களஞ்சியம் (திருத்தக் கட்டுப்பாடு) - Other languages