பயனர் உரிமைகள் பதிகை

Jump to navigation Jump to search

இது பயனர் உரிமைகள் தொடர்பான மாற்றங்களின் பதிகையாகும்.

பதிகைகள்
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 14:30, 20 அக்டோபர் 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Arularasan. G-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் நிர்வாகி-இற்கு மாற்றினார் (நிரந்தர நீட்டிப்பு)
 • 09:49, 20 அக்டோபர் 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் கி.மூர்த்தி-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை கணக்கை உருவாக்குவோர், தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து கணக்கை உருவாக்குவோர், தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் நிர்வாகி-இற்கு மாற்றினார் (நிரந்தர நீட்டிப்பு)
 • 07:32, 17 அக்டோபர் 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் நிர்வாகி-இற்கு மாற்றினார் (நிரந்தர நீட்டிப்பு)
 • 10:40, 3 ஆகத்து 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 17:42, 19 சனவரி 2021)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 17:42, 19 சனவரி 2021), தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் interface administrator-இற்கு மாற்றினார் (User request)
 • 08:25, 28 மார்ச் 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் SivakumarPP-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 08:25, 28 மார்ச் 2021)-இற்கு மாற்றினார் (One year extension according to policy)
 • 15:59, 20 பெப்ரவரி 2020 Sivakosaran பேச்சு பங்களிப்புகள் Vasantha Lakshmi V-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (350 கட்டுரைகளுக்கு மேல் எழுதியுள்ளார்.)
 • 15:50, 20 பெப்ரவரி 2020 Sivakosaran பேச்சு பங்களிப்புகள் Balu1967-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (900 கட்டுரைகளுக்கு மேல் எழுதியுள்ளார். போதிய விக்கி நடைமுறை அறிவைப் பெற்றுள்ளார்.)
 • 11:49, 13 பெப்ரவரி 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Sridhar G-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் கணக்கை உருவாக்குவோர்-இற்கு மாற்றினார் (பயனர் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப)
 • 17:19, 21 சனவரி 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Hibayathullah-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 17:19, 21 சனவரி 2021)-இற்கு மாற்றினார் (One year extension according to policy)
 • 17:42, 19 சனவரி 2020 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை interface administrator (temporary, until 20:36, 19 சூலை 2020)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து interface administrator (temporary, until 20:36, 19 சூலை 2020), நிர்வாகி (temporary, until 17:42, 19 சனவரி 2021)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (1 ஆண்டு நீட்டிப்பு)
 • 21:50, 3 திசம்பர் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் BalajijagadeshBot-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியங்கி (temporary, until 21:50, 3 சூன் 2020)-இற்கு மாற்றினார் (as requested)
 • 19:57, 16 அக்டோபர் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், ஐபி தடை விதிவிலக்கு, சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (சோதனைக்காக செயல்படுத்தப்பட்டது..)
 • 12:02, 16 அக்டோபர் 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் ஐபி தடை விதிவிலக்கு-இற்கு மாற்றினார்
 • 10:19, 16 அக்டோபர் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Arularasan. G-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:19, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (ஓராண்டு நீட்டிப்பு)
 • 10:18, 16 அக்டோபர் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் கி.மூர்த்தி-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை கணக்கை உருவாக்குவோர், தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:18, 16 அக்டோபர் 2020), கணக்கை உருவாக்குவோர், தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (ஓராண்டு நீட்டிப்பு)
 • 10:18, 16 அக்டோபர் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Sivakosaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:18, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (ஓராண்டு நீட்டிப்பு)
 • 10:16, 16 அக்டோபர் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:16, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்பு முடிவுக்கு ஏற்ப ஓராண்டு நீட்டிப்பு)
 • 10:15, 16 அக்டோபர் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Balajijagadesh-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 10:15, 16 அக்டோபர் 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்பு முடிவுக்கு ஏற்ப ஓராண்டு நீட்டிப்பு)
 • 01:25, 12 ஆகத்து 2019 Nan பேச்சு பங்களிப்புகள் Sridhar G-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார்
 • 20:36, 19 சூலை 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 11:02, 17 சனவரி 2020)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:02, 17 சனவரி 2020), interface administrator (temporary, until 20:36, 19 சூலை 2020)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (ஓராண்டு நீட்டிப்பு)
 • 11:18, 17 சூலை 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் SivakumarPP-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:18, 17 சனவரி 2020)-இற்கு மாற்றினார் (விக்கி நிர்வாகிகள் பள்ளி கொள்கை முடிவுக்கு ஏற்ப)
 • 11:10, 17 சூலை 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Nandhinikandhasamy-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:10, 17 சனவரி 2020), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (விக்கி நிர்வாகிகள் பள்ளி கொள்கைக்கு ஏற்ப)
 • 11:08, 17 சூலை 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Hibayathullah-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:08, 17 சனவரி 2020)-இற்கு மாற்றினார் (விக்கி நிர்வாகிகள் பள்ளி கொள்கைக்கு ஏற்ப)
 • 11:02, 17 சூலை 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 11:02, 17 சனவரி 2020)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (விக்கி நிர்வாகிகள் பள்ளி கொள்கைக்கு ஏற்ப)
 • 19:25, 20 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Dineshkumar Ponnusamy-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 19:25, 20 அக்டோபர் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (6 மாதம் நீட்டிப்பு)
 • 19:16, 20 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் BalajijagadeshBot-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியங்கி (temporary, until 19:16, 20 சூலை 2019)-இற்கு மாற்றினார் (வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப)
 • 09:39, 15 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Balajijagadesh-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 09:39, 15 அக்டோபர் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (நிர்வாக அணுக்கம் ஆறு மாதம் நீட்டிப்பு)
 • 09:39, 15 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 09:39, 15 அக்டோபர் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (நிர்வாக அணுக்கம் ஆறு மாதம் நீட்டிப்பு)
 • 09:38, 15 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Sivakosaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 09:38, 15 அக்டோபர் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (நிர்வாக அணுக்கம் ஆறு மாதம் நீட்டிப்பு)
 • 09:38, 15 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் கி.மூர்த்தி-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை கணக்கை உருவாக்குவோர், தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 09:38, 15 அக்டோபர் 2019), கணக்கை உருவாக்குவோர், தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (நிர்வாக அணுக்கம் ஆறு மாதம் நீட்டிப்பு)
 • 09:34, 15 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Arularasan. G-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 09:34, 15 அக்டோபர் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (நிருவாக அணுக்கம் ஆறு மாதம் நீட்டிப்பு)
 • 16:25, 5 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை நிர்வாகி (temporary, until 15:57, 5 சூலை 2019)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 15:57, 5 சூலை 2019), interface administrator (temporary, until 16:25, 5 சூலை 2019)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (கருத்தெடுப்பு முடிவுக்கு ஏற்ப)
 • 15:57, 5 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Neechalkaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 15:57, 5 சூலை 2019)மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார் (நிருவாகிகள் தேர்தல் முடிவுக்கு ஏற்ப)
 • 15:57, 5 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Nandhinikandhasamy-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 15:57, 5 சூலை 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (நிருவாகிகள் தேர்தல் முடிவுக்கு ஏற்ப)
 • 15:56, 5 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Hibayathullah-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 15:56, 5 சூலை 2019)-இற்கு மாற்றினார் (நிருவாகிகள் தேர்தல் முடிவுக்கு ஏற்ப)
 • 15:55, 5 ஏப்ரல் 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் SivakumarPP-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 15:55, 5 சூலை 2019)-இற்கு மாற்றினார் (நிருவாகிகள் தேர்தல் முடிவுக்கு ஏற்ப)
 • 18:52, 28 பெப்ரவரி 2019 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் Sridhar G-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
 • 17:26, 20 சனவரி 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Dineshkumar Ponnusamy-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 17:26, 20 ஏப்ரல் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்பு முடிவுக்கு ஏற்ப)
 • 06:08, 15 சனவரி 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Balajijagadesh-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 06:08, 15 ஏப்ரல் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்புக்கு ஏற்ப)
 • 06:02, 15 சனவரி 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 06:02, 15 ஏப்ரல் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்புக்கு ஏற்ப)
 • 06:02, 15 சனவரி 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Sivakosaran-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 06:02, 15 ஏப்ரல் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்புக்கு ஏற்ப)
 • 06:01, 15 சனவரி 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் கி.மூர்த்தி-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை கணக்கை உருவாக்குவோர், தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 06:01, 15 ஏப்ரல் 2019), கணக்கை உருவாக்குவோர், தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்புக்கு ஏற்ப)
 • 06:00, 15 சனவரி 2019 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் Arularasan. G-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து நிர்வாகி (temporary, until 06:00, 15 ஏப்ரல் 2019), தானியக்க சுற்றுக்காவலர், சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (வாக்கெடுப்புக்கு ஏற்ப)
 • 16:32, 4 சனவரி 2019 Nan பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இலிருந்து சுற்றுக்காவலர், முன்னிலையாக்கர்மற்றும் தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
 • 02:04, 26 ஆகத்து 2018 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் Gowtham Sampath-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து சுற்றுக்காவலர்மற்றும் முன்னிலையாக்கர்-இற்கு மாற்றினார் (As per wiki policy)
 • 21:55, 4 நவம்பர் 2017 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் TNSE Mahalingam VNR-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
 • 06:52, 25 அக்டோபர் 2017 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் Uksharma3-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
 • 03:08, 8 சூலை 2017 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் Srinivasa247-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியக்க சுற்றுக்காவலர்மற்றும் சுற்றுக்காவலர்-இற்கு மாற்றினார்
 • 14:55, 6 சூலை 2017 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் TshrinivasanBOT-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியங்கி-இற்கு மாற்றினார் (தானியங்கி வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப)
 • 09:13, 25 ஏப்ரல் 2017 Ravidreams பேச்சு பங்களிப்புகள் KanagsBOT-இற்கான குழு அங்கத்துவத்தை (எதுவுமில்லை)-இலிருந்து தானியங்கி-இற்கு மாற்றினார் (தானியங்கி வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:Log/rights" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது