கரு நிழல், அணுகு கரு நிழல் மற்றும் எதிர் கரு நிழல் - Other languages