சீன வேர் எழுத்துக்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சீன எழுத்துக்களுக்கு அடிப்படையாக 214 வேர் எழுத்துக்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு வேர் எழுத்தும் எத்தனை கீற்றுக்களால் எழுதப்படுகிறது என்பதை வைத்து வகைப்படுத்தப்படும். வரலாற்றில் வெவ்வேறு வேர் எழுத்து முறைகள் பயன்பாட்டில் இருந்தன. பின்வருவது Kangxi முறையாகும். இதுவே கணினியில் ஒருகுறி சீர்தரத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த தகவல்கள் ஆங்கில விக்சனரியை ஆதாரமாக கொண்டவை (http://en.wiktionary.org/wiki/Index:Chinese_radical/%E4%B8%80 பரணிடப்பட்டது 2008-02-25 at the வந்தவழி இயந்திரம்).

1 கீற்று[தொகு]

1. - ஒன்று
2. - கோடு
3. - புள்ளி
4. 丿 or as or - சாய்வு (slash)
5. or as or -
6. - கொழுவி

2 கீற்றுக்கள்[தொகு]

7. - இரண்டு
8. - மூடி
9. or combining as - மனிதன்
10. - கால்கள்
11. - நுழை
12. or combining as - எட்டு
13. - தலைகீழ் பெட்டி
14. - மேல்போர்வை (cover)
15. - ice
16. - மேசை
17. - திறந்த பெட்டி
18. or combining as - கத்தி
19. - அதிகாரம்
20. - போர்த்து
21. - கரண்டி
22. - வலது பக்கம் திறந்த பெட்டி
23. -
24. - பத்து
25. - இறை
26. or also as - seal
27. - cliff
28. - தனியார்
29. - மீண்டும்

Combining or simplified radicals with 2 strokes[தொகு]

47. combining , used for radical
149. simplified , used for radical
163. combining (on character's right side), has 3 strokes, but looks like having 2 stokes, used for radical
170. combining (on character's left side), has 3 strokes, but looks like having 2 strokes, used for radical

3 கீற்றுக்கள்[தொகு]

30. - வாய்
31. - அடைப்பு
32. - பூமி
33. - புலமையாளர்
34. - போ
35. - மெதுவாகப் போ
36. - மாலைநேரம்
37. - பெரிது
38. - பெண்
39. - குழந்தை
40. - கூரை
41. - inch
42. - சிறிது
43. - lame
44. - பிணம்
45. - முளை
46. - மலை
47. - ஆறு
48. - வேலை
49. - oneself
50. - தலைப்பாகை
51. - உலர்ந்த
52. - கட்டை நூல்
53. 广 - dotted cliff
54. - long stride
55. 廿 - இரண்டு கைகள்
56. - shoot
57. - வில்
58. - கூர்முக வாய், அல்லது நீண்ட மூக்கு
59. - விறைப்பான
60. - படி

Combining or simplified radicals with 3 strokes[தொகு]

43. combining , which looks like having 4 strokes, but actually has 3 strokes, used for radical ... (needs proof)
61. combining , used for radical
64. combining , used for radical
66. combining , used for radical
85. combining , used for radical
94. combining , used for radical
118. combining , has 6 strokes, but each of its two parts has 3 strokes, used for radical
140. combining , used for radical
162. combining , actually having 4 strokes, but sometimes looks like having 3 strokes, used for radical
163. combining (on character's right side), has 3 strokes, but looks like having 2 stokes, used for radical
169. simplified , used for radical
170. combining (on character's left side), has 3 strokes, but looks like having 2 strokes, used for radical
183. simplified , used for radical
184. simplified , used for radical
187. simplified , used for radical

4 strokes[தொகு]

61. or combining as
62.
63.
64. or combining as
65.
66. or combining as
67.
68.
69.
70.
71. or combining as
72.
73.
74.
75. (or sometimes )
76.
77.
78. or combining as
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85. or combining as
86. or combining as
87. or combining as
88.
89.
90.
91.
92.
93. or combining as
94. or combining as

Combining or simplified radicals with 4 strokes[தொகு]

43. combining , has 3 strokes, but looks like having 4 strokes, used for radical
96. combining , used for radical
120. combining , used for radical
122. combining , used for radical ...? (needs proof)
130. combining (looks like [1]), used for radical
147. simplified , used for radical
154. simplified , used for radical
159. simplified , used for radical
162. combining , has 4 strokes, but sometimes looks like having 3 strokes, used for radical
168. simplified , used for radical
178. simplified , used for radical
182. simplified , used for radical

5 strokes[தொகு]

95.
96. or combining as
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113. or combining as
114.
115.
116.
117.

Combining or simplified radicals with 5 strokes[தொகு]

71. combining , used for radical
78. combining , used for radical
113. combining , used for radical
122. combining , used for radical
167. simplified , used for radical
196. simplified , used for radical
212. simplified , used for radical

6 strokes[தொகு]

118.
119.
120. or combining as or 纟
121.
122. or combining as
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130. or combining as (looks like [2])
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140. or combining as
141.
142.
143.
144.
145. or combining as
146. 西 or combining as

Combining or simplified radicals with 6 strokes[தொகு]

118. combining , used for radical
181. simplified , used for radical
210. simplified , used for radical

7 strokes[தொகு]

147. or simplified as
148.
149. or simplified as
150.
151.
152.
153.
154. or simplified as
155.
156.
157.
158.
159. or simplified as
160.
161.
162. or combining as
163. or combining as
164.
165.
166.

Combining or simplified radicals with 7 strokes[தொகு]

199. simplified , used for radical
213. simplified , used for radical

8 strokes[தொகு]

167.
168. or simplified as
169. or simplified as
170. or combining as
171.
172.
173.
174.
175.

Combining or simplified radicals with 8 strokes[தொகு]

195. simplified , used for radical
205. simplified , used for radical
208. simplified , used for radical
211. simplified 齿, used for radical

9 strokes[தொகு]

176.
177.
178. or simplified as
179.
180.
181. or simplified as
182. or simplified as
183. or simplified as
184. or combining as or
185.
186.

10 strokes[தொகு]

187. or simplified as
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

11 strokes[தொகு]

195. or simplified as
196. or simplified as
197.
198. 鹿
199. or simplified as
200.

12 strokes[தொகு]

201.
202.
203.
204.

13 strokes[தொகு]

205. or simplified as
206.
207.
208. or simplified as

14 strokes[தொகு]

209.
210. or simplified as

15 strokes[தொகு]

211. or simplified as 齿

16 strokes[தொகு]

212. or simplified as
213. or simplified as

17 strokes[தொகு]

214.

Numbered indexes[தொகு]

 1. (Index)
 2. 丨 (Index)
 3. 丶 (Index)
 4. 丿 (Index)
 5. 乙 (Index)
 6. 亅 (Index)
 7. (Index)
 8. 亠 (Index)
 9. (Index)
 10. 儿 (Index)
 11. 入 (Index)
 12. (Index)
 13. 冂 (Index)
 14. 冖 (Index)
 15. 冫 (Index)
 16. 几 (Index)
 17. 凵 (Index)
 18. (Index)
 19. (Index)
 20. 勹 (Index)
 21. (Index)
 22. 匚 (Index)
 23. 匸 (Index)
 24. (Index)
 25. 卜 (Index)
 26. 卩 (Index)
 27. 厂 (Index)
 28. 厶 (Index)
 29. 又 (Index)
 30. (Index)
 31. (Index)
 32. (Index)
 33. 士 (Index)
 34. 夂 (Index)
 35. (Index)
 36. (Index)
 37. (Index)
 38. (Index)
 39. (Index)
 40. (Index)
 41. (Index)
 42. (Index)
 43. (Index)
 44. (Index)
 45. (Index)
 46. (Index)
 47. (Index)
 48. (Index)
 49. (Index)
 50. (Index)
 51. (Index)
 52. (Index)
 53. 广 (Index)
 54. (Index)
 55. 廿 (Index)
 56. (Index)
 57. (Index)
 58. (Index)
 59. (Index)
 60. (Index)
 61. (Index)
 62. (Index)
 63. (Index)
 64. (Index)
 65. (Index)
 66. (Index)
 67. (Index)
 68. (Index)
 69. (Index)
 70. (Index)
 71. (Index)
 72. (Index)
 73. (Index)
 74. (Index)
 75. (Index)
 76. (Index)
 77. (Index)
 78. (Index)
 79. (Index)
 80. (Index)
 81. (Index)
 82. (Index)
 83. (Index)
 84. (Index)
 85. (Index)
 86. (Index)
 87. (Index)
 88. (Index)
 89. (Index)
 90. (Index)
 91. (Index)
 92. (Index)
 93. (Index)
 94. (Index)
 95. (Index)
 96. (Index)
 97. (Index)
 98. (Index)
 99. (Index)
 100. (Index)
 101. (Index)
 102. (Index)
 103. (Index)
 104. (Index)
 105. (Index)
 106. (Index)
 107. (Index)
 108. (Index)
 109. (Index)
 110. (Index)
 111. (Index)
 112. (Index)
 113. (Index)
 114. (Index)
 115. (Index)
 116. (Index)
 117. (Index)
 118. (Index)
 119. (Index)
 120. (Index)
 121. (Index)
 122. (Index)
 123. (Index)
 124. (Index)
 125. (Index)
 126. (Index)
 127. (Index)
 128. (Index)
 129. (Index)
 130. (Index)
 131. (Index)
 132. (Index)
 133. (Index)
 134. (Index)
 135. (Index)
 136. (Index)
 137. (Index)
 138. (Index)
 139. (Index)
 140. (Index)
 141. (Index)
 142. (Index)
 143. (Index)
 144. (Index)
 145. (Index)
 146. 西 (Index)
 147. (Index)
 148. (Index)
 149. (Index)
 150. (Index)
 151. (Index)
 152. (Index)
 153. (Index)
 154. (Index)
 155. (Index)
 156. (Index)
 157. (Index)
 158. (Index)
 159. (Index)
 160. (Index)
 161. (Index)
 162. (Index)
 163. (Index)
 164. (Index)
 165. (Index)
 166. (Index)
 167. (Index)
 168. (Index)
 169. (Index)
 170. (Index)
 171. (Index)
 172. (Index)
 173. (Index)
 174. (Index)
 175. (Index)
 176. (Index)
 177. (Index)
 178. (Index)
 179. (Index)
 180. (Index)
 181. (Index)
 182. (Index)
 183. (Index)
 184. (Index)
 185. (Index)
 186. (Index)
 187. (Index)
 188. (Index)
 189. (Index)
 190. (Index)
 191. (Index)
 192. (Index)
 193. (Index)
 194. (Index)
 195. (Index)
 196. (Index)
 197. (Index)
 198. 鹿 (Index)
 199. (Index)
 200. (Index)
 201. (Index)
 202. (Index)
 203. (Index)
 204. (Index)
 205. (Index)
 206. (Index)
 207. (Index)
 208. (Index)
 209. (Index)
 210. (Index)
 211. (Index)
 212. (Index)
 213. (Index)
 214. (Index)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சீன_வேர்_எழுத்துக்கள்&oldid=3367523" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது