குரோசிடுரா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
குரோசிடுரா[1]
புதைப்படிவ காலம்:Miocene to Recent
பெரும் வெள்ளைப் பல் மூஞ்சூறு, கு. இரசூலா
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
பிரிவு: முதுகுநாணி
வகுப்பு: பாலூட்டி
வரிசை: யூலிப்போடைப்ளா
குடும்பம்: சோரிசிடே
பேரினம்: குரோசிடுரா
மாதிரி இனம்
கு. லூகோடான்
கெர்னன், 1870
சிற்றினம்

உரையினை காண்க

குரோசிடுரா என்ற பேரினம் மூஞ்சூறு துணைக்குடும்பமான குரோசிடுரினேவில் உள்ள ஒன்பது பேரினங்களில் ஒன்றாகும். இந்தப் பேரினத்தில் காணப்படும் சிற்றினங்கள் பொதுவாக வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு அல்லது கத்தூரி மூஞ்சூறு என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பேரினத்தின் கீழ் 180க்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்கள் உள்ளன. எந்த பாலூட்டி பேரினத்திலும் இத்தகைய எண்ணிக்கையிலான சிற்றினங்கள் இல்லை.[2] குரோசிடுரா என்ற பெயருக்கு "கம்பளி வால்" என்று பொருள். ஏனெனில் குரோசிடுரா சிற்றினங்களின் நீண்ட வால் குறுகிய முடிகளால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

இனங்களின் பட்டியல்[தொகு]

 • ஜாவன் வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. அப்சகாண்டிடா)
 • பெக்கெல்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. அஃபெவொர்க்பெக்கலீ)
 • சிரேனைக்கா மூஞ்சூறு (கு. அலெக்ஸாண்ட்ரிசி)
 • கிழக்கு ஆப்பிரிக்க உயர்நில மூஞ்சூறு (கு. அலெக்ஸ்)
 • அந்தமான் மூஞ்சூறு (கு. அந்தமனென்சிஸ்)
 • அன்ஹுய் வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. அன்ஹுயென்சிஸ்)
 • அன்னமைட் மூஞ்சூறு (கு. அனாமிடென்சிஸ்)
 • அன்செல்சு மூஞ்சூறு (கு. அன்செல்லரம்)
 • அரேபியன் மூஞ்சூறு (கு. அரபிகா)
 • ஜாக்கஸ் மூஞ்சூறு (கு. அரிஸ்பா)
 • ஆர்மேனியன் மூஞ்சூறு (கு. ஆர்மெனிகா)
 • ஆசியச் சாம்பல் மூஞ்சூறு (கு. அட்டனுவாடா)
 • ஹன் மூஞ்சூறு (கு. அட்டிலா)
 • பெய்லியின் மூஞ்சூறு (கு. பெய்லி)
 • கினாபாலு மூஞ்சூறு (கு. பலுயென்சிஸ்)
 • படக் மூஞ்சூறு (கு. படகோரம்)
 • பேட்சு மூஞ்சூறு (கு. பேட்ஸி)
 • மிண்டனாவோ மூஞ்சூறு (கு. பீட்டஸ்)
 • பெக்காரியின் மூஞ்சூறு (கு. பெக்காரி)
 • போட்டேகோவின் மூஞ்சூறு (கு. போட்டேகி)
 • பேல் மூஞ்சூறு (சி. போட்டேகோயிட்ஸ்)
 • தடித்த வால் மூஞ்சூறு (கு. புருனியா)
 • பியூட்டிகோஃபர்சு மூஞ்சூறு (கு. பியூட்டிகோஃபெரி)
 • ஆப்பிரிக்க டஸ்கி மூஞ்சூறு (கு. கலிஜினியா)
 • கேனரியன் மூஞ்சூறு (கு. கேனாரியன்சிசு)
 • காஸ்பியன் மூஞ்சூறு (கு. காஸ்பிகா)
 • சுலவேசி ஹேரி-வால் மூஞ்சூறு (கு. காடிபிலோசா)
 • சிண்ட்ரெல்லா மூஞ்சூறு (கு. சிண்ட்ரெல்லா)
 • காங்கோ வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. காங்கோபெல்ஜிகா)
 • கிரான்ப்ரூக்கின் மூஞ்சூறு (கு. கிரான்புக்கி)
 • நீண்ட கால் மூஞ்சூறு (கு. கிரெனாட்டா)
 • க்ராஸ் மூஞ்சூறு (கு. க்ரோசி)
 • சிவப்பு-சாம்பல் கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. சயனியா)
 • டென்ட்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. டென்டி)
 • டெஸ்பரேட் மூஞ்சூறு (கு. டெஸ்பெராட்டா)
 • தோஃபர் மூஞ்சூறு (கு. தோஃபாரென்சிசு)
 • நீண்ட வால் கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. டோலிச்சுரா)
 • டோங்ஜியாங்யுவான் வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. டோங்யாங்ஜியாங்கென்சிசு)
 • டூசெட்டின் கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. டௌசெட்டி)
 • பெரிய வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. டிராகுலா)
 • டிசினெசுமி மூஞ்சூறு (கு. டிசினெசுமி)
 • ஐவரி கோஸ்ட் வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. எபர்னியா)
 • ஐசென்ட்ராட்டின் மூஞ்சூறு (கு. ஐசென்ட்ராட்டி)
 • எல்கான் மூஞ்சூறு (கு. எல்கோனியசு)
 • நீளமான மூஞ்சூறு (கு. எலோங்கட்டா)
 • ஹீதர் மூஞ்சூறு (கு. எரிகா)
 • ஃபிங்குய் மூஞ்சூறு (கு. பிங்குய்)
 • பிஷ்ஷரின் மூஞ்சூறு (சி. ஃபிஷெரி)
 • பெரிய சிவப்பு கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு, பிளாவாசென்சு)
 • ஃப்ளவர்சு மூஞ்சூறு (கு. புளோரி)
 • போர்னியன் மூஞ்சூறு (கு. போடிடா)
 • பாக்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. பாக்சி)
 • தென்கிழக்கு ஆசிய மூஞ்சூறு (கு. புலிகினோசா)
 • சவன்னா மூஞ்சூறு (கு. புல்வாஸ்ட்ரா)
 • ஸ்மோக்கி வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. புமோசா)
 • இரு வண்ண கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. புஸ்கோமுரினா)
 • கத்தோர்ன் மூஞ்சூறு (கு. கத்தோர்னி)
 • கிளாஸ் மூஞ்சூறு (கு. கிளாசி)
 • ஜிமெலின் வெள்ளை பல் மூஞ்சூறு (கு. ஜெமெலின்)
 • கோலியாத் மூஞ்சூறு (கு. கோலியாத்)
 • பீட்டர்ஸ் கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. கிரேசிலிப்ஸ்)
 • பெரிய தலை மூஞ்சூறு (கு. கிராண்டிசெப்ஸ்)
 • கிரேட்டர் மிண்டனாவோ மூஞ்சூறு (கு. கிராண்டிஸ்)
 • கிராஸ்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. கிராசி)
 • லூசன் மூஞ்சூறு (கு. கிரேய்)
 • கிரீன்வுட்டின் மூஞ்சூறு (கு. கிரீன்வுடி)
 • கோல்டன்ஸ்டாட்டின் மூஞ்சூறு (கு. குயெல்டென்ச்டடீ)
 • கைஸ் மூஞ்சூறு (கு. பையன்)
 • ஹரென்னா மூஞ்சூறு (கு. ஹரேனா)
 • சிங்கராஜா மூஞ்சூறு (கு கிக்மியா)*
 • ஹில்டெகார்ட் மூஞ்சூறு (கு. ஹில்டெகார்டே)
 • ஹில்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. ஹிலியானா)
 • சிறிய சிவப்பு கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. ஹிர்டா)
 • அந்தமான் முள் மூஞ்சூறு (கு. ஹிசுபிடா)
 • கார்சுபீல்டின் மூஞ்சூறு (கு. ஹார்ஸ்ஃபீல்டி)
 • ஹூட்டன் மூஞ்சூறு (கு. ஹுடானிஸ்)
 • இந்தோசீனீஸ் மூஞ்சூறு (கு. இந்தோசினென்சிசு)
 • ஜாக்சனின் மூஞ்சூறு (கு. ஜாக்சோனி)
 • ஜென்கின்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. ஜென்கின்சி)
 • ஜூவனெட்டின் மூஞ்சூறு (கு. ஜோவெனெட்டே)
 • கட்டிங்காவின் மூஞ்சூறு (கு. கடிங்கா)
 • கெகோ மூஞ்சூறு (கு. கெகோயென்சிசு)
 • கிவு மூஞ்சூறு (கு. கிவுவானா)
 • லாமோட்டின் மூஞ்சூறு (கு. லாமோட்டே)
 • கிவு நீண்ட கூந்தல் மூஞ்சூறு (கு. லானோசா)
 • உசுரி வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. லசியுரா)
 • லடோனாவின் மூஞ்சூறு (கு. லடோனா)
 • சுலவேசி மூஞ்சூறு (கு. லீ)
 • சுமத்ரா ராட்சத மூஞ்சூறு (கு. லெபிதுரா)
 • இரு வண்ண மூஞ்சூறு (கு. லியுகோடான்)
 • சுலவேசி சிறிய மூஞ்சூறு (கு. லெவிகுலா)
 • நிர்வாண வால் மூஞ்சூறு (கு. லிட்டோரலிஸ்)
 • சவன்னா சதுப்பு மூஞ்சூறு (கு. லாங்கிப்சு)
 • லூசினாஸ் மூஞ்சூறு (கு. லூசினா)
 • லூடியா மூஞ்சூறு (கு. லுதியா)
 • நிலவொளி மூஞ்சூறு (கு. லூனா)
 • மௌரிடானியன் மூஞ்சூறு (கு. லூசிடானியா)
 • மிசோட்ஷி-கபோகோ மூஞ்சூறு (கு. இல்விரோயென்சிசு)
 • மக்ஆர்தரின் மூஞ்சூறு (கு. மகர்தூரி)
 • மேக்மில்லனின் மூஞ்சூறு (கு. மேக்மில்லானி)
 • நைரோ மூஞ்சூறு (கு. மகோவி)
 • மலாயன் மூஞ்சூறு (கு. மலாயா)
 • மானெங்குபா மூஞ்சூறு (கு. மானெங்குபே)
 • மக்வாஸி கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. மக்வாசியென்சிஸ்)
 • ஸ்வாம்ப் கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. மரிகென்சிஸ்)
 • கிரேசில் நிர்வாண வால் மூஞ்சூறு (கு. மொரிஸ்கா)
 • ஜாவானீஸ் மூஞ்சூறு (கு. மாக்சி)
 • மடுமா மூஞ்சூறு (கு. மடுமை)
 • மிண்டோரோ மூஞ்சூறு (கு. மைண்டோரசு)
 • இலங்கை நீண்ட வால் மூஞ்சூறு (கு. மியா)
 • கிளிமஞ்சாரோ மூஞ்சூறு (கு. மோனாக்ஸ்)
 • சுண்டா மூஞ்சூறு (கு. மான்டிகோலா)
 • மாண்டேன் வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. மோன்டிசு)
 • முனிசியின் மூஞ்சூறு (கு. முனிசி)
 • மேற்கு ஆப்பிரிக்க நீண்ட வால் மூஞ்சூறு (கு. முரிகாடா)
 • மோசி வன மூஞ்சூறு (கு. முஸ்சேரி)
 • உகாண்டா கத்தூரி ஷ்ரூ (கு. மூட்டெசே)
 • சோமாலி குள்ள மூஞ்சூறு (கு. நானா)
 • சவன்னா குள்ள மூஞ்சூறு (கு. நானிலா)
 • நர்கொண்டம் மூஞ்சூறு (கு. நர்கொண்டமிகா)[3]
 • சுமத்ரா வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. நெக்லெக்டா)
 • தீபகற்ப மூஞ்சூறு (கு. நெக்லிஜென்ஸ்)
 • நீக்ரோஸ் மூஞ்சூறு (கு. நெக்ரினா)
 • நியூமார்க்கின் மூஞ்சூறு (கு. நியூமார்கி)
 • நிக்கோபார் மூஞ்சூறு (கு. நிகோபரிகா)
 • நைஜீரிய மூஞ்சூறு (கு. நைஜீரியா)
 • கருப்பு வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. நிக்ரிகன்சு)
 • கருப்பு-கால் மூஞ்சூறு (கு. நிக்ரிப்ஸ்)
 • ஆப்பிரிக்க கருப்பு மூஞ்சூறு (கு. நிக்ரோஃபுசுகா)
 • நிம்பா மூஞ்சூறு (கு. நிம்பே)
 • நிம்பா ராட்சத மூஞ்சூறு (கு. நிம்பாசில்வானசு)
 • சிபுயன் மூஞ்சூறு (கு. நினோய்)[4]
 • நியோப்சு மூஞ்சூறு (கு. நியோப்)
 • மேற்கு ஆப்பிரிக்க பிக்மி மூஞ்சூறு (கு. அப்சுகுரியர்)
 • ஆப்பிரிக்க ராட்சத மூஞ்சூறு (கு. ஒலிவியேரி)
 • ஓரியண்டல் மூஞ்சூறு (கு. ஓரியண்டலிசு)
 • ரியுக்யு மூஞ்சூறு (கு. ஓரி)
 • வட ஆப்பிரிக்க வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. பச்சியுரா)
 • பலவான் மூஞ்சூறு (கு. பலவானென்சிஸ்)
 • பனாய் மூஞ்சூறு (கு. பனாயென்சிஸ்)
 • சுமத்ரான் நீண்ட வால் மூஞ்சூறு (கு. பாரடாக்சுரா)
 • சிறிய-கால் மூஞ்சூறு (கு. பார்விப்ஸ்)
 • சஹேலியன் சிறிய மூஞ்சூறு (கு. பாஷா)
 • வெளிர் சாம்பல் மூஞ்சூறு (கு. பெர்கிரிசியா)
 • குராம்பா மூஞ்சூறு (கு. ஃபேயுரா)
 • டாக்டர். ஃபான் லுவாங் மூஞ்சூறு (கு. ஃபன்லுயோங்கி))
 • ஃபூ ஹாக் மூஞ்சூறு (கு. புகோசென்சிசு)
 • கேமரூனியன் மூஞ்சூறு (கு. பிசியா)
 • பிட்மேன்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. பிட்மனி)
 • தட்டையான தலை மூஞ்சூறு (கு. பிளானிசெப்சு)
 • பரேசரின் கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. போயன்சிசு)
 • போலியாஸ் மூஞ்சூறு (கு. போலியா)
 • காஷ்மீர் வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. புல்லாட்டா)
 • ரெய்னிஸ் மூஞ்சூறு (கு. ரெய்னி)
 • நெகேவ் மூஞ்சூறு (கு. ரமோனா)
 • சீன வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. ராபாக்சு)
 • எகிப்திய பிக்மி ஷ்ரூ (கு. ரிலிஜியோசா)
 • சுலவேசி வெள்ளைக் கை மூஞ்சூறு (கு. ரோடிடிசு)
 • ரூஸ்வெல்ட்டின் மூஞ்சூறு (கு. ரூஸ்வெல்டி)
 • பெரிய வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. ருசுலா)
 • சா பா மூஞ்சூறு (கு. சபேன்சிசு)[5]
 • உகாண்டா லோலேண்ட் மூஞ்சூறு (கு. செலினா)
 • லெஸ்ஸர் ராக் மூஞ்சூறு (கு. serezkyensis)
 • ஆசிய லெசர் வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. ஷாந்துங்கென்சிசு)
 • சைபீரியன் மூஞ்சூறு (கு. சிபிரிகா)
 • சிசிலியன் மூஞ்சூறு (கு. சிகுலா)
 • சிறிய சாம்பல்-பழுப்பு கத்தூரி மூஞ்சூறு (கு. சிலேசியா)
 • மெபடோ வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. சிமில்டுர்பா)
 • பாலைவன கஸ்தூரி மூஞ்சூறு (கு. smithii)
 • சோகோலோவ்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. சோகோலோவி)*
 • சோமாலி மூஞ்சூறு (கு. சோமாலிக்கா)
 • குறுகிய தலை மூஞ்சூறு (கு. ஸ்டெனோசெபலா)
 • சிறிய வெள்ளை-பல் மூஞ்சூறு (கு. சுவேயோலென்சு)
 • ஈரானிய மூஞ்சூறு (கு. சுசியானா)
 • தைவானிய சாம்பல் மூஞ்சூறு (கு. தனகே)
 • தான்சானிய மூஞ்சூறு (கு. தான்சானியானா)
 • டரெல்லா மூஞ்சூறு (கு. டாரெல்லா)
 • சஹாரன் மூஞ்சூறு (கு. டார்ஃபாயென்சிசு)
 • டெல்ஃபோர்டின் மூஞ்சூறு (கு. டெல்ஃபோர்டி)
 • திமோர் மூஞ்சூறு (கு. டெனுயிஸ்)
 • தாலியாஸ் மூஞ்சூறு (கு. தாலியா)
 • தெரேஸ் மூஞ்சூறு (கு. தெரசே)
 • சாவோ டோம் மூஞ்சூறு (கு. தோமென்சிசு)
 • கிறிஸ்துமஸ் தீவு மூஞ்சூறு (கு. திரிச்சுரா)
 • டர்போ மூஞ்சூறு (கு. டர்பா)
 • அல்டிமேட் மூஞ்சூறு (கு. அல்டிமா)
 • ஜாவன் கோஸ்ட் மூஞ்சூறு (கு. அம்ப்ரா)[6]
 • உசம்பர மூஞ்சூறு (கு. உசாம்பரே)
 • சவன்னா பாத் மூஞ்சூறு (கு. வயாரியா)
 • மாம்பே மூஞ்சூறு (கு. விர்கடா)
 • வோய் மூஞ்சூறு (கு. வோய்)
 • வோராசியஸ் மூஞ்சூறு (கு. வோராக்சு)
 • பாங்கா மூஞ்சூறு (கு. வோஸ்மேரி)
 • லெஸ்ஸர் ரியுக்யு மூஞ்சூறு (கு. வட்டாசி)
 • விட்டேக்கர்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. விட்டகேரி)
 • விம்மர்ஸ் மூஞ்சூறு (கு. விம்மேரி)
 • ஹைனன் தீவு மூஞ்சூறு (கு. வுச்சிஹென்சிசு)
 • சாந்திப்பேயின் மூஞ்சூறு (கு. சாண்டிப்பே)
 • பெலெட்டா மூஞ்சூறு (கு. யால்டெனி)
 • யாங்காரி மூஞ்சூறு (கு. யாங்காரியன்சிசு)
 • மிகைல் ஜைட்சேவின் மூஞ்சூறு (கு. ஜைட்செவி)*
 • ஜாஃபிரின் மூஞ்சூறு (கு. ஜாபிரி)
 • ஜருட்னியின் பாறை மூஞ்சூறு (கு. ஜாருட்னி)
 • உபேம்பா மூஞ்சூறு (கு. சிம்மேரி)
 • கிரெட்டன் மூஞ்சூறு (கு. ஜிம்மர்மன்னி)

* புதிய சிற்றினங்கள்.[7][8][9][10]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. வார்ப்புரு:MSW3 Soricomorpha
 2. Jenkins, Paulina D.; Darrin P. Lunde; Clive B. Moncrieff (2009). "Descriptions of New Species of Crocidura (Soricomorpha: Soricidae) from Mainland Southeast Asia, with Synopses of Previously Described Species and Remarks on Biogeography". Bulletin of the American Museum of Natural History 331: 356–405. doi:10.1206/582-10.1. http://digitallibrary.amnh.org/dspace/bitstream/handle/2246/6035/331-10-jenkins.pdf?sequence=11&origin=publication_detail. பார்த்த நாள்: 2021-12-09. 
 3. Pskhun (2021-05-03). "Species New to Science: [Mammalogy • 2021] Crocidura narcondamica • A New Mammal Species (Eulipotyphla: Soricidae) from Narcondam Volcanic Island, India". Species New to Science. Retrieved 2021-05-04.
 4. Esselstyn, J.A.; Goodman, S.M. (2010). "New species of shrew (Soricidae: Crocidura) from Sibuyan Island, Philippines". Journal of Mammalogy 91 (6): 1467–1472. doi:10.1644/10-MAMM-A-002.1. http://www.asmjournals.org/doi/abs/10.1644/10-MAMM-A-002.1. 
 5. Jenkins, P.; Abramov, A.; Bannikova, А.; Rozhnov, V. (2013). "Bones and genes: Resolution problems in three Vietnamese species of Crocidura (Mammalia, Soricomorpha, Soricidae) and the description of an additional new species". ZooKeys 313 (313): 61–79. doi:10.3897/zookeys.313.4823. பப்மெட்:23840165. 
 6. Demos, T.C.; Achmadi, A.S.; Handika, H.; Maharadatunkamsi; Rowe, K.C.; Esselstyn, J.A. (2016). "A new species of shrew (Soricomorpha: Crocidura) from Java, Indonesia: possible character displacement despite interspecific gene flow". Journal of Mammalogy. doi:10.1093/jmammal/gyw183. 
 7. Jenkins, P. D.; Abramov, A. V.; Rozhnov, V. V.; Makarova, O. V. (2007-09-19). "Description of two new species of white-toothed shrews belonging to the genus Crocidura (Soricomorpha: Soricidae) from Ngoc Linh Mountain, Vietnam". Zootaxa 1589: 57–68. http://mapress.com/zootaxa/2007f/z01589p068f.pdf. 
 8. Lunde, D.P.; Musser, G.G.; Ziegler, T. (2004). "Description of a new species of Crocidura (Soricomorpha: Soricidae, Crocidurinae) from Ke Go Nature Reserve, Vietnam". Mammal Study 29: 27–36. doi:10.3106/mammalstudy.29.27. https://www.jstage.jst.go.jp/article/mammalstudy/29/1/29_1_27/_pdf. 
 9. Meegaskumbura (2007-12-19). "Crocidura hikmiya, a new shrew (Mammalia: Soricomorpha: Soricidae) from Sri Lanka". Zootaxa 1665: 19–30. http://mapress.com/zootaxa/2007f/z01665p030f.pdf. பார்த்த நாள்: 2007-12-19. 
 10. Kamalakannan, Manokaran; Sivaperuman, Chandrakasan; Kundu, Shantanu; Gokulakrishnan, Govindarasu; Venkatraman, Chinnadurai; Chandra, Kailash (2021-05-03). "Discovery of a new mammal species (Soricidae: Eulipotyphla) from Narcondam volcanic island, India" (in en). Scientific Reports 11 (1): 9416. doi:10.1038/s41598-021-88859-4. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-88859-4. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குரோசிடுரா&oldid=3477676" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது