சாலிடிட்டி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சாலிடிட்டி (solidity) என்பது எண்ணிம குத்தைகையை உருவாக்கு உதவும் ஒரு நிரல் மொழியாகும்.[1]

பண்புகள்[தொகு]

 • சாலிடிட்டி, பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் திறன் குத்தகைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றது.[2][3][4]
 • இந்நிரல் மொழி காவின் வுட், கிரிஸ்டியன் ரெயட்வியஸ்னர், அலெக்ஸ் பீரக்சாசி, லியான ஹஸ்கியன், யோச்சி ஹிராய் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஈத்தரீயம் உருவாக்குனர்களால், திறன் குத்தகைகள் உருவாக்க கட்டமைக்கப்பட்டது.
 • இம்மொழியைனை *.sol என்ற பெயரில் சேமிக்க வேண்டும்.
 • இந்நிரல் மொழியினை இணையத்திலோ, கணினியிலோ நிரல்மொழிமாற்றி உதவியுடன் சரிபார்க்க இயலும்.

திறன் குத்தகை எடுத்துக்காட்டு[தொகு]

சாலிடிட்டி நிரலில் எழுதப்பட்ட ஒரு திறன் குத்தகை எடுத்துக்காட்டு[5][6]

pragma solidity ^0.4.4;

contract Token {

  /// @return total amount of tokens
  function totalSupply() constant returns (uint256 supply) {}

  /// @param _owner The address from which the balance will be retrieved
  /// @return The balance
  function balanceOf(address _owner) constant returns (uint256 balance) {}

  /// @notice send `_value` token to `_to` from `msg.sender`
  /// @param _to The address of the recipient
  /// @param _value The amount of token to be transferred
  /// @return Whether the transfer was successful or not
  function transfer(address _to, uint256 _value) returns (bool success) {}

  /// @notice send `_value` token to `_to` from `_from` on the condition it is approved by `_from`
  /// @param _from The address of the sender
  /// @param _to The address of the recipient
  /// @param _value The amount of token to be transferred
  /// @return Whether the transfer was successful or not
  function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) returns (bool success) {}

  /// @notice `msg.sender` approves `_addr` to spend `_value` tokens
  /// @param _spender The address of the account able to transfer the tokens
  /// @param _value The amount of wei to be approved for transfer
  /// @return Whether the approval was successful or not
  function approve(address _spender, uint256 _value) returns (bool success) {}

  /// @param _owner The address of the account owning tokens
  /// @param _spender The address of the account able to transfer the tokens
  /// @return Amount of remaining tokens allowed to spent
  function allowance(address _owner, address _spender) constant returns (uint256 remaining) {}

  event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 _value);
  event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, uint256 _value);
  
}contract StandardToken is Token {

  function transfer(address _to, uint256 _value) returns (bool success) {
    //Default assumes totalSupply can't be over max (2^256 - 1).
    //If your token leaves out totalSupply and can issue more tokens as time goes on, you need to check if it doesn't wrap.
    //Replace the if with this one instead.
    //if (balances[msg.sender] >= _value && balances[_to] + _value > balances[_to]) {
    if (balances[msg.sender] >= _value && _value > 0) {
      balances[msg.sender] -= _value;
      balances[_to] += _value;
      Transfer(msg.sender, _to, _value);
      return true;
    } else { return false; }
  }

  function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) returns (bool success) {
    //same as above. Replace this line with the following if you want to protect against wrapping uints.
    //if (balances[_from] >= _value && allowed[_from][msg.sender] >= _value && balances[_to] + _value > balances[_to]) {
    if (balances[_from] >= _value && allowed[_from][msg.sender] >= _value && _value > 0) {
      balances[_to] += _value;
      balances[_from] -= _value;
      allowed[_from][msg.sender] -= _value;
      Transfer(_from, _to, _value);
      return true;
    } else { return false; }
  }

  function balanceOf(address _owner) constant returns (uint256 balance) {
    return balances[_owner];
  }

  function approve(address _spender, uint256 _value) returns (bool success) {
    allowed[msg.sender][_spender] = _value;
    Approval(msg.sender, _spender, _value);
    return true;
  }

  function allowance(address _owner, address _spender) constant returns (uint256 remaining) {
   return allowed[_owner][_spender];
  }

  mapping (address => uint256) balances;
  mapping (address => mapping (address => uint256)) allowed;
  uint256 public totalSupply;
}


//name this contract whatever you'd like
contract LaxmiCoin is StandardToken {

  function () {
    //if ether is sent to this address, send it back.
    throw;
  }

  /* Public variables of the token */

  /*
  NOTE:
  The following variables are OPTIONAL vanities. One does not have to include them.
  They allow one to customise the token contract & in no way influences the core functionality.
  Some wallets/interfaces might not even bother to look at this information.
  */
  string public name;          //fancy name: eg Simon Bucks
  uint8 public decimals;        //How many decimals to show. ie. There could 1000 base units with 3 decimals. Meaning 0.980 SBX = 980 base units. It's like comparing 1 wei to 1 ether.
  string public symbol;         //An identifier: eg SBX
  string public version = 'H1.0';    //human 0.1 standard. Just an arbitrary versioning scheme.

//
// CHANGE THESE VALUES FOR YOUR TOKEN
//

//make sure this function name matches the contract name above. So if you're token is called TutorialToken, make sure the //contract name above is also TutorialToken instead of ERC20Token

  function LaxmiCoin() {
    balances[msg.sender] = 21000000;        // Give the creator all initial tokens (100000 for example)
    totalSupply = 21000000;            // Update total supply (100000 for example)
    name = "Laxmi Coin";                  // Set the name for display purposes
    decimals = 0;              // Amount of decimals for display purposes
    symbol = "LAXMI";                // Set the symbol for display purposes
  }

  /* Approves and then calls the receiving contract */
  function approveAndCall(address _spender, uint256 _value, bytes _extraData) returns (bool success) {
    allowed[msg.sender][_spender] = _value;
    Approval(msg.sender, _spender, _value);

    //call the receiveApproval function on the contract you want to be notified. This crafts the function signature manually so one doesn't have to include a contract in here just for this.
    //receiveApproval(address _from, uint256 _value, address _tokenContract, bytes _extraData)
    //it is assumed that when does this that the call *should* succeed, otherwise one would use vanilla approve instead.
    if(!_spender.call(bytes4(bytes32(sha3("receiveApproval(address,uint256,address,bytes)"))), msg.sender, _value, this, _extraData)) { throw; }
    return true;
  }
}

உசாத்துணை[தொகு]

 1. Allison, Ian (12 August 2016). "PwC blockchain expert pinpoints sources of ambiguity in smart contracts". IBTimes. http://www.ibtimes.co.uk/pwc-blockchain-expert-pinpoints-sources-ambiguity-smart-contracts-1575778. பார்த்த நாள்: 14 December 2016. 
 2. "SOFE Berlin: Swift unveils blockchain proof-of-concept". Finextra. 24 November 2016. https://www.finextra.com/newsarticle/29813/sofe-berlin-swift-unveils-blockchain-proof-of-concept. பார்த்த நாள்: 24 November 2016. 
 3. Alyssa Hertig (15 September 2016). "Blockchain Veterans Unveil Secure Smart Contracts Framework". CoinDesk. 14 December 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. Rebecca Campbell (6 September 2016). "Counterparty Brings Ethereum Smart Contracts to the Bitcoin Blockchain". CCN. 14 December 2016 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 5. RJ Catalano, one of the core developers, see VoR0220 on github
 6. 6.0 6.1 Schneier, Karthikeyan; Schneier, Antoine; Bhargavan, Cedric; Delignat-Lavaud, Anitha; Fournet, Gollamudi; Schneier, Bruce; Rastogi, Nadim; Sibut-Pinote, Aseem et al. (27 August 2016). "Short Paper: Formal Verification of Smart Contracts" (in en). Microsoft Research, French Institute for Research in Computer Science and Automation, Harvard University. http://research.microsoft.com/en-us/um/people/nswamy/papers/solidether.pdf. 
 7. "Blockchain and big data worth watching in the coming year". Business. International Business Times (ஆங்கிலம்). 20 December 2016. 2017-09-28 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சாலிடிட்டி&oldid=3586897" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது