உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தேவதை சதுரங்கக் காய்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Some fairy pieces
இளவரசி (குதிரை+அமைச்சர் கலவை)
பேரரசி (குதிரை+கோட்டைக் கலவை)
வெட்டுக்கிளி (தலைகீழ் அரசியால் காட்டப்பட்டுள்ளது.)
குதிரையோட்டி அல்லது பெண்குதிரை அல்லது கொம்புக்குதிரை (தலைகீழ்க் குதிரையால் காட்டப்பட்டுள்ளது.)
பேளின் காலாள் அல்லது காவல்வீரர் (தலைகீழ்க் காலாளால் காட்டப்பட்டுள்ளது.)
அறிவுரையாளர் (தலைகீழ் அமைச்சரால் காட்டப்பட்டுள்ளது.)
விசியர் (தலைகீழ்க் கோட்டையால் காட்டப்பட்டுள்ளது.)
மனிதர் (தலைகீழ் அரசரால் காட்டப்பட்டுள்ளது.)

தேவதை சதுரங்கக் காய் (Fairy chess piece) அல்லது மரபுவழியல்லாத சதுரங்கக் காய் (Unorthodox chess piece) என்பது வழமையான சதுரங்கத்தில் பயன்படுத்தப்படாத, ஆனால், சதுரங்க மாறுபாடுகளிலோ சதுரங்கப் புதிர்களிலோ பயன்படுத்தப்படும் சதுரங்கக் காய் ஆகும்.[1] தேவதை சதுரங்கக் காய்களின் நகர்வு முறைகள் வேறுபட்டவை.[2]

வகைப்பாடு[தொகு]

நகர்வு வகை[தொகு]

தாண்டிகள்[தொகு]

(m,n)-தாண்டி (Leaper) என்பது தொடக்கக் கட்டத்திலிருந்து (m,n) என்னும் காவி வழியே தாண்டிச்சென்று நகரும் காய் ஆகும்.[3] மரபுவழிச் சதுரங்கக் காயான குதிரை, (1,2)-தாண்டி ஆகும்.[4]

சில தாண்டிகளின் பெற்சா குறிமுறை கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

(m,n)-leaper m = 0 m = 1 m = 2 m = 3
n = 3 முத்தாண்டி
(H)
ஒட்டகம்
(L)
வரிக்குதிரை
(J)
பயணி
(G)
n = 2 போர்ப்பொறி
(D)
குதிரை
(N)
கரி
(A)
வரிக்குதிரை
(J)
n = 1 விசியர்
(W)
அறிவுரையாளர்
(F)
குதிரை
(N)
ஒட்டகம்
(L)
n = 0 சுழியம்
(O)
விசியர்
(W)
போர்ப்பொறி
(D)
முத்தாண்டி
(H)

[5]

ஓட்டிகள்[தொகு]

ஓட்டி (Rider) என்பது, அது செல்லும் வழிக்குக் குறுக்கே வேறெந்தக் காயும் இல்லாதவிடத்து, குறித்த திசையில் எல்லையற்ற தூரம் நகரக்கூடிய காய் ஆகும்.[6] மரபுவழிச் சதுரங்கத்தில் (1,0)-ஓட்டியான கோட்டை, (1,1)-ஓட்டியான அமைச்சர், இவை இரண்டினதும் கலவையான அரசி ஆகிய ஓட்டிகள் காணப்படுகின்றன.[7] தேவதை சதுரங்க ஓட்டிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக (1,2)-ஓட்டியான குதிரையோட்டி, (2,3)-ஓட்டியான வரிக்குதிரையோட்டி போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.[8][6]

தத்திகள்[தொகு]

தத்தி (Hopper) என்பது தடையாக (Hurdle) அமைந்துள்ள இன்னொரு காயைத் தாண்டிப் பாய்வதன் மூலம் நகரும் காய் ஆகும்.[9] இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக வெட்டுக்கிளியைக் குறிப்பிடலாம்.[10]

கல்வெட்டுக்கிளிகள்[தொகு]

கல்வெட்டுக்கிளி (Locust) என்பது எதிராளியின் காயைத் தாண்டிப் பாய்வதன் மூலம் அதனைக் கைப்பற்றும் (நகராட்டத்தில் (Checkers) நிகழ்வது போல்) காய் ஆகும்.[11]

கடற்காய்கள்[தொகு]

கடற்காய் (Marine piece) என்பது ஒரே திசைகளில், வழக்கமான நகர்வுகளின்போது ஓட்டியாகவும் கைப்பற்றும்போது கல்வெட்டுக்கிளியாகவும் தொழிற்படும் காய் ஆகும்.[12] கடலமைச்சர், கடற்கோட்டை, கடலரசி, கடலரசர் என்பன முறையே, நீரீயிடு (Nereid), திரைட்டன் (Triton), சைரன் (Siren), பொசைடன் என அழைக்கப்படும்.[12][13]

ஆட்டங்கள்[தொகு]

சீனக் காய்கள்[தொகு]

சீனச் சதுரங்கக் காய்களின் பெறுதிகளாக அமைந்த காய்கள், சீனக் காய்கள் எனப்படும். சீனக் காய்க்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகத் தகரி (Pao), பரி (Mao) போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.[14][15]

சிறப்பியல்புகள்[தொகு]

அரசகாய்கள்[தொகு]

ஆட்டத்தின்போது கைப்பற்ற அனுமதிக்கக்கூடாத காய், அரசகாய் (Royal piece) எனப்படும்.[9] மரபுவழிச் சதுரங்கத்தில் அரசர் ஓர் அரசகாய் ஆகும்.[16] பேரரசரும் காலாள்களும் என்ற சதுரங்க மாறுபாட்டில், பேரரசர் ஓர் அரசகாய் ஆகும்.[17]

இணைந்த காய்கள்[தொகு]

Name Notes
முடிக்காய் (Crowned piece) அதன் பொதுவான இயல்புகளுக்கு மேலதிகமாக, அரசர் போலவும் நகரக்கூடிய காய், முடிக்காய் ஆகும்.[18] சப்பானியச் சதுரங்கக் காய்களான திறகன் அரசர், திறகன் குதிரை என்பன முறையே முடிக்கோட்டையும், முடியமைச்சரும் ஆகும்.[19][20]
குதிரைக்காய் (Knighted piece) அதன் பொதுவான இயல்புகளுக்கு மேலதிகமாக, குதிரை போலவும் நகரக்கூடிய காய், குதிரைக்காய் ஆகும்.[18] எடுத்துக்காட்டாக, அமேசன் என்பது குதிரையரசி ஆகும்.[21]

குறிப்பிடத்தக்க எடுத்துக்காட்டுகள்[தொகு]

பெயர் பாளெற்று பெற்சா பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டங்கள் குறிப்பு
கிறிப்பன் (Aanca) t[WB] கோட்டையைப் போல் ஒரு கட்டம் நகர்ந்து, தொடர்ந்து குறுக்காக வெளிப்புறம் நோக்கி எத்தனை கட்டங்கள் வேண்டுமானாலும் நகரக்கூடியது.[22]
உதவியாளர் (Adjutant) 1<> fbW பெருஞ்சதுரங்கம் (Dai shogi), சில சப்பானியச் சதுரங்க மாறுபாடுகள் பார்க்க: "Go-Between"[23]
உதவியாளர் (திறெசன்) (Adjutant (Tressan)) BN பேரரசரின் ஆட்டம் (எல். திறெசன், 1840) பார்க்க: "இளவரசி"[24]
அறிவுரைஞர் (Advisor) 1X F சீனச் சதுரங்கம் சீன அரசி. அரண்மனையை விட்டு நகரமுடியாத அறிவுரையாளர். Mandarin, Guard, Officer எனவும் அழைக்கப்படும்.[15]
கரி (Alfil) ~2X A = (2,2) பாரசீகச் சதுரங்கம் பாரசீக யானை. ஒரு (2,2)-தாண்டி.[25]
கரியோட்டி (Alfilrider) n(~2X) (ஒரே திசையில்) AA தேவதை சதுரங்கப் புதிர்கள் ஒரே திசையில் ஒரே நேர்கோட்டில் எத்தனை (2,2)-தாண்டல்கள் வேண்டுமானாலும் நகரக்கூடியது.[26]
போர்க்கரி (Alibaba) ~2* AD தேவதை சதுரங்கப் புதிர்கள் கரி, போர்ப்பொறி ஆகியவற்றின் கலவை.[27]
அமேசன் (Amazon) n*, ~1/2 QN பெண்குதிரைச் சதுரங்கம் அரசி, குதிரை ஆகியவற்றின் கலவை. மீயரசி எனவும் அழைக்கப்படும்.[28]
ஆண்டர்நாக்கு வெட்டுக்கிளி (Andernach grasshopper) ஆண்டர்நாக்குச் சதுரங்கம் தாண்டிச்செல்லும் தடையின் நிறத்தை மாற்றக்கூடிய வெட்டுக்கிளி. Chopper எனவும் அழைக்கப்படும்.[29]
மறிமான் (Antelope) ~3/4 (3,4) தேவதை சதுரங்கப் புதிர்கள் மூன்று கட்டங்கள் குறுக்காகப் பாய்ந்து, தொடர்ந்து செங்குத்தாக வெளிப்புறம் நோக்கி ஒரு கட்டம் நகரக்கூடியது.[30]
எதிரரசர் (Anti-King) 1* K தாக்குதலின்கீழ் இல்லாதபோது, இக்காய் முற்றுகைக்காளாகியிருக்கும். ஒருவரின் எதிரரசர் முற்றுகைக்காளாகியிருக்கும்போது, எதிராளியின் தாக்குதலின்கீழுள்ள ஒரு கட்டத்திற்கு அதனை நகர்த்தமுடியாவிடின், அவர் தோல்வியடைவார். எதிரரசரால் எதிராளியின் காய்களைக் கைப்பற்றமுடியாது. ஆனால், சொந்தக் காய்களைக் கைப்பற்ற முடியும்.[31]
பேராயர் (Archbishop) nX, ~1/2 BN கப்பபிளங்கா சதுரங்கம் (1920கள்) பார்க்க: "இளவரசி"[32]
பேராயர் (பொட்சு-உடோசன்) (Archbishop (Fox-Dawson)) nX (ஒரு விளிம்பில் அதைத்தல்) B (ஒரு விளிம்பில் அதைத்தல்) தேவதை சதுரங்கப் புதிர்கள் ஓர் அதைப்பை மட்டும் நிகழ்த்தக்கூடிய Reflecting Bishop.[33]
முதல்வேந்தர் (Archchancellor) n+, ~1/2, 1X RNF தியூட்டொனியக் குதிரையின் சதுரங்கம் (J. Knappen, 2009) Crowned Chancellor: பேரரசி, அறிவுரையாளர் ஆகியவற்றின் கலவை.[34]
அம்புக் காலாள் (Arrow Pawn) o1+, c1X mWcF நூற்றாண்டுச் சதுரங்கம் பார்க்க: "Fusilier"
அம்புக் காலாள் (பேர்சன்) (Arrow Pawn (Persson)) o2+, c1X mR2cF அம்புக் காலாள் சதுரங்கம் (ஆர். பேர்சன், 1938) செங்குத்தாக இரு கட்டங்கள் நகரக்கூடிய (ஆனால், பாயமுடியாது.), அதிகார உயர்வு பெறமுடியாத Fusilier.[35]
அசுவம் (Ashwa) சதுரங்கம் (இந்தியச் சதுரங்கம்) பார்க்க: "குதிரை"
இந்தியக் குதிரை[36]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Nicolae Sfetcu (2014). The Game of Chess. Nicolae Sfetcu.
 2. LLC Books (2010). Chess Pieces: Knight, Pawn, Queen, Rook, Bishop, King, Chess Piece, Chess Piece Relative Value. General Books. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781157086208.
 3. "Chess glossary for Freshman Seminar 23j: Chess and Mathematics". Harvard Mathematics Department. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 4. Clifford A. Pickover (2011). The Zen of Magic Squares, Circles, and Stars: An Exhibition of Surprising Structures across Dimensions. Princeton University Press. p. 235. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781400841516.
 5. Glenn Overby II (25 சனவரி 2003). "Betza Notation". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 6. 6.0 6.1 Fergus Duniho & Hans Bodlaender (15 திசம்பர் 2001). "Piececlopedia: Nightrider". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 7. Dustin G. Mixon. "Perimeter Chess". Princeton University. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 8. Hans Bodlaender (25 செப்டம்பர் 2000). "Piececlopedia: Zebrarider". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 9. 9.0 9.1 John William Brown (18 அக்டோபர் 2001). "A Glossary of Basic Chess Variant Terms". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 10. Hans Bodlaender (14 நவம்பர் 2002). "Grasshopper chess". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 11. Peter Aronson (29 ஆகத்து 2001). "Piececlopedia: Locust". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 12. 12.0 12.1 IGM Petko Petkov. "Do You know the Marine pieces? (Part I – Siren, Triton, Nereid)". Julia's Fairies. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 13. IGM Petko Petkov. "Do You know the Marine pieces? (Part II – Poseidon, Marine Knight, Marine Pawn)". Julia's Fairies. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 14. Fergus Duniho & Hans Bodlaender (15 திசம்பர் 2001). "Piececlopedia: Cannon". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 15. 15.0 15.1 Hans Bodlaender (8 அக்டோபர் 2001). "Xiangqi (象棋) Chinese Chess". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 16. Fergus Duniho & Hans Bodlaender (20 ஏப்ரல் 2003). "Piececlopedia: King". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 17. Chess Variants. PediaPress. p. 184.
 18. 18.0 18.1 David Howe (26 திசம்பர் 2011). "The Concise Guide to Chess Variants". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 19. Fergus Duniho & Sergey Sirotkin (17 திசம்பர் 2001). "Piececlopedia: Dragon King". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 20. "Chu Chess". GNU. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 21. William C. Schmidt. "Knight Mare". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 சூன் 2016.
 22. Ralph Betza (1 பெப்ரவரி 2002). "Bent Riders". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 23. Frank Truelove (1998 அக்டோபர் 30). "List of fairy pieces". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 24. Hans Bodlaender (1997 செப்டம்பர் 1). "The Emperor's Game". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 25. "Problem of the Month (December 2010)". Stetson University. 27 திசம்பர் 2010. Archived from the original on 2016-10-21. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 சூன் 2016.
 26. Michael Howe (1 ஆகத்து 2002). "Five Chess Variants by Philip M. Cohen". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 சூன் 2016.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 27. Fergus Duniho & Hans Bodlaender (19 செப்டம்பர் 2000). "Piececlopedia: Alibaba". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 28. R. C. Bell (2012). Board and Table Games from Many Civilizations. Courier Corporation. p. 65. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780486145570.
 29. Benjamin C Good. (14 ஆகத்து 2002). "Piececlopedia: Andernach Grasshopper and Friends". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 சூன் 2016.
 30. Ben Good (1999 செப்டம்பர் 22). "Piececlopedia: Antelope". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 31. Mark Alexander Ridley (2009). "Fairy Kings". Mat Plus Review: 14–29. 
 32. Fergus Duniho & David Howe (1999 பெப்ரவரி 12). "The Piececlopedia: Bishop-Knight Compound Princess, Archbishop, Cardinal, Paladin". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 3 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 33. Benjamin C Good (1999 சனவரி 15). "The Piececlopedia: Archbishop". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 3 சூன் 2016. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 34. Jörg Knappen (19 நவம்பர் 2009). "Teutonic Knight's Chess". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 3 சூன் 2016.
 35. Ed Friedlander (30 திசம்பர் 2001). "Arrow Pawn Chess". Chess Variants. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 சூன் 2016.
 36. John Gollon (2013). Chess Variations: Ancient, Regional, and Modern. Tuttle Publishing. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781462912209.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தேவதை_சதுரங்கக்_காய்&oldid=3577559" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது