"தந்திர சூடாமணி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
31,324 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
பதிப்புரிமை மீறல்
சி (பதிப்புரிமை மீறல்)
'''தந்திர சூடாமணி''' (''Tantra Chudamani'') என்பது [[சமக்கிருதம்|சமக்கிருதத்தில்]] எழுதப்பட்ட தந்திரங்கள் (மந்திர தந்திரங்கள்) அடங்கிய ஒரு நூலாகும். தந்திர நூல்கள் பல இருப்பினும் அவற்றிற்கெல்லாம் சூடாமணி போல் விளங்குவதால் இந்நூல் இப்பெயர் பெற்றது. இந்த நூலில் உள்ள ’’பீட நிர்ணய தந்த்ர ஸ்தோத்ரத்தின்’’படியே அம்மனின் 51 [[சக்தி பீடங்கள்]] கண்டறியப்படுகின்றன. [[சக்தி பீடங்கள்]] பற்றிய குறிப்புகள் பல நூல்களில் இருந்தாலும் அவற்றிலெல்லாம் தெளிவான குறிப்புகள் இல்லை. இந்நூலில் சக்தி பீடத்தின் பெயர், அங்குள்ள [[தேவி]]யின் பெயர், அங்குள்ள [[பைரவர்|பைரவரின்]] பெயர் மற்றும் தேவியின் உடல் பகுதி ஆகியவை தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.<ref name=sakthipeethas>[http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic196.html Pitha Nirnaya/ Maha Pitha Nirupanam from Tantra Chudamani]</ref>
 
தந்திர சூடாமணி என்பது [[சமக்கிருதம்|சமஸ்கிருதத்தில்]] எழுதப்பட்ட தந்திரங்கள் (மந்திர தந்திரங்கள்) அடங்கிய ஒரு நூலாகும். தந்திர நூல்கள் பல இருப்பினும் அவற்றிற்கெல்லாம் சூடாமணி போல் விளங்குவதால் இந்நூல் இப்பெயர் பெற்றது. இந்த நூலில் உள்ள ’’பீட நிர்ணய தந்த்ர ஸ்தோத்ரத்தின்’’படியே அம்மனின் 51 [[சக்தி பீடங்கள்]] கண்டறியப்படுகின்றன. [[சக்தி பீடங்கள்]] பற்றிய குறிப்புகள் பல நூல்களில் இருந்தாலும் அவற்றிலெல்லாம் தெளிவான குறிப்புகள் இல்லை. இந்நூலில்தான் சக்தி பீடத்தின் பெயர், அங்குள்ள [[தேவி]]யின் பெயர், அங்குள்ள [[பைரவர்|பைரவரின்]] பெயர் மற்றும் தேவியின் உடல் பகுதி ஆகியவற்றைத் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்குகிறது.<ref>http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic196.html</ref>
 
==பீட நிர்ணய தந்திரம் தேவநாகரி எழுத்துகளில்==
श्री गणाधिपतये नम:<ref>http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic196.html</ref>
 
महा पीठ निरूपणम् |
 
एकपञ्चाशत् शक्तिपीठानि ||
 
कृतयुगे दक्षक्रतौ शिवनिन्दां श्रुत्वा प्राणांस्त्यक्तवत्या: सत्या: शरीरं शिरसि धृत्वा भ्रमति शिवे विष्णुना चक्रेण छिन्नास्तस्या अवयवा: यत्र यत्र पतितास्त एव देशा: एकपञ्चाशन्महापीठा: अभववन्| इति पौराणिकी वार्ता|
 
तेषां निरूपणं यथा|
 
ईश्वर उवाच‌|
 
1. मात: परात्परे! देवि! सर्वज्ञान‌मयीश्वरि!|
 
कथ्यतां मे सर्वपीठं शक्तीर्भैरव‌देवता:||
 
देव्युवाच|
 
2. शृणु वत्स! प्रवक्ष्यामि दयालो! भ‌क्तवत्सल!|
 
याभिर्विना न सिध्यन्ति जपसाधनसत्क्रिया:||
 
3. पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरवदेवता:|
 
अङ्गप्रत्यङ्गपातेन विष्णुच‌क्रक्षतेन च||
 
4. ममान्यवपुषो देव! हिताय त्वयि कथ्यते|
 
1)ब्रह्मरन्ध्रं हिङ्गुलायां भैरवो भीमलोचन:||
 
5. कोट्टरी सा महामाया त्रिगुणा सा दिगंबरी|
 
2)शर्करारे त्रिनेत्रं मे देवी महिषमर्दिनी||
 
6. क्रोधीशो भैरवस्तत्र सर्वसिध्धिप्रदायक‌:|
 
3)सुगन्धायां नासिका मे देवस्त्र्यंबक‌भैरव:||
 
7. सुन्दरी सा महादेवी सुनन्दा तत्र देवता|
 
4)काश्मीरे कण्ठ​देशश्च‍ त्रिसन्ध्येश्वरभैरव:||
 
8. महामाया भगवती गुणातीता वरप्रदा|
 
5)ज्वालामुख्यां महाजिह्वा देव उन्मत्तभैरव:||
 
9. अम्बिका सिद्धिदानाम्नी 6)स्तनं जालन्धरे मम|
 
भीषणो भैरवस्तत्र देवी त्रिपुरमालिनी||
 
10. 7)हार्दपीठं वैद्यनाथे वैद्यनाथ‌स्तु भैरव:|
 
देवता जयदुर्गाख्या 8)नेपाले जानुनी मम||
 
11. कपाली भैरव: श्रीमान महामाया च देवता|
 
9)मानसे दक्षहस्तो मे देवी दाक्षायणी हर||
 
12. अमरो भैरवस्तत्र सर्वसिद्धिप्रदायक:|
 
10)उत्कले नाभिदेशश्च विरजाक्षेत्रमुच्यते||
 
13. विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरव:|
 
11)गंडक्यां गंडपातश्च तत्रसिद्धिर्नसंशय:||
 
14. तत्र सा गंडकीचंडी चक्रपाणिस्तु भैरव:|
 
12)बहुलायां वामबाहुर्बहुलाख्या च देवता||
 
15. भीरुको भैरवोदेव: सर्वसिद्धिप्रदायक:|
 
13)उज्जयिन्यां कूर्पर‌ञ्च माङ्गल्य‌: कपिलाम्बर‌:||
 
16. भैरव: सिद्धिद: साक्षाद्देवी मङ्गल‌चंडिका|
 
14)चट्टले दक्षबाहुर्मे भैरवश्चंद्रशेखर:||
 
17. व्यक्तरूपा भगवती भवानी तत्र देवता|
 
विशेषत: कलियुगे व​सामि चंद्रशेखरे||
 
18. 15)त्रिपुरायां दक्षपदो देवता त्रिपुरा मता|
 
भैरवस्त्रिपुरेशश्च सर्वाभीष्ट‌फलप्रद:||
 
19. 16)त्रिस्रोतायां वामपादो भ्रामरी भैरवो2म्बर:|
 
17)योनिपीठं कामगिरौ कामाख्या तत्र देवता||
 
20. यत्रास्ते त्रिगुणातीता रक्तपाषाणरूपिणी |
 
यत्रास्ते माधव: साक्षात उमानन्दो2थ भैरव:||
 
21. सर्वदा विहरेद्देवी तत्र मुक्तिर्नसंशय:|
 
तत्र श्रीभैरवी देवी तत्र च क्षेत्र देवता||
 
22. प्रचण्डच‌ण्डिका तत्र मातंगी त्रिपुराम्बिका|
 
बगला कमला तत्र भुवनेशी सधूमिनी||
 
23. एतानि वरपीठानि शंसन्ति वरभैरव!|
 
एवं ता देवता: सर्वा एवं ते दश भैरवा:||
 
24. सर्वत्र विरला चा‍हं कामरूपे गृहे गृहे|
 
गौरीशिखरमारुह्य‌ पुनर्जन्म न विद्यते|
 
25. करतोयां समासाद्य यावत शिखरवासिनीम्|
 
शतयोजनविस्तीर्णं त्रिकोणं सर्वसिद्धिदम्|
 
26. देवा मरणमिच्छन्ति किं पुनर्मानवादय:||
 
18)भूतधात्री महामाया भैरव: क्षीरखंडक:|
 
27. युगाद्यायां महादेव! दक्षाङ्गुष्ठं पदो मम||
 
19)नकुलीश: कालीपीठे दक्षपादांगुलीषु च|
 
28. सर्वसिद्धिकरीदेवी कालिका तत्र देवता||
 
20)अङ्गुलीषु च हस्तस्य प्रयागे ललिता भव|
 
29. 21)जयन्त्यां वामजङ्घा च जयन्ती क्रमदीश्वर:||
 
22)भुवनेशी सिद्धिरूपा किरीटस्था किरीटत:|
 
30. देवता विमलानाम्नी सम्वर्तो भैरवस्तथा||
 
23)वारणास्यां विशालाक्षी देवता कालभैरव:|
 
31. मणिकर्णेति विख्याता कुण्डल​ञ्च मम श्रुते:||
 
24)कन्याश्रमे च पृष्ठं मे निमिषो भैरवस्तथा|
 
32. सर्वणी देवता तत्र 25)कुरुक्षेत्रे च गुल्फत:||
 
स्थाणुर्नाम्ना च सावित्री देवता 26)मणिवेदके|
 
33. मणिबन्धे च गायत्री सर्वानन्दस्तु भैरव:||
 
27)श्रीशैले च मम ग्रीवा महालक्ष्मीस्तु देवता|
 
34. भैरव: शम्बरानन्दो देशे देशे व्यवस्थित:||
 
28)काञ्चीदेशे च कङ्काली भैरवो रुरुनामक:|
 
35. देवता देवगर्भाख्या 29)नितंब: कालमाधवे||
 
भैरवश्चासितांगश्च‌ देवी काली च मुक्तिदा|
 
36. दृष्ट्वा दृष्ट्वा महादेव! मन्त्र​सिद्धिमवाप्नुयात्||
 
कुजवारे भूततिथौ निशार्धे यस्तु साधक:|
 
37. नत्वा प्रदक्षणीकृत्य‌ मन्त्र​सिद्धिमवाप्नुयात्||
 
30)शोणाख्या भद्रसेनस्तु नर्मदाख्ये नितंबक:|
 
38. 31)रामगिरौ स्तनान्यञ्च शिवानी चण्ड​भैरव:||
 
32)बृन्दावने केशजाले उमानाम्नी च देवता|
 
39. भूतेशो भैरवस्तत्र सर्वसिद्धिप्रदायक:||
 
33)संहाराख्य ऊर्ध्वदन्ते देवी नारायणी शुचौ|
 
40. 34)अधोदन्ते महारुद्रो वाराही पञ्चसागरे||
 
35)करतोयातटे तल्पं वामे वामनभैरव:|
 
41. अपर्णा देवता तत्र ब्रह्मरूपा करोद्भवा||
 
36)श्रीपर्वते तल्पं तत्र श्रीसुंदरी परा|
 
42. सर्वसिद्धिकरी सर्वा सुन्दरानन्द​भैरव:||
 
37)कपालिनी भीमरूपा वामगुल्फो विभासके|
 
43. 38)उदरञ्च प्रभासे मे चंद्रभागा यशस्विनी||
 
39)वक्रतुण्डो भैरवश्चोर्ध्वोष्ठो भैरवपर्वते|
 
44. अवन्ती च महादेवी लम्ब​कर्णस्तु भैरव:||
 
40)चिबुके भ्रामरी देवी विकृताक्षी जलेस्थले (जनस्थले)|
 
45. 41)गण्डो गोदावरीतीरे विश्वेशी विश्वमातृका||
 
दण्ड​पाणीर्भैरवस्तु वामगण्डे तु राकिणी|
 
46. अमायो भैरवो वत्स! सर्वशैलात्मकोपरि||
 
42)रत्नावल्यां दक्षस्कंध​: कुमारी भैरव: शिव:|
 
47. 43)मिथिलायामुमादेवी वामस्कंधो महोदर​:||
 
44)नलाहाट्यां नलापातो योगेशो भैरवस्तथा|
 
48. तत्र सा कालिका देवी सर्वसिद्धिप्रदायिका||
 
45)कर्णाटेचैव कर्णं मे अभीरुर्नाम भैरव:|
 
49. देवता जयदुर्गाख्या नानाभोगप्रदायिनी||
 
46)वक्रेश्वरे मन:पातो वक्रनाथस्तु भैरव:|
 
50. नदी पापहरा तत्र देवी महिषमर्दिनी||
 
47)यशोरे पाणिपद्मञ्च देवता यशोरेश्वरी|
 
51. चंडश्च भैरवो यत्र तत्र सिद्धिमवाप्नुयात्||
 
48)अट्टहासे चोष्ठ‌पातो देवी सा फुल्लरा स्मृता|
 
52. विश्वेशो भैरवस्तत्र सर्वाभीष्टप्रदायक:||
 
49)हारपातो नंदिपुरे भैरवो नंदिकेश्वर:|
 
53. नन्दिनी सा महादेवी तत्र सिद्धिर्नसंशय:||
 
50)लङ्कायां नूपुरश्चैव भैरवो राक्षसेश्वर:|
 
54. इन्द्राणी देवता तत्र इन्द्रेनाराधिता पुरा||
 
51.)विराट देशमध्येतु पादाङ्गुलिनिपातनम्|
 
55. भैरवश्चामृताख्यश्च देवी तत्राम्बिका स्मृता||
 
52?)मागधे दक्षजङ्घा मे व्योमकेशश्च भैरव:|
 
56. सर्वानन्दकरी देवी सर्वकामफलप्रदा|
 
एतस्ते कथिता: पुत्र! पीठनाथाधिदेवता:|
 
57. अज्ञात्वा भैरवं पीठं पीठशक्तिञ्च शंकर||
 
भैरवैर्ह्रियते सर्वं जपपूजादि साधनम्|
 
58. अज्ञात्वा भैरवं पीठं पीठशक्तिञ्च शंकर||
 
प्राणनाथ​! न सिध्येत कल्पकोटि जपादिभि:|
 
59. न देयं परशिष्येभ्यो निन्दकाय दुरात्मने||
 
शठाय वञ्चकायेदं दत्वा मृत्युमवाप्नुयात्|
 
60. दद्यात् शान्ताय शिष्याय नैष्ठिकाय शुचौ प्रिये||
 
साधकाय कुलीनाय मन्त्री मन्त्रार्थ​सिद्धये||
 
इति तन्त्र​चूडामणौ शिवपार्वती संवादे एकपञ्चाशत् विद्योत्पत्तौ पीठनिर्णय: समाप्त:|
 
==பீட நிர்ணய தந்திரம் தமிழ் எழுத்துகளில்==
தமிழில் இல்லாத சமஸ்கிருத உச்சரிப்புகள் 1, 2, 3 மற்றும் 4 என்றும் ச’ (ஶ) என்றும் தரப்படுகிறது.<ref>http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic196.html</ref>
 
ஸ்ரீ க3ணாதி4ப1த1யே நம:
 
மஹா பீ1ட2 நிரூப1ணம் |
 
ஏக1 ப1ஞ்சா1 ச’த்1 ச’க்1தி1 பீ1டா2னி ||
 
க்1ரித1 யுகே3 த3க்1‌ஷக்1ரதௌ1 சி’வனிந்தா3ம் ச்’ருத்1வா ப்1ராணாம்ஸ்த்1யக்1த1வத்1யா: ஸத்1யா: ச’ரீரம் சி’ரஸி த்4ரித்1வா ப்4ரமதி1 சி’வே விஷ்ணுனா ச1க்1ரேண சி2ன்னாஸ்த1ஸ்யா அவயவா: யத்1ர யத்1ர ப1தி1தா1ஸ்த1 ஏவ தே3சா’:
 
ஏக1 ப1ஞ்சா1ச’ன் மஹாபீ1ட2: அப4வவன் | இதி1 பௌ1ராணிகீ1
வார்தா1 |
 
தே1ஷாம் நிரூப1ணம் யதா2 |
 
ஈச்’வர உவாச1 |
 
1. மாத1: ப1ராத்1ப1ரே தே3வி ஸர்வஞ்ஞானமயீச்’வரி |
 
க1த்2யதா1ம் மே ஸர்வ பீ1ட2ம் ச’க்1தீ1ர்பை4ரவ தே3வதா1: ||
 
தே3வ்யுவாச1 |
 
2. ச்’ருணு வத்1ஸ ப்1ரவக்1‌ஷ்யாமி த3யாலோ ப4க்1த1வத்1ஸல |
 
யாபி4ர்வினா ந ஸித்4யந்தி1 ஜ1ப1ஸாத4னஸத்1க்1ரியா: ||
 
3. ப1ஞ்சா1ச’தே3க1 பீ1டா2னி ஏவம் பை4ரவ தே3வதா1: |
 
அங்க3ப்1ரத்1யங்க3 பா1தே1ன விஷ்ணு ச1க்1ரக்1‌ஷதே1ன ச1 ||
 
4. மமான்யவபு1ஷோ தே3வ ஹிதா1ய த்1வயி க1த்2யதே1 |
 
(1) ப்3ரஹ்மரந்த்4ரம் ஹிங்கு3லாயாம் பை4ரவோ பீ4மலோச1ன: ||
 
5. கோ1ட்1ட1ரீ ஸா மஹாமாயா த்1ரிகு3ணா ஸா தி3க3ம்ப3ரீ |
 
(2) ச’ர்க1ராரே த்1ரிநேத்1ரம் மே தே3வீ மஹிஷமர்தி3னீ ||
 
6. க்1ரோதீ4சோ’ பை4ரவஸ்த1த்1ரா ஸர்வஸித்3தி4ப்1ரதா3யக1: |
 
(3) ஸுக3ந்தா4யாம் நாஸிகா1 மே தே3வஸ்த்1ரையம்ப3க1 பை4ரவ: ||
 
7. ஸுந்த3ரீ ஸா மஹாதே3வீ ஸுனந்தா3 த1த்1ர தே3வதா1 |
 
(4) கா1ச்’மீரே க1ண்ட2 தே3ச’ச்’ச1 த்1ரிஸந்த்4யேச்’வர பை4ரவ: ||
 
8. மஹாமாயா ப4க3வதீ1 கு3ணாதீ1தா1 வரப்1ரதா3 |
 
(5) ஜ்1வாலாமுக்2யாம் மஹாஜி1ஹ்வா தே3வ உன்மத்1த1பை4ரவ: ||
 
9. அம்பி3கா1 ஸித்3தி4தா3னாம்னீ (6) ஸ்த1னம் ஜா1லந்த4ரே மம |
 
பீ4ஷணோ பை4ரவஸ்த1த்1ர தே3வீ த்1ரிபு1ரமாலினீ ||
 
10. (7) ஹார்த3பீ1ட2ம் வைத்3யநாதே2 வைத்3யநாத2ஸ்து1 பை4ரவ: |
 
தே3வதா1 ஜெ1யது3ர்கா3க்2யா (8) நேபா1ளே ஜா1னுனீ மம ||
 
11. க1பா1லீ பை4ரவ: ஸ்ரீமான மஹாமாயா ச1 தே3வதா1 |
 
(9) மானஸே த3க்1‌ஷஹஸ்தோ1 மே தே3வீ தா3க்1‌ஷாயணீ ஹர ||
 
12. அமரோ பை4ரவஸ்த1த்1ர ஸர்வஸித்3தி4ப்1ரதா3யக1: |
 
(10) உத்1க1லே நாபி4தே3ச’ச்’ச1 விரஜா1க்1‌ஷேத்1ரமுச்1யதே1 ||
 
13. விமலா ஸா மஹாதே3வீ ஜ1க3ந்நாத2ஸ்து1 பை4ரவ: |
 
(11) க3ண்ட3க்1யாம் க3ண்ட3பா1த1ச்’ச1 த1த்1ரஸித்3தி4ர்னஸம்ச’ய: ||
 
14. த1த்1ர ஸா க3ண்ட3கீ1ச1ண்டீ3 ச1க்1ரபா1ணிஸ்து1 பை4ரவ: |
 
(12) ப3ஹுலாயாம் வாமபா3ஹுர் ப3ஹுலாக்2யா ச1 தே3வதா1 ||
 
15. பீ4ருகோ1 பை4ரவோ தே3வ: ஸர்வஸித்3தி4ப்1ரதா3யக1: |
 
(13) உஜ்1ஜ1யின்யாம் கூ1ர்ப1ரஞ்ச1 மாங்க3ல்ய: க1பி1லாம்ப3ர: ||
 
16. பை4ரவ: ஸித்3தி4த3: ஸாக்1‌ஷாத்3 தே3வீ மங்க3ள ச1ண்டி3கா1 |
 
(14) ச1ட்1ட1லே த3க்1‌ஷபா3ஹுர்மே பை4ரவச்’ ச1ந்த்3ரசே’க2ர: ||
 
17. வ்யக்1த1ரூபா1 ப4க3வதீ1 ப4வானீ த1த்1ர தே3வதா1 |
 
விசே’ஷத1: க1லியுகே3 வஸாமி ச1ந்த்3ரசே’க2ரே ||
 
18. (15) த்1ரிபு1ராயாம் த3க்1‌ஷப1தோ3 தே3வதா1 த்1ரிபு1ரா மதா1 |
 
பை4ரவஸ் த்1ரிபு1ரேச’ச்’ச1 ஸர்வாபீ4ஷ்ட1 ப2லப்1ரத3: ||
 
19. (16) த்1ரிஸ்ரோதா1யாம் வாம பா1தோ3 ப்4ராமரீ பை4ரவோம்ப3ர: |
 
(17) யோனிபீ1ட2ம் கா1மகி3ரௌ கா1மாக்2யா த1த்1ர தே3வதா1 ||
 
20. யத்1ராஸ்தே1 த்1ரிகு3ணாதீ1தா1 ரக்1த1பா1ஷாணரூபி1ணீ |
 
யத்1ராஸ்தே1 மாத4வ: ஸாக்1‌ஷாத1 உமாநந்தோ3த2 பை4ரவ: ||
 
21. ஸர்வதா3 விஹரேத்3தே3வீ த1த்1ர முக்1தி1ர்னஸம்ச’ய: |
 
த1த்1ர ஸ்ரீபை4ரவீ தே3வீ த1த்1ர ச1 க்1‌ஷேத்1ர தே3வதா1 ||
 
22. ப்1ரச1ண்ட3ச1ண்டி3கா1 த1த்1ர மாத1ங்கீ3 த்1ரிபு1ராம்பி3கா1 |
 
ப3க3லா க1மலா த1த்1ர பு4வனேசி’ ஸதூ4மினீ ||
 
23. ஏதா1னி வரபீ1டா2னி ச’ம்ஸந்தி1 வரபை4ரவ |
 
ஏவம் தா1 தே3வதா1: ஸர்வா ஏவம் தே1 த3ச’ பை4ரவா: ||
 
24. ஸர்வத்1ர விரலா சா1ஹம் கா1மரூபே1 க்3ரிஹே க்3ரிஹே |
 
கௌ3ரீசி’க2ரமாருஹ்ய பு1னர்ஜ1ன்ம ந வித்3யதே1 |
 
25. க1ரதோ1யாம் ஸமாஸாத்3ய யாவத1 சி’க2ரவாஸினீம் |
 
ச’த1யோஜ1னவிஸ்தீ1ர்ணம் த்1ரிகோ1ணம் ஸர்வஸித்3தி4த3ம் |
 
26. தே3வா மரணமிச்1ச2ந்தி1 கி1ம் பு1னர்மானவாத3ய: ||
 
(18) பூ4த1தா4த்1ரீ மஹாமாயா பை4ரவ: க்1‌ஷீரக2ண்ட3க1: |
 
27. யுகா3த்3யாயாம் மஹாதே3வ த3க்1‌ஷங்கு3ஷ்ட2ம் ப1தோ3 மம ||
 
(19) நகு1லீச’: கா1ளீபீ1டே2 த3க்1‌ஷபா1தா3ங்கு3லீஷு ச1 |
 
28. ஸர்வஸித்3தி4க1ரீதே3வீ கா1ளிகா1 த1த்1ர தே3வதா1 ||
 
(20) அங்கு3லீஷு ச1 ஹஸ்த1ஸ்ய ப்1ரயாகே3 லலிதா1 ப4வ |
 
29. (21) ஜ1யந்த்1யாம் வாமஜ1ங்கா4 ச1 ஜ1யந்தீ1 க்1ரமதீ3ச்’வர: ||
 
(22) பு4வனேசி’ ஸித்3தி4ரூபா1 கி1ரீட1ஸ்த2 கி1ரீட1த1 : |
 
30. தே3வதா1 விமலா நாம்னீ ஸம்வர்தோ1 பை4ரவஸ்த1தா2 ||
 
(23) வாரணாஸ்யாம் விசா’லாக்1‌ஷீ தே3வதா1 கா1லபை4ரவ: |
 
31. மணிக1ர்ணேதி1 விக்2யாதா1 கு1ண்ட3லஞ்ச1 மம ச்’ருதே1: ||
 
(24) க1ன்யாச்’ரமே ச1 ப்1ரிஷ்ட2ம் மே நிமிஷோ பை4ரவஸ்த1தா2 |
 
32. ஸர்வணீ தே3வதா1 த1த்1ர (25) கு1ருக்1‌ஷேத்1ரே ச1 கு3ல்ப2த1: ||
 
ஸ்தா2ணுர்நாம்நா ச1 ஸாவித்1ரீ தே3வதா1 (26) மணிவேத3கே1 |
 
33. மணிப3ந்தே4 ச1 கா3யத்1ரீ ஸர்வானந்த3ஸ்து1 பை4ரவ: ||
 
(27) ஸ்ரீசை’லே ச1 மம க்3ரீவா மஹாலக்1‌ஷ்மீஸ்து1 தே3வதா1 |
 
34. பை4ரவ: ச’ம்ப3ரானந்தோ3 தே3சே’ தே3சே’ வ்யாவஸ்தி2த1: ||
 
(28) கா1ஞ்சீ1தே3சே’ ச1 க1ங்கா1லீ பை4ரவோ ருருநாமக1: |
 
35. தே3வதா1 தே3வக3ர்பா4க்2யா (29) நித1ம்ப3: கா1லமாத4வே ||
 
பை4ரவச்’சா1ஸிதா1ங்க3ஸ்ச1 தே3வீ கா1ளீ ச1 முக்1தி1தா3 |
 
36. த்3ரிஷ்ட்1வா த்3ரிஷ்ட்1வா மஹாதே3வ மந்த்1ர ஸித்3தி4 மவாப்1னுயாத்1 ||
 
கு1ஜ1வாரே பூ4த1தி1தௌ2 நிசா’ர்தே4 யஸ்து1 ஸாத4க1: |
 
37. நத்1வா ப்1ரத3க்ஷணீக்1ரித்1ய மந்த்1ர ஸித்3தி4 மவாப்1னுயாத்1 ||
 
(30) சோ’ணாக்2யா ப4த்3ரஸேனாஸ்து1 நர்மதா3க்2யே நித1ம்ப3க1: |
 
38. (31) ராமகி3ரௌ ஸ்த1னான்யஞ்ச1 சி’வானீ ச1ண்ட3 பை4ரவ: ||
 
(32) ப்3ரிந்தா3வனே கே1ச’ஜா1லே உமாநாம்னீ ச1 தே3வதா1 |
 
39. பூ4தே1சோ’ பை4ரவஸ்த1த்1ர ஸர்வஸித்3தி4ப்1ரதா3யக1: ||
 
(33) ஸம்ஹாராக்2யா ஊர்த்4வத3ந்தே1 தே3வீ நாராயணீ சு’சௌ1 |
 
40. (34) அதோ4த3ந்தே1 மஹாருத்3ரோ வாராஹீ ப1ஞ்ச1ஸாக3ரே ||
 
(35) க1ரதோ1யாத1டே1 த1ல்ப1ம் வாமே வாமனபை4ரவ: |
 
41. அப1ர்ணா தே3வதா1 த1த்1ர ப்3ரஹ்மரூபா1 க1ரோத்3ப4வா ||
 
(36) ஸ்ரீப1ர்வதே1 த1ல்ப1ம் த1த்1ர ஸ்ரீஸுந்த3ரீ ப1ரா |
 
42. ஸர்வஸித்3தி4க1ரீ ஸர்வா ஸுந்த3ரானந்த3பை4ரவ: ||
 
(37) க1பா1லினீ பீ4மரூபா1 வாமகு3ல்போ2 விபா4ஸகே1 |
 
43. (38) உத3ரஞ்ச1 ப்1ரபா4ஸே மே ச1ந்த்3ரபா4கா3 யசா’ஸ்வினீ ||
 
(39) வக்1ரது1ண்டோ3 பை4ரவச்’சோ1ர்த்4வோஷ்டோ2 பை4ரவப1ர்வதே1 |
 
44. அவந்தீ1 ச1 மஹாதே3வீ லம்ப3க1ர்ணஸ்து1 பை4ரவ: ||
 
(40) சி1பு3கே1 ப்4ராமரீ தே3வீ விக்1ரிதா1க்1‌ஷி ஜ1லேஸ்த2லே
(ஜ1னஸ்த2லே) |
 
45. (41) க3ண்டோ3 கோ3தா3வரீதீ1ரே விச்’வேசீ ’ விச்’வமாத்1ரிகா1 ||
 
த3ண்ட3பா1ணிர்பை4ரவஸ்து1 வாமக3ண்டே3து1 ராகி1ணீ |
 
46. அமாயோ பை4ரவோ வத்1ஸ ஸர்வசை’லாத்1மகோ1ப1ரி ||
 
(42) ரத்1னாவல்யாம் த3க்1‌ஷஸ்க1ந்த4: கு1மாரீ பை4ரவ: சி’வ: |
 
47. (43) மிதி2லாயாம் உமாதே3வீ வாமஸ்க1ந்தோ4 மஹோத3ர: ||
 
(44) நலாஹாட்1யாம் நலாபா1தோ1 யோகே3சோ’ பை4ரவஸ்த1தா2 |
 
48. த1த்1ர ஸா கா1ளிகா1 தே3வீ ஸர்வஸித்3தி4ப்1ரதா3யிகா1 ||
 
(45) க1ர்ணாடே1சை1வ க1ர்ணம் மே அபீ4ருர்நாம பை4ரவ: |
 
49. தே3வதா1 ஜ1யது3ர்கா3க்2யா நாநாபோ4க3ப்1ரதா3யினீ ||
 
(46) வக்1ரேச்’வரே மன: பா1தோ1 வக்1ரநாத2ஸ்து1 பை4ரவ: |
 
50. நதீ3 பா1ப1ஹரா த1த்1ர தே3வீ மஹிஷமர்தி3னீ ||
 
(47) யசோ’ரே பா1ணிப1த்3மஞ்ச1 தே3வதா1 யசோ’ரேச்’வரீ |
 
51. ச1ண்ட3ச்’ச1 பை4ரவோ யத்1ர த1த்1ர ஸித்3தி4மவாப்1னுயாத்1 ||
 
(48) அட்1ட1ஹாஸே சோ1ஷ்ட2பா1தோ1 தே3வீ ஸா பு2ல்லராஸ்ம்ரிதா1 |
 
52. விச்’வேசோ’ பை4ரவஸ்த1த்1ர ஸர்வாபீ4ஷ்ட1ப்1ரதா3யக1: ||
 
(49) ஹாரபா1தோ1 நந்தி3பு1ரே பை4ரவோ நந்தி3கே1ச்’வர: |
 
53. நந்தி3னீ ஸா மஹாதே3வீ த1த்1ர ஸித்3தி4ர்னஸம்ச’ய: ||
 
(50) லங்கா1யாம் நூபுரச்’சை1வ பை4ரவோ ராக்‌1ஷஸேச்’வர: |
 
54. இந்த்3ராணீ தே3வதா1 த1த்1ர இந்த்3ரேனாராதி4தா1 பு1ரா ||
 
(51) விராட1 தே3ச’மத்4யேது1 பா1தா3ங்கு3லினிபா1த1னம் |
 
55. பை4ரவச்’சா1ம்ரிதா1க்2யச்’ச1 தே3வீ த1த்1ராம்பி3கா1 ஸ்ம்ரிதா1 ||
 
(52?) மாக3தே4 த3க்1‌ஷஜ1ங்கா4 மே வ்யோமகே1ச’ச்’ச1 பை4ரவ: |
 
56. ஸர்வானந்த3க1ரீ தே3வீ ஸர்வகா1மப2லப்1ரதா3 |
 
ஏத1ஸ்தே1க1தி2தா1: பு1த்1ர பீ1ட2நாதா2தி4தே3வதா1: |
 
57. அஞ்ஞாத்1வா பை4ரவம் பீ1ட2ம் பீ1ட2ச’க்1தி1ஞ்ச1 ச’ங்க1ர ||
 
பை4ரவைர் ஹ்ரியதே1 ஸர்வம் ஜ1ப1பூ1ஜா1தி3 ஸாத4னம் |
 
58. அஞ்ஞாத்1வா பை4ரவம் பீ1ட2ம் பீ1ட2ச’க்1தி1ஞ்ச1 ச’ங்க1ர ||
 
ப்1ராணநாதா2 ந ஸித்4யேத1 க1ல்ப1கோ1டி1 ஜ1பா1தி3பி4: |
 
59. ந தே3யம் ப1ரசி’ஷ்யேப்4யோ நிந்த3கா1ய து3ராத்1மனே ||
 
ச’டா2ய வஞ்ச1கா1யேத3ம் த3த்1வா ம்ரித்1யுமவாப்1னுயாத்1 |
 
60. த3த்3யாத்1 சா’ந்தா1ய சி’ஷ்யாய நைஷ்டி2கா1ய சு’சௌ1 ப்1ரியே ||
 
ஸாத4கா1ய கு1லீனாய மந்த்1ரீ மந்த்1ரார்த2 ஸித்3த4யே ||
 
இதி1 த1ந்த்1ர சூ1டா3மணௌ சி’வபா1ர்வதீ1 ஸம்வாதே3
 
ஏக1 ப1ஞ்சா1ச’த்1 வித்3யோத்1ப1ட்1டௌ1 பீ1ட2 நிர்ணய: ஸமாப்1த1: |
 
==இவற்றையும் பார்க்கவும்==
# [[ஆதி சக்தி பீடங்கள்]]
# [[மகா சக்தி பீடங்கள்]]
 
==மேற்கோள்கள்==
{{Reflist}}
 
==வெளி இணைப்புகள்==
* [http://www.shaktipeethas.org/panchasat/topic196.html Pitha nirnay / Maha Pitha nirupan from Tantra Chudamani]
* [http://www.shaktipith.com/spiritual-tours.aspx www.shaktipith.com]
 
==மேற்கோள்களும் குறிப்புகளும்==
{{Reflist}}
 
[[பகுப்பு:சக்தி பீடங்கள்]]
[[பகுப்பு:அம்மன் கோயில்கள்]]
1,17,743

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1855747" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி