திணை, துறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

திணை, துறை விளக்கம் : திணை என்பதற்கு இடம், வீடு, குலம், ஒழுக்கம், பிரிவு என்று பல்வேறு பொருள்கள் உண்டு. இலக்கியத்தில் திணை என்பது ஒழுக்கம், பிரிவு என்ற பொருளில் வந்துள்ளது. மக்கள் கொள்கின்ற ஒழுக்க முறைமையே திணையாகும். துறை என்பது ஒரு சிறிய பிரிவு அல்லது பகுப்பு ஆகும். இது இடம், கடல்துறை, நீர்த்துறை, நீராடு துறை, பொருள் கூறு வகை, ஒழுங்கு, உபாயம் என்று பல பொருள் பெறும். “தொல்காப்பியத்தில் துறை என்பது திணையின் பல பகுதிகளில் ஒன்றாகவும் வகை என்பது அப்பகுதிகள் பலவற்றை உட்கொண்டதாகவும் விளங்குகின்றன. ஆனால் புறப்பொருள் வெண்பாமாலையில இத்தகைய வேறுபாடில்லை, வகை, துறை என்று ஐயனாரிதனார் தரும் குறியீடுகள் பொருள் வேறுபாடு அற்றவையாகக் காணப்படுகின்றன.

புறத்திணை விளக்கம் : புறத்திணை என்பது “காதலைத் தவிர ஏனையச் செய்திகள் எல்லாம் புறத்திணையின் பாடு பொருளாகும். எனினும் போர்ச் செய்தியே பேரிடம் பெறுகிறது” புறத்திணை என்பது போர் முறை பற்றியதாகும் என்பது பல அறிஞர்களின் கருத்தாகும். புறத்திணைகள் பற்றி இலக்கண நூல்கள் தரும் விளக்கம். புறத்திணைகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்த பன்னிருபடலம், புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, தொல்காப்பியம் போன்ற நூல்கள் தரும் விளக்கம்.

“ஆங்ஙணம் உரைப்பின் அவற்றது வகையில் பாங்குறக் கிளந்தனர் என்ப அவைதாம் வெட்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உட்குவரு சிறப்பின் உழிஞை நொச்சி முரண்மிகு சிறப்பின் தும்பையுள்ளிட்ட மறனுடை மரபின் ஏழே ஏனை அமர்கொள் மரபின் வாகையும் சிறந்த பாடாண்பாட்டொடு பொதுவியல் என்ப கைக்கிளை ஏனைப் பெருந்தினை என்றாங்குஃ அகத்தினை யிரண்டும் அகத்திணைப் புறனே"

என்று பன்னிருபடலம், புறத்திணைகள் வெட்சி, கரந்தை, வஞ்சி, காஞ்சி, உழிஞை, நொச்சி, தும்பை ஆகிய ஏழும் புறம் ஆகும். வாகை, பாடாண், பொதுவியல் ஆகிய மூன்றும் புறத்துக்கும் புறமானவை ஆகும். கைக்கிளை பெருந்திணை ஆகிய இரண்டும் அகத்திற்கும் புறமான அகப்புறம் எனப் பன்னிரண்டு திணைகளைக் கூறுகின்றது. பன்னிருபடலத்தை அடியொற்றி எழுந்த நூலானப் புறப்பொருள் வெண்பாமாலையும் புறத்திணைகள் பன்னிரண்டு எனக் கூறுகின்றது. ஆனால், தொல்காப்பியர் ஏழுதிணைகளை மட்டும் புறத்திணைகளாகக் குறிப்பிடுகிறார்.

தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்ற போர் முறைகள் “குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் ஆகிய நானிலங்களும் தனித்தனியான அரசியல் அமைப்பில் இருந்து காலகட்டத்தில் நடந்த போர் முறைகளைக்குறிப்பனவாகும்.

'உசாத்துணை நூல்கள்'Bold text

புலியூர் கேசிகன் உரை - புறப்பொருள் வெண்பா மாலை

இளம்பூரணர் உரை - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திணை,_துறை&oldid=2321377" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது