நாடுகளின் அடிப்படையில் சமயங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இது "பே" அமைப்பின் அடிப்படையில் அமைந்த நாடுகளின் அடிப்படையில் சமயங்கள் பட்டியலாகும். இது நடுவண் ஒற்று முகமையின் த வேர்ல்டு ஃபக்ட்புக், ஐக்கிய அமெரிக்க அரச திணைக்களம் ஆகியவற்றின் தரவில் இருந்து பெறப்பட்டது.

சமயம் முக்கியத்துவம் பெற்ற நாடுகள் வரைபடம். கலூப்பின் 2006–2008 ஆய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
உலக சமய வரைபடம்

நாடுகளின் அடிப்படையில் சமயங்கள் - 2010[தொகு]

நாடு[1] பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை கிறித்தவம் % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 புருண்டி துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 8 380 000 7 667 700 91.50 % 234 640 2.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 477 660 5.70 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கொமொரோசு துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 730 000 3 650 0.50 % 717 590 98.30 % 730 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 7 300 1.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சீபூத்தீ (ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு) துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 890 000 20 470 2.30 % 862 410 96.90 % 1 780 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 670 0.30 % 0 0.00 % 1 780 0.20 %
 எரித்திரியா (ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு) துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 5 250 000 3 302 250 62.90 % 1 921 500 36.60 % 5 250 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 21 000 0.40 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 எதியோப்பியா (ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு) துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 82 950 000 52 092 600 62.80 % 28 700 700 34.60 % 50 000 0.06 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 156 700 2.60 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கென்யா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 40 510 000 34 352 480 84.80 % 3 929 470 9.70 % 1 012 750 2.50 % 40 510 0.10 % 0 0.00 % 688 670 1.70 % 486 120 1.20 % 0 0.00 %
 மடகாசுகர் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 20 710 000 17 665 630 85.30 % 621 300 3.00 % 1 428 990 6.90 % 10 000 0.05 % 0 0.00 % 931 950 4.50 % 20 000 0.10 % 0 0.00 %
 மலாவி துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 14 900 000 12 322 300 82.70 % 1 937 000 13.00 % 372 500 2.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 253 300 1.70 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 மொரிசியசு துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 1 300 000 328 900 25.30 % 217 100 16.70 % 7 800 0.60 % 733 200 56.40 % 0 0.00 % 9 100 0.70 % 3 900 0.30 % 0 0.00 %
 மயோட்டே துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 200 000 1 400 0.70 % 197 200 98.60 % 400 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 000 0.50 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 மொசாம்பிக் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 23 390 000 13 262 130 56.70 % 4 210 200 18.00 % 4 186 810 17.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 730 860 7.40 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 ரீயூனியன் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 850 000 744 600 87.60 % 35 700 4.20 % 17 000 2.00 % 38 250 4.50 % 1 700 0.20 % 3 400 0.40 % 9 350 1.10 % 0 0.00 %
 ருவாண்டா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 10 620 000 9 919 080 93.40 % 191 160 1.80 % 382 320 3.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 106 200 1.00 % 21 240 0.20 % 0 0.00 %
 சீசெல்சு துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 90 000 84 600 94.00 % 990 1.10 % 1 890 2.10 % 1 890 2.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 540 0.60 % 0 0.00 %
 சோமாலியா (ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு) துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 9 330 000 0 0.00 % 9 311 340 99.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 தெற்கு சூடான் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 9 950 000 6 019 750 60.50 % 616 900 6.20 % 49 750 0.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 3 273 550 32.90 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 தன்சானியா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 44 840 000 27 531 760 61.40 % 15 783 680 35.20 % 627 760 1.40 % 44 840 0.10 % 0 0.00 % 807 120 1.80 % 30 000 0.07 % 0 0.00 %
 உகாண்டா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 33 420 000 28 975 140 86.70 % 3 843 300 11.50 % 167 100 0.50 % 100 260 0.30 % 0 0.00 % 300 780 0.90 % 33 420 0.10 % 0 0.00 %
 சாம்பியா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 13 090 000 12 775 840 97.60 % 65 450 0.50 % 65 450 0.50 % 13 090 0.10 % 0 0.00 % 39 270 0.30 % 117 810 0.90 % 0 0.00 %
 சிம்பாப்வே துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 12 570 000 10 935 900 87.00 % 113 130 0.90 % 993 030 7.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 477 660 3.80 % 37 710 0.30 % 10 000 0.08 %
கிழக்கு ஆபிரிக்கா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா கிழக்கு ஆபிரிக்கா 333 970 000 238 006 180 71.27 % 73 510 760 22.01 % 9 371 310 2.81 % 982 040 0.29 % 1 700 0.00 % 11 288 190 3.38 % 760 090 0.23 % 11 780 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 அங்கோலா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 19 080 000 17 267 400 90.50 % 38 160 0.20 % 973 080 5.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 801 360 4.20 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கமரூன் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 19 600 000 13 778 800 70.30 % 3 586 800 18.30 % 1 038 800 5.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 646 800 3.30 % 529 200 2.70 % 0 0.00 %
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 4 400 000 3 938 000 89.50 % 374 000 8.50 % 44 000 1.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 44 000 1.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சாட் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 11 230 000 4 559 380 40.60 % 6 210 190 55.30 % 280 750 2.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 157 220 1.40 % 11 230 0.10 % 0 0.00 %
 Congo, Democratic Republic of the துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 65 970 000 63 199 260 95.80 % 989 550 1.50 % 1 187 460 1.80 % 30 000 0.05 % 0 0.00 % 461 790 0.70 % 65 970 0.10 % 0 0.00 %
 Congo, Republic of the துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 4 040 000 3 470 360 85.90 % 48 480 1.20 % 363 600 9.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 113 120 2.80 % 44 440 1.10 % 0 0.00 %
 எக்குவடோரியல் கினி துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 700 000 620 900 88.70 % 28 000 4.00 % 35 000 5.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 11 900 1.70 % 3 500 0.50 % 0 0.00 %
 காபொன் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 1 510 000 1 155 150 76.50 % 169 120 11.20 % 84 560 5.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 90 600 6.00 % 10 570 0.70 % 0 0.00 %
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 170 000 139 740 82.20 % 0 0.00 % 21 420 12.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 4 930 2.90 % 4 080 2.40 % 0 0.00 %
நடு ஆப்பிரிக்கா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா நடு ஆப்பிரிக்கா 126 700 000 108 128 990 85.34 % 11 444 300 9.03 % 4 028 670 3.18 % 30 000 0.02 % 0 0.00 % 2 331 720 1.84 % 668 990 0.53 % 0 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 போட்சுவானா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா தென் ஆபிரிக்கா 2 010 000 1 449 210 72.10 % 8 040 0.40 % 414 060 20.60 % 6 030 0.30 % 0 0.00 % 120 600 6.00 % 12 060 0.60 % 0 0.00 %
 லெசோத்தோ துணை சகாரா ஆபிரிக்கா தென் ஆபிரிக்கா 2 170 000 2 100 560 96.80 % 0 0.00 % 67 270 3.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 170 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 நமீபியா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா தென் ஆபிரிக்கா 2 280 000 2 223 000 97.50 % 6 840 0.30 % 43 320 1.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 4 560 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 தென்னாப்பிரிக்கா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா தென் ஆபிரிக்கா 50 130 000 40 705 560 81.20 % 852 210 1.70 % 7 469 370 14.90 % 551 430 1.10 % 100 260 0.20 % 200 520 0.40 % 150 390 0.30 % 50 130 0.10 %
 சுவாசிலாந்து துணை சகாரா ஆபிரிக்கா தென் ஆபிரிக்கா 1 190 000 1 048 390 88.10 % 2 380 0.20 % 120 190 10.10 % 1 190 0.10 % 0 0.00 % 11 900 1.00 % 4 760 0.40 % 0 0.00 %
தென் ஆபிரிக்கா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா தென் ஆபிரிக்கா 57 780 000 47 526 720 82.25 % 869 470 1.50 % 8 114 210 14.04 % 558 650 0.97 % 100 260 0.17 % 339 750 0.59 % 167 210 0.29 % 50 130 0.09 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 பெனின் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 8 850 000 4 690 500 53.00 % 2 106 300 23.80 % 442 500 5.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 601 850 18.10 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 புர்க்கினா பாசோ துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 16 470 000 3 705 750 22.50 % 10 145 520 61.60 % 65 880 0.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 536 380 15.40 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கேப் வர்டி துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 500 000 445 500 89.10 % 500 0.10 % 45 500 9.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 7 500 1.50 % 1 000 0.20 % 0 0.00 %
 கம்பியா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 1 730 000 77 850 4.50 % 1 645 230 95.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 730 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கானா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 24 390 000 18 268 110 74.90 % 3 853 620 15.80 % 1 024 380 4.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 195 110 4.90 % 48 780 0.20 % 0 0.00 %
 கினியா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 9 980 000 1 087 820 10.90 % 8 423 120 84.40 % 179 640 1.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 269 460 2.70 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கினி-பிசாவு துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 1 520 000 299 440 19.70 % 685 520 45.10 % 65 360 4.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 469 680 30.90 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 ஐவரி கோஸ்ட் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 19 740 000 8 705 340 44.10 % 7 402 500 37.50 % 1 579 200 8.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 013 480 10.20 % 39 480 0.20 % 0 0.00 %
 லைபீரியா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 3 990 000 3 427 410 85.90 % 478 800 12.00 % 55 860 1.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 19 950 0.50 % 3 990 0.10 % 0 0.00 %
 மாலி துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 15 370 000 491 840 3.20 % 14 201 880 92.40 % 414 990 2.70 % 0 0.00 % 0 0.00 % 245 920 1.60 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 மூரித்தானியா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 3 460 000 10 380 0.30 % 3 428 860 99.10 % 3 460 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 17 300 0.50 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 நைஜர் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 15 510 000 124 080 0.80 % 15 261 840 98.40 % 108 570 0.70 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 நைஜீரியா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 158 420 000 78 101 060 49.30 % 77 308 960 48.80 % 633 680 0.40 % 0 0.00 % 10 000 0.01 % 2 217 880 1.40 % 90 000 0.06 % 0 0.00 %
 செனிகல் துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 12 430 000 447 480 3.60 % 11 982 520 96.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சியேரா லியோனி துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 5 870 000 1 226 830 20.90 % 4 578 600 78.00 % 5 870 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 46 960 0.80 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 செயிண்ட் எலனா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 4 000 3 860 96.50 % 0 0.00 % 132 3.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 8 0.20 % 0 0.00 %
 டோகோ துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 6 030 000 2 635 110 43.70 % 844 200 14.00 % 373 860 6.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 146 680 35.60 % 36 180 0.60 % 0 0.00 %
மேற்கு ஆப்பிரிக்கா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 304 264 000 123 748 360 40.67 % 162 347 970 53.36 % 4 998 882 1.64 % 0 0.00 % 10 000 0.00 % 12 789 880 4.20 % 219 438 0.07 % 0 0.00 %
துணை சகாரா ஆபிரிக்கா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா துணை சகாரா ஆபிரிக்கா 822 714 000 517 410 250 62.89 % 248 172 500 30.17 % 26 513 072 3.22 % 1 570 690 0.19 % 111 960 0.01 % 26 749 540 3.25 % 1 815 728 0.22 % 61 910 0.01 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 ஆத்திரேலியா ஆசியா, பசுபிக் ஆஸ்திரலேசியா 22 270 000 14 987 710 67.30 % 534 480 2.40 % 5 389 340 24.20 % 311 780 1.40 % 601 290 2.70 % 155 890 0.70 % 178 160 0.80 % 111 350 0.50 %
 நியூசிலாந்து ஆசியா, பசுபிக் ஆஸ்திரலேசியா 4 370 000 2 490 900 57.00 % 52 440 1.20 % 1 599 420 36.60 % 91 770 2.10 % 69 920 1.60 % 21 850 0.50 % 30 590 0.70 % 8 740 0.20 %
ஆஸ்திரலேசியா ஆசியா, பசுபிக் ஆஸ்திரலேசியா 26 640 000 17 478 610 65.61 % 586 920 2.20 % 6 988 760 26.23 % 403 550 1.51 % 671 210 2.52 % 177 740 0.67 % 208 750 0.78 % 120 090 0.45 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 கசக்கஸ்தான் ஆசியா, பசுபிக் நடு ஆசியா 16 030 000 3 975 440 24.80 % 11 285 120 70.40 % 673 260 4.20 % 0 0.00 % 32 060 0.20 % 48 090 0.30 % 16 030 0.10 % 0 0.00 %
 கிர்கிசுத்தான் ஆசியா, பசுபிக் நடு ஆசியா 5 330 000 607 620 11.40 % 4 690 400 88.00 % 21 320 0.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 5 330 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 தாஜிக்ஸ்தான் ஆசியா, பசுபிக் நடு ஆசியா 6 880 000 110 080 1.60 % 6 652 960 96.70 % 103 200 1.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 துருக்மெனிஸ்தான் ஆசியா, பசுபிக் நடு ஆசியா 5 040 000 322 560 6.40 % 4 687 200 93.00 % 25 200 0.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 உஸ்பெகிஸ்தான் ஆசியா, பசுபிக் நடு ஆசியா 27 440 000 631 120 2.30 % 26 534 480 96.70 % 219 520 0.80 % 0 0.00 % 10 000 0.04 % 10 000 0.04 % 0 0.00 % 10 000 0.04 %
நடு ஆசியா ஆசியா, பசுபிக் நடு ஆசியா 60 720 000 5 646 820 9.30 % 53 850 160 88.69 % 1 042 500 1.72 % 0 0.00 % 42 060 0.07 % 63 420 0.10 % 16 030 0.03 % 10 000 0.02 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 சீனா ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 1 341 340 000 68 408 340 5.10 % 24 144 120 1.80 % 700 179 480 52.20 % 20 000 0.00 % 244 123 880 18.20 % 293 753 460 21.90 % 9 389 380 0.70 % 0 0.00 %
 ஆங்காங் ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 7 050 000 1 008 150 14.30 % 126 900 1.80 % 3 955 050 56.10 % 28 200 0.40 % 930 600 13.20 % 902 400 12.80 % 105 750 1.50 % 0 0.00 %
 சப்பான் ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 126 540 000 2 024 640 1.60 % 253 080 0.20 % 72 127 800 57.00 % 30 000 0.02 % 45 807 480 36.20 % 506 160 0.40 % 5 947 380 4.70 % 0 0.00 %
 வட கொரியா ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 24 350 000 487 000 2.00 % 0 0.00 % 17 361 550 71.30 % 0 0.00 % 365 250 1.50 % 2 995 050 12.30 % 3 141 150 12.90 % 0 0.00 %
 தென் கொரியா ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 48 180 000 14 164 920 29.40 % 96 360 0.20 % 22 355 520 46.40 % 0 0.00 % 11 033 220 22.90 % 385 440 0.80 % 96 360 0.20 % 0 0.00 %
 மக்காவு ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 540 000 38 880 7.20 % 1 080 0.20 % 83 160 15.40 % 0 0.00 % 93 420 17.30 % 318 060 58.90 % 5 400 1.00 % 0 0.00 %
 மங்கோலியா ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 2 760 000 63 480 2.30 % 88 320 3.20 % 990 840 35.90 % 0 0.00 % 1 520 760 55.10 % 96 600 3.50 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சீனக் குடியரசு ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 23 220 000 1 277 100 5.50 % 10 000 0.04 % 2 948 940 12.70 % 0 0.00 % 4 945 860 21.30 % 10 263 240 44.20 % 3 761 640 16.20 % 0 0.00 %
கிழக்காசியா ஆசியா, பசுபிக் கிழக்காசியா 1 573 980 000 87 472 510 5.56 % 24 719 860 1.57 % 820 002 340 52.10 % 78 200 0.00 % 308 820 470 19.62 % 309 220 410 19.65 % 22 447 060 1.43 % 0 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 பிஜி ஆசியா, பசுபிக் மெலனீசியா 860 000 553 840 64.40 % 54 180 6.30 % 6 880 0.80 % 239 940 27.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 4 300 0.50 % 0 0.00 %
 நியூ கலிடோனியா ஆசியா, பசுபிக் மெலனீசியா 250 000 213 000 85.20 % 7 000 2.80 % 26 000 10.40 % 0 0.00 % 1 500 0.60 % 500 0.20 % 2 000 0.80 % 0 0.00 %
 பப்புவா நியூ கினி ஆசியா, பசுபிக் மெலனீசியா 6 860 000 6 805 120 99.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 27 440 0.40 % 13 720 0.20 % 0 0.00 %
 சொலமன் தீவுகள் ஆசியா, பசுபிக் மெலனீசியா 540 000 525 960 97.40 % 0 0.00 % 1 080 0.20 % 0 0.00 % 1 620 0.30 % 7 020 1.30 % 3 780 0.70 % 0 0.00 %
 வனுவாட்டு ஆசியா, பசுபிக் மெலனீசியா 240 000 223 920 93.30 % 0 0.00 % 2 880 1.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 9 840 4.10 % 3 360 1.40 % 0 0.00 %
மெலனீசியா ஆசியா, பசுபிக் மெலனீசியா 8 750 000 8 321 840 95.11 % 61 180 0.70 % 36 840 0.42 % 239 940 2.74 % 3 120 0.04 % 44 800 0.51 % 27 160 0.31 % 0 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 குவாம் ஆசியா, பசுபிக் மைக்குரோனீசியா 180 000 169 560 94.20 % 0 0.00 % 3 060 1.70 % 0 0.00 % 1 980 1.10 % 2 700 1.50 % 2 880 1.60 % 0 0.00 %
 கிரிபட்டி ஆசியா, பசுபிக் மைக்குரோனீசியா 100 000 97 000 97.00 % 0 0.00 % 800 0.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 200 2.20 % 0 0.00 %
 மார்சல் தீவுகள் ஆசியா, பசுபிக் மைக்குரோனீசியா 50 000 48 750 97.50 % 0 0.00 % 750 1.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 150 0.30 % 400 0.80 % 0 0.00 %
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் ஆசியா, பசுபிக் மைக்குரோனீசியா 110 000 104 830 95.30 % 0 0.00 % 990 0.90 % 0 0.00 % 440 0.40 % 2 970 2.70 % 770 0.70 % 0 0.00 %
 நவூரு ஆசியா, பசுபிக் மைக்குரோனீசியா 10 000 7 900 79.00 % 0 0.00 % 450 4.50 % 0 0.00 % 110 1.10 % 810 8.10 % 740 7.40 % 0 0.00 %
 வடக்கு மரியானா தீவுகள் ஆசியா, பசுபிக் மைக்குரோனீசியா 60 000 48 780 81.30 % 420 0.70 % 600 1.00 % 0 0.00 % 6 360 10.60 % 3 180 5.30 % 660 1.10 % 0 0.00 %
 பலாவு ஆசியா, பசுபிக் மைக்குரோனீசியா 20 000 17 340 86.70 % 0 0.00 % 240 1.20 % 0 0.00 % 160 0.80 % 160 0.80 % 2 080 10.40 % 0 0.00 %
மைக்குரோனீசியா ஆசியா, பசுபிக் மைக்குரோனீசியா 530 000 494 160 93.24 % 420 0.08 % 6 890 1.30 % 0 0.00 % 9 050 1.71 % 9 970 1.88 % 9 730 1.84 % 0 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 அமெரிக்க சமோவா ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 70 000 68 810 98.30 % 0 0.00 % 490 0.70 % 0 0.00 % 210 0.30 % 280 0.40 % 210 0.30 % 0 0.00 %
 குக் தீவுகள் ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 20 000 19 200 96.00 % 0 0.00 % 640 3.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 160 0.80 % 0 0.00 %
 பிரெஞ்சு பொலினீசியா ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 270 000 253 800 94.00 % 0 0.00 % 13 230 4.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 350 0.50 % 1 080 0.40 % 0 0.00 %
 நியுவே ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 2 000 1 928 96.40 % 0 0.00 % 66 3.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 4 0.20 % 0 0.00 %
 சமோவா ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 180 000 174 240 96.80 % 0 0.00 % 4 500 2.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 720 0.40 % 0 0.00 %
 டோக்கெலாவ் ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 1 400 1 397 99.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 3 0.20 % 0 0.00 %
 தொங்கா ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 100 000 98 900 98.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 100 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 900 0.90 % 0 0.00 %
 துவாலு ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 11 000 10 637 96.70 % 11 0.10 % 143 1.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 209 1.90 % 0 0.00 %
 வலிசும் புட்டூனாவும் ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 13 000 12 662 97.40 % 0 0.00 % 78 0.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 156 1.20 % 104 0.80 % 0 0.00 %
பொலினீசியா ஆசியா, பசுபிக் பொலினீசியா 667 400 641 574 96.13 % 11 0.00 % 19 147 2.87 % 100 0.01 % 210 0.03 % 1 786 0.27 % 3 390 0.51 % 0 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 புரூணை ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 400 000 37 600 9.40 % 300 400 75.10 % 1 600 0.40 % 1 200 0.30 % 34 400 8.60 % 24 800 6.20 % 400 0.10 % 0 0.00 %
 மியான்மர் ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 47 960 000 3 740 880 7.80 % 1 918 400 4.00 % 239 800 0.50 % 815 320 1.70 % 38 415 960 80.10 % 2 781 680 5.80 % 95 920 0.20 % 0 0.00 %
 கம்போடியா ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 14 140 000 56 560 0.40 % 282 800 2.00 % 28 280 0.20 % 0 0.00 % 13 701 660 96.90 % 84 840 0.60 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 இந்தோனேசியா ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 239 870 000 23 747 130 9.90 % 209 166 640 87.20 % 240 000 0.10 % 4 077 790 1.70 % 1 679 090 0.70 % 719 610 0.30 % 239 870 0.10 % 0 0.00 %
 லாவோஸ் ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 6 200 000 93 000 1.50 % 0 0.00 % 55 800 0.90 % 0 0.00 % 4 092 000 66.00 % 1 903 400 30.70 % 43 400 0.70 % 0 0.00 %
 மலேசியா ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 28 400 000 2 669 600 9.40 % 18 090 800 63.70 % 198 800 0.70 % 1 704 000 6.00 % 5 026 800 17.70 % 653 200 2.30 % 56 800 0.20 % 0 0.00 %
 பிலிப்பீன்சு ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 100 096 496 84 687 520 84.70 % 10 929 300 11.00 % 493 260 0.40 % 2 012 740 2.10 % 3 383 000 3.40 % 1 398 900 1.50 %[2] 93 260 0.10 % 28 473 0.03 %
 சிங்கப்பூர் ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 5 090 000 926 380 18.20 % 727 870 14.30 % 834 760 16.40 % 264 680 5.20 % 1 725 510 33.90 % 117 070 2.30 % 493 730 9.70 % 0 0.00 %
 தாய்லாந்து ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 69 120 000 622 080 0.90 % 3 801 600 5.50 % 207 360 0.30 % 69 120 0.10 % 64 419 840 93.20 % 60 000 0.09 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கிழக்குத் திமோர் ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 1 120 000 1 115 520 99.60 % 1 120 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 120 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 வியட்நாம் ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 87 850 000 7 203 700 8.20 % 175 700 0.20 % 26 003 600 29.60 % 0 0.00 % 14 407 400 16.40 % 39 796 050 45.30 % 351 400 0.40 % 0 0.00 %
தென்கிழக்காசியா ஆசியா, பசுபிக் தென்கிழக்காசியா 593 410 000 116 571 210 21.33 % 245 594 630 40.38 % 31 903 260 4.70 % 6 932 110 1.17 % 143 582 660 24.20 % 47 540 670 8.01 % 1 374 780 0.23 % 28 437 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 வங்காளதேசம் ஆசியா, பசுபிக் தெற்கு ஆசியா 148 690 000 297 380 0.20 % 133 523 620 89.80 % 80 000 0.05 % 13 530 790 9.10 % 743 450 0.50 % 594 760 0.40 % 30 000 0.02 % 0 0.00 %
 பூட்டான் ஆசியா, பசுபிக் தெற்கு ஆசியா 730 000 3 650 0.50 % 1 460 0.20 % 0 0.00 % 164 980 22.60 % 545 310 74.70 % 13 870 1.90 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 இந்தியா ஆசியா, பசுபிக் தெற்கு ஆசியா 1 224 610 000 30 615 250 2.50 % 176 343 840 14.40 % 870 000 0.07% 973 564 950 79.50 % 9 796 880 0.80 % 6 123 050 0.50 % 28 166 030 2.30 % 10 000 0.00 %
 மாலைத்தீவுகள் ஆசியா, பசுபிக் தெற்கு ஆசியா 320 000 1 280 0.40 % 314 880 98.40 % 0 0.00 % 960 0.30 % 1 920 0.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 நேபாளம் ஆசியா, பசுபிக் தெற்கு ஆசியா 29 960 000 149 800 0.50 % 1 378 160 4.60 % 89 880 0.30 % 24 177 720 80.70 % 3 085 880 10.30 % 1 108 520 3.70 % 20 000 0.07 % 0 0.00 %
 பாக்கித்தான் ஆசியா, பசுபிக் தெற்கு ஆசியா 173 590 000 2 777 440 1.60 % 167 340 760 96.40 % 20 000 0.01 % 3 298 210 1.90 % 20 000 0.01 % 30 000 0.02 % 20 000 0.01 % 0 0.00 %
 இலங்கை ஆசியா, பசுபிக் தெற்கு ஆசியா 20 860 000 1 522 780 7.30 % 2 044 280 9.80 % 0 0.00 % 2 836 960 13.60 % 14 455 980 69.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
தெற்கு ஆசியா ஆசியா, பசுபிக் தெற்கு ஆசியா 1 598 760 000 35 367 580 2.21 % 480 947 000 30.08 % 1 059 880 0.07 % 1 017 574 570 63.65 % 28 649 420 1.79 % 7 870 200 0.49 % 28 236 030 1.77 % 10 000 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % முசுலிம் % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 ஆப்கானித்தான் ஆசியா, பசுபிக் தென்மேற்கு ஆசியா 31 410 000 31 410 0.10 % 31 315 770 99.70 % 0 0.00 % 10 000 0.03 % 0 0.00 % 0 0.00 % 20 000 0.06 % 1 0.00 %
 ஆர்மீனியா ஆசியா, பசுபிக் தென்மேற்கு ஆசியா 3 090 000 3 043 650 98.50 % 0 0.00 % 40 170 1.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 3 090 0.10 % 0 0.00 %
 அசர்பைஜான் ஆசியா, பசுபிக் தென்மேற்கு ஆசியா 9 190 000 275 700 3.00 % 8 905 110 96.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சைப்பிரசு ஆசியா, பசுபிக் தென்மேற்கு ஆசியா 1 100 000 805 200 73.20 % 278 300 25.30 % 13 200 1.20 % 0 0.00 % 2 200 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 ஈரான் ஆசியா, பசுபிக் தென்மேற்கு ஆசியா 73 970 000 147 940 0.20 % 73 600 150 99.50 % 73 970 0.10 % 20 000 0.03 % 0 0.00 % 0 0.00 % 147 940 0.20 % 0 0.00 %
 வடக்கு சைப்பிரசு ஆசியா, பசுபிக் தென்மேற்கு ஆசியா 294 906 1 475 0.5% 291 957 99 % 1 474 0.5 % 0 0.00 % 0 0 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 துருக்கி ஆசியா, பசுபிக் தென்மேற்கு ஆசியா 72 750 000 291 000 0.40 % 71 295 000 98.00 % 873 000 1.20 % 0 0.00 % 40 000 0.05 % 20 000 0.03 % 145 500 0.20 % 20 000 0.03 %
தென்மேற்கு ஆசியா ஆசியா, பசுபிக் தென்மேற்கு ஆசியா 191 510 000 4 594 900 2.40 % 185 394 330 96.81 % 1 000 340 0.52 % 30 000 0.02 % 42 200 0.02 % 20 000 0.01 % 316 530 0.17 % 20 000 0.01 %
ஆசியா, பசுபிக் ஆசியா, பசுபிக் ஆசியா, பசுபிக் 4 054 967 400 286 589 204 7.07 % 985 154 511 24.30 % 858 059 957 21.16 % 1 025 258 470 25.28 % 481 820 400 11.88 % 364 948 996 9.00 % 52 639 460 1.30 % 160 090 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 ஆஸ்திரியா ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 8 390 000 6 745 560 80.40 % 453 060 5.40 % 1 132 650 13.50 % 0 0.00 % 16 780 0.20 % 0 0.00 % 8 390 0.10 % 16 780 0.20 %
 குரோவாசியா ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 4 400 000 4 109 600 93.40 % 61 600 1.40 % 224 400 5.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 செக் குடியரசு ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 10 490 000 2 444 170 23.30 % 0 0.00 % 8 014 360 76.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 எசுத்தோனியா (Baltic states) ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 1 340 000 534 660 39.90 % 2 680 0.20 % 798 640 59.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 10 0.00 % 0 0.00 % 1 340 0.10 %
 செருமனி ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 82 300 000 56 540 100 68.70 % 4 773 400 5.80 % 20 328 100 24.70 % 80 000 0.10 % 246 900 0.30 % 40 000 0.05 % 82 300 0.10 % 246 900 0.30 %
 அங்கேரி ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 9 980 000 8 083 800 81.00 % 0 0.00 % 1 856 280 18.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 9 980 0.10 %
 லாத்வியா (Baltic states) ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 2 250 000 1 255 500 55.80 % 2 250 0.10 % 985 500 43.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 4 500 0.20 % 0 0.00 %
 லீக்கின்ஸ்டைன் ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 40 000 36 760 91.90 % 2 000 5.00 % 1 160 2.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 40 0.10 %
 லித்துவேனியா (Baltic states) ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 3 320 000 2 981 360 89.80 % 0 0.00 % 332 000 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 போலந்து ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 38 280 000 36 098 040 94.30 % 0 0.00 % 2 143 680 5.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 10 000 0.03 %
 சிலவாக்கியா ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 5 460 000 4 657 380 85.30 % 10 920 0.20 % 780 780 14.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சுலோவீனியா ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 2 030 000 1 591 520 78.40 % 73 080 3.60 % 365 400 18.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சுவிட்சர்லாந்து ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 7 660 000 6 227 580 81.30 % 421 300 5.50 % 911 540 11.90 % 30 640 0.40 % 30 640 0.40 % 0 0.00 % 7 660 0.10 % 22 980 0.30 %
நடு ஐரோப்பா ஐரோப்பா நடு ஐரோப்பா 175 940 000 131 306 030 74.63 % 5 800 290 3.30 % 37 874 490 21.53 % 110 640 0.06 % 294 320 0.17 % 40 000 0.02 % 102 850 0.06 % 308 020 0.18 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 பெலருஸ் ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 9 600 000 6 835 200 71.20 % 19 200 0.20 % 2 745 600 28.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சியார்சியா ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 4 350 000 3 849 750 88.50 % 465 450 10.70 % 30 450 0.70 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 உருசியா ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 142 960 000 104 789 680 73.30 % 14 296 000 10.00 % 23 159 520 16.20 % 30 000 0.02 % 142 960 0.10 % 285 920 0.20 % 0 0.00 % 285 920 0.20 %
 உக்ரைன் ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 45 450 000 38 087 100 83.80 % 545 400 1.20 % 6 681 150 14.70 % 10 000 0.02 % 20 000 0.04 % 0 0.00 % 0 0.00 % 45 450 0.10 %
கிழக்கு ஐரோப்பா ஐரோப்பா கிழக்கு ஐரோப்பா 202 360 000 153 561 730 75.89 % 15 326 050 7.57 % 32 616 720 16.12 % 40 000 0.02 % 162 960 0.08 % 285 920 0.14 % 0 0.00 % 331 370 0.16 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 டென்மார்க் ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 5 550 000 4 634 250 83.50 % 227 550 4.10 % 654 900 11.80 % 22 200 0.40 % 11 100 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 பரோயே தீவுகள் ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 50 000 49 000 98.00 % 0 0.00 % 850 1.70 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 150 0.30 % 0 0.00 %
 பின்லாந்து ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 5 360 000 4 373 760 81.60 % 42 880 0.80 % 943 360 17.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 ஐசுலாந்து ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 320 000 304 000 95.00 % 640 0.20 % 11 200 3.50 % 960 0.30 % 1 280 0.40 % 1 600 0.50 % 640 0.20 % 0 0.00 %
 நோர்வே ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 4 880 000 4 133 360 84.70 % 180 560 3.70 % 492 880 10.10 % 24 400 0.50 % 29 280 0.60 % 0 0.00 % 9 760 0.20 % 0 0.00 %
 சுவீடன் ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 9 380 000 6 303 360 67.20 % 431 480 4.60 % 2 532 600 27.00 % 18 760 0.20 % 37 520 0.40 % 18 760 0.20 % 18 760 0.20 % 9 380 0.10 %
வடக்கு ஐரோப்பா ஐரோப்பா வடக்கு ஐரோப்பா 25 540 000 19 797 730 77.52 % 883 110 3.46 % 4 635 790 18.15 % 66 320 0.26 % 79 180 0.31 % 20 360 0.08 % 29 310 0.11 % 9 380 0.04 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 அல்பேனியா ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 3 200 000 576 000 18.00 % 2 569 600 80.30 % 44 800 1.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 6 400 0.20 % 0 0.00 %
 பொசுனியா எர்செகோவினா ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 3 760 000 1 966 480 52.30 % 1 699 520 45.20 % 94 000 2.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 பல்கேரியா ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 7 490 000 6 149 290 82.10 % 1 026 130 13.70 % 314 580 4.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கிரேக்க நாடு ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 11 360 000 10 008 160 88.10 % 602 080 5.30 % 692 960 6.10 % 11 360 0.10 % 0 0.00 % 11 360 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கொசோவோ ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 2 080 000 237 120 11.40 % 1 809 600 87.00 % 33 280 1.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 மாக்கடோனியக் குடியரசு ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 2 060 000 1 221 580 59.30 % 809 580 39.30 % 28 840 1.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 மல்தோவா ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 3 570 000 3 477 180 97.40 % 21 420 0.60 % 49 980 1.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 21 420 0.60 %
 மொண்டெனேகுரோ ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 650 036 461 526 71.00 % 188 510 29.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 உருமேனியா ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 21 490 000 21 382 550 99.50 % 64 470 0.30 % 21 490 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 செர்பியா ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 7 770 000 7 187 250 92.50 % 326 340 4.20 % 256 410 3.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
தென்கிழக்கு ஐரோப்பா ஐரோப்பா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா 63 410 000 52 697 640 83.11 % 9 046 550 14.27 % 1 556 500 2.45 % 11 360 0.02 % 0 0.00 % 11 360 0.02 % 6 400 0.01 % 21 420 0.03 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 அந்தோரா ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 80 000 71 600 89.50 % 640 0.80 % 7 040 8.80 % 400 0.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 80 0.10 % 240 0.30 %
 கிப்ரல்டார் ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 30 000 26 640 88.80 % 1 200 4.00 % 870 2.90 % 540 1.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 90 0.30 % 630 2.10 %
 இத்தாலி ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 60 550 000 50 438 150 83.30 % 2 240 350 3.70 % 7 508 200 12.40 % 60 550 0.10 % 121 100 0.20 % 60 550 0.10 % 60 000 0.10 % 50 000 0.08 %
 மால்ட்டா ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 420 000 407 400 97.00 % 840 0.20 % 10 500 2.50 % 840 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 போர்த்துகல் ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 10 680 000 10 017 840 93.80 % 64 080 0.60 % 469 920 4.40 % 10 680 0.10 % 64 080 0.60 % 53 400 0.50 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சான் மரீனோ ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 30 000 27 480 91.60 % 0 0.00 % 2 160 7.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 270 0.90 % 90 0.30 %
 எசுப்பானியா ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 46 080 000 36 218 880 78.60 % 967 680 2.10 % 8 755 200 19.00 % 20 000 0.04 % 0 0.00 % 20 000 0.04 % 10 000 0.02 % 46 080 0.10 %
 வத்திக்கான் நகர் ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 800 800 100.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
தெற்கு ஐரோப்பா ஐரோப்பா தெற்கு ஐரோப்பா 117 870 800 97 208 790 82.47 % 3 274 790 2.78 % 16 753 890 14.21 % 93 010 0.08 % 185 180 0.16 % 133 950 0.11 % 70 440 0.06 % 97 040 0.08 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 பெல்ஜியம் ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 10 710 000 6 875 820 64.20 % 631 890 5.90 % 3 105 900 29.00 % 0 0.00 % 21 420 0.20 % 21 420 0.20 % 10 000 0.09 % 32 130 0.30 %
கால்வாய் தீவுகள் ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 150 000 127 800 85.20 % 0 0.00 % 21 300 14.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 450 0.30 % 0 0.00 %
 பிரான்சு ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 62 790 000 39 557 700 63.00 % 4 709 250 7.50 % 17 581 200 28.00 % 30 000 0.05 % 313 950 0.50 % 188 370 0.30 % 125 580 0.20 % 313 950 0.50 %
 அயர்லாந்து ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 4 470 000 4 112 400 92.00 % 49 170 1.10 % 277 140 6.20 % 8 940 0.20 % 8 940 0.20 % 8 940 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 மாண் தீவு ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 80 000 67 280 84.10 % 160 0.20 % 12 320 15.40 % 160 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 லக்சம்பர்க் ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 510 000 359 040 70.40 % 11 730 2.30 % 136 680 26.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 530 0.30 % 510 0.10 %
 மொனாகோ ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 40 000 34 400 86.00 % 160 0.40 % 4 680 11.70 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 80 0.20 % 680 1.70 %
 நெதர்லாந்து ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 16 610 000 8 404 660 50.60 % 996 600 6.00 % 6 992 810 42.10 % 83 050 0.50 % 33 220 0.20 % 33 220 0.20 % 33 220 0.20 % 33 220 0.20 %
 ஐக்கிய இராச்சியம் ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 62 040 000 44 110 440 71.10 % 2 729 760 4.40 % 13 214 520 21.30 % 806 520 1.30 % 248 160 0.40 % 186 120 0.30 % 496 320 0.80 % 310 200 0.50 %
மேற்கு ஐரோப்பா ஐரோப்பா மேற்கு ஐரோப்பா 157 400 000 103 649 540 65.85 % 9 128 720 5.80 % 41 346 550 26.27 % 928 670 0.59 % 625 690 0.40 % 438 070 0.28 % 667 180 0.42 % 690 690 0.44 %
ஐரோப்பா ஐரோப்பா ஐரோப்பா 742 520 800 558 221 460 75.18 % 43 459 510 5.85 % 134 783 940 18.15 % 1 250 000 0.17 % 1 347 330 0.18 % 929 660 0.13 % 876 180 0.12 % 1 457 920 0.20 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 அங்கியுலா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 20 000 18 120 90.60 % 60 0.30 % 800 4.00 % 80 0.40 % 0 0.00 % 580 2.90 % 320 1.60 % 20 0.10 %
 அன்டிகுவா பர்புடா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 90 000 83 700 93.00 % 540 0.60 % 1 530 1.70 % 180 0.20 % 0 0.00 % 3 240 3.60 % 900 1.00 % 0 0.00 %
 அரூபா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 110 000 101 090 91.90 % 220 0.20 % 6 600 6.00 % 0 0.00 % 110 0.10 % 1 430 1.30 % 110 0.10 % 440 0.40 %
 பஹமாஸ் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 340 000 326 400 96.00 % 340 0.10 % 10 540 3.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 020 0.30 % 1 020 0.30 % 0 0.00 %
 பார்படோசு இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 270 000 257 040 95.20 % 2 700 1.00 % 5 130 1.90 % 1 080 0.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 3 780 1.40 % 0 0.00 %
 கேமன் தீவுகள் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 60 000 50 100 83.50 % 240 0.40 % 5 640 9.40 % 540 0.90 % 0 0.00 % 2 700 4.50 % 360 0.60 % 480 0.80 %
 கியூபா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 11 260 000 6 665 920 59.20 % 0 0.00 % 2 589 800 23.00 % 22 520 0.20 % 0 0.00 % 1 959 240 17.40 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 டொமினிக்கா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 70 000 66 080 94.40 % 70 0.10 % 350 0.50 % 0 0.00 % 70 0.10 % 2 100 3.00 % 1 190 1.70 % 0 0.00 %
 டொமினிக்கன் குடியரசு இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 9 930 000 8 738 400 88.00 % 0 0.00 % 1 082 370 10.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 89 370 0.90 % 9 930 0.10 % 0 0.00 %
 கிரெனடா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 100 000 96 600 96.60 % 300 0.30 % 1 000 1.00 % 700 0.70 % 0 0.00 % 1 300 1.30 % 200 0.20 % 0 0.00 %
 குவாதலூப்பு இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 460 000 441 140 95.90 % 1 840 0.40 % 11 500 2.50 % 2 300 0.50 % 0 0.00 % 1 840 0.40 % 1 840 0.40 % 0 0.00 %
 எயிட்டி இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 9 990 000 8 681 310 86.90 % 0 0.00 % 1 058 940 10.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 219 780 2.20 % 29 970 0.30 % 0 0.00 %
 ஜமேக்கா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 2 740 000 2 115 280 77.20 % 0 0.00 % 471 280 17.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 123 300 4.50 % 27 400 1.00 % 0 0.00 %
 மர்தினிக்கு இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 410 000 395 650 96.50 % 820 0.20 % 9 430 2.30 % 820 0.20 % 0 0.00 % 820 0.20 % 2 460 0.60 % 0 0.00 %
 மொன்செராட் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 5 000 4 675 93.50 % 0 0.00 % 240 4.80 % 5 0.10 % 0 0.00 % 10 0.20 % 75 1.50 % 0 0.00 %
 நெதர்லாந்து அண்டிலிசு இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 200 000 187 800 93.90 % 400 0.20 % 6 600 3.30 % 400 0.20 % 1 000 0.50 % 2 400 1.20 % 600 0.30 % 600 0.30 %
 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 3 750 000 3 626 250 96.70 % 0 0.00 % 71 250 1.90 % 0 0.00 % 11 250 0.30 % 30 000 0.80 % 3 750 0.10 % 0 0.00 %
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 50 000 47 300 94.60 % 150 0.30 % 800 1.60 % 750 1.50 % 0 0.00 % 650 1.30 % 400 0.80 % 0 0.00 %
 செயிண்ட். லூசியா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 170 000 154 870 91.10 % 170 0.10 % 10 200 6.00 % 510 0.30 % 0 0.00 % 850 0.50 % 3 400 2.00 % 0 0.00 %
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 110 000 97 570 88.70 % 1 650 1.50 % 2 750 2.50 % 3 740 3.40 % 0 0.00 % 2 200 2.00 % 2 200 2.00 % 0 0.00 %
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 1 340 000 883 060 65.90 % 79 060 5.90 % 25 460 1.90 % 304 180 22.70 % 4 020 0.30 % 25 460 1.90 % 18 760 1.40 % 0 0.00 %
 துர்கசு கைகோசு தீவுகள் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 40 000 36 840 92.10 % 0 0.00 % 1 840 4.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 080 2.70 % 240 0.60 % 0 0.00 %
 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 20 000 16 900 84.50 % 240 1.20 % 780 3.90 % 240 1.20 % 0 0.00 % 1 680 8.40 % 160 0.80 % 0 0.00 %
 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 110 000 104 280 94.80 % 110 0.10 % 4 070 3.70 % 440 0.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 660 0.60 % 330 0.30 %
கரிபியன் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் கரிபியன் 41 645 000 33 196 375 79.71 % 88 910 0.21 % 5 378 900 12.92 % 338 485 0.81 % 16 450 0.04 % 2 471 050 5.93 % 109 725 0.26 % 1 870 0.00 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 பெலீசு இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 310 000 271 560 87.60 % 310 0.10 % 27 590 8.90 % 620 0.20 % 1 550 0.50 % 4 650 1.50 % 310 0.10 % 3 100 1.00 %
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 4 660 000 4 235 940 90.90 % 0 0.00 % 368 140 7.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 37 280 0.80 % 13 980 0.30 % 0 0.00 %
 எல் சல்வடோர இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 6 190 000 5 459 580 88.20 % 0 0.00 % 680 900 11.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 30 950 0.50 % 18 570 0.30 % 0 0.00 %
 குவாத்தமாலா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 14 390 000 13 699 280 95.20 % 0 0.00 % 589 990 4.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 86 340 0.60 % 10 000 0.07 % 0 0.00 %
 ஒண்டுராசு இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 7 600 000 6 657 600 87.60 % 7 600 0.10 % 798 000 10.50 % 0 0.00 % 7 600 0.10 % 83 600 1.10 % 45 600 0.60 % 0 0.00 %
 மெக்சிக்கோ இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 113 420 000 107 862 420 95.10 % 0 0.00 % 5 330 740 4.70 % 0 0.00 % 0 0.00 % 70 000 0.06 % 20 000 0.02 % 70 000 0.06 %
 நிக்கராகுவா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 5 790 000 4 967 820 85.80 % 0 0.00 % 723 750 12.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 81 060 1.40 % 5 790 0.10 % 0 0.00 %
 பனாமா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 3 520 000 3 273 600 93.00 % 24 640 0.70 % 168 960 4.80 % 0 0.00 % 7 040 0.20 % 14 080 0.40 % 14 080 0.40 % 14 080 0.40 %
மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் மெக்சிக்கோ, நடு அமெரிக்கா 155 880 000 146 427 800 93.94 % 32 550 0.02 % 8 688 070 5.57 % 620 0.00 % 16 190 0.01 % 407 960 0.26 % 128 330 0.08 % 87 180 0.06 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 அர்கெந்தீனா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 40 410 000 34 429 320 85.20 % 404 100 1.00 % 4 930 020 12.20 % 0 0.00 % 20 000 0.05 % 323 280 0.80 % 121 230 0.30 % 202 050 0.50 %
 பொலிவியா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 9 930 000 9 324 270 93.90 % 0 0.00 % 407 130 4.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 89 370 0.90 % 99 300 1.00 % 0 0.00 %
 பிரேசில் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 194 950 000 173 310 550 88.90 % 40 000 0.02 % 15 401 050 7.90 % 0 0.00 % 194 950 0.10 % 5 458 600 2.80 % 389 900 0.20 % 110 000 0.06 %
 சிலி இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 17 110 000 15 296 340 89.40 % 0 0.00 % 1 471 460 8.60 % 0 0.00 % 10 000 0.06 % 256 650 1.50 % 34 220 0.20 % 17 110 0.10 %
 கொலம்பியா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 46 290 000 42 818 250 92.50 % 10 000 0.02 % 3 055 140 6.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 370 320 0.80 % 40 000 0.09 % 0 0.00 %
 எக்குவடோர் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 14 460 000 13 606 860 94.10 % 0 0.00 % 795 300 5.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 43 380 0.30 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 போக்லாந்து தீவுகள் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 3 000 2 016 67.20 % 9 0.30 % 945 31.50 % 0 0.00 % 6 0.20 % 0 0.00 % 24 0.80 % 0 0.00 %
 பிரெஞ்சு கயானா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 230 000 194 120 84.40 % 2 070 0.90 % 7 820 3.40 % 3 680 1.60 % 0 0.00 % 20 930 9.10 % 1 150 0.50 % 0 0.00 %
 கயானா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 750 000 495 000 66.00 % 48 000 6.40 % 15 000 2.00 % 186 750 24.90 % 0 0.00 % 1 500 0.20 % 4 500 0.60 % 0 0.00 %
 பரகுவை இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 6 450 000 6 250 050 96.90 % 0 0.00 % 70 950 1.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 109 650 1.70 % 12 900 0.20 % 0 0.00 %
 பெரு இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 29 080 000 26 753 600 93.00 % 0 0.00 % 1 890 200 6.50 % 0 0.00 % 58 160 0.20 % 290 800 1.00 % 87 240 0.30 % 0 0.00 %
 சுரிநாம் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 520 000 268 320 51.60 % 79 040 15.20 % 28 080 5.40 % 102 960 19.80 % 3 120 0.60 % 27 560 5.30 % 9 360 1.80 % 1 040 0.20 %
 உருகுவை இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 3 370 000 1 951 230 57.90 % 0 0.00 % 1 371 590 40.70 % 0 0.00 % 0 0.00 % 26 960 0.80 % 10 110 0.30 % 10 110 0.30 %
 வெனிசுவேலா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 28 980 000 25 879 140 89.30 % 86 940 0.30 % 2 898 000 10.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 57 960 0.20 % 20 000 0.07 % 0 0.00 %
தென் அமெரிக்கா இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் தென் அமெரிக்கா 392 533 000 351 596 866 89.57 % 670 159 0.17 % 31 324 885 7.98 % 293 390 0.07 % 286 236 0.07 % 7 076 960 1.80 % 829 934 0.21 % 340 310 0.09 %
இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரிபியன் 590 058 000 531 221 041 90.03 % 791 619 0.13 % 45 391 855 7.69 % 632 495 0.11 % 318 876 0.05 % 9 955 970 1.69 % 1 067 989 0.18 % 429 360 0.07 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 பெர்முடா வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா 60 000 45 000 75.00 % 660 1.10 % 11 640 19.40 % 0 0.00 % 300 0.50 % 1 800 3.00 % 480 0.80 % 180 0.30 %
 கனடா வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா 34 020 000 23 473 800 69.00 % 714 420 2.10 % 8 062 740 23.70 % 476 280 1.40 % 272 160 0.80 % 408 240 1.20 % 306 180 0.90 % 340 200 1.00 %
 கிறீன்லாந்து வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா 60 000 57 660 96.10 % 0 0.00 % 1 500 2.50 % 0 0.00 % 0 0.00 % 480 0.80 % 360 0.60 % 0 0.00 %
 செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா 6 000 5 682 94.70 % 12 0.20 % 228 3.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 78 1.30 % 0 0.00 %
 ஐக்கிய அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா 310 380 000 243 027 540 78.30 % 2 793 420 0.90 % 50 902 320 16.40 % 1 862 280 0.60 % 3 724 560 1.20 % 620 760 0.20 % 1 862 280 0.60 % 5 586 840 1.80 %
வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா 344 526 000 266 609 682 77.38 % 3 508 512 1.02 % 58 978 428 17.12 % 2 338 560 0.68 % 3 997 020 1.16 % 1 031 280 0.30 % 2 169 378 0.63 % 5 927 220 1.72 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 பகுரைன் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 1 260 000 182 700 14.50 % 885 780 70.30 % 23 940 1.90 % 123 480 9.80 % 31 500 2.50 % 0 0.00 % 2 520 0.20 % 7 560 0.60 %
 ஈராக் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 31 670 000 253 360 0.80 % 31 353 300 99.00 % 31 670 0.10 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 20 000 0.06 % 0 0.00 %
 இசுரேல் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 7 420 000 148 400 2.00 % 1 380 120 18.60 % 230 020 3.10 % 0 0.00 % 22 260 0.30 % 14 840 0.20 % 7 420 0.10 % 5 609 520 75.60 %
 யோர்தான் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 6 190 000 136 180 2.20 % 6 016 680 97.20 % 0 0.00 % 6 190 0.10 % 24 760 0.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 குவைத் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 2 740 000 391 820 14.30 % 2 030 340 74.10 % 0 0.00 % 232 900 8.50 % 76 720 2.80 % 0 0.00 % 8 220 0.30 % 0 0.00 %
 லெபனான் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 4 230 000 1 620 090 38.30 % 2 592 990 61.30 % 12 690 0.30 % 0 0.00 % 8 460 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 ஓமான் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 2 780 000 180 700 6.50 % 2 388 020 85.90 % 5 560 0.20 % 152 900 5.50 % 22 240 0.80 % 0 0.00 % 27 800 1.00 % 0 0.00 %
 பலத்தீன் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 4 040 000 96 960 2.40 % 3 943 040 97.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 கத்தார் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 1 760 000 242 880 13.80 % 1 191 520 67.70 % 15 840 0.90 % 242 880 13.80 % 54 560 3.10 % 0 0.00 % 12 320 0.70 % 0 0.00 %
 சவூதி அரேபியா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 27 450 000 1 207 800 4.40 % 25 528 500 93.00 % 192 150 0.70 % 301 950 1.10 % 82 350 0.30 % 82 350 0.30 % 82 350 0.30 % 0 0.00 %
 சிரியா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 20 410 000 1 061 320 5.20 % 18 940 480 92.80 % 408 200 2.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 7 510 000 946 260 12.60 % 5 775 190 76.90 % 82 610 1.10 % 495 660 6.60 % 150 200 2.00 % 0 0.00 % 60 080 0.80 % 0 0.00 %
 யேமன் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 24 050 000 48 100 0.20 % 23 833 550 99.10 % 24 050 0.10 % 144 300 0.60 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் 141 510 000 6 516 570 4.61 % 125 859 510 88.94 % 1 026 730 0.73 % 1 700 260 1.20 % 473 050 0.33 % 97 190 0.07 % 220 710 0.16 % 5 617 080 3.97 %
நாடு பிராந்தியம் துணைப் பிராந்தியம் மக்கள்தொகை மக்கள்தொகை % -முசுலிம்- % சமயமின்மை % இந்து % பௌத்தம் % நாட்டுப்புற சமயங்கள் % ஏனைய சமயங்கள் % யூதம் %
 அல்ஜீரியா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 35 470 000 70 940 0.20 % 34 725 130 97.90 % 638 460 1.80 % 0 0.00 % 0 0.00 % 10 000 0.03 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 எகிப்து மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 81 120 000 4 137 120 5.10 % 76 982 880 94.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 லிபியா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 6 360 000 171 720 2.70 % 6 143 760 96.60 % 12 720 0.20 % 0 0.00 % 19 080 0.30 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 மொரோக்கோ மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 31 950 000 20 000 0.06 % 31 918 050 99.90 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 சூடான் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 33 600 000 1 814 400 5.40 % 30 475 200 90.70 % 336 000 1.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 940 800 2.80 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 தூனிசியா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 10 480 000 20 960 0.20 % 10 427 600 99.50 % 20 960 0.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
 மேற்கு சகாரா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 530 000 1 060 0.20 % 526 820 99.40 % 2 120 0.40 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 199 510 000 6 236 200 3.13 % 191 199 440 95.83 % 1 010 260 0.51 % 0 0.00 % 19 080 0.01 % 950 800 0.48 % 0 0.00 % 0 0.00 %
மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா மத்திய கிழக்கு நாடுகள், வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 341 020 000 12 752 770 3.74 % 317 058 950 92.97 % 2 036 990 0.60 % 1 700 260 0.50 % 492 130 0.14 % 1 047 990 0.31 % 220 710 0.06 % 5 617 080 1.65 %
உலகம் உலகம் உலகம் 6 895 806 200 2 172 804 407 31.51 % 1 598 145 602 23.18 % 1 125 764 242 16.33 % 1 032 750 475 14.98 % 488 087 716 7.08 % 404 663 436 5.87 % 58 789 445 0.85 % 13 653 580 0.20 %

மேலும் காண்க[தொகு]

உசாத்துணை[தொகு]

  1. Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012), The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 (PDF), Pew Research Center, archived from the original (PDF) on 9 மார்ச் 2013, retrieved 9 October 2013
  2. http://www.state.gov/documents/organization/208472.pdf

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]