உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தாவர புறஅமைப்பியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தாவர புறஅமைப்பியல் என்பது தாவரங்களின் வடிவம் மற்றும் புறத்தோற்ற அமைப்பை பற்றி அறியும் ஆய்வுப்பிரிவாகும்.[1] இது தாவர உள்ளமைப்பியலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். தாவர உள்ளமைப்பியல் என்பது தாவரப்பகுதிகளை வெட்டி அவற்றின் உள்ளமைப்பை நுண்ணோக்கி மூலம் நுண்ணிய அளவில் உள்ளுறுப்புகளை ஆய்வு செய்து அறிந்து கொள்ள உதவும் ஆய்வுப்பிரிவாகும்.[2] ஆனால் தாவர புறஅமைப்பியல் என்பது கண்ணில் காணக்கூடிய தாவர வடிவம் மற்றும் புறப்பண்புகளின் அடிப்படையில் அடையாளம் காணக்கூடிய பிரிவாகும்.

பாதுகாப்பான உறையுடன் கூடிய மஞ்சரி 

நோக்கம் [தொகு]

அஸ்கிலிபியாஸ் சிரையாகா  - மலர்களின் கூட்டு புறத்தோற்றம் 
பைனஸ் சில்வஸ்ட்ரிஸ் மரத்தின் கிளைகளின் அமைப்பு 
கலிபோர்னியா செம்மரம்தன் இலையை பெரிதாக்குவதன் இயங்குபடம்
ராட்சத ராக்வீட் இலைகளின் மாறுபாடு நிலை விளைவுகளை விளக்குகிறது. மடல் இலைகள் செடியின் அடிப்பகுதியிலிருந்தும், மடல் இல்லாத இலைகள் செடியின் மேற்பகுதியிலிருந்தும் வரும்.

தாவர புற அமைப்பியல் என்பது தாவரங்களின் உள்ளார்ந்த வளர்ச்சி, வடிவம், உருவமைப்பு மற்றும் அவற்றிற்கிடையேயான தோற்றம்  [3] மற்றும் ஒற்றுமைகளை புரிந்துகொள்ளுதல். தாவர புற அமைப்பியலில் நான்கு பெரும் ஆய்வுப்பகுதிகள் உள்ளன. அது மட்டுமின்றி இது ஏனைய உயிரியல் அறிவியற் துறைகளோடு மேற் பொருந்துவதாகவே உள்ளன.

முதலாவதாக தாவர புற அமைப்பியல் என்பது, ஒரே சிற்றினம் அல்லது வேறுபட்ட சிற்றினங்களிடையே ஒப்பீட்டு அளவிலான உருவ அமைப்பு ஒற்றுமைகள், அந்த ஒற்றுமைகள் மீதான கருத்தாக்கம் சார்ந்து புற அமைப்பியலாளர்கள் ஒப்பீட்டாய்வு செய்கிறார்கள்.[4]

முதலாவதாக, உருவவியல் என்பது ஒப்பீட்டளவில் ஆரம்பிக்கப்படும், உருவவியல் ஆய்வாளர் ஒரே அல்லது வெவ்வேறு இனங்களில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்வேறு தாவரங்களில் உள் கட்டமைப்புகளை ஆராய்ந்து, அதனடிப்படையில் அதன் ஒப்பீடுகளை வரையறுத்து ஒற்றுமைகள் பற்றிய கருத்துக்களை உருவாக்குகிறார்கள். வெவ்வேறு இனங்களில் உள்ள கட்டமைப்புகள் பொதுவான, பரம்பரை பரம்பரை பாதைகளின் விளைவாக உருவாகின்றன என்று நம்பப்படும்போது , ​​அந்த கட்டமைப்புகள் அமைப்பொப்பியல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன . எடுத்துக்காட்டாக, பைன் , கருவாலி மரம் மற்றும் முட்டைக்கோசு போன்றவைகளின் இலைகள் அனைத்தும் பார்ப்பதற்க்கு வித்தியாசமாகத் தெரிந்தாலும் அதன் சில அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மற்றும் உறுப்பமைவுகளில் பொதுவான பண்புகளைக் கொன்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் வேறுபட்ட சிற்றினங்களில் உள்ள புற அமைப்புகள் பொதுவான மரபுப்பாதையில் தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது. இவ்வாறு உள்ள நிலை அமைப்பொத்த நிலை என அழைக்கப்படுகிறது. கற்றாழைத்தாவரத்தின் முட்கள், இலையின் ஒத்த அமைப்பு என்றும், இது இலை உருவாக்கத்தின், அதே அடிப்படை வளர்ச்சி நிலைகளை கொண்டுள்ளதை புற அமைப்பியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இதன் மூலம் தாவர புற அமைப்பியல் என்பது பரிணாமம் மற்றும் தொல்தாவரவியலோடு மேற்பொருந்துவதை அறியலாம்.

இரண்டாவதாக, தாவர புற அமைப்பியல், தழை வழி (உடலம்) புற அமைப்புகள், மற்றும் இனப்பெருக்க உறுப்பு அமைப்புகள் ஆகிய இரண்டையும் ஆராய்வதாகும். சத்து நீரோட்டக்குழாய் கொண்ட தாவரங்களின் தழை வழி புற உறுப்புகள் என்பது தண்டு மற்றும் இலைகளை கொண்ட தண்டு தொகுப்பு மற்றும் வேர்த்தொகுப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இனப்பெருக்க உறுப்புகள் என்பது ஒவ்வொரு வகை தாவரங்களிலும் மாறுப்பட்டது. அதாவது   பூக்கள் மற்றும் விதைகள், பெரணி -வித்துக்கூடு (சோறை), மாஸ் வகைத்தாவரங்களில் வித்து பொதி உறை (காப்சூல்) ஆகியவை இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் அடங்கும். அனைத்து வகை தாவரங்களிலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட இனப்பெருக்க உறுப்புகள் மீதான சமீபத்திய ஆய்வுகள் நுண்ணிய முடிவுகளை தந்துள்ளது. இதில் அனைத்துவகை தாவரங்களிலும் குறிப்பாக பாசிகளில் தொடங்கி அனைத்து தாவரங்களிலும், சந்ததிகளாக பரிணாம மாற்றம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவு உயிரினப்பரவல், தாவரங்களின் உயிரியல் வகைப்பாடு ஆகியவற்றோடு மேற்பொருந்துகிறது.  

மூன்றாவதாக, தாவர புற அமைப்பியல் நுண்ணிய தாவரங்கள் முதல் மிகப்பெரிய தாவரங்கள் வரையுள்ள மாறுபாடுகளை ஆய்கிறது. செல்லின் நுண்ணிய புற அமைப்புகளை நுண்ணோக்கியின் துணையுடன் உயிரணுக்களின் பொதுவான கட்டமைப்பு அம்சங்கள் ஆகியவற்றையும், செல்லியலை பொறுத்தவரை, கண்ணாடி வில்லை நுண்ணோக்கி துணையுடனும் அதன் கட்டமைப்பு செல்களைப் பற்றியும் ஆராயப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஒரு தாவரத்தில் கிளைகள் அமைப்பது எவ்வாறு இனத்திற்கு இனம் மாறுபடுகிறது என்றும், ஒரு தாவரத்தின் தோற்றம் எவ்வாறு மரம் , மூலிகை, புதர் அல்லது புல் போன்ற அமைப்புகளைப் பெறுகிறது என அறியலாம். .

நான்காவதாக,தாவர புற அமைப்பியல் என்பது தாவர வளர்ச்சியின் முறைமைகளை ஆராய்கிறது, குறிப்பாக தாவர உறுப்புகளின் தோற்றம், அதன் வளர்ச்சி மற்றும் முதிர்தல் பற்றியது ஆய்வாகும். ஒரு செடி வளரும்போது கட்டமைப்புகள் உருவாகி முதிர்ச்சியடையும் செயல்முறை. விலங்குகளின் உறுப்புகளை பொறுத்தவரை அவற்றின் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அனைத்து உடல் உறுப்புகளையும் உற்பத்தி செய்து நிலையாக இருக்கும், ஆனால் ​​​​தாவரங்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து புதிய திசுக்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. ஒரு உயிருள்ள தாவரம் எப்போதும் கரு திசுக்களைக் கொண்டுள்ளது. புதிய கட்டமைப்புகள் உற்பத்தி செய்யப்படும்போது அவை முதிர்ச்சியடையும் விதம், தாவரத்தின் வாழ்க்கையில் அவை உருவாகத் தொடங்கும் போது, ​​அத்துடன் கட்டமைப்புகள் வெளிப்படும் சூழலால் அடையும் பாதிப்புகள், போன்றவைகளை உருவவியல் ஆய்வாளர் ஆய்வு செய்கிறார். அழிந்த திசுக்களை மீட்கும் வல்லமை பெற்றவை தாவரங்கள். இது போன்ற நிகழ்வுகளை தாவர புற அமைப்பியல் ஆய்வு செய்கிறது. இந்நிலையில் தான் தாவர உடற்செயலியல் மற்றும் சூழ்நிலையியலோடு மேற்  பொருந்துகிறது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Raven, P. H., R. F. Evert, & S. E. Eichhorn.
  2. Evert, Ray Franklin and Esau, Katherine (2006) Esau's Plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body - their structure, function and development Wiley, Hoboken, New Jersey, page xv, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-73843-3
  3. Harold C. Bold, C. J. Alexopoulos, and T. Delevoryas.
  4. Harold C. Bold, C. J. Alexopoulos, and T. Delevoryas. Morphology of Plants and Fungi, 5th ed., page 3. (New York: Harper-Collins, 1987). பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-06-040839-1.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தாவர_புறஅமைப்பியல்&oldid=3922060" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது