திணிவு மையங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்

இந்த அட்டவணை, குறிப்பிட்ட சில திணிவு மையங்களைப்(centroids) பட்டியலிட்டுத் தருகிறது. n - பரிமாணத்தில் அமைந்துள்ள பொருள், X -ன் திணிவு மையம் என்பது அதனை சம விலக்களவு உள்ள இரு பாகங்களாகப் பிரிக்கும் மீத்தளங்களின்(hyperplane) வெட்டுப்பகுதியாகும். சாதாரணமாக திணிவு மையமானது X -லுள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளின் சராசரியாகும். சீரான நிறை அல்லது அடர்த்தி கொண்ட பொருள்களின் திணிவு மையம் அவற்றின் பொருண்மை மையத்துடன்(center of mass) பொருந்தும்.

வடிவம் படம் \bar x \bar y பரப்பு
முக்கோணப் பரப்பு Triangle centroid 2.svg \frac{b}{3} \frac{h}{3} \frac{bh}{2}
கால்-வட்டப் பரப்பு Quarter circle centroid.svg \frac{4r}{3\pi} \frac{4r}{3\pi} \frac{\pi r^2}{4}
அரைவட்டப் பரப்பு Semicircle centroid2.svg \,\!0 \frac{4r}{3\pi} \frac{\pi r^2}{2}
கால்-நீள்வட்டத்தின் பரப்பு Elliptical quarter.svg \frac{4a}{3\pi} \frac{4b}{3\pi} \frac{\pi a b}{4}
அரைநீள்வட்டப் பரப்பு Elliptical half.svg \,\!0 \frac{4b}{3\pi} \frac{\pi a b}{2}
அரைபரவளையப் பரப்பு வளைவரை, y = \frac{h}{b^2} x^2 மற்றும் \,\!y அச்சுக்கும் இடையே \,\!x = 0 முதல் \,\!x = b வரையுள்ள பரப்பு \frac{3b}{8} \frac{3h}{5} \frac{2bh}{3}
பரவளையப் பரப்பு வளைவரை, \,\!y = \frac{h}{b^2} x^2 மற்றும் கோடு, \,\!y = h இவற்றுக்கு இடையேயுள்ள பரப்பு \,\!0 \frac{3h}{5} \frac{4bh}{3}
பரவளைய வளைவு வளைவரை, \,\!y = \frac{h}{b^2} x^2 மற்றும் \,\!x அச்சுக்கு இடையே \,\!x = 0 முதல் \,\!x = b வரையுள்ள பரப்பு \frac{3b}{4} \frac{3h}{10} \frac{bh}{3}
பொது வளைவு வளைவரை, y = \frac{h}{b^n} x^n மற்றும் \,\!x அச்சுக்கு இடையே \,\!x = 0 முதல் \,\!x = b வரையுள்ள பரப்பு \frac{n + 1}{n + 2} b \frac{n + 1}{4n + 2} h \frac{bh}{n + 1}
வட்டக்கோணப்பகுதி வளைவரை, \,\!r = \rho மற்றும் ஆதிமுனைக்கு(pole) இடையே, \,\!\theta = -\alpha முதல் \,\!\theta = \alpha வரையுள்ள பரப்பு -போலார் ஆயதொலைவுகளில். \frac{2\rho\sin(\alpha)}{3\alpha} \,\!0 \,\!\alpha \rho^2
வட்டத்துண்டு Circularsegment centroid.svg \,\!0 \frac{4R\sin^3{\frac{\theta}{2}}}{3(\theta-\sin{\theta})} \frac{R^2}{2}(\theta -sin{\theta})
கால்-வட்ட வில் \,\!x^2 + y^2 = r^2, வட்டத்தின் மீதும் முதல் கால் பகுதியிலும் உள்ள புள்ளிகள். \frac{2r}{\pi} \frac{2r}{\pi} \frac{\pi r}{2}
அரைவட்ட வில் \,\!x^2 + y^2 = r^2, வட்டத்தின் மீதும் \,\!x அச்சுக்கு மேலேயும் உள்ள புள்ளிகள். \,\!0 \frac{2r}{\pi} \,\!\pi r
வட்ட வில் வளைவரை, \,\!r = \rho -ன் மீது \,\!\theta = -\alpha முதல் \,\!\theta = \alpha வரையுள்ள புள்ளிகள். -போலார் ஆயதொலைவுகளில். \frac{\rho\sin(\alpha)}{\alpha} \,\!0 \,\!2\alpha \rho

வெளி இணைப்பு[தொகு]