பன்னாட்டு வான் போக்குவரத்து சங்க வானூர்தி நிலையக் குறியீடு - Other languages