காப்புப் பதிகை

Jump to navigation Jump to search

கீழே காணப்படுவது பூட்டப்பட்ட, திறக்கப்பட்ட கோப்புகளின் பட்டியலாகும். மேலதிக தகவல்களுக்கு விக்கிபீடியா:காப்புச் செய்த பக்கங்கள் ஐப் பார்க்கவும்.

பதிகைகள்
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 15:21, 7 ஏப்ரல் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் சி. எஸ். என் தொலைக்காட்சி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 15:20, 7 ஏப்ரல் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் ஈ.ரி.வி (ஸ்ரீலங்கா) என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 15:20, 7 ஏப்ரல் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் சண்டெல் என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 02:43, 7 ஏப்ரல் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் இலங்கை என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்: Vandalism) (வரலாறு)
 • 18:00, 6 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் டயலொக் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்18:00, 6 மே 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்18:00, 6 மே 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 11:27, 6 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் அய்யா வைகுண்டர் என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்11:27, 6 மே 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்11:27, 6 மே 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 11:26, 6 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் அய்யாவழி என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்11:26, 6 மே 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்11:26, 6 மே 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 06:19, 5 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் செங்குந்தர்-க்கான காப்பு நிலையை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்06:19, 5 மே 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்06:19, 5 மே 2020) நேரத்திற்கு மாற்றினார் (வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப .) (வரலாறு)
 • 11:51, 4 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் முதுகுளத்தூர் கலவரம் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 11:47, 4 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் சாலியர் என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்11:47, 4 மே 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்11:47, 4 மே 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 09:11, 4 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் கருப்ப சேர்வை என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்09:11, 4 மே 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்09:11, 4 மே 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 03:56, 4 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் செங்குந்தர் என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்03:56, 4 சூலை 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்03:56, 4 சூலை 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 04:53, 3 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் ஊராளிக் கவுண்டர் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 20:19, 2 ஏப்ரல் 2020 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் ஆதித்த சோழன் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்20:19, 2 சூலை 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்20:19, 2 சூலை 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 10:24, 2 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் திருவில்லிபுத்தூர் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்10:24, 16 ஏப்ரல் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்10:24, 16 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 14:39, 1 ஏப்ரல் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் ஐ அலைவரிசை என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 05:46, 1 ஏப்ரல் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் கோரவள்ளி ஊராட்சி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்05:46, 1 மே 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்05:46, 1 மே 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 15:38, 31 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் டயலொக் தொலைக்காட்சி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்15:38, 1 மே 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்15:38, 1 மே 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 12:12, 31 மார்ச் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் விக்கிப்பீடியா:குறுங்கட்டுரை என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 04:27, 30 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் மீடியாவிக்கி:Newusermessage-signatures என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 17:14, 29 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் போத்தனூர் (கோயம்புத்தூர்) என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்17:14, 29 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விளம்பரத் தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 06:06, 29 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் கொரோனாவைரசு என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்06:06, 29 ஏப்ரல் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்06:06, 29 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 15:59, 27 மார்ச் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் தகரி என்பதனை [உருவாக்கு=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தொடர்ச்சியாக மீளவுருவாக்கப்படுகின்றது)
 • 06:58, 27 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் மல்லாங்கிணறு என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்06:58, 27 ஏப்ரல் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்06:58, 27 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 13:59, 26 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் வலையர் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 11:41, 26 மார்ச் 2020 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் மீடியாவிக்கி:Cite link label group-lower-roman என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 11:39, 26 மார்ச் 2020 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் மீடியாவிக்கி:Cite link label group-alpha-tamil என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 11:15, 26 மார்ச் 2020 Aswn பேச்சு பங்களிப்புகள் மீடியாவிக்கி:Cite link label group-lower-alpha என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு) (வரலாறு)
 • 11:08, 26 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் அம்பலகாரர் (இனக்குழுமம்) என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 14:43, 25 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் காப்பு அமைப்பை கம்மவர்-இலிருந்து கம்மவார்-இற்கு நகர்த்தினார் (கம்மவர், கம்மவார் என்றத் தலைப்புக்கு நகர்த்தப்பட்டுள்ளது.: சரியான பெயர்...)
 • 12:01, 22 மார்ச் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் முக்குலத்தோர்-க்கான காப்பு நிலையை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) நேரத்திற்கு மாற்றினார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 08:53, 22 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் முதலாம் இராஜராஜ சோழன் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்08:53, 22 ஏப்ரல் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்08:53, 22 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 08:32, 20 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் கொரோனாவைரசு பற்றிய விழிப்புணர்வு என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்)
 • 07:28, 19 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் சோழ நாடு என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்07:28, 19 ஏப்ரல் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்07:28, 19 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 13:43, 17 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் ம. கோ. இராமச்சந்திரன் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்13:43, 17 ஏப்ரல் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்13:43, 17 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 18:34, 16 மார்ச் 2020 AntanO பேச்சு பங்களிப்புகள் ஆதாமின் பாலம்-க்கான காப்பு நிலையை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலவரையறையற்று) நேரத்திற்கு மாற்றினார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 16:09, 16 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் மொபிடெல் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்16:09, 16 ஏப்ரல் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்16:09, 16 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 14:48, 15 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் சோழிய வெள்ளாளர் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 04:22, 13 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்04:22, 13 ஏப்ரல் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்04:22, 13 ஏப்ரல் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 02:43, 10 மார்ச் 2020 Jagadeeswarann99 பேச்சு பங்களிப்புகள் கும்பகோணம் இராமசுவாமி கோயில் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்02:43, 10 செப்டம்பர் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (வரலாறு)
 • 14:29, 8 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் மல்லா என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 10:20, 7 மார்ச் 2020 Neechalkaran பேச்சு பங்களிப்புகள் விக்கிப்பீடியா:விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது- தெற்காசியா 2020 என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்10:20, 8 மார்ச் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்10:20, 8 மார்ச் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தொடர்தொகுப்பு) (வரலாறு)
 • 14:18, 1 மார்ச் 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் 24 மனை தெலுங்குச்செட்டியார் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விசமத்தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
 • 16:25, 29 பெப்ரவரி 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் கே எப் சி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்16:25, 29 மார்ச் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்16:25, 29 மார்ச் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 15:13, 29 பெப்ரவரி 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் சிவகாசி-க்கான காப்பு நிலையை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்15:13, 14 மார்ச் 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்15:13, 14 மார்ச் 2020) நேரத்திற்கு மாற்றினார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 15:13, 29 பெப்ரவரி 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் சிவகாசி என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்15:13, 14 மார்ச் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்15:13, 14 மார்ச் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 05:48, 28 பெப்ரவரி 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் ஜன கண மன என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலவரையறையற்று) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகம் பேர் பார்வையிடும் பக்கம்) (வரலாறு)
 • 11:38, 19 பெப்ரவரி 2020 Periyarist பேச்சு பங்களிப்புகள் காப்பு அமைப்பை திருக்கோவிலூர்-இலிருந்து திருக்கோயிலூர்-இற்கு நகர்த்தினார் (திருக்கோவிலூர், திருக்கோயிலூர் என்றத் தலைப்புக்கு நகர்த்தப்பட்டுள்ளது.)
 • 18:16, 18 பெப்ரவரி 2020 Gowtham Sampath பேச்சு பங்களிப்புகள் முதலாம் இராஜராஜ சோழன் என்பதனை [தொகுத்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்18:16, 3 மார்ச் 2020) [நகர்த்தல்=தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்களை மட்டும் அனுமதி] (காலாவதியாகும்18:16, 3 மார்ச் 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (தேவையற்ற தொகுத்தல் போர்) (வரலாறு)
 • 08:38, 18 பெப்ரவரி 2020 Kanags பேச்சு பங்களிப்புகள் குலதெய்வம் ராஜகோபால் என்பதனை [தொகுத்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்08:38, 25 பெப்ரவரி 2020) [நகர்த்தல்=நிருவாகிகளை மட்டும் அனுமதிக்கவும்] (காலாவதியாகும்08:38, 25 பெப்ரவரி 2020) என்பதற்கு காப்புச் செய்தார் (அதிகமான விளம்பரத் தொகுப்புகள்) (வரலாறு)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:Log/protect" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது