நியோப்டெரா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

நியோப்டெரா
புதைப்படிவ காலம்:Late Carboniferous–Present
தேனீ (வரிசை ஹைமினாப்பிடிரா)
உயிரியல் வகைப்பாடு e
திணை:
விலங்கு
உயிரிக்கிளை:
கணுக்காலி
வகுப்பு:
பூச்சி
Branch:
Infraclass:
Neoptera

நியோப்டெரா புதிய சிறகிகள் (பண்டைய கிரேக்க நியோஸ் (“புதிய”) + ஸ்டெரான் (“சிறகு”)) எனப் பொருள் படுவது பூச்சிகளின் வகைப்பாடு குழுவாகும். இது சிறகுகள் கொண்ட பூச்சிகளின் பெரும்பாலான வகுப்புகளை உள்ளடக்கியது; குறிப்பாக வயிற்றின் மேல் இறக்கைகளை வளைத்து வைக்கக்கூடியவை. ஆனால் சிறகுகள் கொண்ட அடிப்படை வரிசைப் பூச்சிகளான "பாலியோப்டெரா " வகையினங்கள் சிறகுகளை மடிக்க இயலாததால் இவற்றிலிருந்து வேறுபடுகிறது.

வகைப்பாடு[தொகு]

நியோப்டெரா வகைப்பாடானது ஏ. மார்டினோவால் 1923 மற்றும் 1924இல் முன்மொழியப்பட்டது. இந்த வகைப்பாடானது:[1][2]

இறக்கையுடையன

 • பாலியோப்டெரா பிரிவு
  • ஒடோனாட்டா வரிசை
  • வரிசை அக்னாத்தா (சரியான பெயர்: எஃபெமரோப்டெரா )
  • †வரிசை டிக்டையோநியூரிடே
  • †வரிசை மெகாசெக்கோப்டிரா
  • †வரிசைப்ரோடோடோனாடா
  • † வரிசை ப்ரோடெஃபெமெரோய்டியா
 • நியோப்டெரா பிரிவு
  • துணைப்பிரிவு பாலிநியோப்டெரா
   • பெரும் வரிசைஆர்த்தோப்டெராய்டியா (அனார்டியோப்டெரா)
    • வரிசை ஆர்த்தோப்டெரா
    • வரிசை ப்ளெகோப்டெரா
    • வரிசை டெர்மாப்பிடிரா
    • வரிசை எம்பியோப்டெரா
    • வரிசை பாசுமடோடியே
   • பெரும் வரிசை பிளாட்டோப்டெரோய்டியா (மூத்த பெயர்: பான் டிக்டியோப்டெரா)
  • துணைப்பிரிவு பரனியோப்டெரா
   • வரிசை ஹெமிப்டெரா (சரியான பெயர்: ஆர்த்ராய்டின்காதா)
    • துணை வரிசை பைட்டோப்டைர்ஸ் (சரியான பெயர்: பிளான்டிசுகா)
    • துணை வரிசை அச்சோனோரைங்கா
    • துணை வரிசை ஹீட்டோரோப்டெரா
   • உட்பிரிவு ஒலிகோனோப்டெரா

தைசானோப்டெரா என்ற வரிசை முதலில் நிச்சயமற்ற முறையான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டிருந்தது, பின்னர் பரனியோப்டெராவில் காரணப்படுத்தப்பட்டது.

பின்னர், வேறு பல வகைப்பாடுகளுடன் முன்மொழியப்பட்டன.[சான்று தேவை]

 • டெரிகோட்டா ஜெக்ன்பார் 1878
  • எபிமெரோப்டெரா ஹயாட் & ஆர்ம்சு 1890
  • மெட்டாபடரிகோட்டா பார்னர் 1909
   • ஒடோனாட்டா ஃபேப்ரிகியஸ் 1793
   • நியோப்டெரா மார்டினோவ் 1923

உயிரினத்தொகுதிப் படிமலர்ச்சி[தொகு]

நியோப்பிடிராவின் இன உறவுமுறை கிளோடோகிராம் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கிளோடோகிராம் அமைப்பில் உருவப் பண்புகள் பயன்படுத்தி குளுஜி 2004, 2010, 2012, 2013, 2019, 2020 அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டது என்றபோதிலும் முற்றிலுமாக வரையறுக்கப்பட்டது அல்ல.[3][4][5]  

நியோப்டெரா
இடியோபிரோதோராகா

எம்பியோப்டெரா (வலைப்பின்னிகள்)

நியோப்டெரா (ice crawlers)

ரிபினோப்டெரா

ப்ளெகோப்டெரா (கல் ஈக்கள்)

டெக்மினோப்டெரா
பண்டிக்டையாப்பிடிரா

பிளாட்டோடியா (கரப்பான்பூச்சி, கரையான்)

மண்ட்டோடியா (மாண்டீசு)

ஆர்த்தோப்டெரா (வெட்டுக்கிளிகள், கிரிக்கெட்டுகள்)

பாஸ்மாடோடியா (குச்சுப் பூச்சிகள், மண்டோபாஸ்மதிதே உள்ளடக்கியது)

டெர்மாப்டெரா

யூமெட்டபோலா
பாராமெட்டபோலா

சோராப்பிடிரா(தேவதைப் பூச்சிகள்)

ஏசர்கேரியா
காண்டிலோகநாதா

தைசனோப்டெரா (இலைப்பேன்)

ஆர்த்ரோடிக்நாத்தா(= "கெமிப்பிடிரா") (வண்டு)

பானாப்சோப்பிடிரா

சோக்காப்பிடிரா (பட்டைப் பேன்)

திராப்டெரா (பேன்)

எண்டோப்டெரிகோடா
எலைட்ரொப்ரோ

கோலியாப்பிடிரா (வண்டுகள்)

இசுடெரிப்சிடா(முறுக்கப்பட்ட சிறகு ஒட்டுண்ணிகள்)

கோலியாப்டிரோய்டே
நியூரோப்டெரோயிடே

நியய்ராப்பிடிரா (வலை இறக்கைகள் கொண்ட பூச்சிகள்)

ராபிடையாப்பிடிரா (பாம்பு ஈக்கள்)

மெகலோப்பிடிரா (ஆல்ட்ஃபிளைஸ், டாப்ஸான்ஃபிளைஸ், மீன் ஈக்கள்)

மெகொப்டெரிஃபார்மியா

டிப்திரா (ஈக்கள்)

என்டெரகாந்தா

மெக்காப்பிடிரா (போரிடே தவிர) (தேள் ஈ)

கலிப்டோப்டெரா

போரிடே (பனி தேள்)

சிஃபோனாப்டெரா (உண்ணி)

ஆம்பிஸ்மெனோப்டெரா

டிரைக்கோப்பிடிரா

லெப்பிடாப்பிடிரா (வண்ணத்துப்பூச்சி & அந்துப்பூச்சி)

கைமினாப்பிடிரா (குளவி, எறும்பு, தேனீ)

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Martynov, A. V. (1923). "О двух основных типах крыльев насекомых и их значении для общей классификаци насекомых". Proceedings of the I All-Russian Congress of Zoologists, Anatomists and Histologists in Petrograd on 15-21 December 1922: 88-89. http://www.insecta.bio.spbu.ru/z/nom/~Martynov1923.htm. 
 2. Martynov, A. V. (1924). "О двух типах крыльев насекомых и их эволюции.". Russian Zoological Journal 4 (1, 2): 155-185. http://www.insecta.bio.spbu.ru/z/nom/~Martynov1924a.htm. 
 3. Kluge, Nikita J. (2004). "Larval/pupal leg transformation and a new diagnosis for the taxon Metabola Burmeister, 1832 = Oligoneoptera Martynov, 1923". Russian Entomological Journal 13 (4): 189-229. http://www.insecta.bio.spbu.ru/z/pdf/Kluge2004-189-229-elibrary.pdf. 
 4. Kluge, Nikita J. (2010). "Circumscriptional names of higher taxa in Hexapoda". Bionomina 1: 15-55. http://www.mapress.com/bionomina/content/2010/f/bn00001p055.pdf. 
 5. Kluge, Nikita J. (2012). "General System of Neoptera with Description of a New Species of Embioptera". Russian Entomological Journal 21 (4): 371-384. http://www.insecta.bio.spbu.ru/z/pdf/Kluge2012-Neoptera.pdf.  Further material from Kluge is available at Tegminoptera & Calyptroptera 2013 Tetrastigmoptera 2019 Insect systematics and principles of cladoendesis.

 

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நியோப்டெரா&oldid=3211101" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது