வரிசைமுறை – கட்டுப்பாட்டிலுள்ள பலபடி - Other languages