand side
i Enskilda Banken i Stockholm samt i min
Kassakista 59 Avenue Malakoff, Paris; och dels
i utestående fordringar, patenter, mig tillkommande
patentafgifter eller såkallad royalty, med mera, hvar-
öfver utredningsmännen finna uppgift i mina papper
och böcker.

Detta testamente är hittills det enda giltiga
och upphäfver alla mina föregående testamentariska
bestämmelser om sådane skulle förefinnas efter min död.

Slutligen anordnar jag såsom varande min
uttryckliga önskan och vilja att efter min död
pulsådrorna uppskäras och att sedan detta skett och
tydliga dödstecken af Kompetenta läkare intygats
liket förbrännas i såkallad crematorieugn.

         Paris den 27 november
         1895
          Alfred Bernhard Nobel

att Herr Alfred Bernhard Nobel med fullt förstånd
och af fri vilja undertecknat detta dokument, som
han förklarat vara sin yttersta vilja intygas af oss
på en gång närvarande vittnen:

Sigurd Ehrenborg         Thos Nordenfelt
f.d. Löjtnant           Konstrukteur
Paris: 86 Boulevard Haussmann   8 Rue Auber Paris

R. W. Strehlenert         Leonard Hwass
Ingenieur-Civil          Civil-Ingenieur
4 Passage Caroline        4 Passage Caroline

...

External links

Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

கோப்பின் வரலாறு

குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.

நாள்/நேரம்நகம் அளவு சிறுபடம்அளவுகள்பயனர்கருத்து
தற்போதைய17:42, 21 சூன் 201017:42, 21 சூன் 2010 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்2,965 × 2,056 (1.34 MB)Graham BeardsImproved the contrast
17:13, 8 திசம்பர் 200917:13, 8 திசம்பர் 2009 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்2,965 × 2,056 (1.46 MB)XosemaDeleted borders.
15:59, 22 செப்டம்பர் 200915:59, 22 செப்டம்பர் 2009 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்3,099 × 2,190 (1.69 MB)Prolineserverrevert bad crop, hard to crop without loosing anything, therefore i keept the background
19:56, 14 சூன் 200919:56, 14 சூன் 2009 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்2,980 × 2,076 (1.59 MB)Cropbotupload cropped version, operated by User:Sushiflinger. Summary: cropped
19:55, 14 சூன் 200919:55, 14 சூன் 2009 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்3,006 × 2,093 (1.6 MB)Cropbotupload cropped version, operated by User:Sushiflinger. Summary: cropped
22:12, 5 திசம்பர் 200822:12, 5 திசம்பர் 2008 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்3,099 × 2,190 (1.69 MB)Prolineserver{{Information |Description= {{en|Alfred Nobels last will dated november 27th, 1895}} {{de|Alfred Nobels letztes Testament vom 27. November 1895}} {{sv|Alfred Nobels testamente från den 27 november 1895}} |Source=Own work |Date=05 December 2008 |Author=[[

பின்வரும் பக்க இணைப்புகள் இப் படிமத்துக்கு இணைக்கபட்டுள்ளது(ளன):

கோப்பின் முழுமையான பயன்பாடு

கீழ்கண்ட மற்ற விக்கிகள் இந்த கோப்பை பயன்படுத்துகின்றன:

சிறப்பு பக்கம்-மொத்த பயன்பாடு - இதன் மூலம் இந்த கோப்பின் மொத்த பயன்பாட்டை அறிய முடியும்

மேல் நிலைத் தரவு

"https://ta.wikipedia.org/wiki/படிமம்:Alfred_Nobels_will-November_25th,_1895.jpg" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது