நடுநிலையாக்கல் வினையின் என்தால்பி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

நடுநிலையாக்கல் வினையின் என்தால்பி[தொகு]

நடுநிலையாக்கல் வினை[1]யின் என்தால்பி[2] என்பது (ΔHn) ஒரு சமமான அமிலமும் ஒரு சமமான காரமும் நடுநிலையாக்கல் வினையில் ஈடுபட்டு உப்பும், நீரும் தருகின்ற வினையில் வெளிப்படும் என்தால்பி மாற்றம் ஆகும். என்தால்பி வினையில் இது ஒரு சிறப்பு வகை. இது ஒரு மோல் (1 mole) நீர் மூலக்கூறு உருவாகும் போது வெளிப்படும் ஆற்றல் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

திட்ட நிபந்தனைகளான 298 K வெப்பநிலையிலும் (25 டிகிரி செல்சியஸ்), 1 atm வளிமண்டல அழுத்தத்திலும் வினை மேற்க்கொள்ளப்பட்டு ஒரு மோல் நீர் உருவாக்கப்படுமேயானால் அது திட்ட நடுநிலையாக்கல் வினையின் என்தால்பி எனப்படும்

வினையின் போது வெளிப்படும் வெப்பம் (Q)


இங்கே m என்பது கரைசலின் நிறை, cp என்பது தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் [3], மற்றும் ΔT என்பது வினையின் போது ஏற்படும் வெப்பநிலை மாற்றம். வினையில் ஈடுபடும் பொருளின் அளவால் ( மோலில் - moles) வகுக்ககப்படும் போது திட்ட என்தால்பி மாற்றம் (ΔH) கிடைக்கும்.

ஒரு வீரியம்மிக்க அமிலம் HA, வீரியம்மிக்க காரத்துடன் B (OH) வினைபுரியும் போது


அமிலமும் காரமும் முழுவதுமாக பகுக்கப்படுவதால், நேர் அயனி B + அல்லது எதிர் அயனி A− நடுநிலையாக்கல் வினையில் ஈடுபடுகிறது. 25C-ல் வினையின் என்தால்பி மாற்றம் -57.62 kJ / mol

வீரியம் குறைந்த அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களில் (காரம்), நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் என்பது pH- ஐ பொருத்தது. கனிம அமிலம் அல்லது அல்கலி சேர்க்கப்படாத நிலையில் சேர்மத்தை முழுமையாக பகுப்பதற்கு சிறிது வெப்பம் தேவைப்படுகிறது. நடுநிலையாக்கல் வினையின் போது வெளிப்படும் வெப்ப ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும்.

எ.கா at 25C

இந்த வினையின் வெப்பம் என்பது (-12 + 57.3) = 45.3 kJ / mol 25C இல் இருக்கும். [1]


References[தொகு]