மீடியாவிக்கி:Gadget-morebits.js: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
சி
Krinkleஆல் செய்யப்பட்ட கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது
சி (update from enwiki)
சி (Krinkleஆல் செய்யப்பட்ட கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது)
// <nowiki>
/**
* morebits.js
* ===========
* A library full of lots of goodness for user scripts on MediaWiki wikis, including Wikipedia.
*
* The highlights include:
* - {@link - Morebits.wiki.api}quickForm class - makegenerates callsquick toHTML theforms MediaWikion the APIfly
* - {@link Morebits.wiki.page}api class - modifymakes pagescalls onto the wikiMediaWiki (edit, revert, delete, etc.)API
* - {@link - Morebits.date}wiki.page class - enhancedmodifies datepages objecton processing,the sortwiki of(edit, arevert, lightdelete, momentetc.js)
* - {@link - Morebits.quickForm}wikitext class - generatecontains quicksome HTMLutilities formsfor ondealing thewith flywikitext
* - {@link - Morebits.simpleWindow}status class - a wrapperrough-and-ready forstatus jQuerymessage UIdisplayer, Dialogused withby athe custom look and extraMorebits.wiki featuresclasses
* - {@link - Morebits.status}simpleWindow class - a rough-and-readywrapper statusfor messagejQuery displayer,UI usedDialog bywith thea Morebits.wikicustom look and extra classesfeatures
* - {@link Morebits.wikitext} - utilities for dealing with wikitext
* - {@link Morebits.string} - utilities for manipulating strings
* - {@link Morebits.array} - utilities for manipulating arrays
*
* Dependencies:
* - The whole thing relies on jQuery. But most wikis should provide this by default.
* - {@link Morebits.quickForm}, {@link Morebits.simpleWindow}, and {@link Morebits.status} rely on the "morebits.css" file for their styling.
* - {@link Morebits.simpleWindow} and {@link Morebits.quickForm} tooltips relyrelies on jQueryjquery UI Dialog (from ResourceLoader module name 'jquery.ui').
* - Morebits.quickForm tooltips rely on Tipsy (ResourceLoader module name 'jquery.tipsy').
* - To create a gadget based on morebits.js, use this syntax in MediaWiki:Gadgets-definition:
* For external installations, Tipsy is available at [http://onehackoranother.com/projects/jquery/tipsy].
* - `*GadgetName[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util,mediawiki.Title,jquery.ui]|morebits.js|morebits.css|GadgetName.js`
* - Alternatively,To youcreate cana configuregadget based on morebits.js, asuse athis hidden gadgetsyntax in MediaWiki:Gadgets-definition:
* - ` *morebits GadgetName[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util,mediawikijquery.Titleui,jquery.ui|hiddentipsy]|morebits.js|morebits.css`|GadgetName.js
* and then load ext.gadget.morebits as one of the dependencies for the new gadget.
*
* AllMost of the stuff here worksdoesn't work on allIE < 9. It browsersis foryour whichscript's MediaWikiresponsibility providesto JavaScriptenforce supportthis.
*
* This library is maintained by the maintainers of Twinkle.
* For queries, suggestions, help, etc., head to [[Wikipedia talk:Twinkle]] on English Wikipedia]( [http://en.wikipedia.org/wiki/WT:TW)].
* The latest development source is available at {@link [https://github.com/wikimedia-gadgetsazatoth/twinkle/blob/master/morebits.js|GitHub}].
*
* @namespace Morebits
*/
 
 
( function ( window, document, $, undefined ) { // Wrap entire file with anonymous function
 
/** @lends Morebits */
var Morebits = {};
window.Morebits = Morebits; // allow global access
 
 
 
/**
* **************** Morebits.userIsInGroup() ****************
* Simple helper function to see what groups a user might belong.
* Simple helper function to see what groups a user might belong
*
* @param {string} group - e.g. `sysop`, `extendedconfirmed`, etc.
* @returns {boolean}
*/
 
Morebits.userIsInGroup = function (group) {
Morebits.userIsInGroup = function ( group ) {
return mw.config.get('wgUserGroups').indexOf(group) !== -1;
return $.inArray(group, mw.config.get( 'wgUserGroups' )) !== -1;
};
 
/** Hardcodes whether the user is a sysop, used a lot.
 
*
 
* @type {boolean}
/**
* **************** Morebits.isIPAddress() ****************
* Helper function: Returns true if given string contains a valid IPv4 or
* IPv6 address
*/
 
Morebits.userIsSysop = Morebits.userIsInGroup('sysop');
Morebits.isIPAddress = function ( address ) {
return mw.util.isIPv4Address(address) || mw.util.isIPv6Address(address);
};
 
 
 
/**
* **************** Morebits.sanitizeIPv6() ****************
* JavaScript translation of the MediaWiki core function IP::sanitizeIP() in
* includes/utils/IP.php.
* Converts an IPv6 address to the canonical form stored and used by MediaWiki.
* JavaScript translation of the {@link https://gerrit.wikimedia.org/r/plugins/gitiles/mediawiki/core/+/8eb6ac3e84ea3312d391ca96c12c49e3ad0753bb/includes/utils/IP.php#131|`IP::sanitizeIP()`}
* function from the IPUtils library. Adddresses are verbose, uppercase,
* normalized, and expanded to 8 words.
*
* @param {string} address - The IPv6 address, with or without CIDR.
* @returns {string}
*/
 
Morebits.sanitizeIPv6 = function (address) {
Morebits.sanitizeIPv6 = function ( address ) {
address = address.trim();
if ( address === '' ) {
return null;
}
if ( mw.util.isIPv4Address( address ) || !mw.util.isIPv6Address( address, true) ) {
return address; // nothing else to do for IPv4 addresses or invalid ones
}
address = address.toUpperCase();
// Expand zero abbreviations
var abbrevPos = address.indexOf( '::' );
if ( abbrevPos > -1 ) {
// We know this is valid IPv6. Find the last index of the
// address before any CIDR number (e.g. "a:b:c::/24").
var CIDRStart = address.indexOf( '/' );
var addressEnd = ( CIDRStart !==> -1 ) ? CIDRStart - 1 : address.length - 1;
// If the '::' is at the beginning...
var repeat, extra, pad;
if ( abbrevPos === 0 ) {
repeat = '0:';
extra = ( address === '::' ) ? '0' : ''; // for the address '::'
pad = 9; // 7+2 (due to '::')
// If the '::' is at the end...
} else if ( abbrevPos === ( addressEnd - 1 ) ) {
repeat = ':0';
extra = '';
}
var replacement = repeat;
pad -= address.split( ':' ).length - 1;
for ( var i = 1; i < pad; i++ ) {
replacement += repeat;
}
replacement += extra;
address = address.replace( '::', replacement );
}
// Remove leading zeros from each bloc as needed
returnaddress = address.replace( /(^|:)0+([0-9A-Fa-f]{1,4})/g, '$1$2' );
};
 
return address;
/**
* Determines whether the current page is a redirect or soft redirect. Fails
* to detect soft redirects on edit, history, etc. pages. Will attempt to
* detect [[Module:Redirect for discussion]], with the same failure points.
*
* @returns {boolean}
*/
Morebits.isPageRedirect = function() {
return !!(mw.config.get('wgIsRedirect') || document.getElementById('softredirect') || $('.box-Redirect_for_discussion').length);
};
 
/**
* Stores a normalized (underscores converted to spaces) version of the
* `wgPageName` variable.
*
* @type {string}
*/
Morebits.pageNameNorm = mw.config.get('wgPageName').replace(/_/g, ' ');
 
 
/**
* **************** Morebits.quickForm ****************
* Create a string for use in regex matching a page name. Accounts for
* Morebits.quickForm is a class for creation of simple and standard forms without much
* leading character's capitalization, underscores as spaces, and special
* specific coding.
* characters being escaped. See also {@link Morebits.namespaceRegex}.
*
* Index to Morebits.quickForm element types:
* @param {string} pageName - Page name without namespace.
*
* @returns {string} - For a page name `Foo bar`, returns the string `[Ff]oo[_ ]bar`.
* select A combo box (aka drop-down).
*/
* - Attributes: name, label, multiple, size, list, event
Morebits.pageNameRegex = function(pageName) {
* option An element for a combo box.
if (pageName === '') {
* - Attributes: value, label, selected, disabled
return '';
* optgroup A group of "option"s.
}
* - Attributes: label, list
var firstChar = pageName[0],
* field A fieldset (aka group box).
remainder = Morebits.string.escapeRegExp(pageName.slice(1));
* - Attributes: name, label
if (mw.Title.phpCharToUpper(firstChar) !== firstChar.toLowerCase()) {
* checkbox A checkbox. Must use "list" parameter.
return '[' + mw.Title.phpCharToUpper(firstChar) + firstChar.toLowerCase() + ']' + remainder;
* - Attributes: name, list, event
}
* - Attributes (within list): name, label, value, checked, disabled, event, subgroup
return Morebits.string.escapeRegExp(firstChar) + remainder;
* radio A radio button. Must use "list" parameter.
};
* - Attributes: name, list, event
 
* - Attributes (within list): name, label, value, checked, disabled, event, subgroup
/**
* input A text box.
* Create a string for use in regex matching all namespace aliases, regardless
* - Attributes: name, label, value, size, disabled, readonly, maxlength, event
* of the capitalization and underscores/spaces. Doesn't include the optional
* dyninput A set of text boxes with "Remove" buttons and an "Add" button.
* leading `:`, but if there's more than one item, wraps the list in a
* - Attributes: name, label, min, max, sublabel, value, size, maxlength, event
* non-capturing group. This means you can do `Morebits.namespaceRegex([4]) +
* hidden An invisible form field.
* ':' + Morebits.pageNameRegex('Twinkle')` to match a full page. Uses
* - Attributes: name, value
* {@link Morebits.pageNameRegex}.
* header A level 5 header.
* - Attributes: label
* div A generic placeholder element or label.
* - Attributes: name, label
* submit A submit button. Morebits.simpleWindow moves these to the footer of the dialog.
* - Attributes: name, label, disabled
* button A generic button.
* - Attributes: name, label, disabled, event
* textarea A big, multi-line text box.
* - Attributes: name, label, value, cols, rows, disabled, readonly
* fragment A DocumentFragment object.
* - No attributes, and no global attributes except adminonly
*
* Global attributes: id, className, style, tooltip, extra, adminonly
* @param {number[]} namespaces - Array of namespace numbers. Unused/invalid
* namespace numbers are silently discarded.
* @example
* // returns '(?:[Ff][Ii][Ll][Ee]|[Ii][Mm][Aa][Gg][Ee])'
* Morebits.namespaceRegex([6])
* @returns {string} - Regex-suitable string of all namespace aliases.
*/
Morebits.namespaceRegex = function(namespaces) {
if (!Array.isArray(namespaces)) {
namespaces = [namespaces];
}
var aliases = [], regex;
$.each(mw.config.get('wgNamespaceIds'), function(name, number) {
if (namespaces.indexOf(number) !== -1) {
// Namespaces are completely agnostic as to case,
// and a regex string is more useful/compatibile than a RegExp object,
// so we accept any casing for any letter.
aliases.push(name.split('').map(function(char) {
return Morebits.pageNameRegex(char);
}).join(''));
}
});
switch (aliases.length) {
case 0:
regex = '';
break;
case 1:
regex = aliases[0];
break;
default:
regex = '(?:' + aliases.join('|') + ')';
break;
}
return regex;
};
 
Morebits.quickForm = function QuickForm( event, eventType ) {
 
this.root = new Morebits.quickForm.element( { type: 'form', event: event, eventType:eventType } );
/* **************** Morebits.quickForm **************** */
/**
* Creation of simple and standard forms without much specific coding.
*
* @namespace Morebits.quickForm
* @memberof Morebits
* @class
* @param {event} event - Function to execute when form is submitted.
* @param {string} [eventType=submit] - Type of the event.
*/
Morebits.quickForm = function QuickForm(event, eventType) {
this.root = new Morebits.quickForm.element({ type: 'form', event: event, eventType: eventType });
};
 
/**
* Renders the HTML output of the quickForm.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @returns {HTMLElement}
*/
Morebits.quickForm.prototype.render = function QuickFormRender() {
var ret = this.root.render();
};
 
Morebits.quickForm.prototype.append = function QuickFormAppend( data ) {
/**
return this.root.append( data );
* Append element to the form.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {(object|Morebits.quickForm.element)} data - A quickform element, or the object with which
* a quickform element is constructed.
* @returns {Morebits.quickForm.element} - Same as what is passed to the function.
*/
Morebits.quickForm.prototype.append = function QuickFormAppend(data) {
return this.root.append(data);
};
 
Morebits.quickForm.element = function QuickFormElement( data ) {
/**
* Create a new element for the the form.
*
* Index to Morebits.quickForm.element types:
* - Global attributes: id, className, style, tooltip, extra, adminonly
* - `select`: A combo box (aka drop-down).
* - Attributes: name, label, multiple, size, list, event, disabled
* - `option`: An element for a combo box.
* - Attributes: value, label, selected, disabled
* - `optgroup`: A group of "option"s.
* - Attributes: label, list
* - `field`: A fieldset (aka group box).
* - Attributes: name, label, disabled
* - `checkbox`: A checkbox. Must use "list" parameter.
* - Attributes: name, list, event
* - Attributes (within list): name, label, value, checked, disabled, event, subgroup
* - `radio`: A radio button. Must use "list" parameter.
* - Attributes: name, list, event
* - Attributes (within list): name, label, value, checked, disabled, event, subgroup
* - `input`: A text box.
* - Attributes: name, label, value, size, disabled, required, readonly, maxlength, event
* - `dyninput`: A set of text boxes with "Remove" buttons and an "Add" button.
* - Attributes: name, label, min, max, sublabel, value, size, maxlength, event
* - `hidden`: An invisible form field.
* - Attributes: name, value
* - `header`: A level 5 header.
* - Attributes: label
* - `div`: A generic placeholder element or label.
* - Attributes: name, label
* - `submit`: A submit button. Morebits.simpleWindow moves these to the footer of the dialog.
* - Attributes: name, label, disabled
* - `button`: A generic button.
* - Attributes: name, label, disabled, event
* - `textarea`: A big, multi-line text box.
* - Attributes: name, label, value, cols, rows, disabled, required, readonly
* - `fragment`: A DocumentFragment object.
* - No attributes, and no global attributes except adminonly.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @class
* @param {object} data - Object representing the quickform element. Should
* specify one of the available types from the index above, as well as any
* relevant and available attributes.
* @example new Morebits.quickForm.element({
* name: 'target',
* type: 'input',
* label: 'Your target:',
* tooltip: 'Enter your target. Required.',
* required: true
* });
*/
Morebits.quickForm.element = function QuickFormElement(data) {
this.data = data;
this.childs = [];
};
 
/**
* @memberof Morebits.quickForm.element
* @type {number}
*/
Morebits.quickForm.element.id = 0;
 
Morebits.quickForm.element.prototype.append = function QuickFormElementAppend( data ) {
/**
* Appends an element to current element.
*
* @memberof Morebits.quickForm.element
* @param {Morebits.quickForm.element} data - A quickForm element or the object required to
* create the quickForm element.
* @returns {Morebits.quickForm.element} The same element passed in.
*/
Morebits.quickForm.element.prototype.append = function QuickFormElementAppend(data) {
var child;
if ( data instanceof Morebits.quickForm.element ) {
child = data;
} else {
child = new Morebits.quickForm.element( data );
}
this.childs.push( child );
return child;
};
 
// This should be called without parameters: form.render()
/**
Morebits.quickForm.element.prototype.render = function QuickFormElementRender( internal_subgroup_id ) {
* Renders the HTML output for the quickForm element. This should be called
var currentNode = this.compute( this.data, internal_subgroup_id );
* without parameters: `form.render()`.
*
* @memberof Morebits.quickForm.element
* @returns {HTMLElement}
*/
Morebits.quickForm.element.prototype.render = function QuickFormElementRender(internal_subgroup_id) {
var currentNode = this.compute(this.data, internal_subgroup_id);
 
for ( var i = 0; i < this.childs.length; ++i ) {
// do not pass internal_subgroup_id to recursive calls
currentNode[1].appendChild( this.childs[i].render() );
}
return currentNode[0];
};
 
/** @memberof Morebits.quickForm.element.prototype.compute = function QuickFormElementCompute( data, in_id ) */{
Morebits.quickForm.element.prototype.compute = function QuickFormElementCompute(data, in_id) {
var node;
var childContainder = null;
var label;
var id = ( in_id ? in_id + '_' : '' ) + 'node_' + this.id;
if ( data.adminonly && !Morebits.userIsSysopuserIsInGroup( 'sysop' ) ) {
// hell hack alpha
data.type = 'hidden';
 
var i, current, subnode;
switch ( data.type ) {
case 'form':
node = document.createElement( 'form' );
node.className = '"quickform'";
node.setAttribute( 'action', 'javascript:void(0);');
if ( data.event ) {
node.addEventListener( data.eventType || 'submit', data.event , false );
}
break;
case 'fragment':
node = document.createDocumentFragment();
// fragments can't have any attributes, so just return it straight away
return [ node, node ];
case 'select':
node = document.createElement( 'div' );
 
node.setAttribute( 'id', 'div_' + id );
if ( data.label ) {
label = node.appendChild( document.createElement( 'label' ) );
label.setAttribute( 'for', id );
label.appendChild( document.createTextNode( data.label ) );
}
var select = node.appendChild( document.createElement( 'select' ) );
if ( data.event ) {
select.addEventListener( 'change', data.event, false );
}
if ( data.multiple ) {
select.setAttribute( 'multiple', 'multiple' );
}
if ( data.size ) {
select.setAttribute( 'size', data.size );
}
select.setAttribute( 'name', data.name );
if (data.disabled) {
select.setAttribute('disabled', 'disabled');
}
select.setAttribute('name', data.name);
 
if ( data.list ) {
for ( i = 0; i < data.list.length; ++i ) {
 
current = data.list[i];
 
if ( current.list ) {
current.type = 'optgroup';
} else {
current.type = 'option';
}
 
subnode = this.compute( current );
select.appendChild( subnode[0] );
}
}
}
childContainder = select;
childContainder = select;
break;
break;
case 'option':
node case = document.createElement('option');:
node.values = datadocument.valuecreateElement( 'option' );
node.setAttribute('value',values = data.value);
node.setAttribute( 'value', data.value );
if (data.selected) {
node.setAttributeif('selected', 'data.selected' ); {
node.setAttribute( 'selected', 'selected' );
}
}
if (data.disabled) {
node.setAttributeif('disabled', 'data.disabled' ); {
node.setAttribute( 'disabled', 'disabled' );
}
}
node.setAttribute('label', data.label);
node.appendChild(document.createTextNodesetAttribute( 'label', data.label) );
node.appendChild( document.createTextNode( data.label ) );
break;
break;
case 'optgroup':
node case = document.createElement('optgroup');:
node = document.setAttributecreateElement( 'labeloptgroup', data.label);
node.setAttribute( 'label', data.label );
 
if ( data.list ) {
for ( i = 0; i < data.list.length; ++i ) {
 
current = data.list[i];
current.type = 'option'; // must be options here
 
subnode = this.compute( current );
node.appendChild( subnode[0] );
}
}
break;}
break;
case 'field':
case 'field':
node = document.createElement('fieldset');
labelnode = node.appendChild(document.createElement( 'legendfieldset') );
label = node.appendChild( document.createTextNodecreateElement(data.label 'legend' ) );
label.appendChild( document.createTextNode( data.label ) );
if (data.name) {
node.setAttributeif('name', data.name ); {
node.setAttribute( 'name', data.name );
}
}
if (data.disabled) {
break;
node.setAttribute('disabled', 'disabled');
case 'checkbox':
}
case 'radio':
break;
node = document.createElement( 'div' );
case 'checkbox':
if( data.list ) {
case 'radio':
for( i = 0; i < data.list.length; ++i ) {
node = document.createElement('div');
var cur_id = id + '_' + i;
if (data.list) {
for (icurrent = 0; i < data.list.length[i]; ++i) {
var cur_id = id + '_' + icur_div;
if( current.type === data.list[i];'header' ) {
var cur_div;
if (current.type === 'header') {
// inline hack
cur_div = node.appendChild( document.createElement( 'h6' ) );
cur_div.appendChild( document.createTextNode( current.label ) );
if ( current.tooltip ) {
Morebits.quickForm.element.generateTooltip( cur_div , current );
}
continue;
}
continue;
cur_div = node.appendChild(document.createElement('div'));
}
subnode = cur_div.appendChild(document.createElement('input'));
cur_div = node.appendChild( document.createElement( 'div' ) );
subnode.values = current.value;
subnode = cur_div.setAttributeappendChild( document.createElement( 'valueinput', current.value) );
subnode.setAttribute('type',values data= current.type)value;
subnode.setAttribute( 'idvalue', cur_idcurrent.value );
subnode.setAttribute( 'name', current.name || data.name );
subnode.setAttribute( 'type', data.type );
subnode.setAttribute( 'id', cur_id );
 
if( current.checked ) {
// If name is provided on the individual checkbox, add a data-single
subnode.setAttribute( 'checked', 'checked' );
// attribute which indicates it isn't part of a list of checkboxes with
}
// same name. Used in getInputData()
if ( current.namedisabled ) {
subnode.setAttribute( 'data-singledisabled', 'data-singledisabled' );
}
label = cur_div.appendChild( document.createElement( 'label' ) );
label.appendChild( document.createTextNode( current.label ) );
label.setAttribute( 'for', cur_id );
if( current.tooltip ) {
Morebits.quickForm.element.generateTooltip( label, current );
}
// styles go on the label, doesn't make sense to style a checkbox/radio
if( current.style ) {
label.setAttribute( 'style', current.style );
}
 
var event;
if( current.subgroup ) {
var tmpgroup = current.subgroup;
 
if (current ! $.checkedisArray( tmpgroup ) ) {
tmpgroup = [ tmpgroup ];
subnode.setAttribute('checked', 'checked');
}
if (current.disabled) {
subnode.setAttribute('disabled', 'disabled');
}
label = cur_div.appendChild(document.createElement('label'));
label.appendChild(document.createTextNode(current.label));
label.setAttribute('for', cur_id);
if (current.tooltip) {
Morebits.quickForm.element.generateTooltip(label, current);
}
// styles go on the label, doesn't make sense to style a checkbox/radio
if (current.style) {
label.setAttribute('style', current.style);
}
 
var subgroupRaw = new Morebits.quickForm.element({
var event;
type: 'div',
if (current.subgroup) {
varid: tmpgroupid =+ current.subgroup;'_' + i + '_subgroup'
});
 
if (!Array$.isArrayeach( tmpgroup), function( idx, el ) {
tmpgroupvar newEl = [$.extend( {}, tmpgroupel ]);
if( ! newEl.type ) {
newEl.type = data.type;
}
newEl.name = (current.name || data.name) + '.' + newEl.name;
subgroupRaw.append( newEl );
} );
 
var subgroupRawsubgroup = new MorebitssubgroupRaw.quickForm.elementrender({ cur_id );
subgroup.className = "quickformSubgroup";
type: 'div',
subnode.subgroup = subgroup;
id: id + '_' + i + '_subgroup'
})subnode.shown = false;
$.each(tmpgroup, function(idx, el) {
var newEl = $.extend({}, el);
if (!newEl.type) {
newEl.type = data.type;
}
newEl.name = (current.name || data.name) + '.' + newEl.name;
subgroupRaw.append(newEl);
});
 
var subgroupevent = subgroupRaw.renderfunction(cur_ide); {
if( e.target.checked ) {
subgroup.className = 'quickformSubgroup';
subnode e.subgroup =target.parentNode.appendChild( e.target.subgroup );
subnode if( e.showntarget.type === 'radio' ) false;{
 
event = function(e) {
if (e.target.checked) {
e.target.parentNode.appendChild(e.target.subgroup);
if (e.target.type === 'radio') {
var name = e.target.name;
if (e.target.form.names[name] !== undefined) {
e.target.form.names[name].parentNode.removeChild(e.target.form.names[name].subgroup);
}
e.target.form.names[name] = e.target;
}
} else {
e.target.parentNode.removeChild(e.target.subgroup);
}
};
subnode.addEventListener('change', event, true);
if (current.checked) {
subnode.parentNode.appendChild(subgroup);
}
} else if (data.type === 'radio') {
event = function(e) {
if (e.target.checked) {
var name = e.target.name;
if ( e.target.form.names[name] !== undefined ) {
e.target.form.names[name].parentNode.removeChild( e.target.form.names[name].subgroup );
}
delete e.target.form.names[name] = e.target;
}
}; else {
e.target.parentNode.removeChild( e.target.subgroup );
subnode.addEventListener('change', event, true);
}
};
// add users' event last, so it can interact with the subgroup
if (datasubnode.addEventListener( 'change', event), {true );
if( current.checked ) {
subnode.addEventListener('change', data.event, false);
subnode.parentNode.appendChild( subgroup );
} else if (current.event) {
subnode.addEventListener('change', current.event, true);
}
} else if( data.type === 'radio' ) {
event = function(e) {
if( e.target.checked ) {
var name = e.target.name;
if( e.target.form.names[name] !== undefined ) {
e.target.form.names[name].parentNode.removeChild( e.target.form.names[name].subgroup );
}
delete e.target.form.names[name];
}
};
subnode.addEventListener( 'change', event, true );
}
// add users' event last, so it can interact with the subgroup
if( data.event ) {
subnode.addEventListener( 'change', data.event, false );
} else if ( current.event ) {
subnode.addEventListener( 'change', current.event, true );
}
}
}
if (data.shiftClickSupport && data.type === 'checkbox') {
break;
Morebits.checkboxShiftClickSupport(Morebits.quickForm.getElements(node, data.name));
case 'input':
}
node = document.createElement( 'div' );
break;
node.setAttribute( 'id', 'div_' + id );
case 'input':
node = document.createElement('div');
node.setAttribute('id', 'div_' + id);
 
if ( data.label ) {
label = node.appendChild( document.createElement( 'label' ) );
label.appendChild( document.createTextNode( data.label ) );
label.setAttribute( 'for', data.id || id);
}
 
subnode = node.appendChild( document.createElement( 'input' ) );
if ( data.value ) {
subnode.setAttribute( 'value', data.value );
}
subnode.setAttribute( 'name', data.name );
subnode.setAttribute( 'typeid', 'text'id );
subnode.setAttribute( 'type', 'text' );
if (data.size) {
subnode.setAttributeif('size', data.size ); {
subnode.setAttribute( 'size', data.size );
}
}
if (data.disabled) {
subnode.setAttributeif('disabled', 'data.disabled' ); {
subnode.setAttribute( 'disabled', 'disabled' );
}
}
if (data.required) {
if( data.readonly ) {
subnode.setAttribute('required', 'required');
subnode.setAttribute( 'readonly', 'readonly' );
}
}
if (data.readonly) {
if( data.maxlength ) {
subnode.setAttribute('readonly', 'readonly');
subnode.setAttribute( 'maxlength', data.maxlength );
}
}
if (data.maxlength) {
if( data.event ) {
subnode.setAttribute('maxlength', data.maxlength);
subnode.addEventListener( 'keyup', data.event, false );
}
}
if (data.event) {
break;
subnode.addEventListener('keyup', data.event, false);
case 'dyninput':
}
var min = data.min || 1;
childContainder = subnode;
var max = data.max || Infinity;
break;
case 'dyninput':
var min = data.min || 1;
var max = data.max || Infinity;
 
node = document.createElement( 'div' );
 
label = node.appendChild( document.createElement( 'h5' ) );
label.appendChild( document.createTextNode( data.label ) );
 
var listNode = node.appendChild( document.createElement( 'div' ) );
 
var more = this.compute( {
type: 'button',
label: 'more',
disabled: min >= max,
event: function(e) {
var new_node = new Morebits.quickForm.element( e.target.sublist );
e.target.area.appendChild( new_node.render() );
 
if ( ++e.target.counter >= e.target.max ) {
e.target.setAttribute( 'disabled', 'disabled' );
}
e.stopPropagation();
}
} );
 
node.appendChild( more[0] );
var moreButton = more[1];
 
var sublist = {
type: '_dyninput_element',
label: data.sublabel || data.label,
name: data.name,
value: data.value,
size: data.size,
remove: false,
maxlength: data.maxlength,
event: data.event
};
 
for ( i = 0; i < min; ++i ) {
var elem = new Morebits.quickForm.element( sublist );
listNode.appendChild( elem.render() );
}
sublist.remove = true;
sublist.morebutton = moreButton;
sublist.listnode = listNode;
 
moreButton.sublist = sublist;
moreButton.area = listNode;
moreButton.max = max - min;
moreButton.counter = 0;
break;
case '_dyninput_element': // Private, similar to normal input
node = document.createElement( 'div' );
 
if ( data.label ) {
label = node.appendChild( document.createElement( 'label' ) );
label.appendChild( document.createTextNode( data.label ) );
label.setAttribute( 'for', id );
}
 
subnode = node.appendChild( document.createElement( 'input' ) );
if ( data.value ) {
subnode.setAttribute( 'value', data.value );
}
subnode.setAttribute( 'name', data.name );
subnode.setAttribute( 'type', 'text' );
if ( data.size ) {
subnode.setAttribute( 'size', data.size );
}
if ( data.maxlength ) {
subnode.setAttribute( 'maxlength', data.maxlength );
}
if ( data.event ) {
subnode.addEventListener( 'keyup', data.event, false );
}
if ( data.remove ) {
var remove = this.compute( {
type: 'button',
label: 'remove',
var more = e.target.morebutton;
 
list.removeChild( node );
--more.counter;
more.removeAttribute( 'disabled' );
e.stopPropagation();
}
} );
node.appendChild( remove[0] );
var removeButton = remove[1];
removeButton.inputnode = node;
removeButton.listnode = data.listnode;
removeButton.morebutton = data.morebutton;
}
break;
case 'hidden':
node = document.createElement( 'input' );
node.setAttribute( 'type', 'hidden' );
node.values = data.value;
node.setAttribute( 'value', data.value );
node.setAttribute( 'name', data.name );
break;
case 'header':
node = document.createElement( 'h5' );
node.appendChild( document.createTextNode( data.label ) );
break;
case 'div':
node = document.createElement( 'div' );
if (data.name) {
node.setAttribute( 'name', data.name );
}
if (data.label) {
if ( ! $.isArray( data.label ) ) {
data.label = [ data.label ];
}
var result = document.createElement( 'span' );
break;
result.className = 'quickformDescription';
case 'hidden':
for( i = 0; i < data.label.length; ++i ) {
node = document.createElement('input');
if( typeof data.label[i] === 'string' ) {
node.setAttribute('type', 'hidden');
result.appendChild( document.createTextNode( data.label[i] ) );
node.values = data.value;
} else if( data.label[i] instanceof Element ) {
node.setAttribute('value', data.value);
node result.setAttributeappendChild('name', data.namelabel[i] );
break;
case 'header':
node = document.createElement('h5');
node.appendChild(document.createTextNode(data.label));
break;
case 'div':
node = document.createElement('div');
if (data.name) {
node.setAttribute('name', data.name);
}
if (data.label) {
if (!Array.isArray(data.label)) {
data.label = [ data.label ];
}
var result = document.createElement('span');
result.className = 'quickformDescription';
for (i = 0; i < data.label.length; ++i) {
if (typeof data.label[i] === 'string') {
result.appendChild(document.createTextNode(data.label[i]));
} else if (data.label[i] instanceof Element) {
result.appendChild(data.label[i]);
}
}
node.appendChild(result);
}
node.appendChild( result );
break;
}
case 'submit':
break;
node = document.createElement('span');
case 'submit':
childContainder = node.appendChild(document.createElement('input'));
node = document.createElement( 'span' );
childContainder.setAttribute('type', 'submit');
childContainder = node.appendChild(document.createElement( 'input' ));
if (data.label) {
childContainder.setAttribute( 'valuetype', data.label'submit' );
if( data.label ) {
}
childContainder.setAttribute( 'namevalue', data.namelabel || 'submit');
}
if (data.disabled) {
childContainder.setAttribute( 'disabledname', data.name || 'disabledsubmit' );
if( data.disabled ) {
}
childContainder.setAttribute( 'disabled', 'disabled' );
break;
}
case 'button':
break;
node = document.createElement('span');
case 'button':
childContainder = node.appendChild(document.createElement('input'));
node = document.createElement( 'span' );
childContainder.setAttribute('type', 'button');
childContainder = node.appendChild(document.createElement( 'input' ));
if (data.label) {
childContainder.setAttribute( 'valuetype', data.label'button' );
if( data.label ) {
}
childContainder.setAttribute( 'namevalue', data.namelabel );
}
if (data.disabled) {
childContainder.setAttribute( 'disabledname', 'disabled'data.name );
if( data.disabled ) {
}
childContainder.setAttribute( 'disabled', 'disabled' );
if (data.event) {
}
childContainder.addEventListener('click', data.event, false);
if( data.event ) {
}
childContainder.addEventListener( 'click', data.event, false );
break;
}
case 'textarea':
break;
node = document.createElement('div');
case 'textarea':
node.setAttribute('id', 'div_' + id);
node = document.createElement( 'div' );
if (data.label) {
node.setAttribute( 'id', 'div_' + id );
label = node.appendChild(document.createElement('h5'));
if( data.label ) {
var labelElement = document.createElement('label');
label = node.appendChild( document.createElement( 'h5' ) );
labelElement.textContent = data.label;
label.appendChild( document.createTextNode( data.label ) );
labelElement.setAttribute('for', data.id || id);
// TODO need to nest a <label> tag in here without creating extra vertical space
label.appendChild(labelElement);
//label.setAttribute( 'for', id );
}
}
subnode = node.appendChild(document.createElement('textarea'));
subnode = node.setAttributeappendChild( document.createElement( 'nametextarea', data.name) );
subnode.setAttribute( 'name', data.name );
if (data.cols) {
subnode.setAttributeif('cols', data.cols ); {
subnode.setAttribute( 'cols', data.cols );
}
}
if (data.rows) {
subnode.setAttributeif('rows', data.rows ); {
subnode.setAttribute( 'rows', data.rows );
}
}
if (data.disabled) {
subnode.setAttributeif('disabled', 'data.disabled' ); {
subnode.setAttribute( 'disabled', 'disabled' );
}
}
if (data.required) {
if( data.readonly ) {
subnode.setAttribute('required', 'required');
subnode.setAttribute( 'readonly', 'readonly' );
}
}
if (data.readonly) {
if( data.value ) {
subnode.setAttribute('readonly', 'readonly');
subnode.value = data.value;
}
}
if (data.value) {
break;
subnode.value = data.value;
default:
}
throw new Error("Morebits.quickForm: unknown element type " + data.type.toString());
childContainder = subnode;
break;
default:
throw new Error('Morebits.quickForm: unknown element type ' + data.type.toString());
}
 
if ( !childContainder ) {
childContainder = node;
}
if ( data.tooltip ) {
Morebits.quickForm.element.generateTooltip( label || node , data );
}
 
if ( data.extra ) {
childContainder.extra = data.extra;
}
if ( data.style ) {
childContainder.setAttribute( 'style', data.style );
}
if ( data.className ) {
childContainder.className = ( childContainder.className ?
childContainder.className + '" '" + data.className :
data.className );
}
childContainder.setAttribute( 'id', data.id || id );
 
return [ node, childContainder ];
};
 
Morebits.quickForm.element.autoNWSW = function() {
/**
return $(this).offset().top > ($(document).scrollTop() + $(window).height() / 2) ? 'sw' : 'nw';
* Create a jQuery UI-based tooltip.
*
* @memberof Morebits.quickForm.element
* @requires jquery.ui
* @param {HTMLElement} node - The HTML element beside which a tooltip is to be generated.
* @param {object} data - Tooltip-related configuration data.
*/
Morebits.quickForm.element.generateTooltip = function QuickFormElementGenerateTooltip(node, data) {
var tooltipButton = node.appendChild(document.createElement('span'));
tooltipButton.className = 'morebits-tooltipButton';
tooltipButton.title = data.tooltip; // Provides the content for jQuery UI
tooltipButton.appendChild(document.createTextNode('?'));
$(tooltipButton).tooltip({
position: { my: 'left top', at: 'center bottom', collision: 'flipfit' },
// Deprecated in UI 1.12, but MW stuck on 1.9.2 indefinitely; see #398 and T71386
tooltipClass: 'morebits-ui-tooltip'
});
};
 
Morebits.quickForm.element.generateTooltip = function QuickFormElementGenerateTooltip( node, data ) {
 
$('<span/>', {
// Some utility methods for manipulating quickForms after their creation:
'class': 'ui-icon ui-icon-help ui-icon-inline morebits-tooltip'
// (None of these work for "dyninput" type fields at present)
}).appendTo(node).tipsy({
'fallback': data.tooltip,
'fade': true,
'gravity': (data.type === "input" || data.type === "select") ?
Morebits.quickForm.element.autoNWSW : $.fn.tipsy.autoWE,
'html': true,
'delayOut': 250
});
};
 
/**
* Some utility methods for manipulating quickForms after their creation
* Returns an object containing all filled form data entered by the user, with the object
* (None of them work for "dyninput" type fields at present)
* keys being the form element names. Disabled fields will be ignored, but not hidden fields.
*
* Morebits.quickForm.getElements(form, fieldName)
* Returns all form elements with a given field name or ID
*
* @memberof Morebits.quickForm.getCheckboxOrRadio(elementArray, value)
* Searches the array of elements for a checkbox or radio button with a certain |value| attribute
* @param {HTMLFormElement} form
*
* @returns {object} With field names as keys, input data as values.
* Morebits.quickForm.getElementContainer(element)
* Returns the <div> containing the form element, or the form element itself
* May not work as expected on checkboxes or radios
*
* Morebits.quickForm.getElementLabelObject(element)
* Gets the HTML element that contains the label of the given form element (mainly for internal use)
*
* Morebits.quickForm.getElementLabel(element)
* Gets the label text of the element
*
* Morebits.quickForm.setElementLabel(element, labelText)
* Sets the label of the element to the given text
*
* Morebits.quickForm.overrideElementLabel(element, temporaryLabelText)
* Stores the element's current label, and temporarily sets the label to the given text
*
* Morebits.quickForm.resetElementLabel(element)
* Restores the label stored by overrideElementLabel
*
* Morebits.quickForm.setElementVisibility(element, visibility)
* Shows or hides a form element plus its label and tooltip
*
* Morebits.quickForm.setElementTooltipVisibility(element, visibility)
* Shows or hides the "question mark" icon next to a form element
*/
Morebits.quickForm.getInputData = function(form) {
var result = {};
 
for (var i = 0; i < form.elements.length; i++) {
var field = form.elements[i];
if (field.disabled || !field.name || !field.type ||
field.type === 'submit' || field.type === 'button') {
continue;
}
 
// For elements in subgroups, quickform prepends element names with
// name of the parent group followed by a period, get rid of that.
var fieldNameNorm = field.name.slice(field.name.indexOf('.') + 1);
 
switch (field.type) {
case 'radio':
if (field.checked) {
result[fieldNameNorm] = field.value;
}
break;
case 'checkbox':
if (field.dataset.single) {
result[fieldNameNorm] = field.checked; // boolean
} else {
result[fieldNameNorm] = result[fieldNameNorm] || [];
if (field.checked) {
result[fieldNameNorm].push(field.value);
}
}
break;
case 'select-multiple':
result[fieldNameNorm] = $(field).val(); // field.value doesn't work
break;
case 'text': // falls through
case 'textarea':
result[fieldNameNorm] = field.value.trim();
break;
default: // could be select-one, date, number, email, etc
if (field.value) {
result[fieldNameNorm] = field.value;
}
break;
}
}
return result;
};
 
 
/**
* Returns all form elements with a given field name or ID.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {HTMLFormElement} form
* @param {string} fieldName - The name or id of the fields.
* @returns {HTMLElement[]} - Array of matching form elements.
*/
Morebits.quickForm.getElements = function QuickFormGetElements(form, fieldName) {
var $form = $(form);
fieldName = $.escapeSelector(fieldName); // sanitize input
var $elements = $form.find('[name="' + fieldName + '"]');
if ($elements.length > 0) {
}
$elements = $form.find('#' + fieldName);
returnif ($elements.toArray(length > 0); {
return $elements.toArray();
}
return null;
};
 
/**
* Searches the array of elements for a checkbox or radio button with a certain
* `value` attribute, and returns the first such element. Returns null if not found.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {HTMLInputElement[]} elementArray - Array of checkbox or radio elements.
* @param {string} value - Value to search for.
* @returns {HTMLInputElement}
*/
Morebits.quickForm.getCheckboxOrRadio = function QuickFormGetCheckboxOrRadio(elementArray, value) {
var found = $.grep(elementArray, function(el) {
};
 
/**
* Returns the &lt;div> containing the form element, or the form element itself
* May not work as expected on checkboxes or radios.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {HTMLElement} element
* @returns {HTMLElement}
*/
Morebits.quickForm.getElementContainer = function QuickFormGetElementContainer(element) {
// for divs, headings and fieldsets, the container is the element itself
};
 
/**
* Gets the HTML element that contains the label of the given form element
* (mainly for internal use).
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {(HTMLElement|Morebits.quickForm.element)} element
* @returns {HTMLElement}
*/
Morebits.quickForm.getElementLabelObject = function QuickFormGetElementLabelObject(element) {
// for buttons, divs and headers, the label is on the element itself
if (element.type === '"button'" || element.type === '"submit'" ||
element instanceof HTMLDivElement || element instanceof HTMLHeadingElement) {
return element;
 
// for fieldsets, the label is the child <legend> element
} else if (element instanceof HTMLFieldSetElement) {
return element.getElementsByTagName('"legend'")[0];
 
// for textareas, the label is the sibling <h5> element
} else if (element instanceof HTMLTextAreaElement) {
return element.parentNode.getElementsByTagName('"h5'")[0];
 
// for others, the label is the sibling <label> element
} else {
return element.parentNode.getElementsByTagName("label")[0];
}
 
// for others, the label is the sibling <label> element
return null;
return element.parentNode.getElementsByTagName('label')[0];
};
 
/**
* Gets the label text of the element.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {(HTMLElement|Morebits.quickForm.element)} element
* @returns {string}
*/
Morebits.quickForm.getElementLabel = function QuickFormGetElementLabel(element) {
var labelElement = Morebits.quickForm.getElementLabelObject(element);
};
 
/**
* Sets the label of the element to the given text.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {(HTMLElement|Morebits.quickForm.element)} element
* @param {string} labelText
* @returns {boolean} True if succeeded, false if the label element is unavailable.
*/
Morebits.quickForm.setElementLabel = function QuickFormSetElementLabel(element, labelText) {
var labelElement = Morebits.quickForm.getElementLabelObject(element);
};
 
/**
* Stores the element's current label, and temporarily sets the label to the given text.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {(HTMLElement|Morebits.quickForm.element)} element
* @param {string} temporaryLabelText
* @returns {boolean} `true` if succeeded, `false` if the label element is unavailable.
*/
Morebits.quickForm.overrideElementLabel = function QuickFormOverrideElementLabel(element, temporaryLabelText) {
if (!element.hasAttribute('"data-oldlabel'")) {
element.setAttribute('"data-oldlabel'", Morebits.quickForm.getElementLabel(element));
}
return Morebits.quickForm.setElementLabel(element, temporaryLabelText);
};
 
/**
* Restores the label stored by overrideElementLabel.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {(HTMLElement|Morebits.quickForm.element)} element
* @returns {boolean} True if succeeded, false if the label element is unavailable.
*/
Morebits.quickForm.resetElementLabel = function QuickFormResetElementLabel(element) {
if (element.hasAttribute('"data-oldlabel'")) {
return Morebits.quickForm.setElementLabel(element, element.getAttribute('"data-oldlabel'"));
}
return null;
};
 
/**
* Shows or hides a form element plus its label and tooltip.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {(HTMLElement|jQuery|string)} element - HTML/jQuery element, or jQuery selector string.
* @param {boolean} [visibility] - Skip this to toggle visibility.
*/
Morebits.quickForm.setElementVisibility = function QuickFormSetElementVisibility(element, visibility) {
$(element).toggle(visibility);
};
 
/**
* Shows or hides the question mark icon (which displays the tooltip) next to a form element.
*
* @memberof Morebits.quickForm
* @param {(HTMLElement|jQuery)} element
* @param {boolean} [visibility] - Skip this to toggle visibility.
*/
Morebits.quickForm.setElementTooltipVisibility = function QuickFormSetElementTooltipVisibility(element, visibility) {
$(Morebits.quickForm.getElementContainer(element)).find('".morebits-tooltipButton'tooltip").toggle(visibility);
};
 
 
/**
* @external**************** HTMLFormElement ****************
*/
* getChecked:
/**
* XXX Doesn't seem to work reliably across all browsers at the moment. -- see getChecked2 in twinkleunlink.js, which is better
* Get checked items in the form.
*
* Returns an array containing the values of elements with the given name, that has it's
* @function external:HTMLFormElement.getChecked
* @param {string} name - Find checked property ofset elementsto true. (i.e. a checkbox or a radiobutton is checked), or select options
* that have selected set to true. (don't try to mix selects with radio/checkboxes, please)
* or a radiobutton) with the given name, or select options that have selected
* Type is optional and can specify if either radio or checkbox (for the event
* set to true (don't try to mix selects with radio/checkboxes).
* that both checkboxes and radiobuttons have the same name.
* @param {string} [type] - Optionally specify either radio or checkbox (for
* the event that both checkboxes and radiobuttons have the same name).
* @returns {string[]} - Contains the values of elements with the given name
* checked property set to true.
*/
 
HTMLFormElement.prototype.getChecked = function(name, type) {
HTMLFormElement.prototype.getChecked = function( name, type ) {
var elements = this.elements[name];
if ( !elements ) {
// if the element doesn't exists, return null.
return [];
return null;
}
var return_array = [];
var i;
if ( elements instanceof HTMLSelectElement ) {
var options = elements.options;
for ( i = 0; i < options.length; ++i ) {
if ( options[i].selected ) {
if ( options[i].values ) {
return_array.push( options[i].values );
} else {
return_array.push( options[i].value );
}
 
}
}
} else if ( elements instanceof HTMLInputElement ) {
if ( type && elements.type !== type ) {
return [];
} else if ( elements.checked ) {
return [ elements.value ];
}
} else {
for ( i = 0; i < elements.length; ++i ) {
if ( elements[i].checked ) {
if ( type && elements[i].type !== type ) {
continue;
}
if ( elements[i].values ) {
return_array.push( elements[i].values );
} else {
return_array.push( elements[i].value );
}
}
return return_array;
};
 
 
 
/**
* **************** RegExp ****************
* Does the same as {@link HTMLFormElement.getChecked|getChecked}, but with unchecked elements.
*
* RegExp.escape: Will escape a string to be used in a RegExp
* @function external:HTMLFormElement.getUnchecked
* @param {string} name - Find checked property of elements (i.e. a checkbox
* or a radiobutton) with the given name, or select options that have selected
* set to true (don't try to mix selects with radio/checkboxes).
* @param {string} [type] - Optionally specify either radio or checkbox (for
* the event that both checkboxes and radiobuttons have the same name).
* @returns {string[]} - Contains the values of elements with the given name
* checked property set to true.
*/
 
HTMLFormElement.prototype.getUnchecked = function(name, type) {
RegExp.escape = function( text, space_fix ) {
var elements = this.elements[name];
text = mw.RegExp.escape(text);
if (!elements) {
 
return [];
// Special MediaWiki escape - underscore/space are often equivalent
if( space_fix ) {
text = text.replace( / |_/g, '[_ ]' );
}
var return_array = [];
var i;
if (elements instanceof HTMLSelectElement) {
var options = elements.options;
for (i = 0; i < options.length; ++i) {
if (!options[i].selected) {
if (options[i].values) {
return_array.push(options[i].values);
} else {
return_array.push(options[i].value);
}
 
return text;
}
};
 
 
 
/**
* **************** Morebits.bytes ****************
* Utility object for formatting byte values
*/
 
Morebits.bytes = function( value ) {
if( typeof value === 'string' ) {
var res = /(\d+) ?(\w?)(i?)B?/.exec( value );
var number = res[1];
var mag = res[2];
var si = res[3];
 
if( !number ) {
this.number = 0;
return;
}
 
} else if (elements instanceof HTMLInputElement) {
if (type && elements.type !==si type) {
this.value = number * Math.pow( 10, Morebits.bytes.magnitudes[mag] * 3 );
return [];
} else if (!elements.checked) {
this.value = number * Math.pow( 2, Morebits.bytes.magnitudes[mag] * 10 );
return [ elements.value ];
}
} else {
this.value = value;
for (i = 0; i < elements.length; ++i) {
if (!elements[i].checked) {
if (type && elements[i].type !== type) {
continue;
}
if (elements[i].values) {
return_array.push(elements[i].values);
} else {
return_array.push(elements[i].value);
}
}
}
}
return return_array;
};
 
Morebits.bytes.magnitudes = {
'': 0,
'K': 1,
'M': 2,
'G': 3,
'T': 4,
'P': 5,
'E': 6,
'Z': 7,
'Y': 8
};
 
Morebits.bytes.rmagnitudes = {
/**
0: '',
* @external RegExp
1: 'K',
*/
2: 'M',
/**
3: 'G',
* Deprecated as of September 2020, use {@link Morebits.string.escapeRegExp}
4: 'T',
* or `mw.util.escapeRegExp`.
5: 'P',
*
6: 'E',
* @function external:RegExp.escape
7: 'Z',
* @deprecated Use {@link Morebits.string.escapeRegExp} or `mw.util.escapeRegExp`.
8: 'Y'
* @param {string} text - String to be escaped.
};
* @param {boolean} [space_fix=false] - Whether to replace spaces and
 
* underscores with `[ _]` as they are often equivalent.
Morebits.bytes.prototype.valueOf = function() {
* @returns {string} - The escaped text.
return this.value;
*/
};
RegExp.escape = function(text, space_fix) {
 
if (space_fix) {
Morebits.bytes.prototype.toString = function( magnitude ) {
console.error('NOTE: RegExp.escape from Morebits was deprecated September 2020, please replace it with Morebits.string.escapeRegExp'); // eslint-disable-line no-console
var tmp = this.value;
return Morebits.string.escapeRegExp(text);
if( magnitude ) {
var si = /i/.test(magnitude);
var mag = magnitude.replace( /.*?(\w)i?B?.*/g, '$1' );
if( si ) {
tmp /= Math.pow( 2, Morebits.bytes.magnitudes[mag] * 10 );
} else {
tmp /= Math.pow( 10, Morebits.bytes.magnitudes[mag] * 3 );
}
if( parseInt( tmp, 10 ) !== tmp ) {
tmp = Number( tmp ).toPrecision( 4 );
}
return tmp + ' ' + mag + (si?'i':'') + 'B';
} else {
// si per default
var current = 0;
while( tmp >= 1024 ) {
tmp /= 1024;
++current;
}
tmp = this.value / Math.pow( 2, current * 10 );
if( parseInt( tmp, 10 ) !== tmp ) {
tmp = Number( tmp ).toPrecision( 4 );
}
return tmp + ' ' + Morebits.bytes.rmagnitudes[current] + ( current > 0 ? 'iB' : 'B' );
}
console.error('NOTE: RegExp.escape from Morebits was deprecated September 2020, please replace it with mw.util.escapeRegExp'); // eslint-disable-line no-console
return mw.util.escapeRegExp(text);
};
 
 
 
/**
* **************** String; Morebits.string ****************
* Helper functions to manipulate strings.
*
* @namespace Morebits.string
* @memberof Morebits
*/
 
if (!String.prototype.trimLeft) {
String.prototype.trimLeft = function stringPrototypeLtrim( ) {
return this.replace( /^[\s]+/g, "" );
};
}
 
if (!String.prototype.trimRight) {
String.prototype.trimRight = function stringPrototypeRtrim( ) {
return this.replace( /[\s]+$/g, "" );
};
}
 
if (!String.prototype.trim) {
String.prototype.trim = function stringPrototypeTrim( ) {
return this.trimRight().trimLeft();
};
}
 
// Helper functions to change case of a string
Morebits.string = {
/**
* @param {string} str
* @returns {string}
*/
toUpperCaseFirstChar: function(str) {
str = str.toString();
return str.substr( 0, 1 ).toUpperCase() + str.substr( 1 );
},
/**
* @param {string} str
* @returns {string}
*/
toLowerCaseFirstChar: function(str) {
str = str.toString();
return str.substr( 0, 1 ).toLowerCase() + str.substr( 1 );
},
splitWeightedByKeys: function( str, start, end, skip ) {
 
if( start.length !== end.length ) {
/**
throw new Error( 'start marker and end marker must be of the same length' );
* Gives an array of substrings of `str` - starting with `start` and
* ending with `end` - which is not in `skiplist`. Intended for use
* on wikitext with templates or links.
*
* @param {string} str
* @param {string} start
* @param {string} end
* @param {(string[]|string)} [skiplist]
* @returns {string[]}
* @throws If the `start` and `end` strings aren't of the same length.
* @throws If `skiplist` isn't an array or string
*/
splitWeightedByKeys: function(str, start, end, skiplist) {
if (start.length !== end.length) {
throw new Error('start marker and end marker must be of the same length');
}
var level = 0;
var initial = null;
var result = [];
if ( !Array $.isArray(skiplist skip ) ) {
if (skiplist skip === undefined ) {
skiplistskip = [];
} else if ( typeof skiplistskip === 'string' ) {
skiplistskip = [ skiplistskip ];
} else {
throw new Error(' "non-applicable skiplistskip parameter'" );
}
}
for ( var i = 0; i < str.length; ++i ) {
for ( var j = 0; j < skiplistskip.length; ++j ) {
if ( str.substr( i, skiplistskip[j].length ) === skiplistskip[j] ) {
i += skiplistskip[j].length - 1;
continue;
}
}
if ( str.substr( i, start.length ) === start ) {
if ( initial === null ) {
initial = i;
}
++level;
i += start.length - 1;
} else if ( str.substr( i, end.length ) === end ) {
--level;
i += end.length - 1;
}
if ( !level && initial !== null ) {
result.push( str.substring( initial, i + 1 ) );
initial = null;
}
return result;
},
// for deletion/other templates taking a freeform "reason" from a textarea (e.g. PROD, XFD, RPP)
 
formatReasonText: function( str ) {
/**
return str.toString().trimRight().replace(/\|/g, "{{subst:!}}");
* Formats freeform "reason" (from a textarea) for deletion/other
* templates that are going to be substituted, (e.g. PROD, XFD, RPP).
* Handles `|` outside a nowiki tag.
* Optionally, also adds a signature if not present already.
*
* @param {string} str
* @param {boolean} [addSig]
* @returns {string}
*/
formatReasonText: function(str, addSig) {
var reason = (str || '').toString().trim();
var unbinder = new Morebits.unbinder(reason);
unbinder.unbind('<no' + 'wiki>', '</no' + 'wiki>');
unbinder.content = unbinder.content.replace(/\|/g, '{{subst:!}}');
reason = unbinder.rebind();
if (addSig) {
var sig = '~~~~', sigIndex = reason.lastIndexOf(sig);
if (sigIndex === -1 || sigIndex !== reason.length - sig.length) {
reason += ' ' + sig;
}
}
return reason.trim();
},
 
/**
* Formats a "reason" (from a textarea) for inclusion in a userspace
* log. Replaces newlines with {{Pb}}, and adds an extra `#` before
* list items for proper formatting.
*
* @param {string} str
* @returns {string}
*/
formatReasonForLog: function(str) {
return str
// handle line breaks, which otherwise break numbering
.replace(/\n+/g, '{{pb}}')
// put an extra # in front before bulleted or numbered list items
.replace(/^(#+)/mg, '#$1')
.replace(/^(\*+)/mg, '#$1');
},
 
/**
* Like `String.prototype.replace()`, but escapes any dollar signs in
* the replacement string. Useful when the the replacement string is
* arbitrary, such as a username or freeform user input, and could
* contain dollar signs.
*
* @param {string} string - Text in which to replace.
* @param {(string|RegExp)} pattern
* @param {string} replacement
* @returns {string}
*/
safeReplace: function morebitsStringSafeReplace(string, pattern, replacement) {
return string.replace(pattern, replacement.replace(/\$/g, '$$$$'));
},
 
/**
* Determine if the user-provided expiration will be considered an
* infinite-length by MW.
*
* @see {@link https://phabricator.wikimedia.org/T68646}
*
* @param {string} expiry
* @returns {boolean}
*/
isInfinity: function morebitsStringIsInfinity(expiry) {
return ['indefinite', 'infinity', 'infinite', 'never'].indexOf(expiry) !== -1;
},
 
/**
* Escapes a string to be used in a RegExp, replacing spaces and
* underscores with `[_ ]` as they are often equivalent.
* Replaced RegExp.escape September 2020.
*
* @param {string} text - String to be escaped.
* @returns {string} - The escaped text.
*/
escapeRegExp: function(text) {
return mw.util.escapeRegExp(text).replace(/ |_/g, '[_ ]');
}
};
 
 
 
/**
* **************** Morebits.array ****************
* Helper functions to manipulate arrays.
*
* uniq(arr): returns a copy of the array with duplicates removed
* @namespace Morebits.array
*
* @memberof Morebits
* dups(arr): returns a copy of the array with the first instance of each value
* removed; subsequent instances of those values (duplicates) remain
*
* chunk(arr, size): breaks up |arr| into smaller arrays of length |size|, and
* returns an array of these "chunked" arrays
*/
 
Morebits.array = {
/**
* Remove duplicated items from an array.
*
* @param {Array} arr
* @returns {Array} A copy of the array with duplicates removed.
* @throws When provided a non-array.
*/
uniq: function(arr) {
if ( !Array $.isArray( arr ) ) {
throw '"A non-array object passed to Morebits.array.uniq'";
}
var result = [];
return arr.filter(function(item, idx) {
for( var i = 0; i < arr.length; ++i ) {
return arr.indexOf(item) === idx;
var current = arr[i];
});
if( result.indexOf( current ) === -1 ) {
result.push( current );
}
}
return result;
},
 
/**
* Remove non-duplicated items from an array.
*
* @param {Array} arr
* @returns {Array} A copy of the array with the first instance of each value
* removed; subsequent instances of those values (duplicates) remain.
* @throws When provided a non-array.
*/
dups: function(arr) {
if ( !Array $.isArray( arr ) ) {
throw '"A non-array object passed to Morebits.array.dups'";
}
var uniques = [];
return arr.filter(function(item, idx) {
var result = [];
return arr.indexOf(item) !== idx;
for( var i = 0; i < arr.length; ++i ) {
});
var current = arr[i];
if( uniques.indexOf( current ) === -1 ) {
uniques.push( current );
} else {
result.push( current );
}
}
return result;
},
chunk: function( arr, size ) {
 
if ( ! $.isArray( arr ) ) {
 
throw "A non-array object passed to Morebits.array.chunk";
/**
* Break up an array into smaller arrays.
*
* @param {Array} arr
* @param {number} size - Size of each chunk (except the last, which could be different).
* @returns {Array[]} An array containing the smaller, chunked arrays.
* @throws When provided a non-array.
*/
chunk: function(arr, size) {
if (!Array.isArray(arr)) {
throw 'A non-array object passed to Morebits.array.chunk';
}
if ( typeof size !== 'number' || size <= 0 ) { // pretty impossible to do anything :)
return [ arr ]; // we return an array consisting of this array.
}
var numChunksresult = Math.ceil(arr.length / size)[];
var current;
var result = new Array(numChunks);
for ( var i = 0; i < numChunksarr.length; i++i ) {
if( i % size === 0 ) { // when 'i' is 0, this is always true, so we start by creating one.
result[i] = arr.slice(i * size, (i + 1) * size);
current = [];
result.push( current );
}
current.push( arr[i] );
}
return result;
}
};
 
 
 
/**
* **************** Morebits.pageNameNorm ****************
* Utilities to enhance select2 menus. See twinklewarn, twinklexfd,
* Stores a normalized version of the wgPageName variable (underscores converted to spaces).
* twinkleblock for sample usages.
* For queen/king/whatever and country!
*
* @see {@link https://select2.org/}
*
* @namespace Morebits.select2
* @memberof Morebits
* @requires jquery.select2
*/
Morebits.pageNameNorm = mw.config.get('wgPageName').replace(/_/g, ' ');
Morebits.select2 = {
matchers: {
/**
* Custom matcher in which if the optgroup name matches, all options in that
* group are shown, like in jquery.chosen.
*/
optgroupFull: function(params, data) {
var originalMatcher = $.fn.select2.defaults.defaults.matcher;
var result = originalMatcher(params, data);
 
if (result && params.term &&
data.text.toUpperCase().indexOf(params.term.toUpperCase()) !== -1) {
result.children = data.children;
}
return result;
},
 
/** Custom matcher that matches from the beginning of words only. */
wordBeginning: function(params, data) {
var originalMatcher = $.fn.select2.defaults.defaults.matcher;
var result = originalMatcher(params, data);
if (!params.term || (result &&
new RegExp('\\b' + mw.util.escapeRegExp(params.term), 'i').test(result.text))) {
return result;
}
return null;
}
},
 
/** Underline matched part of options. */
highlightSearchMatches: function(data) {
var searchTerm = Morebits.select2SearchQuery;
if (!searchTerm || data.loading) {
return data.text;
}
var idx = data.text.toUpperCase().indexOf(searchTerm.toUpperCase());
if (idx < 0) {
return data.text;
}
 
return $('<span>').append(
data.text.slice(0, idx),
$('<span>').css('text-decoration', 'underline').text(data.text.slice(idx, idx + searchTerm.length)),
data.text.slice(idx + searchTerm.length)
);
},
 
/** Intercept query as it is happening, for use in highlightSearchMatches. */
queryInterceptor: function(params) {
Morebits.select2SearchQuery = params && params.term;
},
 
/**
* Open dropdown and begin search when the `.select2-selection` has
* focus and a key is pressed.
*
* @see {@link https://github.com/select2/select2/issues/3279#issuecomment-442524147}
*/
autoStart: function(ev) {
if (ev.which < 48) {
return;
}
var target = $(ev.target).closest('.select2-container');
if (!target.length) {
return;
}
target = target.prev();
target.select2('open');
var search = target.data('select2').dropdown.$search ||
target.data('select2').selection.$search;
search.focus();
}
 
};
 
 
/**
* **************** Morebits.unbinder ****************
* Temporarily hide a part of a string while processing the rest of it.
* Used by {@link Morebits.wikitext.page#commentOutImage|Morebits.wikitext.page.commentOutImage}.
*
* @memberof Morebits
* @class
* @param {string} string - The initial text to process.
* @example var u = new Morebits.unbinder('Hello world <!-- world --> world');
* u.unbind('<!--', '-->'); // text inside comment remains intact
* u.content = u.content.replace(/world/g, 'earth');
* u.rebind(); // gives 'Hello earth <!-- world --> earth'
*/
 
Morebits.unbinder = function Unbinder(string) {
Morebits.unbinder = function Unbinder( string ) {
if (typeof string !== 'string') {
throw if( newtypeof Error('notstring a!== 'string' ); {
throw new Error( "not a string" );
}
/** The text being processed. */
this.content = string;
this.counter = 0;
 
Morebits.unbinder.prototype = {
unbind: function UnbinderUnbind( prefix, postfix ) {
/**
var *re Hide= thenew regionRegExp( encapsulatedprefix by+ the'(.*?)' `prefix`+ and `postfix`, 'g' from);
this.content = this.content.replace( re, Morebits.unbinder.getCallback( this ) );
* string processing. `prefix` and `postfix` will be used in a
* RegExp, so items that need escaping should be use `\\`.
*
* @param {string} prefix
* @param {string} postfix
* @throws If either `prefix` or `postfix` is missing.
*/
unbind: function UnbinderUnbind(prefix, postfix) {
if (!prefix || !postfix) {
throw new Error('Both prefix and postfix must be provided');
}
var re = new RegExp(prefix + '([\\s\\S]*?)' + postfix, 'g');
this.content = this.content.replace(re, Morebits.unbinder.getCallback(this));
},
 
/**
* Restore the hidden portion of the `content` string.
*
* @returns {string} The processed output.
*/
rebind: function UnbinderRebind() {
var content = this.content;
content.self = this;
for ( var current in this.history ) {
if (Object this.prototypehistory.hasOwnProperty.call(this.history, current ) ) {
content = content.replace( current, this.history[current] );
}
}
history: null // {}
};
 
/** @memberof Morebits.unbinder */
Morebits.unbinder.getCallback = function UnbinderGetCallback(self) {
return function UnbinderCallback( match ) {
var current = self.prefix + self.counter + self.postfix;
self.history[current] = match;
 
 
/* **************** Morebits.date **************** */
/**
* **************** Date ****************
* Create a date object with enhanced processing capabilities, a la
* Helper functions to get the month as a string instead of a number
* {@link https://momentjs.com/|moment.js}. MediaWiki timestamp format is also
* acceptable, in addition to everything that JS Date() accepts.
*
* Normally it is poor form to play with prototypes of primitive types, but it
* @memberof Morebits
* is fairly unlikely that anyone will iterate over a Date object.
* @class
*/
Morebits.date = function() {
var args = Array.prototype.slice.call(arguments);
 
Date.monthNames = [
// Check MediaWiki formats
'January',
// Must be first since firefox erroneously accepts the timestamp
'February',
// format, sans timezone (See also: #921, #936, #1174, #1187), and the
'March',
// 14-digit string will be interpreted differently.
'April',
if (args.length === 1) {
'May',
var param = args[0];
'June',
if (/^\d{14}$/.test(param)) {
'July',
// YYYYMMDDHHmmss
'August',
var digitMatch = /(\d{4})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})/.exec(param);
'September',
if (digitMatch) {
'October',
// ..... year ... month .. date ... hour .... minute ..... second
'November',
this._d = new Date(Date.UTC.apply(null, [digitMatch[1], digitMatch[2] - 1, digitMatch[3], digitMatch[4], digitMatch[5], digitMatch[6]]));
'December'
}
];
} else if (typeof param === 'string') {
// Wikitext signature timestamp
var dateParts = Morebits.date.localeData.signatureTimestampFormat(param);
if (dateParts) {
this._d = new Date(Date.UTC.apply(null, dateParts));
}
}
}
 
Date.monthNamesAbbrev = [
if (!this._d) {
'Jan',
// Try standard date
'Feb',
this._d = new (Function.prototype.bind.apply(Date, [Date].concat(args)));
'Mar',
}
'Apr',
'May',
'Jun',
'Jul',
'Aug',
'Sep',
'Oct',
'Nov',
'Dec'
];
 
Date.prototype.getMonthName = function() {
// Still no?
ifreturn Date.monthNames[ (!this.isValidgetMonth()) {];
mw.log.warn('Invalid Morebits.date initialisation:', args);
}
};
 
Date.prototype.getMonthNameAbbrev = function() {
/**
return Date.monthNamesAbbrev[ this.getMonth() ];
* Localized strings for date processing.
*
* @memberof Morebits.date
* @type {object.<string, string>}
* @property {string[]} months
* @property {string[]} monthsShort
* @property {string[]} days
* @property {string[]} daysShort
* @property {object.<string, string>} relativeTimes
* @private
*/
Morebits.date.localeData = {
months: ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'],
monthsShort: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'],
days: ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'],
daysShort: ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'],
relativeTimes: {
thisDay: '[Today at] h:mm A',
prevDay: '[Yesterday at] h:mm A',
nextDay: '[Tomorrow at] h:mm A',
thisWeek: 'dddd [at] h:mm A',
pastWeek: '[Last] dddd [at] h:mm A',
other: 'YYYY-MM-DD'
},
signatureTimestampFormat: function (str) {
// HH:mm, DD Month YYYY (UTC)
var rgx = /(\d{2}):(\d{2}), (\d{1,2}) (\w+) (\d{4}) \(UTC\)/;
var match = rgx.exec(str);
if (!match) {
return null;
}
var month = Morebits.date.localeData.months.indexOf(match[4]);
if (month === -1) {
return null;
}
// ..... year ... month .. date ... hour .... minute
return [match[5], month, match[3], match[1], match[2]];
}
};
 
Date.prototype.getUTCMonthName = function() {
/**
return Date.monthNames[ this.getUTCMonth() ];
* Map units with getter/setter function names, for `add` and `subtract`
* methods.
*
* @memberof Morebits.date
* @type {object.<string, string>}
*/
Morebits.date.unitMap = {
seconds: 'Seconds',
minutes: 'Minutes',
hours: 'Hours',
days: 'Date',
months: 'Month',
years: 'FullYear'
};
 
Morebits.dateDate.prototype.getUTCMonthNameAbbrev = function() {
return Date.monthNamesAbbrev[ this.getUTCMonth() ];
/** @returns {boolean} */
};
isValid: function() {
return !isNaN(this.getTime());
},
 
/**
* @param {(Date|Morebits.date)} date
* @returns {boolean}
*/
isBefore: function(date) {
return this.getTime() < date.getTime();
},
/**
* @param {(Date|Morebits.date)} date
* @returns {boolean}
*/
isAfter: function(date) {
return this.getTime() > date.getTime();
},
 
/** @returns {string} */
getUTCMonthName: function() {
return Morebits.date.localeData.months[this.getUTCMonth()];
},
/** @returns {string} */
getUTCMonthNameAbbrev: function() {
return Morebits.date.localeData.monthsShort[this.getUTCMonth()];
},
/** @returns {string} */
getMonthName: function() {
return Morebits.date.localeData.months[this.getMonth()];
},
/** @returns {string} */
getMonthNameAbbrev: function() {
return Morebits.date.localeData.monthsShort[this.getMonth()];
},
/** @returns {string} */
getUTCDayName: function() {
return Morebits.date.localeData.days[this.getUTCDay()];
},
/** @returns {string} */
getUTCDayNameAbbrev: function() {
return Morebits.date.localeData.daysShort[this.getUTCDay()];
},
/** @returns {string} */
getDayName: function() {
return Morebits.date.localeData.days[this.getDay()];
},
/** @returns {string} */
getDayNameAbbrev: function() {
return Morebits.date.localeData.daysShort[this.getDay()];
},
 
/**
* **************** Morebits.wikipedia ****************
* Add a given number of minutes, hours, days, months or years to the date.
* English Wikipedia-specific objects
* This is done in-place. The modified date object is also returned, allowing chaining.
*/
* @param {number} number - Should be an integer.
* @param {string} unit
* @throws If invalid or unsupported unit is given.
* @returns {Morebits.date}
*/
add: function(number, unit) {
unit = unit.toLowerCase(); // normalize
var unitMap = Morebits.date.unitMap;
var unitNorm = unitMap[unit] || unitMap[unit + 's']; // so that both singular and plural forms work
if (unitNorm) {
this['set' + unitNorm](this['get' + unitNorm]() + number);
return this;
}
throw new Error('Invalid unit "' + unit + '": Only ' + Object.keys(unitMap).join(', ') + ' are allowed.');
},
 
Morebits.wikipedia = {};
/**
* Subtracts a given number of minutes, hours, days, months or years to the date.
* This is done in-place. The modified date object is also returned, allowing chaining.
*
* @param {number} number - Should be an integer.
* @param {string} unit
* @throws If invalid or unsupported unit is given.
* @returns {Morebits.date}
*/
subtract: function(number, unit) {
return this.add(-number, unit);
},
 
Morebits.wikipedia.namespaces = {
/**
'-2': 'Media',
* Format the date into a string per the given format string.
'-1': 'Special',
* Replacement syntax is a subset of that in moment.js:
'0': '',
*
'1': 'Talk',
* | Syntax | Output |
'2': 'User',
* |--------|--------|
'3': 'User talk',
* | H | Hours (24-hour) |
'4': 'Project',
* | HH | Hours (24-hour, padded) |
'5': 'Project talk',
* | h | Hours (12-hour) |
'6': 'File',
* | hh | Hours (12-hour, padded) |
'7': 'File talk',
* | A | AM or PM |
'8': 'MediaWiki',
* | m | Minutes |
'9': 'MediaWiki talk',
* | mm | Minutes (padded) |
'10': 'Template',
* | s | Seconds |
'11': 'Template talk',
* | ss | Seconds (padded) |
'12': 'Help',
* | SSS | Milliseconds fragment, padded |
'13': 'Help talk',
* | d | Day number of the week (Sun=0) |
'14': 'Category',
* | ddd | Abbreviated day name |
'15': 'Category talk',
* | dddd | Full day name |
'100': 'Portal',
* | D | Date |
'101': 'Portal talk',
* | DD | Date (padded) |
'108': 'Book',
* | M | Month number (0-indexed) |
'109': 'Book talk',
* | MM | Month number (0-indexed, padded) |
'118': 'Draft',
* | MMM | Abbreviated month name |
'119': 'Draft talk',
* | MMMM | Full month name |
'446': 'Education Program',
* | Y | Year |
'447': 'Education Program talk',
* | YY | Final two digits of year (20 for 2020, 42 for 1942) |
'710': 'TimedText',
* | YYYY | Year (same as `Y`) |
'711': 'TimedText talk',
*
'828': 'Module',
* @param {string} formatstr - Format the date into a string, using
'829': 'Module talk'
* the replacement syntax. Use `[` and `]` to escape items. If not
};
* provided, will return the ISO-8601-formatted string.
* @param {(string|number)} [zone=system] - `system` (for browser-default time zone),
* `utc`, or specify a time zone as number of minutes relative to UTC.
* @returns {string}
*/
format: function(formatstr, zone) {
if (!this.isValid()) {
return 'Invalid date'; // Put the truth out, preferable to "NaNNaNNan NaN:NaN" or whatever
}
var udate = this;
// create a new date object that will contain the date to display as system time
if (zone === 'utc') {
udate = new Morebits.date(this.getTime()).add(this.getTimezoneOffset(), 'minutes');
} else if (typeof zone === 'number') {
// convert to utc, then add the utc offset given
udate = new Morebits.date(this.getTime()).add(this.getTimezoneOffset() + zone, 'minutes');
}
 
// default to ISOString
if (!formatstr) {
return udate.toISOString();
}
 
var pad = function(num, len) {
len = len || 2; // Up to length of 00 + 1
return ('00' + num).toString().slice(0 - len);
};
var h24 = udate.getHours(), m = udate.getMinutes(), s = udate.getSeconds(), ms = udate.getMilliseconds();
var D = udate.getDate(), M = udate.getMonth() + 1, Y = udate.getFullYear();
var h12 = h24 % 12 || 12, amOrPm = h24 >= 12 ? 'PM' : 'AM';
var replacementMap = {
HH: pad(h24), H: h24, hh: pad(h12), h: h12, A: amOrPm,
mm: pad(m), m: m,
ss: pad(s), s: s,
SSS: pad(ms, 3),
dddd: udate.getDayName(), ddd: udate.getDayNameAbbrev(), d: udate.getDay(),
DD: pad(D), D: D,
MMMM: udate.getMonthName(), MMM: udate.getMonthNameAbbrev(), MM: pad(M), M: M,
YYYY: Y, YY: pad(Y % 100), Y: Y
};
 
var unbinder = new Morebits.unbinder(formatstr); // escape stuff between [...]
unbinder.unbind('\\[', '\\]');
unbinder.content = unbinder.content.replace(
/* Regex notes:
* d(d{2,3})? matches exactly 1, 3 or 4 occurrences of 'd' ('dd' is treated as a double match of 'd')
* Y{1,2}(Y{2})? matches exactly 1, 2 or 4 occurrences of 'Y'
*/
/H{1,2}|h{1,2}|m{1,2}|s{1,2}|SSS|d(d{2,3})?|D{1,2}|M{1,4}|Y{1,2}(Y{2})?|A/g,
function(match) {
return replacementMap[match];
}
);
return unbinder.rebind().replace(/\[(.*?)\]/g, '$1');
},
 
/**
* Gives a readable relative time string such as "Yesterday at 6:43 PM" or "Last Thursday at 11:45 AM".
* Similar to `calendar` in moment.js, but with time zone support.
*
* @param {(string|number)} [zone=system] - 'system' (for browser-default time zone),
* 'utc' (for UTC), or specify a time zone as number of minutes past UTC.
* @returns {string}
*/
calendar: function(zone) {
// Zero out the hours, minutes, seconds and milliseconds - keeping only the date;
// find the difference. Note that setHours() returns the same thing as getTime().
var dateDiff = (new Date().setHours(0, 0, 0, 0) -
new Date(this).setHours(0, 0, 0, 0)) / 8.64e7;
switch (true) {
case dateDiff === 0:
return this.format(Morebits.date.localeData.relativeTimes.thisDay, zone);
case dateDiff === 1:
return this.format(Morebits.date.localeData.relativeTimes.prevDay, zone);
case dateDiff > 0 && dateDiff < 7:
return this.format(Morebits.date.localeData.relativeTimes.pastWeek, zone);
case dateDiff === -1:
return this.format(Morebits.date.localeData.relativeTimes.nextDay, zone);
case dateDiff < 0 && dateDiff > -7:
return this.format(Morebits.date.localeData.relativeTimes.thisWeek, zone);
default:
return this.format(Morebits.date.localeData.relativeTimes.other, zone);
}
},
 
/**
* Get a regular expression that matches wikitext section titles, such
* as `==December 2019==` or `=== Jan 2018 ===`.
*
* @returns {RegExp}
*/
monthHeaderRegex: function() {
return new RegExp('^(==+)\\s*(?:' + this.getUTCMonthName() + '|' + this.getUTCMonthNameAbbrev() +
')\\s+' + this.getUTCFullYear() + '\\s*\\1', 'mg');
},
 
/**
* Creates a wikitext section header with the month and year.
*
* @param {number} [level=2] - Header level. Pass 0 for just the text
* with no wikitext markers (==).
* @returns {string}
*/
monthHeader: function(level) {
// Default to 2, but allow for 0 or stringy numbers
level = parseInt(level, 10);
level = isNaN(level) ? 2 : level;
 
var header = Array(level + 1).join('='); // String.prototype.repeat not supported in IE 11
var text = this.getUTCMonthName() + ' ' + this.getUTCFullYear();
 
if (header.length) { // wikitext-formatted header
return header + ' ' + text + ' ' + header;
}
return text; // Just the string
 
}
 
Morebits.wikipedia.namespacesFriendly = {
'0': '(Article)',
'1': 'Talk',
'2': 'User',
'3': 'User talk',
'4': 'Wikipedia',
'5': 'Wikipedia talk',
'6': 'File',
'7': 'File talk',
'8': 'MediaWiki',
'9': 'MediaWiki talk',
'10': 'Template',
'11': 'Template talk',
'12': 'Help',
'13': 'Help talk',
'14': 'Category',
'15': 'Category talk',
'100': 'Portal',
'101': 'Portal talk',
'108': 'Book',
'109': 'Book talk',
'118': 'Draft',
'119': 'Draft talk',
'446': 'Education Program',
'447': 'Education Program talk',
'710': 'TimedText',
'711': 'TimedText talk',
'828': 'Module',
'829': 'Module talk'
};
 
// Allow native Date.prototype methods to be used on Morebits.date objects
Object.getOwnPropertyNames(Date.prototype).forEach(function(func) {
// Exclude methods that collide with PageTriage's Date.js external, which clobbers native Date: [[phab:T268513]]
if (['add', 'getDayName', 'getMonthName'].indexOf(func) === -1) {
Morebits.date.prototype[func] = function() {
return this._d[func].apply(this._d, Array.prototype.slice.call(arguments));
};
}
});
 
 
/* **************** Morebits.wiki **************** */
/**
* **************** Morebits.wiki ****************
* Various objects for wiki editing and API access, including
* Various objects for wiki editing and API access
* {@link Morebits.wiki.api} and {@link Morebits.wiki.page}.
*
* @namespace Morebits.wiki
* @memberof Morebits
*/
 
Morebits.wiki = {};
 
// Determines whether the current page is a redirect or soft redirect
/**
// (fails to detect soft redirects on edit, history, etc. pages)
* @deprecated in favor of Morebits.isPageRedirect as of November 2020
* @memberof Morebits.wiki
* @returns {boolean}
*/
Morebits.wiki.isPageRedirect = function wikipediaIsPageRedirect() {
return !!(mw.config.get("wgIsRedirect") || document.getElementById("softredirect"));
console.warn('NOTE: Morebits.wiki.isPageRedirect has been deprecated, use Morebits.isPageRedirect instead.'); // eslint-disable-line no-console
return Morebits.isPageRedirect();
};
 
 
/* **************** Morebits.wiki.actionCompleted **************** */
/**
* @memberof Morebits.wiki
* @type {number}
*/
Morebits.wiki.numberOfActionsLeft = 0;
/**
* @memberof Morebits.wiki
* @type {number}
*/
Morebits.wiki.nbrOfCheckpointsLeft = 0;
 
/**
* **************** Morebits.wiki.actionCompleted ****************
* Display message and/or redirect to page upon completion of tasks.
*
* EveryUse call toof Morebits.wiki.api.postactionCompleted() results in the dispatch of an:
* Every call to Morebits.wiki.api.post() results in the dispatch of
* asynchronous callback. Each callback can in turn make an additional call to
* an asynchronous callback. Each callback can in turn
* Morebits.wiki.api.post() to continue a processing sequence. At the
* make an additional call to Morebits.wiki.api.post() to continue a
* conclusion of the final callback of a processing sequence, it is not
* processing sequence. At the conclusion of the final callback
* possible to simply return to the original caller because there is no call
* of a processing sequence, it is not possible to simply return to the
* stack leading back to the original context. Instead,
* original caller because there is no call stack leading back to
* Morebits.wiki.actionCompleted.event() is called to display the result to
* the original context. Instead, Morebits.wiki.actionCompleted.event() is
* the user and to perform an optional page redirect.
* called to display the result to the user and to perform an optional
* page redirect.
*
* The determination of when to call Morebits.wiki.actionCompleted.event() is
* is managed through the globals Morebits.wiki.numberOfActionsLeft and
* Morebits.wiki.nbrOfCheckpointsLeft. Morebits.wiki.numberOfActionsLeft is
* incremented at the start of every Morebits.wiki.api call and decremented
* after the completion of a callback function. If a callback function does
* does not create a new Morebits.wiki.api object before exiting, it is the final
* final step in the processing chain and Morebits.wiki.actionCompleted.event() will
* will then be called.
*
* Optionally, callers may use Morebits.wiki.addCheckpoint() to indicate that
* processing is not complete upon the conclusion of the final callback function.
* function. This is used for batch operations. The end of a batch is signaled by calling
* signaled by calling Morebits.wiki.removeCheckpoint().
*
* @memberof Morebits.wiki
*/
 
Morebits.wiki.actionCompleted = function(self) {
if (--Morebits.wiki.numberOfActionsLeft <= 0 && Morebits.wiki.nbrOfCheckpointsLeft <= 0) {;
Morebits.wiki.actionCompleted.event(self)nbrOfCheckpointsLeft = 0;
 
Morebits.wiki.actionCompleted = function( self ) {
if( --Morebits.wiki.numberOfActionsLeft <= 0 && Morebits.wiki.nbrOfCheckpointsLeft <= 0 ) {
Morebits.wiki.actionCompleted.event( self );
}
};
 
// Change per action wanted
/** @memberof Morebits.wiki */
Morebits.wiki.actionCompleted.event = function() {
ifnew Morebits.status( Morebits.wiki.actionCompleted.notice), {Morebits.wiki.actionCompleted.postfix, 'info' );
Morebits.status.actionCompleted if( Morebits.wiki.actionCompleted.noticeredirect ); {
}
if (Morebits.wiki.actionCompleted.redirect) {
// if it isn't a URL, make it one. TODO: This breaks on the articles 'http://', 'ftp://', and similar ones.
if ( !( (/^\w+\:\/\//).test( Morebits.wiki.actionCompleted.redirect ) ) ) {
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = mw.util.getUrl( Morebits.wiki.actionCompleted.redirect );
if ( Morebits.wiki.actionCompleted.followRedirect === false ) {
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect += '"?redirect=no'";
}
}
window.setTimeout( function() { window.location = Morebits.wiki.actionCompleted.redirect; }, Morebits.wiki.actionCompleted.timeOut );
window.location = Morebits.wiki.actionCompleted.redirect;
}, Morebits.wiki.actionCompleted.timeOut);
}
};
 
Morebits.wiki.actionCompleted.timeOut = ( typeof window.wpActionCompletedTimeOut === 'undefined' ? 5000 : window.wpActionCompletedTimeOut );
/** @memberof Morebits.wiki */
Morebits.wiki.actionCompleted.timeOut = typeof window.wpActionCompletedTimeOut === 'undefined' ? 5000 : window.wpActionCompletedTimeOut;
/** @memberof Morebits.wiki */
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = null;
/** @memberof Morebits.wiki.actionCompleted.notice = */'Action';
Morebits.wiki.actionCompleted.noticepostfix = null'completed';
 
/** @memberof Morebits.wiki */
Morebits.wiki.addCheckpoint = function() {
++Morebits.wiki.nbrOfCheckpointsLeft;
};
 
/** @memberof Morebits.wiki */
Morebits.wiki.removeCheckpoint = function() {
if ( --Morebits.wiki.nbrOfCheckpointsLeft <= 0 && Morebits.wiki.numberOfActionsLeft <= 0 ) {
Morebits.wiki.actionCompleted.event();
}
};
 
 
/* **************** Morebits.wiki.api **************** */
/**
* **************** Morebits.wiki.api ****************
* An easy way to talk to the MediaWiki API. Accepts either json or xml
* An easy way to talk to the MediaWiki API.
* (default) formats; if json is selected, will default to `formatversion=2`
* unless otherwise specified. Similarly, enforces newer `errorformat`s,
* defaulting to `html` if unspecified. `uselang` enforced to the wiki's
* content language.
*
* Constructor parameters:
* In new code, the use of the last 3 parameters should be avoided, instead
* currentAction: the current action (required)
* use {@link Morebits.wiki.api#setStatusElement|setStatusElement()} to bind
* query: the query (required)
* the status element (if needed) and use `.then()` or `.catch()` on the
* onSuccess: the function to call when request gotten
* promise returned by `post()`, rather than specify the `onSuccess` or
* statusElement: a Morebits.status object to use for status messages (optional)
* `onFailure` callbacks.
* onError: the function to call if an error occurs (optional)
*
* @memberof Morebits.wiki
* @class
* @param {string} currentAction - The current action (required).
* @param {object} query - The query (required).
* @param {Function} [onSuccess] - The function to call when request is successful.
* @param {Morebits.status} [statusElement] - A Morebits.status object to use for status messages.
* @param {Function} [onError] - The function to call if an error occurs.
*/
Morebits.wiki.api = function( currentAction, query, onSuccess, statusElement, onError ) {
this.currentAction = currentAction;
this.query = query;
this.query.format = 'xml';
this.query.assert = 'user';
// Enforce newer error formats, preferring html
if (!query.errorformat || ['wikitext', 'plaintext'].indexOf(query.errorformat) === -1) {
this.query.errorformat = 'html';
}
// Explicitly use the wiki's content language to minimize confusion,
// see #1179 for discussion
this.query.uselang = 'content';
this.query.errorlang = 'uselang';
this.query.errorsuselocal = 1;
 
this.onSuccess = onSuccess;
this.onError = onError;
if ( statusElement ) {
this.setStatusElement(statelem = statusElement);
this.statelem.status( currentAction );
} else {
this.statelem = new Morebits.status( currentAction );
}
// JSON is used throughout Morebits/Twinkle, but xml remains the default for backwards compatibility
if (!query.format) {
this.query.format = 'xml';
} else if (query.format === 'json' && !query.formatversion) {
this.query.formatversion = '2';
} else if (['xml', 'json'].indexOf(query.format) === -1) {
this.statelem.error('Invalid API format: only xml and json are supported.');
}
 
// Ignore tags for queries and most common unsupported actions, produces warnings
if (query.action && ['query', 'review', 'stabilize', 'pagetriageaction', 'watch'].indexOf(query.action) !== -1) {
delete query.tags;
} else if (!query.tags && morebitsWikiChangeTag) {
query.tags = morebitsWikiChangeTag;
}
};
parent: window, // use global context if there is no parent object
query: null,
responseresponseXML: null,
setParent: function(parent) { this.parent = parent; }, // keep track of parent object for callbacks
responseXML: null, // use `response` instead; retained for backwards compatibility
statelem: null, // this non-standard name kept for backwards compatibility
statusText: null, // result received from the API, normally "success" or "error"
errorCode: null, // short text error code, if any, as documented in the MediaWiki API
errorText: null, // full error description, if any
badtokenRetry: false, // set to true if this on a retry attempted after a badtoken error
 
// post(): carries out the request
/**
// do not specify a parameter unless you really really want to give jQuery some extra parameters
* Keep track of parent object for callbacks.
post: function( callerAjaxParameters ) {
*
* @param {*} parent
*/
setParent: function(parent) {
this.parent = parent;
},
 
/** @param {Morebits.status} statusElement */
setStatusElement: function(statusElement) {
this.statelem = statusElement;
this.statelem.status(this.currentAction);
},
 
/**
* Carry out the request.
*
* @param {object} callerAjaxParameters - Do not specify a parameter unless you really
* really want to give jQuery some extra parameters.
* @returns {promise} - A jQuery promise object that is resolved or rejected with the api object.
*/
post: function(callerAjaxParameters) {
 
++Morebits.wiki.numberOfActionsLeft;
 
var queryStringajaxparams = $.mapextend(this.query, function(val{}, i) {
if (Array.isArray(val)) {
return encodeURIComponent(i) + '=' + val.map(encodeURIComponent).join('|');
} else if (val !== undefined) {
return encodeURIComponent(i) + '=' + encodeURIComponent(val);
}
}).join('&').replace(/^(.*?)(\btoken=[^&]*)&(.*)/, '$1$3&$2');
// token should always be the last item in the query string (bug TW-B-0013)
 
var ajaxparams = $.extend({}, {
context: this,
type: this.query.action === 'query' ? 'GET' : 'POST',
url: mw.util.wikiScript('api'),
data: Morebits.queryString.create(this.query),
dataType: this.query.format'xml',
headers: {
'Api-User-Agent': morebitsWikiApiUserAgent
}
}, callerAjaxParameters );
 
return $.ajax( ajaxparams ).thendone(
function(xml, statusText, jqXHR) {
 
function onAPIsuccess(response, statusText) {
this.statusText = statusText;
this.response = this.responseXML = responsexml;
this.errorCode = $(xml).find('error').attr('code');
// Limit to first error
if (this.query.formaterrorText === $(xml).find('jsonerror') {.attr('info');
 
this.errorCode = response.errors && response.errors[0].code;
if (typeof this.query.errorformaterrorCode === 'html'"string") {
this.errorText = response.errors && response.errors[0].html;
} else if (this.query.errorformat === 'wikitext' || this.query.errorformat === 'plaintext') {
this.errorText = response.errors && response.errors[0].text;
}
} else {
this.errorCode = $(response).find('errors error').eq(0).attr('code');
// Sufficient for html, wikitext, or plaintext errorformats
this.errorText = $(response).find('errors error').eq(0).text();
}
 
if (typeof this.errorCode === 'string') {
// the API didn't like what we told it, e.g., bad edit token or an error creating a page
return this.returnError(callerAjaxParameters);
return;
}
 
// invoke success callback if one was supplied
if (this.onSuccess) {
 
// set the callback context to this.parent for new code and supply the API object
// as the first argument to the callback (for legacy code)
this.onSuccess.call( this.parent, this );
} else {
this.statelem.info('"done'");
}
 
Morebits.wiki.actionCompleted();
}
 
).fail(
return $.Deferred().resolveWith(this.parent, [this]);
// only network and server errors reach here – complaints from the API itself are caught in success()
},
function(jqXHR, statusText, errorThrown) {
 
// only network and server errors reach here - complaints from the API itself are caught in success()
function onAPIfailure(jqXHR, statusText, errorThrown) {
this.statusText = statusText;
this.errorThrown = errorThrown; // frequently undefined
this.errorText = statusText + ' "' + jqXHR.statusText + '" occurred while contacting the API.';
return this.returnError();
}
); // the return value should be ignored, unless using callerAjaxParameters with |async: false|
 
);
},
 
returnError: function(callerAjaxParameters) {
if ( this.errorCode === '"badtoken'" && !this.badtokenRetry) {
this.statelem.warnerror(' "Invalid token. GettingRefresh athe new tokenpage and retrying...'try again" );
} else {
this.badtokenRetry = true;
this.statelem.error( this.errorText );
// Get a new CSRF token and retry. If the original action needs a different
// type of action than CSRF, we do one pointless retry before bailing out
return Morebits.wiki.api.getToken().then(function(token) {
this.query.token = token;
return this.post(callerAjaxParameters);
}.bind(this));
}
 
this.statelem.error(this.errorText + ' (' + this.errorCode + ')');
 
// invoke failure callback if one was supplied
// set the callback context to this.parent for new code and supply the API object
// as the first argument to the callback for legacy code
this.onError.call( this.parent, this );
}
// don't complete the action so that the error remains displayed
 
return $.Deferred().rejectWith(this.parent, [this]);
},
 
},
 
getXML: function() { // retained for backwards compatibility, use getResponse() instead
return this.responseXML;
},
 
getResponse: function() {
return this.response;
}
 
};
 
// Custom user agent header, used by WMF for server-side logging
var morebitsWikiApiUserAgent = 'morebits.js ([[w:WT:TW]])';
// See https://lists.wikimedia.org/pipermail/mediawiki-api-announce/2014-November/000075.html
/**
var morebitsWikiApiUserAgent = 'morebits.js/2.0 ([[w:WT:TW]])';
* Set the custom user agent header, which is used for server-side logging.
 
* Note that doing so will set the useragent for every `Morebits.wiki.api`
// Sets the custom user agent header
* process performed thereafter.
Morebits.wiki.api.setApiUserAgent = function( ua ) {
*
morebitsWikiApiUserAgent = ( ua ? ua + ' ' : '' ) + 'morebits.js/2.0 ([[w:WT:TW]])';
* @see {@link https://lists.wikimedia.org/pipermail/mediawiki-api-announce/2014-November/000075.html}
* for original announcement.
*
* @memberof Morebits.wiki.api
* @param {string} [ua=morebits.js ([[w:WT:TW]])] - User agent. The default
* value of `morebits.js ([[w:WT:TW]])` will be appended to any provided
* value.
*/
Morebits.wiki.api.setApiUserAgent = function(ua) {
morebitsWikiApiUserAgent = (ua ? ua + ' ' : '') + 'morebits.js ([[w:WT:TW]])';
};
 
 
/**
* **************** Morebits.wiki.page ****************
* Change/revision tag applied to Morebits actions when no other tags are specified.
* Uses the MediaWiki API to load a page and optionally edit it, move it, etc.
* Unused by default per {@link https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=970618849#Adding_tags_to_Twinkle_edits_and_actions|EnWiki consensus}.
*
* @constant
* @memberof Morebits.wiki.api
* @type {string}
*/
var morebitsWikiChangeTag = '';
 
 
/**
* Get a new CSRF token on encountering token errors.
*
* @memberof Morebits.wiki.api
* @returns {string} MediaWiki CSRF token.
*/
Morebits.wiki.api.getToken = function() {
var tokenApi = new Morebits.wiki.api('Getting token', {
action: 'query',
meta: 'tokens',
type: 'csrf',
format: 'json'
});
return tokenApi.post().then(function(apiobj) {
return apiobj.response.query.tokens.csrftoken;
});
};
 
 
/* **************** Morebits.wiki.page **************** */
/**
* Use the MediaWiki API to load a page and optionally edit it, move it, etc.
*
* Callers are not permitted to directly access the properties of this class!
* All property access is through the appropriate get___() or set___() method.
*
* Callers should set {@link Morebits.wiki.actionCompleted.notice} and {@link Morebits.wiki.actionCompleted.redirect}
* before the first call to {@link Morebits.wiki.page.load()}.
*
* Each of the callback functions takes one parameter, which is a
*
*
* NOTE: This list of member functions is incomplete.
* Call sequence for common operations (optional final user callbacks not shown):
*
* Constructor: Morebits.wiki.page(pageName, currentAction)
* pageName - the name of the page, prefixed by the namespace (if any)
* (for the current page, use mw.config.get('wgPageName'))
* currentAction - a string describing the action about to be undertaken (optional)
*
* load(onSuccess, onFailure): Loads the text for the page
* onSuccess - callback function which is called when the load has succeeded
* onFailure - callback function which is called when the load fails (optional)
*
* save(onSuccess, onFailure): Saves the text for the page. Must be preceded by calling load().
* onSuccess - callback function which is called when the save has succeeded (optional)
* onFailure - callback function which is called when the save fails (optional)
* Warning: Calling save() can result in additional calls to the previous load() callbacks to
* recover from edit conflicts!
* In this case, callers must make the same edit to the new pageText and reinvoke save().
* This behavior can be disabled with setMaxConflictRetries(0).
*
* append(onSuccess, onFailure): Adds the text provided via setAppendText() to the end of the page.
* Does not require calling load() first.
* onSuccess - callback function which is called when the method has succeeded (optional)
* onFailure - callback function which is called when the method fails (optional)
*
* prepend(onSuccess, onFailure): Adds the text provided via setPrependText() to the start of the page.
* Does not require calling load() first.
* onSuccess - callback function which is called when the method has succeeded (optional)
* onFailure - callback function which is called when the method fails (optional)
*
* getPageName(): returns a string containing the name of the loaded page, including the namespace
*
* getPageText(): returns a string containing the text of the page after a successful load()
*
* setPageText(pageText)
* pageText - string containing the updated page text that will be saved when save() is called
*
* setAppendText(appendText)
* - Edit current contents of a page (no edit conflict):
* appendText - string containing the text that will be appended to the page when append() is called
* `.load(userTextEditCallback) -> ctx.loadApi.post() ->
* ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnLoadSuccess() -> userTextEditCallback() ->
* .save() -> ctx.saveApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnSaveSuccess()`
*
* setPrependText(prependText)
* - Edit current contents of a page (with edit conflict):
* prependText - string containing the text that will be prepended to the page when prepend() is called
* `.load(userTextEditCallback) -> ctx.loadApi.post() ->
* ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnLoadSuccess() -> userTextEditCallback() ->
* .save() -> ctx.saveApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() ->
* ctx.fnSaveError() -> ctx.loadApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() ->
* ctx.fnLoadSuccess() -> userTextEditCallback() -> .save() ->
* ctx.saveApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnSaveSuccess()`
*
* setEditSummary(summary)
* - Append to a page (similar for prepend and newSection):
* summary - string containing the text of the edit summary that will be used when save() is called
* `.append() -> ctx.loadApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() ->
* ctx.fnLoadSuccess() -> ctx.fnAutoSave() -> .save() -> ctx.saveApi.post() ->
* ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnSaveSuccess()`
*
* setMinorEdit(minorEdit)
* Notes:
* minorEdit is a boolean value:
* 1. All functions following Morebits.wiki.api.post() are invoked asynchronously from the jQuery AJAX library.
* true - When save is called, the resulting edit will be marked as "minor".
* 2. The sequence for append/prepend/newSection could be slightly shortened,
* false - When save is called, the resulting edit will not be marked as "minor". (default)
* but it would require significant duplication of code for little benefit.
*
* setBotEdit(botEdit)
* botEdit is a boolean value:
* true - When save is called, the resulting edit will be marked as "bot".
* false - When save is called, the resulting edit will not be marked as "bot". (default)
*
* setPageSection(pageSection)
* pageSection - integer specifying the section number to load or save. The default is |null|, which means
* that the entire page will be retrieved.
*
* setMaxConflictRetries(maxRetries)
* maxRetries - number of retries for save errors involving an edit conflict or loss of edit token
* default: 2
*
* setMaxRetries(maxRetries)
* maxRetries - number of retries for save errors not involving an edit conflict or loss of edit token
* default: 2
*
* setCallbackParameters(callbackParameters)
* callbackParameters - an object for use in a callback function
*
* getCallbackParameters(): returns the object previous set by setCallbackParameters()
*
* Callback notes: callbackParameters is for use by the caller only. The parameters
* allow a caller to pass the proper context into its callback function.
* Callers must ensure that any changes to the callbackParameters object
* within a load() callback still permit a proper re-entry into the
* load() callback if an edit conflict is detected upon calling save().
*
* getStatusElement(): returns the Status element created by the constructor
*
* setFollowRedirect(followRedirect)
* followRedirect is a boolean value:
* true - a maximum of one redirect will be followed.
* In the event of a redirect, a message is displayed to the user and
* the redirect target can be retrieved with getPageName().
* false - the requested pageName will be used without regard to any redirect. (default)
*
* setWatchlist(watchlistOption)
* watchlistOption is a boolean value:
* true - page will be added to the user's watchlist when save() is called
* false - watchlist status of the page will not be changed (default)
*
* setWatchlistFromPreferences(watchlistOption)
* watchlistOption is a boolean value:
* true - page watchlist status will be set based on the user's
* preference settings when save() is called
* false - watchlist status of the page will not be changed (default)
*
* Watchlist notes:
* 1. The MediaWiki API value of 'unwatch', which explicitly removes the page from the
* user's watchlist, is not used.
* 2. If both setWatchlist() and setWatchlistFromPreferences() are called,
* the last call takes priority.
* 3. Twinkle modules should use the appropriate preference to set the watchlist options.
* 4. Most Twinkle modules use setWatchlist().
* setWatchlistFromPreferences() is only needed for the few Twinkle watchlist preferences
* that accept a string value of 'default'.
*
* setCreateOption(createOption)
* createOption is a string value:
* 'recreate' - create the page if it does not exist, or edit it if it exists
* 'createonly' - create the page if it does not exist, but return an error if it
* already exists
* 'nocreate' - don't create the page, only edit it if it already exists
* null - create the page if it does not exist, unless it was deleted in the moment
* between retrieving the edit token and saving the edit (default)
*
* exists(): returns true if the page existed on the wiki when it was last loaded
*
* lookupCreator(onSuccess): Retrieves the username of the user who created the page
* onSuccess - callback function which is called when the username is found
* within the callback, the username can be retrieved using the getCreator() function
*
* getCreator(): returns the user who created the page following lookupCreator()
*
* getCurrentID(): returns a string containing the current revision ID of the page
*
* patrol(): marks the page as patrolled, if possible
*
* move(onSuccess, onFailure): Moves a page to another title
*
* deletePage(onSuccess, onFailure): Deletes a page (for admins only)
*
* @memberof Morebits.wiki
* @class
* @param {string} pageName - The name of the page, prefixed by the namespace (if any).
* For the current page, use `mw.config.get('wgPageName')`.
* @param {string|Morebits.status} [status] - A string describing the action about to be undertaken,
* or a Morebits.status object
*/
Morebits.wiki.page = function(pageName, status) {
 
/**
if (!status) {
* Call sequence for common operations (optional final user callbacks not shown):
status = 'Opening page "' + pageName + '"';
*
* Edit current contents of a page (no edit conflict):
* .load(userTextEditCallback) -> ctx.loadApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() ->
* ctx.fnLoadSuccess() -> userTextEditCallback() -> .save() ->
* ctx.saveApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnSaveSuccess()
*
* Edit current contents of a page (with edit conflict):
* .load(userTextEditCallback) -> ctx.loadApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() ->
* ctx.fnLoadSuccess() -> userTextEditCallback() -> .save() ->
* ctx.saveApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnSaveError() ->
* ctx.loadApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() ->
* ctx.fnLoadSuccess() -> userTextEditCallback() -> .save() ->
* ctx.saveApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnSaveSuccess()
*
* Append to a page (similar for prepend):
* .append() -> ctx.loadApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() ->
* ctx.fnLoadSuccess() -> ctx.fnAutoSave() -> .save() ->
* ctx.saveApi.post() -> ctx.loadApi.post.success() -> ctx.fnSaveSuccess()
*
* Notes:
* 1. All functions following Morebits.wiki.api.post() are invoked asynchronously
* from the jQuery AJAX library.
* 2. The sequence for append/prepend could be slightly shortened, but it would require
* significant duplication of code for little benefit.
*/
 
Morebits.wiki.page = function(pageName, currentAction) {
 
if (!currentAction) {
currentAction = 'Opening page "' + pageName + '"';
}
 
/**
* Private context variables.
*
* This context is not visible to the outside, thus all the data here
* must be accessed via getter and setter functions.
*
* @private
*/
var ctx = {
// backing fields for public properties
pageName: pageName,
pageExists: false,
editSummary: null,
changeTags: null,
testActions: null, // array if any valid actions
callbackParameters: null,
statusElement: status instanceof Morebits.status ? status : new Morebits.status(statuscurrentAction),
// - edit
 
// - edit
pageText: null,
editMode: 'all', // save() replaces entire contents of the page by default
appendText: null, // can't reuse pageText for this because pageText is needed to follow a redirect
prependText: null, // can't reuse pageText for this because pageText is needed to follow a redirect
newSectionText: null,
newSectionTitle: null,
createOption: null,
minorEdit: false,
maxRetries: 2,
followRedirect: false,
followCrossNsRedirect: true,
watchlistOption: 'nochange',
watchlistExpiry: null,
creator: null,
// - revert
timestamp: null,
 
// - revert
revertOldID: null,
// - move
 
// - move
moveDestination: null,
moveTalkPage: false,
moveSubpages: false,
moveSuppressRedirect: false,
// - protect
 
// - protect
protectEdit: null,
protectMove: null,
protectCreate: null,
protectCascade: nullfalse,
// - stabilize (FlaggedRevs)
 
// - creation lookup
lookupNonRedirectCreator: false,
 
// - stabilize (FlaggedRevs)
flaggedRevs: null,
// internal status
 
// internal status
pageLoaded: false,
csrfTokeneditToken: null,
loadTime: null,
lastEditTime: null,
pageID: null,
contentModel: null,
revertCurID: null,
revertUser: null,
watched: false,
fullyProtected: false,
suppressProtectWarning: false,
conflictRetries: 0,
retries: 0,
// callbacks
 
// callbacks
onLoadSuccess: null,
onLoadFailure: null,
onSaveSuccess: null,
onSaveFailure: null,
onLookupCreationSuccessonLookupCreatorSuccess: null,
onMoveSuccess: null,
onMoveFailure: null,
onDeleteSuccess: null,
onDeleteFailure: null,
onUndeleteSuccess: null,
onUndeleteFailure: null,
onProtectSuccess: null,
onProtectFailure: null,
onStabilizeSuccess: null,
onStabilizeFailure: null,
// internal objects
 
// internal objects
loadQuery: null,
loadApi: null,
saveApi: null,
lookupCreationApilookupCreatorApi: null,
moveApi: null,
moveProcessApi: null,
patrolApi: null,
patrolProcessApi: null,
triageApi: null,
triageProcessListApi: null,
triageProcessApi: null,
deleteApi: null,
deleteProcessApi: null,
undeleteApi: null,
undeleteProcessApi: null,
protectApi: null,
protectProcessApi: null,
 
/**
* Public interface accessors
* Loads the text for the page.
*
* @param {Function} onSuccess - Callback function which is called when the load has succeeded.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function which is called when the load fails.
*/
this.getPageName = function() {
return ctx.pageName;
};
 
this.getPageText = function() {
return ctx.pageText;
};
 
this.setPageText = function(pageText) {
ctx.editMode = 'all';
ctx.pageText = pageText;
};
 
this.setAppendText = function(appendText) {
ctx.editMode = 'append';
ctx.appendText = appendText;
};
 
this.setPrependText = function(prependText) {
ctx.editMode = 'prepend';
ctx.prependText = prependText;
};
 
this.setEditSummary = function(summary) {
ctx.editSummary = summary;
};
 
this.setCreateOption = function(createOption) {
ctx.createOption = createOption;
};
 
this.setMinorEdit = function(minorEdit) {
ctx.minorEdit = minorEdit;
};
 
this.setBotEdit = function(botEdit) {
ctx.botEdit = botEdit;
};
 
this.setPageSection = function(pageSection) {
ctx.pageSection = pageSection;
};
 
this.setMaxConflictRetries = function(maxRetries) {
ctx.maxConflictRetries = maxRetries;
};
 
this.setMaxRetries = function(maxRetries) {
ctx.maxRetries = maxRetries;
};
 
this.setCallbackParameters = function(callbackParameters) {
ctx.callbackParameters = callbackParameters;
};
 
this.getCallbackParameters = function() {
return ctx.callbackParameters;
};
 
this.getCreator = function() {
return ctx.creator;
};
 
this.setOldID = function(oldID) {
ctx.revertOldID = oldID;
};
 
this.getCurrentID = function() {
return ctx.revertCurID;
};
 
this.getRevisionUser = function() {
return ctx.revertUser;
};
 
this.setMoveDestination = function(destination) {
ctx.moveDestination = destination;
};
 
this.setMoveTalkPage = function(flag) {
ctx.moveTalkPage = !!flag;
};
 
this.setMoveSubpages = function(flag) {
ctx.moveSubpages = !!flag;
};
 
this.setMoveSuppressRedirect = function(flag) {
ctx.moveSuppressRedirect = !!flag;
};
 
this.setEditProtection = function(level, expiry) {
ctx.protectEdit = { level: level, expiry: expiry };
};
 
this.setMoveProtection = function(level, expiry) {
ctx.protectMove = { level: level, expiry: expiry };
};
 
this.setCreateProtection = function(level, expiry) {
ctx.protectCreate = { level: level, expiry: expiry };
};
 
this.setCascadingProtection = function(flag) {
ctx.protectCascade = !!flag;
};
 
this.setFlaggedRevs = function(level, expiry) {
ctx.flaggedRevs = { level: level, expiry: expiry };
};
 
this.getStatusElement = function() {
return ctx.statusElement;
};
 
this.setFollowRedirect = function(followRedirect) {
if (ctx.pageLoaded) {
ctx.statusElement.error("Internal error: cannot change redirect setting after the page has been loaded!");
return;
}
ctx.followRedirect = followRedirect;
};
 
this.setWatchlist = function(flag) {
if (flag) {
ctx.watchlistOption = 'watch';
} else {
ctx.watchlistOption = 'nochange';
}
};
 
this.setWatchlistFromPreferences = function(flag) {
if (flag) {
ctx.watchlistOption = 'preferences';
} else {
ctx.watchlistOption = 'nochange';
}
};
 
this.suppressProtectWarning = function() {
ctx.suppressProtectWarning = true;
};
 
this.exists = function() {
return ctx.pageExists;
};
 
this.load = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.onLoadSuccess = onSuccess;
// Need to be able to do something after the page loads
if (!onSuccess) {
ctx.statusElement.error('"Internal error: no onSuccess callback provided to load()!'");
ctx.onLoadFailure(this);
return;
action: 'query',
prop: 'info|revisions',
intoken: 'edit', // fetch an edit token
inprop: 'watched',
titles: ctx.pageName
intestactions: 'edit', // can be expanded
curtimestamp: '',
meta: 'tokens',
type: 'csrf',
titles: ctx.pageName,
format: 'json'
// don't need rvlimit=1 because we don't need rvstartid here and only one actual rev is returned by default
};
ctx.loadQuery.rvsection = ctx.pageSection;
}
if (Morebits.userIsSysopuserIsInGroup('sysop')) {
ctx.loadQuery.inprop += '|protection';
}
 
ctx.loadApi = new Morebits.wiki.api('"Retrieving page...'", ctx.loadQuery, fnLoadSuccess, ctx.statusElement, ctx.onLoadFailure);
ctx.loadApi.setParent(this);
ctx.loadApi.post();
};
 
// Save updated .pageText to Wikipedia
/**
// Only valid after successful .load()
* Saves the text for the page to Wikipedia.
* Must be preceded by successfully calling `load()`.
*
* Warning: Calling `save()` can result in additional calls to the
* previous `load()` callbacks to recover from edit conflicts! In this
* case, callers must make the same edit to the new pageText and
* reinvoke `save()`. This behavior can be disabled with
* `setMaxConflictRetries(0)`.
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function which is called when the save has succeeded.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function which is called when the save fails.
*/
this.save = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.onSaveSuccess = onSuccess;
ctx.onSaveFailure = onFailure || emptyFunction;
 
// are we getting our editingedit token from mw.user.tokens?
var canUseMwUserToken = fnCanUseMwUserToken('edit');
 
if (!ctx.pageLoaded && !canUseMwUserToken) {
ctx.statusElement.error('"Internal error: attempt to save a page that has not been loaded!'");
ctx.onSaveFailure(this);
return;
}
if (!ctx.editSummary) {
ctx.statusElement.error("Internal error: edit summary not set before save!");
// new section mode allows (nay, encourages) using the
ctx.onSaveFailure(this);
// title as the edit summary, but the query needs
return;
// editSummary to be undefined or '', not null
if (ctx.editMode === 'new' && ctx.newSectionTitle) {
ctx.editSummary = '';
} else {
ctx.statusElement.error('Internal error: edit summary not set before save!');
ctx.onSaveFailure(this);
return;
}
}
 
if (ctx.fullyProtected && !ctx.suppressProtectWarning &&
!confirm('You are about to make an edit to the fully protected page "' + ctx.pageName +
(ctx.fullyProtected === 'infinity' ? '" (protected indefinitely)' : ('" (protection expiring ' + new Morebits.date(ctx.fullyProtected).calendar('utc') + ' (UTC))')) +
'. \n\nClick OK to proceed with the edit, or Cancel to skip this edit.')) {
ctx.statusElement.error('"Edit to fully protected page was aborted.'");
ctx.onSaveFailure(this);
return;
title: ctx.pageName,
summary: ctx.editSummary,
token: canUseMwUserToken ? mw.user.tokens.get('csrfToken') : ctx.csrfTokeneditToken,
watchlist: ctx.watchlistOption,
format: 'json'
};
if (ctx.changeTags) {
query.tags = ctx.changeTags;
}
 
if (ctx.watchlistExpiry && ctx.watched !== true) {
query.watchlistexpiry = ctx.watchlistExpiry;
}
 
if (typeof ctx.pageSection === 'number') {
 
switch (ctx.editMode) {
case 'append':
ifquery.appendtext = (ctx.appendText; === null)// use mode to append to current page {contents
break;
ctx.statusElement.error('Internal error: append text not set before save!');
case 'prepend':
ctx.onSaveFailure(this);
query.prependtext = ctx.prependText; // use mode to prepend to current page contents
return;
}break;
case 'revert':
query.appendtext = ctx.appendText; // use mode to append to current page contents
query.undo = ctx.revertCurID;
break;
query.undoafter = ctx.revertOldID;
case 'prepend':
if (ctx.prependText === nulllastEditTime) {
query.basetimestamp = ctx.lastEditTime; // check that page hasn't been edited since it was loaded
ctx.statusElement.error('Internal error: prepend text not set before save!');
}
ctx.onSaveFailure(this);
query.starttimestamp = ctx.loadTime; // check that page hasn't been deleted since it was loaded (don't recreate bad stuff)
return;
}break;
default:
query.prependtext = ctx.prependText; // use mode to prepend to current page contents
query.text = ctx.pageText; // replace entire contents of the page
break;
if (ctx.lastEditTime) {
case 'new':
query.basetimestamp = ctx.lastEditTime; // check that page hasn't been edited since it was loaded
if (!ctx.newSectionText) { // API doesn't allow empty new section text
}
ctx.statusElement.error('Internal error: new section text not set before save!');
query.starttimestamp = ctx.loadTime; // check that page hasn't been deleted since it was loaded (don't recreate bad stuff)
ctx.onSaveFailure(this);
returnbreak;
}
query.section = 'new';
query.text = ctx.newSectionText; // add a new section to current page
query.sectiontitle = ctx.newSectionTitle || ctx.editSummary; // done by the API, but non-'' values would get treated as text
break;
case 'revert':
query.undo = ctx.revertCurID;
query.undoafter = ctx.revertOldID;
if (ctx.lastEditTime) {
query.basetimestamp = ctx.lastEditTime; // check that page hasn't been edited since it was loaded
}
query.starttimestamp = ctx.loadTime; // check that page hasn't been deleted since it was loaded (don't recreate bad stuff)
break;
default: // 'all'
query.text = ctx.pageText; // replace entire contents of the page
if (ctx.lastEditTime) {
query.basetimestamp = ctx.lastEditTime; // check that page hasn't been edited since it was loaded
}
query.starttimestamp = ctx.loadTime; // check that page hasn't been deleted since it was loaded (don't recreate bad stuff)
break;
}
 
}
 
ctx.saveApi = new Morebits.wiki.api(' "Saving page...'", query, fnSaveSuccess, ctx.statusElement, fnSaveError);
ctx.saveApi.setParent(this);
ctx.saveApi.post();
};
 
/**
* Adds the text provided via `setAppendText()` to the end of the
* page. Does not require calling `load()` first, unless a watchlist
* expiry is used.
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function which is called when the method has succeeded.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function which is called when the method fails.
*/
this.append = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.editMode = 'append';
};
 
/**
* Adds the text provided via `setPrependText()` to the start of the
* page. Does not require calling `load()` first, unless a watchlist
* expiry is used.
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function which is called when the method has succeeded.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function which is called when the method fails.
*/
this.prepend = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.editMode = 'prepend';
};
 
this.lookupCreator = function(onSuccess) {
/**
if (!onSuccess) {
* Creates a new section with the text provided by `setNewSectionText()`
ctx.statusElement.error("Internal error: no onSuccess callback provided to lookupCreator()!");
* and section title from `setNewSectionTitle()`.
return;
* If `editSummary` is provided, that will be used instead of the
* autogenerated "->Title (new section" edit summary.
* Does not require calling `load()` first, unless a watchlist expiry
* is used.
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function which is called when the method has succeeded.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function which is called when the method fails.
*/
this.newSection = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.editMode = 'new';
 
if (fnCanUseMwUserToken('edit')) {
this.save(onSuccess, onFailure);
} else {
ctx.onSaveSuccess = onSuccess;
ctx.onSaveFailure = onFailure || emptyFunction;
this.load(fnAutoSave, ctx.onSaveFailure);
}
ctx.onLookupCreatorSuccess = onSuccess;
};
 
var query = {
/** @returns {string} The name of the loaded page, including the namespace */
'action': 'query',
this.getPageName = function() {
'prop': 'revisions',
return ctx.pageName;
'titles': ctx.pageName,
};
'rvlimit': 1,
'rvprop': 'user',
'rvdir': 'newer'
};
 
if (ctx.followRedirect) {
/** @returns {string} The text of the page after a successful load() */
query.redirects = ''; // follow all redirects
this.getPageText = function() {
return ctx.pageText;
};
 
/** @param {string} pageText - Updated page text that will be saved when `save()` is called */
this.setPageText = function(pageText) {
ctx.editMode = 'all';
ctx.pageText = pageText;
};
 
/** @param {string} appendText - Text that will be appended to the page when `append()` is called */
this.setAppendText = function(appendText) {
ctx.editMode = 'append';
ctx.appendText = appendText;
};
 
/** @param {string} prependText - Text that will be prepended to the page when `prepend()` is called */
this.setPrependText = function(prependText) {
ctx.editMode = 'prepend';
ctx.prependText = prependText;
};
 
/** @param {string} newSectionText - Text that will be added in a new section on the page when `newSection()` is called */
this.setNewSectionText = function(newSectionText) {
ctx.editMode = 'new';
ctx.newSectionText = newSectionText;
};
 
/**
* @param {string} newSectionTitle - Title for the new section created when `newSection()` is called
* If missing, `ctx.editSummary` will be used. Issues may occur if a substituted template is used.
*/
this.setNewSectionTitle = function(newSectionTitle) {
ctx.editMode = 'new';
ctx.newSectionTitle = newSectionTitle;
};
 
 
 
// Edit-related setter methods:
/**
* Set the edit summary that will be used when `save()` is called.
* Unnecessary if editMode is 'new' and newSectionTitle is provided.
*
* @param {string} summary
*/
this.setEditSummary = function(summary) {
ctx.editSummary = summary;
};
 
/**
* Set any custom tag(s) to be applied to the API action.
* A number of actions don't support it, most notably watch, review,
* and stabilize ({@link https://phabricator.wikimedia.org/T247721|T247721}), and
* pagetriageaction ({@link https://phabricator.wikimedia.org/T252980|T252980}).
*
* @param {string|string[]} tags - String or array of tag(s).
*/
this.setChangeTags = function(tags) {
ctx.changeTags = tags;
};
 
 
/**
* @param {string} [createOption=null] - Can take the following four values:
* - recreate: create the page if it does not exist, or edit it if it exists.
* - createonly: create the page if it does not exist, but return an
* error if it already exists.
* - nocreate: don't create the page, only edit it if it already exists.
* - `null`: create the page if it does not exist, unless it was deleted
* in the moment between loading the page and saving the edit (default).
*
*/
this.setCreateOption = function(createOption) {
ctx.createOption = createOption;
};
 
/** @param {boolean} minorEdit - Set true to mark the edit as a minor edit. */
this.setMinorEdit = function(minorEdit) {
ctx.minorEdit = minorEdit;
};
 
/** @param {boolean} botEdit - Set true to mark the edit as a bot edit */
this.setBotEdit = function(botEdit) {
ctx.botEdit = botEdit;
};
 
/**
* @param {number} pageSection - Integer specifying the section number to load or save.
* If specified as `null`, the entire page will be retrieved.
*/
this.setPageSection = function(pageSection) {
ctx.pageSection = pageSection;
};
 
/**
* @param {number} maxConflictRetries - Number of retries for save errors involving an edit conflict or
* loss of token. Default: 2.
*/
this.setMaxConflictRetries = function(maxConflictRetries) {
ctx.maxConflictRetries = maxConflictRetries;
};
 
/**
* @param {number} maxRetries - Number of retries for save errors not involving an edit conflict or
* loss of token. Default: 2.
*/
this.setMaxRetries = function(maxRetries) {
ctx.maxRetries = maxRetries;
};
 
/**
* @param {boolean|string} [watchlistOption=false] -
* Basically a mix of MW API and Twinkley options available pre-expiry:
* - `true`|`'yes'`: page will be added to the user's watchlist when the action is called
* - `false`|`'no'`|`'nochange'`: watchlist status of the page will not be changed.
* - `'default'`|`'preferences'`: watchlist status of the page will
* be set based on the user's preference settings when the action is
* called. Ignores ability of default + expiry.
* - `'unwatch'`: explicitly unwatch the page
* - {string|number}: watch page until the specified time (relative or absolute datestring)
*/
this.setWatchlist = function(watchlistOption) {
if (!watchlistOption || watchlistOption === 'no' || watchlistOption === 'nochange') {
ctx.watchlistOption = 'nochange';
} else if (watchlistOption === 'default' || watchlistOption === 'preferences') {
ctx.watchlistOption = 'preferences';
} else if (watchlistOption === 'unwatch') {
ctx.watchlistOption = 'unwatch';
} else {
ctx.watchlistOption = 'watch';
if (typeof watchlistOption === 'number' || (typeof watchlistOption === 'string' && watchlistOption !== 'yes')) {
ctx.watchlistExpiry = watchlistOption;
}
}
};
 
ctx.lookupCreatorApi = new Morebits.wiki.api("Retrieving page creator information", query, fnLookupCreatorSuccess, ctx.statusElement);
/**
ctx.lookupCreatorApi.setParent(this);
* Set an expiry. setWatchlist can handle this by itself if passed a
ctx.lookupCreatorApi.post();
* string, so this is here largely for completeness and compatibility.
*
* @param {string} watchlistExpiry - A date-like string or array of strings
* Can be relative (2 weeks) or other similarly date-like (i.e. NOT "potato"):
* ISO 8601: 2038-01-09T03:14:07Z
* MediaWiki: 20380109031407
* UNIX: 2147483647
* SQL: 2038-01-09 03:14:07
* Can also be `infinity` or infinity-like (`infinite`, `indefinite`, and `never`).
* See {@link https://phabricator.wikimedia.org/source/mediawiki-libs-Timestamp/browse/master/src/ConvertibleTimestamp.php;4e53b859a9580c55958078f46dd4f3a44d0fcaa0$57-109?as=source&blame=off}
*/
this.setWatchlistExpiry = function(watchlistExpiry) {
ctx.watchlistExpiry = watchlistExpiry;
};
 
this.patrol = function() {
/**
// There's no patrol link on page, so we can't patrol
* @deprecated As of December 2020, use setWatchlist.
if ( !$( '.patrollink' ).length ) {
* @param {boolean} [watchlistOption=false] -
* - `True`: page watchlist status will be set based on the user's
* preference settings when `save()` is called.
* - `False`: watchlist status of the page will not be changed.
*
* Watchlist notes:
* 1. The MediaWiki API value of 'unwatch', which explicitly removes
* the page from the user's watchlist, is not used.
* 2. If both `setWatchlist()` and `setWatchlistFromPreferences()` are
* called, the last call takes priority.
* 3. Twinkle modules should use the appropriate preference to set the watchlist options.
* 4. Most Twinkle modules use `setWatchlist()`. `setWatchlistFromPreferences()`
* is only needed for the few Twinkle watchlist preferences that
* accept a string value of `default`.
*/
this.setWatchlistFromPreferences = function(watchlistOption) {
console.warn('NOTE: Morebits.wiki.page.setWatchlistFromPreferences was deprecated December 2020, please use setWatchlist'); // eslint-disable-line no-console
if (watchlistOption) {
ctx.watchlistOption = 'preferences';
} else {
ctx.watchlistOption = 'nochange';
}
};
 
/**
* @param {boolean} [followRedirect=false] -
* - `true`: a maximum of one redirect will be followed. In the event
* of a redirect, a message is displayed to the user and the redirect
* target can be retrieved with getPageName().
* - `false`: (default) the requested pageName will be used without regard to any redirect.
* @param {boolean} [followCrossNsRedirect=true] - Not applicable if `followRedirect` is not set true.
* - `true`: (default) follow redirect even if it is a cross-namespace redirect
* - `false`: don't follow redirect if it is cross-namespace, edit the redirect itself.
*/
this.setFollowRedirect = function(followRedirect, followCrossNsRedirect) {
if (ctx.pageLoaded) {
ctx.statusElement.error('Internal error: cannot change redirect setting after the page has been loaded!');
return;
}
ctx.followRedirect = followRedirect;
ctx.followCrossNsRedirect = typeof followCrossNsRedirect !== 'undefined' ? followCrossNsRedirect : ctx.followCrossNsRedirect;
};
 
// Extract the rcid token from the "Mark page as patrolled" link on page
// lookup-creation setter function
var patrolhref = $( '.patrollink a' ).attr( 'href' ),
/**
rcid = mw.util.getParamValue( 'rcid', patrolhref );
* @param {boolean} flag - If set true, the author and timestamp of
* the first non-redirect version of the page is retrieved.
*
* Warning:
* 1. If there are no revisions among the first 50 that are
* non-redirects, or if there are less 50 revisions and all are
* redirects, the original creation is retrived.
* 2. Revisions that the user is not privileged to access
* (revdeled/suppressed) will be treated as non-redirects.
* 3. Must not be used when the page has a non-wikitext contentmodel
* such as Modulespace Lua or user JavaScript/CSS.
*/
this.setLookupNonRedirectCreator = function(flag) {
ctx.lookupNonRedirectCreator = flag;
};
 
if ( rcid ) {
// Move-related setter functions
/** @param {string} destination */
this.setMoveDestination = function(destination) {
ctx.moveDestination = destination;
};
 
var patrolstat = new Morebits.status( 'Marking page as patrolled' );
/** @param {boolean} flag */
this.setMoveTalkPage = function(flag) {
ctx.moveTalkPage = !!flag;
};
 
var wikipedia_api = new Morebits.wiki.api( 'doing...', {
/** @param {boolean} flag */
action: 'patrol',
this.setMoveSubpages = function(flag) {
rcid: rcid,
ctx.moveSubpages = !!flag;
token: mw.user.tokens.get( 'patrolToken' )
};
}, null, patrolstat );
 
// We don't really care about the response
/** @param {boolean} flag */
wikipedia_api.post();
this.setMoveSuppressRedirect = function(flag) {
ctx.moveSuppressRedirect = !!flag;
};
 
// Protect-related setter functions
/**
* @param {string} level - The right required for the specific action
* e.g. autoconfirmed, sysop, templateeditor, extendedconfirmed
* (enWiki-only).
* @param {string} [expiry=infinity]
*/
this.setEditProtection = function(level, expiry) {
ctx.protectEdit = { level: level, expiry: expiry || 'infinity' };
};
 
this.setMoveProtection = function(level, expiry) {
ctx.protectMove = { level: level, expiry: expiry || 'infinity' };
};
 
this.setCreateProtection = function(level, expiry) {
ctx.protectCreate = { level: level, expiry: expiry || 'infinity' };
};
 
this.setCascadingProtection = function(flag) {
ctx.protectCascade = !!flag;
};
 
this.suppressProtectWarning = function() {
ctx.suppressProtectWarning = true;
};
 
// Revert-related getters/setters:
this.setOldID = function(oldID) {
ctx.revertOldID = oldID;
};
 
/** @returns {string} The current revision ID of the page */
this.getCurrentID = function() {
return ctx.revertCurID;
};
 
/** @returns {string} Last editor of the page */
this.getRevisionUser = function() {
return ctx.revertUser;
};
 
/** @returns {string} ISO 8601 timestamp at which the page was last edited. */
this.getLastEditTime = function() {
return ctx.lastEditTime;
};
 
// Miscellaneous getters/setters:
 
/**
* Define an object for use in a callback function.
*
* `callbackParameters` is for use by the caller only. The parameters
* allow a caller to pass the proper context into its callback
* function. Callers must ensure that any changes to the
* callbackParameters object within a `load()` callback still permit a
* proper re-entry into the `load()` callback if an edit conflict is
* detected upon calling `save()`.
*
* @param {object} callbackParameters
*/
this.setCallbackParameters = function(callbackParameters) {
ctx.callbackParameters = callbackParameters;
};
 
/**
* @returns {object} - The object previously set by `setCallbackParameters()`.
*/
this.getCallbackParameters = function() {
return ctx.callbackParameters;
};
 
/**
* @param {Morebits.status} statusElement
*/
this.setStatusElement = function(statusElement) {
ctx.statusElement = statusElement;
};
 
/**
* @returns {Morebits.status} Status element created by the constructor.
*/
this.getStatusElement = function() {
return ctx.statusElement;
};
 
/**
* @param {string} level - The right required for edits not to require
* review. Possible options: none, autoconfirmed, review (not on enWiki).
* @param {string} [expiry=infinity]
*/
this.setFlaggedRevs = function(level, expiry) {
ctx.flaggedRevs = { level: level, expiry: expiry || 'infinity' };
};
 
/**
* @returns {boolean} True if the page existed on the wiki when it was last loaded.
*/
this.exists = function() {
return ctx.pageExists;
};
 
/**
* @returns {string} Page ID of the page loaded. 0 if the page doesn't
* exist.
*/
this.getPageID = function() {
return ctx.pageID;
};
 
/**
* @returns {string} - Content model of the page. Possible values
* include (but may not be limited to): `wikitext`, `javascript`,
* `css`, `json`, `Scribunto`, `sanitized-css`, `MassMessageListContent`.
* Also gettable via `mw.config.get('wgPageContentModel')`.
*/
this.getContentModel = function() {
return ctx.contentModel;
};
 
/**
* @returns {boolean|string} - Watched status of the page. Boolean
* unless it's being watched temporarily, in which case returns the
* expiry string.
*/
this.getWatched = function () {
return ctx.watched;
};
 
/**
* @returns {string} ISO 8601 timestamp at which the page was last loaded.
*/
this.getLoadTime = function() {
return ctx.loadTime;
};
 
/**
* @returns {string} The user who created the page following `lookupCreation()`.
*/
this.getCreator = function() {
return ctx.creator;
};
 
/**
* @returns {string} The ISOString timestamp of page creation following `lookupCreation()`.
*/
this.getCreationTimestamp = function() {
return ctx.timestamp;
};
 
/** @returns {boolean} whether or not you can edit the page */
this.canEdit = function() {
return !!ctx.testActions && ctx.testActions.indexOf('edit') !== -1;
};
 
/**
* Retrieves the username of the user who created the page as well as
* the timestamp of creation. The username can be retrieved using the
* `getCreator()` function; the timestamp can be retrieved using the
* `getCreationTimestamp()` function.
* Prior to June 2019 known as `lookupCreator()`.
*
* @param {Function} onSuccess - Callback function to be called when
* the username and timestamp are found within the callback.
*/
this.lookupCreation = function(onSuccess) {
if (!onSuccess) {
ctx.statusElement.error('Internal error: no onSuccess callback provided to lookupCreation()!');
return;
}
ctx.onLookupCreationSuccess = onSuccess;
 
var query = {
action: 'query',
prop: 'revisions',
titles: ctx.pageName,
rvlimit: 1,
rvprop: 'user|timestamp',
rvdir: 'newer',
format: 'json'
};
 
// Only the wikitext content model can reliably handle
// rvsection, others return an error when paired with the
// content rvprop. Relatedly, non-wikitext models don't
// understand the #REDIRECT concept, so we shouldn't attempt
// the redirect resolution in fnLookupCreationSuccess
if (ctx.lookupNonRedirectCreator) {
query.rvsection = 0;
query.rvprop += '|content';
}
 
if (ctx.followRedirect) {
query.redirects = ''; // follow all redirects
}
 
ctx.lookupCreationApi = new Morebits.wiki.api('Retrieving page creation information', query, fnLookupCreationSuccess, ctx.statusElement);
ctx.lookupCreationApi.setParent(this);
ctx.lookupCreationApi.post();
};
 
/**
* Reverts a page to `revertOldID` set by `setOldID`.
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function to run on success.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function to run on failure.
*/
this.revert = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.onSaveSuccess = onSuccess;
 
if (!ctx.revertOldID) {
ctx.statusElement.error('"Internal error: revision ID to revert to was not set before revert!'");
ctx.onSaveFailure(this);
return;
};
 
/**
* Moves a page to another title.
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function to run on success.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function to run on failure.
*/
this.move = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.onMoveSuccess = onSuccess;
ctx.onMoveFailure = onFailure || emptyFunction;
 
if (!fnPreflightChecks.call(this, 'move', ctx.onMoveFailure)editSummary) {
ctx.statusElement.error("Internal error: move reason not set before move (use setEditSummary function)!");
return; // abort
ctx.onMoveFailure(this);
return;
}
 
if (!ctx.moveDestination) {
ctx.statusElement.error('"Internal error: destination page name was not set before move!'");
ctx.onMoveFailure(this);
return;
}
 
var query = {
if (fnCanUseMwUserToken('move')) {
action: 'query',
fnProcessMove.call(this, this);
prop: 'info',
} else {
varintoken: query = fnNeedTokenInfoQuery('move');,
titles: ctx.pageName
 
};
ctx.moveApi = new Morebits.wiki.api('retrieving token...', query, fnProcessMove, ctx.statusElement, ctx.onMoveFailure);
if (ctx.followRedirect) {
ctx.moveApi.setParent(this);
query.redirects = ''; // follow all redirects
ctx.moveApi.post();
}
if (Morebits.userIsInGroup('sysop')) {
};
query.inprop = 'protection';
 
/**
* Marks the page as patrolled, using `rcid` (if available) or `revid`.
*
* Patrolling as such doesn't need to rely on loading the page in
* question; simply passing a revid to the API is sufficient, so in
* those cases just using {@link Morebits.wiki.api} is probably preferable.
*
* No error handling since we don't actually care about the errors.
*/
this.patrol = function() {
if (!Morebits.userIsSysop && !Morebits.userIsInGroup('patroller')) {
return;
}
 
ctx.moveApi = new Morebits.wiki.api("retrieving move token...", query, fnProcessMove, ctx.statusElement, ctx.onMoveFailure);
// If a link is present, don't need to check if it's patrolled
ctx.moveApi.setParent(this);
if ($('.patrollink').length) {
ctx.moveApi.post();
var patrolhref = $('.patrollink a').attr('href');
ctx.rcid = mw.util.getParamValue('rcid', patrolhref);
fnProcessPatrol(this, this);
} else {
var patrolQuery = {
action: 'query',
prop: 'info',
meta: 'tokens',
type: 'patrol', // as long as we're querying, might as well get a token
list: 'recentchanges', // check if the page is unpatrolled
titles: ctx.pageName,
rcprop: 'patrolled',
rctitle: ctx.pageName,
rclimit: 1,
format: 'json'
};
 
ctx.patrolApi = new Morebits.wiki.api('retrieving token...', patrolQuery, fnProcessPatrol);
ctx.patrolApi.setParent(this);
ctx.patrolApi.post();
}
};
 
/**
* Marks the page as reviewed by the PageTriage extension.
*
* Will, by it's nature, mark as patrolled as well. Falls back to
* patrolling if not in an appropriate namespace.
*
* Doesn't inherently rely on loading the page in question; simply
* passing a `pageid` to the API is sufficient, so in those cases just
* using {@link Morebits.wiki.api} is probably preferable.
*
* Will first check if the page is queued via
* {@link Morebits.wiki.page~fnProcessTriageList|fnProcessTriageList}.
*
* No error handling since we don't actually care about the errors.
*
* @see {@link https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:PageTriage} Referred to as "review" on-wiki.
*/
this.triage = function() {
// Fall back to patrol if not a valid triage namespace
if (mw.config.get('pageTriageNamespaces').indexOf(new mw.Title(ctx.pageName).getNamespaceId()) === -1) {
this.patrol();
} else {
if (!Morebits.userIsSysop && !Morebits.userIsInGroup('patroller')) {
return;
}
 
// If on the page in question, don't need to query for page ID
if (new mw.Title(Morebits.pageNameNorm).getPrefixedText() === new mw.Title(ctx.pageName).getPrefixedText()) {
ctx.pageID = mw.config.get('wgArticleId');
fnProcessTriageList(this, this);
} else {
var query = fnNeedTokenInfoQuery('triage');
 
ctx.triageApi = new Morebits.wiki.api('retrieving token...', query, fnProcessTriageList);
ctx.triageApi.setParent(this);
ctx.triageApi.post();
}
}
};
 
// |delete| is a reserved word in some flavours of JS
/**
* Deletes a page (for admins only).
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function to run on success.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function to run on failure.
*/
this.deletePage = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.onDeleteSuccess = onSuccess;
ctx.onDeleteFailure = onFailure || emptyFunction;
 
// if a non-admin tries to do this, don't bother
if (!fnPreflightChecks.call(this, 'delete', ctx.onDeleteFailure)) {
if (!Morebits.userIsInGroup('sysop')) {
return; // abort
ctx.statusElement.error("Cannot delete page: only admins can do that");
ctx.onDeleteFailure(this);
return;
}
if (!ctx.editSummary) {
ctx.statusElement.error("Internal error: delete reason not set before delete (use setEditSummary function)!");
ctx.onDeleteFailure(this);
return;
}
 
fnProcessDelete.call(this, this);
} else {
var query = fnNeedTokenInfoQuery('delete');{
action: 'query',
prop: 'info',
inprop: 'protection',
intoken: 'delete',
titles: ctx.pageName
};
if (ctx.followRedirect) {
query.redirects = ''; // follow all redirects
}
 
ctx.deleteApi = new Morebits.wiki.api('"retrieving delete token...'", query, fnProcessDelete, ctx.statusElement, ctx.onDeleteFailure);
ctx.deleteApi.setParent(this);
ctx.deleteApi.post();
};
 
/**
* Undeletes a page (for admins only).
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function to run on success.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function to run on failure.
*/
this.undeletePage = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.onUndeleteSuccess = onSuccess;
ctx.onUndeleteFailure = onFailure || emptyFunction;
 
if (!fnPreflightChecks.call(this, 'undelete', ctx.onUndeleteFailure)) {
return; // abort
}
 
if (fnCanUseMwUserToken('undelete')) {
fnProcessUndelete.call(this, this);
} else {
var query = fnNeedTokenInfoQuery('undelete');
 
ctx.undeleteApi = new Morebits.wiki.api('retrieving token...', query, fnProcessUndelete, ctx.statusElement, ctx.onUndeleteFailure);
ctx.undeleteApi.setParent(this);
ctx.undeleteApi.post();
}
};
 
/**
* Protects a page (for admins only).
*
* @param {Function} [onSuccess] - Callback function to run on success.
* @param {Function} [onFailure] - Callback function to run on failure.
*/
this.protect = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.onProtectSuccess = onSuccess;
ctx.onProtectFailure = onFailure || emptyFunction;
 
// if a non-admin tries to do this, don't bother
if (!fnPreflightChecks.call(this, 'protect', ctx.onProtectFailure)) {
if (!Morebits.userIsInGroup('sysop')) {
return; // abort
ctx.statusElement.error("Cannot protect page: only admins can do that");
ctx.onProtectFailure(this);
return;
}
 
if (!ctx.protectEdit && !ctx.protectMove && !ctx.protectCreate) {
ctx.statusElement.error('"Internal error: you must set edit and/or move and/or create protection before calling protect()!'");
ctx.onProtectFailure(this);
return;
}
if (!ctx.editSummary) {
ctx.statusElement.error("Internal error: protection reason not set before protect (use setEditSummary function)!");
ctx.onProtectFailure(this);
return;
}
 
// because of the way MW API interprets protection levels (absolute, not
// (absolute, not differential), we always need to request protection levels from the server
var query = {
// protection levels from the server
action: 'query',
var query = fnNeedTokenInfoQuery('protect');
prop: 'info',
inprop: 'protection',
intoken: 'protect',
titles: ctx.pageName,
watchlist: ctx.watchlistOption
};
if (ctx.followRedirect) {
query.redirects = ''; // follow all redirects
}
 
ctx.protectApi = new Morebits.wiki.api('"retrieving protect token...'", query, fnProcessProtect, ctx.statusElement, ctx.onProtectFailure);
ctx.protectApi.setParent(this);
ctx.protectApi.post();
};
 
// apply FlaggedRevs protection-style settings
/**
// only works where $wgFlaggedRevsProtection = true (i.e. where FlaggedRevs
* Apply FlaggedRevs protection settings. Only works on wikis where
// settings appear on the wiki's "protect" tab)
* the extension is installed (`$wgFlaggedRevsProtection = true`
* i.e. where FlaggedRevs settings appear on the "protect" tab).
*
* @see {@link https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:FlaggedRevs}
* Referred to as "pending changes" on-wiki.
*
* @param {Function} [onSuccess]
* @param {Function} [onFailure]
*/
this.stabilize = function(onSuccess, onFailure) {
ctx.onStabilizeSuccess = onSuccess;
ctx.onStabilizeFailure = onFailure || emptyFunction;
 
// if a non-admin tries to do this, don't bother
if (!fnPreflightChecks.call(this, 'FlaggedRevs', ctx.onStabilizeFailure)) {
if (!Morebits.userIsInGroup('sysop')) {
return; // abort
ctx.statusElement.error("Cannot apply FlaggedRevs settings: only admins can do that");
ctx.onStabilizeFailure(this);
return;
}
 
if (!ctx.flaggedRevs) {
ctx.statusElement.error('"Internal error: you must set flaggedRevs before calling stabilize()!'");
ctx.onStabilizeFailure(this);
return;
}
if (!ctx.editSummary) {
ctx.statusElement.error("Internal error: reason not set before calling stabilize() (use setEditSummary function)!");
ctx.onStabilizeFailure(this);
return;
}
 
var query = {
if (fnCanUseMwUserToken('stabilize')) {
action: 'query',
fnProcessStabilize.call(this, this);
prop: 'info|flagged',
} else {
intoken: 'edit',
var query = fnNeedTokenInfoQuery('stabilize');
titles: ctx.pageName
};
if (ctx.followRedirect) {
query.redirects = ''; // follow all redirects
}
 
ctx.stabilizeApi = new Morebits.wiki.api('"retrieving stabilize token...'", query, fnProcessStabilize, ctx.statusElement, ctx.onStabilizeFailure);
ctx.stabilizeApi.setParent(this);
ctx.stabilizeApi.post();
}
};
 
/* Private member functions
/*
*
* Private member functions
* These are not exposed outside
*/
 
/**
* Determines whether we can save an API call by using the csrfedit token sent with the page
* sent with the page HTML, or whether we need to ask the server for more info (e.g. protection expiry).
* more info (e.g. protection or watchlist expiry).
*
* Currently only used for `append`, `prepend`, `newSection`,and `move`,deletePage.
* `stabilize`, `deletePage`, and `undeletePage`. Not used for
* `protect` since it always needs to request protection status.
*
* @param {string} [action=edit] - The action being undertaken, e.g. "edit", "delete".
* "edit" or "delete". In practice, only "edit" or "notedit" matters.
* @returns {boolean}
*/
var fnCanUseMwUserToken = function(action) {
// API-based redirect resolution only works for action=query and
action = typeof action !== 'undefined' ? action : 'edit'; // IE doesn't support default parameters
// action=edit in append/prepend modes (and section=new, but we don't
 
// really support that)
// If a watchlist expiry is set, we must always load the page
if (ctx.followRedirect && (action !== 'edit' ||
// to avoid overwriting indefinite protection
(ctx.editMode !== 'append' && ctx.editMode !== 'prepend'))) {
if (ctx.watchlistExpiry) {
return false;
}
 
// API-based redirect resolution only works for action=query and
// action=edit in append/prepend/new modes
if (ctx.followRedirect) {
if (!ctx.followCrossNsRedirect) {
return false; // must load the page to check for cross namespace redirects
}
if (action !== 'edit' || (ctx.editMode === 'all' || ctx.editMode === 'revert')) {
return false;
}
}
 
// do we need to fetch the edit protection expiry?
if (Morebits.userIsSysopuserIsInGroup('sysop') && !ctx.suppressProtectWarning) {
// poor man's normalisation
if (new mw.Title(Morebits.pageNameNorm).getPrefixedText() !== new mw.Title(ctx.pageName).getPrefixedText()) {
if (Morebits.string.toUpperCaseFirstChar(mw.config.get('wgPageName')).replace(/ /g, '_').trim() !==
Morebits.string.toUpperCaseFirstChar(ctx.pageName).replace(/ /g, '_').trim()) {
return false;
}
 
// wgRestrictionEdit is null on non-existent pages,
// so this neatly handles nonexistent pages
var editRestriction = mw.config.get('wgRestrictionEdit');
if (!editRestriction || editRestriction.indexOf('sysop') !== -1) {
};
 
// callback from loadSuccess() for append() and prepend() threads
/**
* When functions can't use
* {@link Morebits.wiki.page~fnCanUseMwUserToken|fnCanUseMwUserToken}
* or require checking protection or watched status, maintain the query
* in one place. Used for {@link Morebits.wiki.page#deletePage|delete},
* {@link Morebits.wiki.page#undeletePage|undelete},
* {@link* Morebits.wiki.page#protect|protect},
* {@link Morebits.wiki.page#stabilize|stabilize},
* and {@link Morebits.wiki.page#move|move}
* (basically, just not {@link Morebits.wiki.page#load|load}).
*
* @param {string} action - The action being undertaken, e.g. "edit" or
* "delete".
* @returns {object} Appropriate query.
*/
var fnNeedTokenInfoQuery = function(action) {
var query = {
action: 'query',
meta: 'tokens',
type: 'csrf',
titles: ctx.pageName,
prop: 'info',
inprop: 'watched',
format: 'json'
};
// Protection not checked for flagged-revs or non-sysop moves
if (action !== 'stabilize' && (action !== 'move' || Morebits.userIsSysop)) {
query.inprop += '|protection';
}
if (ctx.followRedirect && action !== 'undelete') {
query.redirects = ''; // follow all redirects
}
return query;
};
 
// callback from loadSuccess() for append(), prepend(), and newSection() threads
var fnAutoSave = function(pageobj) {
pageobj.save(ctx.onSaveSuccess, ctx.onSaveFailure);
// callback from loadApi.post()
var fnLoadSuccess = function() {
var responsexml = ctx.loadApi.getResponsegetXML().query;
 
if ( !fnCheckPageName(responsexml, ctx.onLoadFailure) ) {
return; // abort
}
 
ctx.pageExists = ($(xml).find('page').attr('missing') !== "");
var page = response.pages[0], rev;
ctx.pageExists = !page.missing;
if (ctx.pageExists) {
ctx.pageText = $(xml).find('rev').text();
rev = page.revisions[0];
ctx.lastEditTime = rev.timestamp;
ctx.pageText = rev.content;
ctx.pageID = page.pageid;
} else {
ctx.pageText = ''; // allow for concatenation, etc.
ctx.pageID = 0; // nonexistent in response, matches wgArticleId
}
 
ctx.csrfToken = response.tokens.csrftoken;
// extract protection info, to alert admins when they are about to edit a protected page
if (!ctx.csrfToken) {
if (Morebits.userIsInGroup('sysop')) {
ctx.statusElement.error('Failed to retrieve edit token.');
var editprot = $(xml).find('pr[type="edit"]');
if (editprot.length > 0 && editprot.attr('level') === 'sysop') {
ctx.fullyProtected = editprot.attr('expiry');
} else {
ctx.fullyProtected = false;
}
}
 
ctx.editToken = $(xml).find('page').attr('edittoken');
if (!ctx.editToken) {
ctx.statusElement.error("Failed to retrieve edit token.");
ctx.onLoadFailure(this);
return;
}
ctx.loadTime = ctx$(xml).loadApi.getResponsefind('page').curtimestampattr('starttimestamp');
if (!ctx.loadTime) {
ctx.statusElement.error('"Failed to retrieve currentstart timestamp.'");
ctx.onLoadFailure(this);
return;
}
ctx.lastEditTime = $(xml).find('rev').attr('timestamp');
 
ctx.contentModelrevertCurID = $(xml).find('page').contentmodelattr('lastrevid');
ctx.watched = page.watchlistexpiry || page.watched;
 
// extract protection info, to alert admins when they are about to edit a protected page
// Includes cascading protection
if (Morebits.userIsSysop) {
var editProt = page.protection.filter(function(pr) {
return pr.type === 'edit' && pr.level === 'sysop';
}).pop();
if (editProt) {
ctx.fullyProtected = editProt.expiry;
} else {
ctx.fullyProtected = false;
}
}
 
ctx.revertCurID = page.lastrevid;
 
var testactions = page.actions;
ctx.testActions = []; // was null
Object.keys(testactions).forEach(function(action) {
if (testactions[action]) {
ctx.testActions.push(action);
}
});
 
if (ctx.editMode === 'revert') {
ctx.revertCurID = $(xml).find('rev && rev').attr('revid');
if (!ctx.revertCurID) {
ctx.statusElement.error('"Failed to retrieve current revision ID.'");
ctx.onLoadFailure(this);
return;
}
ctx.revertUser = $(xml).find('rev && rev').attr('user');
if (!ctx.revertUser) {
if ($(xml).find('rev && rev').attr('userhidden') === "") { // username was RevDel'd or oversighted
ctx.revertUser = '"<username hidden>'";
} else {
ctx.statusElement.error('"Failed to retrieve user who made the revision.'");
ctx.onLoadFailure(this);
return;
}
// set revert edit summary
ctx.editSummary = '"[[Help:Revert|Reverted]] to revision '" + ctx.revertOldID + '" by '" + ctx.revertUser + '": '" + ctx.editSummary;
}
 
 
// helper function to parse the page name returned from the API
var fnCheckPageName = function(responsexml, onFailure) {
if (!onFailure) {
onFailure = emptyFunction;
}
 
// check for invalid titles
var page = response.pages && response.pages[0];
if ( $(xml).find('page').attr('invalid') === "" ) {
ctx.statusElement.error("The page title is invalid: " + ctx.pageName);
// check for invalid titles
onFailure(this);
if (page.invalid) {
return false; // abort
ctx.statusElement.error('The page title is invalid: ' + ctx.pageName);
}
onFailure(this);
return false; // abort
}
 
// retrieve actual title of the page after normalization and redirects
varif resolvedName =( $(xml).find('page').attr('title;') ) {
var resolvedName = $(xml).find('page').attr('title');
 
if// only notify user for (response.redirects), not {normalization
if ( $(xml).find('redirects').length > 0 ) {
// check for cross-namespace redirect:
Morebits.status.info("Info", "Redirected from " + ctx.pageName + " to " + resolvedName );
var origNs = new mw.Title(ctx.pageName).namespace;
var newNs = new mw.Title(resolvedName).namespace;
if (origNs !== newNs && !ctx.followCrossNsRedirect) {
ctx.statusElement.error(ctx.pageName + ' is a cross-namespace redirect to ' + resolvedName + ', aborted');
onFailure(this);
return false;
}
 
// only notify user for redirects, not normalization
new Morebits.status('Note', 'Redirected from ' + ctx.pageName + ' to ' + resolvedName);
}
ctx.pageName = resolvedName; // always update in case of normalization
 
}
ctx.pageName = resolvedName; // update to redirect target or normalized name
else {
 
} else {
// could be a circular redirect or other problem
ctx.statusElement.error('"Could not resolve redirects for: '" + ctx.pageName);
onFailure(this);
 
// callback from saveApi.post()
var fnSaveSuccess = function() {
ctx.editMode = 'all'; // cancel append/prepend/newSection/revert modes
var responsexml = ctx.saveApi.getResponsegetXML();
 
// see if the API thinks we were successful
if (response$(xml).find('edit').attr('result') === '"Success'") {
 
// real success
// default on success action - display link for edited page
var link = document.createElement('a');
link.setAttribute('href', mw.util.getUrl(ctx.pageName) );
link.appendChild(document.createTextNode(ctx.pageName));
ctx.statusElement.info(['completed (', link, ')']);
}
 
// errors here are only generated by extensions which hook APIEditBeforeSave within MediaWiki,
// whichWikimedia aswikis ofshould 1.34.0-wmf.23only (Septreturn 2019)spam shouldblacklist onlyerrors, captchas, encompassand captchaAbuseFilter messages
var $editNode = $(xml).find('edit');
if (response.edit.captcha) {
var blacklist = $editNode.attr('spamblacklist');
ctx.statusElement.error('Could not save the page because the wiki server wanted you to fill out a CAPTCHA.');
 
if (blacklist) {
var code = document.createElement('code');
code.style.fontFamily = "monospace";
code.appendChild(document.createTextNode(blacklist));
ctx.statusElement.error(['Could not save the page because the URL ', code, ' is on the spam blacklist.']);
} else if ( $(xml).find('captcha').length > 0 ) {
ctx.statusElement.error("Could not save the page because the wiki server wanted you to fill out a CAPTCHA.");
} else if ( $editNode.attr('code') === 'abusefilter-disallowed' ) {
ctx.statusElement.error('The edit was disallowed by the edit filter rule "' + $editNode.attr('info').substring(17) + '".');
} else if ( $editNode.attr('info').indexOf('Hit AbuseFilter:') === 0 ) {
var div = document.createElement('div');
div.className = "toccolours";
div.style.fontWeight = "normal";
div.style.color = "black";
div.innerHTML = $editNode.attr('warning');
ctx.statusElement.error([ 'The following warning was returned by the edit filter: ', div, 'If you wish to proceed with the edit, please carry it out again. This warning wil not appear a second time.' ]);
// XXX provide the user with a way to automatically retry the action if they so choose -
// I can't see how to do this without creating a UI dependency on Morebits.wiki.page though -- TTO
} else {
ctx.statusElement.error('"Unknown error received from API while saving page'");
}
 
// callback from saveApi.post()
var fnSaveError = function() {
 
var errorCode = ctx.saveApi.getErrorCode();
 
// check for edit conflict
if ( errorCode === '"editconflict'" && ctx.conflictRetries++ < ctx.maxConflictRetries ) {
 
// edit conflicts can occur when the page needs to be purged from the server cache
};
 
var purgeApi = new Morebits.wiki.api('"Edit conflict detected, purging server cache'", purgeQuery, function()null, {ctx.statusElement);
var result = purgeApi.post( { async: false } ); // just wait for it, result is for debugging
--Morebits.wiki.numberOfActionsLeft; // allow for normal completion if retry succeeds
 
--Morebits.wiki.numberOfActionsLeft; // allow for normal completion if retry succeeds
ctx.statusElement.info('Edit conflict detected, reapplying edit');
 
if (fnCanUseMwUserToken('edit')) {
ctx.statusElement.info("Edit conflict detected, reapplying edit");
ctx.saveApi.post(); // necessarily append, prepend, or newSection, so this should work as desired
if (fnCanUseMwUserToken('edit')) {
} else {
ctx.loadApisaveApi.post(); // reloadnecessarily theappend pageor andprepend, reapplyso thethis editshould work as desired
} else {
ctx.loadApi.post(); // reload the page and reapply the edit
}, ctx.statusElement);
}
purgeApi.post();
 
// check for loss of edit token
// it's impractical to request a new token here, so invoke edit conflict logic when this happens
} else if ( errorCode === "notoken" && ctx.conflictRetries++ < ctx.maxConflictRetries ) {
 
ctx.statusElement.info("Edit token is invalid, retrying");
--Morebits.wiki.numberOfActionsLeft; // allow for normal completion if retry succeeds
if (fnCanUseMwUserToken('edit')) {
this.load(fnAutoSave, ctx.onSaveFailure); // try the append or prepend again
} else {
ctx.loadApi.post(); // reload the page and reapply the edit
}
 
// check for network or server error
} else if ((errorCode === null || errorCode === "undefined)" && ctx.retries++ < ctx.maxRetries ) {
 
// the error might be transient, so try again
ctx.statusElement.info('"Save failed, retrying in 2 seconds ...'");
--Morebits.wiki.numberOfActionsLeft; // allow for normal completion if retry succeeds
ctx.saveApi.post(); // give it another go!
 
// wait for sometime for client to regain connnectivity
sleep(2000).then(function() {
ctx.saveApi.post(); // give it another go!
});
 
// hard error, give up
} else {
 
// non-admin attempting to edit a protected page - this gives a friendlier message than the default
switch (errorCode) {
if ( errorCode === "protectedpage" ) {
 
ctx.statusElement.error( "Failed to save edit: Page is fully protected" );
case 'protectedpage':
} else {
// non-admin attempting to edit a protected page - this gives a friendlier message than the default
ctx.statusElement.error(' "Failed to save edit: Page" is+ ctx.saveApi.getErrorText() protected');
break;
 
case 'abusefilter-disallowed':
ctx.statusElement.error('The edit was disallowed by the edit filter: "' + ctx.saveApi.getResponse().error.abusefilter.description + '".');
break;
 
case 'abusefilter-warning':
ctx.statusElement.error([ 'A warning was returned by the edit filter: "', ctx.saveApi.getResponse().error.abusefilter.description, '". If you wish to proceed with the edit, please carry it out again. This warning will not appear a second time.' ]);
// We should provide the user with a way to automatically retry the action if they so choose -
// I can't see how to do this without creating a UI dependency on Morebits.wiki.page though -- TTO
break;
 
case 'spamblacklist':
// If multiple items are blacklisted, we only return the first
var spam = ctx.saveApi.getResponse().error.spamblacklist.matches[0];
ctx.statusElement.error('Could not save the page because the URL ' + spam + ' is on the spam blacklist');
break;
 
default:
ctx.statusElement.error('Failed to save edit: ' + ctx.saveApi.getErrorText());
}
ctx.editMode = 'all'; // cancel append/prepend/revert modes
 
ctx.editMode = 'all'; // cancel append/prepend/newSection/revert modes
if (ctx.onSaveFailure) {
ctx.onSaveFailure(this); // invoke callback
};
 
var fnLookupCreationSuccessfnLookupCreatorSuccess = function() {
var responsexml = ctx.lookupCreationApilookupCreatorApi.getResponsegetXML().query;
 
if ( !fnCheckPageName(responsexml) ) {
return; // abort
}
 
ctx.creator = $(xml).find('rev').attr('user');
var rev = response.pages[0].revisions && response.pages[0].revisions[0];
if (!revctx.creator) {
ctx.statusElement.error('"Could not find any revisionsname of ' +page ctx.pageNamecreator");
return;
}
ctx.onLookupCreatorSuccess(this);
 
if (!ctx.lookupNonRedirectCreator || !/^\s*#redirect/i.test(rev.content)) {
 
ctx.creator = rev.user;
if (!ctx.creator) {
ctx.statusElement.error('Could not find name of page creator');
return;
}
ctx.timestamp = rev.timestamp;
if (!ctx.timestamp) {
ctx.statusElement.error('Could not find timestamp of page creation');
return;
}
ctx.onLookupCreationSuccess(this);
 
} else {
ctx.lookupCreationApi.query.rvlimit = 50; // modify previous query to fetch more revisions
ctx.lookupCreationApi.query.titles = ctx.pageName; // update pageName if redirect resolution took place in earlier query
 
ctx.lookupCreationApi = new Morebits.wiki.api('Retrieving page creation information', ctx.lookupCreationApi.query, fnLookupNonRedirectCreator, ctx.statusElement);
ctx.lookupCreationApi.setParent(this);
ctx.lookupCreationApi.post();
}
 
};
 
var fnLookupNonRedirectCreatorfnProcessMove = function() {
var responsexml = ctx.lookupCreationApimoveApi.getResponsegetXML().query;
var revs = response.pages[0].revisions;
 
if ($(xml).find('page').attr('missing') === "") {
for (var i = 0; i < revs.length; i++) {
ctx.statusElement.error("Cannot move the page, because it no longer exists");
if (!/^\s*#redirect/i.test(revs[i].content)) { // inaccessible revisions also check out
ctx.creator = revs[i].useronMoveFailure(this);
return;
ctx.timestamp = revs[i].timestamp;
break;
}
}
 
// extract protection info
if (!ctx.creator) {
if (Morebits.userIsInGroup('sysop')) {
// fallback to give first revision author if no non-redirect version in the first 50
var editprot = $(xml).find('pr[type="edit"]');
ctx.creator = revs[0].user;
if (editprot.length > 0 && editprot.attr('level') === 'sysop' && !ctx.suppressProtectWarning &&
ctx.timestamp = revs[0].timestamp;
!confirm('You are about to move the fully protected page "' + ctx.pageName +
if (!ctx.creator) {
(editprot.attr('expiry') === 'infinity' ? '" (protected indefinitely)' : ('" (protection expiring ' + editprot.attr('expiry') + ')')) +
ctx.statusElement.error('Could not find name of page creator');
'. \n\nClick OK to proceed with the move, or Cancel to skip this move.')) {
ctx.statusElement.error("Move of fully protected page was aborted.");
ctx.onMoveFailure(this);
return;
}
 
}
 
if (!ctx.timestamp) {
var moveToken = $(xml).find('page').attr('movetoken');
ctx.statusElement.error('Could not find timestamp of page creation');
if (!moveToken) {
ctx.statusElement.error("Failed to retrieve move token.");
ctx.onMoveFailure(this);
return;
}
 
ctx.onLookupCreationSuccess(this);
 
};
 
/**
* Common checks for action methods. Used for move, undelete, delete,
* protect, stabilize.
*
* @param {string} action - The action being checked.
* @param {string} onFailure - Failure callback.
* @returns {boolean}
*/
var fnPreflightChecks = function(action, onFailure) {
// if a non-admin tries to do this, don't bother
if (!Morebits.userIsSysop && action !== 'move') {
ctx.statusElement.error('Cannot ' + action + 'page : only admins can do that');
onFailure(this);
return false;
}
 
if (!ctx.editSummary) {
ctx.statusElement.error('Internal error: ' + action + ' reason not set (use setEditSummary function)!');
onFailure(this);
return false;
}
return true; // all OK
};
 
/**
* Common checks for fnProcess functions (`fnProcessDelete`, `fnProcessMove`, etc.
* Used for move, undelete, delete, protect, stabilize.
*
* @param {string} action - The action being checked.
* @param {string} onFailure - Failure callback.
* @param {string} response - The response document from the API call.
* @returns {boolean}
*/
var fnProcessChecks = function(action, onFailure, response) {
var missing = response.pages[0].missing;
 
// No undelete as an existing page could have deleted revisions
var actionMissing = missing && ['delete', 'stabilize', 'move'].indexOf(action) !== -1;
var protectMissing = action === 'protect' && missing && (ctx.protectEdit || ctx.protectMove);
var saltMissing = action === 'protect' && !missing && ctx.protectCreate;
 
if (actionMissing || protectMissing || saltMissing) {
ctx.statusElement.error('Cannot ' + action + ' the page because it ' + (missing ? 'no longer' : 'already') + ' exists');
onFailure(this);
return false;
}
 
// Delete, undelete, move
// extract protection info
var editprot;
if (action === 'undelete') {
editprot = response.pages[0].protection.filter(function(pr) {
return pr.type === 'create' && pr.level === 'sysop';
}).pop();
} else if (action === 'delete' || action === 'move') {
editprot = response.pages[0].protection.filter(function(pr) {
return pr.type === 'edit' && pr.level === 'sysop';
}).pop();
}
if (editprot && !ctx.suppressProtectWarning &&
!confirm('You are about to ' + action + ' the fully protected page "' + ctx.pageName +
(editprot.expiry === 'infinity' ? '" (protected indefinitely)' : '" (protection expiring ' + new Morebits.date(editprot.expiry).calendar('utc') + ' (UTC))') +
'. \n\nClick OK to proceed with ' + action + ', or Cancel to skip.')) {
ctx.statusElement.error('Aborted ' + action + ' on fully protected page.');
onFailure(this);
return false;
}
 
if (!response.tokens.csrftoken) {
ctx.statusElement.error('Failed to retrieve token.');
onFailure(this);
return false;
}
return true; // all OK
};
 
var fnProcessMove = function() {
var pageTitle, token;
 
if (fnCanUseMwUserToken('move')) {
token = mw.user.tokens.get('csrfToken');
pageTitle = ctx.pageName;
} else {
var response = ctx.moveApi.getResponse().query;
 
if (!fnProcessChecks('move', ctx.onMoveFailure, response)) {
return; // abort
}
 
token = response.tokens.csrftoken;
var page = response.pages[0];
pageTitle = page.title;
ctx.watched = page.watchlistexpiry || page.watched;
}
 
var query = {
'action': 'move',
'from': pageTitle$(xml).find('page').attr('title'),
'to': ctx.moveDestination,
'token': tokenmoveToken,
'reason': ctx.editSummary,
watchlist: ctx.watchlistOption,
format: 'json'
};
if (ctx.changeTags) {
query.tags = ctx.changeTags;
}
 
if (ctx.watchlistExpiry && ctx.watched !== true) {
query.watchlistexpiry = ctx.watchlistExpiry;
}
if (ctx.moveTalkPage) {
query.movetalk = 'true';
}
if (ctx.moveSubpages) {
query.movesubpages = 'true'; // XXX don't know whether this works for non-admins
}
if (ctx.moveSuppressRedirect) {
query.noredirect = 'true';
}
if (ctx.watchlistOption === 'watch') {
query.watch = 'true';
}
 
ctx.moveProcessApi = new Morebits.wiki.api('"moving page...'", query, ctx.onMoveSuccess, ctx.statusElement, ctx.onMoveFailure);
ctx.moveProcessApi.setParent(this);
ctx.moveProcessApi.post();
};
 
var fnProcessPatrolfnProcessDelete = function() {
var querypageTitle, = {token;
action: 'patrol',
format: 'json'
};
 
if (fnCanUseMwUserToken('delete')) {
// Didn't need to load the page
token = mw.user.tokens.get('csrfToken');
if (ctx.rcid) {
query.rcidpageTitle = ctx.rcidpageName;
query.token = mw.user.tokens.get('patrolToken');
} else {
var responsexml = ctx.patrolApideleteApi.getResponsegetXML().query;
 
if ($(xml).find('page').attr('missing') === "") {
// Don't patrol if not unpatrolled
ctx.statusElement.error("Cannot delete the page, because it no longer exists");
if (!response.recentchanges[0].unpatrolled) {
ctx.onDeleteFailure(this);
return;
}
 
// extract protection info
var lastrevid = response.pages[0].lastrevid;
var editprot = $(xml).find('pr[type="edit"]');
if (!lastrevid) {
if (editprot.length > 0 && editprot.attr('level') === 'sysop' && !ctx.suppressProtectWarning &&
!confirm('You are about to delete the fully protected page "' + ctx.pageName +
(editprot.attr('expiry') === 'infinity' ? '" (protected indefinitely)' : ('" (protection expiring ' + editprot.attr('expiry') + ')')) +
'. \n\nClick OK to proceed with the deletion, or Cancel to skip this deletion.')) {
ctx.statusElement.error("Deletion of fully protected page was aborted.");
ctx.onDeleteFailure(this);
return;
}
query.revid = lastrevid;
 
var token = response$(xml).tokensfind('page').csrftokenattr('deletetoken');
if (!token) {
ctx.statusElement.error("Failed to retrieve delete token.");
ctx.onDeleteFailure(this);
return;
}
query.token = token;
}
if (ctx.changeTags) {
query.tags = ctx.changeTags;
}
 
var patrolStat pageTitle = new Morebits$(xml).statusfind('Marking page as patrolled').attr('title');
 
ctx.patrolProcessApi = new Morebits.wiki.api('patrolling page...', query, null, patrolStat);
ctx.patrolProcessApi.setParent(this);
ctx.patrolProcessApi.post();
};
 
// Ensure that the page is curatable
var fnProcessTriageList = function() {
if (ctx.pageID) {
ctx.csrfToken = mw.user.tokens.get('csrfToken');
} else {
var response = ctx.triageApi.getResponse().query;
 
ctx.pageID = response.pages[0].pageid;
if (!ctx.pageID) {
return;
}
 
ctx.csrfToken = response.tokens.csrftoken;
if (!ctx.csrfToken) {
return;
}
}
 
var query = {
'action': 'pagetriagelistdelete',
page_id'title': ctx.pageIDpageTitle,
'token': token,
format: 'json'
'reason': ctx.editSummary
};
if (ctx.watchlistOption === 'watch') {
 
query.watch = 'true';
ctx.triageProcessListApi = new Morebits.wiki.api('checking curation status...', query, fnProcessTriage);
ctx.triageProcessListApi.setParent(this);
ctx.triageProcessListApi.post();
};
 
// callback from triageProcessListApi.post()
var fnProcessTriage = function() {
var responseList = ctx.triageProcessListApi.getResponse().pagetriagelist;
// Exit if not in the queue
if (!responseList || responseList.result !== 'success') {
return;
}
var page = responseList.pages && responseList.pages[0];
// Do nothing if page already triaged/patrolled
if (!page || !parseInt(page.patrol_status, 10)) {
var query = {
action: 'pagetriageaction',
pageid: ctx.pageID,
reviewed: 1,
// tags: ctx.changeTags, // pagetriage tag support: [[phab:T252980]]
// Could use an adder to modify/create note:
// summaryAd, but that seems overwrought
token: ctx.csrfToken,
format: 'json'
};
var triageStat = new Morebits.status('Marking page as curated');
ctx.triageProcessApi = new Morebits.wiki.api('curating page...', query, null, triageStat);
ctx.triageProcessApi.setParent(this);
ctx.triageProcessApi.post();
}
};
 
ctx.deleteProcessApi = new Morebits.wiki.api("deleting page...", query, ctx.onDeleteSuccess, ctx.statusElement, fnProcessDeleteError);
var fnProcessDelete = function() {
var pageTitle, token;
 
if (fnCanUseMwUserToken('delete')) {
token = mw.user.tokens.get('csrfToken');
pageTitle = ctx.pageName;
} else {
var response = ctx.deleteApi.getResponse().query;
 
if (!fnProcessChecks('delete', ctx.onDeleteFailure, response)) {
return; // abort
}
 
token = response.tokens.csrftoken;
var page = response.pages[0];
pageTitle = page.title;
ctx.watched = page.watchlistexpiry || page.watched;
}
 
var query = {
action: 'delete',
title: pageTitle,
token: token,
reason: ctx.editSummary,
watchlist: ctx.watchlistOption,
format: 'json'
};
if (ctx.changeTags) {
query.tags = ctx.changeTags;
}
 
if (ctx.watchlistExpiry && ctx.watched !== true) {
query.watchlistexpiry = ctx.watchlistExpiry;
}
 
ctx.deleteProcessApi = new Morebits.wiki.api('deleting page...', query, ctx.onDeleteSuccess, ctx.statusElement, fnProcessDeleteError);
ctx.deleteProcessApi.setParent(this);
ctx.deleteProcessApi.post();
 
// check for "Database query error"
if ( errorCode === '"internal_api_error_DBQueryError'" && ctx.retries++ < ctx.maxRetries ) {
 
ctx.statusElement.info('Database query error, retrying');
ctx.statusElement.info("Database query error, retrying");
--Morebits.wiki.numberOfActionsLeft; // allow for normal completion if retry succeeds
ctx.deleteProcessApi.post(); // give it another go!
 
} else if ( errorCode === 'missingtitle'"badtoken" ) {
// this is pathetic, but given the current state of Morebits.wiki.page it would
ctx.statusElement.error('Cannot delete the page, because it no longer exists');
// be a dog's breakfast to try and fix this
ctx.statusElement.error("Invalid token. Please refresh the page and try again.");
if (ctx.onDeleteFailure) {
ctx.onDeleteFailure.call(this, this, ctx.deleteProcessApi); // invoke callback
}
 
// hard error, give up
} else if ( errorCode === "missingtitle" ) {
 
ctx.statusElement.error('Failed to delete the page: ' + ctx.deleteProcessApi.getErrorText());
ctx.statusElement.error("Cannot delete the page, because it no longer exists");
if (ctx.onDeleteFailure) {
ctx.onDeleteFailure.call(this, ctx.deleteProcessApi); // invoke callback
}
}
};
 
// hard error, give up
var fnProcessUndelete = function() {
var pageTitle, token;
 
if (fnCanUseMwUserToken('undelete')) {
token = mw.user.tokens.get('csrfToken');
pageTitle = ctx.pageName;
} else {
var response = ctx.undeleteApi.getResponse().query;
 
ctx.statusElement.error( "Failed to delete the page: " + ctx.deleteProcessApi.getErrorText() );
if (!fnProcessChecks('undelete', ctx.onUndeleteFailure, response)) {
if (ctx.onDeleteFailure) {
return; // abort
ctx.onDeleteFailure.call(this, ctx.deleteProcessApi); // invoke callback
}
 
token = response.tokens.csrftoken;
var page = response.pages[0];
pageTitle = page.title;
ctx.watched = page.watchlistexpiry || page.watched;
}
 
var query = {
action: 'undelete',
title: pageTitle,
token: token,
reason: ctx.editSummary,
watchlist: ctx.watchlistOption,
format: 'json'
};
if (ctx.changeTags) {
query.tags = ctx.changeTags;
}
 
if (ctx.watchlistExpiry && ctx.watched !== true) {
query.watchlistexpiry = ctx.watchlistExpiry;
}
 
ctx.undeleteProcessApi = new Morebits.wiki.api('undeleting page...', query, ctx.onUndeleteSuccess, ctx.statusElement, fnProcessUndeleteError);
ctx.undeleteProcessApi.setParent(this);
ctx.undeleteProcessApi.post();
};
 
// callback from undeleteProcessApi.post()
var fnProcessUndeleteError = function() {
 
var errorCode = ctx.undeleteProcessApi.getErrorCode();
 
// check for "Database query error"
if (errorCode === 'internal_api_error_DBQueryError') {
if (ctx.retries++ < ctx.maxRetries) {
ctx.statusElement.info('Database query error, retrying');
--Morebits.wiki.numberOfActionsLeft; // allow for normal completion if retry succeeds
ctx.undeleteProcessApi.post(); // give it another go!
} else {
ctx.statusElement.error('Repeated database query error, please try again');
if (ctx.onUndeleteFailure) {
ctx.onUndeleteFailure.call(this, ctx.undeleteProcessApi); // invoke callback
}
}
} else if (errorCode === 'cantundelete') {
ctx.statusElement.error('Cannot undelete the page, either because there are no revisions to undelete or because it has already been undeleted');
if (ctx.onUndeleteFailure) {
ctx.onUndeleteFailure.call(this, ctx.undeleteProcessApi); // invoke callback
}
// hard error, give up
} else {
ctx.statusElement.error('Failed to undelete the page: ' + ctx.undeleteProcessApi.getErrorText());
if (ctx.onUndeleteFailure) {
ctx.onUndeleteFailure.call(this, ctx.undeleteProcessApi); // invoke callback
}
}
 
var fnProcessProtect = function() {
var responsexml = ctx.protectApi.getResponsegetXML().query;
 
var missing = ($(xml).find('page').attr('missing') === "");
if (!fnProcessChecks('protect', ctx.onProtectFailure, response)) {
if (((ctx.protectEdit || ctx.protectMove) && missing)) {
return; // abort
ctx.statusElement.error("Cannot protect the page, because it no longer exists");
ctx.onProtectFailure(this);
return;
}
if (ctx.protectCreate && !missing) {
ctx.statusElement.error("Cannot create protect the page, because it already exists");
ctx.onProtectFailure(this);
return;
}
 
// TODO cascading protection not possible on edit<sysop
var token = response.tokens.csrftoken;
var page = response.pages[0];
var pageTitle = page.title;
ctx.watched = page.watchlistexpiry || page.watched;
 
var protectToken = $(xml).find('page').attr('protecttoken');
// Fetch existing protection levels
if (!protectToken) {
var prs = response.pages[0].protection;
ctx.statusElement.error("Failed to retrieve protect token.");
var editprot, moveprot, createprot;
ctx.onProtectFailure(this);
prs.forEach(function(pr) {
return;
// Filter out protection from cascading
if (pr.type === 'edit' && !pr.source) {
editprot = pr;
} else if (pr.type === 'move') {
moveprot = pr;
} else if (pr.type === 'create') {
createprot = pr;
}
});
 
 
// Fall back to current levels if not explicitly set
if (!ctx.protectEdit && editprot) {
ctx.protectEdit = { level: editprot.level, expiry: editprot.expiry };
}
if (!ctx.protectMove && moveprot) {
ctx.protectMove = { level: moveprot.level, expiry: moveprot.expiry };
}
if (!ctx.protectCreate && createprot) {
ctx.protectCreate = { level: createprot.level, expiry: createprot.expiry };
}
 
// Defaultfetch to pre-existing cascading protection if unchanged (similar to above)levels
var prs = $(xml).find('pr');
if (ctx.protectCascade === null) {
ctx.protectCascadevar editprot = !!prs.filter(function(pr'[type="edit"]') {;
var moveprot = prs.filter('[type="move"]');
return pr.cascade;
var createprot = prs.filter('[type="create"]');
}).length;
}
// Warn if cascading protection being applied with an invalid protection level,
// which for edit protection will cause cascading to be silently stripped
if (ctx.protectCascade) {
// On move protection, this is technically stricter than the MW API,
// but seems reasonable to avoid dumb values and misleading log entries (T265626)
if (((!ctx.protectEdit || ctx.protectEdit.level !== 'sysop') ||
(!ctx.protectMove || ctx.protectMove.level !== 'sysop')) &&
!confirm('You have cascading protection enabled on "' + ctx.pageName +
'" but have not selected uniform sysop-level protection.\n\n' +
'Click OK to adjust and proceed with sysop-level cascading protection, or Cancel to skip this action.')) {
ctx.statusElement.error('Cascading protection was aborted.');
ctx.onProtectFailure(this);
return;
}
 
var protections = [], expirys = [];
ctx.protectEdit.level = 'sysop';
ctx.protectMove.level = 'sysop';
}
 
// Buildset edit protection levels and expirys (expiries?) for querylevel
var protections = [], expirys = [];
if (ctx.protectEdit) {
protections.push('edit=' + ctx.protectEdit.level);
expirys.push(ctx.protectEdit.expiry);
} else if (editprot.length) {
protections.push('edit=' + editprot.attr("level"));
expirys.push(editprot.attr("expiry").replace("infinity", "indefinite"));
}
 
protections.push('move=' + ctx.protectMove.level);
expirys.push(ctx.protectMove.expiry);
} else if (moveprot.length) {
protections.push('move=' + moveprot.attr("level"));
expirys.push(moveprot.attr("expiry").replace("infinity", "indefinite"));
}
 
protections.push('create=' + ctx.protectCreate.level);
expirys.push(ctx.protectCreate.expiry);
} else if (createprot.length) {
protections.push('create=' + createprot.attr("level"));
expirys.push(createprot.attr("expiry").replace("infinity", "indefinite"));
}
 
var query = {
action: 'protect',
title: pageTitle$(xml).find('page').attr('title'),
token: tokenprotectToken,
protections: protections.join('|'),
expiry: expirys.join('|'),
reason: ctx.editSummary,
watchlist: ctx.watchlistOption,
format: 'json'
};
// Only shows up in logs, not page history [[phab:T259983]]
if (ctx.changeTags) {
query.tags = ctx.changeTags;
}
 
if (ctx.watchlistExpiry && ctx.watched !== true) {
query.watchlistexpiry = ctx.watchlistExpiry;
}
if (ctx.protectCascade) {
query.cascade = 'true';
}
if (ctx.watchlistOption === 'watch') {
query.watch = 'true';
}
 
ctx.protectProcessApi = new Morebits.wiki.api('"protecting page...'", query, ctx.onProtectSuccess, ctx.statusElement, ctx.onProtectFailure);
ctx.protectProcessApi.setParent(this);
ctx.protectProcessApi.post();
 
var fnProcessStabilize = function() {
var xml = ctx.stabilizeApi.getXML();
var pageTitle, token;
 
var missing = ($(xml).find('page').attr('missing') === "");
if (fnCanUseMwUserToken('stabilize')) {
if (missing) {
token = mw.user.tokens.get('csrfToken');
ctx.statusElement.error("Cannot protect the page, because it no longer exists");
pageTitle = ctx.pageName;
ctx.onStabilizeFailure(this);
} else {
return;
var response = ctx.stabilizeApi.getResponse().query;
}
 
var stabilizeToken = $(xml).find('page').attr('edittoken');
// 'stabilize' as a verb not necessarily well understood
if (!stabilizeToken) {
if (!fnProcessChecks('stabilize', ctx.onStabilizeFailure, response)) {
ctx.statusElement.error("Failed to retrieve stabilize token.");
return; // abort
ctx.onStabilizeFailure(this);
}
return;
 
token = response.tokens.csrftoken;
var page = response.pages[0];
pageTitle = page.title;
// Doesn't support watchlist expiry [[phab:T263336]]
// ctx.watched = page.watchlistexpiry || page.watched;
}
 
var query = {
action: 'stabilize',
title: pageTitle$(xml).find('page').attr('title'),
token: tokenstabilizeToken,
protectlevel: ctx.flaggedRevs.level,
expiry: ctx.flaggedRevs.expiry,
reason: ctx.editSummary
// tags: ctx.changeTags, // flaggedrevs tag support: [[phab:T247721]]
reason: ctx.editSummary,
watchlist: ctx.watchlistOption,
format: 'json'
};
if (ctx.watchlistOption === 'watch') {
 
query.watch = 'true';
/* Doesn't support watchlist expiry [[phab:T263336]]
if (ctx.watchlistExpiry && ctx.watched !== true) {
query.watchlistexpiry = ctx.watchlistExpiry;
}
*/
 
ctx.stabilizeProcessApi = new Morebits.wiki.api('"configuring stabilization settings...'", query, ctx.onStabilizeSuccess, ctx.statusElement, ctx.onStabilizeFailure);
ctx.stabilizeProcessApi.setParent(this);
ctx.stabilizeProcessApi.post();
};
}; // end Morebits.wiki.page
 
/** Morebits.wiki.page TODO: (XXX)
var sleep = function(milliseconds) {
* - Should we retry loads also?
var deferred = $.Deferred();
* - Need to reset current action before the save?
setTimeout(deferred.resolve, milliseconds);
* - Deal with action.completed stuff
return deferred;
* - Need to reset all parameters once done (e.g. edit summary, move destination, etc.)
};
*/
 
}; // end Morebits.wiki.page
 
/* Morebits.wiki.page TODO: (XXX)
* - Should we retry loads also?
* - Need to reset current action before the save?
* - Deal with action.completed stuff
* - Need to reset all parameters once done (e.g. edit summary, move destination, etc.)
*/
 
 
/* **************** Morebits.wiki.preview **************** */
/**
* **************** Morebits.wiki.preview ****************
* Use the API to parse a fragment of wikitext and render it as HTML.
* Uses the API to parse a fragment of wikitext and render it as HTML.
*
* Constructor: Morebits.wiki.preview(previewbox, currentAction)
* The suggested implementation pattern (in {@link Morebits.simpleWindow} and
* previewbox - the <div> element that will contain the rendered HTML
* {@link Morebits.quickForm} situations) is to construct a
* `Morebits.wiki.preview` object after rendering a `Morebits.quickForm`, and
* bind the object to an arbitrary property of the form (e.g. |previewer|).
* For an example, see twinklewarn.js.
*
* beginRender(wikitext): Displays the preview box, and begins an asynchronous attempt
* @memberof Morebits.wiki
* to render the specified wikitext.
* @class
* wikitext - wikitext to render; most things should work, including subst: and ~~~~
* @param {HTMLElement} previewbox - The element that will contain the rendered HTML,
*
* usually a <div> element.
* closePreview(): Hides the preview box and clears it.
*
* The suggested implementation pattern (in Morebits.simpleWindow + Morebits.quickForm situations) is to
* construct a Morebits.wiki.preview object after rendering a Morebits.quickForm, and bind the object
* to an arbitrary property of the form (e.g. |previewer|). For an example, see
* twinklewarn.js.
*/
 
Morebits.wiki.preview = function(previewbox) {
this.previewbox = previewbox;
$(previewbox).addClass('"morebits-previewbox'").hide();
 
this.beginRender = function(wikitext) {
/**
* Displays the preview box, and begins an asynchronous attempt
* to render the specified wikitext.
*
* @param {string} wikitext - Wikitext to render; most things should work, including `subst:` and `~~~~`.
* @param {string} [pageTitle] - Optional parameter for the page this should be rendered as being on, if omitted it is taken as the current page.
* @param {string} [sectionTitle] - If provided, render the text as a new section using this as the title.
*/
this.beginRender = function(wikitext, pageTitle, sectionTitle) {
$(previewbox).show();
 
pst: 'true', // PST = pre-save transform; this makes substitution work properly
text: wikitext,
title: pageTitle || mw.config.get('wgPageName'),
disablelimitreport: true,
format: 'json'
};
var renderApi = new Morebits.wiki.api("loading...", query, fnRenderSuccess, new Morebits.status("Preview"));
if (sectionTitle) {
query.section = 'new';
query.sectiontitle = sectionTitle;
}
var renderApi = new Morebits.wiki.api('loading...', query, fnRenderSuccess, new Morebits.status('Preview'));
renderApi.post();
};
 
var fnRenderSuccess = function(apiobj) {
var htmlxml = apiobj.getResponsegetXML().parse.text;
var html = $(xml).find('text').text();
if (!html) {
apiobj.statelem.error('"failed to retrieve preview, or template was blanked'");
return;
}
previewbox.innerHTML = html;
$(previewbox).find('a').attr('target', '_blank'); // this makes links open in new tab
};
 
/** Hides the preview box and clears it. */
this.closePreview = function() {
$(previewbox).empty().hide();
 
 
/* **************** Morebits.wikitext **************** */
 
/**
* **************** Morebits.wikitext ****************
* Wikitext manipulation.
* Wikitext manipulation
*
* @namespace Morebits.wikitext
* @memberof Morebits
*/
 
Morebits.wikitext = {};
 
Morebits.wikitext.template = {
/**
parse: function( text, start ) {
* Get the value of every parameter found in the wikitext of a given template.
var count = -1;
*
var level = -1;
* @memberof Morebits.wikitext
var equals = -1;
* @param {string} text - Wikitext containing a template.
var current = '';
* @param {number} [start=0] - Index noting where in the text the template begins.
var result = {
* @returns {object} `{name: templateName, parameters: {key: value}}`.
name: '',
*/
parameters: {}
Morebits.wikitext.parseTemplate = function(text, start) {
};
start = start || 0;
var key, value;
 
for( var i = start; i < text.length; ++i ) {
var level = []; // Track of how deep we are ({{, {{{, or [[)
var test3 = text.substr( i, 3 );
var count = -1; // Number of parameters found
if( test3 === '{{{' ) {
var unnamed = 0; // Keep track of what number an unnamed parameter should receive
current += '{{{';
var equals = -1; // After finding "=" before a parameter, the index; otherwise, -1
var current i += ''2;
++level;
var result = {
continue;
name: '',
}
parameters: {}
if( test3 === '}}}' ) {
};
current += '}}}';
var key, value;
i += 2;
--level;
continue;
}
var test2 = text.substr( i, 2 );
if( test2 === '{{' || test2 === '[[' ) {
current += test2;
++i;
++level;
continue;
}
if( test2 === ']]' ) {
current += test2;
++i;
--level;
continue;
}
if( test2 === '}}' ) {
current += test2;
++i;
--level;
 
if( level <= 0 ) {
/**
if( count === -1 ) {
* Function to handle finding parameter values.
result.name = current.substring(2).trim();
*
++count;
* @param {boolean} [final=false] - Whether this is the final
} else {
* parameter and we need to remove the trailing `}}`.
if( equals !== -1 ) {
*/
key = current.substring( 0, equals ).trim();
function findParam(final) {
value = current.substring( equals ).trim();
// Nothing found yet, this must be the template name
result.parameters[key] = value;
if (count === -1) {
equals = -1;
result.name = current.substring(2).trim();
++count; } else {
result.parameters[count] = current;
} else {
++count;
// In a parameter
}
if (equals !== -1) {
}
// We found an equals, so save the parameter as key: value
break;
key = current.substring(0, equals).trim();
value = final ? current.substring(equals + 1, current.length - 2).trim() : current.substring(equals + 1).trim();
result.parameters[key] = value;
equals = -1;
} else {
// No equals, so it must be unnamed; no trim since whitespace allowed
var param = final ? current.substring(equals + 1, current.length - 2) : current;
if (param) {
result.parameters[++unnamed] = param;
++count;
}
continue;
}
}
}
 
for if(var text.charAt(i) === start;'|' i&& level <= text.length;0 ++i) {
var if( test3count === text.substr(i,-1 3); {
result.name = current.substring(2).trim();
if (test3 === '{{{' || (test3 === '}}}' && level[level.length - 1] === 3)) {
current += test3+count;
i } +=else 2;{
if (test3 equals !=== '{{{'-1 ) {
key = current.substring( 0, equals ).trim();
level.push(3);
value = current.substring( equals + 1 ).trim();
result.parameters[key] = value;
equals = -1;
} else {
result.parameters[count] = current;
++count;
}
}
current = '';
} else if( equals === -1 && text.charAt(i) === '=' && level <= 0 ) {
equals = current.length;
current += text.charAt(i);
} else {
levelcurrent += text.popcharAt(i);
}
continue;
}
var test2 = text.substr(i, 2);
// Entering a template (or link)
if (test2 === '{{' || test2 === '[[') {
current += test2;
++i;
if (test2 === '{{') {
level.push(2);
} else {
level.push('wl');
}
continue;
}
// Either leaving a link or template/parser function
if ((test2 === '}}' && level[level.length - 1] === 2) ||
(test2 === ']]' && level[level.length - 1] === 'wl')) {
current += test2;
++i;
level.pop();
 
return result;
// Find the final parameter if this really is the end
if (test2 === '}}' && level.length === 0) {
findParam(true);
break;
}
continue;
}
 
if (text.charAt(i) === '|' && level.length === 1) {
// Another pipe found, toplevel, so parameter coming up!
findParam();
current = '';
} else if (equals === -1 && text.charAt(i) === '=' && level.length === 1) {
// Equals found, toplevel
equals = current.length;
current += text.charAt(i);
} else {
// Just advance the position
current += text.charAt(i);
}
}
 
return result;
};
 
Morebits.wikitext.page = function mediawikiPage( text ) {
/**
* Adjust and manipulate the wikitext of a page.
*
* @class
* @memberof Morebits.wikitext
* @param {string} text - Wikitext to be manipulated.
*/
Morebits.wikitext.page = function mediawikiPage(text) {
this.text = text;
};
Morebits.wikitext.page.prototype = {
text: '',
removeLink: function( link_target ) {
 
var first_char = link_target.substr( 0, 1 );
/**
var link_re_string = "[" + first_char.toUpperCase() + first_char.toLowerCase() + ']' + RegExp.escape( link_target.substr( 1 ), true );
* Removes links to `link_target` from the page text.
var link_simple_re = new RegExp( "\\[\\[:?(" + link_re_string + ")\\]\\]", 'g' );
*
var link_named_re = new RegExp( "\\[\\[:?" + link_re_string + "\\|(.+?)\\]\\]", 'g' );
* @param {string} link_target
this.text = this.text.replace( link_simple_re, "$1" ).replace( link_named_re, "$1" );
* @returns {Morebits.wikitext.page}
*/
removeLink: function(link_target) {
// Rempve a leading colon, to be handled later
if (link_target.indexOf(':') === 0) {
link_target = link_target.slice(1);
}
var link_re_string = '', ns = '', title = link_target;
 
var idx = link_target.indexOf(':');
if (idx > 0) {
ns = link_target.slice(0, idx);
title = link_target.slice(idx + 1);
 
link_re_string = Morebits.namespaceRegex(mw.config.get('wgNamespaceIds')[ns.toLowerCase().replace(/ /g, '_')]) + ':';
}
link_re_string += Morebits.pageNameRegex(title);
 
// Allow for an optional leading colon, e.g. [[:User:Test]]
// Files and Categories become links with a leading colon, e.g. [[:File:Test.png]]
var colon = new RegExp(Morebits.namespaceRegex([6, 14])).test(ns) ? ':' : ':?';
 
var link_simple_re = new RegExp('\\[\\[' + colon + '(' + link_re_string + ')\\]\\]', 'g');
var link_named_re = new RegExp('\\[\\[' + colon + link_re_string + '\\|(.+?)\\]\\]', 'g');
this.text = this.text.replace(link_simple_re, '$1').replace(link_named_re, '$1');
return this;
},
commentOutImage: function( image, reason ) {
var unbinder = new Morebits.unbinder( this.text );
unbinder.unbind( '<!--', '-->' );
 
reason = reason ? (reason + ': ') : '';
/**
var first_char = image.substr( 0, 1 );
* Comments out images from page text; if used in a gallery, deletes the whole line.
var image_re_string = "[" + first_char.toUpperCase() + first_char.toLowerCase() + ']' + RegExp.escape( image.substr( 1 ), true );
* If used as a template argument (not necessarily with `File:` prefix), the template parameter is commented out.
*
* @param {string} image - Image name without `File:` prefix.
* @param {string} [reason] - Reason to be included in comment, alongside the commented-out image.
* @returns {Morebits.wikitext.page}
*/
commentOutImage: function(image, reason) {
var unbinder = new Morebits.unbinder(this.text);
unbinder.unbind('<!--', '-->');
 
/*
reason = reason ? reason + ': ' : '';
* Check for normal image links, i.e. [[Image:Foobar.png|...]]
var image_re_string = Morebits.pageNameRegex(image);
* Will eat the whole link
 
*/
// Check for normal image links, i.e. [[File:Foobar.png|...]]
var links_re = new RegExp( "\\[\\[(?:[Ii]mage|[Ff]ile):\\s*" + image_re_string );
// Will eat the whole link
var allLinks = Morebits.array.uniq(Morebits.string.splitWeightedByKeys( unbinder.content, '[[', ']]' ));
var links_re = new RegExp('\\[\\[' + Morebits.namespaceRegex(6) + ':\\s*' + image_re_string + '\\s*[\\|(?:\\]\\])]');
for( var i = 0; i < allLinks.length; ++i ) {
var allLinks = Morebits.string.splitWeightedByKeys(unbinder.content, '[[', ']]');
if( links_re.test( allLinks[i] ) ) {
for (var i = 0; i < allLinks.length; ++i) {
if (links_re.test(allLinks[i])) {
var replacement = '<!-- ' + reason + allLinks[i] + ' -->';
unbinder.content = unbinder.content.replace( allLinks[i], replacement, 'g' );
}
}
// unbind the newly created comments
unbinder.unbind( '<!--', '-->' );
 
/*
// Check for gallery images, i.e. instances that must start on a new line,
// * Check for gallery images, i.e. instances that must start on a new line, eventually preceded with some space, and must include FileImage: prefix
// * Will eat the whole line.
*/
var gallery_image_re = new RegExp('(^\\s*' + Morebits.namespaceRegex(6) + ':\\s*' + image_re_string + '\\s*(?:\\|.*?$|$))', 'mg');
var gallery_image_re = new RegExp( "(^\\s*(?:[Ii]mage|[Ff]ile):\\s*" + image_re_string + ".*?$)", 'mg' );
unbinder.content = unbinder.content.replace(gallery_image_re, '<!-- ' + reason + '$1 -->');
unbinder.content = unbinder.content.replace( gallery_image_re, "<!-- " + reason + "$1 -->" );
 
// unbind the newly created comments
unbinder.unbind( '<!--', '-->' );
/*
* Check free image usages, for example as template arguments, might have the Image: prefix excluded, but must be preceeded by an |
* Will only eat the image name and the preceeding bar and an eventual named parameter
*/
var free_image_re = new RegExp( "(\\|\\s*(?:[\\w\\s]+\\=)?\\s*(?:(?:[Ii]mage|[Ff]ile):\\s*)?" + image_re_string + ")", 'mg' );
unbinder.content = unbinder.content.replace( free_image_re, "<!-- " + reason + "$1 -->" );
 
// Check free image usages, for example as template arguments, might have the File: prefix excluded, but must be preceeded by an |
// Will only eat the image name and the preceeding bar and an eventual named parameter
var free_image_re = new RegExp('(\\|\\s*(?:[\\w\\s]+\\=)?\\s*(?:' + Morebits.namespaceRegex(6) + ':\\s*)?' + image_re_string + ')', 'mg');
unbinder.content = unbinder.content.replace(free_image_re, '<!-- ' + reason + '$1 -->');
// Rebind the content now, we are done!
this.text = unbinder.rebind();
return this;
},
addToImageComment: function( image, data ) {
 
var first_char = image.substr( 0, 1 );
/**
var first_char_regex = RegExp.escape( first_char, true );
* Converts uses of [[File:`image`]] to [[File:`image`|`data`]].
if( first_char.toUpperCase() !== first_char.toLowerCase() ) {
*
first_char_regex = '[' + RegExp.escape( first_char.toUpperCase(), true ) + RegExp.escape( first_char.toLowerCase(), true ) + ']';
* @param {string} image - Image name without File: prefix.
}
* @param {string} data - The display options.
var image_re_string = "(?:[Ii]mage|[Ff]ile):\\s*" + first_char_regex + RegExp.escape( image.substr( 1 ), true );
* @returns {Morebits.wikitext.page}
var links_re = new RegExp( "\\[\\[" + image_re_string );
*/
var allLinks = Morebits.array.uniq(Morebits.string.splitWeightedByKeys( this.text, '[[', ']]' ));
addToImageComment: function(image, data) {
for( var i = 0; i < allLinks.length; ++i ) {
var image_re_string = Morebits.pageNameRegex(image);
if( links_re.test( allLinks[i] ) ) {
var links_re = new RegExp('\\[\\[' + Morebits.namespaceRegex(6) + ':\\s*' + image_re_string + '\\s*[\\|(?:\\]\\])]');
var allLinks = Morebits.string.splitWeightedByKeys(this.text, '[[', ']]');
for (var i = 0; i < allLinks.length; ++i) {
if (links_re.test(allLinks[i])) {
var replacement = allLinks[i];
// just put it at the end?
replacement = replacement.replace( /\]\]$/, '|' + data + ']]' );
this.text = this.text.replace( allLinks[i], replacement, 'g' );
}
}
var gallery_re = new RegExp(' "^(\\s*'" + image_re_string + '.*?)\\|?(.*?)$', 'mg' );
var newtext = '"$1|$2 '" + data;
this.text = this.text.replace( gallery_re, newtext );
return this;
},
removeTemplate: function( template ) {
 
var first_char = template.substr( 0, 1 );
/**
var template_re_string = "(?:[Tt]emplate:)?\\s*[" + first_char.toUpperCase() + first_char.toLowerCase() + ']' + RegExp.escape( template.substr( 1 ), true );
* Remove all transclusions of a template from page text.
var links_re = new RegExp( "\\{\\{" + template_re_string );
*
var allTemplates = Morebits.array.uniq(Morebits.string.splitWeightedByKeys( this.text, '{{', '}}', [ '{{{', '}}}' ] ));
* @param {string} template - Page name whose transclusions are to be removed,
for( var i = 0; i < allTemplates.length; ++i ) {
* include namespace prefix only if not in template namespace.
if( links_re.test( allTemplates[i] ) ) {
* @returns {Morebits.wikitext.page}
this.text = this.text.replace( allTemplates[i], '', 'g' );
*/
removeTemplate: function(template) {
var template_re_string = Morebits.pageNameRegex(template);
var links_re = new RegExp('\\{\\{(?:' + Morebits.namespaceRegex(10) + ':)?\\s*' + template_re_string + '\\s*[\\|(?:\\}\\})]');
var allTemplates = Morebits.string.splitWeightedByKeys(this.text, '{{', '}}', [ '{{{', '}}}' ]);
for (var i = 0; i < allTemplates.length; ++i) {
if (links_re.test(allTemplates[i])) {
this.text = this.text.replace(allTemplates[i], '');
}
}
return this;
},
getText: function() {
return this.text;
}
};
 
/**
* Smartly insert a tag atop page text but after specified templates,
* such as hatnotes, short description, or deletion and protection templates.
* Notably, does *not* insert a newline after the tag.
*
* @param {string} tag - The tag to be inserted.
* @param {string|string[]} regex - Templates after which to insert tag,
* given as either as a (regex-valid) string or an array to be joined by pipes.
* @param {string} [flags=i] - Regex flags to apply. `''` to provide no flags;
* other falsey values will default to `i`.
* @param {string|string[]} [preRegex] - Optional regex string or array to match
* before any template matches (i.e. before `{{`), such as html comments.
* @returns {Morebits.wikitext.page}
*/
insertAfterTemplates: function(tag, regex, flags, preRegex) {
if (typeof tag === 'undefined') {
throw new Error('No tag provided');
}
 
// .length is only a property of strings and arrays so we
// shouldn't need to check type
if (typeof regex === 'undefined' || !regex.length) {
throw new Error('No regex provided');
} else if (Array.isArray(regex)) {
regex = regex.join('|');
}
 
/**
if (typeof flags !== 'string') {
* **************** Morebits.queryString ****************
flags = 'i';
* Maps the querystring to an object
}
*
* Functions:
*
* Morebits.queryString.exists(key)
* returns true if the particular key is set
* Morebits.queryString.get(key)
* returns the value associated to the key
* Morebits.queryString.equals(key, value)
* returns true if the value associated with given key equals given value
* Morebits.queryString.toString()
* returns the query string as a string
* Morebits.queryString.create( hash )
* creates an querystring and encodes strings via encodeURIComponent and joins arrays with |
*
* In static context, the value of location.search.substring(1), else the value given to the constructor is going to be used. The mapped hash is saved in the object.
*
* Example:
*
* var value = Morebits.queryString.get('key');
* var obj = new Morebits.queryString('foo=bar&baz=quux');
* value = obj.get('foo');
*/
Morebits.queryString = function QueryString(qString) {
this.string = qString;
this.params = {};
 
if (!preRegex || !preRegexqString.length ) {
return;
preRegex = '';
}
} else if (Array.isArray(preRegex)) {
preRegex = preRegex.join('|');
}
 
qString.replace(/\+/, ' ');
var args = qString.split('&');
 
for( var i = 0; i < args.length; ++i ) {
// Regex is extra complicated to allow for templates with
var pair = args[i].split( '=' );
// parameters and to handle whitespace properly
var key = decodeURIComponent( pair[0] ), value = key;
this.text = this.text.replace(
new RegExp(
// leading whitespace
'^\\s*' +
// capture template(s)
'(?:((?:\\s*' +
// Pre-template regex, such as leading html comments
preRegex + '|' +
// begin template format
'\\{\\{\\s*(?:' +
// Template regex
regex +
// end main template name, optionally with a number
// Probably remove the (?:) though
')\\d*\\s*' +
// template parameters
'(\\|(?:\\{\\{[^{}]*\\}\\}|[^{}])*)?' +
// end template format
'\\}\\})+' +
// end capture
'(?:\\s*\\n)?)' +
// trailing whitespace
'\\s*)?',
flags), '$1' + tag
);
return this;
},
 
if( pair.length === 2 ) {
/**
value = decodeURIComponent( pair[1] );
* Get the manipulated wikitext.
* }
 
* @returns {string}
this.params[key] = value;
*/
getText: function() {
return this.text;
}
};
 
Morebits.queryString.staticstr = null;
 
Morebits.queryString.staticInit = function() {
/* *********** Morebits.userspaceLogger ************ */
if( !Morebits.queryString.staticstr ) {
/**
Morebits.queryString.staticstr = new Morebits.queryString(location.search.substring(1));
* Handles logging actions to a userspace log.
* Used in CSD, PROD, and XFD.
*
* @memberof Morebits
* @class
* @param {string} logPageName - Title of the subpage of the current user's log.
*/
Morebits.userspaceLogger = function(logPageName) {
if (!logPageName) {
throw new Error('no log page name specified');
}
};
/**
* The text to prefix the log with upon creation, defaults to empty.
*
* @type {string}
*/
this.initialText = '';
/**
* The header level to use for months, defaults to 3 (`===`).
*
* @type {number}
*/
this.headerLevel = 3;
this.changeTags = '';
 
Morebits.queryString.get = function(key) {
/**
Morebits.queryString.staticInit();
* Log the entry.
return Morebits.queryString.staticstr.get(key);
*
};
* @param {string} logText - Doesn't include leading `#` or `*`.
* @param {string} summaryText - Edit summary.
* @returns {JQuery.Promise}
*/
this.log = function(logText, summaryText) {
var def = $.Deferred();
if (!logText) {
return def.reject();
}
var page = new Morebits.wiki.page('User:' + mw.config.get('wgUserName') + '/' + logPageName,
'Adding entry to userspace log'); // make this '... to ' + logPageName ?
page.load(function(pageobj) {
// add blurb if log page doesn't exist or is blank
var text = pageobj.getPageText() || this.initialText;
 
Morebits.queryString.prototype.get = function(key) {
// create monthly header if it doesn't exist already
return this.params[key] ? this.params[key] : null;
var date = new Morebits.date(pageobj.getLoadTime());
};
if (!date.monthHeaderRegex().exec(text)) {
text += '\n\n' + date.monthHeader(this.headerLevel);
}
 
Morebits.queryString.exists = function(key) {
pageobj.setPageText(text + '\n' + logText);
Morebits.queryString.staticInit();
pageobj.setEditSummary(summaryText);
return Morebits.queryString.staticstr.exists(key);
pageobj.setChangeTags(this.changeTags);
pageobj.setCreateOption('recreate');
pageobj.save(def.resolve, def.reject);
}.bind(this));
return def;
};
};
 
Morebits.queryString.prototype.exists = function(key) {
return this.params[key] ? true : false;
};
 
Morebits.queryString.equals = function(key, value) {
Morebits.queryString.staticInit();
return Morebits.queryString.staticstr.equals(key, value);
};
 
Morebits.queryString.prototype.equals = function(key, value) {
return this.params[key] === value ? true : false;
};
 
Morebits.queryString.toString = function() {
Morebits.queryString.staticInit();
return Morebits.queryString.staticstr.toString();
};
 
Morebits.queryString.prototype.toString = function() {
return this.string ? this.string : null;
};
 
Morebits.queryString.create = function( arr ) {
var resarr = [];
var editToken; // KLUGE: this should always be the last item in the query string (bug TW-B-0013)
for( var i in arr ) {
if( arr[i] === undefined ) {
continue;
}
var res;
if( $.isArray( arr[i] ) ){
var v = [];
for(var j = 0; j < arr[i].length; ++j ) {
v[j] = encodeURIComponent( arr[i][j] );
}
res = v.join('|');
} else {
res = encodeURIComponent( arr[i] );
}
if( i === 'token' ) {
editToken = res;
} else {
resarr.push( encodeURIComponent( i ) + '=' + res );
}
}
if( editToken !== undefined ) {
resarr.push( 'token=' + editToken );
}
return resarr.join('&');
};
Morebits.queryString.prototype.create = Morebits.queryString.create;
 
 
 
/* **************** Morebits.status **************** */
/**
* **************** Morebits.status ****************
* Create and show status messages of varying urgency.
* {@link Morebits.status.init|Morebits.status.init()} must be called before
* any status object is created, otherwise those statuses won't be visible.
*
* @memberof Morebits
* @class
* @param {string} text - Text before the the colon `:`.
* @param {string} stat - Text after the colon `:`.
* @param {string} [type=status] - Determine the font color of the status
* line, allowable values are: `status` (blue), `info` (green), `warn` (red),
* or `error` (bold red).
*/
 
Morebits.status = function Status( text, stat, type ) {
this.textRaw = text;
this.text = this.codify(text);
this.type = type || 'status';
this.generate();
if ( stat ) {
this.update( stat, type );
}
};
 
Morebits.status.init = function( root ) {
/**
if( !( root instanceof Element ) ) {
* Specify an area for status message elements to be added to.
throw new Error( 'object not an instance of Element' );
*
* @memberof Morebits.status
* @param {HTMLElement} root - Usually a div element.
* @throws If `root` is not an `HTMLElement`.
*/
Morebits.status.init = function(root) {
if (!(root instanceof Element)) {
throw new Error('object not an instance of Element');
}
while ( root.hasChildNodes() ) {
root.removeChild( root.firstChild );
}
Morebits.status.root = root;
Morebits.status.root = null;
 
Morebits.status.onError = function( handler ) {
/**
if ( $.isFunction( handler ) ) {
* @memberof Morebits.status
* @param {Function} handler - Function to execute on error.
* @throws When `handler` is not a function.
*/
Morebits.status.onError = function(handler) {
if (typeof handler === 'function') {
Morebits.status.errorEvent = handler;
} else {
throw '"Morebits.status.onError: handler is not a function'";
}
};
Morebits.status.prototype = {
stat: null,
statRaw: null,
text: null,
textRaw: null,
node: null,
linked: false,
 
/** Add the status element node to the DOM. */
link: function() {
if ( ! this.linked && Morebits.status.root ) {
Morebits.status.root.appendChild( this.node );
this.linked = true;
}
},
 
/** Remove the status element node from the DOM. */
unlink: function() {
if ( this.linked ) {
Morebits.status.root.removeChild( this.node );
this.linked = false;
}
},
codify: function( obj ) {
 
if ( ! $.isArray( obj ) ) {
/**
* Create a document fragment with the status text, parsing as HTML.
* Runs upon construction for text (part before colon) and upon
* render/update for status (part after colon).
*
* @param {(string|Element|Array)} obj
* @returns {DocumentFragment}
*/
codify: function(obj) {
if (!Array.isArray(obj)) {
obj = [ obj ];
}
var result;
result = document.createDocumentFragment();
for ( var i = 0; i < obj.length; ++i ) {
if ( typeof obj[i] instanceof=== 'string' Element) {
result.appendChild( document.createTextNode( obj[i] ) );
} else if( obj[i] instanceof Element ) {
$result.parseHTMLappendChild( obj[i] ).forEach(function(elem) {;
} // Else cosmic radiation made something shit
result.appendChild(elem);
});
}
}
return result;
 
},
update: function( status, type ) {
 
this.stat = this.codify( status );
/**
if( type ) {
* Update the status.
*
* @param {string} status - Part of status message after colon.
* @param {string} type - 'status' (blue), 'info' (green), 'warn'
* (red), or 'error' (bold red).
*/
update: function(status, type) {
this.statRaw = status;
this.stat = this.codify(status);
if (type) {
this.type = type;
if (type === 'error') {
// hack to force the page not to reload when an error is output - see also Morebits.status() above
Morebits.wiki.numberOfActionsLeft = 1000;
 
// call error callback
if (Morebits.status.errorEvent) {
Morebits.status.errorEvent();
}
 
// also log error messages in the browser console
if (console && console.error) {
console.error(this.textRaw + ': ' + this.statRaw); // eslint-disable-line no-console
console.error(this.textRaw + ": " + status);
}
}
}
this.render();
},
 
/** Produce the html for first part of the status message. */
generate: function() {
this.node = document.createElement( 'div' );
this.node.appendChild( document.createElement('span') ).appendChild( this.text );
this.node.appendChild( document.createElement('span') ).appendChild( document.createTextNode( ': ' ) );
this.target = this.node.appendChild( document.createElement( 'span' ) );
this.target.appendChild( document.createTextNode( '' ) ); // dummy node
},
 
/** Complete the html, for the second part of the status message. */
render: function() {
this.node.className = 'morebits_status_tw_status_' + this.type;
while ( this.target.hasChildNodes() ) {
this.target.removeChild( this.target.firstChild );
}
this.target.appendChild( this.stat );
this.link();
},
status: function( status ) {
this.update( status, 'status');
},
info: function( status ) {
this.update( status, 'info');
},
warn: function( status ) {
this.update( status, 'warn');
},
error: function( status ) {
this.update( status, 'error');
}
};
 
/**
* @memberof Morebits.status.info = function( text, status ) {
return new Morebits.status( text, status, 'info' );
* @param {string} text - Before colon
* @param {string} status - After colon
* @returns {Morebits.status} - `status`-type (blue)
*/
Morebits.status.status = function(text, status) {
return new Morebits.status(text, status);
};
 
/**
* @memberof Morebits.status.warn = function( text, status ) {
return new Morebits.status( text, status, 'warn' );
* @param {string} text - Before colon
* @param {string} status - After colon
* @returns {Morebits.status} - `info`-type (green)
*/
Morebits.status.info = function(text, status) {
return new Morebits.status(text, status, 'info');
};
/**
* @memberof Morebits.status
* @param {string} text - Before colon
* @param {string} status - After colon
* @returns {Morebits.status} - `warn`-type (red)
*/
Morebits.status.warn = function(text, status) {
return new Morebits.status(text, status, 'warn');
};
/**
* @memberof Morebits.status
* @param {string} text - Before colon
* @param {string} status - After colon
* @returns {Morebits.status} - `error`-type (bold red)
*/
Morebits.status.error = function(text, status) {
return new Morebits.status(text, status, 'error');
};
 
Morebits.status.error = function( text, status ) {
/**
return new Morebits.status( text, status, 'error' );
* For the action complete message at the end, create a status line without
* a colon separator.
*
* @memberof Morebits.status
* @param {string} text
*/
Morebits.status.actionCompleted = function(text) {
var node = document.createElement('div');
node.appendChild(document.createElement('b')).appendChild(document.createTextNode(text));
node.className = 'morebits_status_info';
if (Morebits.status.root) {
Morebits.status.root.appendChild(node);
}
};
 
// display the user's rationale, comments, etc. back to them after a failure,
/**
// so they don't use it
* Display the user's rationale, comments, etc. Back to them after a failure,
Morebits.status.printUserText = function( comments, message ) {
* so that they may re-use it.
var p = document.createElement( 'p' );
*
p.textContent = message;
* @memberof Morebits.status
var div = document.createElement( 'div' );
* @param {string} comments
* @param {string} message
*/
Morebits.status.printUserText = function(comments, message) {
var p = document.createElement('p');
p.innerHTML = message;
var div = document.createElement('div');
div.className = 'toccolours';
div.style.marginTop = '0';
div.style.whiteSpace = 'pre-wrap';
div.textContent = comments;
p.appendChild( div );
Morebits.status.root.appendChild( p );
};
 
 
/**
* **************** Morebits.htmlNode() ****************
* Simple helper function to create a simple node.
* Simple helper function to create a simple node
*
* @param {string} type - Type of HTML element.
* @param {string} content - Text content.
* @param {string} [color] - Font color.
* @returns {HTMLElement}
*/
 
Morebits.htmlNode = function (type, content, color) {
Morebits.htmlNode = function ( type, content, color ) {
var node = document.createElement(type);
var node = document.createElement( type );
if (color) {
if( color ) {
node.style.color = color;
}
node.appendChild( document.createTextNode( content ) );
return node;
};
 
/**
* **************** Morebits.checkboxClickHandler() ****************
* Add shift-click support for checkboxes. The wikibits version
* shift-click-support for checkboxes
* (`window.addCheckboxClickHandlers`) has some restrictions, and doesn't work
* wikibits version (window.addCheckboxClickHandlers) has some restrictions, and
* with checkboxes inside a sortable table, so let's build our own.
* doesn't work with checkboxes inside a sortable table, so let's build our own.
*
* @param jQuerySelector
* @param jQueryContext
*/
 
Morebits.checkboxShiftClickSupport = function (jQuerySelector, jQueryContext) {
var lastCheckbox = null;
 
function clickHandler(event) {
var thisCbcb = this;
if (event.shiftKey && lastCheckbox !== null) {
{
var cbs = $(jQuerySelector, jQueryContext); // can't cache them, obviously, if we want to support resorting
var cbs = $(jQuerySelector, jQueryContext); //can't cache them, obviously, if we want to support resorting
var index = -1, lastIndex = -1, i;
var index=-1, lastIndex=-1;
for (i = 0; i < cbs.length; i++) {
iffor (cbs[i]var i===0; thisCb)i<cbs.length; {i++)
{
index = i;
if (lastIndexcbs[i]==cb) >{ index=i; if (lastIndex>-1) {break; }
if (cbs[i]==lastCheckbox) { lastIndex=i; if (index>-1) break; }
break;
}
}
if (cbs[i] === lastCheckbox) {
lastIndex = i;
if (index > -1) {
break;
}
}
}
if (index>-1 && lastIndex>-1)
 
{
if (index > -1 && lastIndex > -1) {
// inspired by wikibits
var endState = thisCbcb.checked;
var start, finish;
if (index < lastIndex) {
{
start = index + 1;
start = index+1;
finish = lastIndex;
} else {
else
{
start = lastIndex;
finish = index - 1;
}
 
for (i = start; i <= finish; i++) {
if (cbs[i].checked !== endState) {
cbs[i].click();
}
}
for (var i=start; i<=finish; i++) cbs[i].checked = endState;
}
}
lastCheckbox = thisCbcb;
return true;
}
 
$(jQuerySelector, jQueryContext).click(clickHandler);
};
 
 
 
/** **************** Morebits.batchOperation **************** */
* Iterates over a group of pages and executes a worker function for each.
/**
* Iterates over a group of pages (or arbitrary objects) and executes a worker function
* for each.
*
* Constructor: Morebits.batchOperation(currentAction)
* `setPageList(pageList)`: Sets the list of pages to work on. It should be an
* array of page names strings.
*
* setPageList(wikitext): Sets the list of pages to work on.
* `setOption(optionName, optionValue)`: Sets a known option:
* It should be an array of page names (strings).
* - `chunkSize` (integer): The size of chunks to break the array into (default
* 50). Setting this to a small value (<5) can cause problems.
* - `preserveIndividualStatusLines` (boolean): Keep each page's status element
* visible when worker is complete? See note below.
*
* setOption(optionName, optionValue): Sets a known option:
* `run(worker, postFinish)`: Runs the callback `worker` for each page in the
* - chunkSize (integer): the size of chunks to break the array into (default 50).
* list. The callback must call `workerSuccess` when succeeding, or
* Setting this to a small value (<5) can cause problems.
* `workerFailure` when failing. If using {@link Morebits.wiki.api} or
* - preserveIndividualStatusLines (boolean): keep each page's status element visible
* {@link Morebits.wiki.page}, this is easily done by passing these two
* when worker is complete? See note below
* functions as parameters to the methods on those objects: for instance,
* `page.save(batchOp.workerSuccess, batchOp.workerFailure)`. Make sure the
* methods are called directly if special success/failure cases arise. If you
* omit to call these methods, the batch operation will stall after the first
* chunk! Also ensure that either workerSuccess or workerFailure is called no
* more than once. The second callback `postFinish` is executed when the
* entire batch has been processed.
*
* run(worker): Runs the given callback for each page in the list.
* If using `preserveIndividualStatusLines`, you should try to ensure that the
* The callback must call workerSuccess when succeeding, or workerFailure
* `workerSuccess` callback has access to the page title. This is no problem for
* when failing. If using Morebits.wiki.api or Morebits.wiki.page, this is easily
* {@link Morebits.wiki.page} objects. But when using the API, please set the
* done by passing these two functions as parameters to the methods on those
* |pageName| property on the {@link Morebits.wiki.api} object.
* objects, for instance, page.save(batchOp.workerSuccess, batchOp.workerFailure).
* Make sure the methods are called directly if special success/failure cases arise.
* If you omit to call these methods, the batch operation will stall after the first
* chunk! Also ensure that either workerSuccess or workerFailure is called no more
* than once.
*
* If using preserveIndividualStatusLines, you should try to ensure that the
* There are sample batchOperation implementations using Morebits.wiki.page in
* workerSuccess callback has access to the page title. This is no problem for
* twinklebatchdelete.js, twinklebatchundelete.js, and twinklebatchprotect.js.
* Morebits.wiki.page objects. But when using the API, please set the
* |pageName| property on the Morebits.wiki.api object.
*
* There are sample batchOperation implementations using Morebits.wiki.page in
* @memberof Morebits
* twinklebatchdelete.js, and using Morebits.wiki.api in twinklebatchundelete.js.
* @class
* @param {string} [currentAction]
*/
 
Morebits.batchOperation = function(currentAction) {
var ctx = {
 
// internal counters, etc.
statusElement: new Morebits.status(currentAction || '"Performing batch operation'"),
worker: null, // function that executes for each item in pageList
postFinish: null, // function that executes when the whole batch has been processed
countStarted: 0,
countFinished: 0,
};
 
/**
* Sets the list of pages to work on.
*
* @param {Array} pageList - Array of objects over which you wish to execute the worker function
* This is usually the list of page names (strings).
*/
this.setPageList = function(pageList) {
ctx.pageList = pageList;
};
 
/**
* Sets a known option.
*
* @param {string} optionName - Name of the option:
* - chunkSize (integer): The size of chunks to break the array into
* (default 50). Setting this to a small value (<5) can cause problems.
* - preserveIndividualStatusLines (boolean): Keep each page's status
* element visible when worker is complete?
* @param {number|boolean} optionValue - Value to which the option is
* to be set. Should be an integer for chunkSize and a boolean for
* preserveIndividualStatusLines.
*/
this.setOption = function(optionName, optionValue) {
ctx.options[optionName] = optionValue;
};
 
this.run = function(worker) {
/**
* Runs the first callback for each page in the list.
* The callback must call workerSuccess when succeeding, or workerFailure when failing.
* Runs the optional second callback when the whole batch has been processed.
*
* @param {Function} worker
* @param {Function} [postFinish]
*/
this.run = function(worker, postFinish) {
if (ctx.running) {
ctx.statusElement.error('"Batch operation is already running'");
return;
}
 
ctx.worker = worker;
ctx.postFinish = postFinish;
ctx.countStarted = 0;
ctx.countFinished = 0;
var total = ctx.pageList.length;
if (!total) {
ctx.statusElement.info('no"nothing pagesto specified'do");
ctx.running = false;
if (ctx.postFinish) {
ctx.postFinish();
}
return;
}
// start the process
Morebits.wiki.addCheckpoint();
ctx.statusElement.status('"0%'");
fnStartNewChunk();
};
 
this.workerSuccess = function(apiobj) {
/**
// update or remove status line
* To be called by worker before it terminates succesfully.
if (apiobj && apiobj.getStatusElement) {
*
var statelem = apiobj.getStatusElement();
* @param {(Morebits.wiki.page|Morebits.wiki.api|string)} arg -
* This should be the `Morebits.wiki.page` or `Morebits.wiki.api` object used by worker
* (for the adjustment of status lines emitted by them).
* If no Morebits.wiki.* object is used (e.g. you're using `mw.Api()` or something else), and
* `preserveIndividualStatusLines` option is on, give the page name (string) as argument.
*/
this.workerSuccess = function(arg) {
 
var createPageLink = function(pageName) {
var link = document.createElement('a');
link.setAttribute('href', mw.util.getUrl(pageName));
link.appendChild(document.createTextNode(pageName));
return link;
};
 
if (arg instanceof Morebits.wiki.api || arg instanceof Morebits.wiki.page) {
// update or remove status line
var statelem = arg.getStatusElement();
if (ctx.options.preserveIndividualStatusLines) {
if (argapiobj.getPageName || argapiobj.pageName || (argapiobj.query && argapiobj.query.title)) {
// we know the page title - display a relevant message
var pageName = argapiobj.getPageName ? argapiobj.getPageName() : arg.pageName || arg.query.title;
(apiobj.pageName || apiobj.query.title);
statelem.info(['completed (', createPageLink(pageName), ')']);
var link = document.createElement('a');
link.setAttribute('href', mw.util.getUrl(pageName));
link.appendChild(document.createTextNode(pageName));
statelem.info(['completed (', link, ')']);
} else {
// we don't know the page title - just display a generic message
}
} else {
// remove the status line automaticallyfrom produced by Morebits.wiki.*display
statelem.unlink();
}
 
} else if (typeof arg === 'string' && ctx.options.preserveIndividualStatusLines) {
new Morebits.status(arg, ['done (', createPageLink(arg), ')']);
}
 
ctx.countFinishedSuccess++;
fnDoneOne(apiobj);
};
 
this.workerFailure = function(apiobj) {
fnDoneOne(apiobj);
};
 
// update overall status line
var total = ctx.pageList.length;
if (ctx.countFinished <=== total) {
var statusString = "Done (" + ctx.countFinishedSuccess +
ctx.statusElement.status(parseInt(100 * ctx.countFinished / total, 10) + '%');
"/" + ctx.countFinished + " actions completed successfully)";
 
// start a new chunk if we're close enough to the end of the previous chunk, and
// we haven't already started the next one
if (ctx.countFinished >= (ctx.countStarted - Math.max(ctx.options.chunkSize / 10, 2)) &&
Math.floor(ctx.countFinished / ctx.options.chunkSize) > ctx.currentChunkIndex) {
fnStartNewChunk();
}
} else if (ctx.countFinished === total) {
var statusString = 'Done (' + ctx.countFinishedSuccess +
'/' + ctx.countFinished + ' actions completed successfully)';
if (ctx.countFinishedSuccess < ctx.countFinished) {
ctx.statusElement.warn(statusString);
} else {
ctx.statusElement.info(statusString);
}
if (ctx.postFinish) {
ctx.postFinish();
}
Morebits.wiki.removeCheckpoint();
ctx.running = false;
return;
} else {
}
// ctx.countFinished > total
 
// just for giggles! (well, serious debugging, actually)
// just for giggles! (well, serious debugging, actually)
ctx.statusElement.warn('Done (overshot by ' + (ctx.countFinished - total) + ')');
if (ctx.countFinished > total) {
ctx.statusElement.warn("Done (overshot by " + (ctx.countFinished - total) + ")");
Morebits.wiki.removeCheckpoint();
ctx.running = false;
return;
}
};
};
 
ctx.statusElement.status(parseInt(100 * ctx.countFinished / total, 10) + "%");
/**
* Given a set of asynchronous functions to run along with their dependencies,
* figure out an efficient sequence of running them so that multiple functions
* that don't depend on each other are triggered simultaneously. Where
* dependencies exist, it ensures that the dependency functions finish running
* before the dependent function runs. The values resolved by the dependencies
* are made available to the dependant as arguments.
*
* @memberof Morebits
* @class
*/
Morebits.taskManager = function() {
this.taskDependencyMap = new Map();
this.deferreds = new Map();
this.allDeferreds = []; // Hack: IE doesn't support Map.prototype.values
 
// start a new chunk if we're close enough to the end of the previous chunk, and
/**
// we haven't already started the next one
* Register a task along with its dependencies (tasks which should have finished
if (ctx.countFinished >= (ctx.countStarted - Math.max(ctx.options.chunkSize / 10, 2)) &&
* execution before we can begin this one). Each task is a function that must return
Math.floor(ctx.countFinished / ctx.options.chunkSize) > ctx.currentChunkIndex) {
* a promise. The function will get the values resolved by the dependency functions
fnStartNewChunk();
* as arguments.
* }
* @param {Function} func - A task.
* @param {Function[]} deps - Its dependencies.
*/
this.add = function(func, deps) {
this.taskDependencyMap.set(func, deps);
var deferred = $.Deferred();
this.deferreds.set(func, deferred);
this.allDeferreds.push(deferred);
};
};
 
/**
* Run all the tasks. Multiple tasks may be run at once.
*
* @returns {promise} - A jQuery promise object that is resolved or rejected with the api object.
*/
this.execute = function() {
var self = this; // proxy for `this` for use inside functions where `this` is something else
this.taskDependencyMap.forEach(function(deps, task) {
var dependencyPromisesArray = deps.map(function(dep) {
return self.deferreds.get(dep);
});
$.when.apply(null, dependencyPromisesArray).then(function() {
task.apply(null, arguments).then(function() {
self.deferreds.get(task).resolve.apply(null, arguments);
});
});
});
return $.when.apply(null, this.allDeferreds); // resolved when everything is done!
};
 
};
 
/**
* **************** Morebits.simpleWindow ****************
* A simple draggable window, now a wrapper for jQuery UI's dialog feature.
* A simple draggable window
*
* now a wrapper for jQuery UI's dialog feature
* @memberof Morebits
* @class
* @requires jquery.ui.dialog
* @param {number} width
* @param {number} height - The maximum allowable height for the content area.
*/
 
Morebits.simpleWindow = function SimpleWindow(width, height) {
// The height passed in here is the maximum allowable height for the content area.
var content = document.createElement('div');
Morebits.simpleWindow = function SimpleWindow( width, height ) {
var content = document.createElement( 'div' );
this.content = content;
content.className = 'morebits-dialog-content';
 
$(this.content).dialog({
autoOpen: false,
buttons: { '"Placeholder button'": function() {} },
dialogClass: 'morebits-dialog',
width: Math.min(parseInt(window.innerWidth, 10), parseInt(width ? width : 800, 10)),
// give jQuery the given height value (which represents the anticipated height of the dialog) here, so
// it can position the dialog appropriately
// the 20 pixels represents adjustment for the extra height of the jQuery dialog "chrome", compared
// to that of the old SimpleWindow
height: height + 20,
close: function(event, ui) {
// dialogs and their content can be destroyed once closed
$(event.target).dialog('"destroy'").remove();
},
resizeStart: function(event, ui) {
this.scrollbox = $(this).find('".morebits-scrollbox'")[0];
if (this.scrollbox) {
this.scrollbox.style.maxHeight = '"none'";
}
},
resizeEnd: function(event, ui) {
this.scrollbox = null;
},
resize: function(event, ui) {
this.style.maxHeight = "";
if (this.scrollbox) {
this.scrollbox.style.width = "";
}
}
},);
 
resizeEnd: function() {
var $widget = $(this.content).dialog("widget");
this.scrollbox = null;
},
resize: function() {
this.style.maxHeight = '';
if (this.scrollbox) {
this.scrollbox.style.width = '';
}
}
});
 
// add background gradient to titlebar
var $widget = $(this.content).dialog('widget');
var $titlebar = $widget.find(".ui-dialog-titlebar");
var oldstyle = $titlebar.attr("style");
$titlebar.attr("style", (oldstyle ? oldstyle : "") + '; background-image: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAkCAMAAAB%2FqqA%2BAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAEhQTFRFr73ZobTPusjdsMHZp7nVwtDhzNbnwM3fu8jdq7vUt8nbxtDkw9DhpbfSvMrfssPZqLvVztbno7bRrr7W1d%2Fs1N7qydXk0NjpkW7Q%2BgAAADVJREFUeNoMwgESQCAAAMGLkEIi%2FP%2BnbnbpdB59app5Vdg0sXAoMZCpGoFbK6ciuy6FX4ABAEyoAef0BXOXAAAAAElFTkSuQmCC) !important;');
 
// delete the placeholder button (it's only there so the buttonpane gets created)
$widget.find('"button'").each(function(key, value) {
value.parentNode.removeChild(value);
});
 
// add container for the buttons we add, and the footer links (if any)
var buttonspan = document.createElement('"span'");
buttonspan.className = '"morebits-dialog-buttons'";
var linksspan = document.createElement('"span'");
linksspan.className = '"morebits-dialog-footerlinks'";
$widget.find('".ui-dialog-buttonpane'").append(buttonspan, linksspan);
 
// resize the scrollbox with the dialog, if one is present
$widget.resizable('"option'", '"alsoResize'", '"#'" + this.content.id + '" .morebits-scrollbox, #'" + this.content.id);
};
 
scriptName: null,
 
// Focuses the dialog. This might work, or on the contrary, it might not.
/**
focus: function(event) {
* Focuses the dialog. This might work, or on the contrary, it might not.
$(this.content).dialog("moveToTop");
*
 
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
focus: function() {
$(this.content).dialog('moveToTop');
return this;
},
// Closes the dialog. If this is set as an event handler, it will stop the event from doing anything more.
 
/**
* Closes the dialog. If this is set as an event handler, it will stop the event
* from doing anything more.
*
* @param {event} [event]
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
close: function(event) {
if (event) {
event.preventDefault();
}
$(this.content).dialog('"close'");
 
return this;
},
// Shows the dialog. Calling display() on a dialog that has previously been closed might work, but it is not guaranteed.
 
/**
* Shows the dialog. Calling display() on a dialog that has previously been closed
* might work, but it is not guaranteed.
*
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
display: function() {
if (this.scriptName) {
var $widget = $(this.content).dialog('"widget'");
$widget.find('".morebits-dialog-scriptname'").remove();
var scriptnamespan = document.createElement('"span'");
scriptnamespan.className = '"morebits-dialog-scriptname'";
scriptnamespan.textContent = this.scriptName + '" \u00B7 '"; // U+00B7 MIDDLE DOT = &middot;
$widget.find('".ui-dialog-title'").prepend(scriptnamespan);
}
 
var dialog = $(this.content).dialog('"open'");
if (window.setupTooltips && window.pg && window.pg.re && window.pg.re.diff) { // tie in with NAVPOP
dialog.parent()[0].ranSetupTooltipsAlready = false;
window.setupTooltips(dialog.parent()[0]);
}
this.setHeight( this.height ); // init height algorithm
 
return this;
},
// Sets the dialog title.
setTitle: function( title ) {
$(this.content).dialog("option", "title", title);
 
/**
* Sets the dialog title.
*
* @param {string} title
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
setTitle: function(title) {
$(this.content).dialog('option', 'title', title);
return this;
},
// Sets the script name, appearing as a prefix to the title to help users determine which
// user script is producing which dialog. For instance, Twinkle modules set this to "Twinkle".
setScriptName: function( name ) {
this.scriptName = name;
 
/**
* Sets the script name, appearing as a prefix to the title to help users determine which
* user script is producing which dialog. For instance, Twinkle modules set this to "Twinkle".
*
* @param {string} name
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
setScriptName: function(name) {
this.scriptName = name;
return this;
},
// Sets the dialog width.
setWidth: function( width ) {
$(this.content).dialog("option", "width", width);
 
/**
* Sets the dialog width.
*
* @param {number} width
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
setWidth: function(width) {
$(this.content).dialog('option', 'width', width);
return this;
},
// Sets the dialog's maximum height. The dialog will auto-size to fit its contents,
 
// but the content area will grow no larger than the height given here.
/**
setHeight: function( height ) {
* Sets the dialog's maximum height. The dialog will auto-size to fit its contents,
* but the content area will grow no larger than the height given here.
*
* @param {number} height
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
setHeight: function(height) {
this.height = height;
 
// from display time onwards, let the browser determine the optimum height, and instead limit the height at the given value
// note that the given height will exclude the approx. 20px that the jQuery UI chrome has in height in addition to the height
// and instead limit the height at the given value
// of an equivalent "classic" Morebits.simpleWindow
// note that the given height will exclude the approx. 20px that the jQuery UI
if (parseInt(getComputedStyle($(this.content).dialog("widget")[0], null).height, 10) > window.innerHeight) {
// chrome has in height in addition to the height of an equivalent "classic"
$(this.content).dialog("option", "height", window.innerHeight - 2).dialog("option", "position", "top");
// Morebits.simpleWindow
if (parseInt(getComputedStyle($(this.content).dialog('widget')[0], null).height, 10) > window.innerHeight) {
$(this.content).dialog('option', 'height', window.innerHeight - 2).dialog('option', 'position', 'top');
} else {
$(this.content).dialog('"option'", '"height'", '"auto'");
}
$(this.content).dialog('"widget'").find('".morebits-dialog-content'")[0].style.maxHeight = parseInt(this.height - 30, 10) + '"px'";
 
return this;
},
// Sets the content of the dialog to the given element node, usually from rendering a Morebits.quickForm.
// Re-enumerates the footer buttons, but leaves the footer links as they are.
// Be sure to call this at least once before the dialog is displayed...
setContent: function( content ) {
this.purgeContent();
this.addContent( content );
 
/**
* Sets the content of the dialog to the given element node, usually from rendering
* a {@link Morebits.quickForm}.
* Re-enumerates the footer buttons, but leaves the footer links as they are.
* Be sure to call this at least once before the dialog is displayed...
*
* @param {HTMLElement} content
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
setContent: function(content) {
this.purgeContent();
this.addContent(content);
return this;
},
addContent: function( content ) {
 
this.content.appendChild( content );
/**
* Adds the given element node to the dialog content.
*
* @param {HTMLElement} content
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
addContent: function(content) {
this.content.appendChild(content);
 
// look for submit buttons in the content, hide them, and add a proxy button to the button pane
var thisproxy = this;
$(this.content).find('input[type="submit"], button[type="submit"]').each(function(key, value) {
value.style.display = '"none'";
var button = document.createElement('"button'");
button.textContent = (value.hasAttribute('"value'") ? value.getAttribute('"value'") : (value.textContent ? value.textContent : '"Submit Query'"));
// here is an instance of cheap coding, probably a memory-usage hit in using a closure here
button.className = value.className || 'submitButtonProxy';
button.addEventListener("click", function() { value.click(); }, false);
// here is an instance of cheap coding, probably a memory-usage hit in using a closure here
thisproxy.buttons.push(button);
button.addEventListener('click', function() {
value.click(});
}, false);
thisproxy.buttons.push(button);
});
// remove all buttons from the button pane and re-add them
if (this.buttons.length > 0) {
$(this.content).dialog('"widget'").find('".morebits-dialog-buttons'").empty().append(this.buttons)[0].removeAttribute('"data-empty'");
} else {
$(this.content).dialog('"widget'").find('".morebits-dialog-buttons'")[0].setAttribute('"data-empty'", '"data-empty'"); // used by CSS
}
 
return this;
},
 
/**
* Removes all contents from the dialog, barring any footer links.
*
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
purgeContent: function() {
this.buttons = [];
// delete all buttons in the buttonpane
$(this.content).dialog('"widget'").find('".morebits-dialog-buttons'").empty();
 
while ( this.content.hasChildNodes() ) {
this.content.removeChild( this.content.firstChild );
}
 
return this;
},
// Adds a link in the bottom-right corner of the dialog.
 
// This can be used to provide help or policy links.
/**
// For example, Twinkle's CSD module adds a link to the CSD policy page,
* Adds a link in the bottom-right corner of the dialog.
// as well as a link to Twinkle's documentation.
* This can be used to provide help or policy links.
addFooterLink: function( text, wikiPage ) {
* For example, Twinkle's CSD module adds a link to the CSD policy page,
var $footerlinks = $(this.content).dialog("widget").find(".morebits-dialog-footerlinks");
* as well as a link to Twinkle's documentation.
*
* @param {string} text - Display text.
* @param {string} wikiPage - Link target.
* @param {boolean} [prep=false] - Set true to prepend rather than append.
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
addFooterLink: function(text, wikiPage, prep) {
var $footerlinks = $(this.content).dialog('widget').find('.morebits-dialog-footerlinks');
if (this.hasFooterLinks) {
var bullet = document.createElement('"span'");
bullet.textContent = '" \u2022 '"; // U+2022 BULLET
$footerlinks.append(bullet);
if (prep) {
$footerlinks.prepend(bullet);
} else {
$footerlinks.append(bullet);
}
}
var link = document.createElement('"a'");
link.setAttribute('"href'", mw.util.getUrl(wikiPage) );
link.setAttribute('"title'", wikiPage);
link.setAttribute('"target'", '"_blank'");
link.textContent = text;
$footerlinks.append(link);
if (prep) {
$footerlinks.prepend(link);
} else {
$footerlinks.append(link);
}
this.hasFooterLinks = true;
 
return this;
},
setModality: function( modal ) {
$(this.content).dialog("option", "modal", modal);
 
/**
* Sets whether the window should be modal or not. Modal dialogs create
* an overlay below the dialog but above other page elements. This
* must be used (if necessary) before calling display().
*
* @param {boolean} [modal=false] - If set to true, other items on the
* page will be disabled, i.e., cannot be interacted with.
* @returns {Morebits.simpleWindow}
*/
setModality: function(modal) {
$(this.content).dialog('option', 'modal', modal);
return this;
}
};
 
// Enables or disables all footer buttons on all Morebits.simpleWindows in the current page.
/**
// This should be called with |false| when the button(s) become irrelevant (e.g. just before Morebits.status.init is called).
* Enables or disables all footer buttons on all {@link Morebits.simpleWindow}s in the current page.
// This is not an instance method so that consumers don't have to keep a reference to the original
* This should be called with `false` when the button(s) become irrelevant (e.g. just before
// Morebits.simpleWindow object sitting around somewhere. Anyway, most of the time there will only be one
* {@link Morebits.status.init} is called).
// Morebits.simpleWindow open, so this shouldn't matter.
* This is not an instance method so that consumers don't have to keep a reference to the
* original `Morebits.simpleWindow` object sitting around somewhere.setButtonsEnabled Anyway,= mostfunction( ofenabled the) time{
$(".morebits-dialog-buttons button").prop("disabled", !enabled);
* there will only be one `Morebits.simpleWindow` open, so this shouldn't matter.
*
* @memberof Morebits.simpleWindow
* @param {boolean} enabled
*/
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled = function(enabled) {
$('.morebits-dialog-buttons button').prop('disabled', !enabled);
};
 
 
// Twinkle blacklist was removed per consensus at http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrators%27_noticeboard/Archive221#New_Twinkle_blacklist_proposal
}(window, document, jQuery)); // End wrap with anonymous function
 
 
 
} ( window, document, jQuery )); // End wrap with anonymous function
 
 
/**
* If this script is being executed outside a ResourceLoader context, we add some
* global assignments for legacy scripts, hopefully these can be removed down the line.
*
* IMPORTANT NOTE:
*/
 
if ( typeof arguments === '"undefined'" ) { // typeof is here for a reason...
/* global Morebits */
window.SimpleWindow = Morebits.simpleWindow;
window.QuickForm = Morebits.quickForm;
window.Wikipedia = Morebits.wiki;
window.Status = Morebits.status;
window.QueryString = Morebits.queryString;
}
 
 
// </nowiki>
10,498

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3107240" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி