"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row" |[[2020 மெக்சிக்கோவில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மெக்சிக்கோ]]
|3,664,223
|277,507505
|3,013,199
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Mexico|url=https://coronavirus.gob.mx/datos/|language=es |publisher=Instituciones del Gobierno de México|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Poland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding cases from the [[political status of Crimea|disputed]] [[Sevastopol]]. Cases in these territories are included in the Russian total.
|Excluding cases from the disputed territories of the [[இலுகன்சுக் நகரம்]] People's Republics.}}</ref>
|2,423435,379413
|56,274446
|2,255258,191455
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||title=Coronavirus epidemic monitoring system |url=https://covid19.rnbo.gov.ua/ |access-date=301 SeptemberOctober 2021 |publisher=National Security and Defense Council of Ukraine}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malaysia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|26,335
|2,054,824
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covidnow.moh.gov.my/ |title=Confirmed COVID-19 Cases [Data for Malaysia] |work=COVIDNOW |publisher=[[மலேசிய சுகாதார அமைச்சு]]|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பெரு]]
|2,175176,305321
|199,367395
|2,151152,555700
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp |title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru) |language=es |date=2930 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=noticias&institucion=minsa |title=Resultados de busqueda |website=gob.pe |language=es |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Iraq.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|18,170
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref name="actueel">{{#invoke:cite web||title=Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)|url=https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel|date=30 August 2021|access-date=30 August 2021|publisher=RIVM|language=nl}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Statistieken over het Coronavirus en COVID-19|url=https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/|access-date=30 September 2021 |website=allecijfers.nl}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Japan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 பாக்கித்தானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பாக்கித்தான்]]
|1,245246,127538
|27,729785
|1,169170,566590
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid.gov.pk/ |title=COVID-19 Situation |website=covid.gov.pk |publisher=Government of Pakistan |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belgium (civil).svg <!-- Not the official flag of Belgium, but see talk page for objections to using the state flag as the default. -->|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பெல்ஜியம்]]{{efn|'''பெல்ஜியம்'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapportering-coronadoden/10220849.html|title=Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden|date=20 April 2020|website=De Tijd}}</ref>}}}}
|1,242244,821954
|25,595602
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 – Epidemiologische situatie|url=https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie |website=Sciensano |language=nl |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |title=Coronavirus COVID-19|url=https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ |language=nl |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Romania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|37,041
|1,118,816
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.mai.gov.ro/category/comunicate-de-presa/|title=Comunicate de presă |trans-title=Press release |publisher=Ministry of Internal Affairs (Romania)|language=ro-RO|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sweden.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|14,856
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref name="FHM_Official_stats">{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa |title=Antal fall av covid-19 i Sverige – data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00 |website=[[Public Health Agency of Sweden]] – Official statistics at arcgis |lay-url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/ |lay-source=Antal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19 |language=sv |quote="Data updated daily at 11:30 [CEST]"|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|17,975
|1,020,693
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/|title=Ponto de Situação Atual em Portugal|publisher=Direção-Geral da Saúde|language=pt|access-date=30 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/direcaogeralsaude/photos/a.426922787330348/4494882180534368/|title=COVID-19 RELATÓRIO DE SITUAÇÃO |publisher=Direção-Geral da Saúde |language=pt|via=Facebook|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Serbia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|10,709
|317,600
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html|title=Current situation in Switzerland|publisher=Federal Office of Public Health|access-date=1 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Jordan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,097
|728,546
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ncema.gov.ae/en|title=UAE Coronavirus (COVID-19) Updates|publisher=National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (UAE)|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Tunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|24,842
|673,990
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/santetunisie.rns.tn/posts/4543896992316036/|title=The main figures|lang=ar|via=Ministère de la santé وزارة الصحة (Tunisia) on Facebook|date=28 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Greece.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பொலிவியா]]
|500,090445
|18,726735
|459460,473004
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.minsalud.gob.bo |title=Inicio |website=Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia |language=es |date=2930 September 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|6,525
|458,922
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://koronavirusinfo.az/az/page/statistika/azerbaycanda-cari-veziyyet |title=Azərbaycanda cari vəziyyət |trans-title=Current situation in Azerbaijan |language=az-AZ |website=koronavirusinfo.az |date=30 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Panama.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பனாமா]]
|466467,851113
|7,223228
|456,314590
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://twitter.com/MINSAPma |title=Ministerio de Salud de Panamá |publisher=Ministry of Health (Panama) |via=Twitter |date=2930 September 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19 |title=Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá |work=Ministerio de Salud de la República de Panamá |language=es |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Paraguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பரகுவை]]
|459,948967
|16,195198
|443,053140
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php |title=COVID-19 |language=es |publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay) |date=2930 September 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|12,637
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>[https://www.rtvs.sk/koronavirus Aktuálne o koronavíruse na Slovensku] ''www.rtvs.sk''</ref>--><!--rtvs (Radio and Television of Slovakia) is a public broadcasting service owned by the Slovak government--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://korona.gov.sk/en/coronavirus-covid-19-in-the-slovak-republic-in-numbers/ |title=Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic in numbers |website=korona.gov.sk |publisher=National Health Information Center |date=30 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kuwait.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,454
|349,967
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/|title=Estadísticas Venezuela|language=es|work=MPPS COVID Patria|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஒண்டுராசு]]
|365366,994702
|9,777824
|110,364484
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|via=Twitter |language=es|date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras|publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Denmark.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,654<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|350,776<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref name="gov-dk">{{#invoke:cite web | |url=https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning |title=Tal og overvågning af COVID-19 |date=17 September 2021 |publisher=[[Sundhedsstyrelsen]] (Danish Health Authority) |language=da |access-date=17 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d |title=Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark |publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute) |language=da |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Dominican Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,046
|349,169
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://dominicantoday.com/ |title=Homepage |work=Dominican Today |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|5,582
|312,806
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19.et/covid-19/ |title=Covid-19 |language=am |website=covid19.et |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,651
|259,574
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/ |script-title=ar:البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا|trans-title=The geographical portal to monitor the spread of the corona virus in Libya |language=ar |publisher=National Centre of Disease Control (Libya) |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lithuania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,993
|303,288
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koronastop.lrv.lt/en/ |title=Relevant information about Coronavirus (COVID-19) |publisher=Government of the Republic of Lithuania|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bc9659a00449239eb3bde062d23caa |title=COVID-19 ligos apžvalga Lietuvoje |trans-title=COVID-19 disease review in Lithuania|website=gislithuania.maps.arcgis.com|language=lt|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,497
|275,576
|<!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://ncov.mohw.go.kr/en/ |title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea |website=ncov.mohw.go.kr |publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea) |access-date=1 October 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | | url=https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030|title=Press Release|website=kdca.go.kr |publisher=Korea Disease Control and Prevention Agency |access-date=1 October 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Egypt.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|17,231
|256,886
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/posts/164962875796121|script-title=ar:الصحة:أعلنت وزارة الصحة والسكان |trans-title=The Ministry of Health and Population announced |publisher=Egyptian Ministry of Health and Population |via=Facebook |language=ar |date=30 September 2021|access-date=1 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,556
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rtvslo.si/stevilke/statisticni-pregled-koronavirusa-v-sloveniji/517212 |title=Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021|trans-title=Statistical review of coronavirus in Slovenia |lang=sl |website=www.rtvslo.si}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bahrain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,084
|30,858
|<!-- Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.stopcoronavirusrdc.info/|title=Situation Épidémiologique en RDC|trans-title=Epidemiological Situation in the DRC|language=fr|website=stopcoronavirusrdc.info|date=25 April 2021|access-date=30 April 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://us3.campaign-archive.com/?u=b34a30571d429859fb249533d&id=e9ca0fd896|title=Situation Épidémiologique Covid-19 En Republique Democratique du Congo au 21 août 2021|date=2021-08-21|access-date=2021-08-22|publisher=CMR COVID-19}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/cd|title=Democratic Republic of the Congo: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=27 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,537
|47,567
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.cisp.gov.ao:10443|title=Últimos dados sobre o COVID-19 |language=pt |publisher=COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE ANGOLA - CISP|date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Transnistria_(state).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பிஜி]]
|5051,953023
|624
|3637,977080
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://www.health.gov.fj |title=COVID-19 Updates |publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji) |Ministry of Health and Medical Services]] |date=2930 September 2021 |access-date=291 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,466
|44,575
|<!-- Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><ref>{{#invoke:cite web||title=Ministry of Health, Trinidad & Tobago: COVID-19 Tracker|url=https://experience.arcgis.com/experience/59226cacd2b441c7a939dca13f832112/|access-date=29 September 2021|website=experience.arcgis.com|via=ArcGIS Dashboards}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|201
|5,754
|<!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouvne.org/coronna-covid-19/|title=Press release from the Minister of Public Health|date=2021-04-29|publisher=Niger Ministry of Public Health}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MinSanteNiger/photos/a.114090640239554/398972448418037|title=Communiqué du 29/09/2021|lang=fr|via=Ministère de la Santé du Niger on Facebook|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Ossetia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|91
|5,310
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=Aggiornamento settimanale epidemia COVID-19 e Campagna Vaccinale - 27 settembre 2021|url=https://www.iss.sm/on-line/home/articolo49015619.html|access-date=27 September 2021|publisher=Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Bermuda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,636

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3290869" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி