"வார்ப்புரு:Periodic table (electronegativity by Pauling scale)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
2,585 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
|- style="background:{{Element color|table colheader}}"
!
! [[Alkaliகார metalஉலோகம்|1]]
! [[காரக்கனிம மாழைகள்|2]]
! [[Alkaline earth metal|2]]
! [[நெடுங்குழு 3 தனிமங்கள்|3]]
! [[Group 3 element|3]]
! [[நெடுங்குழு 4 தனிமங்கள்|4]]
! [[Group 4 element|4]]
! [[நெடுங்குழு 5 தனிமங்கள்|5]]
! [[Group 5 element|5]]
! [[நெடுங்குழு 6 தனிமங்கள்|6]]
! [[Group 6 element|6]]
! [[நெடுங்குழு 7 தனிமங்கள்|7]]
! [[Group 7 element|7]]
! [[நெடுங்குழு 8 தனிமங்கள்|8]]
! [[Group 8 element|8]]
! [[நெடுங்குழு 9 தனிமங்கள்|9]]
! [[Group 9 element|9]]
! [[நெடுங்குழு 10 தனிமங்கள்|10]]
! [[Group 10 element|10]]
! [[நெடுங்குழு 11 தனிமங்கள்|11]]
! [[Group 11 element|11]]
! [[நெடுங்குழு 12 தனிமங்கள்|12]]
! [[Group 12 element|12]]
! [[Boronபோரான் groupகுழுமம்|13]]
! [[நெடுங்குழு 14 தனிமங்கள்|14]]
! [[Carbon group|14]]
! [[நெடுங்குழு 15 தனிமங்கள்|15]]
! [[Pnictogen|15]]
! [[நெடுங்குழு 16 தனிமங்கள்|16]]
! [[Chalcogen|16]]
! [[Halogenஆலசன்|17]]
! [[Nobleஅருமன் gasவாயு|18]]
|-
! colspan=2 style="text-align:left" | குழு →
! colspan=2 style="text-align:left" | ↓ ஆவர்த்தனம்
|-
! [[கிடைக்குழு 1 தனிமங்கள்|1]]
! [[Period 1 element|1]]
| bgcolor="#ff8a00"|[[ஐதரசன்|H]]<br/>2.20
| colspan=16|
| bgcolor="#bbbbbb"|[[ஹீலியம்|He]]<br/>&nbsp;
|-
! [[கிடைக்குழு 2 தனிமங்கள்|2]]
! [[Period 2 element|2]]
| bgcolor="#ffe900"|[[இலித்தியம்|Li]]<br/>0.98
| bgcolor="#ffbb00"|[[பெரிலியம்|Be]]<br/>1.57
| bgcolor="#bbbbbb"|[[நியோன்|Ne]]<br/>&nbsp;
|-
! [[கிடைக்குழு 3 தனிமங்கள்|3]]
! [[Period 3 element|3]]
| bgcolor="#ffed00"|[[சோடியம்|Na]]<br/>0.93
| bgcolor="#ffd000"|[[மக்னீசியம்|Mg]]<br/>1.31
| bgcolor="#bbbbbb"|[[ஆர்கன்|Ar]]<br/>&nbsp;
|-
! [[கிடைக்குழு 4 தனிமங்கள்|4]]
! [[Period 4 element|4]]
| bgcolor="#fff600"|[[பொட்டாசியம்|K]]<br/>0.82
| bgcolor="#ffe800"|[[கல்சியம்|Ca]]<br/>1.00
| bgcolor="#ffcc00"|[[Scandiumஇசுக்காண்டியம்|Sc]]<br/>1.36
| bgcolor="#ffbe00"|[[டைட்டானியம்|Ti]]<br/>1.54
| bgcolor="#ffb700"|[[வனேடியம்|V]]<br/>1.63
| bgcolor="#ffa200"|[[செப்பு|Cu]]<br/>1.90
| bgcolor="#ffb500"|[[துத்த நாகம்|Zn]]<br/>1.65
| bgcolor="#ffa900"|[[Galliumகாலியம்|Ga]]<br/>1.81
| bgcolor="#ff9900"|[[ஜெர்மானியம்|Ge]]<br/>2.01
| bgcolor="#ff8c00"|[[ஆர்செனிக்|As]]<br/>2.18
| bgcolor="#ff6f00"|[[செலெனியம்|Se]]<br/>2.55
| bgcolor="#ff4f00"|[[புரோமின்|Br]]<br/>2.96
| bgcolor="#ff4c00"|[[Kryptonகிருப்டான்|Kr]]<br/>3.00
|-
! [[கிடைக்குழு 5 தனிமங்கள்|5]]
! [[Period 5 element|5]]
| bgcolor="#fff600"|[[Rubidiumருபீடியம்|Rb]]<br/>0.82
| bgcolor="#ffec00"|[[Strontiumஇசுட்ரோன்சியம்|Sr]]<br/>0.95
| bgcolor="#ffd700"|[[Yttriumஇயிற்றியம்|Y]]<br/>1.22
| bgcolor="#ffce00"|[[Zirconiumசிர்க்கோனியம்|Zr]]<br/>1.33
| bgcolor="#ffb900"|[[Niobiumநையோபியம்|Nb]]<br/>1.6
| bgcolor="#ff8d00"|[[Molybdenumமாலிப்டினம்|Mo]]<br/>2.16
| bgcolor="#ffa200"|[[Technetiumடெக்னீசியம்|Tc]]<br/>1.9
| bgcolor="#ff8a00"|[[Rutheniumருத்தேனியம்|Ru]]<br/>2.2
| bgcolor="#ff8400"|[[Rhodiumரோடியம்|Rh]]<br/>2.28
| bgcolor="#ff8a00"|[[Palladiumபலேடியம்|Pd]]<br/>2.20
| bgcolor="#ff9f00"|[[வெள்ளி|Ag]]<br/>1.93
| bgcolor="#ffb200"|[[கட்மியம்|Cd]]<br/>1.69
| bgcolor="#ff9d00"|[[வெள்ளீயம்|Sn]]<br/>1.96
| bgcolor="#ff9600"|[[அந்திமனி|Sb]]<br/>2.05
| bgcolor="#ff9200"|[[Telluriumதெலூரியம்|Te]]<br/>2.1
| bgcolor="#ff6700"|[[அயோடின்|I]]<br/>2.66
| bgcolor="#ff6000"|[[Xenonசெனான்|Xe]]<br/>2.60
|-
! [[கிடைக்குழு 6 தனிமங்கள்|6]]
! [[Period 6 element|6]]
| bgcolor="#fff800"|[[சீசியம்|Cs]]<br/>0.79
| bgcolor="#fff000"|[[பேரியம்|Ba]]<br/>0.89
| {{element cell-asterisk|1}}
| bgcolor="#ffd000"|[[Hafniumஆஃபினியம்|Hf]]<br/>1.3
| bgcolor="#ffc100"|[[Tantalumடாண்ட்டலம்|Ta]]<br/>1.5
| bgcolor="#ff7e00"|[[தங்குதன்|W]]<br/>2.36
| bgcolor="#ffa200"|[[Rheniumஇரேனியம்|Re]]<br/>1.9
| bgcolor="#ff8a20"|[[ஒசுமியம்|Os]]<br/>2.2
| bgcolor="#ff8a00"|[[Iridiumஇரிடியம்|Ir]]<br/>2.20
| bgcolor="#ff8400"|[[பிளாட்டினம்|Pt]]<br/>2.28
| bgcolor="#ff7000"|[[தங்கம்|Au]]<br/>2.54
| bgcolor="#ff9a00"|[[இரசம்|Hg]]<br/>2.00
| bgcolor="#ffb700"|[[Thalliumதாலியம்|Tl]]<br/>1.62
| bgcolor="#ffa300"|[[ஈயம்|Pb]]<br/>1.87
| bgcolor="#ff9800"|[[பிஸ்மத்|Bi]]<br/>2.02
| bgcolor="#ff9a00"|[[Poloniumபொலோனியம்|Po]]<br/>2.0
| bgcolor="#ff8a00"|[[Astatineஅசுட்டட்டைன்|At]]<br/>2.2
| bgcolor="#ff8a01"|[[ரேடான்|Rn]]<br/>2.2
|-
! [[கிடைக்குழு 7 தனிமங்கள்|7]]
! [[Period 7 element|7]]
| bgcolor="#ffff00"|[[Franciumபிரான்சீயம்|Fr]]<br/>0.7
| bgcolor="#ffef00"|[[ரேடியம்|Ra]]<br/>0.9
| {{element cell-asterisk|2}}
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Rutherfordiumஇரதர்ஃபோர்டியம்|Rf]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Dubniumதூப்னியம்|Db]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Seaborgiumசீபோர்கியம்|Sg]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Bohriumபோரியம்|Bh]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Hassiumஆசியம்|Hs]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Meitneriumமெய்ட்னீரியம்|Mt]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Darmstadtiumடார்ம்சிட்டாட்டியம்|Ds]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Roentgeniumஇரோயன்ட்கெனியம்|Rg]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Coperniciumகோப்பர்நீசியம்|Cn]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Ununtriumஉன்னுன்டிரியம்|Uut]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Fleroviumபிளெரோவியம்|Fl]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Ununpentiumஉன்னுன்பென்டியம்|Uup]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Livermoriumலிவர்மோரியம்|Lv]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Ununseptiumஉனுன்செப்டியம்|Uus]]<br/>&nbsp;
| bgcolor="#bbbbbb"|[[Ununoctiumஅனனாக்டியம்|Uuo]]<br/>&nbsp;
|-
| <br />
|-
| colspan=3 {{element cell-asterisk|1 right|align=right}}
| bgcolor="#ffe000"|[[Lanthanumஇலந்தனம்|La]]<br/>1.1
| bgcolor="#ffde00"|[[Ceriumசீரியம்|Ce]]<br/>1.12
| bgcolor="#ffde00"|[[Praseodymiumபிரசியோடைமியம்|Pr]]<br/>1.13
| bgcolor="#ffdd00"|[[Neodymiumநியோடைமியம்|Nd]]<br/>1.14
| bgcolor="#ffde00"|[[Promethiumபுரோமித்தியம்|Pm]]<br/>1.13
| bgcolor="#ffda00"|[[Samariumசமாரியம்|Sm]]<br/>1.17
| bgcolor="#ffd800"|[[Europiumயூரோப்பியம்|Eu]]<br/>1.2
| bgcolor="#ffd800"|[[Gadoliniumகடோலினியம்|Gd]]<br/>1.2
| bgcolor="#ffe000"|[[Terbiumடெர்பியம்|Tb]]<br/>1.1
| bgcolor="#ffd700"|[[Dysprosiumடிசிப்ரோசியம்|Dy]]<br/>1.22
| bgcolor="#ffd600"|[[Holmiumஓல்மியம்|Ho]]<br/>1.23
| bgcolor="#ffd500"|[[Erbiumஎர்பியம்|Er]]<br/>1.24
| bgcolor="#ffd400"|[[Thuliumதூலியம்|Tm]]<br/>1.25
| bgcolor="#ffe000"|[[Ytterbiumஇட்டெர்பியம்|Yb]]<br/>1.1
| bgcolor="#ffd300"|[[Lutetiumலியுதேத்தியம்|Lu]]<br/>1.27
|-
| colspan=3 {{element cell-asterisk|2|align=right}}
| bgcolor="#ffe000"|[[Actiniumஅக்டினியம்|Ac]]<br/>1.1
| bgcolor="#ffd000"|[[Thoriumதோரியம்|Th]]<br/>1.3
| bgcolor="#ffc100"|[[Protactiniumபுரோடாக்டினியம்|Pa]]<br/>1.5
| bgcolor="#ffca00"|[[யுரேனியம்|U]]<br/>1.38
| bgcolor="#ffcc00"|[[Neptuniumநெப்டியூனியம்|Np]]<br/>1.36
| bgcolor="#ffd200"|[[Plutoniumபுளுட்டோனியம்|Pu]]<br/>1.28
| bgcolor="#ffde00"|[[Americiumஅமெரிசியம்|Am]]<br/>1.13
| bgcolor="#ffd200"|[[Curiumகியூரியம்|Cm]]<br/>1.28
| bgcolor="#ffd000"|[[Berkeliumபெர்க்கிலியம்|Bk]]<br/>1.3
| bgcolor="#ffd000"|[[Californiumகலிபோர்னியம்|Cf]]<br/>1.3
| bgcolor="#ffd000"|[[Einsteiniumஐன்ஸ்டைனியம்|Es]]<br/>1.3
| bgcolor="#ffd000"|[[Fermiumபெர்மியம்|Fm]]<br/>1.3
| bgcolor="#ffd000"|[[Mendeleviumமெண்டலீவியம்|Md]]<br/>1.3
| bgcolor="#ffd000"|[[Nobeliumநொபிலியம்|No]]<br/>1.3
| bgcolor="#ffd100"|[[Lawrenciumஇலாரென்சியம்|Lr]]<br/>1.3
|-
| colspan=19 style="text-align:left;" | மூலகங்களின் உறுதியான ஒக்சியேற்ற நிலைக்கான பெறுமானங்களே தரப்பட்டுள்ளது.
1,16,334

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1650593" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி