சங்ககால விளையாட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சங்ககால விளையாட்டுகள் பாடல்களின் சான்றுக் குறிப்புடன் தொகுக்கப்பட்டுப் பாகுபாட்டுடன் இங்கு விளக்கப்படுகின்றன.

கெடவரல், பண்ணை ஆகிய இரண்டு சொற்களும் விளையாட்டை உணர்த்தும் என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார்.[1]

கூடி விளையாடும்போது இரண்டு குழுவாகப் பிரிவதற்காக இருவர் இருவராக இணைந்து புதுப்பெயர்களை வைத்துக்கொள்வர். ஒருவர் கல் என்றும், மற்றொருவர் மண் என்றும் பெயர் சூட்டிக்கொண்டால், ஓர் அணித்தலைவனிடம் சென்று, கல் வேண்டுமா, மண் வேண்டுமா என்று கேட்பர், அவர் மண் வேண்டும் என்று சொன்னால் மண் என்று பெயர் சூட்டிக்கொண்டவர் அந்தத் தலைவர் அணியில் சேர்ந்துகொள்வார். இந்த முறை தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே இருந்துவந்தது. [2]

தெரு, மறைவிடம், மன்றம், செய்குன்று, இளமரக்கா என்னும் பூங்கா, பந்தல், பளிக்கறை, நீர்நிலை, நெடுமணல்-பரப்பு, காவற்காடு, கனிமலர்ச்சோலை, களம் முதலான பகுதிகளில் சங்ககால மக்கள் விளையாடியதாகச் சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன.

விளையாட்டுக் கொள்கை[தொகு]

சிறுமியர் வெளியில் சென்று ஆயத்தாரோடு விளையாடுவது அறம். அஃது அவர்களது உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் ஆக்கம் தரும் எனத் தொன்றுதொட்டுக் கூறிவந்துள்ளனர். [3]

சிறுவர் விளையாட்டு[தொகு]

 1. உடல்வித்தை – gymnastics
 2. உழலை – peg and hole
 3. எழில் – gody building
 4. கவண் – sling
 5. கவணை – tree-branch sling
 6. சிறுபாடு – time-pass game
 7. தெள்விளி - whistle-music
 8. மரம் – ஏறல் – climb on tree and touch
 9. முக்கால் சிறுதேர் – toy-cart
 10. வட்டு – hard balls
 11. வட்டு – ஈங்கைவட்டு – give and take marbles
 12. வட்டு – ஈட்டுவட்டு – gathering marbles
 13. வட்டு – உருட்டுவட்டு – rolling marbles
 14. வட்டு – கைகரப்புவட்டு – steeling dies
 15. வட்டு – கையாடுவட்டு – marble throwing
 16. வட்டு – கோட்டுவட்டு – marble throwing in a spot
 17. வட்டு – நெல்லிவட்டு – marble of emblic myrobalam
 18. வட்டு – மணிவட்டு - குணில் – hockey stick
 19. வில் – வலார் வில் – boy’s archery

சிறுமியர் விளையாட்டு[தொகு]

 1. எண்ணல் – counting game
 2. கண்புதை – eye-binding game
 3. கழங்கு – marbles rolling (maiden game)
 4. களவு – black-marbles
 5. காய்மறை – nut hiding in sand notch
 6. சிற்றில் – parent-like play
 7. தெற்றி – marble-scattering
 8. பந்து – juggling balls
 9. பாவை – sand or flower toy
 10. பூ – flower gathering
 11. பொய்தல் – hide and seek
 12. மரம் – வளர்த்தல் – plantation games
 13. வட்டு – மழைத்துளி-வட்டு

மகளிர் விளையாட்டு[தொகு]

 1. வண்டல் – round-run with clubbing hands to others
 2. வண்டல் – வண்டற்பாவை - round-run with clubbing hands to others placing a clay-made toy in the middle

காளையர் விளையாட்டு[தொகு]

 1. ஏறுகோள் – bull-fight
 2. குத்துச்சண்டை – boxing
 3. மற்போர் – wrestling
 4. வட்டுநா – golf
 5. வில் – வல்வில் வேட்டம் archery

முதியோர் விளையாட்டு[தொகு]

 1. கட்டு – marbles rolling (witch game)
 2. கவறு – odd or even game
 3. கன்னம் தூக்கல் – rope-swing
 4. சூது – marble-gambling
 5. வட்டு – சூதுவட்டு – gambling dies
 6. வல்லு – வல்லநாய் – dog-coins move to bind the tiger-coin
 7. வல்லு (சூது) – dice-gambling

காதலர் விளையாட்டு[தொகு]

 1. அக்குளுத்தல் – arm-pit game
 2. அன்புப்போர் – love punch
 3. கையெறி – love-punch
 4. தழை – leaves weaving

நீர் விளையாட்டு[தொகு]

 1. ஓரை – sea or shore touch-game
 2. களிநீர் விளையாட்டு – river-bath festive
 3. தைந்நீராடல் – bathing-festive in January
 4. நீச்சல் நடனம் – synchronized swimming
 5. நீச்சல் பந்து – water-polo
 6. படகு – பின்படகு – rowing
 7. படகு – முன்படகு – canoeing
 8. படகு – வளிப்படகு – wind-surfing
 9. பண்ணை – woman-diving
 10. பாய்ச்சல் – man-diving
 11. புனலாடல் – swimming in falls-pit
 12. மிதவை – boating
 13. மூழ்கல் – plunging game

மொழி விளையாட்டு[தொகு]

 1. செதுமொழி – word purifying
 2. புதுமொழி – word building
 3. மதிமொழி – word recalling
 4. முதுமொழி – proverb collection

கூத்து[தொகு]

 1. குரவை – hand-binding dance
 2. தழூஉ – waist-binding dance
 3. துணங்கை – arm-binding dance
 4. புதைமுகம் – face-mask
 5. போறல் – imitating-games
 6. வேடம் – fancy-dress

திளைப்பு விளையாட்டு[தொகு]

 1. ஊசல் - swing
 2. ஊதல் – whistling
 3. ஓட்டம் – running race
 4. குளிர் – rolling instrument playing
 5. தட்டை - flopping instrument playing
 6. தழல் – fire roll
 7. தெள்விளி – tongue whistle
 8. தொழிற்பாடல் – toil song
 9. பறை – drum play
 10. யானையேற்றம் – elephant-riding
 11. வட்டு – நீர்வட்டு – water-ball

காட்சி விளையாட்டு[தொகு]

 1. அலவன் ஆட்டல் – play with crabs
 2. குறும்பூழ்ச்சண்டை watch the Indian-kiwi-bird fight
 3. கோழிச்சண்டை – watch the cock-fight
 4. தகர்ச்சண்டை watch the sheep-fight
 5. யானைப்போர் – watch the elephant-fight

இதனையும் காண்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. உரியியல்
 2. கூடியல் மருங்கின் ஆடியற் பெயர் - தொல்காப்பியம் பெயரியல் 11
 3. விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது, இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல், அறனும் அன்றே, ஆக்கமும் தேய்ம் – நற்றிணை 68
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சங்ககால_விளையாட்டு&oldid=3286148" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது